Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abstract. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy. 1 af 78"

Transkript

1 Abstract Both Facebook and Google utilise personalisation of content to some extent. We hypothesise that few users have any knowledge of this filtration of content. Through interviews of four individuals, with varying knowledge of the internet, and randomly targeted questionnaires we have attempted to take a look at their knowledge of this filtration and their opinion about it. The reason for mainly looking at Facebook and Google is, that these are the most known and arguably most used online media companies. Many people have a Facebook and/or a Google account. As part of this paper, we have learnt that users have little to no knowledge of the underlying personalisation of content pervasive on Facebook and Google. Furthermore, they rarely give any thought to the consequences of how they interact with the internet and the media giants of Facebook and Google. Keywords Facebook Google Personalisation Tracking EULA (End User License Agreement) IT and democracy 1 af 78

2 Indholdsfortegnelse Begrebsafklaring... 3 Indledning... 5 Problemformulering... 6 Afgrænsning og begrænsning... 7 Teori... 7 Cass R. Sunstein... 7 Danah Boyd... 8 Metode... 9 Kvantitativ metode... 9 Kvalitativ metode Redegørelse for Google og Facebook Udviklingen i indsamling af forbrugerdata Google Facebook Analyse af empiri Kvantitativ analyse Kvalitativ analyse Diskussion Konklusion Metodekritik Perspektivering Litteraturliste Forfatteropdeling Bilag A Spørgeskemaundersøgelse Bilag B Skærmbilleder Bilag C Interviewguide Bilag D Transskribering af 78

3 Begrebsafklaring I opgaven bruger vi fire begreber til at afgrænse og diskutere det, vi gerne vil undersøge: Per- sonalisering, filtrering, medieplatform og demokrati. Personalisering Begrebet personalisering bruger vi i betydningen om at tilpasse indhold på internettet til den enkelte bruger. Vi kunne også have valgt at anvende metaforen skræddersyning, som i vores kontekst ville betyde det samme. Personalisering kan foregå med og uden brugerens viden. En bruger er f.eks. med til at vælge personaliseringen af et abonnement på et nyhedsbrev, når hun får mulighed for at krydse de emner af, som hun ønsker at modtage nyheder om. I vores opgave har vi valgt at fokusere på Facebook og Google, hvor personaliseringen sker på bag- grund af noget, som brugeren gør. Brugeren er dog ikke aktivt med til at vælge kriterierne for den personlige tilpasning af indhold. Filtrering Begrebet filtrering anvender vi i den betydning at filtrere en delmængde ud af en helhed. Det kan f.eks. være at vælge kun at synes godt om de bands, man er interesseret i ud af den sam- lede mængde af bands på Facebook. Medieplatform En medieplatform definerer vi som et softwarebaseret sted, hvor brugere har mulighed for at udføre en række opgaver. Både Facebook og Google er internetbaserede medieplatforme. Facebook er et socialt medie, som brugerne f.eks. kan anvende til at vedligeholde venskaber og skabe netværk. Google tilbyder en langt bredere vifte af muligheder lige fra et socialt medie (Google+), til analyse af webtrafik (Google Analytics) til søgemaskinen Google osv. I vores op- gave har vi valgt at kigge på Google som søgemaskine, da vi antog, at der ville være langt flere brugere af søgemaskinen end f.eks. af Google+. 3 af 78

4 Demokrati Demokrati definerer vi som en politisk styreform, hvor alle borgere har mulighed for at få ind- flydelse på udviklingen af samfundet ved at vælge repræsentanter via valg. Repræsentanterne træffer beslutninger på baggrund af et stemmeflertal. Sunstein har bl.a. defineret to betingel- ser for et demokratisk samfund, som vi inddrager i diskussionen: 1. At man ofte kommer i berøring med synspunkter og emner, som man ikke selv ville have udvalgt sig 2. At man har mulighed for at få en række fælles oplevelser, der kan skabe forståelse på tværs af samfundet og gøre det muligt at løse fælles samfundsmæssige proble- mer (Sunstein, 2007, p. 6) 4 af 78

5 Indledning Inspirationen til opgaven skal findes hos Eli Pariser, forfatter til bogen The Filter Bubble. I bogen introducerer han begrebet The Filter Bubble, som han mener, at vi nærmer os mere og mere. The Filter Bubble går i sin enkelthed ud på, at der finder en filtrering af søgeresul- tater og nyhedsfeeds sted, som vi ikke har nogen direkte indflydelse på eller overblik over. Eli Pariser mener desuden, at denne boble vil lave en afgrænset verden, hvor vi ikke kan skue ud over vores egne værdier og normer (Pariser, 2011). I vores optik har internettet om nogen opfindelse ændret verden, som vi kender den. I løbet af en relativt kort årrække har internettet bredt sig fra at være et internt universitetsprojekt til at være allestedsnærværende (Vaidhyanathan, 2011). Udviklingen og udbredelsen af internet- tet er gået enormt hurtigt og vi benytter det i vores daglige virke, men måske uden helt at kende de vilkår som de internetydelser vi bruger, har. Facebook og Google leverer to sådanne ydelser der, i et vist omfang, har gjort sig synonymt med internettet. Google har præsteret at lave en søgemaskine, der er benyttet så meget, at det har fået en plads i vores daglige sprog; når vi slår noget op googler vi det. Facebook er en ydelse, der forbinder os med hinanden og tillader os at vise vores interesser og identitet til andre. Begge disse ydelser er ved første øje- kast gratis. Men som en bruger på MetaFilter (beskrevet af dem selv, som en slags flerperso- ners blog): formulerede det: If you re not paying for it; you are the product being sold (blue_beetle, 2010). Kommentaren omhandlede internetnyhedssiden Digg og den er bestemt også gældende for Facebook og Google. Menneskene der står bag, er alle sammen blevet usædvanligt velhavende på at yde en tilsyneladende gratis service (Vaidhyanathan, 2011). Prisen vi betaler, skal findes i form af data mining: disciplinen at høste information om folk for så at sælge den videre (Ibid). Når nu Facebook og Google er blevet så store som de er, sidder de med en masse data, der om- vendt skal bringes effektivt ud til brugerne. Når man laver en søgning via Google, kan man po- tentielt få uoverskueligt mange resultater og hvordan sorteres der i disse? Google har valgt at lave nogle algoritmer der sorterer i resultaterne baseret på tidligere præferencer (Vaidhyana- than, 2011). Facebook forsøger at hjælpe deres brugere med, at sortere i deres venners sta- 5 af 78

6 tusopdatering ved, at rangere dem efter synes godt om og kommentarer. Vi antager at det betyder, at hvis man har nogle venner, som man måske ikke klikker synes godt om i en peri- ode, så vil de falde ud af den liste af opdateringer, man får. Dette er for nyligt blevet forsøgt gjort til en indtægtskilde af Facebook, hvor man kan betale for at komme op på sine venners nyhedsfeeds, uanset rangering. Dette koster et beløb afhængigt af antal venner. Succesen af denne service er endnu uvis og derfor ikke noget, vi vil kigge nærmere på i denne opgave. Sorteringen i vores søgeresultater og venneopdateringer gør nogle mennesker urolige. De mener, at vi bevæger os mod et mig - samfund, hvor vi har nogle nye informationsportvogtere (Pariser, Ted talk, 2011). Med mig - samfundet skal også forstås, at vi igennem den større in- dividualisering mister dele af vores kulturelle fællesflade. Hvor disse portvogtere tidligere var mennesker, der var tydelige omkring, hvad de ønskede at sende ud, er de nu erstattet af algo- ritmer, som vi ikke ser og hvis målsætning er uigennemsigtig (Pariser, 2011). Ydermere har vi heller ingen mulighed for at se, hvad der bliver valgt fra for os eller for eventuelt selv at kunne omstøde denne sortering. Denne opgave har til hensigt at undersøge brugerbevidstheden omkring personaliseringen der foregår på Facebook og Google. For når udviklingen af data- mining er gået så stærkt, hvor bevidste er brugerne så egentlig omkring, hvad deres oplysninger bliver brugt til, har de egentlig et behov for at vide det og hvilke indvendinger kunne de evt. have? Spørgsmål som lægger op til vores problemformulering. Problemformulering Er brugerne opmærksomme på Facebooks og Googles personlige tilpasning af indhold i form af søgeresultater, reklamer og nyheder og hvordan er brugernes opfattelse af og holdning til tilpasningen? Hvad kan eventuelle samfundsmæssige konsekvenser være ved den øgede per- sonalisering? 6 af 78

7 Afgrænsning og begrænsning Vi har valgt udelukkende at fokusere på Facebook og Google i vores undersøgelse, da disse medieplatforme, ud over at gøre brug af personalisering, som vi har fokus på i opgaven, har en stor betydning som medieplatforme, da de har en væsentlig andel i mange menneskers online liv. Vi besvarer problemformuleringen på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse samt in- dividuelle dybdeinterview foretaget henholdsvis på Facebook og IT- Universitetet. Undersø- gelsen er lavet på danskere, men er ikke stor nok til at være repræsentativ for den danske be- folkning, grundet ressource- og tidsmangel. Undersøgelsen er baseret på 223 besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen og fire individuelle dybdeinterview. Der er mange vinkler at tage på undersøgelsen af, hvad bevidsthedsgraden hos folk har af konsekvenser eller udfordringer. Vi har her valgt, at fokusere på en samfundsmæssig vinkel i forhold til, om personaliseringen har en betydning for, hvordan vi indgår i et demokratisk samfund. I teoriafsnittet vil vi præsentere de teoretikere, vi har valgt at lægge fokus på i vores undersøgelse. Teori Inspirationen til valget af teorier kommer fra Eli Pariser, som også inddrager teorierne i sin bog The Filter Bubble (Pariser, 2011). De teoretikere vi hovedsageligt har valgt at inddrage er Cass R. Sunstein og Danah Boyd. Teorierne bruger vi til at diskutere og perspektivere mere overordnet på de resultater, vi kommer frem til via empirien. Cass R. Sunstein Sunstein er professor i jura på Harvard Law School med en lang række af udgivelser bag sig. I relation til vores undersøgelse tager vi udgangspunkt i hans bog Republic.com 2.0 (2007), hvor Sunstein skriver om demokrati, filtrering og polarisering. Ifølge Sunstein vil de øgede muligheder for, at vælge mellem en meget stor mængde af indhold føre til, at brugerne vælger det indhold, der matcher dem selv demografisk og i overbevisning. Det kan lede hen til en po- larisering af meninger og diskuterede emner, siger Sunstein og konsekvensen af det kan blive 7 af 78

8 et samfund, der får svært ved, at have en fælles forståelse og dermed at løse samfundsmæssige problemer (Sunstein, 2007). I vores diskussionsafsnit sætter vi denne holdning til debat med vores interviewpersoner. Vores brug af ordet personalisering kan i øvrigt sammenstilles med Sunsteins brug af filtrering. Danah Boyd Boyd er senior researcher hos Microsoft Research med en PhD fra University of California- Berkeley. Hun er også tilknyttet Harvard Law School, New York University og University of New South Wales. Ligesom Sunstein har Boyd skrevet en betydelig mængde af artikler. De tek- ster vi har valgt at bruge i forbindelse med vores opgave er dels en tale, som Boyd holdt på Web 2.0 Expo, en konference, der fandt sted i New York i 2009 og artiklen Facebook privacy settings: Who cares?. Artiklen er skrevet i samarbejde med Eszter Hargittai. Den omhandler i korte træk holdninger og praksis blandt de årige med henblik på Facebooks ændringer i privatindstillingerne. Deres resultater udfordrer udbredte antagelser, om, at unge er ligeglade og ikke er engagere- de, når det drejer sig om privatlivets fred. Vi bruger hovedsageligt artiklen til baggrundsviden og diskussion. Titlen på talen fra Web 2.0 Expo- konferencen er: "Streams of Content, Limited Attention: The Flow of Information through Social Media" (Boyd, 2009). Boyd taler bl.a. om udviklingen over mod et netværksbaseret samfund, hvor vi er in flow med den konstant flydende mængde af information via f.eks. de sociale medier. Den del af hendes tale, der har været særlig relevant for os at anvende til perspektivering på resultaterne af vores undersøgelse, er hendes syns- punkter omkring adgangen til holdninger, der er forskellige fra ens egen. Hun kommer med et par eksempler fra hendes studier af sociale medier, hvor personaliseringen på forskellige me- dieplatforme har været så udtalt, at brugere af f.eks. en bestemt religiøs overbevisning troede, at de var den eneste type af brugere på en bestemt hjemmeside (Ibid). I vores diskussionsaf- snit inddrager vi Boyds overvejelser og erfaringer i forbindelse med polarisering plus udfor- dringen i at kunne skabe et fælles demokratisk rum at mødes i. Teorierne bruger vi som en del af den metode, vi har bygget vores undersøgelse op omkring. 8 af 78

9 Metode For at svare på problemformuleringen, vil vi: Redegøre for Facebook og Google. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 223 internetbrugere og fire individuelle dybdeinterviews vurdere brugernes bevidsthedsgrad omkring person- lig tilpasning. Diskutere bevidsthedsgraden og mulige konsekvenser af personaliseringen ud fra teo- rier og den indsamlede empiri. Indsamling af empiri Vi har valgt at benytte både kvantitativ og kvalitativ metode. Begge metoder har deres styrker og svagheder og derfor ser vi det som en fordel, i forhold til besvarelse af problemformulerin- gen, at benytte os af begge. De kan supplere hinanden og dermed give en mere dybdegående besvarelse. Den kvantitative metode baserer sig primært på data i form af talmateriale, der kan bearbejdes gennem statistik. Denne metode anvendes derfor ofte til at sige noget generelt om en population (Hjarvard, 1997). Der hvor den kvantitative metode kommer lidt til kort, er, når man ønsker at undersøge de bagvedliggende årsager til et resultat. Her er det ideelt at bruge den kvalitative metode, der netop vægter at undersøge bevæggrundene bag en eventuel tendens (Ibid). Den kvantitative metode udføres ofte som spørgeskema på et repræsentativt udsnit af den population, man ønsker at sige noget om. Hvor den kvalitative metode foregår som interview gennem en samtale mellem interviewer og interviewperson eller ved en fokus- gruppe. Den kvalitative metode er ressourcemæssig mere krævende og foretages derfor i langt de fleste tilfælde på et mindre udsnit af den population, man ønsker at sige noget om. Kvantitativ metode Vi har som kvantitativ metode valgt at lave en spørgeskemaundersøgelse 1, der siger noget om bevidsthedsgraden af personalisering blandt de adspurgte. Vi har i fællesskab opfordret vores 1 Spørgeskema inkl. besvarelser er vedlagt som bilag A. Kan også ses på DVDen. 2 Dybdeinterviewerne er vedlagt DVD 9 af 78

10 facebookvenner til at deltage og dele spørgeskemaundersøgelsen med deres venner og be- kendte. Vi har forsøgt at få repræsenteret så mange aldersgrupper som muligt. Det har vi gjort ved løbende at tage direkte kontakt til vores venner i de mindre repræsenterede aldersgrup- per, der ikke allerede havde besvaret spørgeskemaet. Vi ønsker kun svar fra Facebook og Googles brugere og har kun spredt spørgeskemaet på Facebook. Samplingen af respondenter- ne, inden for Facebooks brugere, har vi så vidt muligt forsøgt at gøre repræsentativ da vi øn- sker svar fra alle aldersgrupper og køn, netop for at kunne sige noget om den generelle hold- ning til den øgede personalisering af indhold. Spørgsmålene er udarbejdet med afsæt i vores problemformulering og forsøgt udformet så neutrale som muligt. Vi har under konstruktionen af spørgsmålene været inspireret af Dansk Statistik, hvordan de typisk opdeler aldersgrupper og hvad deres valgmuligheder af de gradu- erede svarmuligheder er. Spørgeskemaet indeholder få demografiske spørgsmål, herunder alder og køn, der efterføl- gende giver os mulighed for at undersøge, om der er en forskel på bevidstheden mellem mænd og kvinder og om bevidstheden er forskellig på tværs af aldersgrupperne. Vi har benyttet os af siden som værktøj til at konstruere spørgeske- maet, samt til at indsamle besvarelserne. Endvidere har SurveyMonkey kunne hjælpe os med at filtrere svarene og har desuden en funktion til at konstruere diagrammer, som vi har inklu- deret i det kvantitative analyseafsnit. Vi lukkede for besvarelserne af spørgeskemaet d. 29/11, og vi fik i alt 223 besvarelser. Kvalitativ metode Til kvalitativ metode har vi valgt at bruge individuelle dybdeinterviews 2. I forhold til vores opgave ser vi det som en fordel, at bruge det individuelle dybdeinterview frem for fokusgruppeinterview. Dette har vi valgt, af den grund, at vi vil undersøge brugernes holdning, uden den er påvirket af andre, som det kan forekomme ved fokusgruppeinterviews. Ved at bruge kvalitativ analyse får vi en mere dybdegående indsigt i de udvalgte personers liv med Facebook og Google, samt deres holdning til den personalisering der foretages. 2 Dybdeinterviewerne er vedlagt DVD 10 af 78

11 Vi vurderede ud fra vores ressourcer, herunder vores antal på tre personer fra gruppen, der tog sig af kvalitativ undersøgelse samt tidsrammen for opgaven, at et passende antal ville væ- re en fire- seks personer. Vi har så vidt muligt forsøgt at gøre undersøgelsen så bred som mulig ved at interviewe sam- me antal kvinder og mænd. Vi lagde os fast på at udvælge personer under og over 30 år. Denne skelnen er lavet for at have både en yngre målgruppe, der ud fra vores opfattelse er opvokset med internettet og er mere vant til det digitale medie, i modsætning til den mere modne mål- gruppe. Ved udførelsen af de enkelte interviews tog vi højde for, at ingen af interviewperso- nerne blev interviewet af nogle de kendte (Gaskell, 2000). For at sikre, at interviewerne fik belyst interviewpersonernes holdning i forhold til personali- sering, udarbejdede vi en interviewguide 3 med en række spørgsmål udarbejdet med udgangs- punkt i problemformuleringen. Desuden lagde vi stor vægt på, at spørgsmålene skulle være så neutrale som muligt, men stadig være dækkende og forståelige i forhold til det, vi ville under- søge. Vi har transskriberet 4 de steder i interviewet, hvor der er citeret direkte i opgaven. Transskri- beringen foretager vi bedst muligt ordret, men uden diverse øh- lyde, da disse ikke giver me- ning, når sætningerne skrives ned, og bruges som citater i opgaven. Vi endte med at interviewe fire personer ud fra en tidsmæssig vurdering i forhold til at analy- sere det indsamlede data. Inden vi analysere vores indsamlede data, vil vi redegøre for Face- book og Google. 3 Interviewguide er vedlagt som bilag C 4 Transskriberingen er vedlagt som bilag D 11 af 78

12 Redegørelse for Google og Facebook I det følgende vil vi redegøre for hvordan markedsundersøgelser gennem tiden har været med til at skabe fundamentet til den digitale personalisering, vi i dag ser på Facebook og Google. Vi vil ligeledes se på, hvad Facebook og Google gør i forhold til den personalisering der finder sted. Udviklingen i indsamling af forbrugerdata Arvidsson skriver i sin artikel On the Pre- History of the Panoptic Sort at eksakte og omfat- tende brugerinformationer er vigtige informationer for firmaer, der ønsker at føre målrettede annoncer og få større effekt ud af deres reklamer. Informationer om brugere har derfor siden 1920 erne haft stor interesse for mange virksomheder. Systematiske studier af forbrugerne begyndte i starten af det tyvende århundrede. I 1930erne blev der lagt stor vægt på at indsamle demografiske forbrugerdata, der kunne give virksom- heder et praj om, hvordan de skulle markedsføre et givent produkt. Forbrugerundersøgelser- ne foregik oftest ved besvarelse af spørgeskemaer, der blandt andet indeholdt spørgsmål om familiens størrelse, ægtemandens beskæftigelse og indtægt. Efterfølgende blev de adspurgte inddelt i et bestemt system, der blev brugt til at differentiere husstandene ud fra den samlede indtægt. Ud fra dette system kunne virksomheder markedsføre deres produkter til den ønske- de målgruppe (Arvidsson, 2004 ). Efter anden verdenskrig blev metoden kritiseret for at være upræcis, hvor W. Lloyd Warner, en ansat i en af Chicagos største forbrugerundersøgelses- virksomheder, argumenterede for, at reklamebureauer spildte deres penge på de anvendte spørgeskemaer (Arvidsson, p. 462). I takt med stigende levestandarder i den vestlige verden, samt populær anerkendelse indenfor fag som psykologi, blev metoderne til indsamling af brugbar forbrugerinformationer udvidet (Ibid). Man fandt ud af, at man ikke kunne måle for- brugernes interesser og købsmønstre kun baseret på demografiske informationer, som for eksempel husstandens indkomst. Consumers began to appear as fragmented, nomadic individuals, moving around in a me- dia saturated lifeworld constantly on the look for ways to constitute themselves as subjects. (Arvidsson, p. 465) 12 af 78

13 Der forekom altså, for mange virksomheder, et langt større behov for mere personspecifikke informationer om forbrugerne. Virksomhederne udvidede derfor deres forbrugerundersøgel- ser til overvågning af eksempelvis stregkodeskanninger eller i form af diverse Tracking Soft- ware på internettet, hvilket Arvidsson forudså: Soon we will see sophisticated surveillance systems that capture the productivity of life in its physical and temporal dimensions as well. (Arvidsson, p. 467). Vi vil i de følgende afsnit give et overblik over, hvad Facebook og Google gør for at opsamle informationer fra brugeren. Herunder hvordan de via en øget personalisering af indhold kan give brugerne tilpassede reklamer og søgeresultater, samt om deres forretningsmetoder. Google Don t be evil (Google, 2012) er virksomhedens uofficielle slogan. Det blev fremlagt i 2004 og var ment som en måde at adskille Google fra andre større virksomheder, der typisk er kende- tegnet ved, at være villige til at gå på køb med deres moral for en kortsigtet vindings skyld (Wikipedia, 2012). Disse virksomheder er ikke nævnt ved navn, men idéen stammer derfra. Google er i løbet af sin unge levetid blevet en essentiel del af vores kultur i en sådan grad, at når information skal findes på internettet googles det gerne først. Det gør sig også gældende i universitetssammenhænge, hvor mange studerende vælger at søge information om et emne hos Google, før de gør det i universitetsbiblioteket (Vaidhyanathan, 2011). Denne tendens er meget passende, da Google har sit ophav i universitetsmiljøet i mødet mellem Larry Page og Sergey Brin, og har baseret sin virksomhed på den frie deling af information, der også kende- tegner universiteterne (Vaidhyanathan, 2011, pp ). Googles mål som virksomhed er at organisere al verdens information og gøre den tilgængelig og brugbar for alle (Google, 2011). Indledningsvis blev dette gjort ved at skabe, hvis ikke den bedste, så den mest populæ- re søgemaskine på nettet. Andre søgemaskiner fungerede ved at tage det søgte ord og se, hvor mange gange det dukkede op på en side, og derfra rangere siderne med ordet flest gange øverst. Google gjorde det anderledes, at de forsøgte at finde en sides relevans ved at se, hvor mange andre sider, der linkede til den. 13 af 78

14 Firmaet, der er børsnoteret, tjener sine penge ved at sælge annonceplads på deres søgninger. De stiler efter kun at have annoncer, der er relevante for en given søgning og for det enkelte individ. Her kommer personaliseringen ind. Google lagrer og korrelerer de emner, deres brugere har søgt på, for at kunne se, hvad der interesserer den enkelte bruger. Målet i den sammenhæng er blandt andet at kunne vide, at når en bruger søger på ordet jaguar og mener bilen, så skal Google vide nok om den person til at placere resultater for køretøjet over resultater for det større kattedyr (Vaidhyanathan, 2011). Ud over søgemaskinen har Google udvidet sin indfly- delse til cloud- computing, hvor Google tilbyder fællesdrev til sine brugere i form af Google Drive. Google er gået ind på den sociale mediescene med Google+. Derudover er Google også blevet en stor del af markedet for mobiltelefoner, hvor de blandt andet har lavet operativsy- stemet Android. Størstedelen af firmaets indtægter stammer dog fra reklamer, da mange af de førnævnte ydelser er gratis (Google finans, 2012 Q3). Ydermere, som led i deres mål at orga- nisere al verdens information og gøre den tilgængelig og brugbar for alle (Google, 2012) har Google startet Google Scholar. Det er et initiativ, hvis formål er at gøre akademiske værker bredt tilgængelige online (Google Scholar, 2011). I august 2010 gav Eric Schmidt, bestyrelsesformand hos Google, et interview til Wall Street Journal: I actually think most people don t want Google to answer their questions. They want Goog- le to tell them what to do next... We know roughly who you are, roughly what you care about, roughly who your friends are. (Vaidhyanathan, 2011) Eric Schmidt taler her om den opfattelse Google oplever, at deres brugere har om dem og med lidt læsning imellem linjerne kan måske anes det næste skridt af deres forretningsplan. Google Now er en kommende applikation til mobiltelefoner, der postulerer at kunne finde f.eks. tra- fikinformationerne når man skal på arbejde, så man kan undgå eventuel kødannelse, samt at finde caféer frem på kortet når man er ved at nærme sig sin kaffepause og i det hele taget vide hvad man kunne tænke sig på et givent tidspunkt af døgnet. Google er et firma med et enormt bredt spektrum, hvor Facebooks forretningsområde er begrænset til at være en social medie- platform. 14 af 78

15 Facebook Vi har, som tidligere beskrevet, også valgt at fokusere på Facebook, da dette er en af de helt store spillere i kategorien sociale medier. Facebook er et socialt medie, hvor man efter at ha- ve oprettet en profil kan være i kontakt med blandt andre familie, venner og bekendte. Fun- damentet blev lagt i starten af 2004 af blandt andet Mark Zuckerberg og har i dag rundet 1 milliard aktive konti (Zuckerberg, 2012). Facebook var i første omgang kun tiltænkt Harvards universitetsstuderende, men der gik ikke længe før andre prestigefulde institutter blev en del af netværket. I 2005 inkluderede Facebook flere forskellige High Schools og medlemmer af udvalgte virksomheder, hvorefter Facebook i 2006 åbnede for alle (Boyd & Hargittai, 2010). Da vores fokus ligger på personaliseringen af indhold og især reklamer i forbindelse med Fa- cebook, er det essentielt for os at vide, hvad brugerens muligheder er i forhold til privatindstil- lingerne. Spørgsmålet bliver derfor, om brugeren overhovedet kan undgå personalisering? Vi har derfor valgt at se på, hvad Facebook gør og har gjort for at hjælpe brugerne med at undgå denne tilpasning af indhold og reklamer. Derudover vil vi klarlægge, hvordan Facebook har set på sikkerheden i forbindelse med høst af personlig data. Da Facebook i 2004 blev lanceret, var det som tidligere nævnt kun tænkt som et netværk for Harvardstuderende. Netværket var derfor som standard sat op til at dele alt indhold, men kun med studerende fra samme universitet (Boyd & Hargittai, 2010). I 2005 blev der opdaget fejl i Facebooks opsætning, hvilket gjorde det let for tredjepartsselskaber at hente brugeroplysnin- ger og høste data. En af fejlene bestod i, at brugernes adgangskoder ikke var krypterede. En anden fejl var, at en simpel algoritme kunne bruges til at hente alle offentlige profiler på en skole (Debatin, Lovejoy, Horn, Hughes, 2009). Når der er blevet foretaget ændringer i forbin- delse med personlige oplysninger, har der tit været uenigheder mellem Facebook og brugerne (Boyd & Hargittai, 2010). I 2006 slog studerende sig sammen og oprettede gruppen Students Against Facebook News Feed. Gruppen var imod Facebooks tilføjelse af funktionen news feed, som fungerer ved, at systemet selv sender en opdatering, når ens venner laver specifikke ting som f.eks. ændring af status, uploader billeder, tilføjer en ven eller lignende (Ibid). Students Against Facebook News Feed bad Facebook om at tilføje en menu i privat- indstillingerne, hvori man selv kunne bestemme, hvad der skulle deles, og hvad der skulle for- 15 af 78

16 blive privat. Fra 2007 præsenterede Facebook en reklameplatform kaldet Beacon. Beacon var opstar- ten til de personaliserede reklamer, der ses i højre side af skærmen, når vi er på Facebook i dag. Beacon fungerede sådan, at når man foretog sig noget på Facebook eller købte noget via internettet, blev informationerne sendt til en af Facebooks partnere via News feed funktio- nen. Facebook blev trukket i retten pga. Beacon og valgte derfor i september 2009 at lukke projektet (Boyd & Hargittai, 2010). Facebook annoncerede i 2010 Instant Personalizer og Social Plugins som erstatning for Beacon (Ibid). Disse spiller en stor rolle i personaliserin- gen, da Instant Personalizer og Social Plugins lader Facebooks partnere udnytte den socia- le graf (en data- repræsentation af brugernes sociale netværk, dvs. hvem der kender hinanden og hvordan), hvilket giver mulighed for, at Facebook kan dele informationer med tredjepart- selskaber (Ibid). I 2010 sagde Mark Zuckerberg, en af Facebooks stiftere, til ABC news: I mean, this is our commitment to users. And the people who use our service is that Face- book's a free service. It's free now. It will always be free. We make money through having advertisements and things like that (Mark Zuckerberg, ABC News, July 21, 2010). Det må vi formode betyder, at de tilpassede reklamer er kommet for at blive og så er det kun et spørgsmål om, hvordan brugerne agerer på dem. Hvilket vi vil se på i analysen. 16 af 78

17 Analyse af empiri Her analysere vi dataene af vores undersøgelse. Kvantitativ analyse I dette afsnit vi vil først præsentere besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen. Herefter vil vi analysere fire overordnede vinkler, de adspurgtes internetbrug, bevidsthedsgraden til perso- naliseringen, holdningen til personaliseringen og sidst vil vi se på de indsendte skærmbilleder og undersøge, hvorvidt søgeresultaterne adskiller sig fra hinanden. Som nævnt i metodeafsnittet, har den kvantitative analyse til formål at undersøge, om der er en generel bevidsthed omkring personaliseringen, samt at se om graden af de adspurgtes in- ternetvaner har nogen indflydelse på deres bevidsthed og holdning til personaliseringen. Gennemgang af spørgeskemaets besvarelser De adspurgte (n=223) var overvejende kvinder (59%) og den største aldersgruppe var fra 20 til 39 år (52,3%). Over halvdelen af de adspurgte (56,8%) bruger internettet flere gange om dagen og 32,9% bruger internettet flere gange i timen, hvor størstedelen bruger internettet til E- mails (91,9%), nyheder (82,4%) og Facebook (83,8%). Kun 15,8% af de adspurgte bruger andre sociale tjenester end Facebook. Hovedparten bruger Internet Explorer (46,4%), når de er på internettet, mens cirka en fjerdedel (24,8%) benytter sig af Google Chrome. Næsten samtlige af de adspurgte (98,6%) bruger Google som deres foretrukne søgemaskine, hvor kun et par stykker bruger søgemaskiner som ask.com og Yahoo. I gennemsnit læser 46,8% aldrig licensaftalen (EULA), når de tilmelder sig en tjeneste på in- ternettet, mens 43,6% hurtigt skimmer licensaftalen igennem. Kun en lille del læser licensafta- len næsten hver gang (7,7%) og 1,8% læser licensaftalen hver gang. Næsten 16% af de spurgte har lagt mærke til, om de reklamer de får på Facebook, er de sam- me som dem vennerne får vist. 84,1% er ikke klar over om rækkefølgen på de søgeresultater, de får vist på Google, er magen til dem vennerne får vist. Hvor en lille del (13,6%) er klar over, at rækkefølgen ikke er magen til vennernes. Over halvdelen (57,7%) har en lille anelse om- kring, hvad Facebook og Google benytter brugernes personlige oplysninger til, mens næsten 17 af 78

18 en fjerdedel (24,1%) ikke ved noget om det. En lille del af de adspurgte (7,3%) synes det er helt i orden, at Facebook og Google gemmer brugernes søgninger og personlige oplysninger, modsat over hver fjerde synes det en dårlig ting. 51,8% bryder sig ikke om det, men vil ikke undgå ydelsen af de personaliserede søgeresultater, mens cirka en tiendedel (12,7%) er lige- glade. 47 af de 223 besvarelser indeholder et skærmbillede 5 af de første søgeresultater efter der er søgt på USA. Figur 1: Viser antallet af besvarelser fordelt i aldersgrupperne. Aldersgruppen år er den størst repræsenterede. Anvendelse Fastlæggelse af internetvaner (spørgsmål 1-6) I det følgende vil vi stille de to størst repræsenterede grupper op mod hinanden. Dem der bru- ger internettet flere gange om dagen og dem der bruger internettet flere gange i timen. Hvis vi isolerer den gruppe, der bruger internettet flere gange om dagen (n=126), ser vi en stor del kvinder repræsenteret (71,4%). Den primære brug på internettet er meget lig de sam- 5 Et lille udsnit af de indsendte skærmbilleder samt links er vedhæftet som bilag B 18 af 78

19 lede besvarelser med e- mails (92,1%), Facebook (80,2%) og nyheder (77,8%), som de mest benyttede aktiviteter på internettet. Figur 2: Viser de adspurgtes typiske beskæftigelse på Internettet. Flertallet af disse bruger Internet Explorer (54,8%) som deres primære browser modsat dem, der benytter internettet flere gange i timen (n=73), der i højere grad bruger Google Chrome (37%) en browser lavet af Google og med en indbygget søgefunktion fra Google. 89% af de adspurgte, der anvender internettet flere gange i timen, bruger internettet til at tjekke Face- book. Fælles for de to størst repræsenterede grupper er, at næsten samtlige (99%) bruger Google som deres foretrukne søgemaskine. Derfor er Google en klar del af de adspurgtes internetva- ner. Googles dominans i de adspurgtes anvendelse på internettet skaber et belæg for videre at analysere, hvorvidt de adspurgte lægger mærke til personaliseringen af deres søgeresultater. Derudover viser ovenstående også, at Facebook er en stor del af de adspurgtes daglige brug af internettet. En relevant kommentar, vi straks faldt over under analysen, var et svar til spørgsmålet; hvil- ken søgemaskine bruger du oftest? Den adspurgte har angivet en anden søgemaskine end 19 af 78

20 valgmulighederne og har skrevet følgende: indbygget i safari og ellers Google. Vi synes den- ne kommentar er meget sigende i forhold til Googles dominans og udbredelse og det tyder på, at flere opfatter Google som en term for sig selv og derfor ikke noget man tænker over. En op- fattelse som vi herefter vil kigge på under begrebet bevidsthedsgrad. Bevidsthedsgrad Bevidsthed omkring personalisering og tilladelser gennem licensaftalen (spørgsmål 7-10) Hovedparten af de adspurgte (90,8%) læser aldrig eller skimmer kun licensaftalerne igennem ved tilmelding af tjenester på internettet. De ældre aldersgrupper har lidt større tendens til at skimme licensaftalerne igennem end de yngre; af de årige har 55,6% svaret at de skimmer EULA, mens 60% af de årige aldrig læser licensaftalerne igennem. I blandt de adspurgte skimmer kvinderne i større grad licensbetingelserne igennem end mændene gør det; 64,4% af mændene læser aldrig EULA igennem, hvor 53,1% af kvinder skimmer dem hur- tigt igennem. De moderate brugere af internettet (dem der bruger internettet flere gange om dagen) har en tilbøjelighed (46%) til at skimme betingelserne, modsat de hyppigere brugere af internettet, hvor der er 55,6% der aldrig læser EULA- betingelserne igennem. Angående bevidstheden om Facebooks annoncer, har størsteparten af de adspurgte ikke lagt mærke til, om de reklamer, der vises på Facebook, er målrettet dem selv, eller om de også ses i vennernes nyhedsfeeds. Kun 4,4% af de årige har lagt mærke til de samme reklamer på egen profil såvel som på vennernes, hvor næsten en fjerdedel (23,8%) af de årige har lagt mærke til dette. En markant forskel der kunne tyde på, at Generation Y (Neubourne, 1999), der er født og opvokset med internettet, har en større bevidsthed om personaliserin- gen end den ældre aldersgruppe har. I spørgsmål #9 spørger vi, om de adspurgte er klar over, om rækkefølgen på de søgeresultater de får vist på Google, er magen til dem vennerne får vist. Størstedelen har ikke lagt mærke til, om der er forskel på søgeresultaterne fra person til person, hvilket viser, at en stor del ikke har undersøgt eller været opmærksomme på personaliseringen af søgeresultater. Endvidere kan det også være svært endegyldigt at konkludere noget ud fra denne undersøgelse, da det er svært at undersøge om de adspurgte er klar over hvad de rent faktisk går glip af. Over halvdelen (57,7%) af de adspurgte har svaret, at de har en lille anelse om, hvad Facebook 20 af 78

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK

10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK 10 SUPER-BRUGER TIPS TIL FACEBOOK (223) Kommentarer21. maj 2012 Denice Brun underfacebook, Sociale medier Vi bruger i gennemsnittet 6 timer om måneden på Facebook, derfor kender de fleste nok de gængse

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester

Kasper: Jeg hedder Kasper Thomsen, og jeg er 25 år gammel, og jeg læser HD 1. del på 4. semester 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Transskribering af interview, Kasper BM: okay, jeg skal først lige bede om dit navn, og din alder, og hvad du læser?

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VOL.1

BRUGERVEJLEDNING VOL.1 www.mit-kvarter.dk BRUGERVEJLEDNING VOL.1 Indholdsfortegnelse: Om Mit-Kvarter... 2 Kom godt i gang... 2 Kontaktpersoner... 2 Mit-kvarter s struktur... 3 Opret dig som bruger... 3 Tilmeld dig et kvarter...

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016

Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 Brugerundersøgelse i Københavns Stadsarkiv 2016 10. -24. oktober 2016 afholdt Københavns Stadsarkiv en brugerundersøgelse. Det er første gang i en længere årrække at stadsarkivet afholder en brugerundersøgelse,

Læs mere

Techboblen. om Google, Big Data og de sociale medier

Techboblen. om Google, Big Data og de sociale medier Indsæt nyt billede: Format: B25,4 x 19,05 cm Klik på billed-ikonet midt på slidet. Find dit nye billede, højreklik på billedet og placér det bagerst. Techboblen om Google, Big Data og de sociale medier

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Absalon - guide. Login. Opbygning

Absalon - guide. Login. Opbygning Absalon - guide Login Alle ansatte og studerende på Københavns Universitetet har adgang til Absalon. For at komme ind i Absalon skal du logge dig på www.kunet.dk med dit CPR nr. og din PIN-kode. Når du

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Du modtager denne guide som en hjælp til forståelse af hvordan Visiolink applikationer fungere med Google Analytics. Ydermere

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos...

Gruppér dine Facebook-venner... 2. Kontrollér dine venners adgangsniveau til din profil... 2. Bestem hvem der har adgang til dine fotos... Styr dit privatliv på Facebook Hvorfor skal alle mine venner have en nyhed om, at jeg lige er gået fra kæresten? Hvorfor kan jeg lige pludselig optræde i en annonce for Anders Foghs fanside? Hvordan har

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

"Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS

Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef Guide i at bruge RSS "Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS v/ Kim Elmose, januar 2007 1 Få bedre overblik over nyhederne med RSS Forkortelsen RSS eller ikonet dukker op på stadig flere

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt

Sociale medier. Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt Sociale medier 2011 Novicell - 2011 - Præsenteret af Martin Skøtt 1 Agenda Hvad er sociale medier? Udvikling & trends på sociale medier Det kan sociale medier bruges til Sådan lytter du på de sociale medier

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede

Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet. Kategorisering og udvælgelse af nominerede SoMe-Biblioteket 13. maj 21. september 1. november 15. november 24. november somebi.dk går live Sidste frist for eksempler, der kommer i betragtning som nominerede til Awardshowet Kategorisering og udvælgelse

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag

Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag Post Danmark Analyse af danskernes brevvaner 2008 Januar, 2008 Brevets kvaliteter i en digitaliseret hverdag 1 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål 3 Side Resultater Hovedresultater 4 Præference

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere