Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. - august 2011 - - 1 -"

Transkript

1 Evaluering af projekt psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser - august

2 1. Baggrunden for evalueringen Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte den 2. november 2010 Job & Velfærds ansøgning om projekt Psykosociale lidelser arbejdsfastholdelse af personer med psykosociale lidelser. Projektet retter sig mod to kerneområder: Den tidlige fastholdelsesindsats, for medarbejdere med risiko for at miste jobbet på grund af psykiske lidelser. Den forebyggende indsats overfor psykosociale lidelser. Projektet har været organiseret i Jobservice & UU, som et 12 måneders læringsforløb, og blev afsluttet den 1. august Projektet er blevet varetaget af ergoterapeut, Annette Sandvig, som har specialiseret sig indenfor den ergoterapeutiske indsats overfor medarbejdere med psykosociale lidelser, herunder ledige og sygemeldte. Evalueringen tager udgangspunkt i 103 sager, som er blevet gennemført i projektperioden, herunder 51 sager på fastholdelsesdelen og 52 sager på forebyggelsesdelen. I det følgende skitseres de to indsatsområder; fastholdelse og forebyggelse. 1a) Fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet Ergoterapeuten har arbejdet med fastholdelsesdelen, som en integreret del af sagsforløbene i Jobcenter Viborg. Sagsbehandlere, konsulenter og anden aktør har gennem projektets løbetid på lige fod med jobcentrets øvrige tilbud, kunnet henvise sygemeldte borgere eller borgere med risiko for nærtstående sygemelding til ergoterapeutisk bistand indenfor det psykosociale felt. Formålet med projektet har været, at opbygge en bred viden om, hvordan personer med psykiske lidelser gennem en helhedsorienteret intervention på det psykosociale område, kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Denne del af projekt psykosociale lidelser skal ses i tæt sammenhæng med Jobcentrets sygedagpengeindsats vil blive gjort til et integreret tilbud i Kommunens tilbudsvifte. Med afsæt heri er evalueringen opbygget omkring konkrete værktøjer og tiltag, som kan implementeres efter endt projektforløb. 1b) Forebyggelse af sygemeldte borgere med psykosociale lidelser Ergoterapeuten har ligeledes gennemført et separat forløb, med fokus rettet mod en gruppeorienteret forbyggende indsats. Den forebyggende indsats har været opbygget omkring to gruppeprocesser; på Flyvestation Karups afdeling Air Control Wing, samt på Jobcenteret for ledige fleksjobgodkendte borgere. Således har forløbene taget udgangspunkt i borgere, som var på forskellige stadier i deres arbejdsliv. Hvor fastholdelsesindsatsen tog udgangspunkt i de enkelte borgere, har det i disse forløb været formålet at undersøge effekten af gruppedynamikken i forebyggelses øjemed. Forebyggelsesindsatsen havde således til formål, at opnå erfaringer i praksis, gennem en proces hvor forskellige redskaber og metoder er blevet afprøvet og udviklet med henblik, for at udvikle konkrete værktøjer til den virksomhedsrettede indsats fra Jobcenter Viborg, samt at vurdere den overordnede effekt af en sådan indsats. Ydermere har formålet været, at øge medarbejderes og ledelsens bevidsthed om trivselsmuligheder via konkrete redskaber, for at styrke psykosociale faktorer. Samtlige erfaringer fra den forebyggende indsats er omsat til konkrete værktøjer, som vil blive implementeres i Jobcenter Viborg

3 2. Konklusion Grundet den skarpe opdeling i hhv. fastholdelsesindsatsen og den forebyggende indsats, er der foretaget separate evalueringer af indsatserne. Disse vil blive gennemgået i de følgende afsnit. 2.1 Evaluering af: Fastholdelse af sygemeldte borgere på arbejdsmarkedet Projekt psykosociale lidelser har gennem projektperioden synliggjort behovet for en målrettet indsats over for borgere med psykosociale lidelser. Dette skyldes primært to ting; for det første dokumenterer en række undersøgelser, at gruppen af sygemeldte borgere med psykosociale lidelser fortsat vokser år for år i Danmark (www.ams.dk, For det andet vidner dette projekts resultater og konklusioner, om en yders positiv effekt ved en målrettet indsats overfor denne gruppe af borgere, som påpeger hvor stor en gevinst der er for såvel Jobcenter Viborg samt virksomhederne, ved målrettet indsats overfor denne gruppe af borgere. Gennem projektforløbet er den ergoterapeutiske indsats blevet tilpasset og udviklet således at dels kompetencer, viden og indsats i dag sikrer en hurtigere tilbagevending til arbejdsmarkedet. Projektet har synliggjort effekten ved at bruge en målrettet indsats over for borgere med psykosociale lidelser, som fungerer som et supplement til de kompetencer sagsbehandlere og jobkonsulenter ellers råder over. Den ergoterapeutiske indsats indenfor det psykosociale felt er med til at gøre viften af handlemuligheder langt større i den enkelte sag til gavn for både Jobcentret, borgeren og ikke mindst virksomhederne, og samtidig sikrer den en tilpasning til de samfundstendenser som ses over hele landet nemlig et stigende antal borgere, som sygemeldes på baggrund af psykosociale lidelser. Tilgang: Den psykosociale indsats er foretaget med en ergoterapeutisk og helhedsorienteret tilgang, med et individuelt afsæt i den enkelte borgers konkrete arbejds og privatsituation. Gennem projektforløbet er i alt 51 fastholdelsessager blevet gennemført. Der har kontinuerligt i hver sag været meget fokus på at opretholde en tæt og løbende kontakt, hvor den enkelte borgers velfungerende og ikke velfungerende aktivitetsmønstre er blevet afdækket. Dette være sig både privat og på jobbet. Med afsæt heri har ergoterapeuten arbejdet målrettet med, at få brudt dårlige mønstre og erstatte dem af velfungerende handlinger/ nye mønstre, som støttede og stabiliserede arbejds og funktionsevnen. Ét helt essentiel arbejdsredskab har i denne proces været, at nedskrive klare målsætninger for den enkelte borger, og herefter i fællesskab udvælge de konkrete værktøjer, som sikrer målopfyldelsen. Resultater & erfaringer: Figur 1 viser det overordnede resultat for de 51 borgere, som har været igennem projektforløbet. I alt har 59 borgere været rekvireret til projektet, dog har det ikke været muligt at skabe kontakt til 8 af disse, hvorfor evalueringen tager udgangspunkt i de 51 borgere, som har været igennem forløbet

4 Figur 1: Resultat oversigt ved fastholdelsesindsatsen Rekvirerede borger i ordinær job: 36 Raskmeldt: 16,6% (N:6) Delvis raskmeldt: 19,4% (N:7) Sygemeldt: 63,8% (N:23) Status ved afsluttet forløb: Raskmeldt: 58,3% (N:21) Delvis raskmeldt: 2,7 % (N:1) Sygemeldt: 27,7% (N:10) Gns. antal kontakter: 4,5 Rekvirerede borger i flexjob: 6 Raskmeldt: 50 % (N:3) Delvis raskmeldt: 16,6% (N:1) Sygemeldt: 33,3% (N:2) Status ved afsluttet forløb: Raskmeldt: 83,3% (N:5) Delvis raskmeldt: - Sygemeldt: 16,7% (N:1) Gns. antal kontakter: 4 Rekvirerede borger i Virksomhedspraktik: 8 Raskmeldt: 37,5% (N:3) Delvis raskmeldt: 37,5% (N:3) Sygemeldt: 25 % (N:2) Status ved afsluttet forløb: Raskmeldt: 16,6% (N:1) Delvis raskmeldt: 50% (N:3) Sygemeldt: 33,4% (N:2) Gns. antal kontakter: 6, 1 Rekvirerede borger ledig til A-kasse: 1 Raskmeldt: Delvis raskmeldt: Sygemeldt: 100% (N:1) Status ved afsluttet forløb: Raskmeldt: Delvis raskmeldt: Sygemeldt: 100% (N:1) Gns. antal kontakter: 3 Af figur 1 fremgår det hvilken status de 51 borgere fordelt under grupperingerne; ordinær job, flexjob, virksomhedspraktik og A-kasse, havde ved hhv. start og slut af projektforløbet. I figur 2 illustreres det, hvorledes gruppen af raskmeldte, er vokset fra 25 % ved projektets begyndelse til 62 % ved projektets afslutning. I procent point er der tale om en stigning på i alt 148 %. Ligeledes er gruppen af sygemeldte faldet, hvor 53 % af borgerne ved projektets begyndelse var sygemeldte, er dette kun gældende for 29 % ved projektets afslutning, så der er tale om et fald på 45,2 %. Samlet set har ergoterapeuten i gennemsnit haft 4,4 kontakter med hver enkelt borger, jf. figur1. Figur 2: Status ved projektbegyndelse & projektafslutning 53% Sygemeldt Status ved projektbegyndelse 25% Raskmeldt 29% Sygemeldt Status ved projektafslutning 22% Delvis raskmeldt 9% Delvis raskmeldt 62% Raskmeldt - 4 -

5 Selvom hver sag har taget udgangspunkt i den enkelte borger er der klare fællestræk, som efterfølgende har dannet rammerne for den udarbejdede værktøjskasse, jf. bilag 1. Helt væsentlige elementer har været en gennemgang af faktorer for psykisk arbejdsmiljø, struktur og prioritering samt en støttende og coachende tilgang, individuelle tiltag som bl.a. prioritering af kan skal opgaver, stressdæmpningsværktøjer, strukturer for kost, motion og/ eller søvn. Følgende seks elementer har været anvendt i flest sager: Spørgeskema til kortlægning af borgerens psykiske situation, jf. bilag 3 Gennemgang af de seks guldkorn (mening, forudsigelighed, krav, social støtte, indflydelse, belønning) Strukturering i hverdagen (privat og på job) Prioritering i hverdagen (privat og på job) Fokus på stressdæmpende faktorer Fokus på elementer som virker depressionslettende Skriftlige målsætninger Informationsark Tilbagemeldingen fra borgerne viser, at de oplevede at den psykosociale indsats havde gjort en positiv forskel og havde hjulpet dem til at genoptage et job samt støttet dem i at blive stabile. Dette forklares i høj grad ud fra ergoterapeutens tilgang og fokus på deres lavpraktiske handlinger/ vaner/ mønstre, hvor det konkrete blev vægtet højt. En borger beskriver det således; Selvom jeg igennem mit arbejde har sundhedsforsikring med fri psykologhjælp i op til et halvt år, synes jeg at jeg har fået mere ud af dette projekt, end hvad min psykolog har kunnet hjælpe med. Gennem dette projekt har jeg fået struktur på hverdagen, og hjælp til at prioritere mine målsætninger - samlet set har det hjulpet mere end både medicin og psykolog. Evalueringen viser, at netop bevidstgørelse af støttende teknikker og ændring af vaner, i høj grad øger det psykiske helbred. I denne evaluering er det udelukkende muligt, at sige noget om resultaterne og effekterne gennem de sidste 12 måneder. Dog er der meget som peger i retning af, at en sådan indsats i høj grad også vil kunne ruste de enkelte borgere mod tilbagefald, og dermed på sigt ligeledes vil kunne skabe meget positive resultater. Af de 36 borgere i ordinær job angav 64 %, at deres ubalance enten i form af stress eller depression var arbejdsrelateret. Omstruktureringer, dårligt arbejdsmiljø, øget arbejdspres og dårlig ledelse, blev oftest nævnt som forklaring. Dette understøtter i høj grad, at der er behov for at igangsætte forebyggende tiltag på virksomhederne, indenfor det psykosociale felt, da der er meget store økonomiske og menneskelige besparelser, at hente ved en sådan indsats. Der har gennem projektforløbet vist sig et reelt og udtalt behov fra samtlige aktører (Jobcenteret, borgeren og virksomhederne), for denne målrettede ergoterapeutiske indsats ved fastholdelse af medarbejderne på arbejdspladserne. Dette ses blandt andet i kraft af, at der i løbet af projektperioden kontinuerligt har været en øget sagstilgang. Samtidig viser evalueringen, at indsatsen overfor fastansatte medarbejdere var afgørende for, at medarbejderen hurtigere vendte tilbage på deres arbejde eller at de helt undgik en sygemelding. Samtlige af de anvendte tilgange og faktorer er blevet forankret i en værktøjskasse, som efter projektets afslutning vil blive implementeret i Jobcenter Viborg, jf. bilag 1. Implementering af en værktøjskasse rettet mod fastholdelsesindsatsen for borgere med psykosociale lidelser, vil sikre, at Jobcenter Viborg råder over en bred vifte af værktøjer, med en dokumenteret positiv effekt, som kan implementeres og benyttes af de enkelte konsulenter og sagsbehandlere

6 2.2 Evaluering af den forebyggende indsats overfor psykosociale lidelser Evalueringen af den forebyggende indsats indikerer ligeledes, at der kan være økonomiske fordele for Jobcenter Viborg, hvis der udarbejdes en procedure for den virksomhedsrettede indsats, samt for ledige flexjobsgodkendte borgere. Hele den forebyggende indsats har været opbygget omkring to forløb, med meget forskellige nøgleaktører, herunder fastansatte medarbejdere på Flyvestation Karup (Air Control Wing) og ledige flexjobsgodkendte borgere rekvireret fra Jobcenter Viborg, jf. figur 3. Figur 3: Strukturering af den forebyggende indsats Air Control Wing Hold 1: 9 deltagere 2 sessioner á 4 timer + 2 timers opfølgning Hold 2: 9 deltagere 2 sessioner á 4 timer + 2 timers opfølgning Løbende dialog med Ledelsen under processen Overlevering af Hold 3: 9 deltagere Resultater til ledelse/ 2 sessioner á 4 timer + 2 timers opfølgning arbejds arbejdsmiljøgruppe Ledige flexjobsgodkendte borgere Hold 1: 12 deltagere 2 sessioner á 1,5 time Hold 1: 13 deltagere 2 sessioner á 2 timer De to forløb tager udgangspunkt i forskellige aktørergrupper, hvorfor en komparativ analyse ikke har været mulig. Ikke desto mindre har begge forløb afkastet et meget positivt resultat, som i høj grad indikerer, at der er både menneskelige og økonomiske fordele ved en forebyggende indsats. Generelt viser erfaringen fra forebyggelsesindsatsen med ledige fleksjobgodkendte borgere samt fra Flyvestationen, at emnevalgene var meningsfyldte som omdrejningspunkt for øget trivsel og mindskelse af stress. Dels var de cooperative og pædagogiske procesmetoder fremmende for deltagernes engagement, refleksioner og erfaringsudveksling. På ligefod med fastholdelsesindsatsen har projektets output på forebyggelsesdelen, dannet ramme for en værktøjskasse, jf. bilag 2. Værktøjskassen er udarbejdet således, at den kan bruges på tværs af sektor og brancher, og tager dermed udgangspunkt i et generelt fundament. I det følgende evalueres de enkelte forløb Evaluering af forløbet på Air Control Wing Et godt arbejdsklima, trivsel og en generel opmærksomhed på stressudslagsgivende faktorer har været omdrejningspunktet for forløbet på Air Control Wing. De to moduler á 4 timer har skiftevis vekslet mellem oplæg og gruppearbejde. Tilrettelægningen af forløbet og de enkelte oplæg har alle taget udgangspunkt i livet på flyvestationen og medarbejdernes egen hverdag. Således blev forløbet allerede fra begyndelsen opbygget omkring emner, som kunne overføres til deltagernes egen hverdag, hvorfor der også under hele forløbet blev oplevet stort engagement og vilje til at arbejde med denne forebyggende indsats fra deltagernes side. Modulerne á 4 timer har under evalueringen vist sig, at være for kort tid. Især gruppearbejdet medførte givtige processer med involvering og erfaringsudveksling, som sprang tidsrammerne. Indhold og metode blev løbende prioriteret så fordybelsen blev mulig. Systematiseringen af gruppernes arbejde var årsag til, at der blev udarbejdet konkrete målrettede handleplaner for forebyggelsen, som Air Control Wing i dag arbejder aktivt videre med. Samtlige deltagere på Air Control Wing har efter forløbet modtaget et elektronisk spørgeskema med henblik på at samle deltagernes oplevelse og erfaringer af forløbet. Med en samlet svarprocent på 37,5 %, skal resultatet og tendenserne tages med visse forbehold, da de kun repræsenterer godt en tredjedel af deltagerne. Figur 4 illustrer hvorledes hele 90 % har svaret, at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med forløbet

7 Figur 4: Hvad synes du om projekt MIT LIV MIN GRUPPE MIN TRIVSEL som helhed? 10% Hverken/eller 40% Tilfreds 50% Meget tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Mindre tilfreds Utilfreds På spørgsmålet om hvor stor betydning forløbet har haft for de enkelte deltagers trivsel på arbejdspladsen, er tendensen ligeledes meget positiv. I figur 5 ses det hvorledes hele 66 % forholder sig overvejende positivt hertil, idet de har angivet forløbet som værende af stor betydning for deres trivsel. Ydermere indikerer de tilknyttede kommentarer, at outputtet af forløbet har været meget brugbart, og i dag er noget der arbejdes aktivt med at forbedre. Blandt andet det faktum, at deltagerne har skullet udfylde deres egen trivselsplan, har været betydningsfuld for dette positive resultat. Trivselsplanen er en del af den værktøjskasse, som ønskes implementeret i Jobcenter Viborg. Figur 5: På en skala fra 1 10, hvor stor betydning vil du sige, at din deltagelse i MIT LIV MIN GRUPPE MIN TRIVSEL har haft/kan få for din trivsel på arbejdspladsen? - 7 -

8 Kommentar: De emner og forslag, vi har haft oppe og vende er blevet taget seriøst fra ledelsens side. Det har været meget positivt, at der er blevet nedsat arbejdsgrupper, som prøver at forbedre problemerne. Det var et rigtig godt forløb, og jeg er meget forundret over, hvor hurtigt instruktøren forstod vores behov, især når vi alle talte flyverjysk Forløbet har været en rigtig god øjenåbner, hvor vi fik dialog i gang på tværs af afdelinger og grupper. Det kan anbefales at både virksomheder og Jobcenter Viborg har fokus på arbejdet med forebyggelse og trivselsfremme, for at nedsætte stress og sygefravær på det psykosociale område. Særligt indenfor områder, som er i større risiko for sygdom forårsaget af psykosociale lidelser, vil en sådan forebyggende indsats være gavnligt for såvel virksomheden som Jobcenter Viborg, idet det med stor sandsynlighed vil mindske sygefraværet. På baggrund af projektet og de foreliggende resultater anbefales det, at etablere et forløb med længere moduler / eller 1 modul mere end det har været tilfældet hos Air Control Wing, for at indeholde aktivitetsbalancering, fysiske energiøvelser, proces med fokus på langtidsfriskhed samt udfyldelse af egen handleplan Evaluering af ledige flexjobgodkendte borgere Den forebyggende indsats over for denne gruppe er opbygget omkring ønsket om, at øge disse borgeres bevidsthed og forberedelse ift. deres egen trivsel før de kommer i job. Formålet er således, at øge chancen for at trives på og med job, hvorfor sådan en indsats er en god investering. Evalueringen af indsatsen viser også, at det på 2 sessioner lykkedes at i gangsætte en positiv synergieffekt blandt deltagerne og givtige processer med erfaringsudveksling, bl.a. omkring faktorer for langtidsfriskhed og stressdæmpning. Efter afsluttet forløb fik deltagerne tilsendt et spørgeskema med posten omkring deres oplevelse og erfaringer draget af forløbet. Velvidende, at det kan være svært at indsamle data via post, er denne metode udvalgt, da ikke alle deltagere havde mailadresser. Med en samlet svarprocent på 34 %, skal de følgende data tages med visse forbehold, da det kun repræsenterer en tredjedel af deltagerne. Vi har dog på baggrund af mange mundtlige tilbagemeldinger god grund til at tro, at de følgende resultater i vid udstrækning er gældende for holdet som helhed. Kaster vi blikket på deltagernes samlede oplevelse af hele forløbet, har 100 % svaret at de enten er meget tilfreds eller tilfreds med forløbet, jf. figur 6. Figur 6: Hvad synes du om projekt Trivsel for ledige flexjobmodtagere som helhed? 13% Meget tilfreds 87% Tilfreds Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Mindre tilfreds Utilfreds - 8 -

9 Deltagerne selv har ydermere mundtlig tilkendegivet deres store tilfredshed med forløbet, samt et ønske om at fortsætte modulerne. Netop afvekslingen mellem oplæg, gruppearbejde og erfaringsudveksling, er modtaget meget positivt blandt deltagerne, og påpeges af flere som værende gavnligt for deres vej tilbage til jobmarkedet. En af deltagerne beskriver forløbet således; Det var generelt et meget udbytterigt kursus, og især givende at dele erfaringer med andre flexjobmodtagere. Ved en implementering af en forebyggende indsats anbefales det, at oprette et tilbud på 4 moduler, da 2 moduler af flere deltagere betegnes som for kort tid. Når der samles op på den overordnede feedback fra deltagerne, samt ergoterapeut Annette Sandvigs erfaringer, er der mange indikatorer på at emnerne; Aktivitetsbalancering, Individuel Trivselsplan samt Netværksdannelse med fordel vil kunne indgå på de sidste 2 moduler. En af de helt store succesrater ved en sådan indsats er, at få de ledige flexjobmodtagere hurtigt tilbage i job og sikre dem de bedste mulige forudsætninger for, at lykkes i deres kommende job. I figur 5 illustreres det, hvorledes deltagerne i høj grad har oplevet kurset, som værende betydningsfuld for deres tilbagevendelse til arbejdsmarkedet. 87 % af deltagerne fordeler sig på den øverste halvdel af skalaen og har svaret mellem Ydermere indikerer de kommentarer, som deltagerne har givet til spørgsmålet, at forløbet har været meget betydningsfyldt for deres vej tilbage på arbejdsmarkedet, hvorfor det klart kan anbefales at iværksætte og opretholde et sådan forløb. Det var oplevelsen, at deltagerne via kurset fik styrket deres tro på at have noget at tilbyde på arbejdsmarkedet. For at bevare den positive tilgang samt opnå synergieffekt, vil det derfor være vigtigt, at muligheden for fleksjob/ praktik, igangsættes i forlængelse af kurset. Erfaringerne fra forløbet er samlet i en værktøjskasse, jf. bilag 2, som ønskes implementeret I Jobcenter Viborg. Figur 5: På en skala fra 1 10, hvor stor betydning vil du sige, at din deltagelse i Trivsel for ledige flexjobmodtagere har haft/kan få for din tilbagevendelse på arbejdsmarkedet? Kommentar: Jeg tror kun det er et spørgsmål om tid før jeg er tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg har fået nogle rigtig gode input, som jeg kan bruge senere hen og til jobsamtalen. Det har været rigtig positivt. Forløbet har fået mig til, at tænke positivt, og fortælle hvad jeg ikke kan på en god måde. Jeg har helt klart fået gode input til hvordan jeg kan forberede mig hjemmefra

10 3. Bilag 1. Værktøjskassen - Konkrete redskaber; Fastholdelsesdelen. 2. Værktøjskassen - Konkrete redskaber; Forebyggelsesdelen. 3. Spørgeskema til fastholdelse Bilag 1: Værktøjskassen Procedurer; Fastholdelsesdelen: Information Forudsætningen for at anvende værktøjskassen er, at ergoterapeutens/ konsulentens rolle, rammerne samt samtalens formål beskrives ved første samtale. Samtalen skal foregår i ro, i et neutralt uforstyrret lokale (ikke på arbejdspladsen) og, der afsættes ca. 1½ - 2 timer. Afdækning Fremhæv det som er generelt velfungerende samt de specifikke barrierer. Spørgeskemaet inddrages til, at kortlægge borgerens situation. Spørgeskemaet er bygget op omkring et veldokumenteret teoretisk fundament i form af de seks guldkorn samt ADL - begrebet (aktivities of daily living). Tæt opfølgning Intervallet for opfølgning på igangsatte tiltag er oftest 2-3 uger i starten. Værktøjskassen Konkrete redskaber; Fastholdelsesdelen: Spørgeskema, jf. bilag 3 Før første møde, oplyses om spørgeskemaet, som derefter sendes pr. post eller mail. Borger/medarbejder udfylder spørgeskemaet og medbringer det, til første møde. Spørgeskemaet afdækker oplevet psykosociale faktorer på job samt privat og kan bidrage til at tydeliggøre hvor arbejds og funktionsevnen skal støttes og dermed valg af indsats. Sendes ikke til ordblinde, eller hvor det vurderes at være ufordelagtigt for fastholdelsesindsatsen. De 6 Guldkorn Gennemgang af ark med De 6 guldkorn for, at anskueliggøre faktorerne for psykisk arbejdsmiljø og sammenlign med besvarelsen, hvis der er udfyldt spørgeskema. Strukturering Udarbejdelse af ugeskema med ugens 7 dage. De 37 timer på hverdagene gennemgås for, hvad der kan være fordelagtig ift. arbejde og arbejdsfremmende aktiviteter. Arbejds og fritid konkretiseres ift. visualisering, gåture, motion, hvile, 3 regelmæssige hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider mm.. Mobilalarm job: Medarbejderen sætter mobilens alarm til en ½ time før medarbejderen har fri, så der er afsat tid til at prioriterer morgendagens opgaver. Ydermere sættes alarmen til 2. min. før der vurderes at være behov for pause, hvilket er gældende for såvel individuelle som fællespauser. Mobilalarm fritid: Før havearbejde, huslige opgaver osv., sætter borgeren mobilens alarm til 2 min. før det vurderes, at der skal holdes vandpause, kaffepause, hvilepause mm. Ved udtryk om uoverskuelighed og negativ generalisering, assisteres til Overskuelighed og Positiv fokus. Gennemgå GODT skidt GODT modellen samt opfordrer til, at der udfyldes aktiviteter under felterne GODT

11 Nedbryd arbejdsopgaverne i delelementer. Få sat tid på de enkelte opgaver og indlæg pausetider. Udarbejde ugeplan for faste arbejdsopgaver. Regelmæssigt indtag af hoved og mellemmåltider, støttes og coaches, for at opnå en stabiliserende struktur for energi/ overskud. Regelmæssig motion, støttes og coaches, for at opnå en stabiliserende struktur. Regelmæssige rutiner for søvnmønster samt generelt for hensigtsmæssigt hvile - pausemønstre støttes og coaches, for at opnå en stabiliserende struktur. Prioritering Konkrete arbejdsopgaver inddeles i kan/skal prioritering. Nogle kan leve en liste selv/ med arbejdsgiver som gennemgås fælles, andre skal have hjælp under hele processen. Værdiprioritering. Medarbejderens værdier formuleres dels de arbejdsmæssige dels de private. Herefter foretages en struktureret prioritering heraf i samarbejde med ergoterapeuten eller evt. kolleger/ arbejdsgiver. Grænsesætning ift. relationer og/eller opgaver støttes og coaches, for at opnå en stabiliserende struktur. Stressdæmpning job/fritid Motionér 30 min. i det fri, stakåndet (gerne i længere tid) Musik; målrettede pauser med afslapningsmusik, beroligende musik under arbejde, beroligende musik under færden blandt andre etc. Visualisering; målrettede pauser på arbejdspladsen, målrettede pauser privat samt evt. fast ritualer om natten ved søvnbesvær. Havearbejde; anvend bevidst haven til at koble af i. Tjek, om der skal aflyses aftaler/ arrangementer samt om der skal redigeres i Strukturen. Depessionsletning job/fritid Udendørs aktivitet, mindst 30 min. dagligt uanset havearbejde, gåtur eller andet. Dette kan suppleres af motion af en høj intensitet tre gange om ugen. Visualisering; målrettede pauser hjemme samt evt. faste ritualer om natten, ved søvnbesvær. Beskæftigelse/ oplevelser/ hobby - bevidst planlægning af lystbetonede aktiviteter husk GODT skidt GODT modellen! Lys terapi; lysterapi lamper og/ eller vækkeure med kunstig solopgang kan forebygge risikoen for depression eller medvirke til at depression letter. Fiskeolie Omega mod depression, anbefales af psykologer. Udlevér informationsark Gennemgå de oplysnings og støttemuligheder samt eksempler på afslapning/ afstressningsmuligheder, som er samlet på arket. Skriftlig Målsætning Overordnede og lavpraktiske mål, værktøjer, tiltag, konkrete handlinger samt deadlines, defineres af hovedpersonen selv evt. med støtte. Skriftliggørelse heraf er vigtig, og fungerer som fælles aftale/ huskeliste. Nogle formulerer sig tydeligt undervejs i samtalen og andre skal assisteres og coaches en del. Ved hvert møde noteres også, hvordan de foregående mål og handlinger er forløbet samt, der noteres nye aftaler/ handlinger/ mål notaterne udleveres til medarbejderen. Intervallet for opfølgning på igangsatte tiltag er oftest 2-3 uger i starten

12 Bilag 2: Værktøjskassen - Konkrete redskaber; Forebyggelsesdelen: Proces Processtyring efter fremadrettet mulighedsorienteret målbart fokus, var afgørende positiv for proces og resultat, at understøtte deltagerne i under hele processen. IGLO Modellen (Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation) var vigtig at inddrage tidligt i processen, for at synliggøre den individuelle handlekraft samt for at balancere ansvarsfordeling. Cooperativ læringsmetode var afgørende positiv, for høj involvering, refleksion, deltagerdebat samt erfaringsudveksling. Information om rammer, indhold, gentagelse og synliggørelse af de grundlæggende begreber fra modulernes indhold var vigtigt. For ansatte; Systematisk synliggørelse via IGLO model, af deltagernes fokusområder muliggjorde konkret prioritering af indsatsområder. Formidling via kombination af powerpoint, plancher, fortælling samt øvelser var vigtig for, at fremme indlæring og forståelse. For ansatte; Løbende kommunikation og orientering til deltagernes leder, under indsatsen var vigtig. For ansatte; Implementeringsplan med frivillige navngivne deltagere på konkrete handlinger, vigtig ift. at øge chancen for, at de forebyggende processer fortsætter efter projektindsatsen er afsluttet. For ansatte; Overlevering af deltagernes proces og resultater til ledelsen FØR sidste møde med deltagerne samt, at kende ledelsens opbakning og støtte dertil, var vigtigt. Indhold Din og dine kollegers psykiske trivsel Egen refleksion og udvælgelse blandt De 6 Guldkorn. Gruppe refleksion over forskellige valg af Guldkorn. Muligheder for at gruppen, ledelse og organisation kan tilgodese individuelt, debatteres. Din og dine kollegers Sociale Kapital - jeres relationer ift. Jeres kerneopgaver Blandt De 3 Diamanter (tillid, retfærdighed og samarbejde) udvælger den enkelte, de vigtigste faktorer for egen trivsel. I grupper sammenholdes de valgte faktorer og forskellene samt mulighederne for at gruppen, ledelse og organisation kan tilgodese dette, debatteres. Langtidsfriskhed Med udgangspunkt i Henrik Kroghs råd om Langtidsfriskhed og stress, defineres hhv. frisk og syg, der sættes mål for hhv. fremmøde og fravær og, muligheder for implementering af langtidsfriskhedsstrategier debatteres. Stress vs. Det limbiske system Fokus på god/ dårlig stress vs. signaler fra det limbiske system. Refleksion ift. egne og kollegers signaler på stress samt over eller underaktivt limbisk system samt, indsatsmuligheder for at fremme trivsel, mindske stress samt over underaktivering af det limbiske system. Aktivitetsbalancering Egen refleksion over prioriteringen mellem arbejde, fritid og familie. Egen refleksion over ønsket sammensætning og prioritering mellem arbejde, fritid og familie.. Individuel Trivselshandleplan For ansatte; Med udgangspunkt i IGLO Modellen, reflekterer og nedskriver hver deltager, sin egen trivselsplan, for at mindske stress og fremme trivsel. For ledige flekjobgodkendte; Med udgangspunkt i faktorer for familielivet, personlige -, fritidsmæssige sociale og arbejdsmæssige faktorer, nedskriver hver deltager, sin egen trivselsplan, for at mindske stress og fremme trivsel

13 Bilag 3: Spørgeskema til fastholdelse Navn Dato Udfyld med tal fra 1 til 4 hvor: 1= Dette fungerer rigtig godt 2= Dette fungerer godt 3= Dette fungerer ikke godt 4= Dette fungerer slet ikke (0 = ikke aktuelt) Oplever tilpas indflydelse - på egne arbejdsfunktioner - generelt Oplever tilpas mening og sammenhæng Arbejde Udfyld med tal 0-4 Privat Udfyld med tal 0-4 Oplever passende krav og udfordringer Oplever passende arbejdstempo Oplever tilpas forudsigelighed/ struktur Klarer tilrettelæggelse og bevarer overblik Oplever tilpas belønning og anerkendelse Oplever klare roller Oplever tilpas med ansvar Deltager i sociale sammenhænge - fælles pauser/ måltider - netværk Oplever tilpas personlig støtte, samt forståelse Kender eget skånebehov og melder det ud Får sagt nej til aktiviteter (tager vare på sig selv). Beder selv om hjælp, når der er behov for det Har tilpas med pauser og hvil

14 Udfyld med tal fra 1 til 4 hvor: 1= Dette fungerer rigtig godt 2= Dette fungerer godt 3= Dette fungerer ikke godt 4= Dette fungerer slet ikke (0 = ikke aktuelt) Arbejde Udfyld med tal 0-4 Privat Udfyld med tal 0-4 Tager initiativ Motionerer Er fysisk aktiv udendørs Får 3 regelmæssige hovedmåltider samt regelmæssige mellemmåltider Går til behandling (f.eks. psykolog, psykiater) Klarer transport Andet

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale

Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige [Skriv tekst] 1 Vejledning til Dialogguide til Koordinators afklaringssamtale - med sygemeldte ledige Formål og forklaringer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk

Risikostyringskonference 2013. Struer Kommune, 96 84 84 94 struer@struer.dk, www.struer.dk Risikostyringskonference 2013 1 Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen Daglig arbejdsmiljøleder Britt Harpøth Trivsels- og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter 2 Lidt om Struer Kommune 22.000 indbyggere,

Læs mere

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE

NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Klik for at redigere titeltypografi i masteren ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2013 NÅR STRESSEN KOMMER SNIGENDE Hvad gør vi så? SundTrivsel A/S Katrine Bastian Meiner kbm@sundtrivsel.dk LIDT OM INDHOLD Stressforebyggelse

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK

GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK GUIDE TIL EN STRESSHÅNDTERINGSOG TRIVSELSPOLITIK Guide til udarbejdelse og implementering af en stresshåndterings- og trivselspolitik Ejerskab Når en virksomhed skal udarbejde en stresshåndterings- og

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg

Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Status på projektet for Personale Politisk Udvalg Overblik - her er vi nu Step 1 Afholdelse af kick off d. 21.maj 2013 Step 2 Emner og aktiviteter udvikles og planlægges på baggrund af tilbagemeldinger

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK)

Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Arbejdsmiljøkonferencen 20.-21.10.2008, Nyborg Strand Gør arbejdspladsvurdering mere effektiv -brug ArbejdsMiljøSundhedsKredse (AMSK) Birgit Aust Annett Finken Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

God morgen og velkommen

God morgen og velkommen HVILKE CENTRALE UDFORDRINGER OG HANDLEMULIGHEDER HAR VIRKSOMHEDEN I ARBEJDET MED AT SÆTTE FOKUS PÅ SYGEFRAVÆR? AM 2009 God morgen og velkommen Stil jer i en rundkreds Kryds nu rundkredsen så hurtigt som

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse. Projekt Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse

Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse. Projekt Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse Projekt Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse Projektet er forankret i Jobcenter Viborg og samarbejder primært med følgende afdelinger: Sygedagpengeafdelingen Jobservice Anden aktør

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Psykologbistand til medarbejdere i krise

Psykologbistand til medarbejdere i krise Psykologbistand til medarbejdere i krise En medarbejder i krise har brug for hjælp uanset, om krisen er personlig eller arbejdsrelateret. Kriser influerer nemlig på arbejdslivet, motivationen, effektiviteten,

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere