Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan værdiansættes unoterede virksomheder i praksis?*"

Transkript

1 Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis?* Af Chrisian Pesen, Thomas Plenborg og Finn Schøl Resumé Værdiansæelse af unoede virksomhed giv anledning il en række særlige problemsilling (eksempelvis akiemarkedsdaa ikke ilgængelige). De dfor noge ovraskende, a liauren kun i begrænse omfang fokus på de problemsilling, d særlig kny sig il værdiansæelse af denne ype af virksomhed. Denne arikel undsøg, hvorledes privae equiy invesor og finansielle rådgive anvend kapialværdibasede modell il værdiansæelse af unoede virksomhed. Undsøgelsen inklud alle poenielle finansielle rådgive og privae equiy fonde på de danske marked. I sudie fokuses ikke alene på den hyppig anvende discouned cash flow model (DCF-modellen), men på alle varian af kapialværdibasede modell. Dee sudie bekræf på den ene side, a mange af de eoreiske anbefaling følges i praksis. På anden side d resula, som ankevækkende og i modsrid med de eoreiske anbefaling. Analysen idenific en række områd inden for værdiansæelse af unoede virksomhed, som forjen ydlige belysning. Eksempelvis anvend delagne i undsøgelsen en kore budgepiode end anbefale. Indledning Populære værdiansæelsesbøg som Sewar (1991), Rappapor (1998), Copeland m.fl. (2000), Pra m.fl. (2000) og Damodaran (2002) har øge udbredelsen og forsåelsen af de kapialværdibasede modell bland prakike. Trods dee de ovraskende, a liauren kun i begrænse omfang fokus på de problemsilling, d særlig kny sig il værdiansæelse af unoede virksomhed. Hvken Sewar (1991), Rappapor (1998) ell Copeland (2000) adress værdiansæelse af unoede virksomhed. De kan undre, da d i forhold il børsnoede selskab inroduces en række ydlige problemsilling, når unoede virksomhed skal værdiansæes. Eksempelvis akiemarkedsdaa ikke ilgængelige. De komplic esimaionen af kapialomkosning. Ydlige rejs den manglende omsæelighed spørgsmåle, om d bør indregnes en likvidiesraba ved værdiansæelsen. Vores sudie undsøg privae equiy invesors og finansielle rådgives (corporae finance) anvendelse af kapialværdibasede modell på unoede virksomhed i Danmark. Holm m.fl. (2005) undsøg anvendelsen af den ilbagediskonede cash flow model (DCF) bland de 18 sørse finansielle rådgive og privae equiy fonde. Ved alene a fokuse på de sørse akør opnås kun begrænse indsig i, hvorledes mellemsore og små unoede virksomhed værdiansæes i praksis. Endvide begrænses sudie af kun a fokuse på DCF-modellen. Som vis i Plenborg (2000) daakravene il de kapialværdibasede modell ideniske. Holm m.fl. s snævre fokus på DCF-modellen har dfor den uilsigede virkning a reduce Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis? 157

2 analle af responden. Vores undsøgelse forsøg a imødegå dee ved a udvide analle af responden. Således inklud vi alle poenielle finansielle rådgive og privae equiy fonde på de danske marked. Endvide fokuses ikke kun på anvendelsen af DCF-modellen, men på alle varian af kapialværdibasede modell. I de følgende vil meoden og daaene blive beskreve. Dnæs præsenes den deskripive saisik effulg af de empiriske resula fra undsøgelsen. Afsluningsvis konkludes på undsøgelsen. Meode og daa Spørgsmålene inspire af Holm m.fl. (2005) sam e omfaende review af bøg og arikl i øvrig. Spørgsmålene il inviewguiden kan udledes af den o-piodiske kapialværdimodel. I de følgende den opiodiske kapialværdimodel illusre ved den ilbagediskonede cash flow model (DCF) 1 : T EV = + τ T = τ WACC + T T g τ 1 1 (1 + WACC+ j ) j j = 1 = 1 FCF FCF (1 + WACC+ j ) EV = Enprise value WACC = Vejede gennemsnilige kapialomkosning FCF = Fri cash flow g = Væks i fri cash flow i minalpioden Den o-piodiske cash flow model besår af en budgepiode 2 og en minalpiode 3. I budgepioden illades de frie cash flows sam kapialomkosning a varie. I minalpioden kapialomkosningen og væksen i de frie cash flow konsane sørrels. Værdiansæelse ved hjælp af kapialværdibasede modell (h illusre ved DCF-modellen) kræv dfor sillingagen il de fremidige cash flows (indjening) sam kapialomkosningne (risiko). Ydlige påpeg Pra (2000) og 1 Damodaran (2002) behove for jusing af den esimede værdi for fakor som konrol (præmie) sam illikvidie (raba). Vores spørgsmål cenr sig dfor omkring esimaion af 1) cash flowe, 2) kapialomkosning og 3) specielle jusing af den esimede værdi. Vi har valg a inviewe responden frem for a fremsende spørgeskema. Dee meodevalg moive af, a analle af mulige responden maksimal udgør 44 jævnfør nedenfor. De gør indsamling af daa ved hjælp af inviews mulig. For de ande fle af spørgsmålene af eknisk karak, og h inviewformen speciel velegne. Ved a inviewe respondenne øges responsraen desuden. Som de fremgår nedenfor, har ov 95% af respondenne accepe a delage i undsøgelsen. Til sammenligning svarprocenen i spørgeskemaundsøgels som regel beydelig lave. Eksempelvis opnår Graham og Harvey (2001) i e lignende finansiel sudie kun en svarprocen på 9% ved anvendelse af spørgeskema. Både privae equiy fonde og finansielle rådgive inklude i undsøgelsen. Da d ikke findes en samle ovsig ov alle finansielle rådgive og privae equiy fonde, anvend forskellige kild il a sikre en komple populaion. Følgende kild anvend: Væksfondens rappor for 2004 Mach-onlines hjemmeside (www.mach-online.dk) Årsrappor og hjemmesid for alle sørre bank og øvrige finansielle insiuion Foreningen af Sasauorisede Revisor (FSR) Hudov alle markedsdelage bleve bed om a vurde, om alle poenielle finansielle rådgive og privae equiy fonde medage. Base på disse kild opsille en lise ov mulige finansielle rådgive og privae equiy fonde. 158 Ledelse & Erhvvsøkonomi 3/2006

3 Tabel 1 Delage (kaegori) De maksimale anal delage Analle af delage som har indvillige i a delage Accep rae Delage som anvend kapialværdibasede modell Privae Equiy Fonde ,0% 13 Afhængige finansielle rådgive ,7% 11 Uafhængige finansielle rådgive ,1% 15 Toal ,5% 39 Lisen inklud 29 finansielle rådgive og 15 privae equiy fonde. Kun o finansielle rådgive ønsk ikke a delage, hvilke giv en acceprae på 96%. Da undsøgelsen fokus på anvendelsen af de kapialværdibasede modell på unoede virksomhed, de samidig e krav, a delagne har faring med brugen af disse. Af de 42 responden, som ønsk a delage i undsøgelsen, anvend 25 finansielle rådgive og 14 privae equiy fonde en varian af de kapialværdibasede modell. De svar il 93% af markede for privae equiy ydels og 86% af markede for finansiel rådgivning. Den høje responsrae og den omfaende anvendelse af kapialværdibasede modell øg sandsynligheden for a opnå en beydelig indsig i emne og de øg samidig mulighedne for a genalise resulane. De forvenes, a de finansielle rådgive ilknye de sore bank og revisionshuse gen en sor del af des indjening fra des arbejde udfør for børsnoede og Tabel 2 Panel A Erfaring (anal år) Gennemsni Median Sd. afv. Anal delage Afhængige finansielle rådgive 6, ,0 11 Uafhængige finansielle rådgive 12, ,5 16 Privae Equiy Fonde 7, ,8 15 Toal 9, ,4 42 Kruskal-Wallis es for ideniske medianværdi på værs af de re grupp (median afhængig = median uafhængig = median privae equiy ): p-værdi = 0,099 Panel B Uddannelse Kandida Bachelor Ande Toal Afhængige finansielle rådgive Uafhængige finansielle rådgive Privae Equiy Fonde Toal Fisch s Exac es for ligelig fordeling af uddannelsesniveau på værs af de re grupp (afhængig = afhængig = privae equiy): p-værdi = 0,035 Fish s Exac es for ligelig fordeling af uddannelsesniveau hos uafhængige og afhængig+privae equiy fonde (uafhængig = afhængig + privae equiy): p-værdi = 0,01 Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis? 159

4 Tabel 3 Panel A Efspurge sviceydels M&A Value based Managemen Kapialfremskaffelse Syn og skøn Ande Afhængige finansielle rådgive Uafhængige finansielle rådgive Toal Fish s Exac es for ligelig fordeling af efspurge sviceydels på værs af finansielle rådgive (afhængig = uafhængig): p-værdi = 0,107 Panel B Analle af arbejdsopgav som involv unoede virksomhed 0-25% 25-50% 50-75% % Toal Afhængige finansielle rådgive Uafhængige finansielle rådgive Toal Fish s Exac es for ligelig fordeling af arbejdsopgav på værs af finansielle rådgive (afhængig = uafhængig): p- værdi = 0,001 Panel C Kundesørrelse (base på omsæning) (mio. DKK) Afhængige finansielle rådgive 10% 16% 37% 37% Uafhængige finansielle rådgive 50% 29% 13% 8% χ 2 es for ligelig fordeling af kundesørrelse på værs af finansielle rådgive (afhængig = uafhængig): p-værdi = 0,001 sore unoede virksomhed. Tilsvarende forvenes de, a de mindre uafhængige finansielle rådgive gen sørsedelen af des indjening fra rådgivning af mindre unoede virksomhed. De dfor sandsynlig, a de o grupp af finansielle rådgive vil give forskellig indsig i emne. Svarene indhene fra inviewene inddeles dfor i svar fra henholdsvis afhængige finansielle rådgive, uafhængige finansielle rådgive og privae equiy fonde. D udføres saisiske ess for a undsøge, om d signifikane forskelle imellem svarene fra de re respondengrupp. Som følge af den forholdsvis lille populaion anvendes udelukkende ikke-paramiske ess. Deskripiv saisik Delagne i undsøgelsen har en gennemsnilig faring med værdiansæelse af virksomhed på 9,2 år. D dog en beydelig variaion på værs af responden. Som de fremgår af abel 2a, har uafhængige finansielle rådgive en sørre faring med værdiansæelse af virksomhed (12,3 år) sammenligne med de afhængige finansielle rådgive (6,7 år) og delagne fra privae equiy fondene (7,3 år). En χ 2 es vis også, a d signifikane faringsforskelle imellem de re grupp af delage (p-værdi = 0,099). Som de fremgår af abel 2b, sor se alle delage veluddannede. Således har alle delage fra privae equiy fonde sam afhængige finansielle rådgive en kandidagrad. 69% (25%) af de uafhængige finansielle rådgive har en kandidagrad (bachelorgrad). Kun en af de uafhængige finansielle rådgive har ingen akademisk uddannelse. I abel 3a vis de sviceydels, som 160 Ledelse & Erhvvsøkonomi 3/2006

5 Tabel 4 Hvilke(n) kapialværdibasede model anvendes ved værdiansæelse af unoede virksomhed? DDM DCF EVA APV Andre (LBO) Anal delage Afhængige finansielle rådgive 45,5% 100,0% 45,5% 9,1% 9,1% 11 Uafhængige finansielle rådgive 14,3% 85,7% 7,1% 0,0% 21,4% 14 Privae Equiy Fonde 0,0% 78,6% 14,3% 0,0% 57,1% 14 Toal 17,9% 87,2% 20,5% 2,6% 30,8% 39 a. DCF = Den ilbagediskonede cash flow model b. DDM = Dividendemodellen c. EVA = Economic value added d. APV = Adjused presen value χ 2 es for ligelig fordeling af anvendelsen af kapialværdibasede modell: p-værdi = 0,001 Fisch Exac es for ligelig fordeling af anvendelsen af kapialværdibasede modell på værs af de re grupp (afhængig = uafhængig = privae equiy), p-værdi = 0,002 finansielle rådgive udfør for des kund. I de flese ilfælde finansielle rådgive involve i rådgivning om køb og salg af virksomhed. Finansielle rådgive dog også involve i kapialfremskaffelse, implemening af value-based managemen sysem sam syns- og skønsopgav. D endens il sørre variaion i arbejdsopgavne hos de afhængige finansielle rådgive, men d dog ikke signifikane forskelle i de sviceydels, de afhængige og uafhængige finansielle rådgive udfør for des kund (mål på 10% signifikans-niveaue). Tabel 3b vis ydelig, a afhængige finansielle rådgive ofe involve i rådgivning af børsnoede virksomhed end uafhængige finansielle rådgive (pværdi = 0,001). Således gen fem (45%) ud af 11 afhængige finansielle rådgive me end 50% af des omsæning fra rådgivning af børsnoede virksomhed. Til sammenligning gen 15 (94%) af de uafhængige finansielle rådgive sor se hele des omsæning fra rådgivning af unoede virksomhed. Tabel 3c vis ilsvarende, a kundne il de afhængige finansielle rådgive signifikan sørre end kundne il de uafhængige finansielle rådgive (p-værdi = 0,001). Resulane af abel 3 undsø nødvendigheden af a opdele resulane fra afhængige og uafhængige finansielle rådgive. Tabel 4 vis, hvilke af de kapialværdibasede modell, som respondenne anvend. DCF-modellen uden sammenligning den mes populære model bland de kapialværdibasede modell (p-værdi = 0,001) 4. Således anvend 34 (87%) af delagne DCF-modellen. Til sammenligning anvend kun 8 delage Economic Value Added modellen (EVA) 5 og inviewene afslør, a EVA-modellen ofe anvendes sammen med DCF-modellen for a sikre, a begge modell giv samme værdi. Dved sikres imod evenuelle implemeningsfejl. Dividendemodellen (DDM) 6 anvendes primær ved værdiansæelse af finansielle insiuion (primær bank). Levage Buyou modellen (LBO) speciel populær bland privae equiy fonde. LBO-modellen anvendes il a esime den inne rene (IRR) på e invesingsprojek. Til esimaion af enry og exi værdi anvendes både mulipl og DCF-modellen. D således ikke konsensus bland delagne omkring meodikken il a esime enry og exi værdi i en LBO-begning. D signifikane forskelle på, hvilke yp af værdiansæelsesmodell, som anvendes på værs af de re respondengrupp (p-værdi = 0,002). Eksempelvis Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis? 161

6 anvend privae equiy fonde hyppige LBO-modellen sammenligne med de finansielle rådgive. Til forskel fra de finansielle rådgive anvend privae equiy fonde dimod ikke dividendemodellen. Opsummende vis den deskripive saisik, a respondenne genel veluddannede. Endvide har de faring med værdiansæelse af unoede virksomhed. Disse karakisika undsø sandsynligheden for a opnå værdifuld indsig i den måde, prakike værdiansæ unoede virksomhed ved hjælp af de kapialværdibasede modell. En opdeling af svarene fra de afhængige og uafhængige finansielle rådgive synes endvide hensigsmæssig, da d endens il, a afhængige finansielle rådgive i sørre omfang svic børsnoede selskab ell sore unoede virksomhed. Empiriske resula Dee afsni præsen de empiriske resula. Afsnie opdel i re dele. Førse del præsen, hvorledes respondenne faslægg længden af budgepioden og esim minalværdien. Anden del vis, hvorledes respondenne faslægg kapialomkosning for unoede virksomhed. Tredje og sidse del fokus på nogle af de særlige jusing, respondenne foreag med henblik på a age højde for den manglende likvidie, d ofe kendeegn unoede virksomhed. Tabel 5 Hvad længden på budgepioden? 1 år 1-5 år 6 8 år 9 12 år + 12 år Budgepiode og minalværdi Inviewene afslør, a alle responden op med en budgepiode og en minalpiode. De flese af de finansielle rådgive ilpass endvide budgepioden i forhold il ypen af virksomhed, hvilke i ovenssemmelse med Copeland m.fl. (2000). Genel budgepioden kore for modne og sabile virksomhed sammenligne med eksempelvis væksvirksomhed. Som de fremgår af abel 5, vari længden af budgepioden mellem o og olv år bland respondenne. Den gennemsnilige budgepiode 6 år, og bland privae equiy fondene budgepioden gennemsnilig kun 4,2 år, hvilke delvis kan ilskrives des invesingsfilosofi (ejskab i begrænse idspiode). Til sammenligning budgepioden for de afhængige og uafhængige finansielle rådgive henholdsvis 6,1 år og 7,2 år. Trods en gennemsnilig budgepiode på kun 4,2 år bland privae equiy fondene de imidlid ikke mulig a spore signifikane forskelle i faslæggelsen af længden af budgepioden bland de re respondengrupp (p-værdi = 0,41). Copeland m.fl. (2000) anbefal a anvende en budgepiode på år for de flese virksomhedsyp. For virksomhed, som cykliske ell har høje væksra, kan d endda være behov for en længe budgepiode. De empiriske resula vis imidlid, a længden af budgepioden, som anvendes af respondenne, signifikan kore end anbefale af Copeland m.fl. (2000) (p-værdi = 0,001). Copeland m.fl. argumen, a anvendelsen af en for kor budgepiode kan føre il en beydelig un- Gennemsni (år) Anal delage Afhængige finansielle rådgive 0,0% 46,2% 33,3% 23,1% 0,0% 6,1 39 Uafhængige finansielle rådgive 0,0% 27,3% 36,4% 36,4% 0,0% 7,2 11 Privae Equiy Fonde 0,0% 64,3% 21,4% 7,1% 0,0% 4,2 14 Toal 0,0% 42,9% 42,9% 14,3% 0,0% 5,8 14 Fish s Exac es for ligelig fordeling af længden af budgepioden på værs af de re grupp (afhængig=uafhængig=privae equiy): p-værdi = 0,41 χ 2 es af om længden af budgepiode 10 år, p-værdi = 0, Ledelse & Erhvvsøkonomi 3/2006

7 Tabel 6 Hvilken meode(r) anvend du il esimaion af minalværdien? Value driv modellen Gordons væksmodel Konvgensmodellen (ROIC=WACC) Mulipel Ingen Anal delage Afhængige finansielle rådgive 90,9% 27,3% 18,2% 18,2% 0,0% 11 Uafhængige finansielle rådgive 66,7% 0,0% 16,7% 8,3% 8,3% 12 Privae Equiy Fonde 83,3% 16,7% 16,7% 16,7% 0,0% 12 Toal 80,0% 14,3% 17,1% 14,3% 2,9% 35 χ 2 es for ligelig fordeling af minalværdimeod (gordons = value driv = konvgens = mulipl = ingen): p-værdi = 0,001 Fish s Exac es for ligelig fordeling af minalværdimeod på værs af grupp (afhængige = uafhængige = priva equiy fonde): p-værdi = 0,877 dvurding af værdien af virksomheden. Alnaiv kræves d urealisiske væksanagels i minalpioden. Som reakion på de eoreiske anbefaling fremføre adskillige delage, a de ikke mulig a lave fornufige budge ud ov 10 år. De ilføj samidig, a mange virksomhed op på modne marked og dfor kun oplev modae væksra. De ilsig en kore budgepiode end anbefale af Copeland m.fl. (2000). E fundamenal spørgsmål ved esimaion af minalværdien, hvorvid væks bidrag il værdien i minalpioden, dvs. hvorvid afkase på nye invesing ovsig afkaskrave (WACC). Både Gordons væksmodel 7 sam value driv modellen 8 anag, a væks bidrag il værdien i minalpioden. 9 Dimod anag konvgensmodellen 10, a væks ikke bidrag il værdien i minalpioden, hvorfor d kan ses bor fra væksen. Som de fremgår af abel 6, Gordons væksmodel den mes anvende model il begning af minalværdien bland delagne i undsøgelsen (p-værdi = 0,001). 80% anvend Gordons væksmodel og 14% anvend value driv modellen. Disse resula vis også, a delagne genel anag, a væks bidrag il værdien i minalpioden. Kun seks (17%) delage anvend konvgensmodellen. En enkel delag ignorede cash flowe ef 7-9 år. Delagen fremføre, a værdien af mindre virksomhed ofe psonafhængig og ved e evenuel salg mis virksomheden si vigigse akiv. En begning af minalværdien uden de væsenligse akiv vurdede delagen som meningsløs. Endelig esim fem (14%) delage minalværdien ved hjælp af mulipl så som EV/EBIT og EV/EBITDA. Anvendelsen af mulipl il esimaion af minalværdien anbefales genel ikke i liauren. Eksempelvis anfør Copeland m.fl. (2000, 284), a radiionelle meod il begning af minalværdien lee a anvende end mulipl. Da minalværdien ofe udgør mellem 60 80% af den esimede værdi, vil anvendelse af mulipl il begning af minalværdien reel svare il, a hovedparen af værdien base på mulipl og ikke på en ilbagediskoning af cash flows. De delage, som anvend mulipl il esimaion af minalværdien, kriis Gordons væks model for a være base på urealisiske anagels, hvilke ef des opfaelse refærdiggør anvendelsen af mulipl. En χ 2 es vis, a d ikke signifikane forskelle i brugen af meod il esimaion af minalværdien bland de re grupp af responden. Både Gordons væksmodel og value driv formlen kræv e esima for den langsigede væks i virksomheden. Fra e eoreisk pspekiv den langsigede væks i en branche en funkion af den forvenede inflaion og realvæksen i branchen. Damodaran (1996, 193) påpeg, a Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis? 163

8 in pracical ms, he sable growh rae canno be larg han he nominal growh rae in he economy in which he firm opaes The growh rae in he economy is demined by he expeced inflaion and real growh rae in GDP. En undsøgelse af den anvende væksrae i minalpioden vis, a den gennemsnilig 3,1%, og d ingen signifikane forskelle imellem de re respondengrupp (p-værdi = 0,887) 11. Med de nuværende inflaionsniveau på ca. 2% p.a. forven delagne, a den forvenede realvæks ca. 1% for unoede danske virksomhed. Dee æ på den gennemsnilige realvæks i Danmark de sidse 4 år. 12 På dee område synes d dfor a være sammenhæng mellem eori og praksis. Esimaion af kapialomkosning I de følgende præsenes de meod som delagne anvend il esimaion af kapialomkosning. Da markedsdaa ikke ilgængelige for unoede virksomhed, kan Capial Asse Pricing Modellen (CAPM) og Asse Pricing Theory Modellen (APT) ikke direke anvendes på disse virksomhedsyp. Ydlige rapporingskravene i årsregnskabsloven omkring fremmedkapialen begrænsede. Informaion om lånenen og markedsværdien af den renebærende gæld oplyses som regel ikke i årsrapporen. De manglende markedsdaa og informaion om lånenen og markedsværdien af renebærende gæld komplic esimaionen af de enkele komponen i WACC. I abel 7 vis, hvorledes delagne esim ejafkaskrave. Undsøgelsen vis, a 25 (71%) delage anvend CAPM. 16 (46%) delage anvend kundens afkaskrav ell rækk på faring fra lignende ransakion. Skøn CAPM synes mes populær bland delagne, d ikke signifikane forskelle imellem de o meod il esimaion af ejafkaskrave (pværdi = 0,16). Ingen af delagne anvend APT. En nærme gennemgang af svarene afslør inessane forskelle imellem de re respondengrupp. Afhængige finansielle rådgive og privae equiy fonde anvend primær CAPM. Uafhængige finansielle rådgive synes i sørre omfang a base faslæggelsen af ejafkaskrave base på faring fra idlige (lignende) ransakion. Denne forskel signifikan på 10%-niveaue. Adskillige af de uafhængige finansielle rådgive argumen for anvendelsen af en common-sense bagning ved faslæggelse af ejnes afkaskrav for især mindre virksomhed, hvor de kan være vanskelig a fremskaffe pålidelige beaesima. En af de uafhængige finansielle rådgive udrykk de således: De giv ingen mening a anvende e beaesima for e af de sore børsnoede selskab på en mindre unoe virksomhed. Tabel 8 vis, hvorledes de 25 delage, som anvend CAPM, esim den sysemaiske risiko (bea). Som de fremgår af Tabel 7 Hvordan esimes ejafkaskrave? CAPM a Erfaring/Kunds afkaskrav Anal delage Afhængige finansielle rådgive 90,9% 27,3% 11 Uafhængige finansielle rådgive 53,8% 69,3% 13 Privae Equiy Fonde 72,7% 36,4% 11 Toal 71,4% 45,7% 35 a. CAPM en forkorelse for Capial Asse Pricing Model χ 2 es for ligelig fordeling af anvendelsen af CAPM og faring/kunds afkaskrav, p-værdi = 0,160 χ 2 es for ligelig fordeling af anvendelsen af CAPM og faring/kunds afkaskrav på værs af grupp (afhængig = uafhængig = privae equiy): p-værdi = 0, Ledelse & Erhvvsøkonomi 3/2006

9 Tabel 8 Hvorledes esimes bea (den sysemaiske risiko)? Sammenlignelige selskab Fundamenale risikofakor Erfaring Ande Anal delage Afhængige finansielle rådgive 100,0% 30,0% 70,0% 10,0% 10 Uafhængige finansielle rådgive 42,9% 57,1% 42,9% 14,3% 7 Privae Equiy Fonde 62,5% 25,0% 50,0% 37,5% 8 Toal 68,0% 32,0% 56,0% 20,0% 25 χ 2 es for ligelig fordeling af esimaionsprocedure af beaværdi (sammenlignelige = fundamenale = faring = ande): p-værdi = 0,042 Fish s Exac es for ligelig fordeling af esimaionsprocedure af beaværdi på værs af grupp (afhængige = uafhængige = privae equiy fonde): p-værdi = 0,586 abel 8, d signifikane forskelle i den måde, hvorpå bea faslægges (p-værdi = 0,042). 17 (68%) delage anvend beaesima fra sammenlignelige børsnoede selskab. 8 (32%) delage esim bea ud fra fundamenale fakor, som forvenes a påvirke den drifsmæssige og finansielle risiko. 14 (56%) af delagne anvend beaesima fra idlige ransakion. Resulane, d rappore i abel 8, vis også, a delagne ikke bas des esima på en meode alene. Ofe anvendes en kombinaion af ovensående meod il faslæggelse af beaesimae. Disse resula idenisk på værs af de re respondengrupp (p-værdi = 0,586). Resulane genel i ovenssemmelse med de anbefaling, som forefindes i værdiansæelsesliauren. Eksempelvis foreslår Damodaran (2002) brugen af såvel beaesima fra sammenlignelige børsnoede selskab som beaesima base på fakor som indjeningsvariabilie, payou raio og finansiel gearing. Ud af de 17 delage, som anvend beaesima fra sammenlignelige børsnoede selskab, jus kun 12 (71%) af dem for forskelle i den finansielle gearing som foreskreve i værdiansæelsesliauren 13. Bland de 12 delage, som korrig for forskelle i den finansielle gearing, anvendes ofes Modigliani og Mills (1963) bearelaion med henblik på a ugeare/geare beaesima: egenkapial hvor hvor = akiv 1+ (1 ) Gæld Egenkapial b = Den sysemaiske risiko = Den sysemaiske = Selskabsskaesasen risiko Gæld 14 egenkapial = = Selskabsskaesasen akiv 1+ (1 ) Egenkapial M&Ms M&Ms bearelaion hvil på en anagelse hvor bearelaion hvil på en anagelse om, a gælden forbl Empiriske om, undsøgels a gælden forbliv dokumen på samme imidlid, a gælden s niveau egenkapialen ov id. Empiriske undsøgels = Den (Jalilvad sysemaiske and Harris, risiko 1984 and Graham and Harv dokumen budgeanagelse = Selskabsskaesasen imidlid, e konsan a forhold gælden mellem snare gæld og egenka voks Harris og proporional Pringle (1985): med egenkapialen (Jalilvad and Harris, 1984 and Graham and Harvey, 2001). Hvis den undliggende budgeanagelse e konsan forhold mellem gæld og egenkapial, bør bearelaionen bases på Harris og Pringle (1985): M&Ms bearelaion hvil på en anagelse om, a gælden forbl Empiriske Gæld = undsøgels 1 + dokumen l akiv imidlid, a gælden s egenkapialen (Jalilvad Egenkapia and Harris, l 1984 and Graham and Harv budgeanagelse e konsan forhold mellem gæld og egenka D Harris og imidlid Pringle kun (1985): re delage, som anvend Harris og Pr således signifikan mindre anvend i forhold il M&Ms bearel delage (uafhængige finansielle Gæld rådgive og privae equiy f egenkapia l = akiv 1 + finansielle gearing. Konsekvensen Egenkapialhaf fejl i beaesimae Fejlen vil være en funkion af forskellen mellem den finansiell sammenlignes. D Forespurg hvorfor de fem delage ikke juse D imidlid kun kun re delage, re delage, som anvend som Harris og Pr gearing således signifikan var svare, mindre a man ikke anvend var bekend i forhold med il M&Ms meodne bearel he delage (uafhængige finansielle rådgive og privae equiy f Parum finansielle (2001) gearing. vis, Konsekvensen a risikopræmien haf i Danmark fejl i beaesimae i pioden 19 3,2%. Fejlen Til vil sammenligning være en funkion anvend af forskellen delagne mellem en den gennemsnil finansiell endvide sammenlignes. ikke signifikane Forespurg hvorfor forskelle i de anvende niveau for af delage (p-værdi = 0,638). 16 de fem delage ikke juse gearing var svare, a man ikke var Disse bekend resula med meodne indik en he h delagne omkring niveaue for risikopræmien. De ankevæ forskel Parum (2001) mellem vis, den hisoriske a risikopræmien risikopræmie i Danmark (1,9% i pioden - 3,2%) mål 19 d 3,2%. anvendes Til sammenligning af delagne anvend (prakike) delagne (4,5%). en Udov gennemsnil meod forklaring, endvide ikke a andre signifikane sudi ofe forskelle find i høje de anvende risikopræmi. niveau for E Goezman af delage (2000), (p-værdi a den = 0,638). gennemsnilige 16 Disse resula risikopræmie indik base en h omfang delagne denne omkring risikopræmie niveaue vurdes for risikopræmien. a være en De bedre beskriv ankevæ marked forskel mellem i fremidige den hisoriske piod, kan risikopræmie de forklare (1,9% forskellen. - 3,2%) mål d anvendes af delagne (prakike) (4,5%). Udov meod CAPM-eorien forklaring, a andre anag, sudi a invesorne ofe find høje veldivsificede, risikopræmi. E o for Goezman den sysemaiske (2000), a risiko, den gennemsnilige de påag sig. risikopræmie Værdiansæelse af imidlid ofe eje, som ikke veldivsificede. 165 base omfang denne risikopræmie vurdes a være en bedre De beskriv har of virksomhed. marked i fremidige Såfrem piod, eje ikke kan de veldivsificede, forklare forskellen. anbefale (2002), a den usysemaiske del af risikoen også inddrages. Pr esimede CAPM-eorien værdi anag, som kompensaion a invesorne for den veldivsificede, manglende risiko o anvend Harris og Pringles bearelaion, og meoden således signifikan mindre anvend i forhold il M&Ms bearelaion (p-værdi = 0,083). 5 (29%) delage (uafhængige finansielle rådgive og privae equiy fonde) jus ikke for forskelle i den finansielle gearing. Konsekvensen haf fejl i beaesimae og dmed fejl i værdiesimae. Fejlen vil være en funkion af forskellen mellem den finansielle gearing for de o selskab, som sammenlignes. Forespurg hvorfor de fem delage Hvordan værdiansæes unoede virksomhed i praksis? 14

10 ikke jus for forskelle i den finansielle gearing var svare, a man ikke var bekend med meodne hil. Parum (2001) vis, a risikopræmien i Danmark i pioden 1915 il vari fra 1,9% il 3,2%. Til sammenligning anvend delagne en gennemsnilig risikopræmie på 4,5%. D endvide ikke signifikane forskelle i de anvende niveau for risikopræmien bland de re grupp af delage (p-værdi = 0,638)16. Disse resula indik en høj grad af konsensus bland delagne omkring niveaue for risikopræmien. De ankevækkende, a d en beydelig forskel mellem den hisoriske risikopræmie (1,9% 3,2%) mål af akademike og risikopræmien, d anvendes af delagne (prakike) (4,5%). Udov meodiske problemsilling en mulig forklaring, a andre sudi ofe find høje risikopræmi. Eksempelvis esim Jorion og Goezman (2000), a den gennemsnilige risikopræmie base på amikanske daa 4,3%. I de omfang denne risikopræmie vurdes a være en bedre beskrivelse af risikopræmien på de danske marked i fremidige piod, kan de forklare forskellen. CAPM-eorien anag, a invesorne veldivsificede, og a invesor kun skal kompenses for den sysemaiske risiko, de påag sig. Værdiansæelse af unoede virksomhed involv imidlid ofe eje, som ikke veldivsificede. De har ofe hele des formue place i samme virksomhed. Såfrem eje ikke veldivsificede, anbefal både Pra (2000) og Damodaran (2002), a den usysemaiske del af risikoen også inddrages. Pra (2002) foreslår e nedslag i den esimede værdi som kompensaion for den manglende risikospredning. Damodaran anbefal, a bea inklud både den sysemaiske og usysemaiske risiko. Damodaran benævn denne bea-sørrelse oal bea. Inviewene afslør, a kun mege få delage ovhovede ovvej a inddrage den usysemaiske risiko ved værdiansæelse af unoede virksomhed. 33 delage find de irrelevan a inddrage den usysemaiske risiko. Kun o delage (6%) inklud den usysemaiske risiko. De illægg 1-3 procen-poin il ejafkaskrave som kompensaion for denne risikokomponen. De få delage, som ag højde for den usysemaiske risiko, følg således anbefalingen fra Damodaran. Damodaran (2002) påpeg, a lånenen ofe en af de parame, som lees a esime ved værdiansæelse af virksomhed. Køb som regel bekend med finansiingsvilkårene. I de ilfælde hvor lånenen ikke ilgængelig, anbefal Damodaran a anvende en lånene base på en syneisk krediraing. Inviewene undsø, a lånenen sjælden vold delagne problem. Ofes anvendes den effekive lånene, som forvenes fra ransakionen. De gæld eksempelvis alle privae equiy fonde. D dog visse Tabel 9 Hvorledes esimes lånenen? Bogfør værdi Den effekive lånene Branchegennemsni Syneisk Krediraing Anal delage Afhængige 9,1% 63,6% 27,3% 54,5% 11 Uafhængige finansielle rådgive 0,0% 90,9% 18,2% 9,1% 11 Privae Equiy Fonde 0,0% 100,0% 0,0% 9,1% 11 Toal 3,0% 75,8% 15,2% 24,2% 33 χ 2 es for ligelig fordeling af esimaionsprocedure af lånenen (bogfør værdi = effekiv = branche = syneisk): p-værdi = 0,001 Fish s Exac es for ligelig fordeling af esimaionsrprocedure på værs af grupp (afhængig = uafhængig = privae equiy): p-værdi = 0, Ledelse & Erhvvsøkonomi 3/2006

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente

Bankernes renter forklares af andet end Nationalbankens udlånsrente N O T A T Bankernes rener forklares af ande end Naionalbankens udlånsrene 20. maj 2009 Kor resumé I forbindelse med de senese renesænkninger fra Naionalbanken er bankerne bleve beskyld for ikke a sænke

Læs mere

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement

Prisdannelsen i det danske boligmarked diagnosticering af bobleelement Hovedopgave i finansiering, Insiu for Regnskab, Finansiering og Logisik Forfaer: Troels Lorenzen Vejleder: Tom Engsed Prisdannelsen i de danske boligmarked diagnosicering af bobleelemen Esimering af dynamisk

Læs mere

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab

Porteføljeteori: Investeringsejendomme i investeringsporteføljen. - Med særligt fokus på investering gennem et kommanditselskab Poreføljeeori: Inveseringsejendomme i inveseringsporeføljen - Med særlig fokus på invesering gennem e kommandiselskab Jonas Frøslev (300041) MSc in Finance Aarhus Universie, Business and Social Sciences

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og

EPIDEMIERS DYNAMIK. Kasper Larsen, Bjarke Vilster Hansen. Henriette Elgaard Nissen, Louise Legaard og EPDEMER DYAMK AF Kasper Larsen, Bjarke Vilser Hansen Henriee Elgaard issen, Louise Legaard og Charloe Plesher-Frankild 1. Miniprojek idefagssupplering, RUC Deember 2007 DLEDG Maemaisk modellering kan anvendes

Læs mere

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked

Udviklingen i boligomkostninger, efficiensanalyse samt udbuds- og priselasticitet på det Københavnske boligmarked Specialeafhandling for Cand. Merc sudie Erhvervsøkonomisk insiu Forfaere: Anne Kvis Nielsen Jan Furbo Fuglsang Pedersen Vejleder: Tom Engsed Udviklingen i boligomkosninger, efficiensanalyse sam udbuds-

Læs mere

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne

Afrapportering om danske undertekster på nabolandskanalerne 1 Noa Afrapporering om danske underekser på nabolandskanalerne Sepember 2011 2 Dee noa indeholder: 1. Indledning 2. Baggrund 3. Rammer 4. Berening 2010 5. Økonomi Bilag 1. Saisik over anal eksede programmer

Læs mere

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II

Hvordan ville en rendyrket dual indkomstskattemodel. Arbejdspapir II Hvordan ville en rendyrke dual indkomsskaemodel virke i Danmark? Simulering af en ensare ska på al kapialindkoms Arbejdspapir II Ændre opsparingsadfærd Skaeminiserie 2007 2007.II Arbejdspapir II - Ændre

Læs mere

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72.

I dette appendiks uddybes kemien bag enzymkinetikken i Bioteknologi 2, side 60-72. Bioeknologi 2, Tema 4 5 Kineik Kineik er sudier af reakionshasigheden hvor man eksperimenel undersøger de fakorer, der påvirker reakionshasigheden, og hvor resulaerne afslører reakionens mekanisme og ransiion

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Naionalbank Kvar al so ver sig 3. kvaral Del 2 202 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 2 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 202, Del 2 De lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet

Modellering af den Nordiske spotpris på elektricitet Modellering af den Nordiske spopris på elekricie Speciale Udarbejde af: Randi Krisiansen Oecon. 10. semeser Samfundsøkonomi, Aalborg Universie 2 RANDI KRISTIANSEN STUDIENUMMER 20062862 Tielblad Uddannelse:

Læs mere

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13 Side 1 af 34 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne

Læs mere

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne

Pricing of Oil Derivatives. -With the SABR and Schwartz models. Prisfastsættelse af Oliederivater. -Med SABR og Schwartz modellerne Pricing of Oil Derivaives -Wih he SABR and Schwarz models Prisfassæelse af Oliederivaer -Med SABR og Schwarz modellerne Mark Søndergaard Pedersen CPR xxxxxx-xxxx Alex Rusanov CPR xxxxxx-xxxx Vejleder:

Læs mere

Prisfastsættelse og hedging af optioner under stokastisk volatilitet

Prisfastsættelse og hedging af optioner under stokastisk volatilitet Erhvervsøkonomisk insiu Afhandling Vejleder: Peer Løche Jørgensen Forfaere: Kasper Korgaard Anders Weihrauch Prisfassæelse og hedging af opioner under sokasisk volailie Suppose we use he sandard deviaion

Læs mere

Teoretisk og empirisk markedskvalitetsanalyse af Københavns Fondsbørs i perioden fra januar 2001 til august 2003

Teoretisk og empirisk markedskvalitetsanalyse af Københavns Fondsbørs i perioden fra januar 2001 til august 2003 Insiu for Finansiering Vejleder: Carsen Tanggaard Kandidaafhandling Forfaer: Sudienummer: 243060 Teoreisk og empirisk markedskvaliesanalyse af Københavns Fondsbørs i perioden fra januar 2001 il augus 2003

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014

Pensions- og hensættelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Pensions- og hensæelsesgrundlag for ATP gældende pr. 30. juni 2014 Indhold 1 Indledning 6 1.1 Lovgrundlag.............................. 6 1.2 Ordningerne.............................. 6 2 Risikofakorer

Læs mere

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD

BAT Nr. 1 februar 2007. Industriens år INDHOLD B A T k a r e l l e BAT Nr. 1 februar 2007 Bedre arbejdsmiljø, overholdelse af idsfriser, færre mangler - resulaerne fra re års arbejde med BygSoL-projeke er il a age og føle på. Side 2 Trods høje økonomiske

Læs mere

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller

Lektion 10 Reaktionshastigheder Epidemimodeller Lekion 1 Reakionshasigheder Epidemimodeller Simpel epidemimodel Kermack-McKendric epidemimodel Kemiske reakionshasigheder 1 Simpel epidemimodel I en populaion af N individer er I() inficerede og resen

Læs mere

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter...

1. Aftalen... 2. 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 2 2. Aftalens parter... Gener el l ebe i ngel s erf orl ever i ngogdr i f af L ok al Tel ef onens j enes er Ver s i on1. 0-Febr uar2013 L ok al Tel ef onena/ S-Pos bok s201-8310tr anbj er gj-k on ak @l ok al el ef onen. dk www.

Læs mere

FitzHugh Nagumo modellen

FitzHugh Nagumo modellen FizHugh Nagumo modellen maemaisk modellering af signaler i nerve- og muskelceller Torsen Tranum Rømer, Frederikserg Gymnasium Fagene maemaik og idræ supplerer hinanden god inden for en lang række emner.

Læs mere

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud

En-dimensionel model af Spruce Budworm udbrud En-dimensionel model af Sprce dworm dbrd Kenneh Hagde Mandr p Niel sen o g K asper j er ing Søby Jensen, ph.d-sderende ved oskilde Universie i hhv. maemaisk modellering og maemaikkens didakik. Maemaisk

Læs mere

Indekserede Obligationer

Indekserede Obligationer Insiu for Finansiering Cand. Merc. 3. emeser Lærer: vend Jacobsen Forfaere: Per Frederisen Torben Peersen Indeserede Obligaioner - En analyse af den implicie opions enise aspeer og anvendelsesmuligheder

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

Computer- og El-teknik Formelsamling

Computer- og El-teknik Formelsamling ompuer- og El-eknik ormelsamling E E E + + E + Holsebro HTX ompuer- og El-eknik 5. og 6. semeser HJA/BA Version. ndholdsforegnelse.. orkorelser inden for srøm..... Modsande ved D..... Ohms ov..... Effek

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Lad totalinddækning mindske nedslidningen

Lad totalinddækning mindske nedslidningen B A T k a r e l l e Nr. 5 sepember 2006 3 mia. il ny forebyggelsesfond og eksra midler il Arbejdsilsyne, var de glade budskab, da forlige om fremidens velfærd var i hus lige før sommerferien. Side 2 Arbejdsilsyne

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Program il Udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 2. maj 2014 på Triniy for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 2.5.2014 KEU syd Praksisdag Syd 2. maj 2014 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008

Tjekkiet Štěpán Vimr, lærerstuderende Rapport om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie, Frankrig 15.12.-19.12.2008 Tjekkie Šěpán Vimr lærersuderende Rappor om undervisningsbesøg Sucy-en-Brie Frankrig 15.12.-19.12.2008 Konak med besøgslæreren De indledende konaker (e-mail) blev foreage med de samme undervisere hvilke

Læs mere

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen

Danmarks fremtidige befolkning Befolkningsfremskrivning 2011. Marianne Frank Hansen & Peter Stephensen Danmarks fremidige beflkning Beflkningsfremskrivning 2011 Marianne Frank Hansen & Peer Sephensen Side 2 af 116 Indhldsfregnelse 1 Indledning... 6 1.1 Opbygningen af beflkningsmdellen... 8 1.2 Viale begivenheder...

Læs mere

Udarbejdet af gr. 542 Aalborg Universitet, AAUE 2002 Det teknisk-naturvidenskabelige falkultet Institut 7 Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg

Udarbejdet af gr. 542 Aalborg Universitet, AAUE 2002 Det teknisk-naturvidenskabelige falkultet Institut 7 Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg Udarbejde af gr. 542 Aalborg Universie, AAUE 2002 De eknisk-naurvidenskabelige falkule Insiu 7 Niels Bohrs Vej 8 6700 Esbjerg Tielblad Tiel: Klimacompuer il vækshus Tema: Appara- og/eller sysemkonsrukion

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark SAM B Samarbejde om borger/paienforløb Samarbejdsafale mellem kommuner og region om borger/paienforløb i Region Syddanmark Forord il medarbejderen 2 3 Denne pjece indeholder en kor version af den regionale

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Byg en mur rundt om din pc

Byg en mur rundt om din pc BESKYT PC EN MOD ANGREB FRA INTERNETTET: Byg en ur rund o din pc Ny progra på cd en Med en firewall på copuen har du en effekiv ur od kriinelle fra innee. Freov vil du finde firewallen ZoneAlar på cd en,

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

tegnsprog Kursuskatalog 2015

tegnsprog Kursuskatalog 2015 egnsprog Kursuskaalog 2015 Hvordan finder du di niveau? Hvor holdes kurserne? Hvordan ilmelder du dig? 5 Hvad koser e kursus? 6 Tegnsprog for begyndere 8 Tegnsprog på mellemniveau 10 Tegnsprog for øvede

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

Professionel erhvervsudlejning

Professionel erhvervsudlejning Den grønne vej il sor bundlinie Læs side 30 ESTATE MAGASIN Magasin om byggeri, ejendom og invesering udgives i samarbejde med Byggesocieee Nr. 08 2013 6. årgang Konor, lager & forrening? - Lejerne finder

Læs mere

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik

Dansk Byggeri rejser useriøs kritik B A T k a r e l l e BAT Nr. 5 sepember 2007 Den 29. juni besluede forligsparierne a revidere Øsafalen. Revisionen kom i sand efer god en måneds forhandlinger mellem Beskæfigelsesminiserie, Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER

GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER Geodæisk Insiu før og efer GIER GEODÆTISK INSTITUT FØR OG EFTER GIER Sasgeodæ, dr. scien. Knud Poder 1 Beregningsopgave med konsekvenser 1.1 Opgaven I 1953 fik Geodæisk Insius afdeling GA1 en sørre beregningsopgave,

Læs mere

Bilag 1: Beregningseksempel.

Bilag 1: Beregningseksempel. Bila 1: Bereninseksemel. Claus F. Jensen, 5/4-01 Bilae har il ormål a vise bereninsroceduren or e elemen a en lasacade. De anvende elemen er rundlæende idenisk med de i ren 13947 anivne. Der renes i dee

Læs mere

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63.

PLENBORG, Thomas. A comparison of the information content of US and Danish earnings. The European Accounting Review, 1998, pp. 41-63. Publications Publications in English PLENBORG, Thomas. The information content of accrual and cash flow based performance measures, Ph.D. 9.96. Copenhagen Business School. Department of Accounting and

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 specifikaion Indholdsforegnelse 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Formål 1.3 Overordnede rammer for syseme 2 3 1.4 Definiioner og forkorelser 4 1.5 Besvarelse af krav 4 2. 2.1 Funkionelle krav

Læs mere

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark

Invitation til udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark Inviaion il udviklings- og eferuddannelsesdag fredag den 23. maj 2008 på Triniy - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 23.5.2008 Praksisdag Syd 23. maj 2008 Målgruppen for Praksisdag Syd

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ

Hvad spiser de? Hvordan forarbejdes skindet? S æ r l i g e. h u s d y r o p d r æ 53 S æ r l i g e h u s d y r o p d r æ Hvad spiser de? Mange pelsdyr er kødædere, men de er ikke mulig a give dem levende bye a spise. Derfor har forskerne udvikle en særlig slags foder, der er ilpasse

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Underøgele af forældre brugerhed med dagilbud i kommun Apr. 2012 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommun, om de pørgmål, der

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions

Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Måling og analyse af likviditetsrisiko ved anvendelse af SAS Risk Dimensions Anders Ebert-Petersen, konsulent Copyright 2011 SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda 1. Indledning 2. Et overblik

Læs mere

Kommunikation der samler virksomheden

Kommunikation der samler virksomheden IPVis Connec Asger Andersen info@ipvis.dk Kommunika der samler virksomheden +45 8888 7777 765 Kalender 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Salg Magnus Knudsen Nicklas Kaspersen Oscar Chrisoffersen Anne Peersen

Læs mere

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10.

Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Kilder: Lærebog, kapitel 9 og 10. Danisco - Nykredit Markets Equity Research 12.juli 1999. Danisco årsregnskab 1999 Valuation af Copeland, Koller, Murrin, Wiley, 1994 Bloomberg Egne analyser 29.november

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator

JUMO itron 04 B Kompakt mikroprocessorregulator Side 1/6 Kompak mikroprocessorregulaor Indbygningshus ih. DIN 43 700 Kor beskrivelse er en kompak mikroprocessorsyre opunksregulaor med fronrammemåle 96mm x 96mm. Alle re udførelser af regulaoren har e

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled vejen til en. God sikkerhedskultur. Søfartens Arbejdsmiljøråd. At regular intervals in. The 8 Safety Links

De 8 Sikkerhedsled vejen til en. God sikkerhedskultur. Søfartens Arbejdsmiljøråd. At regular intervals in. The 8 Safety Links Nr. 2 juli 2009 ISSN 1395-7414 udgive af søfarens Arbejdsmiljøråd The 8 Safey Links A regular inervals in recen years, Seahealh Denmark has been asked abou how o creae a good corporae safey culure and

Læs mere

Ejendomsadministration Byggesagsadministration

Ejendomsadministration Byggesagsadministration Ejendomsadministration Byggesagsadministration Boligexpten Administration A/S Boligexpten står det praktiske ved et administratorskifte Mange bestyrels ovvej i lang tid et skift af eningens administrator,

Læs mere

Ejendomsværdibeskatning i Danmark

Ejendomsværdibeskatning i Danmark DET SAMFUNDSVIDENSABEIGE FAUTET Økonomisk Insiu ØBENAVNS UNIVERSITET andidaspeciale aine Gønbæk von Fühen Ringsed Ejendomsvædibeskaning i Danmak Analysee i en anvend geneel ligevægsmodel Vejlede: oul Schou

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25.

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25. Equity Research Investment Research Novozymes Post results note 25. april 2014 Køb (Unchanged) Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj Med en organisk vækst i 1. kvt. på 11 % å/å og en

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation

Forbruger- og nettoprisindekset. Dokumentation Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Forbruger- og neoprsndekse Dokumenaon Udgve af Danmarks Sask December 24 Oplag: 2 Danmarks Sasks rykker, København ISBN 87-51-1442-5 Prs: 193, kr. nkl. 25% moms Adresse

Læs mere

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren

Byg med Weber. Leca letklinker på toppen af Nyborg Lige i skabet Weber App en - få svar her og nu Mørtelvælgeren Facade og mur Nyheder Gulve Leca Flisv Anvendelsesip Produker Find forhandler Konak Min konakperson Farveværkøj Projeker Videoer Forsiden Projeker Nyheder Om Weber Leca leklinker på oppen af Nyborg Lige

Læs mere

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen

SKRÆPPEBLADET. september 2005. Nr.07. Tovtrækning ved sommerfesten i Hasselhøj/Hasselengen SKRÆPPEBLADET sepember 2005 Tovrækning ved sommerfesen i Hasselhøj/Hasselengen Nr.07 ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.dk Hjemmeside: www.skraeppeblade.dk

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Kirkeligt Teater. Underholdende

Kirkeligt Teater. Underholdende Kirkelig Teaer For børn og familier, minikonfirmander, konfirmander, unge og voksne»de er Kirkeeaeres oplevelse, a når børn og unge morer sig under forkyndelsen, husker de mege bedre den bibelske forælling«foredrag

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Yderligere teknisk data Brændestilling. Spænding Lampespænding Lyskilde Lyskilde finish

Yderligere teknisk data Brændestilling. Spænding Lampespænding Lyskilde Lyskilde finish Produk Kompake udladningslamper med høj lysudbye Fordele Høj lysudbye begrænser analle af påkræe belysningsarmaurer, hvilke både minimerer anskaffelsesog drifsudgiferne Den gode farvegengivelse skaber

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic

Softstartere, motorstyringer og elektroniske kontaktorer CI-tronic Sofsarere, moorsyringer og elekroniske konakorer CI-ronic INDUSTRIAL CONTROLS Elekroniske konakorer CI-ronic konakorer er skræddersyede il kræende indusrielle applikaioner. Takke ære indbygge LTE-eknik

Læs mere

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater

Økonometri: Lektion 4. Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater Økonometri: Lektion 4 Multipel Lineær Regression: F -test, justeret R 2 og aymptotiske resultater 1 / 35 Hypotesetest for én parameter Antag vi har model y = β 0 + β 1 x 2 + β 2 x 2 + + β k x k + u. Vi

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvor lang tid varer et stjerneskud?

Hvor lang tid varer et stjerneskud? Hvor lang id varer e jernekud? Ole Wi-Hanen, Køge Gymnaium Hvordan kan man ud fra en meeor mae og haighed bekrive den vej ned gennem amofæren? Her giver forfaeren en fremilling af fyikken bag. Søndag den

Læs mere

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

DEPARTMENT OF MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT AFDELING FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE Workng Paper 2003-6 Danske selskaber udbealer udbyer som aldrg før Mee Rosborg Aagard Johannes Raaballe UNIVERSITY OF AARHUS DENMARK ISSN 1398-6228

Læs mere