VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens anvendelsesområde, indhold og struktur...8 Vejledning til hovedkontraktens bestemmelser Generelt Ændringer, optioner, selvstændig opgave Punkt 1 (DEFINITIONER) Punkt 3. (LEVERANCENS OMFANG) Punkt 3.1 (Generelt) Punkt 3.2 (Programmel) Punkt 3.4 (Dokumentation) Punkt 3.5 (Konvertering) Punkt 3.6 (Øvrige ydelser) Punkt 4. (KUNDENS IT-MILJØ) Punkt 5. (LEVERANCENS UDFØRELSE) Punkt (Afklaringsfase) Punkt (Kundens udtrædelsesadgang) Punkt 5.2 (Projektsamarbejde og medarbejdere) Punkt 5.3 (Modenhed) Punkt 5.4 (Kundens medvirken) Punkt 5.6 (Audit) Punkt 5.7 (Sikkerhed) Punkt 5.8 (Benyttelse af underleverandører) Punkt 6. (ÆNDRINGER) Punkt 6.1 (Generelt) Punkt 6.2 (Ændringer til levering som en del af leverancen) Punkt 6.3 (Ændringer til levering som en selvstændig opgave) Punkt 6.4 (Kundens fremsættelse af ændringsanmodning) Punkt 6.5 (Leverandørens fremsættelse af ændringsanmodning) Punkt 6.6 (Ændringslog) Punkt 6.7 (Ændringer uden Leverandørens samtykke) Punkt 7. (LEVERING)

3 Punkt 7.2 (Tidsplan) Punkt 7.3 (Faseopdeling) Punkt 8. (AFPRØVNING) Punkt 8.1 (Generelt) Punkt 8.2 (Fabriksprøve) Punkt 8.3 (Installationsprøve) Punkt 8.4 (Delleveranceprøve) Punkt 8.5 (Overtagelsesprøve) Punkt 8.6 (Driftsprøve) Punkt 9. (IBRUGTAGNING) Punkt 10. (OVERTAGELSE) Punkt 11. (VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT) Punkt 12. (DRIFT) Punkt 13. (SERVICEMÅL) Punkt 13.1 (Generelt) Punkt 13.2 (Manglende opfyldelse af servicemål) Punkt 14. (PRISER) Punkt 16. (BETALINGSBETINGELSER) Punkt 17. (GARANTI) Punkt 17.1 (Generel garanti) Punkt 17.2 (Kundens medvirken) Punkt 17.4 (Tredjemands udførelse af vedligeholdelse og ændringer) Punkt 17.5 (Hæftelse for underleverandører) Punkt 17.7 (Tredjemands rettigheder) Punkt 17.8 (Overholdelse af regler) Punkt 17.9 (Garantiperiode) Punkt 18. (LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE) Punkt (Bod) Punkt 19. (KUNDENS MISLIGHOLDELSE) Punkt 20. (KUNDENS OPHÆVELSE) Punkt 20.1 (Betingelser for ophævelse) Punkt 21. (ERSTATNING OG FORSIKRING) Punkt 23. (RETTIGHEDER TIL PROGRAMMEL OG DOKUMENTATION) Punkt 23.1 (Generelt) Punkt 23.2 (Standardprogrammel) Punkt 23.3 (Kundespecifikt programmel)

4 Punkt 23.4 (Open source programmel) Punkt 26. (VARIGHED) Punkt 26.1 (Vedligeholdelse og support) Punkt 27. (TVISTIGHEDER) Punkt 29. (FORTOLKNING OG KONTRAKTSTYRING) Punkt 29.1 (Fortolkning og forrang)

5 Indledning Denne vejledning knytter sig til standardkontrakt for længerevarende it-projekter (K02), som er udarbejdet i et samarbejde mellem Staten, Kammeradvokaten, Dansk IT og IT-Branchen. K02 er resultatet af en dialog mellem de deltagende parter og har derfor karakter af at være en forhandlet standard (et såkaldt agreed document). K02 er godkendt af Statens It-råd den 6. september Statens It-råd samt Kammeradvokaten anbefaler, at de statslige institutioner anvender standardkontrakten inden for kontraktens anvendelsesområde. K02 kan desuden anvendes til it-projekter i kommuner og regioner samt på det private marked. Vejledningen indeholder en praktisk indføring i en række af kontraktens bestemmelser. Desuden beskrives baggrunden for arbejdet og de overordnede målsætninger samt kontraktens anvendelsesområde. Ud over denne vejledning er der desuden udarbejdet selvstændig vejledning til de 15 bilag, som hører til kontrakten. Vejledningen til bilagene er indskrevet direkte i de pågældende bilag, så den er nemt tilgængelig ved udarbejdelse af bilagene. En elektronisk kopi af K02 med bilag og vejledning kan findes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside På er der desuden adgang til yderligere vejledninger og værktøjer, der kan benyttes til støtte ved gennemførelse af it-projekter. Ved afslutning af udarbejdelsen af K02 i oktober 2007 bestod arbejdsgruppen af: Advokat Claus Sørensen, Dahl Advokatfirma Advokat Søren Staugaard Nielsen, RAMBØLL Management Juridisk direktør Michael Lemvigh, WM-data Juridisk direktør Hanne Bay, CSC Nordic Advokat, dr. jur. Thorbjørn Sofsrud, Kammeradvokaten Advokat Mette Line Braad, Kammeradvokaten Vicedirektør Marie Munk, IT- og Telestyrelsen 5

6 Sekretariat: Kontorchef Adam Lebech Specialkonsulent Sara Gøtske Spørgsmål vedrørende brug af standardkontrakt K02 kan rettes til IT- og Telestyrelsen og/eller Kammeradvokaten. Baggrund for arbejdet Baggrunden for at udarbejde standardkontrakter er at gøre det nemmere at indgå kontrakter om indkøb af it-systemer, både for kunde og for leverandør, samt at skabe et fælles paradigme for udarbejdelse af it-kontrakter. I 2004 blev K01, som er en standardkontrakt for kortvarige it-projekter, offentliggjort. K01 afløste statens tidligere standardkontrakt for it-anskaffelser, K18 (standardkontrakt for standardiserede edb-systemer), fra K02 afløser statens standardkontrakt for edb-totalleverancer, K33, fra Statens gamle standardkontrakter K18 og K33 har siden deres tilblivelse fungeret som fundament for en lang række statslige it-anskaffelser. Kontrakterne er dog igennem en årrække blevet kritiseret for ikke løbende at blive moderniseret. Kritikken har bl.a. omfattet kontrakternes manglende fokusering på, at et succesfuldt it-projekt forudsætter et gensidigt samarbejde. Fra leverandørside har det især været fremført, at kontrakterne i for høj grad har båret præg af en for ensidig sikring af kundens interesser. Finanslovsaftalerne for 2001 indeholdt en række aftaler om forbedret styring af offentlige it-projekter. Heraf fremgår følgende: De nuværende standardkontrakters egnethed til it-projekter skal vurderes. ITrådet, der er et tværministerielt udvalg på afdelingschefniveau, får til opgave sammen med juridiske eksperter, relevante brancheorganisationer og udvalgte konsulentfirmaer at udarbejde nye og mere fleksible modeller for udbud og kontrahering af systemudviklings-leverancer til evt. afløsning af de nuværende standardkontrakter, bl.a. med henblik på at gøre det lettere at opdele store projekter i mindre modeller. 6

7 I forlængelse heraf nedsatte Statens It-råd i foråret 2001 en arbejdsgruppe med deltagelse af Videnskabsministeriet (formand), Økonomistyrelsen (tidligere Finansstyrelsen), Konkurrencestyrelsen (senere udtrådt af arbejdsgruppen), IT- Brancheforeningen, Dansk IT og Kammeradvokaten. Arbejdsgruppen fik i opdrag at udarbejde afløsere til de nuværende standardkontrakter K18 og K33. Med offentliggørelsen af K01 og senest K02 er det arbejde, som Statens It-råd i 2001 blev pålagt, tilendebragt. De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet Den nye kontrakt er udformet således, at den i videst muligt omfang opfylder statslige institutioners behov i forbindelse med moderne it-anskaffelser. Det er tilstræbt at udarbejde kontrakten med en afvejet fordeling af rettigheder og pligter mellem kunde og leverandør, således at der sikres størst muligt incitament fra begge parter til en succesrig gennemførelse af projektet. I forhold til de tidligere statslige standardkontrakter opererer kontrakten med et større fokus på kundens aktive deltagelse i projektet og bygger derfor på en forudsætning om, at en succesfuld it-anskaffelse sker i et tæt samarbejde mellem kunde og leverandør. I erkendelse af at et it-projekt ikke er statisk, er det tilstræbt at understøtte en høj grad af fleksibilitet i samarbejdet mellem kunde og leverandør, således at der inden for udbudsreglernes ramme gives mulighed for at foretage nødvendige ændringer i anskaffelsen. Det er hensigten, at kontrakt og vejledning skal understøtte den samlede anskaffelsesproces og kunne benyttes af parterne som et aktivt projektværktøj. Kontrakten er derfor i videst muligt omfang søgt formuleret således, at den er tilgængelig for alle deltagere i it-projektet. 7

8 Kontraktens anvendelsesområde, indhold og struktur Som altid ved udarbejdelsen af en standardkontrakt har det været nødvendigt at opsætte en række forudsætninger med hensyn til anvendelsesområdet. De vigtigste forudsætninger er: Kunden er en dansk statsinstitution. Hvis kunden ikke er en dansk statsinstitution, vil det ofte stadigvæk være hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i standardkontrakten. Standardkontrakten skal i så fald tilpasses den pågældende kunde. Som eksempel kan nævnes: a. Kunden er ikke en del af den offentlige forvaltning, og der er en reel risiko for, at kunden ikke vil kunne betale kontraktsummen eller går konkurs. I så fald skal det overvejes at sikre leverandøren med ejendomsforbehold eller lignende. b. Hvis kunden ikke er omfattet af de statslige bevillingsretlige regler, kan det være i begge parters interesse, at kunden betaler (dele af) kontraktsummen tidligere, herunder at kravet om anfordringsgaranti bortfalder. Kunden skal dog i givet fald sikre sig mod leverandørens konkurs eller lignende. c. Hvis kunden ikke er omfattet af EU's udbudsretlige regler bør det overvejes at udnytte denne frihed. Navnlig standardkontraktens punkt (afklaringsfase) og punkt 6 (ændringer) er formuleret under hensyn til de begrænsninger, som de udbudsretlige regler, herunder forhandlingsforbuddet, medfører. Større anskaffelser af mere kompleks karakter, hvor udviklings- og implementeringsprojekter er af en vis størrelse (relateret til både økonomisk værdi, forretningsmæssig værdi, tidsforløb, teknisk kompleksitet og organisatorisk kompleksitet). 8

9 Kontrakten omhandler således ikke leverancer af standardprodukter, hvor der kun i begrænset omfang skal ske specialtilpasninger mv., idet sådanne leverancer er omfattet af K01. Kunden forudsættes at yde en aktiv og kvalificeret medvirken ved projektgennemførelse. Leverandøren har det samlede projektansvar og er totalleverandør, men afhjælpningspligt for fejl i tredjepartsprodukter er modificeret. Der er tale om anskaffelse af en leverance bestående af bl.a. programmel, udstyr og dokumentation, jf. leverancens omfang i kontraktens punkt 3. Anskaffelsen sker på grundlag af en fyldestgørende leverancebeskrivelse (bestående af kundens kravspecifikation og leverandørens løsningsbeskrivelse). Leverancebeskrivelsen (bilag 3) er det helt centrale bilag og skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af den leverance, der skal leveres. I det omfang det ikke i kravspecifikationen er blevet ordentligt beskrevet, hvad der skal leveres, er det meget ubehageligt for begge parter. Det er dog særligt alvorligt for kunden, for hvis det ikke er beskrevet, har kunden som udgangspunkt ikke krav på at få det leveret, og så hjælper standardkontraktens bestemmelser om levering i rette tid, omfang, indhold, kvalitet, sted osv. med hertil knyttede misligholdelsesbeføjelser ikke. Der sker som udgangspunkt en samlet levering ved overtagelsesdagen, dog kan leverancen være opdelt i faser knyttet til delleverancer til opfyldelse af ibrugtagningsbehov og/eller som projektstyring. Der er en begrænset ret til ibrugtagning forud for overtagelsesdagen. Ibrugtagning forud for overtagelsesdagen kan ske ved en aftalt ibrugtagning af en delleverance eller overskridelse af en frist for overtagelse. At der som udgangspunkt aftales vedligeholdelse og support af alle dele af leverancen fra overtagelsesdagen. Dog hvis der er aftalt ibrugtagning af en 9

10 delleverance, skal leverandøren yde vedligeholdelse og support fra ibrugtagning af en godkendt delleverance, dog eventuelt med andre krav. Andre forudsætninger fremgår af selve kontraktteksten og af nærværende vejledning. Hvis disse forudsætninger ikke er til stede, skal der naturligvis foretages de fornødne tilpasninger i standardkontrakten, herunder i dennes bilag. Som det var tilfældet med K01, tilsigter K02 ikke at regulere alle eventualiteter. Standardkontrakten håndterer enkelte problemstillinger omkring anvendelse af open source programmel. Standardkontrakten finder dog ikke anvendelse, såfremt der er tale om en ren open source kontrakt, dvs. en kontrakt, der udelukkende vedrører levering af open source programmel. Spørgsmålet om det hensigtsmæssige i at benytte open source licenser diskuteres fra tid til anden. En mulig risiko ved brug af open source programmel skyldes de bindinger, visse open source klausuler pålægger kunden (licenstageren) i retten til at disponere over egne bearbejdninger af indlicenseret open source programmel. I open source licenser med såkaldte "copyleft"-vilkår må kunden f.eks. kun distribuere bearbejdede versioner af open source programmet under samme vilkår. For den kunde, der på et senere tidspunkt måtte ønske at videreoverdrage it-systemer eller produkter med open source programmel kommercielt, kan sådanne begrænsninger være uhensigtsmæssige eller ligefrem prohibitive for ønsket om kommercialisering mv. Kontrakten forholder sig ikke til disse risici. Det skyldes dens fokus på den faktiske brug af det leverede system - ikke på en mulig efterfølgende videreoverdragelse. Hvis en kunde ønsker at kunne forbeholde sig muligheden for at videreoverdrage hele eller dele af systemet, bør det derfor nøje overvejes, om det er hensigtsmæssigt at basere enkelte komponenter på open source licenser, der indebærer sådanne begrænsninger. 10

11 Vejledning til hovedkontraktens bestemmelser Generelt Denne vejledning fungerer som en kort praktisk indføring i kontraktens bestemmelser. Såfremt der skulle gives vejledning til samtlige bestemmelser i kontrakten, ville nærværende vejledning få et alt for stort omfang, hvorfor der i det følgende kun gives en vejledning til de væsentlige forhold, parterne skal være særligt opmærksomme på. Om standardkontraktens struktur bemærkes overordnet, at det i standardkontraktens punkt 3 beskrives, hvilke ydelser der skal leveres under leverancen, punkt 4 om kundens IT-miljø, mens det i standardkontraktens punkt 5 beskrives, hvorledes leverancen konkret skal udføres. Herudover indeholder standardkontraktens punkt 6 bestemmelser om adgangen til at foretage ændringer i leverancen. Ændringer, optioner, selvstændig opgave Efter kontraktunderskrivelse vil enhver indskrænkning, udvidelse, tilføjelse, videreudvikling etc. af leverancen være en ændring. Såfremt kunden allerede ved kontraktindgåelsen forudsætter, at leverancen skal kunne udbygges eller videreudvikles, skal sådanne ændringsmuligheder være beskrevet i leverancebeskrivelsen (bilag 3). Da en option kan være en udbygning eller videreudvikling af leverancen, opererer kontrakten terminologisk med, at en option er en ændringsmulighed. Såfremt en ændring, herunder en option, skal udføres i tilknytning til og som en del af den samlede leverance, bliver ændringen en del af leverancen. Leverancen udgør herefter den oprindeligt aftalte leverance samt den indskrænkning, udvidelse, tilføjelse, videreudvikling etc., som ændringen udgør, jf. kontraktens punkt 6.2. Såfremt en ændring, herunder en option, ikke skal udføres i tilknytning til den samlede leverance, benævner kontrakten sådanne ændringer som en selvstændig opgave, jf. kontraktens punkt

12 Standardkontrakten forudsætter også, at optionerne og de øvrige ydelser, leverandøren skal levere under kontrakten, er beskrevet lige så detaljeret som leverancen. Punkt 1 (DEFINITIONER) De begreber, der er defineret i kontraktens punkt 1, skrives af hensyn til præcisionen med stort begyndelsesbogstav i kontrakten. Det samme begreb anvendt i dets generelle betydning er skrevet med småt, f.eks. "fejl" i kontraktens punkt 4, Arbejdsdag Hvor kontrakten sætter frister, anvendes arbejdsdage. Det er kun under betalingsbetingelserne, der anvendes kalenderdage. Fejl Definitionen af, hvornår der foreligger en fejl, er den samme som definitionen af, hvornår der foreligger en mangel. Juridisk er der dermed ingen forskel på de to begreber. Når kontrakten primært anvender betegnelsen "fejl", skyldes dette, at denne anvendelse er bedst i overensstemmelse med terminologien i praksis, herunder navnlig ved udarbejdelse af bilag. Installationsdag I modsætning til K01 foreligger installationsdagen først, når også licenser til det leverede programmel er tilgængelige på det aftalte udstyr. Leverance En leverance er alt, hvad der i henhold til kontrakten skal leveres senest på overtagelsesdagen. Dette kan omfatte programmel, udstyr, dokumentation, implementering, uddannelse og andre ydelser, der skal leveres senest på overtagelsesdagen. Ydelser, som ikke har karakter af programmel, er således i kontraktmæssig sammenhæng også en del af leverancebegrebet. 12

13 Eftersom drift, vedligeholdelse og support som udgangspunkt først skal leveres efterfølgende, indgår disse ydelser ikke i leverance-begrebet. Dette gælder, uanset om disse ydelser skal leveres forud for overtagelsesdagen. Leverancebeskrivelse Leverancebeskrivelsen vedrører de ydelser, der skal leveres senest på overtagelsesdagen. I leverancebeskrivelsen er der således ikke anført noget om vedligeholdelse og drift. Leverancebeskrivelsen består af ét dokument, der dels indeholder en beskrivelse af kundens krav til leverancen og ændringsmuligheder, herunder optioner (kravspecifikation), dels en beskrivelse fra leverandøren af, hvorledes leverandøren opfylder kundens krav (løsningsbeskrivelse). Det er således forudsat, at der i beskrivelsen af leverancen er en opdeling mellem kundens kravspecifikation og leverandørens løsningsbeskrivelse, og den hidtidige rangorden for kravspecifikation og løsningsbeskrivelse bibeholdes. Såfremt leverandørens løsningsbeskrivelse ikke matcher kundens kravspecifikation, skal leverandøren i tilbudsfasen tilrette kundes kravspecifikation, således de anførte krav i kundens kravspecifikation fuldt ud matcher leverandørens løsningsbeskrivelse. Af hensyn til sporbarhed anbefales det, at kunden i udbudsmaterialet beskriver, hvorledes leverandøren skal foretage tilretningen af kravspecifikationen, f.eks. ved ændringsmarkering af tilføjet og slettet tekst. Tilsvarende er leverancebeskrivelsen i hele projektforløbet et dynamisk dokument. Såfremt parterne aftaler ændringer i leverancen, skal dette ligeledes afspejles i leverancebeskrivelsen, hvilket enten kan medføre en tilretning af leverandørens løsningsbeskrivelse og/eller kundens kravspecifikation. Meddelelse Af hensyn til at have et styringsredskab for væsentlige meddelelser definerer kontrakten, hvorledes sådanne meddelelser skal gives, og det er i punkt 29.2 fastsat, hvem meddelelsen skal gives til, dersom den ikke fremgår af et godkendt styregruppereferat. 13

14 Open Source Licens Den foreslåede definition tager sigte på den regulering af open source licenser, der er reguleret i punkt Definitionen indeholder forskellige led, der alle skal være opfyldt. Det er for det første et krav, at kunden opnår en licens til kildekoden, det vil sige til den version af programmet, der er nødvendigt for at kunne foretage ændringer af enhver art i det. For det andet er det et krav, at kildekoden er "stillet til rådighed" for kunden, andre kunder eller offentligheden. En kildekode, der alene stilles til rådighed for kunden, (f.eks. fordi den udgør kundespecifikt programmel, jf. bestemmelsen i pkt ), kvalificerer altså ikke som open source. Det er derimod ikke et krav, at den anvendte licens har opnået en særlig anerkendelse. Den foreslåede definition er i øvrigt ikke identisk med den meget detaljerede definition af open source, der er opstillet af The Open Source Initiative. Det følger af definitionen, at en open source klausul enten kan tænkes at være fastsat af leverandøren eller af en institution eller lignende. Bestemmelsen gælder, uanset hvilken type open source licens der er tale om, herunder uanset om licensen indeholder såkaldte "copyleft"-vilkår, der indebærer dens bortfald, såfremt visse forhold i forbindelse med den efterfølgende brug og kopiering ikke iagttages. Det er centralt for afgrænsningen af begrebet open source licens, at den giver licenstageren, (kunden), ret til at foretage ændringer i programmellet på grundlag af den kildekode, der er stillet til rådighed af licensgiveren eller en tredjepart. Består der ikke en sådan ændringsret, er der ingen grund til at gøre kildekoden tilgængelig. Det er denne ændringsret, der giver anledning til en række af de ophavsretlige udfordringer, der er forbundet med brugen af open source programmel, og som reguleres i open source licenserne. Open Source Programmel I definitionen indgår blandt andet begrebet programmel. Da begrebet programmel er defineret således, at det både omfatter kundespecifikt programmel og 14

15 standardprogrammel, er det forudsat, at open source programmel tilsvarende kan være enten kundespecifikt programmel eller standardprogrammel. Det er et krav, at den pågældende type programmel både leveres (eller i det mindste stilles til rådighed) som kildetekst og i objektkode. Som betegnelse for kildetekst-versionen anvender bestemmelsen den sprogbrug, der i forvejen benyttes i kontrakten, nemlig "Kildekoder". Ordet "maskinlæsbar" er anvendt, fordi det ofte benyttes i lovgivningen. Det er denne kode, der udvirker den funktionalitet, der er formålet i overdragelsen. Kravet om, at der også skal foreligge en kildetekstversion, hænger sammen med, at denne version af programmet netop giver mulighed for den fejlretning og videreudvikling, som nærmere er reguleret i open source licensen. Option En option er en delmængde af ændringer og indebærer en ret for kunden til at købe yderligere bestemte ydelser, der nærmere skal fremgå af bilag 3. En option kan enten leveres samtidig med leverancen og dermed indgå i dennes afprøvningsforløb eller leveres som en selvstændig opgave. Hvorvidt en option leveres som en del af leverancen eller som en selvstændig opgave, afhænger af, hvorvidt optionen er bestilt inden for en i leverancebeskrivelsen (bilag 3) fastsat tidsfrist, hvad optionen omfatter, og hvad der i øvrigt er fastsat i leverancebeskrivelsen (bilag 3). Overtagelsesdag Overtagelsesdagen udgør det traditionelle juridiske begreb "levering". Ud over at overtagelse anses for sket ved bestået overtagelsesprøve, anses overtagelse også for sket ved kundens uberettigede ibrugtagning af leverancen. Selvstændig Opgave En selvstændig opgave har ingen umiddelbar tilknytning til de ydelser, leverandøren skal levere i forbindelse med leverancens gennemførelse. En selvstændig opgave er optioner eller ændringer, der ikke afprøves som en del af leverancen, som eksempelvis en yderligere funktionalitet efter leverancen. 15

16 Punkt 3. (LEVERANCENS OMFANG) Punkt 3 omhandler leverandørens leveringspligt af ydelser omfattet af leverancen. Punkt 3.1 (Generelt) Leverancen er den primære ydelse, og den fremgår af leverancebeskrivelsen. Idet det er forudsat, at kontrakten ofte vil blive anvendt efter afholdelse af en konkurrencepræget dialog efter udbudsdirektivets artikel 29, er det i bestemmelsen fastsat, at leverancebeskrivelsen eventuelt er udarbejdet i en dialog med kunden Kontrakten forudsætter, at leverandørens løsningsbeskrivelse udtømmende angiver de ydelser, leverandøren skal levere til opfyldelse af kundens kravspecifikation. Såfremt løsningsbeskrivelsen ikke fuldt ud opfylder kundens kravspecifikation, bærer leverandøren risikoen herfor, og eventuelle yderligere ydelser skal leveres uden beregning af leverandøren. I det tilfælde, leverandørens løsningsbeskrivelse indeholder yderligere ydelser end de, der er tilstrækkelige til opfyldelse af kundens kravspecifikation, skal leverandøren også levere disse yderligere ydelser, herunder opfylde kontraktens krav. Dette gælder uanset, at kunden ikke har efterspurgt de af leverandøren yderligere ydelser. Punkt 3.2 (Programmel) I denne bestemmelse er det forudsat, at leverandøren skal levere standard programmel og kundespecifikt programmel. Idet definitionen af open source programmel er omfattet af disse definitioner er open source også omfattet af bestemmelsen. 16

17 Punkt 3.4 (Dokumentation) I bilag 4 er det nærmere specificeret, hvilken dokumentation leverandøren skal levere. Dokumentationen skal leveres ved overtagelsesprøven, delleveranceprøve eller andre prøver som nærmere angivet i bilag 4. Udgangspunktet er, at dokumentationen skal leveres og godkendes senest på overtagelsesdagen. Opmærksomheden henledes på, at dokumentation skal foreligge på dansk eller engelsk, idet brugerdokumentation dog skal foreligge på dansk. Punkt 3.5 (Konvertering) Bestemmelsen regulerer den situation, hvor der i forbindelse med etablering af leverancen skal ske overflytning af data til leverancen. I så fald skal kravene hertil nærmere beskrives i leverancebeskrivelsen (bilag 3). Punkt 3.6 (Øvrige ydelser) Punkt 3.6 er en opsamlingsbestemmelse, som omhandler eventuelle øvrige ydelser. Sådanne ydelser kan eksempelvis være ikke-systemrelaterede ydelser så som uddannelse eller lignende. Punkt 4. (KUNDENS IT-MILJØ) Ofte skal leverancen integreres med et allerede eksisterende it-miljø hos kunden. I K01 var henholdsvis kundens it-miljø og leverandørens krav hertil beskrevet i to selvstændige bilag. I K02 er begge dele nu samlet i et bilag (bilag 2) bestående af dels kundens beskrivelse af kundens it-miljø, dels leverandørens beskrivelse af leverandørens krav til kundens it-miljø. Såfremt der i kundens it-miljø forekommer fejl, eller forudsætningerne til kundens it-miljø ikke er opfyldt, kan dette få betydning for leverandørens forpligtelser under kontrakten. Tilsvarende gør sig gældende, såfremt kunden uden leverandørens samtykke foretager ændringer i sit it-miljø, jf. kontraktens punkt

18 Det bemærkes i øvrigt, at leverandøren ved udførelse af vedligeholdelse efter udløb af garantiperioden kan stille krav om, at kunden har et tidssvarende it-miljø. Herudover bemærkes, at det er en del af afklaringsfasen at undersøge, om kundens it-miljø lever op til leverandørens krav. Punkt 5. (LEVERANCENS UDFØRELSE) Punkt (Afklaringsfase) Bestemmelsen viderefører den i K01 (punkt 3) nyskabende bestemmelse om afklaringsfase, men har her et større omfang. Afklaringsfasen omfatter alle dele af de ydelser, der skal leveres, med særlig vægt på leverancen. Bestiller kunden i forbindelse med kontraktunderskrivelsen en eller flere optioner til levering samtidig med leverancen, indgår disse aktiviteter i afklaringsfasen. Afklaringsfasen skal medvirke til at skabe indsigt i leverancen. Afklaringsfasen er således bl.a. tiltænkt at medvirke til, at eventuelle uklarheder bliver afklaret tidligt i forløbet. Såfremt der er tale om en faseopdelt leverance, kan det overvejes at påbegynde hver delfase med en delafklaringsfase. Dette forudsætter dog, at kontrakten ændres i overensstemmelse hermed. På grundlag af afklaringsfasen vurderes det, om der ved en ændring af kravspecifikationen eller løsningsbeskrivelsen kan opnås en mere hensigtsmæssig leverance. I den forbindelse påhviler det leverandøren at komme med forslag til en ændring af leverancebeskrivelsen og herved angive eventuelle konsekvenser for tidsplan, vederlag og andre vilkår. Såfremt der ikke opnås enighed om en ændring af leverancebeskrivelsen, gælder den af parterne indgåede kontrakt uændret. Gennemførelse af afklaringsfasen fritager ikke leverandøren for korrekt opfyldelse af kontrakten. Det forhold, at der er aftalt en afklaringsfase, må ikke føre til, 18

19 at der er lavet et mindre grundigt forberedelsesarbejde fra henholdsvis kunden og leverandøren. Aktiviteterne, der indgår i afklaringsfasen, skal nærmere beskrives i tidsplanen (bilag 1) og leverancebeskrivelsen (bilag 3). Punkt (Kundens udtrædelsesadgang) Ligesom i K01 indeholder kontrakten en bestemmelse om kundens udtrædelsesadgang. Udtrædelsesadgangen skal ikke anvendes i de situationer, hvor kunden ønsker at afbryde samarbejdet som følge af væsentlig misligholdelse fra leverandørens side. Her gælder de almindelige regler for ophævelse, jf. punkt 20. I forhold til bestemmelsen i K01 er det præciseret, at materiale og lignende kan anvendendes af kunden efter kundens betaling af vederlag for udtræden. Der henvises i øvrigt til vejledning for K01, hvor der er nærmere redegjort for bestemmelsen, herunder fastsættelse af leverandørens vederlag ved kundens udtræden. Punkt 5.2 (Projektsamarbejde og medarbejdere) Det gælder generelt, at begge parter i videst muligt omfang skal undgå udskiftning af medarbejdere på projektet. Dog har begge parter ret til at anmode om udskiftning af den andens parts medarbejdere. Dette kan eventuelt være på grund af manglende faglig kvalifikationer, eller at samarbejdet i øvrigt ikke fungerer. Herudover er det udgangspunktet, at hverken projektlederen eller øvrige nøglemedarbejdere angivet i bilag 10 må udskiftes uden den anden parts samtykke. Ved at medtage øvrige nøglemedarbejdere er der sket en udvidelse i forhold til K01. Det forudsættes, at kunden skal tage aktiv del i projektstyringen, hvorfor kunden også har en pligt til at påpege fejl eller andre forhold, som kunden måtte blive opmærksom på. 19

20 Punkt 5.3 (Modenhed) Modenhed omfatter evnen til succesfuldt at gennemføre it-projekter ved at have tilstrækkeligt gode arbejdsgange og processer undervejs i projektet - ikke mindst hvad angår projektets styring. Dette kaldes også at have en høj modenhed. Med en høj modenhed øger man sandsynligheden for at projektets leverancer giver den ønskede nytteværdi, mens risikoen for budgetoverskridelser og projektforlis mindskes. Det er derfor vigtigt for både kunde og leverandør at kunne måle og vurdere sin egen modenhed. Denne indsigt medfører, at der kan tages en velfunderet beslutning om, hvor det vil give størst mulig effekt at arbejde med at forbedre sin modenhed. Det er ligeledes vigtigt at kunne vurdere modpartens modenhed - dvs. at kunden kan vurdere leverandørens modenhed, og at leverandøren kan vurdere kundens modenhed. Denne vurdering kan have betydning for valget af partner, prissætning og for at man i fællesskab til det konkrete projekt, kan tilrettelægge en styring og nogle processer, der kan sikre, at den rette leverance afleveres i rette tid og dermed giver gevinst til både kunde og leverandør. Bilag 8 og 11 indeholder en model for vurdering af hhv. leverandør- og kundemodenhed. Det anbefales, at der stilles krav til modenhed ved projekter, som har en større økonomisk værdi, dvs. hvor udviklings/tilpasningsdelen udgør 5 mio. kr. eller derover. Udgifter til hardware og/eller licenser til standardprogrammel medregnes ikke i dette beløb. Er projektet særligt kritisk eller risikofyldt, bør det dog alligevel overvejes at stille krav til modenhed, selvom projektet koster mindre end 5 mio. kr. Tommelfingerreglen er, at jo mere risikabelt et projekt er, jo mere modenhed er påkrævet. Inden for K02's anvendelsesområde vil det således ofte være relevant at stille krav til modenhed. 20

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist

Tredjemandsprogrammel i K03. Alice Grünfeld, chefjurist Tredjemandsprogrammel i K03 Alice Grünfeld, chefjurist 1 BEC BEC er ejet af en række banker og har derudover en række finansvirksomheder som kunder samt udbyder af flere brancheløsninger Omsætning ca.

Læs mere

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem

Udkast til Kontrakt. levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark. mellem Udkast til Kontrakt om levering, drift og vedligeholdelse af et elektronisk rekrutteringssystem i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (i det følgende kaldet Kunden) og (i

Læs mere

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen

KO2 med kommentarer. Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen KO2 med kommentarer KO2 med kommentarer Nicolai Dragsted Ole Horsfeldt Jesper Langemark Claus Sørensen Nicolai Dragsted, Ole Horsfeldt, Jesper Langemark og Claus Sørensen KO2 med kommentarer 1. udgave/1.

Læs mere

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT

Kontrakt K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT K02 MODIFICERET STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT- PROJEKT Kontrakt om foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring til Aalborg Universitet

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

UDKAST K03 KONTRAKT. 7. november 2012 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE 7. november 2012 UDKAST K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE KONTRAKT om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [.] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk

Indkøbsjura 2014. IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014. www.toender.dk Indkøbsjura 2014 IT-udbud v/bram Van Leeuwen og Anders Wernblad 18. juni 2014 www.toender.dk Agenda Kl. 13:30-14:20 Introduktion til K01, K02 og K03 Hvornår og hvorfor går det galt i it-projekter? Praktiske

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem J.nr.: 460694 HOL/MTG/mw K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden)

Læs mere

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

KONTRAKT FOR IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Disclaimer: Nærværende dokument er udarbejdet på privat initiativ af advokat Jesper Langemark, Bird&Bird og advokat Claus F. Sørensen, DAHL. Der er tale om en forkortet og forenklet kontrakt i forhold

Læs mere

BILAG 6 TEST OG PRØVER

BILAG 6 TEST OG PRØVER BILAG 6 TEST OG PRØVER Vers. 2.0 3.09.2013 (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver. Bilaget

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering og support og vedligeholdelse af Digitalt tilsyn med klapsager i Miljø- og Fødevareministeriet mellem Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F.

Præsentation af K03. Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode. v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Præsentation af K03 Standardkontrakt for længerevarende it-projekt baseret på en agil metode v/ advokat Tom Holsøe og advokat Claus F. Sørensen Hvad er en agil metode? Side 2 Agil er ikke en fast defineret

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag 19 Projektvilkår

Bilag 19 Projektvilkår Bilag 19 Projektvilkår Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDHOLD... 4 3 PROJEKTAFTALER... 5 3.10 LEVERANDØRENS ADMINISTRATION AF PROJEKTER... 6 4 LEVERINGSFORPLIGTELSER...

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Læsø Kommune HOVEDKONTRAKT. mellem. Doktorvejen Læsø Telefon: Mailadresse: CVR-nr.: xxxx. CVR-nr.

Læsø Kommune HOVEDKONTRAKT. mellem. Doktorvejen Læsø Telefon: Mailadresse: CVR-nr.: xxxx. CVR-nr. Læsø Kommune HOVEDKONTRAKT mellem Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Telefon: 96213000 Mailadresse: kommunen@laesoe.dk CVR-nr.: 45 87 33 28 (i det følgende benævnt Kunden) og xxxx CVR-nr.: (i det følgende

Læs mere

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM

03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM 03i KONTRAKT OM ITERATIV UDVIKLING AF IT-SYSTEM INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 5 2. DEFINITIONER... 6 3. LEVERANDØRENS LEVERINGSFORPLIGTELSER... 7 4. KUNDENS IT-MILJØ... 7 5. MODENHED...

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og vedligeholdelse af et it-system

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALE. Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.

BILAG 1 RAMMEAFTALE. Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet. BILAG 1 RAMMEAFTALE Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 21 Indhold 1. DEFINITIONER... 3 2. AFTALENS BAGGRUND,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem

Kontrakt K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE. udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVA- RENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26

Kontrakt. Januar. Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune. Side 1 af 26 Kontrakt Elektronisk journalsystem til den kommunale tandpleje i Syddjurs og Norddjurs Kommune Januar Side 1 af 26 Kontrakt mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde CVR-nr.: 29189978 Norddjurs

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Bilag 5 - Priser og betalingsplan

Bilag 5 - Priser og betalingsplan Bilag 5 - Priser og betalingsplan Genudbud INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) K O N T R A K T mellem CVR-nr (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr (i det følgende kaldet leverandøren) om levering og service af et CSM-system til Det Danske Filminstitut - Filmarkivet IN D H O L

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT

K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K01 STANDARDKONTRAKT FOR KORTVARIGT IT-PROJEKT K O N T R A K T mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren)

BASERET PÅ - K01 K O N T R A K T. mellem. CVR-nr... (i det følgende kaldet kunden) CVR-nr... (i det følgende kaldet leverandøren) BASERET PÅ - K01 MED PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC S TILPASNINGER OG ÆNDRINGER K O N T R A K T mellem CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om anskaffelse

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

BILAG 14 LICENSBETINGELSER

BILAG 14 LICENSBETINGELSER BILAG 14 LICENSBETINGELSER (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer med hvide felter udfyldes af Tilbudsgiver. De økonomiske

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T

Passager med grøn tekst vil blive tilrettet / slettet i forbindelse med kontraktindgåelsen. Udkast til K O N T R A K T Kontraktudkastet skal ikke udfyldes i forbindelse med tilbudsgivningen Udkastet er alene medtaget for, at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelsen er bekendt med det kontraktlige rammer for den

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Kresten Bay-Larsen 13-11-2007. Hermed kommentarer til K02, sendt i høring:

Kresten Bay-Larsen 13-11-2007. Hermed kommentarer til K02, sendt i høring: Side 1 af 8 Kresten Bay-Larsen Emne: VS: Teknisk høring af K02 - standardkontrakt for længerevarende it-projekter docid: http://147.29.149.96/vtukoncp/dok330587 SJ: -1 Fra: Morten Hougaard [mailto:morten@prettygoodtesting.com]

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt

Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K O N T R A K T mellem Kunde navn Person, stilling hjemmeside / profil mail / telefon CVR-nr.... (i det følgende kaldet kunden) og BennekouDesign Anders C. Bennekou

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS?

IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? IT-KONTRAKTER HVORDAN HÅNDTERES BEHOVET FOR FLEKSIBILITET I PRAKSIS? Mads Nygaard Madsen, advokat og partner, certificeret IT-advokat, certificeret juridisk ekspert i IT-tvister 22. september 2015 DISPOSITION

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Prisberegningsark for bilag 5

Prisberegningsark for bilag 5 Prisberegningsark for bilag 5 Version 1.0 27042015 Vejledning Nærværende regneark indeholder Leverandørens prisfastsættelse af Leverancen og Ydelserne omfattet af Kontrakten. Regnearket er opbygget efter

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012

Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Dagsprogram for IT Contract Manager Grundmodul Torsdag den 2. februar 2012 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afregningsform... 4 3. Fleksibilitet

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for køb af tjenesteydelse forestået af ved indehaver, cand.jur., Johan Lisberg Jensen. Nærværende aftale regulerer aftaleforholdet

Læs mere

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS-

KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- KONTRAKT OM LEVERING OG VEDLIGEHOLD AF BILFLÅDESTYRINGS- VÆRKTØJ mellem Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup CVR-nr. 62534516 (i det følgende kaldet Kunden) og CVR-nr.... (i det følgende

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve

Prøverne gennemføres som henholdsvis en Idriftsættelsesprøve, en Driftovertagelsesprøve og en. Prøve Delprøve Delprøve Bilag 12 Afprøvning Side 1 af 9 Bilag 12 Afprøvning I forbindelse med etablering af EPJ skal der gennemføres kvalitetsstyringsaktiviteter jf. bilag 10, herunder afprøvning og evaluering af den samlede

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

BILAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPLAN BIAG 1 TIDS- OG AKTIVITETSPAN INDHODSFORTEGNESE 1. Hovedtidsplan... 5 1.1 Ændring af tidsplanen... 6 2. Underbilag 1.a Milepæle for levering af licenser og evt. hardware... 6 3. Underbilag 1.b Detailplan

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5

BILAG 1: TIDSPLAN DUBU 3.0. Version 0.5 BILAG 1: TIDSPLAN Version 0.5 18-11-2016 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende Bilag indeholder tidsplanen for gennemførelse af Projektet. Nærværende Bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem

Bilag 1: Tidsplan. Udbud af løn- og personalesystem Bilag 1: Tidsplan Udbud af løn- og personalesystem Indhold Bilag 1 Tidsplan... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den overordnede tidsplan... 3 1.3 Krav til detaljeret tidsplan... 5 Side 2 af 6 Bilag 1 Tidsplan

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag

J.nr SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Bilag J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mw 29. august 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Bilag 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Bilag 1 Tidsplan... 5 1. Indledning... 5 2. Frist for bevillingsmæssig

Læs mere

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015

Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Dagsprogram for IT Contract Manager It-kontrakten A-Z Del I Torsdag den 19. marts 2015 Modul 1 dag 1 Hovedpunkter Tidspunkt Indregistrering Kaffe og morgenbrød kl. 9 30 10 00 Velkomst Præsentation af kursusforløbet

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere