UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 VH USKRIFT F SØ- & HNLSRTTNS OMOG en 30. januar 2008 blev af retten i sagen V JOTMNMRK /S (dvokat Nicolai Lindgreen) mod nkenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved advokat harlotte Jakobsen) og anmarks Olympiske Komite (hovedintervenient) (advokat hristian L. ardenfleth) afsagt følgende O M: Påstande JOTMNMRK /S (herefter JT som betegnelse for selskabet) har nedlagt påstand om at den af nkenævnet for Patenter og Varemærker trufne afgørelse af 14.

2 2 december 2005 (bilag 94) i sag N omstødes således at JT s varemærkeregistrering VR JOTMNMRK <fig> (bilag 93) opretholdes. nkenævnet for Patenter og Varemærker (nkenævnet) har påstået frifindelse. Hovedintervenienten, anmarks Olympiske Komite (OK), der er indehaver af varemærket TM NMRK, har nedlagt følgende påstande: 1. JT skal anerkende at være uberettiget til at anvende kendetegnet JOTMNMRK som varemærke, herunder JOTMNMRK <figurmærke> som vist i bilag 107, 133 og 14, forretningskendetegn og domænenavn for vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre i klasse 35, uddannelse af personale i klasse 41 og tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests i klasse JT skal anerkende at være uberettiget til at anvende kendetegnet JOTMNMRK som selskabsnavn som vist i bilag 13 for vikarbureauvirksomhed, virksomhedsrådgivning, produktionsvirksomhed, edb rådgivning og handel, investering og dermed beslægtet virksomhed 3. JT skal slette registreringen af domænenavnet <JOTMNMRK.dk> og selskabsnavnet JOTMNMRK /S. 4. JT skal til OK betale vederlag og erstatning med kr ,00, heraf kr ,00 med procesrente fra sagens anlæg den 14. februar 2006 og yderligere af kr ,00 med procesrente fra den 19. januar 2007, subsidiært betaling af et mindre beløb. JT har påstået frifindelse for OK s påstande. Lovgrundlaget Varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2: t varemærke er udelukket fra registrering hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1: t varemærke er udelukket fra registrering hvis varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges

3 3 registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Sagsfremstilling OK er en del af anmarks Idræts Forbund. OK har registreret TM NMRK, V , VR : Mærket er registreret i klasserne OK har også registreret TM NMRK, V , VR i klasserne 1 42 undtagen klasse 32. er foreligger aftale af 15. november 1993 mellem OK og en Selvejende Institution til Fremme af ansk liteidræt (TM NMRK) om kommerciel udnyttelse af mærkerne. I henhold til lov om eliteidræt er Team anmark en selvejende institution der har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. et sker i samarbejde med anmarks Idræts Forbund. Team anmark finansieres i det væsentlige af midler fra ansk Tipstjeneste og har desuden indtægter fra anmarks Idræts For bund og fra salg af ydelser, rettigheder, sponsorater m.v. Gallup undersøgelsen: Gallup instituttet foretog i august 1996 en undersøgelse af befolkningens kendskab til Team anmarks mærke (emblem eller logo). Forevist Team anmark logoet svarede 69% bekræftende på spørgsmålet om de kendte eller havde hørt om den organisation der var indehaver af logoet eller kendetegnet. 14% svarede nej og 16% ved ikke. 83% havde hørt om Team anmark, 13% havde ikke, og 3 % vidste ikke om de havde.

4 4 På spørgsmålet om hvilke områder Team anmark arbejdede med, som den pågældende kendte til eller havde hørt om, faldt følgende spontane svar: Team anmark støtter eliteidrætsudøvere økonomisk 56% Team anmark skabet trænings og idrætsfaciliteter 9% Team anmark skaber uddannelsesmuligheder for aktive idrætsudøvere 10% Team anmark skaber arbejdspladser for aktive idrætsudøvere 3% Team anmark har med OL arrangementet at gøre 20% Team anmark foretager dopingkontroller 3% Team anmark indgår sponsoraftaler med virksomheder 13% Team anmark udtager de aktive idrætsudøvere til de olympiske lege 11% Team anmark opretter og driver idrætsklinikker 3% Team anmark formidler resultater om idrætsskaber 2% ndet 20% Ved ikke 14% Herefter blev en række udsagn læst højt, og den interviewede blev spurgt om hvilke udsagn har du kendskab til Team anmark udfører. Svarene faldt således: Team anmark støtter eliteidrætsudøvere økonomisk 28% Team anmark skaber trænings og idrætsfaciliteter 46% Team anmark skaber uddannelsesmuligheder for aktive idrætsudøvere 41% Team anmark skaber arbejdspladser for aktive idrætsudøvere 22% Team anmark har med OL arrangementet at gøre 46% Team anmark foretager dopingkontroller 34% Team anmark indgår sponsoraftaler med virksomheder 49% Team anmark udtager de aktive idrætsudøvere ril de Olympiske lege 34% Team anmark opretter og driver idrætsklinikker 27% Team anmark formidler resultater om idrætsskaber 23% Ved ikke 13% TM NMRK er optaget på en liste over superbrands, udarbejdet af det danske Superbrands ouncil. KPMG har i erklæring af 7. januar 2007 attesteret at Team anmark i årene 1997 til 2005 har afholdt reklameomkostninger for godt 15 mio. kr. JT har drevet virksomhed siden 1999, tidligere under navnet rini /S, der nu er binavn for selskabet. Om selskabets virksomhed henvises til Inger rinck Nielsens forklaring nedenfor. et fremgår af artikler i dagbladet ørsen at JT i 2004 og 2005 har været den hurtigst voksende virksomhed i Ribe amt ( gazelle ). Selskabets logo som det benyttes på facader mv., ser således ud:

5 5 På fakturaer ses anvendt underteksten vi arbejder for dig i stedet for Vikar og rekrutteringsbureau. Selskabet har søgt registreret følgende varemærke, V (ansøgningsdato 23. august 1999), VR , der er skrevet med rødt: Registrering blev søgt for klasse 35: Vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre, klasse 41: Uddannelse af personale og klasse 42: Tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests. I brev af 9. april 2000 gjorde Hofman ang på vegne OK indsigelse mod registrering af JOTMNMRK. I brev af 19. juli 2000 bestred JT s daværende advokat indsigelsen og gjorde herunder gældende at OK for sine mærker ikke havde opfyldt brugspligten for klasserne 35, 41 og 42. Patent og Varemærkestyrelsen traf afgørelse i indsigelsessagen den 27. maj Indsigelsen blev taget delvist til følge, og registreringen blev ophævet for klasse 41 og klasse 42. Registreringen blev opretholdt for klasse 35. f styrelsens sagsfremstilling fremgår bl.a. at OK efter JT s opfordring til at dokumentere at brugspligten var opfyldt for klasserne 35, 41 og 42 i breve af 11. april 2001 og 17. marts 2003 indsendte dokumentation for brug af mærkerne bl.a. i form af årsberetning og en håndbog fra OK gjorde desuden gældende at betegnelsen TM NMRK er velkendt i anmark. er henvistes i den forbindelse til Gallupundersøgelsen og til listen over SUPRRNS hvor TM NMRK fremgår, jf. ovenfor. Patent og Varemærkestyrelsen fandt på baggrund af materialet i sagen at TM NMRK var brugt i den relevante periode for fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Ved afgørelsen af indsigelsen ansås OK s registreringer således kun at omfatte disse tjenesteydelser. ndvidere var det styrelsens

6 6 opfattelse at TM NMRK er velkendt i anmark for fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Styrelsen lagde i denne forbindelse især vægt på Gallupundersøgelsen og på at mærket eksponeres i vid udstrækning via sponsorering samt på oplysningen om markedsføringsudgifter på 5,9 million kr. i Styrelsen fandt at der var mærke lighed da TM NMRK er fuldstændig indeholdt i JOTMNMRK. Med hensyn til vareartslighed bemærkede styrelsen: Indsigers (OK) mærker anses i nærværende indsigelsessag for at omfatte fremme af eliteidræt og uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. a indehavers (JT) mærke omfatter ʺuddannelse af personaleʺ i klasse 41, er der således sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår klasse 41. esuden er der efter styrelsens opfattelse en vis lighed mellem ʺtjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske testsʺ i indehavers registrering over for de tjenesteydelser, som indsiger har dokumenteret at have brugt sit mærke for. er er ikke sammenfald eller lighed i forhold til tjenesteydelserne i klasse 35 i indehavers registrering. Om spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse bemærkede styrelsen: For at kunne udvide beskyttelsen til tjenesteydelser af anden art end dem som indsigers mærker anses for at omfatte, er det en betingelse i bestemmelsen i varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, at det yngre mærkes benyttelse skal medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes renommé. n sådan utilbørlig udnyttelse foreligger, når forbrugerkredsen bibringes den opfattelse, at mærkeindehavers virksomhed har forbindelse til indsiger. I nærværende sag er det styrelsens vurdering, at der ved brug af mærket JOTMNMRK vil være tale om en utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke TM NMRK i forhold til tjenesteydelserne i klasserne 41 og 42. I forhold til disse tjenesteydelser kan forbrugerne forledes til at tro, at de kommer fra indsiger, eller at indsiger har givet indehaver samtykke til mærkets anvendelse. Styrelsen har dog vurderet, at der i forhold til tjenesteydelserne i klasse 35 ikke vil foreligge en utilbørlig udnyttelse af TM NMRK. I den forbindelse har styrelsen bl.a. lagt vægt på, at mærkerne ikke er identiske, og at tjenesteydelserne i klasse 35 bl.a. vikarbureauvirksomhed, forretningsmæssig bistand vedrørende personale ligger tilstrækkelig langt fra de ydelser, som

7 7 indsigers mærke er brugt for, nemlig fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. et vil sige, at der efter styrelsens opfattelse ikke vil foreligge en nærliggende association mellem mærkerne for ydelser i klasse 35, hvorefter betingelsen vedrørende en utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke ikke er opfyldt i forhold til disse ydelser. Sagen blev indbragt for nkenævnet for Patenter og Varemærker der traf afgørelse den 14. december nkenævnet fandt 1. at det var dokumenteret at OK s brugspligt var blevet opfyldt ved OK s egen, reelle brug af sine mærker ved markedsføringsmæssige aktiviteter der er normale for organisationer som klager, samt af andre med klagers samtykke, 2. at OK s mærker er velkendte i anmark, 3. at der er lighed mellem det JT s mærke og OK s mærker, 4. at der er en sådan lighed mellem tjenesteydelserne at JOTMNMRK i medfør af varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 også var udelukket fra registrering for klasse 35, og 5. at velkendtheden af klagers mærker også gjorde den skete registrering uberettiget idet den efter nævnets opfattelse ville medføre en utilbørlig udnyttelse, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. OK s påstand om at mærket skulle ophæves i sin helhed, blev derfor taget til følge. JT har fremlagt en liste med 17 mærker hvori TM NMRK indgår fx OLIG TM NMRK og GLS TM NMRK, se hjælpebilag 2 der er vedhæftet dommen. et er dog oplyst at kun ét mærke er i brug, de øvrige har tilhørt selskaber der er opløst eller har afstået fra brugen efter indsigelse eller af andre grunde. Tre mærker tilhører udenlandske selskaber. OK har indgået aftale med indehaveren af det aktive, danske mærke om at afvente den foreliggende sags udfald. JT har endvidere fremlagt en liste med 205 varemærker hvori indgår TM. Vedrørende OK s opfyldelse af brugspligt i klasserne 35, 41 og 42 i perioden fra den 19. juli 1995 til den 19. juli 2000 foreligger bl.a. en aftale af 3. og 4. juli 2000 mellem Team anmark og decco om deccos ret til at benytte betegnelsen Hovedsponsor for TM NMRK. ftalen indeholder omtale af en længere række aktiviteter. ftalen er omtalt i OK s klage til nkenævnet som et eksempel på anvendelse af TM NMRK for vikarbureauvirksomhed. Samarbejdet er omtalt på print af 15. januar 2007 fra TM

8 8 NMRK s hjemmeside hvor det fremgår at elitesportsfolk kan søge arbejde gennem decco. I en præsentation af TM NMRK fra 2000 rettet til mulige sponsorer fremgår at TM NMRK er involveret i næsten alle landstræneres ansættelse. ndvidere omtales samarbejde om coaching og teambuilding og studie og erhvervsvejledning. I brochurer fra 1997, 1999 og 2000 omtales vejledning til elitesportsfolk om uddannelse. f TM NMRK s årsberetning for 1999 fremgår at TM NMRK har forhandlet med undervisningsministeriet om gymnasieuddannelse til idrætsudøvere og har indgået samarbejdsaftale om vejledning af idrætsudøvere. e pågældende og andre aktiviteter fremgår i oversigtsform af hjælpebilag 1 der er vedlagt dommen. ilaget er udarbejdet af JT og er faktuelt ikke bestridt. f hjælpebilag 3 fremgår brug af Team anmark for perioden 8. november 2001 til den 8. november I OK s klage af 7. juli 2004 til nkenævnet anførtes at TM NMRK har været benyttet i forbindelse med decco, jf. ovenfor. f Team anmarks hjemmeside fra 1. august 2002 nævnes at man varetager træneruddannelse for talenttrænere og lederuddannelse ved Idrættens Lederakademi. Sidstnævnte akademi omtales endvidere i brev af 11. marts 2003 hvor det oplyses at akademiet er etableret i 1993 og at det er gennemført 5 gange i perioden Team anmark har i 2001 og udsendt brochurer om ungdomsuddannelse og eliteidræt med vejledning til elitesportsfolk om uddannelse. er er endvidere fremlagt bilag dateret efter 8. november 2006 med omtale af bl.a. samarbejdet med decco og med tilbud om psykologvejledning, uden nærmere tidsmæssig præcisering af aktiviteterne. I øvrigt henvises til hjælpebilag 3. OK har i replikken til støtte for kravet om vederlag og erstatning henvist til Team anmarks betydelige sponsorindtægter og har anført at decco i årene 2001, 2002 og 2003 har betalt næsten 1 mio. kr. om året. I 2006 betalte decco 1,6 mio. kr. ndvidere har Team

9 9 anmark henvist til sine regnskaber hvoraf fremgår en nettoomsætning for alle årene på 160 mio. kr. n royaltybetaling på blot 2% ville føre til et krav på 3,2 mio. kr. Forklaring Inge rinck Nielsen har forklaret at hun er salgs og marketingchef i JT. Hun er uddannet H i afsætning og i organisation. Hun har tidligere været bl.a. produktchef hos LGO og marketingchef på &O. JT begyndte sin nuværende virksomhed i 1999 som vikarbureau med rekruttering og vikarservice til industrien, sundhedssektoren og kontorvirksomheder. Langt den største del af virksomheden vedrører fabriksområdet. JT har en cv bank og har døgnvagt, således at man altid kan komme i forbindelse med en konsulent, og man er derfor i stand til at skaffe en vikar inden for en time. Hvis der spørges på en person med særlige tekniske kvalifikationer, kan der muligvis gå længere tid. JT er den dyreste virksomhed på markedet. JT har kontorer i sbjerg, Grindsted, Vejen, Kolding, abenraa og København og har planer om at oprette yderligere kontorer i Vejle og på Sjælland. ndvidere vil man i 2008 indgå aftaler med franchisetagere således at man kan være landsdækkende i er har i branchen været en vækst på ca. 40% om året; JT er fra starten vokset fra 3 mio. kr. i årlig omsætning til 75 mio. kr. i 2006; i begyndelsen var væksten på ca. 100% om året, senere er den gået ned til 50 60%. Resultatet var i 2006 ca. 7 mio. kr., i 2007 bliver det nok noget mindre. e valgte JOTMNMRK som navn og varemærke fordi navnet angav arbejdsområdet, måden de arbejder på, og nationaliteten. et sidste kan have betydning for deres rekruttering fra udlandet. et tidligere navn RINI sagde ikke noget. er er ikke forekommet forvekslinger af TM NMRK og JOTMNMRK, og der er heller ikke nogen der har troet at der var en forbindelse mellem virksomhederne. et ved hun af egen erfaring og efter at have spurgt kundekonsulenterne. Parternes argumenter JT har anført: 1. TM NMRK består af en sammensætning af to bestanddele der hver for sig er uden særpræg; mærket kunne næppe have været registreret uden indarbejdelse. TM

10 10 NMRK er derfor som udgangspunkt et svagt mærke der kun kan beskyttes over for identiske eller næsten identiske mærker; det må også tages i betragtning at der er et betydeligt friholdelsesbehov for mærkebestanddelene TM og NMRK. et anerkendes at TM NMRK er velkendt her i landet for fremme af eliteidræt, men kun for dette område. en i sagen fremlagte Gallup undersøgelse viser at befolkningen i almindelighed i alt overvejende grad forbinder TM NMRK med økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere, skabelse af trænings og idrætsfaciliteter og skabelse af uddannelsesmuligheder for aktive idrætsudøvere, men ikke med aktiviteter der har relation til JT s forretningsområde, herunder navnlig rekruttering, vikarservice og jobformidling. Som udgangspunkt kan TM NMRK som nævnt kun beskyttes mod brug af identiske eller quasi identiske mærker. JT s mærke indledes med mærkebestanddelen JO som auditivt, visuelt og i meningsindhold klart adskiller mærkets helhedsindtryk fra TM NMRK. er må desuden lægges vægt på at TM NMRK skrives i to ord, medens JOTMNMRK er i ét ord. ndvidere må der lægges vægt på mærkernes forskellige grafiske udførelse. er er derfor ikke mærke lighed mellem TM NMRK og JOTMNMRK. 2. en 19. juli 2000 gjorde JT gældende at OK ikke havde opfyldt brugspligten for så vidt angår klasserne 35, 41 og 42. en brugsperiode der har betydning for JT s registrering af JOTMNMRK er derfor 19. juli juli en periode der har betydning for et forbud mod JT s brug af JOTMNMRK som varemærke er perioden 8. november november november 2006 er datoen for JT s første processkrift efter hovedinterventionsstævningen i hvilket processkrift JT anførte at OK ikke kan kræve JT s brug af JOTMNMRK forbudt fordi der ikke har været gjort den fornødne brug af TM NMRK mærkerne. a) Hvis JT får fuldt medhold over for nkenævnet betyder det at JT med prioritet fra ansøgningsdagen 23. august 1999 har en varemærkeposition der er afmålt over for de rettigheder som OK i forhold til denne varemærkeposition har kunnet gøre gældende. er er sammenfald mellem det aktivitetsområde for hvilket JT lovligt har kunnet registrere mærket, og det område for hvilket JT lovligt kan anvende det idet der er parallelitet mellem reglerne i varemærkelovens 4 og 15.

11 11 OK kan ikke ved at nedlægge en forbudspåstand syv år senere opnå at senere brug af OK s mærker på områder hvor de ikke var brugt af OK på det for selve rettighedsfastlæggelsen afgørende tidspunkt, den 23. august 1999, nu skal medføre at fastlæggelsen af parternes indbyrdes rettighedspositioner forrykkes til skade for JT. Får JT fuldt ud medhold i påstanden over for nkenævnet, er det således uden betydning for OK s muligheder for at påberåbe sig sine mærkeregistreringer over for JT s brug af sit eget mærke inden for det lovligt registrerede område om OK s mærker har været brugt efter 19. juli 2000, herunder i perioden 8. november november b) Hvis JT slet ikke får medhold i sin påstand over for nkenævnet, indebærer JT s registrering i sig selv ingen begrænsninger for OK s muligheder for at gøre sine mærkeregistreringer gældende over for JT s brug af sit mærke. I den situation bliver det afgørende i hvilket omfang OK har anvendt sine mærker i perioden 8. november november c) Hvis JT kun får delvist medhold i sin påstand over for nkenævnet, indebærer JT s registrering som nævnt en begrænsning i OK s muligheder for at gøre sine mærkeregistreringer gældende over for JT s brug af sit mærke på det område hvor JT har etableret en gyldig varemærkeposition gennem registreringen. På øvrige områder bliver OK s brug af sine mærker i perioden 8. november november 2006 afgørende for OK s muligheder for at kræve JT s brug forbudt. okumentation for brug af TMNMRK i perioden 19. juli juli 2000 fremgår af JT s hjælpebilag 1. et fremgår heraf at der ikke i relation til den relevante periode er dokumenteret brug af OK s mærker for ydelser i klasse 35, 41 eller 42, eller for tjenesteydelser der i varemærkeretlig forstand er lignende tjenesteydelser. er er fremlagt breve, argumenterende indlæg og forskelligt andet materiale hvori det retrospektivt hævdes at brug for enkelte delvist relaterede ydelser har fundet sted i perioden uden at der imidlertid er fremlagt autentisk dokumentation for den hævdede brug i perioden, trods JT s gentagne påpegning af manglen på gyldig brugsdokumentation. er er endvidere fremlagt udaterede eller senere daterede skærmprint fra forskellige hjemmesider, men der er intet materiale i sagen der tyder på at de pågældende hjemmesider havde det viste indhold på det afgørende tidspunkt. Særligt bemærkes at indgåelse af en sponsoraftale ikke i sig selv etablerer brug af mærket; brug betyder at sponsor markedsfører mærket. OK s sponsoraftale med decco

12 12 af 4. juli 2000 er således uden betydning når det ikke påvises at der faktisk er foregået markedsrelateret brug af kendetegnet inden 19. juli er er således på grundlag af den foreliggende brugsdokumentation ikke mulighed for at påberåbe sig OK s mærkers registrering i klasserne 35, 41 og 42. er er heller ikke dokumenteret brug for andre tjenesteydelser som kan anses for ligeartede med de ydelser for hvilke JT s mærke er registreret i klasserne 35, 41 og 42. Med hensyn til brug af TM NMRK i perioden 8.november november 2006 henvises til JT s hjælpebilag 3. en eneste autentiske brugsdokumentation som findes for denne periode er bilagene og 39. ilag er ikke kommerciel orientering for sportsudøvere om uddannelsesaktivitet udbudt af andre. ilag 39 er omtale af Team anmarks aktiviteter i forbindelse med uddannelse af trænere m.v. er er ifølge bilaget ikke tale om kommerciel aktivitet angående uddannelse af andres personale. 3. Om velkendtheden af OK s mærker: en første betingelse for anvendelse af reglerne i varemærkelovens 4, stk. 2 og 15, stk. 4, nr. 1, er at det yngre mærke ligner det ældre mærke. enne betingelse er ikke opfyldt i den foreliggende sag, jfr. ovenfor. et anerkendes at OK s mærker er velkendte her i landet for fremme af eliteidræt, men kun for dette område. et er ikke gjort gældende at mærkerne er velkendte for andre aktiviteter. Velkendthed for en bestemt aktivitet medfører ikke at mærket nyder beskyttelse i efter varemærkelovens 4, stk. 2, og 15, stk. 4, over for anvendelse eller registrering af lignende mærker for alle typer af aktiviteter. et er for det første en betingelse at den berørte kundekreds på grund af mærkernes lighed og andre foreliggende omstændigheder i sin bevidsthed skaber en sammenhæng mellem mærkerne, dvs. forbinder dem med hinanden. ette forudsætter at det velkendte ældre mærke har en profil der er så entydig at kundekredsen entydigt forbinder det yngre mærke med det velkendte ældre mærke, og ikke fx kan tænkes at forbinde det yngre mærke med andre mærker m.v. som eksisterer eller har eksisteret på markedet og har en lige så høj grad af lighed med det velkendte ældre mærke som det angrebne yngre mærke har. Hvis det velkendte ældre mærke i et ikke ubetydeligt omfang sameksisterer eller i en årrække har sameksisteret med andre mærker der har de samme fællestræk med det

13 13 velkendte mærke som det yngre mærke har, kan det ikke antages at det yngre mærke af kundekredsen tilstrækkelig entydigt forbindes med det velkendte ældre mærke. I sådanne tilfælde savnes der det fornødne grundlag for at anvende varemærkelovens 4, stk. 2, og 15, stk. 4, uanset om det mærke som påberåbes, er velkendt. JT har dokumenteret at OK s mærker i en årrække faktisk har sameksisteret på markedet og i mediebilledet med en lang række mærker, selskabsnavne og andre virksomhedsnavne m.v. indeholdende mærkebestanddelene TM og NMRK (NMRK). På denne baggrund kan det ikke antages at der af den relevante kundekreds entydigt skabes en sammenhæng JOTMNMRK og TM NMRK. JT har siden 1999 i meget betydeligt omfang anvendt JOTMNMRK som kendetegn for sin vikar og rekrutteringsvirksomhed m.v. uden at dette har haft nogen indflydelse på TM NMRK mærkernes særpræg eller renommé. Opbygningen af JT s virksomhed er sket over otte år. er er intet grundlag for at antage at virksomhedens vækst på nogen måde skyldes en udnyttelse af den påståede association til OK s mærker. Med hensyn til OK s påstand 2 og 3 henvises i relation til selskabsnavnet JOTMNMRK /S i det væsentlige til hvad der er anført ovenfor om den varemærkeretlige bedømmelse, særligt med hensyn til manglende tjenesteydelses lighed. et gøres yderligere gældende at en række af de i påstand 2 omhandlede aktiviteter, citeret fra JT s selskabsformål, i endnu højere grad end aktiviteterne omfattet af JT s omstridte varemærkeregistrering og aktuelle brug, er uden lighed med de aktiviteter for hvilke TM NMRK har været brugt. er er ikke aktuelt behov for at få afgjort det af påstanden omfattede spørgsmål for aktiviteter som JT ikke har. Med hensyn til domænenavnet jobteamdanmark.dk henvises til hvad der er anført om det varemærkeretlige spørgsmål. Hverken registrering eller brug af domænenavnet kan anses at udgøre en krænkelse af OK s varemærkerettigheder. er er ikke dokumentation til støtte for OK s krav om erstatning, og vederlagskravet fremtræder ubegrundet. nkenævnet har gjort gældende at der ikke er grundlag for at tilsidesætte nævnets kendelse af 14. december 2005 som er lovlig og gyldig, jf. den af nævnet anførte begrundelse. TM NMRK er indarbejdet og velkendt i anmark og derfor nyder en udvidet beskyttelse. er er mærke lighed mellem TM NMRK mærkerne og

14 14 figurmærket JOTMNMRK hvorfor der foreligger risiko for forveksling. er foreligger en utilbørlig udnyttelse af TM NMRKʹs særpræg eller renommé eller skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1, fordi forbrugerkredsen bibringes den opfattelse at der er en forbindelse mellem TM NMRK og JOTMNMRK hvorved den goodwill der er knyttet til TM NMRK udvandes. et forhold at TM NMRK i rhvervs og Selskabsstyrelsens register sameksisterer med virksomhedsnavne der indeholder betegnelsen TM NMRK, indskrænker ikke beskyttelsesområdet for varemærket. Registreringen af et virksomhedsnavn i rhvervs og Selskabsstyrelsen er ikke en garanti for at det registrerede virksomhedsnavn ikke krænker tredjemands varemærkeret. Ved fastsættelse af sagsomkostninger bør der bl.a. tages hensyn til at JT har fremlagt et meget betydeligt antal bilag hvoraf hovedparten udgøres af de breve m.v. der er udvekslet forud for nkenævnets afgørelse, men som er indgået i sagsbehandlingen og i vidt omfang gengives i afgørelsen, og til at JT først med det afsluttende processkrift II af 18. juni 2007 har frafaldet et passivitetsanbringende. OK har henvist til nkenævnets afgørelse og til nkenævnets argumentation i retten og har gjort gældende at TM NMRK er indarbejdet og velkendt for fremme af eliteidræt. TM NMRK nyder derfor en udvidet beskyttelse også mod varemærker for varer og tjenesteydelser af anden art. TM NMRK har fuldt ud særpræg for alle de varer og tjenesteydelser som det er registreret for. OK har i øvrigt gennem de foretagne registreringer af TM NMRK opnået eneret til disse kendetegn for alle de varer og tjenesteydelser som disse registreringer dækker, og OK opfylder sin brugspligt vedrørende TM NMRK mærkerne for tjenesteydelser som er relevante i forhold til JT s virke. JT s registrering og brug af kendetegnet JOTMNMRK, herunder som figur mærke og domænenavn, er i strid med varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. og stk. 4, nr. 1, jf. 4 stk. 1, nr. 2. og stk. 2. Fremlæggelsen af bilag som viser andres uberettigede brug af TM NMRK, som nu er bragt til ophør, bør ikke have indflydelse på OK s muligheder for at skride ind over for JT s uberettigede brug af kendetegn.

15 15 JT s registrering af selskabsnavnet JOTMNMRK /S er i strid med aktieselskabslovens 153 stk. 2. JT er derfor forpligtet til at betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af TM NMRK samt erstatning for den yderligere skade som krænkelsen har medført, jf. varemærkelovens 43. Rettens begrundelse og resultat Retten finder at TMNMRK der igennem en årrække er benyttet for aktiviteter i forbindelse med professionel eliteidræt, i kraft af den gennem sponsorering betydelige eksponering af navnet og logoet på tidspunktet for ansøgningen om registrering af JOTMNMRK må anses for at have været velkendt her i landet, jf. varemærkelovens 15, stk. 4, nr. 1. ette underbygges af de oplysninger om befolkningens kendskab til mærket som fremkom ved Gallup undersøgelsen fra august et er for spørgsmålet om varemærket er velkendt, principielt ikke afgørende om varemærkets velkendthed beror på dets anvendelse for den ene eller anden vare eller tjenesteydelse. t varemærke der er velkendt (renommeret) for biler, kan være til hinder for registreringen af et dermed identisk eller forveksleligt mærke for rengøringsmidler, hvis det er kendt af en betydelig del af den offentlighed der er relevant for de varer eller tjenesteydelser der er dækket af mærket, jf. F domstolens dom af 14. september 1999 i sagen 375/97 (General Motors orporation mod Yplon S), og et varemærke der er velkendt for biler, kan også være til hinder for brug af et lignende mærke for chokolade, jf. U S. et anførte udelukker naturligvis ikke at der ved den samlede bedømmelse af velkendthed og navnlig konsekvenserne heraf skal tages hensyn til bl.a. de varer og tjenesteydelser som de respektive mærker står for. TM NMRK er fuldstændig indeholdt i JOTMNMRK. et foranstillede JO medfører ikke at mærkerne ikke er forvekslelige: a TM NMRK må anses for velkendt som benyttet for præstationer inden for eliteidræt og aktiviteter i forbindelse hermed, fører det foranstillede JO efter rettens opfattelse til at publikum kan få den antagelse at der hermed er angivet at den pågældende virksomhed beskæftiger sig med jobformidling og lignende på eliteplan på samme måde som Team anmark beskæftiger sig med eliteidræt, eller at der er en forbindelse i form af samarbejde eller sponsorering mellem JT og Team anmark. ermed er også sagt at anvendelsen af

16 16 JOTMNMRK på registreringstidspunktet indebar en utilbørlig udnyttelse af TM NMRK s renommé som var og fortsat er egnet til at medføre en udvanding af det som TM NMRK står for som varemærke. nkenævnets frifindelsespåstand skal derfor tages til følge. Som følge af det anførte vedrørende TM NMRK s velkendthed må OK være berettiget til at kræve at JT ikke anvender JOTMNMRK som varemærke mv. således som angivet i OK s påstand 1, uanset at det herved forbydes at anvende JOTMNMRK for aktiviteter der ligger noget fjernt fra OK s egne aktiviteter. f samme grunde må OK være berettiget til at kræve at JT undlader at anvende JOTMNMRK som selskabsnavn for vikarbureauvirksomhed, virksomhedsrådgivning, produktionsvirksomhed, edb rådgivning og handel, investering og dermed beslægtet virksomhed, ligesom JT skal slette registreringen af domænenavnet jobteamdanmark.dk og selskabsnavnet JOTMNMRK /S. fter den værdi der ligger i TMNMRK og dermed i uberettiget udnyttelse af mærket til uvedkommende formål, fastsættes vederlaget for benyttelsen til kr. der forrentes med fra modtagelsen af OK s interventionsstævning den 5. april 2006, mens kr. forrentes med procesrente fra den 19. januar I sagsomkostninger skal JT til nkenævnet betale kr. samt 910 kr. i godtgørelse for retsafgift og til OK kr. samt kr. i godtgørelse for retsafgift. Thi kendes for ret: 1. nkenævnet for Patenter og Varemærker frifindes. 2. JOTMNMRK /S skal over for anmarks Olympiske Komite anerkende at være uberettiget til at anvende kendetegnet JOTMNMRK som varemærke, herunder JOTMNMRK <figurmærke> som vist i bilag 107, 133 og 14, forretningskendetegn og domænenavn for vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre i klasse 35, uddannelse af personale i klasse 41 og tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests i klasse 42.

17 17 3. JOTMNMRK /S skal over for anmarks Olympiske Komite anerkende at være uberettiget til at anvende kendetegnet JOTMNMRK som selskabsnavn som vist i bilag 13 for vikarbureauvirksomhed, virksomhedsrådgivning, produktionsvirksomhed, edb rådgivning og handel, investering og dermed beslægtet virksomhed 4. JOTMNMRK /S skal slette registreringen af domænenavnet jobteamdanmark.dk og selskabsnavnet JOTMNMRK /S. 5. JOTMNMRK /S skal inden 14 dage til anmarks Olympiske Komite betale kr. med procesrente af kr. fra den 5. april 2006 og af kr. fra den 19. januar I sagsomkostninger skal JOTMNMRK /S inden 14 dage til nkenævnet for Patenter og Varemærker betale kr. og til anmarks Olympiske Komite betale kr. ksel Gybel Jens Feilberg Hans Jørgen Nielsen (Sign.) _ Udskriftens rigtighed bekræftes P.j.v. Sø og Handelsretten, den

18 18

19 Hjælpebilag 1 OKUMNTTION FOR RUG F KNTGNT TM NMRK rug af TM NMRK <fig> eller <w> dokumenteret for perioden 19. juli 1995 til 19. juli Klasse 35 Tjenesteydelse r inden for klasse 35 Vikarbureauvir ksomhed ilag dateret i perioden ilag 17 ftale indgået/dateret den 4. juli 2000 mellem TM NMRK og decco, side 1: (1) tablering af samarbejde mellem TM NMRK og decco. (2) decco yder rådgivning inden for vikar- og bemandingsløsninger. (3) Overdragelse af brugsret til TM NMRK logo i forbindelse med markedsføring af decco., men som omtaler brug i ilag 75* Lone Prehns brev af 7. juli 2004, side 2: Omtale af aftale med decco - det oplyses, at kendetegnet TM NMRK har været benyttet i forbindelse med deccos vikarbureauvirksomhed. et fremgår ikke af bilaget, hvornår det hævdes, at decco faktisk har benyttet kendetegnet TM NMRK i forbindelse med virksomhedens markedsføring og på hvilken måde. som ikke ilag 16 Skærmprint fra TM NMRKS hjemmeside, 15. januar 2007: (1) litesportsfolk kan søge job gennem decco. (2) decco kan formidle vikariater for elitesportsfolk. et fremgår ikke fra hvilket tidspunkt den omtalte aktivitet eller markedsføring har fundet sted. Udateret bilag, som omtaler brug i perioden Udaterede bilag, som ikke - ilag 15 Skærmprint fra TM NMRKS hjemmeside: Mulighed for at få job gennem vikarbureauet decco. et fremgår ikke fra hvilket tidspunkt den omtalte aktivitet eller markedsføring har fundet sted.

20 20 Tjenesteydelse r inden for klasse 35 (Vikarbureauvi rksomhed) ilag dateret i perioden , men som omtaler brug i som ikke Udateret bilag, som omtaler brug i perioden Udaterede bilag, som ikke ilag 19 TM NMRK s og decco s fælles brochure, side 3: decco kan finde vikariater, som kan tilpasses elitesportsfolkenes hverdag. et fremgår ikke fra hvilket tidspunkt den omtalte aktivitet eller markedsføring har fundet sted. Jobrekrutterin g ilag 6* TM NMRK s præsentation til sponsorer om samarbejde, , side 17: Involvering i landstrænernes ansættelse. et fremgår ikke om der er tale om markedsføring af de pågældende ydelser. - ilag 16 Skærmprint fra TM NMRKS hjemmeside, 15. januar 2007: decco kan formidle læreplads/traineestilling. et fremgår ikke fra hvilket tidspunkt den omtalte aktivitet eller markedsføring har fundet sted. - ilag 15 Skærmprint fra TM NMRKS hjemmeside: tableret samarbejde med virksomheder, der er indstillet på at formidle job/ansætte elitesportsfolk på fleksible vilkår under deres aktive karriere/endt sportskarriere. et fremgår ikke fra hvilket tidspunkt den omtalte aktivitet eller markedsføring har fundet sted

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

AN VR WEST WIND - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-206.115 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Marianne K. Larsen) 3. juli 2002 K E N D E L S E Judex A/S (advokat Steffen Ebdrup, Århus) mod Århus Amt (advokat René Offersen,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG UDSKRIFT AF SØ- OG HANDELSRETTENS DOMBOG Den 18 august 2000 blev af retten i sagen V-0049-99 Montres Rolex S.A (Advokat Asger Thylstrup) Mod John Fogtmann (Advokat Preben Kønig v/advokat Preben Meinecke-Søes)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød

Klagerne. J.nr. 2011-0033 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Hillerød ApS Frederiksværksgade 8 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 16. februar 2011. 2 Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0085000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 25. januar 2006 blev af retten i sagen V-85-03 Bonnier Publications A/S (Advokat Nicolai Lindgreen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 29. april 2004 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere