Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 -"

Transkript

1 Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser - august

2 1. Baggrunden for evalueringen Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte den 2. november 2010 Job & Velfærds ansøgning om projekt Psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. Projektet retter sig mod to kerneområder: Den tidlige fastholdelsesindsats, for medarbejdere med risiko for at miste jobbet på grund af psykiske lidelser. Den forebyggende indsats overfor psykosociale lidelser. Projektet har været organiseret i Jobservice & UU, som et 12 måneders læringsforløb, og blev afsluttet den 1. august Projektet er blevet varetaget af ergoterapeut, Annette Sandvig, som har specialiseret sig indenfor den ergoterapeutiske indsats overfor medarbejdere med psykosociale lidelser, herunder ledige og sygemeldte. Evalueringen tager udgangspunkt i 103 sager, som er blevet gennemført i projektperioden, herunder 51 sager på fastholdelsesdelen og 52 sager på forebyggelsesdelen. I det følgende skitseres de to indsatsområder; fastholdelse og forebyggelse. 1a) Fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet Ergoterapeuten har arbejdet med fastholdelsesdelen, som en integreret del af sagsforløbene i Jobcenter Viborg. Sagsbehandlere, konsulenter og anden aktør har gennem projektets løbetid på lige fod med jobcentrets øvrige tilbud, kunnet henvise sygemeldte borgere eller borgere med risiko for nærtstående sygemelding til ergoterapeutisk bistand indenfor det psykosociale felt. Formålet med projektet har været, at opbygge en bred viden om, hvordan personer med psykiske lidelser gennem en helhedsorienteret intervention på det psykosociale område, kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Denne del af projekt psykosociale lidelser skal ses i tæt sammenhæng med Jobcentrets sygedagpengeindsats vil blive gjort til et integreret tilbud i Kommunens tilbudsvifte. Med afsæt heri er evalueringen opbygget omkring konkrete værktøjer og tiltag, som kan implementeres efter endt projektforløb. 1b) Forebyggelse af sygemeldte borgere med psykosociale lidelser Ergoterapeuten har ligeledes gennemført et separat forløb, med fokus rettet mod en gruppeorienteret forbyggende indsats. Den forebyggende indsats har været opbygget omkring to gruppeprocesser; på Flyvestation Karups afdeling Air Control Wing, samt på Jobcenteret for ledige fleksjobgodkendte borgere. Således har forløbene taget udgangspunkt i borgere, som var på forskellige stadier i deres arbejdsliv. Hvor fastholdelsesindsatsen tog udgangspunkt i de enkelte borgere, har det i disse forløb været formålet at undersøge effekten af gruppedynamikken i forebyggelses øjemed. Forebyggelsesindsatsen havde således til formål, at opnå erfaringer i praksis, gennem en proces hvor forskellige redskaber og metoder er blevet afprøvet og udviklet med henblik, for at udvikle konkrete værktøjer til den virksomhedsrettede indsats fra Jobcenter Viborg, samt at vurdere den overordnede effekt af en sådan indsats. Ydermere har formålet været, at øge medarbejderes og ledelsens bevidsthed om trivselsmuligheder via konkrete redskaber, for at styrke psykosociale faktorer. Samtlige erfaringer fra den forebyggende indsats er omsat til konkrete værktøjer, som vil blive implementeres i Jobcenter Viborg

3 2. Konklusion Grundet den skarpe opdeling i hhv. fastholdelsesindsatsen og den forebyggende indsats, er der foretaget separate evalueringer af indsatserne. Disse vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 2.1 Evaluering af: Fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet Projekt psykosociale lidelser har gennem projektperioden synliggjort behovet for en målrettet indsats over for borgere med psykosociale lidelser. Dette skyldes primært to ting; for det første dokumenterer en række undersøgelser, at gruppen af sygemeldte borgere med psykosociale lidelser fortsat vokser år for år i Danmark ( For det andet vidner dette projekts resultater og konklusioner, om en yders positiv effekt ved en målrettet indsats overfor denne gruppe af borgere, som påpeger hvor stor en gevinst der er for såvel Jobcenter Viborg samt virksomhederne, ved målrettet indsats overfor denne gruppe af borgere. Gennem projektforløbet er den ergoterapeutiske indsats blevet tilpasset og udviklet således at dels kompetencer, viden og indsats i dag sikrer en hurtigere tilbagevending til arbejdsmarkedet. Projektet har synliggjort effekten ved at bruge en målrettet indsats over for borgere med psykosociale lidelser, som fungerer som et supplement til de kompetencer sagsbehandlere og jobkonsulenter ellers råder over. Den ergoterapeutiske indsats indenfor det psykosociale felt er med til at gøre viften af handlemuligheder langt større i den enkelte sag til gavn for både Jobcentret, borgeren og ikke mindst virksomhederne, og samtidig sikrer den en tilpasning til de samfundstendenser som ses over hele landet nemlig et stigende antal borgere, som sygemeldes på baggrund af psykosociale lidelser. Tilgang: Den psykosociale indsats er foretaget med en ergoterapeutisk og helhedsorienteret tilgang, med et individuelt afsæt i den enkelte borgers konkrete arbejds og privatsituation. Gennem projektforløbet er i alt 51 fastholdelsessager blevet gennemført. Der har kontinuerligt i hver sag været meget fokus på at opretholde en tæt og løbende kontakt, hvor den enkelte borgers velfungerende og ikke velfungerende aktivitetsmønstre er blevet afdækket. Dette være sig både privat og på jobbet. Med afsæt heri har ergoterapeuten arbejdet målrettet med, at få brudt dårlige mønstre og erstatte dem af velfungerende handlinger/ nye mønstre, som støttede og stabiliserede arbejds og funktionsevnen. Ét helt essentiel arbejdsredskab har i denne proces været, at nedskrive klare målsætninger for den enkelte borger, og herefter i fællesskab udvælge de konkrete værktøjer, som sikrer målopfyldelsen. Resultater & erfaringer: Figur 1 viser det overordnede resultat for de 51 borgere, som har været igennem projektforløbet. I alt har 59 borgere været rekvireret til projektet, dog har det ikke været muligt at skabe kontakt til 8 af disse, hvorfor evalueringen tager udgangspunkt i de 51 borgere, som har været igennem forløbet

4 Figur 1: Resultat oversigt ved fastholdelsesindsatsen Rekvirerede borger i ordinær job: 36 Raskmeldt: 16,6% (N:6) Delvis raskmeldt: 19,4% (N:7) Sygemeldt: 63,8% (N:23) Status ved afsluttet forløb: Raskmeldt: 58,3% (N:21) Delvis raskmeldt: 2,7 % (N:1) Sygemeldt: 27,7% (N:10) Gns. antal kontakter: 4,5 Rekvirerede borger i flexjob: 6 Raskmeldt: 50 % (N:3) Delvis raskmeldt: 16,6% (N:1) Sygemeldt: 33,3% (N:2) Status ved afsluttet forløb: Raskmeldt: 83,3% (N:5) Delvis raskmeldt: - Sygemeldt: 16,7% (N:1) Gns. antal kontakter: 4 Rekvirerede borger i Virksomhedspraktik: 8 Raskmeldt: 37,5% (N:3) Delvis raskmeldt: 37,5% (N:3) Sygemeldt: 25 % (N:2) Status ved afsluttet forløb: Raskmeldt: 16,6% (N:1) Delvis raskmeldt: 50% (N:3) Sygemeldt: 33,4% (N:2) Gns. antal kontakter: 6, 1 Rekvirerede borger ledig til A-kasse: 1 Raskmeldt: Delvis raskmeldt: Sygemeldt: 100% (N:1) Status ved afsluttet forløb: Raskmeldt: Delvis raskmeldt: Sygemeldt: 100% (N:1) Gns. antal kontakter: 3 Af figur 1 fremgår det hvilken status de 51 borgere fordelt under grupperingerne; ordinær job, flexjob, virksomhedspraktik og A-kasse, havde ved hhv. start og slut af projektforløbet. I figur 2 illustreres det, hvorledes gruppen af raskmeldte, er vokset fra 25 % ved projektets begyndelse til 62 % ved projektets afslutning. I procent point er der tale om en stigning på i alt 148 %. Ligeledes er gruppen af sygemeldte faldet, hvor 53 % af borgerne ved projektets begyndelse var sygemeldte, er dette kun gældende for 29 % ved projektets afslutning, så der er tale om et fald på 45,2 %. Samlet set har ergoterapeuten i gennemsnit haft 4,4 kontakter med hver enkelt borger, jf. figur1. Figur 2: Status ved projektbegyndelse & projektafslutning 53% Sygemeldt Status ved projektbegyndelse 25% Raskmeldt 29% Sygemeldt Status ved projektafslutning 22% Delvis raskmeldt 9% Delvis raskmeldt 62% Raskmeldt - 4 -

5 Selvom hver sag har taget udgangspunkt i den enkelte borger er der klare fællestræk, som efterfølgende har dannet rammerne for den udarbejdede værktøjskasse, jf. bilag 1. Helt væsentlige elementer har været en gennemgang af faktorer for psykisk arbejdsmiljø, struktur og prioritering samt en støttende og coachende tilgang, individuelle tiltag som bl.a. prioritering af kan skal opgaver, stressdæmpningsværktøjer, strukturer for kost, motion og/ eller søvn. Følgende seks elementer har været anvendt i flest sager: Spørgeskema til kortlægning af borgerens psykiske situation, jf. bilag 3 Gennemgang af de seks guldkorn (mening, forudsigelighed, krav, social støtte, indflydelse, belønning) Strukturering i hverdagen (privat og på job) Prioritering i hverdagen (privat og på job) Fokus på stressdæmpende faktorer Fokus på elementer som virker depressionslettende Skriftlige målsætninger Informationsark Tilbagemeldingen fra borgerne viser, at de oplevede at den psykosociale indsats havde gjort en positiv forskel og havde hjulpet dem til at genoptage et job samt støttet dem i at blive stabile. Dette forklares i høj grad ud fra ergoterapeutens tilgang og fokus på deres lavpraktiske handlinger/ vaner/ mønstre, hvor det konkrete blev vægtet højt. En borger beskriver det således; Selvom jeg igennem mit arbejde har sundhedsforsikring med fri psykologhjælp i op til et halvt år, synes jeg at jeg har fået mere ud af dette projekt, end hvad min psykolog har kunnet hjælpe med. Gennem dette projekt har jeg fået struktur på hverdagen, og hjælp til at prioritere mine målsætninger - samlet set har det hjulpet mere end både medicin og psykolog. Evalueringen viser, at netop bevidstgørelse af støttende teknikker og ændring af vaner, i høj grad øger det psykiske helbred. I denne evaluering er det udelukkende muligt, at sige noget om resultaterne og effekterne gennem de sidste 12 måneder. Dog er der meget som peger i retning af, at en sådan indsats i høj grad også vil kunne ruste de enkelte borgere mod tilbagefald, og dermed på sigt ligeledes vil kunne skabe meget positive resultater. Af de 36 borgere i ordinær job angav 64 %, at deres ubalance enten i form af stress eller depression var arbejdsrelateret. Omstruktureringer, dårligt arbejdsmiljø, øget arbejdspres og dårlig ledelse, blev oftest nævnt som forklaring. Dette understøtter i høj grad, at der er behov for at igangsætte forebyggende tiltag på virksomhederne, indenfor det psykosociale felt, da der er meget store økonomiske og menneskelige besparelser, at hente ved en sådan indsats. Der har gennem projektforløbet vist sig et reelt og udtalt behov fra samtlige aktører (Jobcenteret, borgeren og virksomhederne), for denne målrettede ergoterapeutiske indsats ved fastholdelse af medarbejderne på arbejdspladserne. Dette ses blandt andet i kraft af, at der i løbet af projektperioden kontinuerligt har været en øget sagstilgang. Samtidig viser evalueringen, at indsatsen overfor fastansatte medarbejdere var afgørende for, at medarbejderen hurtigere vendte tilbage på deres arbejde eller at de helt undgik en sygemelding. Samtlige af de anvendte tilgange og faktorer er blevet forankret i en værktøjskasse, som efter projektets afslutning vil blive implementeret i Jobcenter Viborg, jf. bilag 1. Implementering af en værktøjskasse rettet mod fastholdelsesindsatsen for borgere med psykosociale lidelser, vil sikre, at Jobcenter Viborg råder over en bred vifte af værktøjer, med en dokumenteret positiv effekt, som kan implementeres og benyttes af de enkelte konsulenter og sagsbehandlere

6 2.2 Evaluering af den forebyggende indsats overfor psykosociale lidelser Evalueringen af den forebyggende indsats indikerer ligeledes, at der kan være økonomiske fordele for Jobcenter Viborg, hvis der udarbejdes en procedure for den virksomhedsrettede indsats, samt for ledige flexjobsgodkendte borgere. Hele den forebyggende indsats har været opbygget omkring to forløb, med meget forskellige nøgleaktører, herunder fastansatte medarbejdere på Flyvestation Karup (Air Control Wing) og ledige flexjobsgodkendte borgere rekvireret fra Jobcenter Viborg, jf. figur 3. Figur 3: Strukturering af den forebyggende indsats Air Control Wing Hold 1: 9 deltagere 2 sessioner á 4 timer + 2 timers opfølgning Hold 2: 9 deltagere 2 sessioner á 4 timer + 2 timers opfølgning Løbende dialog med Ledelsen under processen Overlevering af Hold 3: 9 deltagere Resultater til ledelse/ 2 sessioner á 4 timer + 2 timers opfølgning arbejds arbejdsmiljøgruppe Ledige flexjobsgodkendte borgere Hold 1: 12 deltagere 2 sessioner á 1,5 time Hold 1: 13 deltagere 2 sessioner á 2 timer De to forløb tager udgangspunkt i forskellige aktørergrupper, hvorfor en komparativ analyse ikke har været mulig. Ikke desto mindre har begge forløb afkastet et meget positivt resultat, som i høj grad indikerer, at der er både menneskelige og økonomiske fordele ved en forebyggende indsats. Generelt viser erfaringen fra forebyggelsesindsatsen med ledige fleksjobgodkendte borgere samt fra Flyvestationen, at emnevalgene var meningsfyldte som omdrejningspunkt for øget trivsel og mindskelse af stress. Dels var de cooperative og pædagogiske procesmetoder fremmende for deltagernes engagement, refleksioner og erfaringsudveksling. På ligefod med fastholdelsesindsatsen har projektets output på forebyggelsesdelen, dannet ramme for en værktøjskasse, jf. bilag 2. Værktøjskassen er udarbejdet således, at den kan bruges på tværs af sektor og brancher, og tager dermed udgangspunkt i et generelt fundament. I det følgende evalueres de enkelte forløb Evaluering af forløbet på Air Control Wing Et godt arbejdsklima, trivsel og en generel opmærksomhed på stressudslagsgivende faktorer har været omdrejningspunktet for forløbet på Air Control Wing. De to moduler á 4 timer har skiftevis vekslet mellem oplæg og gruppearbejde. Tilrettelægningen af forløbet og de enkelte oplæg har alle taget udgangspunkt i livet på flyvestationen og medarbejdernes egen hverdag. Således blev forløbet allerede fra begyndelsen opbygget omkring emner, som kunne overføres til deltagernes egen hverdag, hvorfor der også under hele forløbet blev oplevet stort engagement og vilje til at arbejde med denne forebyggende indsats fra deltagernes side. Modulerne á 4 timer har under evalueringen vist sig, at være for kort tid. Især gruppearbejdet medførte givtige processer med involvering og erfaringsudveksling, som sprang tidsrammerne. Indhold og metode blev løbende prioriteret så fordybelsen blev mulig. Systematiseringen af gruppernes arbejde var årsag til, at der blev udarbejdet konkrete målrettede handleplaner for forebyggelsen, som Air Control Wing i dag arbejder aktivt videre med. Samtlige deltagere på Air Control Wing har efter forløbet modtaget et elektronisk spørgeskema med henblik på at samle deltagernes oplevelse og erfaringer af forløbet. Med en samlet svarprocent på 37,5 %, skal resultatet og tendenserne tages med visse forbehold, da de kun repræsenterer godt en tredjedel af deltagerne. Figur 4 illustrer hvorledes hele 90 % har svaret, at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med forløbet

7 Figur 4: Hvad synes du om projekt MIT LIV MIN GRUPPE MIN TRIVSEL som helhed? 10% Hverken/eller 40% Tilfreds 50% Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Mindre tilfreds Utilfreds På spørgsmålet om hvor stor betydning forløbet har haft for de enkelte deltagers trivsel på arbejdspladsen, er tendensen ligeledes meget positiv. I figur 5 ses det hvorledes hele 66 % forholder sig overvejende positivt hertil, idet de har angivet forløbet som værende af stor betydning for deres trivsel. Ydermere indikerer de tilknyttede kommentarer, at outputtet af forløbet har været meget brugbart, og i dag er noget der arbejdes aktivt med at forbedre. Blandt andet det faktum, at deltagerne har skullet udfylde deres egen trivselsplan, har været betydningsfuld for dette positive resultat. Trivselsplanen er en del af den værktøjskasse, som ønskes implementeret i Jobcenter Viborg. Figur 5: På en skala fra 1 10, hvor stor betydning vil du sige, at din deltagelse i MIT LIV MIN GRUPPE MIN TRIVSEL har haft/kan få for din trivsel på arbejdspladsen? - 7 -

8 Kommentar: De emner og forslag, vi har haft oppe og vende er blevet taget seriøst fra ledelsens side. Det har været meget positivt, at der er blevet nedsat arbejdsgrupper, som prøver at forbedre problemerne. Det var et rigtig godt forløb, og jeg er meget forundret over, hvor hurtigt instruktøren forstod vores behov, især når vi alle talte flyverjysk Forløbet har været en rigtig god øjenåbner, hvor vi fik dialog i gang på tværs af afdelinger og grupper. Det kan anbefales at både virksomheder og Jobcenter Viborg har fokus på arbejdet med forebyggelse og trivselsfremme, for at nedsætte stress og sygefravær på det psykosociale område. Særligt indenfor områder, som er i større risiko for sygdom forårsaget af psykosociale lidelser, vil en sådan forebyggende indsats være gavnligt for såvel virksomheden som Jobcenter Viborg, idet det med stor sandsynlighed vil mindske sygefraværet. På baggrund af projektet og de foreliggende resultater anbefales det, at etablere et forløb med længere moduler / eller 1 modul mere end det har været tilfældet hos Air Control Wing, for at indeholde aktivitetsbalancering, fysiske energiøvelser, proces med fokus på langtidsfriskhed samt udfyldelse af egen handleplan Evaluering af ledige flexjobgodkendte borgere Den forebyggende indsats over for denne gruppe er opbygget omkring ønsket om, at øge disse borgeres bevidsthed og forberedelse ift. deres egen trivsel før de kommer i job. Formålet er således, at øge chancen for at trives på og med job, hvorfor sådan en indsats er en god investering. Evalueringen af indsatsen viser også, at det på 2 sessioner lykkedes at i gangsætte en positiv synergieffekt blandt deltagerne og givtige processer med erfaringsudveksling, bl.a. omkring faktorer for langtidsfriskhed og stressdæmpning. Efter afsluttet forløb fik deltagerne tilsendt et spørgeskema med posten omkring deres oplevelse og erfaringer draget af forløbet. Velvidende, at det kan være svært at indsamle data via post, er denne metode udvalgt, da ikke alle deltagere havde mailadresser. Med en samlet svarprocent på 34 %, skal de følgende data tages med visse forbehold, da det kun repræsenterer en tredjedel af deltagerne. Vi har dog på baggrund af mange mundtlige tilbagemeldinger god grund til at tro, at de følgende resultater i vid udstrækning er gældende for holdet som helhed. Kaster vi blikket på deltagernes samlede oplevelse af hele forløbet, har 100 % svaret at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med forløbet, jf. figur 6. Figur 6: Hvad synes du om projekt Trivsel for ledige flexjobmodtagere som helhed? 13% Meget tilfreds 87% Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Mindre tilfreds Utilfreds - 8 -

9 Deltagerne selv har ydermere mundtlig tilkendegivet deres store tilfredshed med forløbet, samt et ønske om at fortsætte modulerne. Netop afvekslingen mellem oplæg, gruppearbejde og erfaringsudveksling, er modtaget meget positivt blandt deltagerne, og påpeges af flere som værende gavnligt for deres vej tilbage til jobmarkedet. En af deltagerne beskriver forløbet således; Det var generelt et meget udbytterigt kursus, og især givende at dele erfaringer med andre flexjobmodtagere. Ved en implementering af en forebyggende indsats anbefales det, at oprette et tilbud på 4 moduler, da 2 moduler af flere deltagere betegnes som for kort tid. Når der samles op på den overordnede feedback fra deltagerne, samt ergoterapeut Annette Sandvigs erfaringer, er der mange indikatorer på at emnerne; Aktivitetsbalancering, Individuel Trivselsplan samt Netværksdannelse med fordel vil kunne indgå på de sidste 2 moduler. En af de helt store succesrater ved en sådan indsats er, at få de ledige flexjobmodtagere hurtigt tilbage i job og sikre dem de bedste mulige forudsætninger for, at lykkes i deres kommende job. I figur 5 illustreres det, hvorledes deltagerne i høj grad har oplevet kurset, som værende betydningsfuld for deres tilbagevendelse til arbejdsmarkedet. 87 % af deltagerne fordeler sig på den øverste halvdel af skalaen og har svaret mellem Ydermere indikerer de kommentarer, som deltagerne har givet til spørgsmålet, at forløbet har været meget betydningsfyldt for deres vej tilbage på arbejdsmarkedet, hvorfor det klart kan anbefales at iværksætte og opretholde et sådan forløb. Det var oplevelsen, at deltagerne via kurset fik styrket deres tro på at have noget at tilbyde på arbejdsmarkedet. For at bevare den positive tilgang samt opnå synergieffekt, vil det derfor være vigtigt, at muligheden for fleksjob/ praktik, igangsættes i forlængelse af kurset. Erfaringerne fra forløbet er samlet i en værktøjskasse, jf. bilag 2, som ønskes implementeret I Jobcenter Viborg. Figur 5: På en skala fra 1 10, hvor stor betydning vil du sige, at din deltagelse i Trivsel for ledige flexjobmodtagere har haft/kan få for din tilbagevendelse på arbejdsmarkedet? Kommentar: Jeg tror kun det er et spørgsmål om tid før jeg er tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg har fået nogle rigtig gode input, som jeg kan bruge senere hen og til jobsamtalen. Det har været rigtig positivt. Forløbet har fået mig til, at tænke positivt, og fortælle hvad jeg ikke kan på en god måde. Jeg har helt klart fået gode input til hvordan jeg kan forberede mig hjemmefra

10 3. Bilag 1. Værktøjskassen - Konkrete redskaber; Fastholdelsesdelen. 2. Værktøjskassen - Konkrete redskaber; Forebyggelsesdelen. 3. Spørgeskema til fastholdelse Bilag 1: Værktøjskassen Procedurer; Fastholdelsesdelen: Information Forudsætningen for at anvende værktøjskassen er, at ergoterapeutens/ konsulentens rolle, rammerne samt samtalens formål beskrives ved første samtale. Samtalen skal foregår i ro, i et neutralt uforstyrret lokale (ikke på arbejdspladsen) og, der afsættes ca. 1½ - 2 timer. Afdækning Fremhæv det som er generelt velfungerende samt de specifikke barrierer. Spørgeskemaet inddrages til, at kortlægge borgerens situation. Spørgeskemaet er bygget op omkring et veldokumenteret teoretisk fundament i form af de seks guldkorn samt ADL - begrebet (aktivities of daily living). Tæt opfølgning Intervallet for opfølgning på igangsatte tiltag er oftest 2-3 uger i starten. Værktøjskassen Konkrete redskaber; Fastholdelsesdelen: Spørgeskema, jf. bilag 3 Før første møde, oplyses om spørgeskemaet, som derefter sendes pr. post eller mail. Borger/medarbejder udfylder spørgeskemaet og medbringer det, til første møde. Spørgeskemaet afdækker oplevet psykosociale faktorer på job samt privat og kan bidrage til at tydeliggøre hvor arbejds og funktionsevnen skal støttes og dermed valg af indsats. Sendes ikke til ordblinde, eller hvor det vurderes at være ufordelagtigt for fastholdelsesindsatsen. De 6 Guldkorn Gennemgang af ark med De 6 guldkorn for, at anskueliggøre faktorerne for psykisk arbejdsmiljø og sammenlign med besvarelsen, hvis der er udfyldt spørgeskema. Strukturering Udarbejdelse af ugeskema med ugens 7 dage. De 37 timer på hverdagene gennemgås for, hvad der kan være fordelagtig ift. arbejde og arbejdsfremmende aktiviteter. Arbejds og fritid konkretiseres ift. visualisering, gåture, motion, hvile, 3 regelmæssige hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider mm.. Mobilalarm job: Medarbejderen sætter mobilens alarm til en ½ time før medarbejderen har fri, så der er afsat tid til at prioriterer morgendagens opgaver. Ydermere sættes alarmen til 2. min. før der vurderes at være behov for pause, hvilket er gældende for såvel individuelle som fællespauser. Mobilalarm fritid: Før havearbejde, huslige opgaver osv., sætter borgeren mobilens alarm til 2 min. før det vurderes, at der skal holdes vandpause, kaffepause, hvilepause mm. Ved udtryk om uoverskuelighed og negativ generalisering, assisteres til Overskuelighed og Positiv fokus. Gennemgå GODT skidt GODT modellen samt opfordrer til, at der udfyldes aktiviteter under felterne GODT

11 Nedbryd arbejdsopgaverne i delelementer. Få sat tid på de enkelte opgaver og indlæg pausetider. Udarbejde ugeplan for faste arbejdsopgaver. Regelmæssigt indtag af hoved og mellemmåltider, støttes og coaches, for at opnå en stabiliserende struktur for energi/ overskud. Regelmæssig motion, støttes og coaches, for at opnå en stabiliserende struktur. Regelmæssige rutiner for søvnmønster samt generelt for hensigtsmæssigt hvile - pausemønstre støttes og coaches, for at opnå en stabiliserende struktur. Prioritering Konkrete arbejdsopgaver inddeles i kan/skal prioritering. Nogle kan leve en liste selv/ med arbejdsgiver som gennemgås fælles, andre skal have hjælp under hele processen. Værdiprioritering. Medarbejderens værdier formuleres dels de arbejdsmæssige dels de private. Herefter foretages en struktureret prioritering heraf i samarbejde med ergoterapeuten eller evt. kolleger/ arbejdsgiver. Grænsesætning ift. relationer og/eller opgaver støttes og coaches, for at opnå en stabiliserende struktur. Stressdæmpning job/fritid Motionér 30 min. i det fri, stakåndet (gerne i længere tid) Musik; målrettede pauser med afslapningsmusik, beroligende musik under arbejde, beroligende musik under færden blandt andre etc. Visualisering; målrettede pauser på arbejdspladsen, målrettede pauser privat samt evt. fast ritualer om natten ved søvnbesvær. Havearbejde; anvend bevidst haven til at koble af i. Tjek, om der skal aflyses aftaler/ arrangementer samt om der skal redigeres i Strukturen. Depessionsletning job/fritid Udendørs aktivitet, mindst 30 min. dagligt uanset havearbejde, gåtur eller andet. Dette kan suppleres af motion af en høj intensitet tre gange om ugen. Visualisering; målrettede pauser hjemme samt evt. faste ritualer om natten, ved søvnbesvær. Beskæftigelse/ oplevelser/ hobby - bevidst planlægning af lystbetonede aktiviteter husk GODT skidt GODT modellen! Lys terapi; lysterapi lamper og/ eller vækkeure med kunstig solopgang kan forebygge risikoen for depression eller medvirke til at depression letter. Fiskeolie Omega mod depression, anbefales af psykologer. Udlevér informationsark Gennemgå de oplysnings og støttemuligheder samt eksempler på afslapning/ afstressningsmuligheder, som er samlet på arket. Skriftlig Målsætning Overordnede og lavpraktiske mål, værktøjer, tiltag, konkrete handlinger samt deadlines, defineres af hovedpersonen selv evt. med støtte. Skriftliggørelse heraf er vigtig, og fungerer som fælles aftale/ huskeliste. Nogle formulerer sig tydeligt undervejs i samtalen og andre skal assisteres og coaches en del. Ved hvert møde noteres også, hvordan de foregående mål og handlinger er forløbet samt, der noteres nye aftaler/ handlinger/ mål notaterne udleveres til medarbejderen. Intervallet for opfølgning på igangsatte tiltag er oftest 2-3 uger i starten

12 Bilag 2: Værktøjskassen - Konkrete redskaber; Forebyggelsesdelen: Proces Processtyring efter fremadrettet mulighedsorienteret målbart fokus, var afgørende positiv for proces og resultat, at understøtte deltagerne i under hele processen. IGLO Modellen (Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation) var vigtig at inddrage tidligt i processen, for at synliggøre den individuelle handlekraft samt for at balancere ansvarsfordeling. Cooperativ læringsmetode var afgørende positiv, for høj involvering, refleksion, deltagerdebat samt erfaringsudveksling. Information om rammer, indhold, gentagelse og synliggørelse af de grundlæggende begreber fra modulernes indhold var vigtigt. For ansatte; Systematisk synliggørelse via IGLO model, af deltagernes fokusområder muliggjorde konkret prioritering af indsatsområder. Formidling via kombination af powerpoint, plancher, fortælling samt øvelser var vigtig for, at fremme indlæring og forståelse. For ansatte; Løbende kommunikation og orientering til deltagernes leder, under indsatsen var vigtig. For ansatte; Implementeringsplan med frivillige navngivne deltagere på konkrete handlinger, vigtig ift. at øge chancen for, at de forebyggende processer fortsætter efter projektindsatsen er afsluttet. For ansatte; Overlevering af deltagernes proces og resultater til ledelsen FØR sidste møde med deltagerne samt, at kende ledelsens opbakning og støtte dertil, var vigtigt. Indhold Din og dine kollegers psykiske trivsel Egen refleksion og udvælgelse blandt De 6 Guldkorn. Gruppe refleksion over forskellige valg af Guldkorn. Muligheder for at gruppen, ledelse og organisation kan tilgodese individuelt, debatteres. Din og dine kollegers Sociale Kapital - jeres relationer ift. Jeres kerneopgaver Blandt De 3 Diamanter (tillid, retfærdighed og samarbejde) udvælger den enkelte, de vigtigste faktorer for egen trivsel. I grupper sammenholdes de valgte faktorer og forskellene samt mulighederne for at gruppen, ledelse og organisation kan tilgodese dette, debatteres. Langtidsfriskhed Med udgangspunkt i Henrik Kroghs råd om Langtidsfriskhed og stress, defineres hhv. frisk og syg, der sættes mål for hhv. fremmøde og fravær og, muligheder for implementering af langtidsfriskhedsstrategier debatteres. Stress vs. Det limbiske system Fokus på god/ dårlig stress vs. signaler fra det limbiske system. Refleksion ift. egne og kollegers signaler på stress samt over eller underaktivt limbisk system samt, indsatsmuligheder for at fremme trivsel, mindske stress samt over underaktivering af det limbiske system. Aktivitetsbalancering Egen refleksion over prioriteringen mellem arbejde, fritid og familie. Egen refleksion over ønsket sammensætning og prioritering mellem arbejde, fritid og familie.. Individuel Trivselshandleplan For ansatte; Med udgangspunkt i IGLO Modellen, reflekterer og nedskriver hver deltager, sin egen trivselsplan, for at mindske stress og fremme trivsel. For ledige flekjobgodkendte; Med udgangspunkt i faktorer for familielivet, personlige -, fritidsmæssige sociale og arbejdsmæssige faktorer, nedskriver hver deltager, sin egen trivselsplan, for at mindske stress og fremme trivsel

13 Bilag 3: Spørgeskema til fastholdelse Navn Dato Udfyld med tal fra 1 til 4 hvor: 1= Dette fungerer rigtig godt 2= Dette fungerer godt 3= Dette fungerer ikke godt 4= Dette fungerer slet ikke (0 = ikke aktuelt) Oplever tilpas indflydelse - på egne arbejdsfunktioner - generelt Oplever tilpas mening og sammenhæng Arbejde Udfyld med tal 0-4 Privat Udfyld med tal 0-4 Oplever passende krav og udfordringer Oplever passende arbejdstempo Oplever tilpas forudsigelighed/ struktur Klarer tilrettelæggelse og bevarer overblik Oplever tilpas belønning og anerkendelse Oplever klare roller Oplever tilpas med ansvar Deltager i sociale sammenhænge - fælles pauser/ måltider - netværk Oplever tilpas personlig støtte, samt forståelse Kender eget skånebehov og melder det ud Får sagt nej til aktiviteter (tager vare på sig selv). Beder selv om hjælp, når der er behov for det Har tilpas med pauser og hvil

14 Udfyld med tal fra 1 til 4 hvor: 1= Dette fungerer rigtig godt 2= Dette fungerer godt 3= Dette fungerer ikke godt 4= Dette fungerer slet ikke (0 = ikke aktuelt) Arbejde Udfyld med tal 0-4 Privat Udfyld med tal 0-4 Tager initiativ Motionerer Er fysisk aktiv udendørs Får 3 regelmæssige hovedmåltider samt regelmæssige mellemmåltider Går til behandling (f.eks. psykolog, psykiater) Klarer transport Andet

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3.

Evaluering. 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 30.11.2010. Starttidspunkt 15.3. Evaluering Job & Helbred 1. februar 2011 1. Projektets titel og projektperiode 1.a Projektets titel Tidlige tegn på depression 1.b Projektperiode: Starttidspunkt 15.3.2010 Sluttidspunkt 30.11.2010 Evaluering

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering

Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Værktøj 3 anerkendende APV Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal September 2012 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 3... 4 Programteori... 4 Evalueringsspørgsmål...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen

STRESS. Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen STRESS Stresspolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Streespolitik for Børne- og Ungdomsforvaltningen Der blev ved overenskomstforhandlingerne i 2005 indgået en aftale mellem KL og KTO vedrørende arbejdsbetinges

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil

Vær på forkant - spot stress. Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard Mobil Vær på forkant - spot stress Seniorkonsulent Dorte Rosendahl Kirkegaard dor@cabiweb.dk Mobil 20805007 Agenda Hvad er stress? Flow fra trivsel til stress generelle symptomer Ledelsesmæssige fokuspunkter

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere

Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere HOLBÆK KOMMUNE Oplæg til hvordan Holbæk Kommune bliver bedre til at forebygge og håndtere sygefravær hos egne medarbejdere Dato: Januar 2017 Sagsb.: Martin Koch Pedersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 72363636 E-mail:

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale

Kontakt dit nærmeste Center for Sundhed og Livsstil for yderligere oplysninger samt aftale sfortegnelse Sundhedsprofil Motion i en travl hverdag Sund kost i en travl hverdag Ny livsstil - ny vægt Stresshåndtering Sundhed i 4D Food for Brains - Hjernemad Kostvejledning Individuel coaching Sundhedsambassadør

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer

Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer NFA gå-hjem-møde 16. november 2016 Morten Kallehauge, cand.psych.aut Tidlig Indsats overfor trivselsproblemer Understøttelse af psykisk sundhed hos medarbejdere i Københavns Kommune Dette oplæg 1. Hvad

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren

STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG. Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren STYRKET INDSATS MOD LANGSTIDSLEDIGHED I JOBCENTER SILKEBORG Udvikling af en screeningsmodel og inddragelse af borgeren INDLEDNING Inspiration til styrkelse af indsatsen mod langtidsledighed og til brugen

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø

Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø Midtvejsstatus juni 2012 1 Indhold Projekt 5 i 12 bedre trivsel og arbejdsmiljø... 1 Om midtvejsstatus... 3 Laboratorier... 4 Konsulentstøtte... 5 Trivsel Op

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted

Det Lokale Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted Det Lokale Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller ilde.dk Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted Roskilde, den 15. marts 2012 Ang.: EVALUERING AF PROJEKTET

Læs mere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere

Dialog med jobcentret. Fastholdelse af medarbejdere Dialog med jobcentret Fastholdelse af medarbejdere Introduktion Delvis uarbejdsdygtig Denne guide er udarbejdet til dig, som har ansvaret for medarbejdere som af fysiske og/eller psykiske grunde har svært

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

MEDARBEJDERKURSUS. Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere. November/december 2014

MEDARBEJDERKURSUS. Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere. November/december 2014 MEDARBEJDERKURSUS Virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere November/december 2014 Introduktion Formålet med kurserne At understøtte intentionerne i sygedagpengereformen om en tidlig og virksomhedsrettet

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Notat. Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på aktivlinjen på sygedagpengeområdet Οπφ λγνινγ π ακτιϖλινϕεν π σψγεδαγπενγεοµρ δετ. Siden sommeren 2009 har det været muligt at aktivere

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Værktøj 4 Omgangstone Evaluering

Værktøj 4 Omgangstone Evaluering Værktøj 4 Omgangstone Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal November 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Konklusion... 3 Forslag til tilpasninger af værktøj 4... 3

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital

En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014. Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital En af os virksomhedsnetværket CABI Randers, 6.marts 2014 Psykolog Dagmar Kastberg Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Program Psykisk sundhed, sårbarhed og sygdom Fokus på lettere psykiske

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED

EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED EN HJERNERYSTELSE, DER VARER VED En undersøgelse af effekten af et rehabiliteringsforløb for personer, der lider af postcommotionelt syndrom Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2012 19. august

Læs mere

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence

Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse. Samarbejdskompetence Dagtilbud - vi skaber trivsel og arbejdslivsglæde gennem refleksion over faglighed og ledelse Organisering Refleksiv kompetence Professionel Pædagogisk faglighed i Dagtilbuddet Kommunikation Pædagogisk

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Det Lokal Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted.

Det Lokal Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller. Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent Jobcenter Ringsted Nørregade 100 4100 Ringsted. Det Lokal Beskæftigelsesråd Ved Jesper Switzer Møller Maglegårdsvej 15 4000 Roskilde Telefon 46 34 86 00 Telefax 46 34 86 86 www.roskildebomi.dk e-mail: bomi@bomi.roskilde.dk Virksomheds- og arbejdsmarkedskonsulent

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere