Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes Virksomhed i (Statistique des hospices d'aliénés.) -. Den norske Rigstelegraf 1899 og Iste Kvartal (Statistique des télégraphes du Royaume.) - 4. Civil Retspleie 1897 og (Statistique de la justice civile.) - 5. Norges Skibsfart. (Statistique de la navigation.) - 6. Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) - 7. Strafarbeidsanstalter 1898/99. (Statistique des maisons centrales pénitentiaires.) - 8. Folkemængdens Bevægelse (Mouvement de la population.) - 9. Norges kommunale Finantser (Finances des communes.) 10. Rekruteringsstatistik (Statistique du recrutement.) 11. Norges Handel (Statistique du commerce.) 1. Distriktsfængsler (Prisons départementales.) 1. Norges Sparebanker (Statistique des caisses (l'épargne.) Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet felgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, IT, Hz, TV. Christiania 1876, 1881, 1887, 189. International Skibsfartsstatistik: Tab vedkommende Handelsflaaderne i Aarene Kristiania Tab vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsflaaderne Kristiania Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Tyvende Aargang, Kristiania (Annuaire statistique de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Attende Bind, Kristiania (Journal du Bureau Central de Statistique.) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 1 Januar 189. Kristiania 189. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni Kristiania Do. for Tidsrummet 1 Juli December 1891, for Tidsrummet 1 Januar December 1894, for Tidsrummet 1 Januar December 1897 og for Tidsrummet 1 Januar Decem.ber 1900, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind, Femtende Bind og Attende Bind. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilkjobs hos H. Aschehoug & C o., Kristiania. 0 August 1901.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 1. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPAREBANKER I AARET (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1900.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. - KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUCx & CO

4 Vor Aargallgene se Norges officielle Statistik, Tredie Række Nr., 0, 45, 65, 91, 111, 16, 156, 17, 19, 15, 41, 65, 9,, 44. STEP.41 1 Sat BOG-TRYiiKERt.

5 Indledning. I Aaret 1900 havde vort Land ialt 41 autoriserede og i Virksomhed traadte Sparebanker, hvoraf 6 Bysparebanker og 50 Landsparebanker. Der er i Aaret tilkommet nye Sparebanker. Den ældste af Rigets Sparebanker er Kristiania Sparebank, hvis Plan blev approberet i 18, derefter kommer Bergens, Trondhjems og Drammens Sparebanker, der skriver sig fra 18, Kristiansands fra 185, samt Moss og Tønsbergs, der oprettedes i 186. De øvrige 406 Sparebanker fordeler sig efter Stiftelsestiden saaledes: Antal Antal Sparebanker. Sparebanker Desuden stiftedes i ovennævnte Aar nogle faa andre Sparebanker, hvis Virksomhed senere igjen er bleven indstillet. Det samlede Ant al a f In d sky der e --- rettere af Indskudskonti D : Sparebankboger var ved Udgangen af 1900 i Rigets samtlige Sparebanker Sammenholdt med Folketallet 1), stiller Forholdet sig saaledes, at der gjennemsnitlig kommer 00 Indskydere paa hvert Indvaanere. 1) Ifølge det foreløbige Resultat af Folketællingen udgjorde den samlede hjemmehørende Folkemængde December 1900 :

6 Indskydernes samlede Tilgodehavende udgjorde ved samme Aars Udgang mod ) i Der viser sig altsaa, en Tilvækst i Aarets Lob af /o (i 1899: 6.10, i 1898: 7.87, i 1897 : 7.1 /0). De Indskyderne godskrevne Renter udgjorde og der er saaledes i Virkeligheden i 1900 indsat 89 6 mere end udtaget. Hvorledes dette Forhold har stillet sig i Lobet af den nærmest forudgaaende Periode, vil sees af folgende Tabel, der for hvert af de sidste 10 Aar viser for det forste Indskudskapitalens aarlige Tilvækst og dernæst de to Faktorer, hvoraf denne Tilvækst er afhængig, nemlig Renteafkastningen og Forholdet mellem de indsatte og de udtagne Kapitaler. Mere indsat end Indskudskapitalens Belobet af de udtaget (+) Tilvækst (-1-) Indskyderne mere udtaget end Formindskelse (±). godskrevne Renter. indsat (±) l : : I I d Da Antallet af Indskydere i 1900 var og deres samlede Tilgodehavende , faar man ud, at der gjennemsnitlig paa liver Indskyder ( rettere paa liver Sparebankbog) kommer et Bela af 456 mod 45 i Den tilsvarende Sum var i 1895: 417, i 1890: 41, i 1885: 41, i 1880: 441, i 1875: 465 og i 1870: 419 Om Indskudskapitalens Fordeling paa stone og mindre Belob indeholder Tabne nogen Oplysning, forsaavidt der nemlig er sondret mellem Tilgodehavende under og over 500 Paa disse tvende Grupper var Indskydere og Indskudskapital saaledes fordelt : Antal Indskydere. Indskudskapital. Tilgodehavende under «over ) Naar dette Tal ikke noiagtigt stemmer med det Belob, der paa efterfølgende Side 6, Rubr. 4, er opgivet som indestaaende ved Begyndelsen af 1900, hidrører dette fra, at man i Tabne for 1899 og 1900 for Aasnes Sparebanks Vedkommende har maattet benytte Regnskabet for

7 * Procentvis beregnet stillede Forholdet sig saaledes : Antal Indskydere. Indskudskapital. Under Pet Pet. Over Sum 100 Pet. 100 Pet. Den Gruppe af Indskydere, der hver havde over 500 indestaaende i Sparebankerne, udgjorde altsaa i Antal kun 19.5 Pct. af samtlige Indskydere, men deres Tilgodehavende gik op til over 8 Pct. af Sparebankernes samlede Indskudskapital, hvorimod omvendt Gruppen under 500 tæller mellem 80 og 81 Pct. af samtlige Indskydere, uden at deres Tilgodehavende andrager til mere end henimod 17 Pet. af samtlige Indskyderes. Gjennemsnitlig paa liver Indskyder med Tilgodehavende under 500 kommer der et Belob af 94, medens Gjennemsnitsbelobet for Indskydere med Tilgodehavende over 500 var Hvis Indskydernes samlede Tilgodehavende tænkes ligeligt fordelt paa alle Landets Indvaanere, kommer der paa liver Indvaaner et Beløb af 17 mod 1 i Sparebankernes eg en Formue udgjorde ved Udgangen af 1900 ialt Da Formuen ved Udgangen af 1899 udgjorde ), er den altsaa forøget med Tænkes Formuen i 1900 ligeligt fordelt paa samtlige 41 Indretninger, kommer der paa hver. Beregner man Forholdet mellem Sparebankernes Formue og deres Indskudskapital, vil man finde, at for hvert 100, der tilhørte Indskyderne, udgjorde Formuen i samtlige Sparebanker overhovedet 1.08 Sammenligner man de større Sparebanker med de mindre, viser det sig, at Landets 49 største Sparebanker ) med en samlet Indskudssum af ved Udgangen af 1900 havde en Formue af tilsammed Pet. af Indskuddene i samme, medens de øvrige 64 Sparebanker med Indskudskapital eiede ialt , hvilket svarer til 1.98 for hvert 100, der indestod for Indskyderne. Den hele Sum, der henstod under vore Sparebankers F or v altning, det vil altsaa sige : de indskudte Kapitaler med Tillæg af Sparebankernes egen Formue samt undtagelsesvis og for en liden Del optagne Laan, udgjorde ved Udgangen af 1900 : , der var anbragt saaledes : 1) Naar dette Tal ikke noiagtigt stemmer med det Bela, der paa efterfølgende Side, Rubr. 14, er opgivet som Formue ved Begyndelsen af 1900, hidrører dette væsentlig fra de ny tilkomne Bankers Fond. Jfr. forovrigt Side * Note 1. ) : alle med en Forvaltningskapital paa over P/s Mill.

8 i let realisable Værdipapirer - andre Aktier Værdipapirer - Tidlaan mod Pantobligationer - Vexelobligationer heraf : a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer Skadesløsbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant Depositum c) sikrede ved Borgen Kaution - TJdlaan mod Vexler - andre Udlaan - faste Eiendomme og Inventarium - andre Banker - Renterestancer og forskudte Omkostninger - Kontanter Pct. 78O Tilsammen K Pct. Forholdet mellem de forskjellige Anbringelsesmaader stiller sig gjennemgaaende temmelig forskjelligt, naar man sammenligner de større Sparebanker med de mindre. Procentvis beregnet var nemlig Kapitalen i 1900 anbragt saaledes: De 49 største Sparebanker. De øvrige Sparebanker. i let realisable Værdipapirer 1.55 Pct Pct. - andre Aktier Værdipapirer Udlaan mod Pantobligationer Vexelobligationer heraf: a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer Skadeslosbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant Depositum c) sikrede ved Borgen Kaution Udlaan mod Vexler andre Udlaan faste Ejendomme og Inventarium andre Banker Renterestancer og forskudte Omkostninger Kontanter Tilsammen 100,00 Pct Pct.

9 5* Med liensyn til Midlernes Anbringeisestnaade i de fem sidste Aar hid- ættes nedenstaaende Tabel: let realisable Værdipapirer 9:96 Pct Pct Pct Pct. 10. Pet andre Aktier Værdipapirer Udlaan mod Pantobligationer TAlaan mod Vexelobligationer : a) med fuldt betryggende Sikkerhed i deponerede Pantobligationer Skadeslosbreve i fast Eiendom b) med Sikkerhed i andet Pant Depositum e) sikrede ved Borgen Kaution Udlaan mod Vexler andre Udlaan faste Eiendomme og Inventarium andre Banker Renterestancer og. forskudte Omkostninger 0, Kontanter 1, Tilsammen Pct Pct Pct Pct Pct. Deft af Sparebankene, gjennemsnitlig taget, beregnede Rente har i 1900 for Indlaan paa Opsigelse i samtlige Sparebanker overhovedet været 5.17 Pct. For Udlaan mod Vexelobligation har G-jennemsnitsrenten været 6.49 Pct. Sammenligner man de større Banker med de mindre, viser det sig, at Indlaansrenten i hine har været 5.7 Pct. og TTdlaansrenten 6.85 mod henholdsvis 5.0 Pct. og 5.96 Pct, i de mindre. Omstaaende Tabel viser Rentesatserne amtsvis i 1899 og 1900, Det vil af samme sees, at Renten for alle Amters Vedkommende liar været betydelig høiere i 1900 end i 1899 saavel for Indlaan som for Udlaan.

10 6* Amter. G-jennemsnitsrenten for Indlaan paa Opsigelse. Gjennemsnitsrenten for Udlaan mod Vexelobligation Pct. Pct. Pct. Pct. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Rigets samtlige Sparebanker de stone Sparebanker de mindre Sparebanker

11 7* Inddeler man de enkelte Banker i Grupper, ordnede efter Rentefodens Størrelse, viser der sig folgende Resultater : a) Indlaansrenten : Pct Pct Pct Pet Pct Pct. og derover Samtlige Sparebanker De stone Sparebanker De mindre Sparebanker l b) Udlaansrenten : Pct Pct Pct Pct Pct Pct. og derover Samtlige Sparebanker De storre Sparebanker De mindre Sparebanker Sparebankernes Administr ati onsudgif ter, derunder ogsaa indbefattet Skatter, udgjorde : i Pct. af Forvaltningskapitalen, overhovedet altsaa omtrent V Pct. af Forvaltningskapitalen. Ved de ovennævnte 49 største Sparebanker var den tilsvarende Procent i 1900 i Gjennemsnit 0.50, ved de øvrige Sparebanker 0.45.

12 8* Sparebankernes Gayer i almennyttige Øjemed udgjorde: i Pct. af Bruttoindtægten, Ved de 49 største Sparebanker var Procenten i 1900 i Gjennemsnit.4 og ved de øvrige.6. De uddelte Gavers Anvendelse fremgaar af nedenstaaende Tabel : Ialt Ialt Kirker, Bedehuse og andre kirkelige religiose Formaal Musæer, Samlinger samt lignende videnskabelige Formaal Bibliotheker, Læseværelser Skolebygninger Skolevæsenet iovrigt Husflids-, Haandgjernings- og Husholdningsskoler Borneasyler, Børnehjem, Opdragelsesanstalter o Ungdomsforeninger Arbeiderforeninger, Arbeiderhjem og lign Afholdsforeninger, Afholdssagen Syge- og Understottelsesforeninger Andre Foreninger Fattiges Understøttelse, Pleie m. v Gymnastikvæsen, Skytterlag, Turistvæsen Badeanstalter Kirkeorgler og Kirkesangen Musik forovrigt Andre kunstneriske Formaal Vandværker, Brandvæsen Oparbeidelse af Gader, Veianlæg, Jernbaner, Kanaler Telegrafvæsen, Telefoner Offentlige Parker, Træplantning in. v

13 9* Ialt Ialt Landbovæsen Fiskerier Læger Til Disposition for Kommuner Andre Formaal Tilsammen Angaaende de øvrige Resultater af Sparebankstatistiken for 1900 henvises til efterfølgende Tab. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 0 August A. N. Kimr. Aug. C. Mohr.

14 TABELLER VEDKOMMENDE N 4 0 Trci-s SPA.11Z,E HANKIE AARET Tabel 1. Sparebankernes Indtægter og Udgifter. Side -5. (Recettes et dépenses des caisses d'épargne. Pages -5.) Tabel. Sparebankernes Passiva og Aktiva samt Indskydernes Tilgodehavende ved A arets Udgang. Side 6-1. (Versements, passifs et actifs des caisses d'épargne à la fin de l'année. Pages 6-1.) Tabel. Samtlige Sparebankers Formue og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Side (Capital propre et total de l'actif de chaque caisse d'épargne la fin de l'année. Pages )

15 Sparebanker Tabel I. Sparebankernes Nr. Amter. 1 I I og Renter. Indtægter. Andre TJd- Diskontopræmie Indtægter. Tilsammen. Renter Renter af Laan. til Indskyderne. Administration, Skatter et,. Antal Sparebanker. I. Sammendrag amtsvis. 1 Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt f Land 1 By Riget Sparebankens Navn Hjemsted. Afskrevet paa faste Eiendomme og Inventarium. Aar, hvori Planen blev approberet. II. De storm Sparebanker. 1 Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandy.Sparekasse Aker Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger) Elverum ) Heraf afsat til Tab. ) Ligesaa ) Heraf Delkrederefond. 4) Heraf

16 Sparebanker Indtægter og Udgifter gifter I 1 I Afskrevet som Tab. Gayer i almennyttige øjemed. Andre Udgifter. Tilsammen. 0 ver skud. ved Aarets Begyndelse. Formue ved Aarets Udgang. Gj ennemsnitlig Rente for : Indl' an a ' paa Opsigelse. Udlaan mod Vexelobli - gation. Pct. Pct. Nr ' : O ,61 '.< ' L' O ' G E f O O E f ' ( M e i ll f I E ( E lt O ( t i e t g E i) ( ) ; J E ) f ( l ) i afsat til Tab.

17 4 Sparebanker Tabel 1 (Forts.). Sparebankernes gr. Sparebankens Navn Hjemsted Diskonto - præmie og Renter. Indtægter. Andre Ud- Indtægter. Tilsammen. Renter Renter af Laan. til Indskyderne. Administrati on, Skatter etc. Aar, hvori Planen blev approberet. Afskrevet paa faste Eiendomme og Inven- Wilma. II. De starre Sparebanker. (Forts.) Kr, L Lillehammer Gjøvik Ringerike [6 Drammen Kongsberg Skoger 1864 i Tønsberg (i ?X) Larvik l Hedrum & Porsgrund Skien g Bamle í6 5 Gjerpen l' l Solum Tvedestrand Nedenes g Sparebanken i Arendal Grimstad Kristiansand ' Mandal Flekkefjord al I Stavanger Sparekasse Heiland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik Voss ' Bergen Molde g Kristiansund Orkedalen Trondhjem Stod og Stenkjær í Bodø Trondenes Ibbestad e Tromso g ) Heraf Reservefond. Værdien af Bankens Bygning, 9 000, og Inventarium, 00, ) Ligesaa ) Heraf afsat til tegnede Jernbanebidrag. Værdien af Bankens Bygning, 1 ) Heraf 184 Delkrederefond. Værdien af Sparebankbygningen er ikke medtaget: 11) Heraf afsat taget. li) Heraf 58 6 Delkrederefond. 0) Heraf Reguleringsfond for Kursdiffereneer. 14) Heraf

18 Sparebanker Indtægter og Udgifter I gifter. Formue Gj ennemsnitlig Rente for: Af'skrevet som Tab. Andre udgifter. Tilsammen. Overskud. ved Aarets Begyndelse. ved Aarets Udgang. Indlaan paa Opsigelse. Udlaan mod Gayer i almennyttige Oiemed. Vexelobligation. Nr Pet. Pet. _ ' f_'.. 8 9O F_ i) ( f ) _ ) E g e Ç ( i : f ) F_ ) ( p i-, p O e E _ f : )495' ( ' O -: U ', : ) f ) _ O r g ( ', - 8e ") E f O ) ( I ) ' e f. O ' ) V O O ) ( C O O76 -: f er ikke medtaget. 9) Heraf 7 51 Reservefond. 9) Ligesaa ) Heraf 5 45 Delkrederefond. 5) Ligesaa 0 000, og Inventarium er ikke medtaget. 8) Heraf 5 45 Delkrederefond. 9) Heraf afsat til Tab. til Byggefond og til Reguleringsfond. Værdien af Sparebankbygningen med Inventarium er ikke med afsat til Dækning af Tab.

19 Sparebanker Tabel. Sparebankernes Passiva og Aktiva Antal Indskydere ludskydernes Nr. Amter. med Indskud under 500 over 500 med Indskud Tilsammen. Ved Aarets Begyndelse. I Indskudt i Aaret. Udtaget i Aaret. I. Sammendrag amtsvis. 1 Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt f Land 1 By Riget Sparebankens Navn Hjemsted. II. De stone Sparebanker. 1 Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank ' Do. Haandv. Sparekasse Aker Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger) Elverum ) Babatkonto, ) Heraf uoptjent Diskonto. ) luoptjent Diskonto. 4) Ligesaa

20 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. Sparebanker Tilgodehavende. Passiva. Deraf paa Indskydere Ved Aarets Laan og med Tilgode- med Tilgode- Indskud. Formue. Ialt. Udgang. havende havende Forskud. under 500 over 500 Nr ' ) ) ) ) )

21 Sparebanker Tabel (Forts.). Sparebankernes Passiva og Aktiva Nr I. Sammendrag amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Ialt Riget 1900 Amter. I Land By M Ak- Let realisable Værdipapirer (Sparebank - lovens 8). Andre Aktier Værdipapirer lidlaan mod Pantobligationer. Udlaan. mod Vexelobligationer: med fuldt betryggende med Sikkerhed i sikrede ved Sikkerhed dep. Pantobl. Borgen ell er i andet Pant Skadesløsbreve i fast Kaution. Depositum. Eiendom Sparebankens Navn Hjemsted II. De starre Sparebanker. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsbank Moss Kristiania Do. Spareskillingsbank Do. Haandv. Sparekasse ) Aker Vang (Hedemarken) Kongsvinger (Vinger) Elverum ) Heraf fast Eiendom) samt 00 6) tilgode af Pantelaaneindretningen. ) Tilgode af Pantelaaneindretningen. ) Heraf optjente, men ikke hævede Renter. 5) Heraf Kr, 9 67 optjente, men ikke ind-

22 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. 9 Sparebanker tiva Udlaan mod V exler. Andre Udlaan. Faste Eiendomme og Inventarium. Indesta,aende i andre Banker. af Udlaan. Forskudte Renterestancer Omkostninger. Kontanter. I a 1 t. Nr as ' ' ) ) ) optjente, men ikke hævede Renter. 4) Heraf i Byggelaan (med fuldt betryggende Pant i betalte Renter. 6) Ligesaa 9 66.

23 10 Sparebanker Tabe (Forts.). Sparebankernes Passiva og Aktiva Sparebankens Navn Antal Indskydere Indskydernes Nr. Hjemsted. med Indskud under 500 med Indskud Tilsamover men. 500 Ved Aarets Begyndelse. Indskudt Aaret. Udtaget Aaret. IL De storre Sparebanker. (Forts.) 1 14 Lillehammer Gjøvik Ringerike Drammen Kongsberg Skoger Tønsberg Larvik Hedrum Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Solum Tvedestrand Nedenes Sparebanken i Arendal Grimstad ' Kristiansand Mandal Flekkefjord Stavanger Sparekasse Holland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik Voss Bergen Molde Kristiansund Orkedalen Trondhjem Stod og Stenkjær Bodo Trondenes Ibbestad Tromso ) Iloptjent Diskonto. ) til 5 Kreditorer paa Kassefolio, afsatte Gaver. ) Heraf

24 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. 11 Sparebanker I o. 10 _ 1 11 I M Tilgodehavende. Passiva. Deraf paa Indskydere Ved Aarets Laan og med Tilgode- med Tilgode- Indskud. Formue. Ialt. Udgang. havende havende Forskud. under 500 over 500 Nr. Kr, Ö f l I ) ' ) C ' ) ` ' ) ' 850' ) ' ' ' ' ' ' ' C , K ' ) C k E E uoptjent Diskonto. 4) Bevilgede, men ikke udbetalte Gaver. 5) Konto for Dækning af Tab.

25 1 Sparebanker Tabel (Forts.). Sparebankernes Passiva og Aktiva Sparebankens Navn Hjemsted. II. De sterre Sparebanker. (Forts.) 14I I 18 I 19 Ak Let realisable Værdipapirer (Spare banklovens 8), Andre Udlaan Aktier mod Værdipapirer. Pantobligationer. Udlaan mod Vexelobligationer: med fuldt betryggende med Sikkerhed j.' sikrede ved Sikkerhed dep. Pantobi.. Borgen 1 andet Pant Skadesløsbreve i fast Kaution. Depositum. Eiendom. 1. Lillehammer ' Gjøvik Ringerike Drammen Kongsberg ' Skoger Tønsberg Larvik g Hedrum l Porsgrund Skien Bamle Gjerpen Solum Tvedestrand Nedenes Sparebanken i Arendal Grimstad Kristiansand ) Mandal Flekkefjord Stavanger Sparekasse Hoiland Torvestad og Skaare Haugesund Kinservik Voss G 10 Bergen Molde Kristiansund Orkedalen Trondhjem Stod og Stenkjær Bodo Trondenes Ibbestad Tromso ) Værdien af Bankens Bygning, 9 000, og Inventarium, 00, er ikke medtaget i Regnskabet. ) Værdien hævede Renter. 4) Værdien af en Eiendom, der afgives til fri Benyttelse for Ullensvang Herred til Fattiggaard. ningen. 6) Værdien af Sparebankbygningen er ikke medtaget i Regnskabet. 7) Herat Kr, 49 5 udtrukne 0b1iga-

26 samt Indskydernes Tilgodehavende ved Aarets Udgang. 1 Sparebanker tiva Udlaan mod Vexier. Andre Udlaan. i andre Banker. af Udlaan. Forskudte Faste Eiendomme og Inventarium. Indestaaende Renterestancer Omkostninger. Kontanter. Ialt, Nr. ' ' ) ) ) ) ' af Bankens Bygning, 0 000, og Inventariutn er ikke medtaget i Regnskabet. ) Heraf optjente, men ikke Værdien af Sparebankbygningen er ikke medtaget i Regnskabet. 5) Heraf 74 4 tilgode af Pantelaaneindrettioner og optjente, men ikke hævede Renter In. v. 8) Heraf tilgode af Pantelaaneindretningen.

27 14 Sparebanker Tabel. Samtlige Sparebankers Formue MINE, Nr. Sparebankens Navn Hjemsted. 1) For- Heraf Formue. Nr. Sparebankens Navn Hjemsted. valtnings- kapital. For- valtnings- kapital. Heraf Formue Spydeberg Do. 9 Rakkestad Haandv. Sparek 10 Eidsberg Hegdehougens Sp.b. 11 Rødenes (Akershus Amt. Forts.) Samtlige Sparebanker. 18 Gjerdrum. Ullensaker Nes Smaalenenes Amt. 1 Udenes Eidsvold ' 4 Nannestad Hurdal en Fredrikshald. Sarpsborg Fredrikstad Do. Spareskillingsb. Moss Trogstad Askim Aremark Skjeberg Hvaler Borge Varteig Tune Onsø Rande Rygge Vaaler Hobol Akershus Amt. Drøbak (Follo) Vestby Kraakstad Aas Frogn Aker. Bærum Asker Urskog _Roland Enebak Fet Sorum Skedsmo Lorenskogen Nittedalen Hakedalen Kristiania. Kristiania Do. Spareskillingsb. Hedemarkens Amt. Hamar Kongsvinger (Vinger) Ringsaker Nes Vang Loiten Søndre Hedemarken Romedal Stange Sondre Odalen Nordre Odalen Brandval Grue Hof Aasnes ) Vaaler Elverum Tryssil Aamot Storelvedalen Ytre Rendalen Øvre Rendalen Tonset Tolgen Kvikne Kristians Amt. Lillehammer Gjøvik ) Supplerende Oplysninger om, hvor Bankernes Kontorer er beliggende, findes i Aargangen 1899, Tabel.?) Da Regnskabsuddrag for 1899 og 1900 ikke er indkomne, har man indsat Tallene for '

28 og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. 15 Sparebanker Sparebankens Navn Nr. Hjemsted. For- Heraf Formue. Sparebankens Navn Nr. Hjemsted. valtnings- kapital. For- valtnings- kapital. Heraf Formue. (Kristians Amt. Forts.) Dovre 4 Lesje Lom og Skiaaker 6 Vaage 7 Nordre Fron Sondre Fron 9 Ringebu 10 Øier 11 Gausdal 1 Faaberg 1 Biri 14 Toten og Vardal Jevnaker 16 Gran 17 Land 18 Sondre Aurdal 19 Nordre Aurdal 0 Ulnes og Svelles.. 1 Skrautvaal Vestre Slidre Østre Slidre 4 Vang Buskerud Amt. 1 Hønefoss Drammen Kongsberg 4 Hole 5 Lunder 6 Ringerike 7 Nes 8 Gol 9 Aal og Hol 10 Sigdal 11 Eggedal 1 Krodsherred Modum 14 Eker 15 Lier 16 Hurum 17 Sandsvær 18 Flesberg 19 Nore Jarlsberg og Larvik Amt. Svelviken Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Berger (i Strømmen) Skoger Sande Hof Botne Vaale Ramnes Andebu Stokke Sem Natter() Tjomo Sandeherred Tjølling. Fredriksværn Hedrum Lardal Bratsberg Amt. Kragero Langesund Brevik Porsgrund Skien Drangedal Tørdal Sannikedal Skaato Bamle Eidanger Gjerpen Solum Hollen Lunde Bø Sande og Nes Hitterdal Attraa og Mml Hjartdal Seljord Kviteseid Fyresdal Laardal '

29 16 Sparebanker Ta bel (Forts.). Samtlige Sparebankers Formue Nr. Sparebankens Navn Hjemsted. For- Heraf Formue. Nr. Sparebankens Navn Hjemsted. valtnings- kapital. For- valtnings- kapital. Herat Formue Nedenes Amt. Risør Tvedestrand Nedenes (Arendal).. Sparebanken i Arendal Arendal Totalaf h. Spk. Haandvksb. i Arendal Grimstad Lillesand Vegusdal 4 Iveland Evje 5 og Hornnes... 6 Bygland 7 Valle Sondre Bergenhus Amt Lister og Mandal Amt Kristiansand Do Arb.for.Sparesk.bk. Mandal Farsund Flekkefjord '5 18 Tveid Oddernes Vennesla Øvrebø og Hægeland Sogne og Greipstad Holme, Halsaa og Hartmark Øislebø og Laudal Bjelland og Grindum Nordre Undal Søndre Undal 16 Vanse 17 Lyngdal 18 Hægebostad 19 Fjotland '0 Liknes 1 Fede Nes Hitterø Bakke og '4 Gyland.. 5 Siredalen Stavanger Amt. Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Sparekasse Skudeneshavn Kopervik Haugesund Sogndal 9 Gjerstad Landsogn Søndeled Lund 11 1-)ybvaag Bjerkreim Egersund 1 Tverdalsøen Landsogn. 1 Holt Gjesdal 14 Aamli is Froland Hoiland Haaland Tromo Øiestad Fjcere Strand Finno 19 Landvig Skudenes Kopervik 0 Vestre Moland Landsbank 1 Høvaag Torvestad og Skaare Birkenes Skjold 1 Aardal Sand Saude Strandebarm Kvinnherred Skaanevik 4 Etne 5 Ølen 6 Eid 7 Fjære 8 Moster 9 Bremnes 10 Bommel 11 Stord 1 Fitjar 1 Tysnes 14 Fuse 15 Samnanger 16 Fane 17 Sund Austevold.. 18 Haus 19 Herbo 0 Manger 1 Lindaas ' Kinservik Vikør 4 IE vanger 5 Voss 6 Vossestranden

30 17 og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Sparebanker Sparebankens Navn Nr. Hjemsted. For- Heraf Formue. Nr. Sparebankens Navn Hjemsted. valtnings- kapital. For- valtnings- kapital. Heraf Formue Bergen Bergen. Nordre Bergenhus Amt. Jostedalen Lyster Hafslo Lærdal Sogndal Aurland Leikanger Balestrand Vik Lavik Evenvik (Romsdals Amt. Forts.) Vestnes Grytten og Vold... Eid Veo Nesset Bolso Do. Sparekasse Freenen Kornstad og Eide.. Sundalen Stangvik Surendalen Rindalen Aure Valsofjorden Askvold Ytre - Holmedal Indre Holmedal Førde Bremanger Selje Daviken H.ornindalen Gloppen Indviken Stryn Nordfjord Romsdals Amt. NIorofe Do. Haandy. Spat - Kristiansund Do. Spares:,illings._c v annelven og Sovde Sande og Rovde... Hero og Rovde Ulstein Volden og Orsten.. Hjørundfjord Sunnelven Geiranger Norddalen Stranden Stordalen Sokkelven Ørskog Skodje og Vatne.... Borgund Haram Sandre Trondhjems Amt. Trondhjem Do. Arb.f. Sparesk.bk. Bjugn Indhitteren Hevne Ørlandet Rissen Stadsbygden Orkedalen Meldalen Rennebu Opdal Røros Aalen Holta,alen Singsaas Budalen Storen Soknedalen Horg Holandet Melhus Borsen Borseskognen Byneset Strinden Klæbu Tilder Selbu

31 Sparebanker Tabel (Forts.). Samtlige Sparebankers Formue 18 og Forvaltningskapital ved Aarets Udgang. Nr. Sparebankens Navn Hjemsted. kapital. For- valtnings- kapital. Heraf Formue. Nr. Sparebankens Navn Hjemsted. For- valtnings- Heraf Formue Nordre Trondhjems Amt. Levanger og Skogn.. Stod og Stenkjær.. Namsos Hegre Stjordalen Leksviken Frosten Aasen Værdalen Ytteroen Inderøen Sparbuen og Egge SparbuenArbeidersp.b. Beitstaden Snaasen Lierne Grong Overhallen Fosnes Flatanger Nære Vikten Kolvereid Bodo Nordlands Amt. Brenne Bronnosund Vega Tjetta Vefsen Alstahaug Here i ' (Nordlands Amt. Forts.) Nesne Hemnes Mo Gildeskaal Steigen Hammere Evenes Ledingen Vaagan Stamsund Buksnes Hadsel Be Sortland Dverberg Andenes Tromso Tromso Amt. Kvæfjord Trondenes Ibbestad Gisund Maalselven Bardo Skjerve Finmarkens Hammerfest. Vadsø Varde Alten W

32

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 10 Juni 1, S.. findes opførte

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse.

C. Den med Universitetet forbundne Legatmasse. 286 Økonomieke Anliggender 1885 1886. Ligeledes bifaldt Ministeriet under s. D., efter Indstilling fra Konsitorium. at Konsistoriums Normalsilm for Fiuansaaret 1885 86 paa Grund af de betydelige Trykniugsudgifter

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS

OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS A. Nr. 3. OVERSIGT OVER OPLYSNINGSVÆSENETS FONDS INDTÆGT FUIR OG UDGIFTER AARET 9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA. TRYKT i H. l'onsbergs BOGTRYKKERI. 1880. Register..

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no

Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion N-0840 Oslo tlf: 04 420 www.fotball.no Runde 1 Søndag 7/4 Bodø/Glimt - Ull/Kisa Follo - Bryne Fredrikstad - Hødd HamKam - Stabæk Kongsvinger - Mjøndalen Kristiansund BK - Elverum Ranheim - Vard Haugesund Strømmen - Sandefjord Runde 2 Søndag

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere