Poul Erik Asmussen COWI A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poul Erik Asmussen COWI A/S"

Transkript

1 From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep :17: To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.pdf Til Henrik Oxenvad Varde Kommune. Hermed følger projektforslag inkl. følgebrev for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. Bekræft venligst modtagelsen. Hilsen Poul Erik Asmussen COWI A/S

2 Varde Kommune Erhvervscenteret Industri Att.: Henrik Oxenvad Bytoften Varde ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren PROJEKTNR DATO 25. september 2015 SIDE 1/1 REF kado På vegne af Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. fremsendes hermed projektforslag efter Varmeforsyningsloven for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. Der ansøges om: Konvertering af Oksbøllejren fra naturgasfyring til fjernvarmeforsyning fra Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Etablering af ca. 2,7 MW biomassefyret kedelanlæg i Oksbøl Varmeværks varmecentral. Etablering af ca. 3 km forsyningsledning i DN 125 fra Oksbøl Varmeværk til Oksbøllejrens varmecentral. COWI indstiller til Varde Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Varde Kommune ansøges om at godkende projektforslaget, som beskrevet i vedlagte rapport. Oksbøl Varmeværk og Forsvarsministeriet v/ Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indgået samarbejde i forbindelse med tilslutning af Oksbøllejren til fjernvarme. Underskrevet hensigtserklæringen vedlægges som bilag. Undertegnede (tlf ) kan kontaktes for afklaring af eventuelle spørgsmål. Med venlig hilsen Poul Erik Asmussen Bilag: Hensigtserklæring om fjernvarmetilslutning af Oksbøllejren CVR

3

4

5 SEPTEMBER 2015 OKSBØL VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven

6 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk SEPTEMBER 2015 OKSBØL VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 1 UDGIVELSESDATO September 2015 UDARBEJDET KADO KONTROLLERET FJE GODKENDT KADO

7 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 3 INDHOLD 1 Indledning Projektets baggrund Afgrænsning af projektområdet Rapportens formål Tilknyttede projekter Indstilling Organisatoriske forhold Projektets gennemførelse 7 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning Varmeforsyningsloven Varde Kommunes varmeplanlægning Styringsmidler Anden lovgivning Berørte arealer Berørte parter 9 3 Redegørelse for projektet Forudsat varme- og effektbehov Dimensionering af biomassefyret kedelanlæg Effektbehov Kapacitetsbehov Forsyningsmæssige forhold Anlægsomfang Anlægsomkostninger 12 4 Konsekvensberegninger Beregningsmetode Energi og miljø Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi Forbrugermæssige forhold 18

8 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Forudsætninger Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø Bilag 3: Virksomhedsøkonomi Bilag 4: Forbrugerøkonomi Bilag 5: Sammenstilling af hovedresultater Bilag 6: Forslag til ledningstracé

9 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 5 1 Indledning Denne rapport omfatter et projektforslag efter Varmeforsyningsloven for konvertering af Oksbøllejren fra naturgas til fjernvarmeforsyning fra Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Projektområdet ligger sydvest for Oksbøl by. Området har godkendt naturgasforsyningsstatus og grænser mod øst op til et godkendt fjernvarmeområde. Projektforslaget medfører derfor ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgas- og fjernvarmeforsyningen. Projektforslaget omfatter: Konvertering af Oksbøllejren fra naturgasfyring til fjernvarmeforsyning fra Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Ændring af områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Etablering af ca. 2,7 MW biomassefyret kedelanlæg i Oksbøl Varmeværks varmecentral. Etablering af ca. 3 km forsyningsledning i DN 125 fra Oksbøl Varmeværk til Oksbøllejrens varmecentral. Denne rapport er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Projektets baggrund I dag har Oksbøllejrens varmeproduktionsanlæg placeret forskellige steder i området, dog den største varmeproduktion finder sted på lejrens varmecentral med et naturgasfyret kedelanlæg. I projektområdet anvendes naturgas, fyringsolie og el til opvarmningsformål. Drift- og vedligeholdelsesomkostninger af nuværende varmeforsyning er meget høje og tidskrævende. Derfor ønsker Oksbøllejren at ændre sin nuværende varmeforsyning, så hele varmeproduktionen/leverancen samles et sted i området. Oksbøllejren har rettet henvendelse til Oksbøl Varmeværk med ønske om at fjernvarmeforsyne området.

10 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 6 Projektet er i fuld overensstemmelse med de udmeldinger om konvertering af naturgasområder som tidligere Energiminister Connie Hedegaard anførte over for Kommunerne i sit brev af 27. januar På denne baggrund, har Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. besluttet at indsende dette projektforslag. I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter varmeforsyningslovens retningslinjer (Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr af 24. november 2014). 1.2 Afgrænsning af projektområdet Afgrænsning af det nye projektområde samt tracéforslag til forsyningsledning er vist på efterfølgende kort. Figur 1 Det nye forsyningsområde samt tracéforslag. Kedelanlægget forudsættes etableret i eksisterende bygning på Industrivej, hvor der også etableres en ny lagerbygning til opbevaring af biobrændsel. Placeringen af varmecentralen er markeret på efterfølgende kort. Figur 2 Varmecentral på Industrivej.

11 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Rapportens formål Rapporten har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. Endvidere skal rapporten anvendes til orientering af de parter, der berøres af projektet, og som skal have projektet til høring. 1.4 Tilknyttede projekter Godkendelse af dette projektforslag er ikke betinget af andre projekter omfattet af Varmeforsyningsloven. 1.5 Indstilling Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. indstiller til Varde Kommune, at der gennemføres myndighedsbehandling for projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Varde kommunalbestyrelse ansøges om at godkende projektforslaget, som beskrevet i denne rapport. Indstillingen begrundes i hensynet til samfundsøkonomi og forbrugerøkonomi. 1.6 Organisatoriske forhold Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder fjernvarmeforsyningsanlægget til og med hovedafspærringshanerne og varmemålerne hos forbrugeren. Ansvarlig for projektet er: Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Industrivej Oksbøl Projektforslaget er udarbejdet af: COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C 1.7 Projektets gennemførelse Projekteringen af kedelanlæg og forsyningsledning kan startes umiddelbart efter den endelige godkendelse af dette projektforslag. Forslag til tracé for den nye fjernvarmeledning er vist i bilag 6.

12 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 8 2 Forhold til overordnet lovgivning og planlægning 2.1 Varmeforsyningsloven Varmeforsyningslovens bestemmelser for godkendelse af kollektive varmeforsyningsprojekter fremgår af Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Projektet skal godkendes af kommunalbestyrelsen ifølge 3, da det er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 1 og 2. Ifølge 6 skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at projektet er i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, og ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige projekt. Dette præciseres igen i 24 som en forudsætning for endelig godkendelse af projektet. Projektforslaget indebærer etablering af et biomassefyret kedelanlæg, som skal dække et øget varmebehov i det nye forsyningsområde. I henhold til bekendtgørelse nr. 566, er der taget udgangspunkt i 11 og 17: I 11 er anført: Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, hvis anlægget indrettes som kraftvarme-anlæg. Det er dog en forudsætning, at denne produktionsform er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige. Der kan godkendes et varmeproducerende anlæg, hvis dette er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt. I 17, stk. 4 er anført: Kommunalbestyrelsen kan ved etablering af udvidet varmeproduktionskapacitet, som er nødvendiggjort af et øget varmebehov, godkende anvendelse af de brændsler, der er nævnt i 18, hvis anlægget alene er dimensioneret til at dække et øget varmebehov, og det øgede varmebehov ikke kan dækkes af den eksisterende produktionskapacitet. Samlet set betyder 11 og 17 stk. 4, at det er tilladt at godkende et biomassekedelanlæg, såfremt dette samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt end den nuværende referencesituation og et projekt med biomassekraftvarmeproduktion samt at kedlen kun dimensioneres efter et øget varmebehov.

13 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 9 Idet projektforslaget omfatter tilslutning af varmecentral, som er over 0,25 MW, er projektet yderligere omfattet af under afsnittet Projekter for blokvarmecentraler. Projekter for blokvarmecentraler, der er beliggende i nærheden af et fjernvarmeforsynet område, kan forsynes med fjernvarme, hvis det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at udvide forsyningsområdet til at inkludere blokvarmecentralen jf. 20 stk. 2. Inden endelig godkendelse skal kommunalbestyrelsen ifølge 25 skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. 2.2 Varde Kommunes varmeplanlægning I dag fastlægges den kollektive varmeforsyning for et område ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab. Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projektområdet for Oksbøllejren indgår som fjernvarmeforsynet område i kommunens varmeplanlægning. 2.3 Styringsmidler Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. Da anlægget er over 0,25 MW er projektet imidlertid omfattet af varmeforsyningslovens bestemmelser for blokvarmecentraler. 2.4 Anden lovgivning Projektet udføres efter gældende normer og standarder. 2.5 Berørte arealer Projektet omfatter etablering af biomassefyret kedelanlæg, som etableres i den eksisterende varmecentral på Industrivej 10, matr. nr. 1 cø ejerlav HASSELMED HGD, ÅL. Anlægsarbejder vedrørende etablering af forsyningsledning frem til projektområdet forudsættes at ske i offentlige eller private vejarealer. Der skønnes ikke behov for placering i private grundarealer. Hvis dette bliver tilfældet vil Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. kontakte berørte lodsejere med henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal servituterstatning samt tinglysning af servitutpålæg. 2.6 Berørte parter Dong Gas Distribution A/S varetager naturgasdistribution i Oksbøl.

14 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 10 3 Redegørelse for projektet 3.1 Forudsat varme- og effektbehov Oksbøl Varmeværk har ca forbrugere og i regnskabsåret 2013/14 havde et graddagskorrigeret bruttovarmebehov på ca MWh. Oplysninger vedrørende eksisterende bygninger og deres opvarmet areal og varmebehov for Oksbøllejeren er oplyst af Oksbøl Varmeværk. Yderligere har Oksbøllejeren oplyst, at der skal etableres ca m 2 nyt boligareal og ca m² nyt erhvervs/undervisningsareal i det nærmeste fremtid. De nye bygninger fordeles på 3 boligbygninger og 3 erhvervs/undervisningsbygninger. Varmebehovet for alt nybyggeri er opgjort ud fra energirammen gældende for lavenergiklasse Ved fjernvarmeforsyning er der for denne klasse indregnet en fjernvarmefaktor på 0,8, som forøges med det interne varmetab fra ledninger. Varmebehovet forøges yderligere med 20 %, idet de nyeste undersøgelser viser, at forbrugere bruger meget mere varme end energirammen angiver. Projektet forudsætter, at hele lejeren inkl. nybyggeri forsynes fra ét sted, og at det interne ledningsnet og varmefordelingsinstallationer ikke er omfattet af dette projektforslag. Skema med det forudsatte areal, varmebehov og effektbehov fremgår af efterfølgende tabel. Oksbøllejren Areal m 2 Varmebehov MWh Effekt an forbruger kw Eksisterende byggeri ca Nybyggeri ca. 278 I alt ca Tabel 1 Samlet forudsat forbrugertilslutning i projektområdet. Varmebehovet omfatter behovet til både rumopvarmning, varmt vand og interne varmeledningstab. Produktion ab værk omfatter varmesalg og varmetab fra forsyningsledningsnettet, der etableres til forsyning af Oksbøllejeren.

15 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 11 Det samlede varme- og effektbehov er angivet i efterfølgende tabel. Fjernvarmeforsyning Varmebehov MWh Effektbehov kw Produktion ab værk ca Tabel 2 Samlet varme- og effektbehov ved fjernvarmeforsyning. 3.2 Dimensionering af biomassefyret kedelanlæg I henhold til projektbekendtgørelsen skal nye kedelanlæg der anvender CO 2 - afgiftsfrit brændsel, dimensioneres alene til at dække et øget varmebehov. Det øgede effektbehov som biomassekedelanlægget skal dimensioneres efter, er opgjort ovenfor. Som det ses af tabellen ovenfor, er det øgede varmebehov beregnet til MWh pr. år - svarende til et effektbehov på ca. 2,7 MW. 3.3 Effektbehov Oksbøl Varmeværk har i dag et effektbehov på ca. 11,7 MW. Dette effektbehov vil med projektforslagets gennemførelse stige med 2,7 MW til ca. 14,4 MW. 3.4 Kapacitetsbehov Oksbøl Varmeværk har i dag et solvarmeanlæg på m², 2 stk. gasmotorer på 3,6 MW varme hver og to gaskedler på hhv. 4,4 MW og 6,3 MW, som anvendes til spids- og reservelast. Kedlen på 6,3 MW anvendes kun ved reservedrift, som skylles dens lave nyttevirkningsgrad på 92 %. Varighedskurven for varmebehov for Oksbøl Varmeværk er vist på efterfølgende figur. Figur 3 Varighedskurve for varmebehov for Oksbøl Varmeværk Efterfølgende tabel præsenterer værkets kapacitet ved spidslastsituationen, hvor der ikke leveres varme fra solvarmeanlægget.

16 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 12 Normal drift MW Gasmotorer 7,2 Reservelast MW Reservelastsituation Gaskedel 4,4 4,4 Reservelastkedel 6,3 6,3 Kapacitet i alt 11,6 6,3 10,7 Tabel 3 Anlægsbestykning ved spidslast, Oksbøl Varmeværk. Værkets kapacitetsbehov ved spidslast er i dag på 11,7 MW. Allerede i dag må der trækkes på akkumuleringstanken i spidslastsituationer, hvor motoren falder ud, da de 10,7 MW ikke kan dække effektbehovet. For at sikre forsyningssikkerheden i fremtiden, skal den fremtidige kapacitet kunne dække effektbehovet - også når gasmotoren har driftsstop. Der vil derfor skulle etableres 14,4 MW minus 10,7 MW = ca. 3,7 MW ny kapacitet. Dette vil kunne sikres ved etablering af ca. 2,7 MW biomassekedel på Industrivej. De sidste 1 MW kan trækkes på akkumuleringstanken. 3.5 Forsyningsmæssige forhold I projektforslaget forudsættes, at der i referencesituationen etableres et nyt naturgasfyret anlæg på ca. 2,7 MW i tilbygningen til eksisterende varmecentral, som vil forsyne området fra et sted. Eksisterende naturgaskedler på varmecentralen henlægges til reserve. I projektsituationen forudsættes etableret ca. 2,7 MW træflisfyret kedelanlæg på Industrivej til forsyning af det nye område samt ca. 3 km forsyningsledning i DN 125 fra Oksbøl Varmeværk til Oksbøllejren. 3.6 Anlægsomfang Projektets anlægsomfang omfatter etablering af en ny biomassekedel inkl. lager og forsyningsledning inkl. tilslutning i eksisterende varmecentral. 3.7 Anlægsomkostninger De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren er vist i efterfølgende tabel. MW Anlægsarbejde Forsyningsledning inkl. tilslutning m.m. Biomassefyret kedelanlæg inkl. lager, m.m. mio. kr. 4,10 7,25 I alt 11,35 Tabel 4 Overslag over projektets anlægsomkostninger til kedelanlæg og ledningsnet, prisniveau 2015 ekskl. moms. Anlægsarbejdet forudsættes udført i første år. Overslagspriserne er 2015 prisniveau og ekskl. moms.

17 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 13 4 Konsekvensberegninger 4.1 Beregningsmetode Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomhedsøkonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projektet mht. ledningsnet og produktion af varme. Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises også til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområder, Energistyrelsen april 2005, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen december Der regnes på: Referencen: Etablering af nyt naturgasfyret kedelanlæg inkl. ny tilbygning til Oksbøllejrens varmecentral til forsyning af hele projektområdet, Projektet: Fjernvarmeforsyning af hele projektområdet fra Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. via varmeveksler placeret i Oksbøllejrens varmecentral. Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. Resultatet udgøres af forskellen mellem resultatet af beregningen for Projektet sammenlignet med resultatet af beregningen for Referencen. Resultatet kan kun anvendes til at sammenligne Projektet og Referencen. Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. Bilag 2 indeholder beregninger på energi, miljø og samfundsøkonomi for Projektet, Referencen og Alternativet. Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne.

18 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Energi og miljø Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for luftemissionen. Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusiv energi- og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO 2-kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO 2, NO x og PM 2,5. De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfundsøkonomien. Det skyldes CO 2-kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for ændringerne i CO 2 end mekanismerne for ændringer i SO 2, NO X og PM 2,5. Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med: 100 % træflisvarme De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis Projektet og Referencen og er vist i efterfølgende tabel. Reference Projekt Brændselsforbrug MWh MWh Træflisvarme N-gasvarme Brændselsforbrug i alt El-produktion - - Tabel 5 Brændselsforbrug og el-produktion på varmeleverende anlæg, sum over 20 år. Det ses af ovenstående tabel, at det samlede brændselsforbrug på de varmeleverende anlæg er lavere i Projektet end i Referencen. Det skyldes forskellen i virkningsgraden på de anvendte varmeproduktionsenheder. De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er beregnet for luftemissionen vedrørende CO 2, CH 4, N 2O, NO x, SO 2 og PM 2,5. CH 4 og N 2O omregnes til CO 2-ækvivalenter. Emissionsstof Referencen ton Projekt ton Difference ton CO2 med ækvivalenter SO NOx PM2, Tabel 6 Ændring i emission over 20 år. Projektet medfører en stor reduktion af CO 2 emission.

19 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 15 Bilag 2 indeholder udskrifter af beregninger på energi og miljø. 4.3 Samfundsøkonomi Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra samfundets side i forhold til varmeforsyning med en naturgasfyret blokvarmecentral. Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" Energistyrelsen december Heri gives anvisninger på metoder til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske brændselspriser, der skal anvendes. Der er anvendt driftsomkostninger, statsafgifter og investeringer som i virksomhedsøkonomien. De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteret med en diskonteringsfaktor på 4 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Referencen og Projektet fremkommer. Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år Naturgasfyret blokvarmecentral Fjernvarmeforsynet blokvarmecentral Fordel ved fjernvarme i forhold til naturgas -45,7 mio. kr. -38,5 mio. kr. 7,2 mio. kr. Tabel 7 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved fjernvarmeforsyning i stedet for naturgasfyret blokvarmecentral. Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger for Projektet og Referencen ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 7 mio. kr. over betragtningsperioden ved projektforslagets gennemførelse. Projektet er således økonomisk attraktivt for samfundet Kraftvarmealternativ Den planlagte træfliskedel er over 1 MW og derved omfattet af 11 i bekendtgørelse nr. 566, der kræver anlægget indrettet til kraftvarmedrift, såfremt denne produktionsform er samfundsøkonomisk fordelagtig. Beregninger har vist, at dette ikke er tilfældet, idet det samfundsøkonomiske resultat viser en udgift på 42,6 mio. kr. Den samfundsøkonomiske udgift i nuværdi over den 20-årige beregningsperiode er vist i efterfølgende figur sammenstillet med resultatet for Referencen og Projektet.

20 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Reference Projekt Alternativ Figur 4 Samfundsøkonomisk resultat for Reference, Projekt og Alternativ over 20 år. Det ses af ovenstående figur, at de samfundsøkonomiske udgifter i en løsning med biomassefyret kraftvarme er højere end i Projektet. Da den nye biomassevarmeproduktion er den samfundsøkonomisk mest fordelagtige løsning, kan projektet gennemføres med ovennævnte bestemmelser. Beregningen er vedlagt i bilag 2 og hovedresultater fremgår af bilag Samfundsøkonomiske følsomheder Der er udarbejdet samfundsøkonomiske følsomheder, der viser Projektet og Referencens samfundsøkonomisk resultat ved de ændrede forudsætninger. I følsomhedsberegninger på samfundsøkonomien anvendes de samme forudsætninger som for virksomhedsøkonomi, nemlig 20 % forøget investering og 20 % reduceret varmebehov. 20 % øget investering 20 % reduceret varmebehov Naturgasfyret blokvarmecentral Fjernvarmeforsynet blokvarmecentral -46,7 mio. kr. -40,9 mio. kr. -38,8 mio. kr. -33,5 mio. kr. Fordel ved fjernvarmeforsyning 5,8 mio. kr. 5,3 mio. kr. Tabel 8 Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater over 20 år. Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse ved fjernvarmeforsyning i disse to følsomhedsberegninger. 4.4 Virksomhedsøkonomi Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra fjernvarmeselskabets side.

21 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 17 Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet. Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1. Beregningen er vedlagt i bilag 3. Alle beløb er ekskl. moms Likviditetsvirkning Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsyningen af omkostningerne til varmekøb og finansiering af anlægsinvesteringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. 20,0 Årets likviditetsvirkning Akkumuleret 15,0 10,0 5,0 0,0 År Figur 5 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret likviditetsvirkning år for år over den 20-årige periode. Likviditetsvirkningen fremkommer ved anvendelse af gældende fjernvarmetakster for samt de beskrevne forudsætninger over hele den 20-årige betragtningsperiode. I praksis skal resultatet udbalanceres i varmeprisen år for år i henhold til hvile i sig selv princippet. Årsagen til den positive likviditet i alle årene er, at Oksbøllejren, skal afholde alle anlægsomkostninger forbundet med etableringen og tilslutningen af forsyningsledningen Følsomhedsberegninger Der er foretaget beregninger på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed over for centrale forudsætninger. Der er foretaget følgende følsomhedsberegninger: Anlægsudgifter øges 20 %.

22 mio. kr. Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren 18 Varmesalget reduceres med 20 %. I det følgende er resultatet af grundberegningerne og følsomhedsberegningerne vist sammenstillet. Resultatet er akkumuleret år for år over perioden og viser i det sidste år resultatet for den samlede betragtningsperiode. 20,0 Akkumuleret 20% øget investering 20% reduceret varmebehov 15,0 10,0 5,0 0,0 År Figur 6 Projektets akkumulerede likviditetsvirkning ekskl. moms over den 20-årige periode. Det ses af figuren ovenfor, at Projektet udviser en pæn robusthed over for ændring af de centrale forudsætninger. 4.5 Forbrugermæssige forhold Til illustration af forbrugerøkonomien er der i dette projektforslag regnet på de belyste forsyningsformer af projektområdet. Bilag 4 indeholder udskrifter af beregningerne på forbrugerøkonomien. I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installation af hhv. naturgasfyret blokvarmecentral og fjernvarmetilslutning. Resultaterne er vist i efterfølgende tabel. Forsyningsform kr. pr. år Fjernvarmeforsyning N-gasfyret blokvarmecentral Tabel 9 Årlig varmeudgift ved forskellige forsyningsformer ekskl. moms. Det ses af Tabel 9, at beregningerne på forbrugerøkonomien ved de anvendte forudsætninger angiver en besparelse på ca. 1 mio. kr. pr. år ved fjernvarmeforsyning i forhold til naturgasforsyning af projektområdet.

23 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Bilag 1: Forudsætninger

24 Projekt dokumenter/[varighedskurve 20 og 30 MW flis.xlsx] September 2015 Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Forventet tilslutning og varmebehov Forbruger Antal Opvarmet areal Varmebehov Effektbehov type Gns. I alt Gns. I alt Gns. I alt pr. forbruger m 2 pr. forbruger MWh/år pr. forbruger kw Boliger/mindre erhverv Erhverv Eksisternde varmebehov Ny bebyggelse Nettab, forsyningsledning Nettab, stikledninger 0 Produktionsbehov Noter:Varmebehovet og opvarmet areal er oplyst af Oksbøl Varmeværk Pris for fjernvarme an net DF brændselsprisstatistik, Biomassevarme (flis) Tarif 47,6 kr./gj = 171,53 kr./mwh 1. kvartal 2015, vægtet gennemsnit Statafgifter i alt 2,4 kr./gj = 8,64 kr./mwh niveau 2015 Forbrugerpriser - fjernvarmeforsyning If. varmepriser pr. 1. januar 2014 Uden moms Forbrugspriser Varmepris 400,0 kr./mwh Takstblad Effektbidrag m m 3 9,27 kr./m 3 Abonnementsafgift storforbruger Tilslutningsafgifter: m 3 4,64 kr./m m 3 2,32 kr./m 3 over m 3 1,16 kr./m kr./år i alt, 898 kr./år Tilslutningsafgiften udgør investering til forsyningsledning inkl. veksler, tilslutning m.m kr. Investering Biomassefyret kedel inkl. lager, leveret og monteret m.m. Forsyningsledning inkl. tilslutning, projektering, m.m. Stik og målere (inkl. i ledningen) I alt 7,25 mio. kr 4,10 mio. kr 0,00 mio. kr 11,35 mio. kr Komplet dampkedel (Alternativ) leveret og monteret 11,2375 mio. kr Finansiering Finansiering af fjernvarmeforsyningens investeringer: Annuitetslån kurs 100 rente 3% p.a. løbetid 20 år Drift og vedligehold Kedelanlæg Kraftvarmeanlæg Omkostninger: Træflisanlæg 30,00 kr./mwh 42,00 kr./mwh Turbineanlæg 0,00 kr./mwh el 55,00 kr./mwh el Deponeringsafgift 475,00 kr./ton 475,00 kr./ton Drift af ny kedel og administration, årlig omkostning 0 kr./år kr./år Forsyningsledning 8,00 kr./mwh Først efter 5 år El & Vand 5,00 kr./mwh Udskrift: KADO> COWI AS 1/2

25 Projekt dokumenter/[varighedskurve 20 og 30 MW flis.xlsx] September 2015 Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Forudsætninger til konsekvensvurdering på energi, miljø og økonomi Supplerende priser Uden moms Individual gasfyring Ny gasfyr på 2,7 MW inkl. installation Tilbygning til eksist. varmecentral inkl. ny gastilslutning Drift og vedligehold, varmecentral inkl. reservekedler Storforbruger kr kr kr./år N-gas 3,51 kr./m 3 = 319,86 kr./mwh Oplyst af Oksbøllejren - afgifter 2,58 kr./m 3 = 235,74 kr./mwh 2015 niveau Administrarionsbidrag 300,00 kr./år Fjernvarmeforsyning Storforbruger Investering (inkluderet i forsyningsledning) 0 Drift og vedligehold Note: Investering er uden det interne net og radiatorkreds. Afkobling af stikledning for gas i alt kr. ekskl. moms Forudsat 6 tilsutninger, fordoblet i forhold til tarifblad Kompensation til gasselskabet 1,151 kr./ m niveauforudsat m 3 Produktionsanlæg og -data Individuel Individuel Fjernvarme oliefyring n-gasfyring Biomassevarme Kedel BiomasseKV Fordeling 100% 0% Brændsel Gasolie Naturgas Træflis Naturgas Træflis Brændværdi GJ/m 3 GJ/1000m 3 GJ/ton GJ/1000m 3 GJ/ton 35,87 39,46 10,1 39,46 10,1 Virkningsgrader varme 87% 98% 109% 100% 95% el 0% 0% 0% 0% 12% Produktion 87% 98% 109% 100% 107% Indfyret 100% 100% 100% Emissioner faktor kg/gj indfyret brændsel CO ,000 57,000 0,000 57,000 0,000 CH ,001 0,001 0,011 0,001 0,011 N 2 O 298 0,001 0,001 0,004 0,001 0,004 CO 2 -ækvivalenter 74,196 57,323 1,467 57,323 1,467 SO 2 0,023 0,000 0,011 0,000 0,011 NO x 0,052 0,027 0,090 0,042 0,090 PM 2,5 0,005 0,000 0,010 0,000 0,010 Aske kg/gj/indf. 1 1 Note:Emissionsværdier if. Energistyrelsen forudsætninger, december 2014 Samfundsøkonomiske priser Brændselspriser ifølge: Driftomkostninger og investering: Kalkulationsrente til nuværdiberegning: Brændselsprisforudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger, Energistyrelsen december Som i virksomhedsøkonomi 4% % p.a. Nettoafgiftsfaktor 117% Skatteforvridningsfaktor 20% Udskrift: KADO> COWI AS 2/2

26 Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø

27 Filnavn: Projekt dokumenter/[varighedskurve 20 og 30 MW flis.xlsx]var MW Revision pr. dato: September 2015 Oksbøl Varmeværk A.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Projekt dokumenter/[varighedskurve 20 og 30 MW flis.xlsx] September 2015 Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Prognose Skønnet udbygningstakt Storforbruger, gas tilgang stk i alt stk I alt stk Areal, tilsluttet Storforbruger m I alt m Varmebehov, netto hos forbruger Storforbruger MWh I alt MWh Brændselsforbrug Individuel forsyning Varmevirk.grd. Gasforbrug 98% MWh ,2 2,5 Fjernvarmeforsyning Varmetab i gadenet MWh Varmetab i stikledninger MWh Produktionsbehov, an net MWh Varmeproduktion, fordeling på anlæg Fliskedel 100% MWh Gaskedel El-produktion, lokalt El-virk.grd. Fliskedel 0% MWh Brændselsforbrug Varmevirk.grd. Fliskedel 109% MWh Brændselsforbrug Sum MWh Aske 1 ton Ændring i samlet brændselsforbrug Fjernvarme - individuel opvarmning MWh Udskrift: KADO> COWI AS 1/5

28 Oksbøl Varmeværk A.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Projekt dokumenter/[varighedskurve 20 og 30 MW flis.xlsx] September 2015 Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Emission Induviduel opvarmning N-gasfyr CO 2 57,000 kg/gj brænd. ton CO 2 med ækv. 57,323 kg/gj brænd. ton SO 2 0,000 kg/gj brænd. ton NO x 0,027 kg/gj brænd. ton PM 2,5 0,000 kg/gj brænd. ton CO 2 ton CO 2 med ækv SO NO x PM 2, Fjernvarmeforsyning Fliskedel CO 2 0,000 kg/gjfuel ton CO 2 med ækv. 1, SO 2 0, NO x 0, PM 2,5 0, Flisdampkedel CO 2 0,000 kg/gjfuel ton CO 2 med ækv. 1, SO 2 0, NO x 0, PM 2,5 0, Fjernvarmeforsyning, netto ved varmeproduktion CO 2 ton CO 2 med ækv SO NO x PM 2, Nordpool el, fortrængt af lokal el-produktion CO 2 ækv. CH4+N2O kg/mwh 4,1 4,5 4,0 4,8 4,6 4,3 4,0 3,7 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 SO 2 kg/mwh 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 NO x kg/mwh 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 PM 2,5 kg/mwh 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 CO 2 ækv. ton SO 2 ton NO x ton PM 2,5 ton Fjernvarmeforsyning, netto ved kraftvarmeproduktion CO 2 ton CO 2 med ækv. CH4+N2O SO NO x PM 2, Udskrift: KADO> COWI AS 2/5

29 Oksbøl Varmeværk A.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Projekt dokumenter/[varighedskurve 20 og 30 MW flis.xlsx] September 2015 Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi, individuel forsyning Prisforudsætninger Brændselspris, 2014 prisniveau Pris, n-gas kr./gj -82,5-82,2-82,6-83,5-84,1-84,3-84,4-84,6-84,7-84,7-85,2-85,6-86,0-86,3-86,6-87,2-87,8-88,3-88,7-89,1 Pris, olie kr./gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skadesvirkning, CO 2 kr./ton -71,0-76,8-82,4-87,5-92,3-98,8-104,1-109,2-114,1-118,7-135,9-154,9-187,0-218,3-248,9-274,9-299,7-323,4-346,1-367,9 SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg Omregning 2014 til 2016 faktor 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 Statsafgift n-gas kr./mwh 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 235,74 Drift og vedligehold N-gas kr./år Investering, Gasfyr,m.m kr Nuværdi Ved kalkulationsrente 4% % p.a. Samfundsøkonomi - opgørelse i faktorpriser, kr. Nuværdi Brændsel 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest, scrap 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO 2 ækv SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt Udskrift: KADO> COWI AS 3/5

30 Oksbøl Varmeværk A.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Projekt dokumenter/[varighedskurve 20 og 30 MW flis.xlsx] September 2015 Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning Prisforudsætninger Brændselspris, 2014 prisniveau Træflis kr./gj -48,9-49,2-49,5-49,8-50,0-50,3-50,6-50,8-51,1-51,4-51,8-52,3-52,8-53,3-53,7-54,2-54,6-55,1-55,5-56,0 N-gas, kedel kr./gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 El-pris, uvægtet kr./mwh Skadesvirkning, CO 2 kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg Omregning 2014 til 2016 faktor 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 Statsafgift flis kr./mwh 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 Drift og vedligehold, Fliskedel kr./mwh -30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00-30,00 Fjernvarmenet kr./mwh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00-8,00 El &Vand kr./mwh -5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00-5,00 Deponeringsafgift kr./ton 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 475,00 Fjv. unit Bolig kr./forb Andre kr./år Investering, Komplet fjernvarmecentral 1000 kr Forsyningsledning 1000 kr Stik og målere 1000 kr. 0 Fjv.unit kr Afkobling af n-gas 1000 kr Nuværdi Ved kalkulationsrente 4% p.a. 0 Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning Opgørelse Nuværdi Brændsel 1000 kr Drift og vedligehold Produktion og ledning 1000 kr Forbruger 1000 kr El-salg 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest, scrap 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO 2 +ækv SO NO x PM 2, Samfundsøkonomi, i alt Udskrift: KADO> COWI AS 4/5

31 Oksbøl Varmeværk A.m.b.a.: Fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren Projekt dokumenter/[varighedskurve 20 og 30 MW flis.xlsx] September 2015 Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser år 1-20 Betragtningsperiode SUM Samfundsøkonomi, kraftvarmeforsyning Produktionsbehov, an net MWh Flisdampkedel MWh Gaskedel MWh El-produktion, lokalt 12% MWh Brændselsforbrug Flisdampkedel 95% MWh Gaskedel 100% MWh Varmetarif 0, Aske Prisforudsætninger Brændselspris, 2011 prisniveau Træflis kr./gj -48,9-49,2-49,5-49,8-50,0-50,3-50,6-50,8-51,1-51,4-51,8-52,3-52,8-53,3-53,7-54,2-54,6-55,1-55,5-56,0 N-gas, kedel kr./gj 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 El-pris, uvægtet kr./mwh 271,9 321,8 334,0 328,3 331,2 355,4 379,6 403,8 428,0 452,2 476,3 500,5 524,7 548,9 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 Skadesvirkning, CO 2 kr./ton SO 2 kr./kg NO x kr./kg PM 2,5 kr./kg Omregning 2011 til 2013 prisniveau faktor 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 1,051 Drift og vedligehold, Flisdampkedel kr./mwh El-turbine kr./mwh el Fjernvarmenet kr./mwh El &Vand kr./mwh Deponeringsafgift kr./ton Ekstra omkostning kr./år Forbruger kr./år Investering, Komplet fjernvarmecentral 1000 kr Gadenet, m.v kr Stik og målere 0 0, kr Fjv.unit. Bolig á kr. 0, kr Afkobling af n-gas 0, kr Nuværdi Ved kalkulationsrente 4% p.a. Opgørelse Nuværdi Brændsel 1000 kr Drift og vedligehold Produktion og ledning 1000 kr Forbruger 1000 kr El-salg 1000 kr Driftsudgift, i alt 1000 kr Investering 1000 kr Scrapværdi 1000 kr Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, kr. Brændsel, d&v, invest, scrap 117% Forvridningstab, statsafgift 20% Skadesvirkning, CO 2 +ækv. -2,6-6,6-7,4-7,6-8,0-8,5-8,9-9,3-9,6-9,8-10,0-10,2-10,4-10,6-10,8-11,0-11,2-11,4-11,4-11, SO 2-1,5-1,5-3,2-3,5-3,8-3,8-3,9-3,9-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4, NO x -73,3-73,2-74,1-74,5-75,3-75,7-75,9-76,6-76,9-77,0-77,0-77,0-77,0-77,0-77,0-77,0-77,0-77,0-77,0-77, PM 2,5-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1-10, Samfundsøkonomi, i alt Udskrift: KADO> COWI AS 5/5

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436)

Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) MAJ 2015 VIBORG FJERNVARME Fjernvarmeforsyning af nyt område ved Asmild Mark i Overlund (LP nr. 436) Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn

Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn APRIL 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområdet Lillevang samt erhvervsområdet ved Billund Lufthavn Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd

Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd MARTS 2014 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af nye områder i Hedensted Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ

KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ FEBRUAR 2014 BILLUND VARMEVÆRK A.M.B.A. KONVERTERING AF DELOMRÅDE I LOKALPLAN 118 VED GRANVEJ PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Etablering af et nyt solvarmeanlæg

Etablering af et nyt solvarmeanlæg MAJ 2015 HEDENSTED FJERNVARME A.m.b.A. Etablering af et nyt solvarmeanlæg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47

Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 NOVEMBER 2015 SEAS-NVE A/S Fjernvarmeforsyning af nyt boligområde Klokkergården på Frederiksberg, LP SK 47 Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren.

Varde Kommune Att: Henrik Oxenvad. DONG Gas Distribution A/S fremsender hermed høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Oksbøllejren. From: Kristian Nielsen Sent: 25 Nov 2015 17:00:35 +0100 To: Henrik Oxenvad Cc: Christian Bruun Subject: Høringssvar Oksbøllejren Attachments: Bilag 1 forbrugs og kedeloplysninger Oksbøl.xlsx, Bilag 2 kedelpriser

Læs mere

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Projektforslag for etablering af flisfyret fjernvarmecentral November 2009 Dokument nr. P-64210 Revision nr. 0 Udgivelsesdato

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes.

Middelfart Kommunes afgørelse af 5. december 2011 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Naturgas Fyn Distribution A/S OVER

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP

ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP DECEMBER 2014, REVISION JANUAR 2015 TOMMERUP FJERNVARME I/S ETABLERING AF SOLVARMEANLÆG NORD FOR TOMMERUP PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligblokke, sygehuset, stadion m.v. samt etablering af halmfyret fjernvarmeanlæg September 2011 SK Varme A/S Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme

Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Realskolevej 18 8850 Bjerringbro Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for udnyttelse af overskudsvarme fra Grundfos til fjernvarme Viborg Kommune har den 13. december 2011 modtaget et projektforslag

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S

UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S JUNI 2013 LYSTRUP FJERNVARME A.M.B.A UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA ELOPAK A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNIGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget

Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Bilagsfortegnelse for Tillægsprojektforslaget Projektforslagene fra januar 2013 med de ændrede tekniske, samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske forudsætninger, som fremgår af notater. I projektgodkendelsen

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd

Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd SEPTEMBER 2012 HADSUND BY'S FJERNVARME A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boliger m.m. i Hadsund Syd Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme

Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Hvidbog for Haderslev Fjernvarme Maj 2009 Dokument nr. P-064210-A-5 Revision nr. 0 Udgivelsesdato 11.

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND

FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND MARTS 2014 DAGNÆS-BÆKKELUND VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARMEFORSYNING AF NYT UDSTYKNINGS- OMRÅDE I DAGNÆS- BÆKKELUND PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund Maj 2011 Ebeltoft Fjernvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet til Egsmarklund

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 03.02.2015 Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup

Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup NOVEMBER 2017 AARS FJERNVARMEFORSYNING a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af parcelhusområde ved Anlægsvej i Suldrup Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere