Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Norges officielle Statistik er udkommet:"

Transkript

1

2 Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne. A.. Fattigstatistik Hefter. Aarg. i8 indeholder tillige Oversigt for Aarene fra 8r af. B.. Krim i nalstatistiske Tabeller Hefter. B.. Skiftevasenet Hefter.. a) Stemtnerets-, Indtægts- og Skatteforholdene 88. Jfr. C. No.. B.. b) Rigets Strafarbeidsanstalter. t Hefter. C.. a) Folketællingen i Norge i Januar 8. Folketællingerne - 80 og 8. i Hefte. Folketællingen - i Januar 87. Hefter. b) Folkemængdens Bevægelse 8-8, 8, 87, 88, 89, 8-870, 870, 87, 87, 87, 87, 87, Hefter.. Femaarsberetninger om Rigets og Amternes okonomiske Tilstand for 8-80, 8-8, 8-870, For de to sidstnævnte Femaar angaa Beretningerne kun de enkelte Amters økonomiske Tilstand C. --. Norges Handel og Skibsfart Hefter. C. a. Uddrag af Konsulatberetninger vedkommende Norges Handel og Skibsfart Hefter. Jfr. C. No.. C. (b) a. Norges Handel Hefter. C. (c) b. Norges Skibsfart Hefter. C. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene Hefter. C.. De Spedalske i Norge Hefter. C. h. Sindssygeasylernes Virksomhed Hefter. C. 7. Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 87-8 (med et Anhang vedkommende den ældre Brandforsikrings-Indretning 87-8), Hefter. C. 8. De offentlige Jernbaner (Driftsberetninger` , 878 (Iste Halvaar), 878.'79. Hefter. C. 9. Norges Fiskerier. 88, 89, 870, 87, 87, 87 & 87, 87, 87, 877, Hefter. Aarg. 878 indeholder tillige paa Tysk en Oversigt for Tiaaret C. 0. Norges Land- og Bykommuners Finantser. 8, 87 og 88, t, 87 og 87, 87, , Hefter. C. ii. De faste Eiendomme , 87--I87.. Hefter. C.. Norges Bergværksdrift , 87-87, 87 og 87. Hefter. C.. Norges industrielle Forholde , 87. Hefter. C.. Statistiske Oplysninger om de paa Storthinget 877 fremsatte Stemmeretsforslags Virkning. I og II. Jfr. B. No. a. C. '. Jordbrugsstatistik I Hefte. D. (a) Kongeriget Norges Indtægter og Udgifter Hefter. D. I b. Kongeriget Norges Finantser I Hefte. D.. Norges Sparebanker , Hefter. F. t. Den norske Statstelegraf Hefter. F.. Den norske Brevpost. 8, 88, 87, 87, 877, 878, Hefter. (Forts. paa fig. Side.)

3 C. No b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I ARRET 879. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU..t.. t. KRISTIAN IA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88.

4 C. No Side 9 Tabel II i berigtiget Aftryk. II. Afgaaede Norske Svenske Danske Britiske Russiske og Finske... Tyske Hollandske Belgiske Franske Spanske Summa Summa Fremmede i C. No Side 8 Tabel 9 II i berigtiget Aftryk. 7 Norske Svenske Danske Britiske Russiske og Finske Tyske Hollandske Belgiske Franske Spanske II. Afgaaede : 7 9i Summa Summa Fremmede

5 For forste Gang siden 8, altsaa i over et halvt Aarhundrede, vise de statistiske Opgaver over den norske Handelsflaade en Tilbagegang. Den udgjorde nemlig ved Begyndelsen af Fartoier og 89 Ton, men ved Aarets Udgang 8 7 Fartoier og 0 9 Ton. Regnes hvert Dampskib lig Sejlskibe af samme Størrelse, viser der sig ved den saaledes beregnede Tonnage en Formindskelse af 9 80 Ton, nemlig fra 0 07 til 0 Ton. Som det af den Side 99 meddelte sammenlignende Tabel vil sees, er der vistnok nogen Forskjel mellem det Resultat, som fremgaar af Opgaverne over Handelsflaad.ens Størrelse i hvert Aar, og det, som kan udledes af Opgaverne over Tilvæxt ved Nybygning og Kjob og Afgang ved Forlis, Salg og Ophugning, idet disse Opgaver paa Grund af Mangler ved Skibsregistreringen ikke have kunnet bringes til at stemme. Derhos viser den Side meddelte Tabel, at der i Aaret 879 er bleven anmeldt et forholdsvis stort Antal Forlis, der vedkommer tidligere Aar, saa at den virkelige Afgang i 879 neppe har været fuldt saa stor som den anmeldte. Imidlertid bliver der, selv om dette tages i Betragtning, alligevel nogen Formindskelse tilbage. skjønt ikke fuldt saa stor som ovenfor angivet. Formindskelsen falder udelukkende paa Seilskibene, hvis Tonnage efter Opgaverne skulde være aftaget fra til 000 Ton, medens Dampskibstonnagen er steget fra 7 til 78. Siden Januar 8, da den udgjorde 0 Ton, har Dampskibstonnagen voxet som følger: 8-70 : Ton = + Ton eller..7 pct. aarlig, 87-7: 798 = : + = Tilsammen Ton Ton eller.0 pct. aarlig. I Aarene 87-7 gjorde vor Dampskibsflaade et betydeligt Tilsprang, navnlig Bergens, der i disse tre Aar hævede sig fra 800 til 9 00 Ton. I de derpaa folgende Aar har Tilvæxten imidlertid kun været lidt over Tusinde Ton aarlig, i 878 og 879 dog omtrent Tusinde Ton aarlig. De fleste og største af de tilkomne Dampskibe kjobes i Udlandet, England og for nogen Del Sverige. Over det indenlandske Dampskibsbyggeri hidsættes folgende Opgave, der dog ikke omfatter de umaalte Dampskibe:

6 C. No.. Aar. Dampfartøjer. Heraf Dampf. mellem 00 og 00 Ton Tilsammen 0 7 ca. 0 I Aarene 87-7 byggedes aarlig 9 Dampfartoier, hvoraf omtrent Halvparten mellem 00 og 00 Ton, og med en samlet Drægtighed af Ai 000 Ton, men siden er det norske Dampskibsbyggeri svundet ind til en ren Ubetydelighed. Indkjobet af udenlandske Dampskibe udgjorde i Tidsrummet ialt 8 Earthier, drægtige 9 Ton, deraf i 879 : 9, dr. 89 Ton. Af Seilskibe byggedes i Aarene , dr. 0 Ton, i Norge og indkjobtes 80, di.. 0 Ton; deraf byggedes i 879: 9 Ton og indkjobtes 8 Ton. Skibsbyggeriet kulminerede i 87 med 7 7 Ton, Skibsindkjobet i 87 med 0 0 Ton, Den ved vor udenrigske Skibsfart optjente Bruttofragt udgjorde : Aar. Sejlskibe. Dampskibe. Tilsammen. Kroner. Kroner. Kroner Den i udenrigsk Fart beskjæftigede Del af Handelsflaaden udgjorde i Ton Seilskibe og 800 Ton Dampskibe og i 879 henholdsvis

7 C. No.. V og 9 00 Ton. Følgelig optjentes for hver Ton af Seilskibene 8 Kr. i 87, men kun 9 Kr. i 879, medens der for hver Ton af Dampskibene i samme Aar skulde være optjent 8 og Kr., hvorved imidlertid maa bemærkes, at Dampskibenes Indtægter i Virkeligheden have været større, da der i den opgivne Bruttofragt ikke er medregnet den Indtægt, der opseiledes ved indenrigsk Kystfart af de kombineret inden- og udenrigsk Fart beskjeeftigede Dampskibe, og heller ikke Indtægter ved Passagertrafik. Den i de fire sidste Aar af vor Handelsflaade optjente Bruttofragt fordeler sig pa,a følgende Maade mellem den norske Fart, d. e. Skibsfarten mellem Norge og udlandet, og Fragtfarten: a) Bruttofragt optjent ved norsk Fart. Aar. Sejlskibe, Dampskibe. Tilsammen. Kroner. Kroner. Kroner, ca ca ca Bruttofragt optjent ved Fragtfarten. Aar Sejlskibe. Dampskibe, Tilsammen. Kroner. Kroner. Kroner..... ca ca ca Det vil heraf sees, at Bruttoindtægterne ved Seilskibsfarten navnlig er gaaet tilbage, hvad den norske Fart angaar, medens Dampskibsfartens Indtægter i de tre sidste Aar saavel ved den norske Fart som ved Fragtfarten have holdt sig nogenlunde paa samme Standpunkt. Ved disse Opgaver bør foreivrigt haves i Erindring, at Aaret 879 var et for Omsætningen i det Hele meget ugunstigt Aar og navnlig for Treelasttrafiken, der sysselsætter henved Halvparten af de norske Sejlskibe. Skibsfarten paa Norge med norske og fremmede Skibe var i 879 noget mindre end i 878 og meget mindre end i 877, men stod, hvad Tonnage angaar, omtrentlig ved Siden af Gjennemsnitstallet for Aarene Antallet

8 VI C. No.. af Tnd- og lldexpeditioner af ladte Fartøjer var 8 mod 9 i 878 og Dra-gtigheilen of disse henholdsvis 000 og 000 Ton. Af den samlede Tonnage faldt 8. pet. paa Dampskibe, heraf ved den indgaaende Skibsfart 0 pet. og ved den udgaaende 0. pet. : 89 var Forholdet. pet. ved den samlede Skibsfart, 8.9 pet. ved den indgaaende og, pet, ved den udgaaende, og den aarlige Tilvæxt i Procentforholdet udgjorde altsaa henholdsvis., --. og -.9 pet. Sammenlignet med 878 viser Dampskibsprocenten i 879 en Tilvæxt af. pet, overhovedet, -.0 pet. ved den indgaaende ) og.9 pet. ved den udgaaende Skibsfart. I Tiaaret er ved de i Skibsfarten paa Norge ind- og udgaaende Ladninger Dampskibstonnagen steget fra til 88 0 Ton, Seilskibstonnagen derimod aftaget fra 000 til Ton. De norske Fartniers Andel i Dampskibsfarten paa Norge er siden 89 steget fra. pet. til. pet. Fra 878 til 879 voxte den med. pet., i Aarene derimod intet. Antallet af rømte norske Søfolk er af Indrulleringseheferne opgivet til 7 eller omtrent det samme som i de nærmest foregaaende Aar. Det samme er Tilfældet med Antallet af de efter tidligere Rømning hjemkomne Søfol k, nemlig 7. Efter de fra Konsulerne indkomne Opgaver skulde derimod Antallet af de fra norske Farteier romte Søfolk have været betydeligt større i 879 end i Aarene 87-78, nemlig 87 mod henholdsvis 898, 07 og 9. Blandt disse er der imidlertid en stor Del Udlændinge og rimeligvis ogsaa en Del tidligere romte Nordmænd. Af opsparede Hyrebeløb hjemsendtes i 879 gjennem de forenede Rigers Konsulater Kroner af 8 norske Sømænd. Dette viser en glædelig Tilvvext, idet det hjemsendte Belob i 878 kun udgjorde 9 Kr. fra 9 Sømænd. ) I Indledningen for 878, S. V, staar Procentforholdet for Dampskibe ved den indgaaende Skibsfart feilagtigen angivet til 0.9 istedetfor 9.0 pct. Kristiania den de Juli 88. A. N. Kiær.

9 Den norske Handelsflaade ved Udgangen Aaret 879. (Situation de la marine marchande à la fin de l'année 879.)

10

11 C. No.. Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande h la tin de l'année 879.) a. Dampfartoier og Seilfartoier underet med særskilt Opgave for Far -Wier over 0 Ton. (Navires à vapeur et h voiles réunis.) Landsdele. I. Ilovedoversigt i). Skagerakskysten Nordsokysten Det norske Havs Kyst... Nordishavets Kyst... Tilsammen Heraf Rigets _Bygder Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken )..... Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedemes Lister og Mandal _.. Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Romsdal Sondre Trondhjem.... Nordre -- Nordland Tromso. Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene... _ Akershus '' Kristiania Buskerud Jarlsberg og Laurvik 'Bratsberg Nedenms. Lister og Mandal.... Stavanger. Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Nordland Tromsø Finmarken Antal. Samtlige Fartøjer. Fartøjer over 0 Ton. Bemanding. Antal. Bemanding. ( Q ( l i 0 i I ( ; ' 9 8 i ' ! ; , Skagerakskysten : Kysten fra Svinesund til Lindesnms ; Nordsokysten ': Kysten fra Lindesnæs til Stat ; det norske Havs Kyst : Strækningen fra Stat til Gr. ælldsen af Finmarken ; Nordishavets Kyst : Kysterne af Finmarken. ) Fartøjet, der horer hjemme i Elverum, er indregistreret ved Sarpsborgs Toldsted. Rettelse. Den samlede Bemanding paa den norske Handelsflaade udgjor 9 7 Mand, istedetfor som opført 8 9 Mand. Denne Forskjel af 8 Mand hidrører fra, at i Hammerfest By hjemmehørende Seilfartøier i Klassen fra 0-0 Ton, der vare beskjæftigede ved SwF-, Hvalros- og Hvalfangst, i Tabel ere opførte med en Bemanding af kun 9 istedetfor af Mand.

12 C. No.. Tabel. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande h la tin de l'année 879.) Dampfartoier og Seil fartøjer underet DINT saiskilt Opgave for Fartoier over 0 Ton. (Navires h) vapeur et h voiles réunis.) Fogderia. Samtlige Fartøjer. Fartøi.er over0 Ton. - Bemanding. Antal. Bernanding. 9 -) IV. Ilyderne togderivis. Tilde og Marker Moss og Tune IRakkestad, Heggen og "Froland Aker og Follo Sondre Østerdalen 9 9 Buskerud Jarlsberg : Laurvik Bumble Ri 9 í i 80 Nedre Telemarken Ovre 8 97 Nedemes Mandal Lister Jæderen og Dalerne Ryfylke Sondhordland Hardanger 0 og Voss 0 Nordhordland Sogn Sond- og Nerdfjord Søndmøre Romsdal 9..9 Nordmøre... 0 Striden og Selbu 7-8 Orkedal )0)8 Fosen Stjor- og Vardal Inderoen Namdal 790 (.)8 0F0 0 oo.)- Søndre Helgeland. ills Nordre Salten 0 78, 0 8(i78.7 Lofoten 8 /i og Vesteraalen Senjen og Tromso Alten 8 Hamm.erfest _ Tauen.. _ Varanger 8

13 C. No.. Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation tie la marine marchande h la fin de l'anioe 879.) a. Dampfartøier og Seilfartoier underet med særskilt Opgave for Fartøjer over 0 Ton. (Navires h vapeur et h voiles réunis.) W Bonder. Ar. De enkelte Ilerreder Samtlige Fartøjer.,Antal. LBeinandingH Fartøjer over 0 Ton. Antat Bemanding. Smaalenenes Amt. Berg.... Id Hvaløerne.... Borge... Glemminge..... Tune Onso Rygge...,, Moss Landdistrikt Rakkestad l Akershus Amt. Vestby Tanddistrikt Fron......,.. Aas... Næsodden.. Asker Bærum 70 0.i* i Hedemarkens Amt Elverum Buskeruds Amt. Lier... Roken. Hurum 98' I 7 9, Jarlsberg og Laurviks I Amt. i i Strommen Skoger. Sande Botne....,,.... iboi..re.,,..... Sæm.....,.,.. Stokke.... Notero Tjomo Sandeherred.. Tjølling. Hedruni Brunlanæs.... Fredriksværn 9 70, 9 78 I_ , 7 7 i ') Til og med Lister og Mandals Amt ere Opgaverne meddelte for de enkelte Herreder, fra og med Stavanger Amt for de enkelte Lensmandsdistrikter.

14 !, C. No.. Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande it la fin de rannte 879.) a. Pampfartoier og Seilfartøier underet med s&rskilt Opgave for Fartøjer over 0 Ton. (Navires h vapeur et h voiles réunis.) Herreder. Samtlige Fartøjer. Fartoier over 0 Ton.! Antal. Tonnage. Bemanding.! Antal. Bemanding. Bratsbergs Amt. Eidanger 8 Gjerpen..,... 8 Bamble 9 Sandokedal 0 Solum Hollen Bo SiNjord Hvrtes('id... t Fyrisdal Nedenæs Amt. Sondeled.....,.. Dybvaag Holf Ostre Moland Tromo, Øiestad......, 7 Vestre Moland Flære 7 Landvik...,.. Eide...,, Hoivaag..... ' i Lister og Mandais Amt. Tvet... Odderna, s Sogne Halsaa og Hartmark Holme..... Sondre Tindal.. Herod Vanse Lyngdal Hitero Kvinesdal. i Stavanger Ame). Sogndals Landdistrikt. 7 Ekersunds.. Hoiland Haaland Hetland 7 Rennesø Finno 9 Hole ) Se Ammerkning Side.

15 , C. No.. 7 Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879, (Situation de la marine marchande it la fin de l'annk 879.) a. Dampfartoier og Seilfartoier underet med særskilt Opgave for Fartøjer over 0 Ton. (Navires it vapeur et à voiles réunis.) Lens mandsdistrikter. Samtlige Fartoier. Fartoier over 0 Ton, Antal. ; Bemanding. Antal. Bemanding, Strand....,,... Hjelmeland 0 JaAse ,. Sand.... Suledal..., Vikedal..,.. Nerstrand.., Skjold Tysvær Skudesnms. _...., Avaldsnæs Torvestad f ! Sondre Bergenhus Amt. Skonevik 0 g Fjælberg i780 Stordoen Finnaas Fjære 7 9 Fitje Tysmes i 70 Strandebarm...,, 0 7 Kvindherred. 7 Ulvik Ullensvang..,, 0 8 Vikor....,..., ,I-ondal......, Evanger,..,,..,,,. I Sund.,.,,.. 0 Fjeld...,.,. 0 Aarstad.,. 7 Fane..,,, 9 9 Os....., 89 Fuse.., Hammer. Manger Haus..., Hosanger. 0 Desuden i Midthordland. i Nordre B:ergenhus Amt. Lærdal.. Aardal..... Hafslo... Sogndal Noram Lekanger og Tjugum Vik ;

16 ,,,,,, 8 C. No.. Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande it la lin e l'année 879.) a. Dampfartoier og Seilfartoier underet med særskilt Opgave for Fartoier over 0 Ton. (Navires h vapeur et h voiles réunis.) IIINIM Leismandsdistrikter. Samtlige Fartøjer.Fartnier over 0 Ton. AtaI. Beinanding. Antal. Tonnage, Bemanding.,) Klævold 0 Ludvik 0 :_.)0.)0 - i Utvær 8 78 Gillen Desuden i Sogns Fo._,0e,ri. 90 \ 90 Hyllestad 0 Askevold 'Ytre Dale 'l l0 - i Indre -'. _.i 9.) "() Brands... _ ; 9 Bremanger 8 -! Stat......, 8. _, 7 - Daviken... ' 9, 0 Gloppen Indviken og Stun ' Desuden i Scold- og Nordfjords Fogderi....,!--f--),! 9, Romsdals Amt. Vanelven..... Volden Hjorendfjord Hero Ulysten.. Borgund og Skodje Dale (Stranden og Nord- i dalen) Orskog. _ Barham. Vestnæs Veo... Næsset Sund og Vaago, Bois() Romsdal... Tingvold Kvernms.... _ Edo..... Aure..... Stangvik og Halse Surendalen Sundalen og Oksendalen. Sondre Trondhj ems A in t. Strinden Borsen Orkedal Hevne l'.'9 9 09,; 7 0 i 9 7 8, 8' 8, 8 7 0" 7 i i f i 9 0' ` 8 8..=,

17 , C. No.. 9 Tabel L Den norske Handelsfiaade ved Udgangen af Aaret E79. (Situation de la marine marchande it la tin de l'annte 879.) a. Dampfartoier og Seilfartoier underet med særskilt Opgave for Fartøjer over 0 Ton. (Navires ù vapeur et à voiles réunis.) Lensmandsdistrikter. Hitereh Bjornor Aafjorden Ørlandet Stadsbygden og Rissen Samtlige Fartøjer. Fartøjer over 0 Ton. Antal. Bemanding. Antal. Bemanding.! 8, t; 9 8 Nordre Trondlij ems Amt. Nedre Stjordalen Frosten Aasen... Skogn Levanger Landdistrikt Værdalen, Leksviken... Ytteroen og Mosviken Verran. Inderoen Sparbu. Stod. _ Beitstaden.... Namsos Landdistrikt og Fosnæs Ottero og Flatanger Nære og Vikten, Kolvereid og Leke ' 9 9; , j 8 87f o, ), Nordlands Amt. Bindalen Velfjorden o '9' Bronno Vego 7 87 Alstahaug Hero _ ' Tjotto , 98 Vefsen ,. Mo Hemnæs.. Nmsne Luro..., Il - Rod()..,.., 8 Mole Gildeskaal og.beieren Bodo Landdistrikt Skjerstad Saltdal en.....,. 9 Folden., Stegen.,......, 7 9 Lødingen '

18 0 C. No.. Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande h la lin de l'année 879.) a. Dampfartøier og Seilfartoier underet med særskilt Opgave for Fartøjer over 0 TOE. (Navires h vapeur et h voiles réunis.) Lensmandsdistrikter. Ofoten Hammer..,,, Værø Rust Flakstad ' Buksnæs og Hol Gimsø og Valberg.. Borge Vaagen Hadsel., Sortland Bo... Oksmps Dverberg... Samtlige Fartøjer. Fartøier over 0 T oll Antal. IBemanding. Antal. Demanding. _ s t " c 80 7 Tromso Amt. 70 Klqedfj ord 7 Trondenæs 0 Ibestad Maalselven Trawl Skjervø Tromsosundet i 0 Balsfjorden.. 0 Karlso Lyngen Lenvik 0 Berg 70 7 ii Finmarkens Amt. Alten Talvik Maas Kistrand og Kjelvik. Hammerfest og Kvalsund Tanen Sydvaranger.. 7 t vl. De enkelte Byer. Fredrikshald, Fredriksstad 0 Sarpsborg. Moss. _. 0 Son... Ilvitsten Drobak , Kristiania Drammen.... Holmsbo t I 0

19 C. No. a Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande it la fin de l'année 879.) Damp 'artoier og Seilfartøier inderet med serskilt Opgave for Fartøjer over 0 Ton. (Navires h vapeur et h voiles réunis.) - Samtlige Fartøjer. Fartøjer over 0 Ton, Byer. Antal. Tonnage, Bemanding. Antal. Tonnage, Bemanding. ti Svelvik. Holmestrand Horten..., Aasgaardstrand. _. Tønsberg.... Sandefjord Laurvik.... Skien.... Porsgrund..,... Brevik..,..... Stathelle... Langesund. Kragerø.,......,Osterrisør Tvedestrand. Arendal.. Grimstad.... Lillesand. Kristianssand.... Mandal... Farsund..,... Flekkefjord... Sogndal _..,... Ekersund Sandnæs.,. Stavanger,. Skudesmeshavn... Kopervik.... Haugesund.. Bergen.... Flom. _, Aalesund. Molde.. Kristianssund. Trondhjem.. Levanger Stenkjær _.. Namsos.. Mosjøen. Bodo..... Tromso...., Hammerfest..... Vardø..,. Vadsø _ t " ' :

20 C. No.. Tabel. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande à la tin de l'année 879.) Dampfartoier og Seilfartoier særskilt. (Navires h vapeur et h voiles séparément. Landsdele. i. llovedoversigt. Skagerakskysten Nordsokysten Det norske Havs Kyst. Nordishavets Kyst. Tilsammen Heraf Rigets Bygder Byer Dampfartoier. Seilfartoier. Bemanding. Antat Beananding o I : ' I , ' 9 8. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken. Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg Nedenms Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Romsdal.... Sondre Trondhjem. Nordre Nordland..., Tromso Finmarken 8, _ 7 00, , ' Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania Buskerud - Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg... Nedenæs'.... Lister og Mandal Stavanger.... Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhj ein Nordre Nordland Tromso.. Finmarken ' , , I 9 79! 7 0, o

21 C. No. 8. Tabel. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de ht marine marchande it la tin de ranntle 879.) b. Dampfartaier og Seilfartoier særskilt. (Navires t vapeur et it voiles séparément.). MV Landsdele. IV. De enkelte Ilerreder Antal. Dampfartøier. Seilfartøier, IBemanding.' Antal. Bemanding. Tune Moss Landdistrikt.. Notero Eidanger Hollen Bo Silgjord..... Hviteseid Fyrisdal Dybvaag Øiestad.... Tromo... Skonevik.. Evanger..... Hosanger. Orkedal Nedre Stjørdalen. Brønno Alstahaug Stegen.... Flammero... Vaagen Hadsel.. ) 9! 8 ' 0' ' v. De enkelte Byer )..8 Fredrikshald., Fredriksstad Sarpsborg. 7, Moss 9 9 Drobak Kristiania i79 Drammen Horten.. Tønsberg 9 Laurvik.... Skien.. 7 Porsgrund. Brevik Langesund.... Kragerø.. Osterrisør , 9 0' ) Her er alene opført de herreder og Byer, hvor Dampskibe er hjemmehørende; for de øvrige se Side fgg. Desuden i Midthordland Dampskib, dr. Ton, Mands Besætning, samt i Nordre Bergenhus Amt, Amtskommunen tilhørende, Dampskibe, dr. 78 Ton, 7 Mands Besætning.

22 ,, C. No.. Tabel. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande it la lin de Pannée 879.) b Dampfartoier og Seilfarteier særskilt. (Navires h vapeur et h voiles séparément.) Byer. Dampfartoier. Seilfartoier. I Antal. Bemanding. Antal.,Bemanding. Arendal.... Lillesand Kristianssand. Mandal Farsund.. Flekkefjord Sogndal Stavanger') i ti i ' 7 i i i; ! 9 7 i 970 i ! I.. 7 i! 0 ' _. 8 8 i ! ! i 7 8 i 0 lib 9 i i, i :. Haugesund Bergen 80 Flora 7 Aalesund 90 Molde Kristianssund 9 7 Trondhjein Levanger 9 Stenkjær... 7,. Namsos Bode Tromso 'Varde Vadsø ) Dampfartoi, dr. Ton, der i 880 er solgt fra Bergen til Stavanger, er opfert Fortegnelserne for begge Byer, bvilket imidlertid ferst blev bennerket efter Manu-.kriptets T-darbeid else.

23 . C. No.. Tabel. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande it la fin de l'année 879.) e. Dampfartoier og Seilfartoier over 0 Ton. (Navires vapeur et h voiles au-dessus de 0 tonneaux.) Landsdele. T. Ilovedoversigt. Skagerakskysten Gi Nordsokysten 89 Det norske Hays Kyst. Nordishavets Kyst Tilsammen 9 Heraf Rigets Bygder.. Byer. 7 IL Bygderne amtsvis. Dampfartoier. Seilfartoier. Antal. Benlanding. Antal. Bemanding. o _ L i Smaalenene.... Akershus. Hedemarken Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg... Nedenms Lister og Mandal. Stavanger Sondre _Bergenhus.Nordre Romsdal Sondre Trondhjem. Nordre Nordland Tromso.. Finmarken o.. -9; ' Byerne alias% i s. Smaalenene.. Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg.. Nedenes - Lister og Mandal Stavanger Bergen... Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhj em Nordre Nordland Tromso Finmarken

24 C. No.. Tabel I. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la, marine marchande it la -fin de l'almée 879.) C. Dampfartøier og Seilfartoier over 0 Ton. (Navires h vapeur et h voiles au-dessus de 0 'tonneaux.) NI I I I UM I IIill i Landsdele. Dampfartoier. Seilfartoier. Antal. Bemanding. Antal.,Bemanding,. IV. be enkelte Herreder l) Moss Landdistrikt Notere 'Promo Skonevik Orkedal.. Alstahaug..... Stegen , : ) v. De (micelle Byer ). Fredrikshald Fredriksstad Kristiania..... Drammen Tønsberg Laurvik Skien... Kragerø..... Arendal. Lillesand Kristianssand.... Mandal..... Flekkefjord Sogndal Stavanger Hangestind Bergen... Aalesund Molde Kristianssund Trondhjem. Levanger Stenkjær Namsos.... Bodo.... Tromso Vadsø I , gr:-)t I9 9, i : 8 7., ,0. -.0, 0 ; Ou.,0 I , , , Se Ammerkning Side. ) Desuden hjemmehørende i Nordre Bergenhus Amt if)i,mpskibe, dr. 79 Ton, Mands

25 ,, C. No.. 7 Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande à la fin de Fannie 879.) d. Dampfartoier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig have været sysselsatte. (Navires h vapeur et h, voiles classés d'après leur emploi : cabotage et pêche, navigation extérieure, expéditions dans les mers arctiques.) Landsdele. I. Hovedoversigt. Skagerakskysten 99 Nordsokysten..... Det norske Havs Kyst.. Nordishavets Kyst "Allilsamm elf 8 'Herat' Rigets Bygder. _.. Byer. II. Bygderne ainisvis. Smaalenene... Akershus HedemarkHA.. Buskerud Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg... Nedenæs Lister og Mandal. StavaT_Yer Sondre''Bergenhus Nordre Romsdal..... Sondre Trondlrjem Nordre Nordland Tromso Finmarken. III. Byerne amtsvis Smaalenene Akershus Kristiania, Buskerud..... Jarlsberg og Laurvik Bratsberg.... Nedenæs..... Lister og Mandal. Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal... Sondre Trondhjem Nordre Nordland. Tromso Finmarken... I. Dampfartoier. Indenrigsk Kystfart. Udenrigsk Fart. -- Antal. Antal _ f _ 089Í Sæl-, Hvalros- og Hvalfangst. Antal. ti

26 8 C. No.. Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marellande it la tin de l'année 879.) d. Dampfartoier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig have været sysselsatte..navires ( vapeur et h voiles classés d'après leur emploi 0: cabotage et pêche, navigation extérieure, expéditions dans les mers arctiques.) Landsdele....Hovedoversigt. Skagerakskysten 7 N ordsokysten......,. Det norske Havs Kyst.. 7 Nordishavets Kyst Summa 78 eraf Rigets Bygder - Byer II. Seilfartoier. Indenrigsk Kystfart samt indenrigske Udenrigsk Fart. Sæl- Hvalros- Fiskeexpeditioner. Hvalfangst. Antal. Antal. Antal e , S llygdern e amtsvis. Smaalenene Akershus Redemarken. Buskerud jarlsbergog Laurvik "Bratsberg.... Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenbus Nordre Romsdal Sondre Trondbjem.. Nordre Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Sm aalenene Akershus... Kristiania Buskerud Jarlsberg og Lanrvik Bratsberg... Nedenæs Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Nordland Tromso Finmarken ' , 8; 7 ; 9; 7'

27 ',,,,, ;, I C. No.. 9 Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 870 (Situation de la marine marchande it la tin de Funk 879.) e. Antal Dampfartoier af forskjellig Størrelse med Oplysning om deres Anvendelse samt om Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding. (Classement des navires h vapeur par catégories de tonnage et d'après l'emploi.). Riget.. Rigets Bygder.. Rigets Byer. Fartoiernes T on- Nominel Bemand Ton-, Beman- Ton- Bemannage. Antal., Heste- l An tal Antal. nage. ding. ding. kraft. dng' - " I i; 7 o I.0 under 0 Ton.! 9! ; 00 :00 0 J ! () II Sum] a 78. Dampfartoier overhovedet : 79! 8 7! ' 0' 0; 0! 80 70' Si - ; I _ ' _ Damptartoier beskjetigede i indenrigsk Kystfart: under 0 Ton..! 7, 7; 88,0 89! ;, ; ;, ' 8, , 887 7,98', ! ,0, 8 0 0' , ' ' 7 ; `, ;.. -,, ;,0 ; -, - -; i ma ; 8 Sunn t98 9 ;, i Dampfartoier beskjættigede udenrigsk Fart: Ton; 7 0' - -I ' - - f o ' 8 ' i 9 O _. i -; - 908o , 07; 0H over ' ! F I T 79 I Summa, ; ! 788. IV. Dampfartoier beskjæftigede ved Sæl-, ilvalros- og Ilvalfangst: under 0 Ton., ;8 8 li 0 0. :-)l I.- I b87 ; ! Summa 89, 78I 7.7 & 8. i) Se ovenfor under I I 7 7i lb 8

28 -() C. No. a Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande it la fin de l'année 879.) e. Antal Dampfartøier af forskjellig Størrelse med Oplysning om deres Anvendelse samt om Tonnage og Bemanding. (Classement des navires hi vapeur par catégories de tonnage et d'après l'emploi.) =0 / Fartøiernes. Skagerakskysten.. Nordsøkysten. Antal. Bemanding. Benianding. Antal.. Det norske Havs Kyst. Beman- ' Antal. ding. I I. Dampfartoier overhovedet: under 0 INm. 0 i 88! _ i i) í 9 Summa t H. Dampfartoier beskjwiligede i indenrk Kystfart: under 0 Ton ! Summa Ton over ).. Summa j i ! - 998i -. :I II,. ) ampfartoier beskjtettigede i udenrigsk Fart: ! i { i 0 IV. Dampfartoier beskjtettigede ved Hvalros- og Hvalfangst: under 0 Ton.. li Summa I! ) Se ovenfor under I. - i.0.

29 , C. No.. Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la -marine marchande it la fin de l'année 879.) e. Antal Dampfartoier af forskjellig Størrelse med Oplysning om deres Anvendelse samt om Tonnage og Bemanding. (Classement des navires vapeur par catégories de tonnage et d'après l'emploi.) n.. Nordishavets K t S. iberg,en. Kristi- Stav- Trond - Fartoiernes To (nage. ania. anger. hjem. Beman- I B manding. Actai. ding. Antal. Antal. Antal. Antal. ^ fi, Dampfartoier overhovedet: under 0 Ton * I í _ ' i Summa Dampfartoier beskja,ftigede i indenrigsk Kystfart: under 0 Ton , i ! -, ! Summa o ii 0 9 HI. Dampfartoier beskjetigede i udenrigsk Fart: 0 0 Ton... i ' , a , 9 7,,)ver Summa : ' ' 0 H Iv. Damptartoier beskjetigede ved Sml -, Hvalros- og Hvalfangst: under 0 Ton., Summa ) Se ovenfor under I. H - 9

30 , i!, 9C. No.. Tabel L Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la -marine marchande it la thi de l'aniue 879.) Antal Seilfartøier af forskjellig Størrelse med Oplysning om deres Anvendelse samt om Tonnage og Bemanding i hver Grappe. Lelassement des navires it voiles par catégories de tonnage et d'après l'emploi.).ftrtøiernes '., Riget.. Rigets 'Bygder.. Rigets Byer. II. Seillartoier beskjagligede i indenrigsk Kystlait samt ved indenrigske Fiskeexpeditioner under 0 Ton ' I ' L 9, , !, _ 7 Summa ( ) 7 7 :-V 7 :'90 0:- Benrtn- Beman- Ant al. Tounao e, I I,'I' _carnage,. Antal. clin Bemanding., - under 0 Ton i ; 07 8i ! ,.7 8,!, 0 9 9i '.09! over 00..._,... ) _ 8 L , 90., -_- - Sum= , 8 9 tinder 0 Toll Summa! I :> ; -i! )! S! 9! Seilfartoier overhovedet. mider 0 Ton.! 7 97! 8, u;; ON i 7, 8 8i i ; ` i W ( ) ) , ty I ' 78, ' ' 9; , :8; Summa, 7 8,. 888! , '!-)9 i! ' -- i 0T 0 0( i!.90 7-) ; , -, - - _;., : , Ill. Selltartaier beskketligede i. udenrigsk. Fait: IV. Seiltartoier beskjcatigede ved Sæl-, Hvalros- og Ilvaltangst 0! 0 9' ' 0 9! 8i 7 7 ; i !! Se ovenfor under ; 9 ; I i ! ' ,,, ; '09

31 ,, ; ; i Seilfartoier overhovedet : 8 under 0 Ton. 7' 79.! 9' ! , ! : 9; ' o7 9, i ' ' ! 7, ; 9 9' ! i 7 - Summa ; ; 0 0 under 0 Ton over 00 Summ a. Seilfartoier beskjæfti ()Tile i udenrigsk Fart t ' 8, C. No.. Tabel. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande it la fin de l'année 879.). Antal Seilfartøier af forskjellig Størrelse med Oplysning om deres Auvendelse saint om Tonnage og Bemanding i hver Gruppe. (Classeme it des navires h voiles par catégories de tonnage et d'aprés l'emploi.),. Det. Skagerakskysten.. Nordsokysten. ' norske Havs Kyst. Fartoiernes ' - ; Beinan- Boman.n- Antal.,... i d. nal. Tonnage. Bernau- i rfonna,e At Antal. Tonnag. e It Be., ull ing ; ; d ing i. ding, ' i, i : i t.i. 78 q... Seilfartoier beskjtettigede i indenrigsk Kystfart samt ved indenrigske Fiskeexpeditioner under 0 Ton 8, 7 9 ' 9' bi8, ? b ! 8 8' 7o Summa! 7 Th!889; &. 8, f 9 'o _ ! V. Seilfartoier beskjteftigede yeti Stel-. Elvalros- og Hvalfangst: under 0 Ton _ ' 0( eee 9! Summa, 9 9! - -t 7 98, i) Se ovenfor under I _ i 7--! 0-8 7!

32 C. No.. Tabel. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marihe marchande it la tin de l'alae 879.) f. Antal Seilfartøier af forskjellig' Størrelse med Oplysning om deres Anvendelse samt om Tonnage og Bemanding i hver Gruppe. (Classement des navires k voiles par catégories de tonnage et d'après Fartøiernes ;. Nordishavets Kyst. Ant ai. I Be,."'l Antal. Benmil- 8. Arendal. 9. Stavanger. onng. i ding. A )ital. rfonnave. Bemanding.. Seilfartoier overhovedet : 0, under 0 Ton 8 07; ;--) ; ' t 0! , ' 0; ' ().; ; 7 00 o i ,;) ; - II Summa 87; under 0 Ton..I I 8 89 o () Sutnma 7 9 `,-) ti 7 S 9 _ no Seilfartoier beskjalligede i indenrigsk Kystfart samt led i udenrigske Fiskeexpeditioner 88 under 0 Ton. 9; ; ; i ! -! Ç.)! ; ; _, _ _, - - Samna ,9 87 under 0 Ton over 00 ) Summa 9 Seilrartoier beskjfettigede i udenrigsk Fart: !_'07,! : 77 o9 ()0790; 8 9,, 8_-); ; tf.,) 8 8, i:; I. 8 0, 0 97, 8; 9 ly. Seiltartoier beskjatigede ved Stri-, livairos- og Hvaltangst : ) Se ovenfor under I

33 ,, ;, C. No.. 7' Tabel. Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 879. (Situation de la marine marchande it la fin de l'année 879.) f. Antal Seilfartoier af forskjellig Størrelse med Oplysning om deres Anvendelse saint om Tonnage og Bemanding i hver Gruppe. (Classement des navires à, voiles par catégories de tonnage et d'après l'emploi.) Fartoiernes under 0 Ton Summa Antal. 0. Drammen.. Kristiania.. Bergen. ; ; 9 } Beman- Beman- Antal. Antal. ding. Bemanding, ding. ±.), ti 7 I 8 9. Seilfartoier overhovedet : under 0 Ton.., , , ' ' ' j ' U ; , ,, I () - - _ i,, - Summa Seilfartoier beskjtettigede i indenrigsk Kystfart sami ved indenrigske Fiskeexpeditioner: 7 under 0 Top ! ,-,,! i L ; il00 00_ ' i _.,. - -, - - Summa i Seilfartoier beskjtettigede i udenrigsk Fart : under 0 Ton 9 " ' i í ; f.-; :, over ) Summa 8; 9 : 9 0 9; 9 iv. Seilfartoier beskjteftigede ved Stel-, Hvalros- og Ilvalfangst I) Se ovenfor under I

34 C. No.. Tabel. Handelsflaadens Tilgang (Accroissements et extinctions de la marine a. Damp- Tilgang. Landsdele. Nybyggede Norge. ' Nybyggede Ellers tilkjobte landet for norsk fra Regning. Udlandet. Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. Antal. Antal. Antal. I. Hovedoversigt. Skagerakskysten... Nordsokysten Det norske Havs -Kyst Nordishavets Kyst... Tilsammen Heraf Rigets Bygder. Byer. 7-99, 0 7, ' IL Bygderne am tsvis. NedenEes Søndre Bergenhus Nordland Byerne. Moss... Kristiania.. Drammen Sandefjord. iporsgrund.. Kristianssand. Mandal... Stavanger Bergen.... Kristianssund. Trondhj em Levanger. Namsos Tromso : I I 8 7 b. Dampfartoia Oversigt. Skagerakskystein Nordsokysten Det norske Havs Kyst Nordishavets Kyst... Tilsammen Heraf Rigets Bygder. Byer Begge i Malmo.

35 I C. No. 7 og Afgang i Aaret 879. marchande pendant l'année 879.) fartøjer.... Solgte til Udlandet Antal. Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Afgang. Antal. I Antal. Forliste. Ophuggede. ; Antal. Landsdele. 9 0 I I I. llovedoversigt. Skagerakskysten. Nordsokysten. Det norske Havs Kyst. Nordishavets Kyst. Tilsammen. Heraf Rigets Bygder. Byer. 9 Bygderne amtsvis.! Nedenæs. Sondre Bergenhus, Nordland. 8 8 I - III. Byerne. Moss. Kristiania. Drammen. Sandefjord. Porsgrund. Kristianssand. Mandal. Stavanger. Bergen. Kristianssund, Trondhjem. Levanger. Namsos. Tromso. over 0 Ton i Oversigt. Skagerakskysten. Nordsokysten. Det norske Havs Kyst. Nordishavets Kyst. Tilsammen. Heraf Rigets Bygder. Byer.

36 8 C. No.. Tabel. Handelsflaadens Tilgang (Accroissements et extinctions de la marine e. Seil- Landsdele. 0k, Tilgang. Nybyggede Nybyggede i Ud- Ellers tilkjobte landet for norsk fra Norge. Regning, Udlandet. Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder.. llovedoversigt. Skagerakskysten.. Nordsokysten Det norske Havs Kyst Nordishavets Kyst.. Tilsammen Heraf Rigets Bygder. - Byer.. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus Buskerud.... Jarlsberg og Laurvik Bratsberg - Nedenes Lister og Mandal. Stavanger..... Sondre Bergenhus. Nordre Romsdal Sondre Trondhjem - Nordre --- Nordland Tromso.... Finmarken. II. Byerne amts -vis. Smaalenene Akershus _ Kristiania.. Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg... Nedenms Lister og Mandal. Stavange' r Bergen... Nordre Bergenhus, - Enkelte Byer. Stavanger Drammen_. Arendal.. Tønsberg' Ki _Lagero Antal. Antal. Toimage ! 08i Antal. Antal. 7 8 i Romsdal 87 Sondre Trondhjem. 9 Nordre 98 Nordland Tromso 7 0 Finmarken ,

37 C. No.. 9 og Afgang i Aaret 879. marchande pendant Pannée 879.) fartøjer. Afgang. Solgte til Udlandet. Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Forliste. Ophuggede. Landsdele. Antal. Antal. Antal. Antal i ' ši i i i , o I. Hovedoversigt. Skagerakskysten. Nordsokysten. Det norske Hays Kyst. Nordishavets Kyst. Tilsammen. Heraf Rigets Bygder. Byer. II. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenæs. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhus. Nordre Romsdal. Sondre Trondhj em. Nordre Nordland. Tromso. Finmarken. III. Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Buskerud. Jarlsberg og Lanrvik. Bratsberg. Nedenms. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Sondre Trondhjem Nordre Nordland. Tromso. Finmarken. IT Enkelte Byer. Stavanger. Drammen. Arendal. Tønsberg. Kragere'.

38 0 C. No.. Tabel. Handelsflaadens Tilgang (Accroissements et extinctions tle la marine d. Seilfarteier Tilgang. Landsdele. Nybyggede Nybyggede i Ud- Ellers tilkjobte ilandet for norsk I fra Norge. Regning. Udlandet. Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder, Antal. Antal. Antal. Antal. I (-; 8 I. Hovedoversigt. Skagerakskysten Nordsokysten Det norske Havs Kyst Nordishavets Kyst Tilsammen Heraf Rigets Bygder Byer IL Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedences Lister og Mandal. Stavanger..... Sondre Bergenhus Nordre Romsdal Sondre Trondhjem. Nordre Nordland Tromso Ill. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus... Kristiania Buskerud Jarlsberg og Laurvik Bratsberg Nedenws Lister og Mandal. Stavanger Bergen Romsdal..... Sondre Trondhjem. Nordre Tromso Fimnarken Enkelte Byer. Stavanger Drammen.... Arendal Tønsberg Kragerø , Z Y O

39 C. No.. og Afgang i Aaret 879. IH arehande pendant l' année 879.) over 0 Ton. Afouno. IN I Solgte til Udlandet. Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Forliste. Ophuggede. Landsdele. Antal. Antal. Tonnage Antal. Antal. Tannage MIN MIN V t ' , t i A I. novedoversigt. Skagerakskysten. Nordsokysten. Det norske Havs Kyst. Nordishavets Kyst. Tilsammen. Heraf Rigets Bygder. Byer. II. Bygderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenbus. Nordre -- Romsdal. Sondre Trondbjeol. Nordre Nordland. Tromso. Byerne amtsvis. Smaalenene. Akershus, Kristiania. Buskerud. Jarlsberg og Laurvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. ergen. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Tromso.. Finmarken. Iv. Enkelte Byer. Stavanger. Drammen. Arendal. Tønsberg. Kragerø.

40 C. No.. Tabel. Ski bsbygge- (C onstruction des Antal Fartøjer for- Lan(Tsdele. under Toit. Ton. Ton Ton. Tun Ton. a. Dampfartoier. Stavanger.. Bergen Tilsammen h. Seiltartoier. Rigets Bygder Byer Bygderne fogderi J arlsberg Laurvik Nedemes Lister Ryfylke Son dhordland Nordhordland Hardanger og Voss Sogn Sondmore Romsdal Nordmøre Strinden og Selbu Stjør- og Vardal Inderøen Salten Tilsammen By erne. Fredrikshald Tønsberg Porsgrund Kragerø Østerrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristianssand Mandal Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Stenkjær Namsos ) ii , 0 ti. i) o De i Norge nybyggede Far -Wier ere i denne Tabel ordnede efter sine Bygningssteder,

41 C. No.. riet i Aaret 879. navires en 879.) delte efter Tonnagen Ton Ton. Ton Ton Ton. Tilsammen. Antal. Landsdele a. Dampfartoier. Stavanger. Bergen. Tilsammen. b. Seilfartoier. _ Rigets Bygder. Byer. Tilsammen Bygderne fogderivis. Jarlsberg. Laurvik. Nedenæs. Lister. Ryfylke. Sondhordland. Nordhordland. Hardanger og Voss. Sogn. Sondmore. Romsdal. Nordmøre. Strinden og Selbu. Stjør- og Værdal. Inderoen. Salten Byerne. Fredrikshald. Tønsberg. Porsgrund. Kragerø. Osterrisor. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristianssand. Mandal. Stavanger. Kopervik. Haugesund. Bergen. Stenkjær. Namsos. ikke efter sine Hjemsteder ; deraf Forskjellen mellem Tabel og. MMIIIMI

42 C. No. 8. Tabel. Oplysninger om de i Aaret 879 anmeldte Tab af Skibe. Savnede. Strandede. Ved Sammenstod. Kon demnerede. Kantrede. For- Sunkne. ladte Soen. Ellers. Uoplyst hvorledes. Ialt I. Fartoiernes Antal og Storrelse Under 0 Ton over 000 Tilsammen 97 o 90 ) H. Fartoiernes Alder. Under Aar over 0 Ubekjendt Tilsammen III. Fartoiernes Bygningssted. Norge Sverige Danmark Storbritannien Finland Rusland Tydskland. Holland Belgien Frankrige Brit. amerik. Besidd. Amerika Udlandet forovrigt Uopgivet Tilsammen Si i 9 I ) Heraf Dampskib, dr. 8 Ton.

43 C. No.. Tabel. Oplysninger om de i Aaret 879 anmeldte Tab af Skibe. Stran- Kantdede. rede. Sunkne. ladte Soen. Ved Sammenstod. For- Savnede. Kon- Uoplyst dem- Ellers. hvornerede. ledes. Ialt. IV. Ladningernes Beskaffenhed. Trælast Kul og Mursten. 8 Salt Korn etc Andre Varer 7 Ballast 7 tropgivet Tilsammen V. De ombordværende Personer og deres Skjeebne. Besætningens Antal, Føreren inkl. Heraf opgi vet som omkomne (Opgav en ufuldstændig): Af Besætningen... - Passagerer VI. Af de i 879 anmeldte Forlis indtraf: Aar og Aarstid ) Ialt. Januar Februar Marts April Mai Juni Juli August September Oktober November December Sommeren Rosten Vinteren Tiopgivet Tilsammen.. _ ) ) 8 ) Tonnage '8 ) i 880 indtrufne Forlis, til en samlet Drægtighed af Ton, eye medtagne i Opgaverne for 879. ) Heraf Dampskib, dr. 8 Ton. ) Heri medregnet 0 Forlis, ialt 79 Ton, for hvilke Oplysning om Tiden ikke er meddelt..

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. o. No. c. TABELLER VEDKOM ME ND E NORGES SKIBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaaftiged.e i

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

SEA FISHERIES OF NORWAY

SEA FISHERIES OF NORWAY C. No. 9. STATISTICS OF THE SEA FISHERIES OF NORWAY DURING THE YEAR issi WITH RETROSPECTIVE STATISTICAL TABLES RELATING TO THE SEA FISHERIES IN THE YEARS 18661881 PUBLISHED BY THE CENTRAL STATISTICAL OFFICE.

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877.

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKBSFART AARET. UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet efter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. orges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la orvége, troisième série) o Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 88 (Rapports consulaires) Den norske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF

DE FASTE EIENDOMME TABELLER. C. No. 11. karene ØØao BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania VEDKOMMENDE UDGIVNE AF C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE DE FASTE EIENDOMME I karene 87875. ØØao UDGIVNE AF BET STATISTISKE CENTRALBUREAU. gristiania. TRYST I RINGVOLDS BOC}TRYgKERI. 880. Ved Udgangen af 875 var let af særskilt

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Norges kommunale Finantser

Norges kommunale Finantser C. N. 1. STATISTIK OVER Nrges kmmunale Finantser Aarene 1878, 1879 g 188. Udgiv et af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. I Kmmissin hs H. A schehug & C. 1882-1885. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg1.1 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania. 1890-1891. 0 c Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1891. á Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1890-1891. Skolens Overbestyrelse

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole

Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole Aarsberetning fra Den kg1. norske Kunst- og Haandwerksskole i Christiania. Skoleaaret 1902-1903. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1903. Skole-Efterretnin g er for Skoleaaret 1902-1903. Skolens

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere