Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Makroøkonomiprojekt Kartoffelkuren - Hensigter og konsekvenser Efterår 2004 HA 3. semester Gruppe 13"

Transkript

1 Side 1 af 34

2 Tielblad Dao: 16. december 2004 Forelæser: Ben Dalum og Björn Johnson Vejleder: Ger Villumsen Berglind Thorseinsdoir Charloa Rosenquis Daniel Skogemann Lise Pedersen Maria Rasmussen Susanne Lund Olesen Side 2 af 34

3 1 Indholdsforegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG PROBLEMFELT PROBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING METODEAFSNIT METODE VALG AF TEORIER PROJEKTDESIGN AFGRÆNSNINGER TEORIAFSNIT FINANS- OG PENGEPOLITIK IS/LM MODELLEN OG MUNDELL-FLEMING MODELLEN IS/LM modellen Mundell-Fleming modellen PHILLIPSKURVEN Den simple Phillipskurve Den modificerede Phillipskurve BAGGRUND FOR KARTOFFELKURENS INDFØRELSE DEN ØKONOMISKE UDVIKLING FREM TIL DE KONKRETE TILTAG ANALYSE ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF KARTOFFELKUREN Bealingsbalancen De privae forbrug og boligbyggeri Beskæfigelsen IS/LM MODELLEN OG MUNDELL FLEMING MODELLEN IS/LM modellen under konrakiv finanspoliik Mundell-Fleming modellen under konrakiv finanspoliik Mundell-Fleming modellen under konrakiv pengepoliik Effekerne af konrakiv finanspoliik under faskurspoliik Karoffelkuren og konrakiv finanspoliik PHILLIPSKURVEN FØR KARTOFFELKUREN PHILLIPSKURVEN EFTER KARTOFFELKUREN KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE Side 3 af 34

4 2 Indledning og problemfel 2.1 Problemsilling Karoffelkuren fra 1986 er gåe over i Danmarks hisorien som e af de mes markane indgreb foreage fra poliisk side. De er derfor e mege spændende makroøkonomisk emne. Vi vil gerne i dee projek undersøge hvorfor de var nødvendig a lave dee ilag, alså kigge nærmere på hvilke makroøkonomiske problemer der var i okober 1986 hvor karoffelkuren blev indfør. Vi vil undersøge hvilke inenioner poliikerne havde med a indføre disse love. Til sids vil vi se nærmere på om karoffelkuren havde de ønskede effeker, alså om der blev ree op på de makroøkonomiske problemer. Korfae har de led os frem il følgende problemformulering: 2.2 Problemformulering Hvilke makroøkonomiske problemer lå il grund for karoffelkurens indførelse? Hvilke økonomiske mål havde poliikerne med karoffelkuren og blev disse realisere? 3 Meodeafsni 3.1 Meode Vi har valg a bruge maeriale der er indsamle på en kvaniaiv måde, da samfundsøkonomiske besluninger ikke berører de enkele menneske på e personlig plan, men beyder mere for en gruppe mennesker som helhed (samfunde). En kvaniaiv indsamling indebærer objekive undersøgelser af officielle al, spørgeskemaer ec. Dee er i modsæning il en kvaliaiv meode, som er subjekiv. Med en sådan indsamlingsmeode væges orde højere, ypisk vil undersøgelsen foregå gennem inerview og iagagelser af de miljø, man vil analysere. Fordelen med en kvaniaiv meode er a pålideligheden er høj, da den samme undersøgelse kan foreages af en anden forsker med samme resula. Probleme er så gyldigheden, da de er svær a komme Side 4 af 34

5 frem il lige de, man gerne vil. Med en kvaliaiv meode får man så en høj gyldighed, ide de er nemmere a undersøge lige nøjagig de man vil, og en lav pålidelighed, da undersøgelsen er svær a genage. 1 For a lave en undersøgelse skal man være klar over hvilke begreber man bruger, og for a være de, skal man lave en nominel definiion af de begreber, der er essenielle for projeke. En nominel definiion kan laves efer a man har slåe orde op i f.eks. en ordbog eller efer a man har diskuere sammen i gruppen. For a komme videre og kunne lave selve undersøgelsen skal begreberne defineres operaionel, dvs. empirisk. 2 Vi har derfor på forhånd diskuere de begreber vi bruger i de grundlæggende dele af projeke for senere a udvikle disse i ak med a vores viden bliver sørre, vha. empiriske og eoreiske undersøgelser. Afsluningsvis skal der nævnes, a vi som analysesraegi har valg abdukion. De vil sige a vi ager udgangspunk i de empiriske, hvorefer vi med eori vil idenificere de der ligger bagom de observerede. 3 I vores ilfælde vil de mere specifik beyde, a vi finder faka omkring karoffelkuren, som vi senere forolker vha. samfundsøkonomiske eorier. 3.2 Valg af eorier Karoffelkuren var e finanspoliisk indgreb, og derfor har vi funde de fordelagig a bruge IS/LM modellen og Mundell-Fleming modellen, fordi de er med il a klarlægge konsekvenserne af en finanspoliik. Til a anskueliggøre problemerne med inflaion og ledigheden har vi medage Phillipskurven. 3.3 Projekdesign Dee afsni er en redegørelse for opbygningen af projekrapporen. Nedensående figur 3.1 er lave for a forklare, hvordan projeke skal læses. Figuren er del op i re dele, hvor relevansen for disse opdelinger bliver beskreve. De giver læseren e sørre overblik over projekes opgave. 1 Salomonsen s Salomonsen, s Olsen & Pedersen s. 151 Side 5 af 34

6 Figur del Indledning og problemfel Problemformulering: Hvilke makroøkonomiske problemer lå il grund for karoffelkurens indførelse? Hvilke økonomiske mål havde poliikerne med karoffelkuren og blev disse realisere? Projekdesign og Meode Afgrænsning 2. del Finans- og pengepoliik IS/LM modellen og Mundell-Fleming modellen Phillipskurve Empiri Økonomisk udvikling frem il 1986 Analyse Hvad sker der efer indførelsen af karoffelkuren? 3. del Konklusion Perspekivering Lieraurlise 1. del I denne del præseneres projekes emne. Vi sarer med projekes problemfel, som indeholder projekes problemsilling og problemformulering. I den førse del indgår vores meodeafsni. Her kommer en beskrivelse af hvordan vi har valg a anskue projeke fra en videnskabelig synsvinkel. De er også i dee afsni vi beskriver projekes opbygning og des afgrænsninger. 2. del Denne del sarer med e eoriafsni, hvor projekes eorier præseneres og forklares. Herefer kommer en beskrivelsen af baggrunden for karoffelkurens indførsel, hvor vi kommer ind på den økonomiske udvikling frem il 1986, de konkree ilag og formåle med dee poliiske ilag. Side 6 af 34

7 Ud fra projekes eorier og empiri om baggrunden for karoffelkurens indførelse analyseres effekerne af ilage. Vi vil førs analysere konkre på hvad der skee og så sæe de i sammenhæng med eorierne. 3. del I denne sidse del kommer projekes konklusion, hvor resulaerne af analysen opsummeres. Til sids kommer en perspekivering, hvor vi sammenligner karoffelkuren med pinsepakken. 3.4 Afgrænsninger Afgrænsningerne er foreage for a begrænse projekes omfang og for a klargøre de rammer vi i gruppen har funde relevane se i forhold il projeke. Der er bleve foreage følgende afgrænsninger: Vi vil se bor fra påskepakken 4 og 1987-skaereformen 5, da de har den samme målsæning som karoffelkuren. For a kunne sæe indgrebe i perspekiv, har vi valg a se både ilbage og frem i iden. Vi har derfor valg idsrammen fra 1975 il Grunden il den forholdsvis lange idsperiode er, a der ønskes en beskrivelse af de økonomiske forhold der lå il grund for karoffelkuren, sam effeken efer dens indførelse i Vi har begrænse os fra a se på den økonomiske påvirkning som andre landes konjunkurudvikling havde på dansk økonomi, da dee vil have e mege sor omfang. Vi afgrænser os fra poliiske parier der dannede grundlag for karoffelkuren. Projeke koncenrerer sig udelukkende om indgrebes formål, sam virkning. Dee har ikke noge med paripoliik og ideologi a gøre, og er derfor ikke age med i projeke. Derudover vil vi ikke beskæfige os med de mindre love som karoffelkuren indeholder. Vi vil koncenrere os om de ilag der var mes væsenlige for a mindske forbruge i Danmark. 4 Påskepakken blev vedage d. 21.mars 1986 og omhandlede forhøjede afgifer (Kilde: Saisisk iårsoversig, s. 140) 5 Skaereformen blev vedage d. 18.mars Hovedprincippe i denne reform, var a den skaepligige indkoms opdeles i personlig indkoms og kapialindkoms. (Kilde: Saisisk iårsoversig, s. 140) Side 7 af 34

8 I projeke er der ree fokus mod de o vigigse hovedpunker i karoffelkuren; bealingsbalancen og de privae forbrug. Hvis alle punker som karoffelkuren berører skulle medages, ville de ikke kunne holdes indenfor projekes foreskrevne rammer. 4 Teoriafsni 4.1 Finans- og pengepoliik Da karoffelkuren hovedsaglig var e finanspoliisk indgreb, vil vi i dee afsni præsenere, hvad begrebe finanspoliik indebærer. Vi vil også kor beskrive pengepoliik for a øge forsåelsen for hvad forskellen er på fase og flydende valuakurser. Når akivieen i e land enen skal begrænses eller forøges, gøres der brug af finanspoliiske indgreb. Når de handler om a akivieen skal begrænses, føres der en konrakiv finanspoliik, hvor de a skære ned i de offenlige udgifer eller forøge skaer og afgifer, er midler il a begrænse eferspørgslen i samfunde. Hvis der modsa er brug for a øge akivieen i e samfund, så skal der føres en ekspansiv finanspoliik. 6 Pengepoliik har en indireke virkning på produkion og beskæfigelse. Her prøver man a sikre en ilsrækkelig inernaional likvidie gennem a ændre i pengemængden, kredibeingelser og renen. De lader sig gøre, da en ændring i pengemængden vil beyde a den kore rene hæves, hvilke vil påvirke inveseringerne i en posiiv rening. Endvidere vil inveseringerne gennem muliplikaoreffeken have indflydelse på produkion og beskæfigelse IS/LM modellen og Mundell-Fleming modellen I dee afsni vil IS/LM modellen og Mundell-Fleming modellen blive gennemgåe for a give en grundlæggende viden om hvordan finanspoliik påvirker renen, valuaen og oupue, i både lukkede og åbne økonomier. Disse eorier vil siden videreudvikles i analyseafsnie for a kunne impliceres på den danske siuaion. 6 Dahlhoff & Grell, s Dahlhoff & Grell, s. 203 Side 8 af 34

9 4.2.1 IS/LM modellen IS/LM modellen er en udvide Keynesmodel der omfaer penge- og varemarkede. LM-kurven demonsrerer de kombinaioner af rene og naionalindkoms, der med en given pengemængde, giver ligevæg mellem pengeeferspørgsel og pengeudbud. IS-kurven viser ligevægen mellem den samlede eferspørgsel og de samlede udbud. I modellen er de forudsa, a eferspørgslen efer inveseringsvarer afhænger af renens sørrelse. A er de punk hvor der er ligevæg på pengemarkede og varemarkede. Hvis der er ligevæg på varemarkede, medfører en forøgelse af renen en formindskelse i produkionen (IS). Ligevæg på pengemarkede medfører, a en forøgelse i produkionen leder il en forøgelse i reneniveaue (LM). 8 Figur 4.1 IS/LM- modellen Kilde: Blanchard, s Mundell-Fleming modellen IS/LM modellen ager ikke hensyn il fakorer som impor og ekspor, hvilke eksiserer i en åben økonomi. Modellen er derfor bleven udvide af Rober A. Mundell og J. Marcus Fleming il den såkalde Mundell-Fleming model. 8 Blanchard, s. 96 Side 9 af 34

10 Da oupu bl.a. er afhængig af renen og valuakursen, er Mundell-Fleming modellen e bedre værkøj end IS/LM modellen. Mundell og Fleming beholder LM-relaionen som vi kender den fra IS/LM modellen, der indføres dog en reneparies relaion, hvilken påvirker IS relaionen. Endvidere viser renepariesrelaionen en negaiv relaion mellem den hjemlige rene og valuakursen 9 : e E = E /(1 + i i*) e E viser valuakursen, E den forvenede valuakurs, i den hjemlige rene, sam i* den udenlandske rene. Renepariesrelaionen går ud på a forudsige, hvor der er mes arakiv a invesere. Finansielle inveseringer afhænger af, hvor fordelagig renen er og den forvenede valuakurs. E eksempel er, hvis valuakursen i Danmark forvenes a falde, da vil invesorer hellere placere pengene i e land, hvor den modsae effek er forvene. Invesorerne vil så, ved veksling af anden valua il kroner, jene både på renen og på a valuakursen, i de land de valge for deres placering, er sege. Nedensående graf viser renepariesrelaionen, af denne kan der også aflæses a en højere hjemlig rene medvirker il en appreciering af valuakursen, samidig med a en lavere rene medvirker il en depreciering. Figur 4.2 Reneparies relaionen Kilde: Blanchard, s. 421 Mundell-Fleming modellen i sin helhed viser både den for oven forklarede renepariesrelaion, sam IS/LM relaionen. Som idligere nævn, beholder vi LM-relaionen som den var, den viser 9 Blanchard, s.423 Side 10 af 34

11 sadigvæk ligevægen mellem pengeudbud og pengeeferspørgsel. IS-relaionen er dog bleven mere komplicere. Her har vi nu både en direke virkning og en indireke virkning på en forøgelse af renen. Den direke virkning, som findes i både IS/LM relaionen og Mundell-Fleming relaionen, er a en høj rene vil påvirke de hjemlige inveseringer, der vil afage, hvilke leder il lavere eferspørgsel af hjemlige varer, sam lavere oupu. Den indireke virkning, hvilken kun eksiserer i åbne økonomier, dvs. Mundell-Fleming modellen, er a en forhøjelse af renen leder il a landes valua siger. En forhøje valua leder il en lavere ekspor, da varerne bliver dyrere for udenlandske købere, men også il a imporen siger, da ineressen for udenlandske varer bliver sørre. 10 IS og LM relaionerne i Mundell-Fleming modellen ser ud som følger: e * E IS : Y = C( Y T ) + I( Y, i) + G + NX Y, Y, 1 * + i i M LM : YL( i) P = Grafisk bliver de så il: Figur4.3 Mundell-Fleming modellen Kilde: Blanchard, s. 424 De der sker i modellen er, a f.eks. ΔG>0, hvilke gør a Y øger il Y og ligevægen flyer fra A il A, dvs. IS-kurven bevæger sig il højre pga. forøgede offenlige udgifer. Dee påvirker så renen der siger fra i il i, sam valuakursen der apprecierer. 10 Blanchard, s. 422 Side 11 af 34

12 4.3 Phillipskurven I dee afsni vil Phillipskurven blive beskreve, og senere i projekes analyse vil den blive sa i sammenhæng med karoffelkuren. Førs vil den simple Phillipskurve blive beskreve og dernæs den modificerede Phillipskurve Den simple Phillipskurve Phillipskurven blev førse gang udforme i 1958, hvor A.W. Phillips prøvede empirisk a beskrive sammenhængen mellem inflaion og ledighed i Sorbriannien fra Der vise sig a være en sammenhæng mellem disse o sørrelser: Lav ledighed høj inflaion Lav inflaion høj ledighed Den eoreiske Phillipskurve ser således ud: Figur 4.4 Kilde: Dalum, Ben. Slides fra forelæsning i makroøkonomi nr Kurven viser den negaive sammenhæng mellem ledighed og inflaion. Ledigheden, hvor inflaionen er konsan, kaldes den naurlige ledighed (u*) eller ligevægsarbejdsløsheden. Når man ser på inflaion benyer man ændringer fra de sidse år i forbrugerprisindekse. 11 Blanchard, s.161 Side 12 af 34

13 4.3.2 Den modificerede Phillipskurve Forvene inflaion e Inflaionen kan ved hjælp af omskrivninger af formlen P = P ( 1+ μ) F( u, z) skrives som π = π + ( μ + z) α u e e hvor π er inflaionen il iden, π er den forvenede inflaion il iden, μ er avance, z er en sørrelse der opsamler påvirkningen fra f.eks. fagforeninger, niveaue for konanhjælp, mindselønnen osv., α er effeken af ledighed på inflaionen og u er ledigheden il iden. Der er ikke id på alle variable, da de anages a være konsane på mellemlang sig. 12 e Hvis man anager a den forvenede inflaion, π = 0, kan inflaionen skrives π = μ + z α u. De var denne formel som Phillips fand empirisk. Dee kan også logisk forklares. Lav ledighed giver en høj løn, som gør a prisniveaue siger. Priserne siger i forhold il sidse år, og der vil være inflaion. Denne sammenhæng kaldes nogen gange wage-price spiral 13, alså a løn og priser kører i en spiral. Lav ledighed giver højere løn Den højere løn gør a virksomhederne hæver priserne Priserne er bleve højere og medarbejderne spørger efer mere i løn Den højere løn gør a virksomhederne hæver priserne yderligere Medarbejderne spørger efer endnu højere løn Efer 1970 brød Phillipskurven sammen, og passede ikke længere på virkeligheden. 14 Dee skyldes, a lønsæerne begynde a forvene, a der ville være inflaion, som der havde være de e sidse år. Dee gjorde a man skrev den forvenede inflaion som π = θ π 1, hvor θ (hea) er effeken af sidse års inflaion, og π 1 er sidse års inflaion. Derefer kan dee indsæes i formlen for den forvenede inflaion: π = π + + ( μ + z) α u e ( μ + z) α u = θ π 1 Inflaionen afhænger herefer af sidse års inflaion og ledigheden. Når θ = 1og effeken af sidse års inflaion dermed er fuldkommen kan Phillipskurven skrives: 12 Blanchard s Blanchard s Dee skyldes hovedsaglig den førse oliekrise Side 13 af 34

14 π π 1 = ( μ + z) α u, hvis man rækker sidse års inflaion fra den nuværende. Her har ledigheden ikke en effek på inflaionen, men på ændringen af inflaionen i forhold il sidse år. De er denne sammenhæng man kalder den modificerede Phillipskurve. 15 Den naurlige ledighed Imens den simple Phillipskurve sadig gav mening i sluningen af 1960erne begynde Milon Friedman og Edmund Phelps a sæe spørgsmålsegn ved om poliikerne kunne accepere e høj ledighedsniveau imod en lav inflaion og omvend. De mene, a ledighed ikke kunne komme vedvarende under e vis niveau, den naurlige ledighed. Den naurlige ledighed er der hvor prisniveaue er de samme som de forvenede prisniveau, og dermed der hvor inflaionen er lig den forvenede inflaion. Hvis π = π 1 og den naurlige ledighed kan kaldes u n, kan den μ + z naurlige ledighed skrives: 0 = ( μ + z) α u un =. α Da α u n = μ + z kan dee indsæes og dermed: e e e e π = π + ( μ + z) α u = π + α un α u = π + α ( un u ) = π α ( u un ). e Hvis man derefer anager a π = π 1, kan Phillipskurven skrives: π π = α ( u u ). 1 n Dee giver en yderligere måde hvorpå man kan se den modificerede Phillipskurve. Ændringen i inflaionen kan nu også ses som en funkion af den nuværende ledighed, den naurlige ledighed og den forvenede inflaion. Dee gør, a når den akuelle ledighed er sørre end den naurlige ledighed, siger ændringen i inflaion. Når den akuelle ledighed nærmer sig den naurlige ledighed bliver ændringen i inflaionen mindre. Den naurlige ledighed er forskellig over id og efer hvilke land man aler om Blanchard, s Blanchard, s Side 14 af 34

15 5 Baggrund for karoffelkurens indførelse 5.1 Den økonomiske udvikling frem il 1986 I okober 1982 ilråde firkløverregeringen 17 med Poul Schlüer som sasminiser. På de idspunk havde Danmark i de foregående i år udvikle sore balanceproblemer i økonomien. Underskudde på bealingsbalancen var syrdykke i løbe af de sidse mange år, der havde være underskud på de offenlige finanser i flere år, der var opbygge en sor offenlig gæld, inflaionen var høj, og ledigheden havde være sø sigende. 18 Deres mål var derfor a forbedre Danmarks konkurrenceevne overfor udlande og syrke erhvervslives vilkår. Derudover sasede de på a fjerne underskudde på bealingsbalancen inden 1987, og ligeledes komme af med underskudde på sasbudgee inden Perioden efer firkløverregeringens ilrædelse blev præge af højkonjunkur. Grunden il denne højkonjunkur var en faldende rene og den økonomiske væks i udlande. I perioden fra 1981 il 1986 seg BNP i fase priser med 14 %, og den gennemsnilige økonomiske væksrae var på 3,3 % 20 Som de ses af figur 5.1 er hele perioden efer 1981 præge af sigende væks i BNP. 17 Firkløverregering var en borgerlig koaliion besående af Konservaive, Vensre, Kriselig Folkepari og Cenrum-Demokraerne (Paludan m.fl. s. 408) 18 Andersen m.fl. kap Firkløver-regeringens program for genoprening af dansk økonomi, s.7 20 En økonomisk væks på ca. 3-6% om åre kaldes højkonjunkur. En økonomisk væks på under 2% om åre kaldes lavkonjunkur. (Kilde: Side 15 af 34

16 % 8 Figur 5.1 Væks i BNP i Danmark Kilde: Saisisk iårsoversig 1986 s. 116 Denne højkonjunkur føre e øge privaforbrug med sig. Hvor væksen i de privae forbrug i årene opil 1982, havde være i minus, seg forbruge nu krafig og nåede sin højde med 5,6 % i (Se figur 5.2). % Figur 5.2 Årlig signing privaforbruge (1980-priser), Kilde: Saisisk iårsoversig 1986 s Den sore signing kunne ydelig ses på f.eks. analle af nyregisreringer af personbiler i Danmark. I perioden fald analle af nyregisrerede personbiler med 53 %. Højkonjunkuren fik ændre radikal på denne udvikling. Væksen i regisrerede personbiler i Danmark i perioden blev på 136 %. 21 Mange af de varer, som de sigende forbrug var ree mod, var udenlandske varer, såsom biler som kun kunne imporeres. De var dog ikke den 21 Bøye, side 287 Side 16 af 34

17 enese grund il a eferspørgslen efer udenlandske varer seg. De danske produkionssysem kunne ikke følge med i disse år, og manglen på kvalificere arbejdskraf seg. I årene 1984, 1985 og 1986 øgedes ilgangen il arbejdsmarkede med , og beskæfigelsen seg med om åre eller i al Så sor en ilgang var ikke se før, og samidig fald ledigheden med Som de ses af figur 5.3 falder ledigheden var ledigheden nede på 7,9 % Figur 5.3 Regisrede ledige i procen af arbejdssyrken, % Kilde: Saisisk iårsoversig 1986 s. 40 Den faldende ledighed resulerede dog, som idligere nævn, i mangel på arbejdskraf i f.eks. byggesekoren, og dermed flaskehalsproblemer. Flaskehalsproblemer på arbejdsmarkede er en endens som højkonjunkuren fører med sig. De resulerer i sigende inflaion og dårligere konkurrenceevne. Dermed er der endens il sagnerende ekspor, hvorimod imporen siger. Dee fik negaive konsekvenser for bealingsbalancen (Se figur 5.4). Side 17 af 34

18 Figur 5.4 Bealingsbalancens løbende poser i mia. kr Mia. kr Kilde: Saisisk iårsoversig 1986 s. 100 Underskudde på bealingsbalancen syrdykkede, og finansieringen af opsvinge var egenlig ske med låne penge. De var mere end 20 år siden der sids havde være overskud på bealingsbalancen. I 1982 var underskudde på bealingsbalancens løbende poser 19 mia. kr., og umiddelbar havde regeringens poliik, om a få underskudde vend, virke, så de i 1983 var falde il 12 mia. kr. De hold bare ikke i længden, og allerede i 1984 havde højkonjunkurens konsekvenser fåe underskudde il a vokse il 18 mia. kr. 22 Underskudde i 1986 var næsen bleve uoverskuelig på 36 mia. kr. svarende il 6,5 % af BFI 23. De var ikke lykkedes regeringen a få ree op på de problemer de havde påpege i 1982, og den danske økonomi var i 1986 ved a køre af spore, og poliikerne var vunge il a gribe ind i udviklingen. De næse skrid blev derfor karoffelkuren i okober De konkree ilag Karoffelkuren besod af en lang række nye love. De o mes markane ilag var lovene om en ny afgif på forbrugslån og de nye mixlån il boligejerne. På forbrugslånene lød den nye afgif på 20 % af reneudgifen. Dog blev sudie- og realkredilån ikke ram af denne afgif. 24 Lån fra realinsiuer il enfamilieshuse (både ved nybyggeri og ved ejerskife) skulle nu opages som mixlån. De beød a 60 % af låne skulle opages som annuieslån 25 og de reserende 40 % som serielån Saisisk iårsoversig 1986 s Bøye, s Bøye, s. 288 Side 18 af 34

19 De blev med disse o ilag dyrere for den danske befolkning a låne il forbrug og il boligbyggeri. Dermed bremsede de som forvene de danske forbrug, og havde derfor en posiiv effek på den danske bealingsbalance. Rækken af lovindgreb, som karoffelkuren besod af, havde klar il hensig a dæmpe akivieerne i Danmark. Karoffelkurens indhold var derfor konrakiv finanspoliik. 25 Annuieslån: Ydelsen (afdrag + rener) er konsan (Kilde: Bøye, s.239) 26 Serielån: Afdrage er konsan (Kilde: Bøye, s.237) 27 Bøye, s. 240 Side 19 af 34

20 6 Analyse 6.1 Økonomiske konsekvenser af karoffelkuren I dee afsni vil vi se nærmere på de økonomiske konsekvenser af karoffelkuren, hvor vi kommer ind på hhv. bealingsbalancen, de privae forbrug og il sids beskæfigelsen Bealingsbalancen Efer de rekordsore underskud på bealingsbalancen i 1986 sae karoffelkuren en sopper for neduren på bealingsbalancen. Allerede i 1987 kunne karoffelkurens virkning ses, da underskudde på bealingsbalancens løbende poser blev reducere il 20 mia. kr. eller 3,5 % af BFI. E længe vene overskud på bealingsbalancen blev en realie i (Se figur 6.1). Figur 6.1 Bealingsbalancens løbende poser i mill. kr Mill. kr Overskud for førse gang i 27 år -40 Kilde: Saisisk iårsoversig 1992 s. 92 Som de kan ses af figur 6.1 vendes den negaive udvikling på bealingsbalancen med karoffelkurens indførelse i En bedring af bealingsbalancen var, som beskreve idligere, e af karoffelkurens mål, og med den posiive udvikling efer 1986 og med overskudde allerede i 1990, må man sige a dee mål var mere end opfyld. 28 Bøye, s. 562 Side 20 af 34

21 6.1.2 De privae forbrug og boligbyggeri For a skabe overskud på bealingsbalancen var de esseniel a få de privae forbrug il a falde. Dee var også måle med de økonomiske poliiske indgreb i form af karoffelkuren, og de virkede. Som før nævn skulle karoffelkuren bremse den danske befolknings privaforbrug. Dee blev konkre gjor ved a pålægge en afgif af forbrugslån på 20 % af reneudgifen. Som en konsekvens af den indføre afgif fald lånagningen bland befolkningen drasisk, og opsparingen øgedes. Befolkningen sørgede også for a den gamle gæld blev nedbrag. De var bleve dyrere a låne il forbrug og il boligbyggeri. Hel frem il 1993 forsae denne udvikling, som havde posiiv indflydelse på bealingsbalancen. Den danske befolknings forbrug gik i så i årene efer Indgrebe havde så sor effek på forbruge, a de fakisk gik ned i en periode 29 (Se figur 6.2) % Figur 6.2 Årlig ændring i forbrug i 1980-priser, Kilde: Saisisk iårsoversig 1992 s.104 En anden måde hvor på man kan se de faldende forbrug var ved boligbyggerie. Boligejere skulle nu opage de såkalde mixlån. Dee fik mærkbare konsekvenser. Hvor analle af boliger under opbygning i perioden fra 1982 il 1986 var sege krafig, fik karoffelkurens inenioner om a begrænse akivieerne, boligbyggerie il a falde. Boliger under opbygning i 1986 oppede, med e anal på Allerede åre efer, i 1987, var analle falde il , for i 1991 a nå hel ned på I figur 6.3 kan man se den årlige ændring i påbegynd byggeri. 29 Thulsrup, Jørn: Arikel: Myer om de privae forbrug 30 Saisisk iårsoversig 1992, s. 81 Side 21 af 34

22 % 10 Figur 6.3 Årlig ændring af påbegynd byggeri i Danmark, Kilde: Saisisk iårsoversig 1992 s. 81 Når man kigger på forbruge er de vigig a man ser på o aspeker. En ændring i forbruge kan nemlig beyde o ing, enen a den disponible indkoms er ændre eller a folk vælger a spare mere eller mindre op. For a se på dee kan man bruge opsparingskvoen. Den gennemsnilige opsparingskvoe angiver hvor sor en del af den disponible indkoms der anvendes il opsparing 31. Dee ses ud fra figur 6.4. Figur 6.4 Den privae opsparingskvoe, % Kilde: Saisisk iårsoversig 1992 s.107 Man kan se, a den danske befolkning valge a spare mere op efer karoffelkurens indførelse. En sørre del af den disponible indkoms blev alså anvend il opsparing, hvilke neop var den udvikling man ønskede med indførelsen af karoffelkuren. 31 Hansen, m.fl. s. 300 Side 22 af 34

23 6.1.3 Beskæfigelsen Når regeringen ønskede a bremse de privae forbrug og dermed forbedre bealingsbalancen, så fik de en række konsekvenser for samfunde. Karoffelkurens hensig var jo a vende den negaive udvikling på bealingsbalancen, og dermed sæe en sopper for de privae forbrug, så imporen fald. De var dog ikke kun forbruge ree mod de udenlandske marked der fald, men også forbruge på de hjemlige marked. Dermed fik karoffelkuren negaiv indflydelse på beskæfigelsen i Danmark. A fasholde beskæfigelsen og samidig sramme op, så de løbende poser på bealingsbalancen går fra negaiv il posiiv, er o forskellige og modsridende mål. De blev da også firkløverregeringens problem, fremskride på bealingsbalancen blev på bekosning af beskæfigelsen. 32 % 11 Figur 6.5 Regisrede ledige i procen af arbejdssyrken, Kilde: Saisisk iårsoversig 1992 s. 45 Som de ses i figur 6.5 vende e fald i ledigheden i perioden il en krafig signing fra De faldende forbrug beød al ande lige, a den indenlandske produkion fald, da samfunde ikke længere forbruge så mange forbrugsgoder. E formindske produkionsappara medføre e mindre anal arbejdspladser, og dermed sørre ledighed. Den øgede ledighed i samfunde fik sore konsekvenser på de offenlige budgeer. Behove for overførselsindkomser il de ledige fik de offenlige udgifer il a sige. Hvor de offenlige udgifer i 1973 udgjorde 50 % af bruofakorindkomsen, var deres andel i firserne omkring 70 % Bøye, Paludan m.fl., 412 Side 23 af 34

24 6.2 IS/LM modellen og Mundell Fleming modellen Afsnie er en videreudvikling af de forudgående eoriafsni om de samme. For a gøre afsnie nemmere a forså, hvorfor e indgreb som karoffelkuren påvirker økonomien som den gør, vil afsnie sare med en beskrivelse af hvordan en lukke økonomi vil påvirkes af indgrebe, dvs. IS/LM modellen. Vi vil så gennemgå karoffelkuren i en åben økonomi, dvs. Mundell-Fleming modellen. Endvidere vil pengepoliik i åbne økonomier forklares, da de vil bidrage il forsåelsen af, hvorfor lande med faskurspoliik kun kan bruge en sådan i mindre omfang. De sidse afsni omhandler finans- og pengepoliik i lande med faskurspoliik og afslues med en konkre sammenligning med karoffelkuren IS/LM modellen under konrakiv finanspoliik De der skee under karoffelkuren var a skaer og afgifer blev højere 34, hvilke lede il a befolkningen konsumerede mindre som e resula af lavere disponibel indkoms, sam sparede mere op. Dee resulerede i (gennem muliplikaoreffeken), a oupu blev lavere. Hvis dee egnes i en IS/LM model, vil den se ud som figuren for neden. Ifølge IS/LM modellen påvirkes LM-relaionen ikke af en konrakiv finanspoliik, da pengemarkede påvirkes af Naionalbanken. De gør derimod IS-relaionen, da varemarkede påvirkes poliisk. IS-kurven flyer sig il vensre og produkionen bliver dermed lavere. Renen går ned fra i il i. IS- kurven bevæger sig langs LM-kurven. 35 Figur 6.6 IS-LM under konrakiv finanspoliik Kilde: Blanchard, s Saisisk iårsoversig, s Blanchard, s. 97 Side 24 af 34

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed

BAT Nr. 4 juli 2008. Den danske model har igen vist sin robusthed BAT Nr. 4 juli 2008 Miniseren må il lommerne og genåbne voksenlærlingeordningen. De er direke dum a lukke en ordning, som er en ordnende succes for alle parer Side 2 Byggefagene i BAT er mege ilfredse

Læs mere

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS INSTITUT FOR FINANSIERING CAND.MERC. FINANSIERING KANDIDATAFHANDLING VEJLEDER: MICHAEL CHRISTENSEN UDARBEJDET AF: JULIE LINDBJERG NIELSEN PENGEPOLITIKKENS INDFLYDELSE PÅ AKTIEMARKEDET

Læs mere

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040

Teknisk baggrundsnotat om de finanspolitiske udfordringer frem mod 2040 Grønlands Økonomiske Råd, okober 21 Teknisk baggrundsnoa om de finanspoliiske udfordringer frem mod 24 Indhold Del I: Model og meode...3 1. Finansindikaoren...3 1.1. Den offenlige ineremporale budgeresrikion

Læs mere

Udlånsvækst drives af efterspørgslen

Udlånsvækst drives af efterspørgslen N O T A T Udlånsvæks drives af eferspørgslen 12. januar 211 Kor resumé Der har den senese id være megen fokus på bankers og realkrediinsiuers udlån il virksomheder og husholdninger. Især er bankerne fra

Læs mere

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni

Øger Transparens Konkurrencen? - Teoretisk modellering og anvendelse på markedet for mobiltelefoni DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Øger Transarens Konkurrencen? - Teoreisk modellering og anvendelse å markede for mobilelefoni Bjørn Kyed Olsen Nr. 97/004 Projek- & Karrierevejledningen

Læs mere

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer

Prisfastsættelse af fastforrentede konverterbare realkreditobligationer Copenhagen Business School 2010 Kandidaspeciale Cand.merc.ma Prisfassæelse af fasforrenede konvererbare realkrediobligaioner Vejleder: Niels Rom Aflevering: 28. juli 2010 Forfaere: Mille Lykke Helverskov

Læs mere

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil?

Hvor meget er det værd at kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Hvor mege er de værd a kunne udskyde sine afdrag, som man vil? Bjarke Jensen Rolf Poulsen 1 Indledning For den almindelig fordrukne og forgældede danske boligejer var 1. okober 2003 en god dag: Billigere

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til myndighedspersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til myndighedspersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Sædvanlige Differentialligninger MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Sædvanlige Differenialligninger a b. udgave 004 FORORD Dee noa giver en indføring i eorien for sædvanlige differenialligninger. Der lægges især væg på løsningen af lineære differenialligninger

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til fagpersoner Maganvendelse i forhold il personer med beydelig og varig nedsa psykisk funkionsevne Til fagpersoner Publikaionen er udgive af Socialsyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialsyrelsen@socialsyrelsen.dk

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website

Praksisorienteret forskningsformidling via et offentligt website Praksisorienere forskningsformidling via e offenlig wesie Refleksioner over meoder anvend i forindelse med rekonsrukion af wesie for By og Byg (Saens Byggeforskningsinsiu) Jesper Kirkeskov Maserafhandling

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af dansk økonomi Efterspørgsels- eller konkurrenceevnekrise? Projektseminar/værkstedsseminar: PA-B1 Udarbejdet af (Navn(e)

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003

Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse Gruppe 507C. 1. semester 2003 2. Indledning Temaet på Aalborg Universitets P1 2003 er Det danske samfund i historisk og europæisk/internationalt perspektiv. Det specifikke tema er arbejdsløshed. Inden for dette problemfelt er der en

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere

!"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' '

!#$%&%'(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+&2021'130#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+&2021'' ' !"#$%&%'"(')&%*+%#',%$',-&(' -.'.-/01)#/+"&2021'1"30#-'.&4$%3$%',-&)0-1)#/+"&2021'' ' 5.(-3(/+#"6%10'."#7#%0'89:;'

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier

Aalborg Universitet - Bachelor HA. 6. semester Gr. 2 - Torsdag d. 29. Maj 2008. Marketing som partner i produktudvikling. Positioneringsstrategier Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: 6. semester HA Aalborg Universitet Gruppe: 2 Fag: Emne: Titel: Marketing som partner i produktudvikling Positioneringsstrategier Positionering under nye markedsforhold

Læs mere

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen

Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen. Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Arbejdsincitament? Gruppe 15: Søren Duus Rasmussen, Kathrine Eg, Pernille Petersen og Jesper Køppen Vejleder: Jens Lehrmann Rasmussen Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium, Hus 19.1, RUC, 4. Semester

Læs mere

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation

J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1. Kapitel 8. Penge og inflation J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 8, side 1 Kapitel 8 Penge og inflation 1. Hvad er penge? Pengeudbud og -efterspørgsel Den traditionelle definition af penge er, at det

Læs mere

- Blandt unge i Region Hovedstaden

- Blandt unge i Region Hovedstaden Forbrugslån - Blandt unge i Region Hovedstaden Gruppe 12 Kasper Kjærgaard Liv Lyø Facius Mia Tjellesen Nick Peronard Steffen Schreyer Sussie Bjerg Andersen Vejleder: Anders Peter Hansen Roskilde Universitet

Læs mere