Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes Virksomhed i 899. (Statistique des hospices d'aliénés.) -. Den norske Rigstelegraf 899 og Iste Kvartal 900. (Statistique des télégraphes du Royaume.) -. Civil Retspleie 897 og 898. (Statistique de la justice civile.) -. Norges Skibsfart. (Statistique de la navigation.) Det statistiske Centralbureau liar derhos bl. a. udgivet følgende tærker: Statistique internationale: Navigation maritime..r, m, Iv. Christiania 876, 88, 887, 89. International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelsfiaaderne i Aarene Kristiania 887. Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsflaaderue Kristiania 897. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Tyvende Aargang, 900. Kristiania 900. (Annuaire statistique de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Attende Bind, 900. Kristiania 90. (Journal du Bureau Central de Statistique.) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet Januar 89. Kristiania 89. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v Juni 889. Kristiania 889. Do. for Tidsrummet Juli 889- December, 89, for Tidsrummet Januar 89- December 89, for Tidsrum, met Januar 89 December 897 og for Tidsrummet Januar 898- December 900, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind, Femtende Bind og Attende Bind. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilkjøbs hos H. As & C o., Kristiania. 9 April 90.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTK. Fjerde Række Nr.. TABELLER VEDKOMMENDE RGES SKIISFART I AARET 899, MED HUNG VEDKOMMENDE MET 900. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 899, avec appendice concernant l'année 900.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 90

4 For Aargangene se Norges officielle Statistik, Tredie Række Nr.,, 9, 80, 0, 0, 9, 69, 9,, 0, 6, 88, 0,. (Norges indenrigske Skibsfart 88 se Norges officielle Statistik, Tredie Række Nr. 0.) STEEN'SKE BOGTRYKKERI.

5 Indhold. Side. Indledning * Anhang. (Foreløbig Oversigt vedkommende Aaret 900.) 0* a) Den norske Handelsflaade: Tabel. Han.delsflaaden ved Aarets Udgang a. Dampfartoier og Seilfartoier underet b. Dampfartoier og Seilfartøier særskilt 6 C. Dampfartoier og Seilfartøier over 0 Ton 8 d. Dampfartoier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været sysselsatte 0 e. Dampfartoier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding f. Seilfartoier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage og Bemanding. Han.delsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Lob a. Dampfartoier b. Seilfartoier 6 -. Antal og Drægtighed af de i Aarets Lob i Norge eller i Udlandet for norsk Regning nybyggede Fartøjer 8 -. Oplysninger om de hjemmehørende Fartøiers Bygningsmateriale 9 -. Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe 0 b) Skibsfarten mellem Norge og Udlandet: 6. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Fartøiers Nationalitet - 7. Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder - 8. De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder - 9. Skibsfarten paa de enkelte norske Toldsteder a. Oversigt over den samlede ind- og udgaaende Skibsfart b. Skibsfarten paa de enkelte udenrigske Steder : Tonsdrægtigheden af de med Ladning ankomne og afgaa,ede Fartøjer C. Skibsfarten under hvert enkelt Flag: I. Antallet af de med Ladning og i Ballast ankomne Fartoier 6 II. Antallet af de med Ladning og i Ballast afgaaede Fartøjer 8 Tonsdrægtigheden af de med Ladning ankomne og afgaaede Far-Wier 0-0. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Far-, tøiers Nationalitet -. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder 6 8

6 Side. Tabel. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder -. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og Udlandet 8. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet 9 6. Detaillerede Oplysninger om Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet 0 De i regelmæssig Dampskibsfart udførte Reiser mellem Norge og Udlandet. 7. Antallet og Drægtigheden af de ved de norske Toldsteder fra og til. Nor dishav et (Jan Mayen, Spitsbergen, Davisstrædet m. m.) expederede Fartoier c) Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag: - 8. Oversigt over den samlede udenrigske Skibsfart under norsk Flag.. 9. Oversigt over den samlede udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag 8 O. Beregnet Bruttofragt af norske Fartoier ved den udenrigske Skibsfart 6 a. Ankomne og afgaaede Fartøjer 6 b. Opgave over Bruttofragten særskilt for den norske Fart og Fragtfarten 6

7 Table des matières. Pages. Introduction * Appendice. (Données provisoires concernant l'année 900.) 0* a) Marine marchande: Tableau n. Effectif de la marine marchande à la fin de l'année a. Navires h vapeur et h voiles réunis b. Navires h vapeur et h voiles séparément 6 C.Navires h vapeur et h voiles au-dessus de 0 tonneaux 8 d. Navires h vapeur et à voiles classés d'après leur emploi 0 e. Navires h vapeur, classés par catégories de tonnage et d'après l'emploi f. Navires h voiles, classés par catégories de tonnage et d'après l'emploi. Accroissements et extinctions de la marine marchande pendant l'année a. Navires h vapeur b. Navires 'à voiles 6 -. Construction de navires pendant l'année 8. Matières de construction des navires existants 9 -. Naufrages et échouements 0 b) Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'étranger: Résumé par pavillon - 7. Résumé par pays de provenance et de destination Navigation par pays et par pavillon Mouvement des douanes a. Résumé b. Navigation par pays : Tonnage des entrées et des sorties des navires chargés C, Navigation par pavillon: I. Nombre des entrées des navires chargés et sur lest 6 II. Nombre des sorties des navires chargés et sur lest 8 III. Tonnage des entrées et des sorties des navires chargés et sur lest 0-0. Résumé de la navigation, par pavillon -. Résumé de la navigation voiles, par pays de provenance et de destination

8 Pages. Tableau n. Résumé de la navigation à, vapeur, par pays de provenance et de destination -. Navigation à, vapeur par pays et par pavillon -. Résumé de la navigation à, voiles Résumé de la navigation à, vapeur Données détaillées sur la navigation à, vapeur 0 Navigation h, vapeur régulière entre la Norvége et l'étranger Expéditions dans les mers arctiques c) Mouvement de la navigation norvégienne à, l'étranger: - 8. Résumé du mouvement de la navigation norvégienne à, l'étranger Résumé du mouvement de la navigation à, vapeur norvégienne à, l'étranger 8-0. Produit brut de la navigation norvégienne à, l'étranger 6 a. Navires entrés et sortis 6 b. Produit brut avec distinction de la navigation entre la Norvége et l'étranger et entre deux pays étrangers 6 --*

9 Indledning med Anhang indeholdende foreløbig Oversigt for Aaret 900. Den norske Handelsflaades Størrelse var ved Udgangen af 899, som følger: Antal. Ton. Dampskibe Sejlskibe Tilsammen Da Handelsflaaden den December 898 talte 6 99 Fartøjer ) med en Tonnage af 8 78 Ton, er den altsaa i 899 formindsket med Fartoier og Ton. Formindskelsen falder udelukkende paa Seilskibene, hvis Antal og Tonnage er formindsket med 8 Fartoier og 68 Ton. Dampskibenes Antal er gaaet op fra 068 til 8 og Tonnagen fra 7 70 til 8 7 Ton, altsaa en Forøgelse af 60 Far -Wier og 677 Ton. Naar hver Dampskibston regnes lig Seilskibston efter den ældre Maaling og.6 Ton efter den nye Maaling, stiller Fartoiernes efter Effektiviteten beregnede Tonnage sig, som følger: Ved Udgangen af Aaret: Reg.-Ton. Dampskibe. Beregnede Ton. Seilskibe, Reg. -Ton. Tilsammen beregnede Ton. Procenter i Forhold til den samlede beregnede Tonnage. Dampskibe. Sejlskibe ) I «Tabeller vedkommende Norges Skibsfart i Aaret 898. er Antal Fartøjer feilagtigt opfort til 7 09 istedetfor Forskjellen falder paa Seilfartoier under 0 Ton, hjemmehørende i Romsdals Amt.

10 * Handelsflaadens Forøgelse og Formindskelse i Aarene 897, 898 og 899, beregnet efter Tilgangs- og Afgangsopgaverne, viser følgende Resultat:. Tilgang. Ved Nybygning Ved Nybygning Ved Indkjob i Norge. i Udlandet. fra Udlandet. Nit. Aar. Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. Ton. Dampfartoier : Seilfartoier : Afgang. Ved Afrigning til Læg Ved Forlis. tere og Ophugning. Ved Salg til Udlandet. Ialt. Antal. Ton. Antal. Ton. Antal. 'Con. Antal. Ton. Dampfartoier : Seilfartoier : Altsaa: Netto Tilgang. Netto Afgang. Aar. Antal. Ton. Antal. Ton. Dampfartoier Seilfarteder : Efter denne Opgave skulde Nettoafgangen for Seilskibene være mindre end efter det paa Opgaver over Handelsflaadens Bestand ved Udgangen af 899 byggede Opgjor. Forskjellen, der udgjor 9 Fartoier og 8 76 Ton, skriver sig væsentlig derfra, at mange Fartoier ved Skibsfortegnelsernes Revision er blevne

11 * udstrogne, uden at nogen Anmeldelse om deres Forlis eller Salg er gjort. Hvad Dampfartoierne angaar, vil det sees, at Opgaverne paa det nærmeste stemmer. Angaaende det til Fartøierne anvendte Bygningsmateriale meddeles Oplysninger i Tabel. Ifølge de dersteds meddelte Opgaver, der forovrigt ikke er ganske fuldstændige, havde Norge ved Udgangen af 899: Af Jern- eller Staalskibe : 978 Dampiartoier, dr Ton, og 80 Seilfartoier, dr. 6 8 Ton, og af Træskibe: 0 Dampfartøier, dr. 9 Ton, og 8 Seilfartoier, dr Ton. Angaaende Handelsflaadens Vær di anstillede Bureauet for 897 en Beregning, hvis Detailler findes anført i «Meddelelser fra det statistiske Centralbureau» for 899, Side 9-0. Ifølge denne Beregning skulde den gjennemsnitlige Værdi pr. Ton have udgjort for Dampfartoier af Jern eller Staal Kr..8 og af Træ Kr. 9.0, og for Seilfartoier af Jern eller Staal Kr. 0.0 og af Træ Kr. 6.. Anvendes samme Gjennemsnitsværdier paa Aarene 898 og 899, udkommer følgende Beløb for disse Aar : Aar. af Jern eller Staal. Dampfartoier af Tree. af Jern eller Staal. Seilfartoier af Tree. Tilsammen. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Decbr Det antages imidlertid, at Gjennemsnitsvaardierne i de senere Aar er stegne, ialfald for Dampskibenes Vedkommende. Antallet og Tonnagen af de f orliste Skibe har i de senere Aar udgjort, som følger : Aar. Antal. Dampskibe. Drægtighed i Ton. Antal. Sejlskibe. Drægtighed i Ton Tilsammen : ,

12 * I Forhold til den gjennemsnitlige Tonnage, som i førstnævnte Femaar var 9 8 Ton Dampskibe og 77 Ton Sejlskibe og i sidstnævnte Femaar henholdsvis 0 9 og 87 Ton, samt i Aarene henholdsvis 9 og 68 6 Ton, udgjorde de aarlige Forlis af Dampskibe i første Femaar gjennemsnitlig.99 Pct., i andet Femaar.6 Pet. og :.7 Pct. og af Sejlskibe henholdsvis., 6. og 6.67 Pct. aarlig. Angaaende de ved Forlisene indtrufne Tab af Menneskeliv indeholder Tabel endel, dog ikke fuldstændige, Opgaver. Af Besætningen paa de i 899 som forliste anmeldte Fartoier, 898 Mand, skal der saaledes være omkommet Sømænd, medens Antallet af de Omkomne i 898 var 7 Sømænd, i 897 Sømænd samt Passagerer, i Sømænd samt Passager og i 89 Sømænd samt Passagerer. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i 899 regnet efter Antallet af Skibsexpeditioner 6 Fartaier, med en samlet Tonnage af 9 7 Ton, for Indgaaende, og 86 Fartøjer, dr. 77 Ton, for Udgaaende. Heraf havde de med Ladning ankomne eller afgaaede Fartoier følgende Tonnage : Ankomne. Afgaaede. Seilskibe 7 6 Ton Ton Dampskibe Ialt 7 80 Ton Ton. Den med Varer bestuvede Tonnage af Dampfartøierne udgjorde ifølge Tabel 0 for Indgaaende og for Udgaaende 0 80 Ton. Gaar man ud fra, at samtlige som ladte opførte Seilfartoier har indehavt fuld Ladning, skulde den bestuvede Del af Tonnagen overhovedet have udgjort 66 7 Ton for Indgaaende og Ton for Udgaaende. Hovedtrækkene af denne Skibsfart for de sidste Aar vil sees af nedenstaaende Tabel, der viser Bestuvningen (angivet i Tusinder af Ton) af de i Aarene med Ladning ind- og udgaaede Fartøjer. Aar. Indgaaende. Udgaaende. Seil. Damp. Tilsammen. Seil. Damp. Tilsammen o

13 For den i n d gaaende Skibsfarts Vedkommende var de ladte Fartoiers Bestuvning i 899 storre end i noget af de foregaaende Aar. Den u d gaaende Skibsfart viser derimod nogen Nedgang i Sammenligning med 898, men bortseet fra dette Aar var Bestuvningen ogsaa her større end i noget af de foregaaende Aar. Betragter man Seilskibsfarten og Dampskibsfarten hver for sig, viser Sammenligningen med tidligere statistiske Opgaver, at for Seilfartoiernes Vedkommende var Bestuvningen i 899 for Indgaaende noget storre end i 898 og storre end for ti Aar tilbage, for Udgaaende var den mindre end i 897 og 898, da den var adskilligt storre end i de nærmest foregaaende Aar, men alligevel ikke naaede op til, hvad den var i Aarene Dampskibstonnagen viser en stadig Forøgelse, idet Bestuvningen af indgaaede Dampskibe er gaaet op fra Ton i 890 til 00 Ton i 899 og Bestuvningen af udgaaede Dampskibe fra til Ton. For den udgaaende Farts Vedkommende er der dog i 899 Nedgang i Sammenligning med 898. Regnet efter Bestuvningen skulde i Pct. af de indførte, og 9. Pct. af de udførte Varer være transporteret i Dampskibe. De tilsvarende Forholdstal for det foregaaende Aar var 7. og 0. Pct. Af den samlede med LAdning ind- og udgaaende Tonnage, Seil og Damp underet, faldt 7 Ton eller 66.9 Pct. paa norske og 69 Ton eller. Pct. paa fremmede Fartoier (Tabel 6). Medens der i denne Henseende ikke er nogen særdeles væsentlig Forskjel mellem den indgaaende og den udgaaende Skibsfart, idet norske Skibe af hin besørgede 6.7 Pct. og af denne 70. Pct. - fremmede Skibe henholdsvis 7. og 9.7 Pct. -, stiller derimod Forholdet sig helt forskjelligt, naar man sammenligner Seilskibsfarten med Dampskibsfarten. Regnet procentvis udgjorde nemlig paa den ene Side det norske og paa den anden Side de fremmede Flags Andel : I Seilskibsfarten. I Dampskibsfarten. Overhovedet. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede. Norske. Fremmede.,....0 M..,,, / Pct.. Pct. 8. Pct..6 Pct Pct..0 Pct Man ser heraf, at i det sidste Aar mere end / af Seilskibsfarten og vel / af Dampskibsfarten er bleven besørget af norske Skibe. I Tabel 8 o. fgg. er der gjort Rede for den samlede udenrigske Skibsfart under norsk Flag og den derved indvundne Fragtfortjeneste.

14 6* Efter de foreliggende Opgaver er der af norske Fartøjer ialt udfort 0 Reiser, hvoraf 987 mellem Norge og Udlandet og 6 8 mellem fremmede Havne indbyrdes. Disse Reiser falder under følgende Hovedgrupper : ) Seilfartoier. Dampfartoier. Antal Reiser. Tonnage. Antal. Reiser. Tonnage. Ankomne til Norge fra TTdlandet Ladte Ball, Ankomne til Udlandet fra Norge Ladte Ball Ankomne i Fragtfart Ladte Ball Tilsammen Ladte Ball Ialt ) Fartøjer, som under samme Reise har anløbet flere Rayne for at oplosse eller indtage Ladning, er nu som tidligere kun medtaget i den Havn, hvor Losningen endelig er tilendebragt eller hvor Indtagelsen af ny Ladning i Retur eller paa selvstændig Reise er paabegyndt. Antallet og Tonnagen af de Fartøjer, der saaledes har anlobet i Forbiseiling, hvilket næsten udelukkende gjælder Dampfartoier, kan i det hele anslaaes til ca. 0 og ca Ton. Af Lande, hvor Tonnagen al Farteder i Forbiseiling overstiger Ton, falder paa Europa : Storbritannien og Irland Ton, Spanske Havne ved Middelhavet Atlanterhavet 6 00 Italien 7 00 Finland Sverige Franske Havne ved Atlanterhavet Tyske Nordsoen 000 Portugal Danmark 00 Grækenland samt paa Lande udenfor Europa Vestindien Amerikas Forenede Stater 8 00 Laplatastaterne De britiske Besiddelser i Nordamerika

15 '7* I Løbet af 899 sysselsattes i udenrigsk Fart gjennemsnitlig 66 Dampskibe, dr Ton, og 8 Sejlskibe, dr Ton. Gaar man ud fra, at Dampfartoi med Hensyn til Effektivitet veier op mod.6 Seilfartoier, skulde der i 899 til udenrigsk Fart have været anvendt 0 beregnede Fartoier med en Drægtighed af 8 Ton. Paa hvert beregnet Fartoi falder der altsaa gjennemsnitlig.8 Reiser, og da Drægtigheden af de med Ladning ankomne Fartoier var Ton, skulde hvert Fartoi overhovedet have havt.86 Ladning paa Kjolen. Hdfores denne Beregning særskilt for Dampfartoierne, vil man finde, at hvert af disse gjennemsnitlig har udfort 7. Reiser og havt 6. Ladning paa Kjolen. Den ved vor udenrigske Skibsfart optjente Brut t ofr agt var ifølge Tabel 0 for : Aar. Sejlskibe. Dampskibe. Tilsammen. Kr. Kr. Kr Efter dette skulde vore Fartoier i 899 have opseilet i Fragt ca Kr. mere end i det nærmest foregaaende Aar ; Seilfartoierne viser en Opgang af ca Kr., og den af Dampskibene optjente Bruttofragt er steget med ca Kr. Tonnagen af de med Ladning ankomne Seilfartøier er samtidig steget fra 9 0 Ton i 898 til 9 87 Ton i 899 og Tonnagen af de med Ladning ankomne Dampfartøier fra Ton i 898 til Ton i 899. Sammenlignes Bruttofragten med den i udenrigsk Fart sysselsatte Tonnage, vil man finde, at der i 899 optjentes for hver Seilskibston Kr. og for hver Dampskibston 78 Kr. Til Sammenligning hidsættes følgende Opgaver : Seilskibe 8 Kr. 6 Kr. 0 Kr. Kr. 0 Kr. Kr. Kr. 7 Kr. Kr. Dampskibe Med Hensyn til Dampskibene kan forovrigt mærkes, at for de Fartoier, der har været sysselsatte i Maanedsfragt, er Udgifter til Kul samt Havneudgifter udredede af Befragterne. Den af disse Fartoier optjente Bruttofragt er beregnet til Kr ; se nærmere herom Anm. Side 6.

16 Den i de sidste Aar optjente Bruttofragt fordeler sig paa følgende Maade mellem den n or sk e Fart o: Skibsfarten mellem Norge og Udlandet, og Fragtfarten. Aar. Norsk Fart. Fragtfart. Seilskibe. Dampskibe. Tilsammen. Seilskibe. Dampskibe. Tilsammen. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr Til nærmere Oplysning om Hovedfelterne for den norske Skibsfart hidsættes modstaaende Tabel, der viser den paa de forskjellige Lande optjente Bruttofragt saavel i 899 som for Sammenligningens Skyld ogsaa i 898 og 897. Antallet af i 899 romte no rske Sof olk og af de efter tidligere Romninger hjemkomne S of olk er af Indrulleringscheferne opgivet til henholdsvis 99 og. Efter de fra Konsulerne meddelte Opgaver over Søfolk romte fra norske Fartoier skulde derimod Antallet af Rømninger i nævnte Aar udgjore. Af opsparede Hyrebelob hjemsendtes i 899 gjennem de forenede Rigers Konsuler af norske Sømænd tilsammen Kroner. Betydelig opsparede Beløb hjemsendes forovrigt paa anden Maade, bl. gjennem skandinaviske Somandshjem. Som Anhang lader man folge en foreløbig Oversigt over den norske Handelsflaades Størrelse ved Udgangen af Aaret 900 og Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i samme Aar. (Se S. 0*-*.)

17 Bruttofragt (udtrykt i Tusinder af Kr.) optjent af norske Fartøjer. Lande Heraf i 899: Indgaaende. Udgaaende. Storbritannien og Irland Norge Amerikas Forenede Stater Sverige Syd- og Østasien Tyskland Sydamerika Britisk Nordamerika ').. Rusland og Finland Frankrige Vestindien, Mexiko, Centralamerika Nederlandene Afrika Australien. Spanien samt Gibraltar.. Danmark, Island, (Færoerne) Belgien Italien, Malta, østerrige og Ungarn Portugal Tyrkiet, Rumænien, Grækenland Tilsammen 76.o o 70.o 9.o.s s o 6.o 0 00.o s 69.o s o o i 69.o o 6 99.o 000.o o o 60.o 0.o t t o ) 8 O6.') ) Jfr. Anm. Side 6 og 7. ) Da disse Summer indbefatter saavel den for Indgaaende som den for Udgaaende optjente Fragt og saaledes hvert Fragtbeløb er regnet to Gange, bliver de her opførte Beløb det dobbelte af den samlede Bruttofragt.

18 . Handelsflaaden i Aarene 899 og 900. Ifølge nærværende Statistiks Tabel udgjorde Norges Handelsflaade den Decbr. 899: Dampskibe af Staal eller Jern 978, dr Reg.-Ton, - - Træ. 0-9 Sejlskibe af Staal eller Jern Træ Tilsammen : Dampskibe Seilskibe Ialt 6 86, dr. 9 Reg.-Ton. Antager man, at de i den officielle Skibsfartsstatistik medtagne Dampskibe i Løbet af Aaret 900 har modtaget samme Tilvekst som den, der fremkommer ved indbyrdes at sammenligne Norsk Veritas's Dampskibsfortegnelser for 900 og 90, og paa samme Maade beregner den Formindskelse, som Seilskibene har undergaaet, kommer man til følgende Resultater for TT dgang en af Aaret 900: Dampskibe af Staal eller Jern 0, dr. - - Træ.. - Sejlskibe af Staal eller Jern Træ 6 - Tilsammen : Dampskibe Seilskibe Reg.-Ton, Ialt 6 70, dr Reg.-Ton. Handelsflaaden skulde altsaa i 900 være formindsket med 06 Fartoier, og Tonnagen med 00 Ton. Formindskelsen falder udelukkende paa Seilskibene, hvis Antal og Tonnage skulde være formindsket med Fartøjer og 9 00 Ton, medens Dampskibenes Antal og Tonnage skulde være forøget med 9 Fartoier og 000 Ton. Tages Hensyn til Dampskibenes storre Transportevne, skulde vor Handelsflaades Effektivitet være forøget med omtrent beregnede Ton udgjørende 0.97 Procent af den beregnede Tonnage i 899 (se foran Side *). Angaaende de enkelte Byers Handelsflaader kan man ikke forinden en IAagtig Revision af de fra Toldkamrene indkomne Lister med Sikkerhed angive, hvilken Tilgang eller Afgang der har fundet Sted i Løbet af Aaret 900. Efter de modtagne Opgaver synes imidlertid det foreløbige Resultat at stille sig, som følger :

19 * Dampskibsflaaden. Seilskibsflaaden. Bergen Ton, Ton, Kristiania Tønsberg Stavanger -I Arendal Haugesund Drammen --f Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 900. Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. _ I. Ankomne Fartoier: Norske Dampskibe Fremmede Tilsammen Dampskibe Norske Seilskibe Fremmede Tilsammen Sejlskibe Ialt Heraf Norske Fremmede II. Afgaaede Fartøjer: Norske Dampskibe Fremmede Tilsammen Dampskibe NorskeSejlskibe Fremmede Tilsammen Seilskibe Ialt Heraf Norske Fremmede

20 * Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede altsaa i 900 regnet efter Antallet af Skibsexpeditioner 0 Fartoier, med en samlet Tonnage af Ton, for Indgaaende, og 08 Fartøjer, dr Ton, for Udgaaende. Heraf havde de med Ladning ankomne og afgaaede Fartøjer følgende Tonnage : Ankomne. Afgaaede. Dampskibe Ton, Ton, Sejlskibe Ialt Ton Ton. Det bemærkes, at disse Tal er foreløbige, men neppe vil undergaa nogen synderlig Forandring. Det statistiske Centralbureau, Kristiania 9 April 90. A. N. Kiær. Aug. C. Mohr.

21 Den norske Handelsflaade ved Udgangen af Aaret 899. (Situation de la marine marchande tt la fin de l'année 899.)

22

23 Š Handelsflaade 899. Tabel I. Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. Dampfartoier og Seilfartoier underet. Landsdele.) 6 Samtlige Fartøjer. Antal. Tonnage. I Bemanding. Fartoier over 0 Ton. Antal. Tonnage. Bemanding. L Riget }feral : Rigets Bygder. Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken i IV. De enkelte Byer. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Son Hvitsten Drøbak V ) Skibe, der tilhorer flere forskjellige Eiere, er soin hidtil anseede hjemmehørende der, hvor den korresponderende Reder er bosat. Opgaverne viser derfor ikke nøjagtigt, hvorledes Eiendom i Skib er fordelt mellem de forskjellige Landsdele, og specielt ikke, hvorledes den er fordelt mellem Land og By, idet det ofte er Tilfældet, at Parter af Skibe der bestyres i Byerne, eies i de omliggende Landdistrikter. *

24 lianclelsflaade 899. Tabel i (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. a. (Forts.) Dampfartoier og Seilfartoier underet. Landsdele. 6 Samtlige Fartøjer. Fartøjer over 0 Ton. Antal. Tonnage. Bemanding. Antal. Tonnage. Bemanding. IV. De enkelte Byer. (Forts.) Kristiania Drammen Holmsbu Svelviken Holmestrand Horten Aasgaardstrand Tønsberg San defjord Larvik Kragerø Langesund Stathelle Brevik Porsgrund Skien 0 sterrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Floro Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkj ær Namsos Mosjøen Bodo Tromso Hammerfest Vadsø Vardo i

25 Handelsflaade 899. Tabel I (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. Dampfartoier og Seilfartoier særskilt. Landsdele. Dampfartoier. Tonnage Antal. Netto. Brutto. 6 Seilfartoier. Bemanding. Antal. Tonnage. Bemanding. I. Riget Heraf: Rigets Bygder Byer II. Bygderne anitsvis. Smaalenene Akershus..... Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhu.s Nordre Bergenh-us.... Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken 8 6 ) Ill. Byerne a ntsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken ) Heraf tilhorer 8, drægtige 9 Ton og med 07 Mands Besætning, Amtskommunen.

26 Handelsflaade Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. b. (Forts.) Dampfartøier og Seilfartoier særskilt. Landsdele. I I i6i 7 Dampfartøier. Seilfartøier. Tonnage Antal. Bemanding, Antal. Tonnage. Bemanding, Netto. I Brutto. IV. De enkelte Byer. ) Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Hvitsten Drobak Kristiania Drammen Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Brevik Porsgrund Skien Osterrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Bodo Tromso Hammerfest Vadsø , " Her er alene opført de Byer, hvor Dampskibe er hjemmehørende; for de øvrige se Side fg.

27 7 Handelsflaad.e 899. Tabel Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. c. Dampfartoier og Seilfartoier over 0 Ton. Landsdele. - Dampfartoier. I 6 Seilfartoier. Antal. Tonnage. Bemanding. Antal. Tonnage. Bemanding. I. Riget Heraf: Rigets Bygder. Byer , IL Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem.... Nordre Trondbjem Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud ' Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken a ) Tilhører Amtskommunen.

28 Handelsflaaae Tabe (Forts.). Handeisflaaden ved Aarets Udgang. c. (Forts.) Dampfartoier og Seilfarteier over 0 Ton. Landsdele. Dampfartøier. I 6 Seilfarteier. Antal. Tonnage. Bemanding. Antal. Tonnage. Bemanding. IV. De enkelte Byer.') Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Hvitsten Kristiania Drammen Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Kragere Langesund Brevik Porsgrund Skien Osterriser Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Flore Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Bodo Tromso Hammerfest Vadsø Se Note Side 6,

29 Tabel i (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. Handelsflaade 899.,.. d. Dampfartoier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været sysselsatte. I. Dampfartoier. 6 Landsdele. Udenrigsk Fart. Indenrigsk Kystfart. Sæl,-Hvalros-,Hvalog Bottlenosefangst. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. 9 I. Riget Heraf: Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem.. Nordre Trondhjem. Nordland Tromso Finmarken 7 li III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem N ordland Tromso Finmarken

30 Handelsflaade Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. d. (Forts.) Dampfartoier og Seilfartoier, inddelte efter den Fart, i hvilken de hovedsagelig har været sysselsatte. H 6 II. Seilfartoier. Landsdele. Indenrigsk Kystfar t! samt indenrigske Fiskeexpeditioner. Antal. Tonnage. Udenrigsk Fart. Antal. Tonnage. Sæl-, Hvalros-, Hvalog Bottlenosefangst. Antal. Tonnage. I. Riget Heraf: Rigets Bygder. Byer II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Roms dal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken

31 Handelsflaacle 899. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets Udgang. e. Dampfartøier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage, nominel Hestekraft og Bemanding. Fartoiernes Tonnage. Antal.. Riget. Ton. nage. nage. Bemanding. Antal. 6 7L Rigets Bygder.. Rigets Byer. Antal. ding. Ton- Nominel Hestekraft. Bemanding. Beman- Under 0 Ton Dampfartoier overhovedet: , ' ' Tilsammen i , II. Dampfartoier beskjaeftigede i indenrigsk Kystfart: 7 Under 0 Ton Tilsammen Dampfartoier, beskjæftigede i udenrigsk Fart: 69 Under 0 Ton ' over 600 ) Tilsammen Tonnage. IV. Damp 'artoier beskjaftigede ved Sæl-, Hvalros-, Hval- og Bottlenosefangst: Under 0 Ton Tilsammen I ) Se ovenfor under I

32 Handelsflaade 899. Tabel (Forts.). Handelsflaaden ved Aarets. Udgang. f. Seilfartøier, inddelte efter deres Størrelse med Oplysning om Anvendelse, Tonnage og Bemanding. Fartoiernes Tonnage. Antal. I 6. Riget. Bemanding. Beman- Tonnage. ding.. Rigets Bygder. Antal. Tonnage. Bemanding Rigets Byer. Antal. Tonnage. Sellfartoier overhovedet: Under 0 Ton Tilsammen Under 0 Ton Tilsamm en Under 0 Ton over 600 ). Tilsammen 8 798; O III. Seilfartoier, beskjæftigede i udenrigsk Fart : ' Iv. Seilfartoier, beskjæftigede ved Sæl-, Hvalros-, Hval- og Bottlenosefangst : Under 0 Ton Tilsammen H. Seilfartoier, beskjæftigede i indenrigsk Kystfart samt ved indenrigske Fiskeexpeditioner: Se ovenfor under I

33 8 ilandelsflaade 899. Tabel. Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Lob. Landsdele og Byer, hvor Fartoierne horer hjemmel). I. Riget Fartøjer over 0 Ton. Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer.. II. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Stavanger Nordre Bergenhus. Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem... Nordland Tromso III. De enkelte Byer Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Hvitsten Kristiania Drammen Tønsberg Sandefjord Larvik K ragerø Langesund. Brevik Porsgrund Skien Tvedestrand Arendal Lillesand Kristiansand Mandal Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Stenkjær Namsos Tromso Hammerfest Nybyggede i Norge. a. Dampfartoier.! 6 8 Nybyggede i Udlandet for norsk Regning. Tilgang. Ellers tilkjobte fra Udlandet. Tilkjøbte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage i ) Opgaverne i nærværende Tabel giver altsaa ikke Oplysning om Bygningsstederne i Norge, hvorom se Tabel.

34 Handelsflaade 899. S =., Tabel (Forts. ). Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Leib. a. (Forts.) Dampfartoier. Landsdele og Byer, hvor Fartoierne horer hjemme. I. Riget - I 6 8 Solgte eller Solgte overflyttede til til Udlandet. indeulan dske Steder. Afgang. Forliste. Ophuggede. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. 9 7 I 9 7 I 0 0 Fartøjer 7 over 0 Ton. 6 I Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer II. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Jarlsberg og Larvik. Bratsberg _N edenes Stavanger Nordre Bergenhus. Roms dal Sondre Trondhj em. Nordre Trondhjem.. 0 Nordland 6 8 Tromso III. De enkelte Byer Fredrikshald 9 Sarpsborg Fredrikstad Moss Hvitsten Kristiania 8 6i79 78 Drammen 8 6 Tønsberg 8 76 Sandefjord 68 Larvik Kragero Langesund Brevik Porsgrund Skien Tvedestrand 9 Arendal 06 0 Lilles an d Kristiansand 66 Mandal Stavanger 8 Kopervik Haugesund Bergen Aalesund Molde Kristiansund. 9 Trondhjem 86 Stenkjær Namsos 8 Tromso Hammerfest..

35 Tabel Forts.). Handelsflaadens Tilgang og Afgang b. Seilfartoier. Handelsflaade 899. Aarets Lob. Landsdele og Byer, hvor Fartoierne horer hjemme ). Nybyggede i Norge. 6 8 Nybyggede Udlandet for norsk Regning. Tilgang. Ellers tilkjobte fra Udlandet. Tilkjobte eller overflyttede fra indenlandske Steder. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. I. Riget Fartoier over 0 Ton. Af samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder -- Byer II. Bygderne amtsvis Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Sondre Bergenhus... Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Byerne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Bergen Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem.... Tromso..... Finmarken IV. Enkelte Byer. Tonsberg Kragero Arendal Kristiansand Stavanger ) Se Anm. Side.

36 6 llandelsflaade 899. Tabel (Forts.). Handelsflaadens Tilgang og Afgang i Aarets Leib. b. (Forts.) Seilfartøier. T,artacridalc, no. Thrnr hvor Farteierne hører hjemme. Solgte til Udlandet. 6 Solgte eller overflyttede til indenlandske Steder. Afgang. Forliste. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Afriggede eller ophuggede. Antal. I Tonnage. i E. Riget Fartøjer over 0 Ton A f samtlige Skibe faldt: paa Rigets Bygder Byer [I. Bygderne amtsvis. Smaalenene Akershus Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes i Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus I 0 Nordre Bergenhus... 8 Romsdal Søndre Trondhjem.., Nordre Trondhjem Nordland _6 8 0 rromso Finmarken i 8 - Ill. Byerne amtsvis Smaalenene i Akershus i Kristiania Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Romsdal 9 7 Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem i Tromso Finmarken IV. Enkelte Byer. Tønsberg..... i Kragero Arendal Kristiansand Stavanger

37 Randelsfiaade 899. Tabel. Antal og Drægtighed af de i Aarets Lob i Norge eller i Udlandet for norsk Regning nybyggede Fartoier. I TiIsammen. Bygningssteder. Under over Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. Antal. Tonnage. a. Dampfartoier. Nedenes Fogderi Hardanger og Voss Fogderi Fredrikstad Kristiania Sandefjord Porsgrund Kristiansand Bergen Trondhjem Stenkjær Storbritannien og Irland Tilsammen - - _ _ _ , 99 _ " b. Seilfartoier. Rigets Bygder Byer Sverige Tilsammen Bygderne amtsvis. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordland Tromso _ _ De enkelte Byer. Kragero Bergen Kristiansund Trondhjem Stenkjær Vadsø _ , Anm. De i Norge nybyggede Fartøjer er i denne Tabel ordnede efter sine Bygningssteder, ikke efter sine Hjemsteder ; deraf Forskjellen mellem Tabel og.

38 liandelsflaade Tabel. Oplysninger om de hjemmehørende Fartøiers Bygningsmateriale.') I 6 78 Fartoiernes Tonnage. Dampfartoier af Jern eller Staal. Dampfartoier af Træ. Seilfartoier af Jern eller Staal. Seilfartoier af Træ. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. I. Riget. Under 0 Ton Tilsammen I II. Enkelte Byer. Kristiania Drammen Tønsberg Larvik Kragero Porsgrund Arendal Grimstad Stavanger Bergen Trondhjem Opgaverne tildels ufuldstændige. M

39 9 liandelsflaade 899. Tabel. Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe. / Strandede. Kantrede. 6 I Sunkne. Say' ned Ellers. Yed Sam _ menstod. Forladte i. e. Soen. Uoplyst' hvorledes. Ialt. I. Fartoiern IS Antal og Storr qse. Under 0 Ton ' over II. Fartoie nes Alder. Under Aar over 0 Ubekj endt Tilsammen 9 69 ) 9 8) ) 6 0 ) 7 8, i _ Tilsammen III. Fartoiernes Bygnin ;ssted. Norge Sverige Danmark Finland Rusland Tyskland Nederlandene Storbritannien Frankrige Spanien Italien Kanada Amerika, ikke Uopgivet og Irland... ii nærm. betegn Tilsammen ) Heraf Dampfartoier, drægtige 80 Ton. ) Heraf Dampfartoi, drægtigt 666 Ton. ) Heraf 8 Dampfartoier, drægtige Ton. ) Heraf Darnpfartoi, drægtigt 7 Ton. ) Heraf Dampfartoier, drægtige Ton.

40 Handelsflaade Tabel (Forts.). Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe. ' I Ved Sammenstod. Sunkne. Soen. Uop- Ellers, lyst, hvorledes. Strandede. Kantrede. Forladte Savnede. Ialt. IV. Ladningens Beskaffenhed. Is Trælast Sild Træmasse Kul, Kokes Kopra Stykgods Salt Bomuld Jernbaneskinner Cement, Sten, Malm og Ler Svovlsyre Terpentin, Harpiks Guano Poteter Ballast Uopgivet Tilsammen V. De ombordværende Personer og deres Skjæbne. Besætningens Antal, Føreren inkl Heraf ofgivet som omkomne (Opgaven ufuldstændig) 7 ) 7i 6 8 i 9 0 ils ) 0 8 VI. Af de i Aarets Lob anmeldte Forlis indtraf: Aar og Aarstid. li Aar og Aarstid. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. 89, ikke nærmere betegnet 896, 897, å Februar 898 Marts Oktober Høsten 898, ikke nærmere betegnet Januar 899 Februar Marts April Mai Transport Juni 899 Juli August September Oktober November December Vaaren Sommeren Hosten Vinteren 899, ikke nærmere betegnet Uopgivet Lateris Tilsammen ) Desuden Passager. ) Desuden Passagerer,

41 Handelsflaade 899. Tabel (Forts.). Oplysninger om de i Aarets Lob anmeldte Tab af Skibe. Antal Farteier. Antal Forteier. VII. Stedet, hvor Forliset er foregaaet. Ved Finnebaaerne - Nevlunghavn - Portør - Tromoen - Mandal - Flekkefjord - Tananger - Jæderen Stavangerfjorden Ved Hornelen Paa Stathavet Ved Kristiansund - Titran - Frøien - Verran Paa Leksvikstranden Ved Beian Paa Lerfjorden Ved Bodø I Skaalevik, Senjen - Kistrand - Finmarken Ved Varde Paa den norske Kyst I Grindavik - Isafjord Paa den murmanske Kyst Ved Frantz Josephs Land I den finske Bugt Ved Kasko, Finland - Holmö Gadd Bremö, ved Sundsvall Signilskär Slite Norrköping Vestervik Karlskrona Cimbrishatnn Falsterbo Rixhöft, nær Danzig I Viken, pr. Helsingborg Ved Kullen - Halmstad - Kansö Indkom læk til Gøteborg Ved Kronborg - Ebeltoft - Steenberg, Jylland I Kattegat Ved Esbjerg - Horns Rev - Harboore - Lenstrup - Hirtshals Paa Vestkysten af Jylland I Skagerak - Nordsoen Paa Schelde Ved Terneuzen Paa Ramsgate Red I den engelske Kanal Ved Lundy Island - Oxwich Head, nær Swansea I Bristolkanalen Ved Crosby Fyr, ved Liverpool - Dundalk I den irske Kanal F'aa Vestkysten af Irland 0 Sømil af C. Clear Ved Hebriderne - Dunnet Head - Buckhaven - St. Abbs Head Syd for Berwick - Coquet Island I Embleton Bay Ved Blyth - Spurn Head - Hull Mellem Hull og Goole Paa Goole Revier - Shipwash Ved Leman and Ower Paa Doggerbank ' V af Doggeren Paa Havre Red Ved C. de la Hogue - Belle Isle I den biscayiske Bugt - Middelhavet Ved Durban I Port Elizabeth - Chinde, østlige Afrika Indkom læk til Port Adelaide I Torresstrædet Ved Baker Island Ved Falklandseerne Syd for Bahia Blanca Ved Buenos Aires Paa Kysten af Brasilien Ved Carrabelle Paa St. Georges Island Ved Apalachicola - Pensacola - Florida I den mexikanske Bugt Paa Warsaw Island, nær Savannah I Buctouche Beach, Kanada Ved Pugwash, N S. I Atlanterhavet Uopgivet Transport Lateris 66 Tilsammen

42

43 Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i Aaret 899. (Mouvement de la navigation entre la Norvége et l'étranger pendant l'année 899.)

44

45 Norsk Fart 899. Tabel 6. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Farteliers Nationalitet. I 6 Nationalitet. Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. I. Ankomne: Norske 96 8 Svenske Danske 6 09 Russiske og Finske...., Tyske 8 6 Nederlandske Belgiske 8 Britiske Franske 6 Spanske Italienske - Græske i Tilsammen Tilsammen Fremmede II. Afgaaede: Norske Svenske Danske Russiske og Finske Tyske Nederlandske Belgiske Britiske Franske Spanske Italienske Græske Chileniske Tilsammen Tilsammen Fremmede A n m. Fra Toldsteder i det sondenfjeldske Norge er efter Originalopgavernes Udvisende udklareret omtrent 600 svenske Seilfartoier (med en Drægtighed af ca Ton) flere end indklareret, hvilken Uoverensstemmelse er rettet paa den Maade, at et til Forskjellen mellem de ind- og udklarerede Fartoier svarende Antal er opfort som ankommet i Ballast fra svenske vestlige Havne til.uopgivne Toldsteder».

46 Norsk Fart Tabel 7. Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Udenrigske Steder, hvorfra ankomne. 6 Ankomne til Norge. Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Sverige : østlige Havne - vestlige Danmark Færoerne og Island Finland Russ. Havne ved Nordishavet - Østersøen.. - det sortehav Tyske - Østersøen. Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Havne ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland. Franske Havne v. Atlanterh. Portugal Spanske Havne v. Atlanterh. - Middelh.. Italien Rumænien Algier Vestlige Afrika Amerikas Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet.. - den mexik. Bugt Vestindien Laplatastaterne Tilsammen

47 7 Norsk Fart 899. Tabel 7 (Forts.). Oversigt over Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Udenrigske Steder, hvortil afgaaede. I 6 Afgaaede fra Norge. Med Ladning. I Ballast. Ialt. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Sverige Danmark Færoerne og Island Finland Russ. Havne ved Nordishavet - Ostersoen.. Tyske Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Havne ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland.. Frankrige Portugal Spanien Italien Ungarn Algier og Tunis Vestlige Afrika, ikke nærmere betegnet De kanariske Øer Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Réunion Zanzibar Afrika forovrigt Australien De brit. Besidd. i Nordamerika Amerikas Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet.. den mexik. Bugt Mexiko Yucatan Vestindien Laplatastaterne Amerika, ikke nærmere betegnet Tilsammen

48 Norsk Fart Tabel 8. De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede.. I I 6 I 7 8 Ankomne til Norge. Ialt. Heraf med Ladning. Afgaaede fra Norge. Ialt. Heraf med Ladning. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.. Norske: Sverige: østlige Havne vestlige Danmark Færøerne og Island Finland Russ. Hv. ved Nordishavet Østersøen det sortehav Tyske - Østersoen Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske liv. ved Atlanterh Middelh } Portugal Spanske Hv. ved Atlanterh Middelh Italien Ungarn - Algier og Tunis i De kanariske Øer Vestlige Afrika, ikke nær mere betegnet i Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Réunion i 9 9 Zanzibar - - Afrika forevrigt i Australien De brit.besidd. in.amerika Amerikas Forenede Stater: Havne v. Atlanterhavet den mex. Bugt Mexiko - 88 Yucatan i Vestindien i i Amerika, ikke nærmere betegnet Tilsammen

49 Norsk Fart 899., 0..,, Tabel 8 (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. ] I I Ankomne til Norge. Ialt. Antal. Tonnage. Heraf med med Ladning. Antal. Tonnage. 6 I 7I 8 Antal. Afgaaede fra Norge. Ialt. Heraf med Ladning. Tonnage. Antal. Tonnage.. Svenske: Sverige: østlige Havne. vestlige Danmark Finland Russ. Hy. v. Nordishavet - Østersøen. Tyske Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Ilv. ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige Portugal Spanien Italien Amerikas Forenede Stater: Havne v. Atlanterhavet. Danske : Sverige : østlige Havne. vestlige Danmark Færøerne og Island Russ. Hv. v. Nordishavet. - Østersøen det sorte Hav Tyske - Østersoen Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland. Frankrige Spanien Rumænien De kanariske Øer Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Afrika forovrigt Australien Amerikas Forenede Stater: Havne v. Atlanterhavet Tilsammen Tilsammen ) k A i) Havne ved Atlanterhavet. ) Havne ved Middelhavet.

50 Norsk Fart Tabel 8 (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. I Ankomne til Norge. Ialt. Antal. Tonnage. Heraf med Ladning. Antal. Tonnage Antal. Afgaaede fra Norge. Ialt. Heraf med Ladning. Tonnage. Antal. Tonnage.. Russiske og Finske: Danmark Russ. v. ved Nordishavet - Østersoen. Tyske - Altona, Bremen og andre tyske Hy. ved Nordsoen Nederlandene Storbritannien og Irland Frankrige Italien Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Tilsammen ,i Tyske: Sverige : østlige Havne vestlige Danmark Russ. Hy. ved Nordishavet - Østersøen.. Tyske Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hy. ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige Italien De kanariske Øer Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Australien Amerikas Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet Laplatastaterne Tilsammen } Nederlandske: Sverige : vestlige Havne. Danmark Russ. HY. ved Nordishavet Tyske - Østersoen.. Altona, Bremen og andre tyske Hy. ved Nordsøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland.. Tilsammen

51 Norsk Fart 899. Tabel 8 (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse i Skibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. maimulmv. 6 I 7 8 Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. Antal. Ankomne til Norge. Tonnage. Heraf med Ladning. Antal. Tonnage. Antal. Afgaaede fra Norge. Ialt. Heraf med Ladning. Tonnage. Antal. Tonnage. 7. Belgiske: Danmark Tyske Hy. ved Østersøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland.. Frankrige Tilsamm en 8. Britiske: Sverige : østlige Havne. vestlige Danmark Færøerne oo. Island Russ. Hv. ved Nordishavet - Østersoen. - det sorte Hav Tyske - Østersoen. Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige Spanien Rumænien De kanariske Øer Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Australien Amerikas Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet Laplatastaterne Tilsammen 9. Franske: Andre tyskellv. v.nordsoen Storbritannien og Irland.. Fran krig e Tilsammen 0. Spanske: Nederlandene Storbritannien og Irland Spanien Tilsammen. Italienske: Storbritannien og Irland. Australien Tilsammen. Græske: Russ Hv. ved det sorte Hay. Chileniske: Nederlandene ) Havne ved Middelhavet.

52 Norsk Fart 899. Tabel 9. Skibsfarten paa a. Oversigt over den samlede Toldsteder, hvortil ankomne. Med Ladning. Antal. 6 Tonnage. Ankomne til Norge. I Ballast. Ialt. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss 7 Drøbak 0 99 Kristiania Drammen Holmestrand 6 89 Horten Tønsberg Sandefjord 9 Larvik Kragere 7 80 Langesund 8 6 Brevik Porsgrund 7 8 Skien fa sterrisor Tvedestrand 9 90 Arendal Grimstad 7 60 Lillesand 0 i Kristiansand Mandal 6 07 Farsund 0 6 Flekkefjord 8 7 Sogndal 7 - Egersund Sandnes Stavanger 0 Skudeneshavn Kopervik 6 7 Haugesund 9 Bergen Flore 0 Aalesund Molde 89 Kristiansund Trondhj em Levanger - - Stenkj oer - Namsos Mosjøen - Bodo Svolvær 6 - Tromso Hammerfest Vadsø 8 Vardo Uopgivne Toldsteder. - - i 600 Tilsammen ) Se Anm, Side.

53 Norsk Fart 899. de enkelte norske Toldsteder. ind- og udgaaende Skibsfart I Med Ladning. Afgaaede fra Norge. I Ballast. Toldsteder, hvorfra afgaaede. Ialt. Antal. Antal. Tonnage. Tonnage. Antal. Tonnage Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss. Drobak. Kristiania. Drammen. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Kragero. Langesund. Brevik. Porsgrund. Skien. Osterrisør. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Egersund. Sandnes. Stavanger. Skudeneshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Flom. Aalesund. Molde. Kristiansund. Trondhjem. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen. Bodo. Svolvær. Tromso. Hammerfest. Vadsø. Vardø. Uopgivne Toldsteder. Tilsammen.

54 Norsk Fart 899. Tabel 9 (Forts.). Skibsfarten paa b. Skibsfarten paa de Tonsdrntigheden af de med Ladning Toldsteder. Sverige. 6 7 I 8 9 I 0 ved Ostersoen. Finland. Russiske Havne : ved ved ved det Nord- Oster- sorte ishavet. søen. Hav. Tyske Havne: Færoerne og Island. Danmark. Hamburg. Altona, Bremen o. a. tyske Havne ved Nordsøen. I. Indgaaende onnage. Fredri cshald SarpsbDrg Fredri istad Droba : - _ - - Kristi,nia Dramirten Larvik Krage ' Brevik - - _ Porsgrund Skien [sea Østerr Arend Kristi Stavan Hauge Berge Trond Bodo Vardo øvrige L ,nsand ger sund L kjem Toldsteder Tilsammen Udgaaende 'onnage. Fredri kshald Sarpsborg i Fredri Eistad Drøba Kristi bnia Dram len Larvik Krage Brevik 'f Porsgrund Skien østerriisør Arend Kristi Lnsand _ Stava ger Haugesund Berge Trond Bodø Vardø Øvrig ijem _ Toldsteder Tilsammen ) Fra Amerikas Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet T., Havne ved den mexikanske Sydlige.Afrika 9 T., Réunion 9 T., Zanzibar T., Afrika forovrigt 670 T., Australien 9 6 T.,

55 de enkelte norske Toldsteder. enkelte udenrigske Steder. ankomne og afgaaede Fartoier. 8 Norsk Fart 899. I Nederlandene. Belgien. Storbritanmen og Maud. Frankrige. Portugal. Spamen. [talien. -Ungarn. Rumee -. men. Lande udenfor Europa. Tilsammen. Toldstedel I. Indgaaetide Tonnage Fredrikshal d Sarpsborg Fredrikstac Drobak Kristiania Drammen, Larvik Kragero. - i Brevik Porsgrund Skien. - i i 08 Østerrisør Arendal Kristiansai d Stavanger Haugesund Bergen Trondhjem Bodo Vardo ØvrigeTolc st ) Tilsammen II. Udgaaei de Tonnage Fredriksha Sarpsborg Fredriksta( Drøbak Kristiania _ Drammen Larvik Kragero Brevik Porsgrund Skien Osterriser Arendal. i Kristiansai d Stavanger Haugesum Bergen Trondhjem Bodø Vardo ØvrigeToll st i ) Tilsammer Bugt 79 T., Laplatastaterne T., ) Til Algier 90 T., Kanariske øer 6 8 T., Vestlige Afrika 8 T., Amerikas Forenede Stater : Havne ved Atlanterhavet 6 99 T., Laplatastaterne 6 T. *

56 Norsk Fart Tabel 9 (Forts.). Skibsfarten paa C. Skibsfarten under I. Antallet af de med Ladning og il 7 I 8 9 I loi Toldsteder, hvortil ankomne. Norske. Svenske. Danske. Russiske og Finske. Tyske. Nederlandske. Belgiske. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Fredrikshald 78 Sarpsborg 97 9 Fredrikstad MOSS 79 6 Drobak Kristiania i 6 6 Drammen 0 76 Holmestrand 6 Horten Tønsberg Sandefjord Larvik 6 0 Kragero 9 8 Langesund 0 0 revik Porsgrund 7 Skien 86 Osterrisør 8 - Tvedestrand 8 Arendal 76 9 Grimstad 6 Lillesand 0 68 Kristiansand 9 0 Mandal 0 Farsund 0 - Flekkefjord 8 - Sogndal Egersund Sandnes Stavanger 79 8 Skudeneshavn 9 Kopervik 7 Haugesund Bergen Flom - Aalesund Molde - Kristiansund 0 8 Trondhjem Levanger - - Stenkjær i - Namsos - - Mosjøen - Bodo Svolvær 7 Tromso 7 Hammerfest - Vadsø Vardo 0 Uopg. Toldsteder - - Tilsammen /.

57 de enkelte norske Toldsteder. hvert enkelt Flag. i Ballast ankomne Fartøjer. 7 Norsk Fart I Britiske. Franske. Spanske. Italienske. Græske. Tilsammen. Toldsteder, hvortil ankomne. Ladte. i a. Ladte, Ball. Ladte. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss. Drobak. Kristiania. Drammen. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Kragerø. Langesund. Brevik. Porsgrund. Skien. Østerrisør. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Egersund. Sandnes. Stavanger. Skudeneshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Flom. Aalesund. Molde. Kristiansund. Trondhj ein. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen. Bodø. Svolvær. Tromso. Hammerfest. Vadsø. Vardø. Uopg. Toldsteder. Tilsammen.

58 Norsk Fart Tabel 9 (Forts.). Skibsfarten paa C. (Forts.) Skibsfarten under II. Antallet af de med Ladning og il 7 8! 90 ; I, Toldsteder, hvorfra afgaaede. Norske. Svenske. Danske. Russiske og Finske. Tyske. Nederlandske. Belgiske. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Drøbak Kristiania Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero Langesund Brevik Porsgrund Skien Østerrisor Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal.. Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Flow) Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bodo Svolvær Tromso Hammerfest Vadsø Vardo / , Tilsammen

59 de enkelte norske Toldsteder. hvert enkelt Flag. i Ballast afgaaede Fartøjer. 9 Norsk Fart 899. J 6 I7 I Britiske. Franske. Spanske. Italienske. Græske. Chileniske. Tilsammen. Toldsteder, hvorfra afgaaede. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ladte. Ladte. Ball. Ladte. Ball. Ball. Ladte. Ball Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss. Drobak. Kristiania. Drammen. Holmestrand. Horten. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Kragero. Langesund. Brevik. Porsgrund. Skien. Osterrisor. Tvedestrand. Arendal. Grimstad. Lillesand. Kristiansand. Mandal. Farsund. Flekkefjord. Sogndal. Egersund. Sandnes. Stavanger. Skudeneshavn. Kopervik. Haugesund. Bergen. Flore. Aalesund. Molde. Kristiansund. Trondhjem. Levanger. Stenkjær. Namsos. Mosjøen. Bode. Svolvær. Tromso. Hammerfest. Vadsø. Varde Tilsammen.

60 Norsk Fart Tabel 9 (Forts.). Skibsfarten paa C. (Forts.) Skibsfarten under III. Tonsdrægtigheden af de med Ladning I 6 Toldsteder. Norske. Russiske Svenske. Danske. og Tyske. Finske. Nederlandske. L Indgaaende Tonnage. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Drobak Kristiania Drammen Larvik Kragerø Brevik Porsgrund Skien Østerrisor Arendal Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Trondhjem Bodo Vardo Øvrige Toldsteder Tilsammen Udgaaende Tonnage. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Drobak Kristiania Drammen Larvik Kragerø Brevik Porsgrund Skien Østerrisor Arendal Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Trondhjem Bodo Vardo Øvrige Toldsteder Tilsammen

61 de enkelte norske Toldsteder. hvert enkelt Flag. ankomne og afgaaede Fartoier Norsk Fart 899.,,..,_,INAI Belgiske. Britiske. Franske. Spanske. Italienske. Græske. Tilsammen. Toldsteder I. Indgaaende Tonnage. Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Drobak. Kristiania. Drammen. Larvik. Kragero. Brevik. Porsgrund. Skien. Østerrisor. Arendal. Kristiansand. Stavanger. Haugesund. Bergen. Trondhjem. Bodo. Vardo. øvrige Toldsteder. Tilsammen II. Udgaaende Tonnage. Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Drobak. Kristiania. Drammen. Larvik. Kragero. Brevik. Porsgrund. Skien. Østerrisør. Arendal. Kristiansand. Stavanger. Haugesund. Bergen. Trondhjem. Bodo. Vardo. Øvrige Toldsteder. Tilsammen.

62 Norsk Fart 899. Tabel 0. Oversigt over de til Norge ankomne og de fra Norge afgaaede Farteders Nationalitet. Nationalitet. I I 6 I 7 Seilfartoier. Antal. Tonnage. Dampfartoier. Antal. Tonnage. De ladte Fartoiers Damp- Tonnage. farteiernes Seil- Dampfar -Wen fartøjer. Bestuvning. I. Ankomne: Norske Svenske 7 98 Danske Russiske og Finske Tyske Nederlandske Belgiske Britiske 7 6 Franske Spanske 7 Italienske Græske Tilsammen Tilsammen Fremmede II. Afgaaede: Norske 6 9 Svenske 7 99 Danske Russiske og Finske Tyske 98 8 Nederlandske Belgiske Britiske Franske Spanske 7 Italienske Græske Chileniske Tilsammen Tilsammen Fremmede

63 Norsk Fart 899. Tabel ll. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Udenrigske Steder, hvorfra ankomne og hvortil afgaaede. I 6 Ankomne. Seilfartoier. Afgaaede. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. De ladte Fartøiers Tonnage. Indgaaende. Udgaaende. Sverige Danmark Færøerne og Island Finland Russ. Havne ved Nordishavet - Østersoen. Tyske Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Havne ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland... Frankrige Portugal Spanien Italien Algier og Tunis De kanariske Øer VestligeAfrika, ikke nærm.b et Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Réunion Zanzibar Afrika forovrigt Australien De brit. Besidd. i Nordamerika Amerikas Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet.. - den mexik. Bugt Mexiko Yucatan Vestindien Amerika, ikke nærm. betegnet Tilsammen

64 Norsk Part 899. Tabel. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Udenrigske Steder, hvorfra ankomne - og hvortil afgaaede. Ankomne. 8 6 I _ 7 8 Afgaaede. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Dampfartøier. De ladte Fartøiers Tonnage..0 = Fartoiernes Bestuvning. Indgaaencle. dgaaende. Inclgaaende. Udgaaende. Sverige Danmark Færoerne og I land. Finland Russ. Hv.v.Nordish.. - Østersøen - d.sortellav Tyske - Østersoen Hamburg Altona, Bremen o. a. tyske Ilv. v. Nords Nederlandene Belgien Storbritann. og Irland Frankrige Portugal Spanien Italien Ungarn Rumænien Algier og Tunis... De kanariske Oer.. Sydlige Afrika, ikke nærmere betegnet Amerikas For. Stater : Havne v. Atlanterh. Laplatastateme...., Tilsammen

65 Norsk Fart 899.,.0, Tabel. De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Nationalitet 6amt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. 6 8 Ankomne. Afgaaede. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Dampfartoier. De ladte Far-- toiers Tonnage. Fartoiernes Bestuvning. Indgaaende. 7dgaaende. Indgaaende, Udgaaende.. Nörske : Sverige: ostlige Rayne { 76 9 { 7 } vestlige Danmark Færoerne og Island Finland Russ. Hv. v. Nordishavet i Østersøen det sortehav ryske - Østersøen Eiamburg kltona, Bremen og andre. tyske Hy. ved Nord soen Nederlandene Belgien itorbritannien og Irland i Frankrige,,) Portugal ipanien 8) Etalien Ungarn - - klgier og Tunis De kanariske Øer ydlige Afrika, ikke nærmere betegnet kmerikas Foren. Stater: Rayne v. Atlanterhavet Tilsammen Svenske : īverige: østlige Havne } -- vestlige f k { Danmark Russ. Hv. v. Nordishavet Ostersoen ryske Elamburg - I X ltona, Bremen og andre tyske Hy. ved Nordsoen ST ederlandene i Belgien torbritannien og Irland rankrige ) panien 8) i i Italien k_merikas Foren. Stater: Rayne v. Atlanterhavet Tilsammen Havne ved Atlanterhavet. ) Heraf 6 Fartoier, dr. 8 Ton, fra Havne ved Middelhavet. 8) Rayne ved Middelhavet.

66 Norsk Fart Tabel (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Nationalitet saint udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. 6 7J8 Ankomne. Antal. Afgaaede.,, Tonnage. Antal. Tonnage. Dampfartoier. De ladte Fartoiers Tonnage. Fartoiernes Bestuvning. Indgaaende. Udgaaende. Indgaaende. Udgaaende.. Danske : S'verige: vestlige Havne Danmark Færoerne og Island Russ. Hv. v. Nordishavet Østersoen det sortehav ryske - Østersoen Hamburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nord seen - - i Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige Rumænien i i De kanariske Øer kmerikas Foren. Stater : Rayne v. Atlanterhavet Tilsammen I. Russiske og Finske: Danmark Russ. HIT. v. Nordishavet Østersøen.. ryske Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nordsoen i Storbritannien og Irland Frankrige Tilsammen Tyske : Sverige Danmark Russ. Hv. v. Nordishavet Østersøen ryske Ramburg Altona, Bremen og andre tyske Hv. ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien.og Irland Frankrige Etalien De kanariske Øer - - i 0 ` Amerikas Foren. Stater: Havne v. Atlanterhavet Laplatastaterne i Tilsammen

67 7 Norsk Fart 899. SIMI.,,III 0, Tabel (Forts.). De forskjellige Nationers Deltagelse i Dampskibsfarten mellem Norge og de forskjellige udenrigske Steder. Nationalitet samt udenrigske Steder, hvorfra ankomne eller hvortil afgaaede. Ankomne. Antal. I 6 7 Tonnage. Afgaaede. Antal. Dampfartoier. Tonnage. De ladte Far- Fartøiernes toiers Tonnage. Bestuvning. Indgaaende. Udgaaende. Indgaaende. Udgaaende. 6. Nederlandske: Russ. Hy. v. Nordishavet Tyske - Østersøen Nordsoen Nederlandene Storbritannien og Irland Tilsammen 7. Belgiske: Danmark Tyske Hv. ved Østersøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige Tilsamm en 8. Britiske: Sverige : østlige Havne.. vestlige Danmark Færoerne og Island... Russ. Hv. v. Nordishavet - Østersøen - - det sortehav Tyske - Østersøen.. Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Frankrige Spanien Rumænien De kanariske Øer Amerikas Foren. Stater: Havne v. Atlanterhavet Laplatastaterne Tilsammen 9. Franske: Tyske Ry. ved Nordsoen Frankrige Tilsammen 0. Spanske: Storbritannien og Irland Spanien Tilsammen. græske: Russ. Hv. v. det sorte Hay Storbritannien og Irland Tilsammen. Chileniske: Nederlandene li 880 š J, i

68 8 Norsk Fart 899., 0.,0 = M, Tabel. Oversigt over Seilskibsfarten mellem Norge og Udlandet. I j ti Seilfartøier. Toldsteder. Ankomne. Afgaaede. De ladte Fartøiers Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Indgaaende. Udgaaende. Fredrikshald Sarpsborg Fredrikstad Moss Drøbak Kristiania Drammen Holmestrand Horten Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Langesund Brevik Porsgrund Skien Osterrisør Tvedestrand Arendal Grimstad Lillesand Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Sogndal Egersund Sandnes Stavanger Skudeneshavn Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem.... Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Bodø Svolvær Tromso Hammerfest Vadsø Vardø Uopgivne Toldsteder Tilsammen

69 9 Norsk Fart 899. Tabel. Oversigt over Dampskibsfarten mellem Norge og Udlandet. M 6 H Dam.pfartoier. dsteder. Ankomne. Afgaaede. De ladte Fartoiers Tnnage. o Fartoiernes Bestuvning. Bestuvet Tonnage, regnet efter de ved tiovsesretdel:rbisnsgaddel Varemængder. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Indgaaende. Udgaaende. Indgaaeyade. Udgaaende. Indgaaende. Ud gaaende. edrikshald Sarpsborg Fredrikstad )Ss Ï788 Di'AA K istiania Di.ammen Amestrand &en Ta,nsberg Sandefjord Laxvik K.agero , 899 Lamgesund Brevik P Tsgrund Sk jell iterrisor. r redestrand A.endal G imstad - - i Lillesand K istiansand indal F xsund Flekkefjord Sogndal ;ersund indnes avanger :udeneshavn vervik rugesund ;rgen oro tlesund olde ristiansiln.d i ondhjem wanger - - enkjær tmsos osjoen - de, olvær '0Mso Immerfest Kb ado Tilsammen

70 Norsk Fart 899. Icii r- 0 +, a, CM in Co CO Co C> 0 kc", C", t- 0 c,co o t- co r- <+ t-- CO Co 0 o a, O n t- t- t- o o Co c- Coco V - CC 00 M 00 Cr Co Co-CoCoCocO' - Co r C,coC-. rtf oc CO 0 Cr Co V 0 V ri C Co N LC, in 0 Co Co 0 0, Co In Co O Co Co CO CO - es: c- CO Co 0, 000 G, Co C tr 0 Co Co C- C, Co 0 co t- - N - CO N N N -, crico r C?, N In CO CO? Co r-f Co Co CO Co r-f Co 0 Co Co C Co CO Co ti Co Co GO -,tl CO cri ) Co N in - - N r-i C, Co Co -I Co Co Co Co Co in t- t-- G, r- co co Co t- s G, G, Co t- Co Co CO COco to Co co Co Co eti I CO CO Co..,t, In CO V t... CO I-- CO r. Co Co..7 in,s., Co av r-..,ii -,t a, co Co,-,-.., co co Co a,. -,-, r- a,,ii co,--, co t-. co a, a,,-i co. r-f G, CO C,VCCDCOC-,0 C,0 0=r-ING0=, 000- Co - CO Co CO t- CO 0 CO 0 CO.-, Co 0 c:::, t-. CO Co N r-.., LOMNI-0C.D r-iln MCOOM.COLC,MCD0000CD Co in r.i CO Co 0 G, Co in a, Co Co co a,,i, -,,t., t- t- Co Cocs,,-, co aq,c, co.,-, av,..., co av G, CI - L.C,. CO a *. tt CO CO r-i - CO G Co C Co Co Coo Co-+ cr n c, " ci cc rj) r CV) I I I I ef ,..., ci) E a) a) r#., o f,::, rn ci,:: CD CD Ce () g '..f.,,, 0 Z, a) ;..., e-?s g e.- ce r- rg,: g MI c'' P.,..., C., o t,c a) t> ;-+, :: g ce c,) --è cd C) cd g rn rp p W ' ',-, ) r. co :i , ct r rg g,.., '"` r. a) co a) - c.., co ia,, g g 0 '"0 a).7 g cc g rg -,.-CO -..,, D :7-,,... cc a?,-, r -, I -. -.,r"-- pi,...,/... r.... CD +.' '-.: W -,M, E CO x A ti bio r.c r''' E.. - 7:-') gi 7:''', ce,,.., r.. g ;..., Pg g'..g c. 0 g PI a) a.") g ;--, 0 g,sz O.>.. (, a 't bihv 6= `-' "".. () Z a) bp, (D r-r -, r." Cl.) '''' = gc, '") -. es? --' 'cl rn :+ --> PI cs g "I> --' g A. P.- tz..,e, m i-,'?', ce,;.., E w o g cca) ;.., 0.,..., 0 ce o (:) a.),-, )- X C.t X PP -el Pg -., Z c.t - - Z PP Z gi. l c.),z P

71 ..--, TO = = TP. = N CZ CO. CO CN. i CO ri C, aq -7t, co. VO. r-i i i i i c``, G',. CV CO )i ri CO o c., t... 'CO e.p c.. ri -- i i. CA ).... ct CI C", N ri N ri C\..,t, oo ICO tr`, CO.i.,I C,. I N co a, CA.- CD CI IC it`o GO CZ - ' Norsk Part 899. CC) 0 CP C, 00 co Ic..,, Cla,..,,t, cyc ci a a o.:;, CO CO C.. CO V I-, G. \I CC,-, N t CO t.0o )-CO '0 0 ri ri 0 ci ca )Lit el.,.. L'i N C- 0 t` C, CO CC VO CO 0 0, 0 0C t-,.. 0 GC 0. co..i., IC,. ILO C, CO r-i..- CO CA Vo t CC 00 G,...o cv co co co --, co o CO "ti CO. r-i = CY'D - ut co c> 00 it`ti CP d' 0 CT, CO C, CD ri 00 C, CO ) 0.C.'Z CO 0 CO CO. a, ri t N 0 -,-,.,, c\i. r.,fi aq,i.,. tti...id `. CI VO ICO t - CD t t - CO VO CO 0 ri C,.. Itt N r. 0 N ez CA. CC,... --,..., CC 0, CO CO CA IC!,,,, at E GZ. 0. t ii lf:. N CO.'', `,, Gt N... a,,..-..,. C, N.,,H 00 0, 0, LtO.-0 C,,-,,H CI IC CV CS, ri CYO 00 0, co.r. cri.--i)\ az I. CO. C, rii C> 00 C, C,..r-I.,}i,-. c.,..,,,, GO,I X,,t, VZ..., CD.. CC> N C.0 '',,t r- CA CD... CS, CX) L.C.J co,yd N N `. CP t., (X, 00,I, C:, C`. CO Gq ) ri GM ri ri. V:. "itil GI N 0 00 CO,... t... t... Cl CO t... CO Cl CO. *..O It' CO t - r- CO 00 r, ri t N te: N 0Zi C, a) C., r, CC. : V:. 0, t - Cl cc,--,,h C9 0, ri V CO 0 C. CP a, Cl c),..0 CC COD 0 CO CC c,"d... L'i Or N al C', G.': CZ CI. E."I,...,. 0) ce re,... i i i "..-{ 00 C\...,H -, i CO CO t i i CI CC,. r. N CI) ",,,t u'. LCO, C\ C.,". Cl a) r, C, a'.. ro. ;',-i C).. CD...,- 0 _..., ce. ce m.. +,....,.. 00,0000 `. C,-, <, CS,,I., (X) - :', Ci ii, Ir., co co c- c.c>..., C, ri 0, CZ,.. CT, 0', t, CA C-..rt' ',"..' C),,--- E I i..... ri.i CO r. N Z. C) CD a),-. a) G\I 0\ CA CD -,- 0 CO..,...o co co co. CO CO kö ri Cl t -.i cz.,,p g0 E.,.. - ce ce red --, r - rn *Ell E I. C.. aq rii, I,. di GM ri,ti.-, Cl cr,,,, II 00 to. t... CZ L',.. N." ei i ri. co.0, N g,..) (.) :. E g 0 E %pi cd ce CID.-, ri C.,-- at CC et 0 0 r.i.i,..o,,.. et, *I... '',.. gd t.,00 :Z.,,,.. 00 P., PI. T. ci ',-N C, ",t cti."., tr, 0 --t, i...- -i...,. e,."..., E,, r. ct a) :., E.. Pi bp o..m.. C. p ' Ft a.) g II,. m cd a) S c'-, g.i-- g a).,--i S:,,, Ft. P,. ir) a) :P- w. cv ,,..,, i a, 7_ g g g g. - g. a)...,. g g ct,...,..., -i P-. cd rt,. g ce a) 0, rg - Pi.., ct P. --, ga) cd g g.'., P.', gct a) tild ci) ;,.., a.) a.) p a) r- a) bt g Lt 7-,-.WE--a g,...,. a). rz: a),-,,-, i''' -... (:) cd 7-i F--, -7-, '''-',p P., cl.) ; a.) Pi g W xe-(z=pcict -,,. x P-i -.-i a). 7-. ce. cl) P. -Utl,..rz ' -'-', r'7),- r. g, 0 ;.. 0 at cc r-, I I I I 0 Z n E-I Zi bp Ecd-7 ce F -ym - icpc.) - ' ce 00 0: ', W rn r. - r-cl Pg -,,:-_,+.,,,, pi ct.,-. ct r"r; mga)me, =mwm p (,,-,:i ye. i-., p rat p, I O p a) 0 g cd c) ca) 0 Z Zi ;:: Z Z F-'q tiglt ce bid Frzi ce *

72 Norsk Fart 899. Tabel 7. Antallet og Drægtigheden af de ved de norske Toldsteder fra og til Nordishavet (Jan Mayen, Spitsbergen, Davisstrædet m. m.) expederede Fartoier Toldsteder, hvor expederede. Ialt. Ankomne. Heraf Dampfartøier. Ialt. Afgaaede. Heraf Dampfartoier. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Tønsberg Sandefjord Larvik Tvedestrand Arendal Tromso Hammerfest Vadsø Vardø Tilsammen 86e 9 86e 9 A n m. De modtagne Opgaver ufuldstændige. Fra Sandefjord er udklareret til Nordishavet i svensk Dampfartoi, dr. 0 Ton. -

73 Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag i Aaret 899. (Mouvement de la navigation norvégienne à l'étranger pendant l'année 899.)

74 Fragtfart 899. Tabel 8. Oversigt over den samlede Nr. Steder. 6 Ankomne Fartøier. Afgaaede Fartøer. i Fierai for Indgaaende. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage Norge Sverige: østlige Havne - vestlige - Danmark Island Finland Russ. Havne ved Nordishavet Ostersoen det sorte Hay Tyske - - Ostersoen.. Hamburg og andre tyske Havne ved Nordsoen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland... Franske Havne ved Atlanter. - havet Franske Havne ved Middelhavet Portugal Spanske Rayne ved Atlanterhavet Gibraltar Spanske Havne ved Middelhavet Italien Malta Østerrige Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk - Ægypten Tripoli Tunis Algier Marokko De kanariske øer - kapoverdiske Øer.. Kaplandet Mozambique Mauritius Britisk Ostindien i i i (

75 udenrigske Skibsfart under norsk Flag. Fragtfart ladte Fartøjer for Udgaaende. Heraf Tonnage med Ladning I Heraf Tonnage med Ladning Tonnage i Ballast Nr. Antal. Tonnage. fra Norge. fra Udlandet. til Norge. til Udlandet for Indgaaende. for Udgaaende

76 Fragtf art Tabe 8 (Forts.). Oversigt over den samlede Nr. Steder. Ankomne Fartoier. Afgaaede Fartoier. 6 Heraf for Indgaaende. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage Kina Japan Java Filippinerne Australien De britiske Besiddelser i Nordamerika ) Amerikas Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet... - den mexik. Bugt - det stille Hav... Mexiko Britisk Honduras Centralamerika Vestindien Sydamerikas Nordkyst Brasilien Laplatastaterne Falklandsoerne Sydamerikas Vestkyst Britisk Columbia 87 99G G G Rekapitulation: Nord- og Ost-Europa (-8, 0-) Vesteuropa (, 7-9) Sydeuropa og Lande ved Middelhavet (9, 6, 0-) Det øvrige Afrika (-8) Asien udenfor Middelhavet samt Oceanien (9-)... Amerika (-8) Tilsammen i Norsk Fart - Fragtfart Ialt G A n m.. Der mangler Opgaver fra Konsulerne i Freetown (Sierra Leone), Monrovia, Tamatave, S. Opgaverne fra Sverige i det væsentlige efter de fra det svenske Kommereekollegium. Opgaverne for Japan kun tilnærmelsesvise. ). Til Havne i Kanada skal endvidere være ankommet norske Fartoier med en Tonnage fartoier. Antallet af Reiser for Indgaaende antagelig i Ballast og for Udgaaende samme Antal for Dampfartoierne (Maanedsfragt), Bruttofragt henholdsvis 7 000

77 7 Fragtfart 899. udenrigske Skibsfart under norsk Flag. 7 8 ladte Fartøjer for Udgaaende. 9 I 0 I Heraf Tonnage med Ladning Heraf Tonnage med Ladning Tonnage i Ballast Nr. Antal. Tonnage. fra Norge. fra Udlandet. til Norge. til Udlandet. for Indgaaende. for Udgaaende I Bangkok, Kingston. modtagne Opgaver. af Ton, hvoraf Ton antagelig falder paa Seilfartoier og Ton paa Dampmed Ladning er ikke opgivet, men er beregnet at have udgjort for Seilfartoierne og det og 0 000, tilsammen Kroner.

78 Fragtfart Tabel 9. Oversigt over den samlede Nr. Steder. Ankomne Dampfartøier. 6 Afgaaede Dampfartoier. Heraf for Indgaaende. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. Antal. Tonnage.. 0 Norge I Sverige : østlige Havne vestlige Danmark Island Finland Russ. Havne ved Nordishavet Østersøen det sorte Hav Tyske - - Østersøen Hamburg og andre tyske Havne ved Nordsøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske Havne ved Atlanterhavet Franske Havne ved Middelhavet Portugal Spanske Havne ved Atlanterhavet Gibraltar Spanske Havne ved Middelhavet Italien Malta Østerrige Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli 6 6. Tunis. Algier Marokko De kanariske Øer kapoverdiske Øer Kaplandet Mozambique Britisk Ostindien

79 9 udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag. Fragtfart I ladte Dampfartoier for Udgaaende. Heraf Tonnage med Ladning Heraf Tonnage med Ladning Tonnage i Ballast Nr. Antal. Tonnage. fra Norge. fra Udlandet. til Norge. til Udlandet. for Indgaaende. for Udgaaende I

80 Pragtfart Tabel 9 (Forts.). Oversigt over den samlede Nr. Steder. 6 Ankomne Dampfarteier. Afgaaede Dampfartoier. Heraf for Indgaaende. Antal. Tonnage, Antal. Tonnage. Antal. Tonnage. 0. Kina 7. Japan 9. Java 8. Filippinerne 6. Australien. De britiske Besiddelser i Nordamerika Amerikas Forenede Stater: 6. Havne ved Atlanterhavet den mexik. Bugt det stille Hav Mexiko Britisk Honduras. Centralamerika. Vestindien 68. Sydamerikas Nordkyst 7. Brasilien. Laplatastaterne 8. Britisk Columbia Rekapitulation: Nord- off Ost-Europa (-8, 7 0-f) Vesteuropa (-, 7-9) Sydeuropa og Lande ved Middelhavet (9, 6, 0-) Det øvrige Afrika (-8) Asien udenfor Middelhavet samt Oceanien (9-) Amerika (-8) Tilsammen i Norsk Fart - Fragtfart 0 97 ' Ialtis 09 0 $ Se Anmærkninger Side 6 og 7.

81 Fragtfart 899. udenrigske Dampskibsfart under norsk Flag. = il i I ladte Dampfartoier for Udgaaende. Heraf Tonnage med Ladning Heraf Tonnage med Ladning Tonnage i Ballast Nr. Antal. Tonnage. fra fra Norge. Udlandet. til Norge. til Udlandet. for Indgaaende. for Udgaaende g I

82 Fragtfart Tabel 0. Beregnet Bruttofragt af norske Fartøjer ved den udenrigske Skibsfart. a. Ankomne og afgaaede Fartøjer. Nr. Steder. i 6I 7 Bruttofragt Tus. Kroner Seilfartøier Heraf Dampfartøier for Indga,aende. for Udgaaende. 'filsammen. for Indgaaende. for Udgaaende. for Indgaaende. for Udgaaende.. Norge Sverige: østlige Havne vestlige -.. i Danmark Island Finland Russ. v. v. Nordishavet Østersøen det sorte Hav Tyske - - Østersøen Hamburg og andre tyske Havne ved Nordsøen Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske liv. v. Atlanterh Middelh Portugal i Spanske v. v. Atlanterh Gibraltar Spanske Hv. v. Middelh n. Italien Malta Østerrige Ungarn a. Grækenland Rumænien a7. Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli Tunis.... Algier Marokko De kanariske Øer kapoverdiske Øer Kaplandet Mozambique Mauritius Britisk Ostindien i Kina Japan i i. Java Filippinerne

83 6 Fragtfart 899. Tabel 0 (Forts.). Beregnet Bruttofragt af norske Fartøjer ved den udenrigske Skibsfart. a. (Forts.) Ankomne og afgaaede Fartøjer. Nr. Steder. Bruttofragt i Tus. Kroner Seilfartoier Heraf Dampfartoier for Indgaaende. for Udgaaende. Tilsammen. for Indgaaende. for Udgaaende. for Indgaaende. for Udgaaende.. Australien. De brit.besidd. in. amerika i) Amerikas Foren. Stater: 6. Havne ved Atlanterhavet d. mexik. Bugt det stille Hav 9. Mexiko 0. Britisk Honduras. Centralamerika. Vestindien. Sydamerikas Nordkyst... Brasilien. Laplatastaterne Falklandsoerne Sydamerikas 7. Vestkyst.. 8. Britisk Columbia Tilsammen Hertil lægges (se Anm. Side 6 og 7) A nm. Af de med Ladning ankomne Dampskibe har ca. 800 ( Ton), af de med Ladning afgaaede ca. 00 ( Ton) seilet under Maanedsbefragtning, og for disse Fartoiers Vedkommende er Udgiften til Kul samt Havneudgifterne, der udredes af Befragterne, ikke indbefattet i den opførte Bruttofragt. Denne Fart falder paa: Indgaaende. Udgaaende. Antal. Ton. Antal. Ton. Amerikas Forenede Stater: Havne ved Atlanterhavet den mexik. Bugt 86 Storbritannien og Irland 700 Nederlandene 70 Vestindien Kina 6 De britiske Besiddelser i Nordamerika Mexiko 97 Spanien 68 Frankrige 0 Britisk Ostindien 9 Norge ca. 0 Sverige ca. 70 Sydamerikas Nordkyst Centralamerika 0 Belgien Andre Lamle antagelig 00 ) Hertil lægges 'tilsammen 78 Beregnet Bruttofragt i Tus. Kroner. Indg. Udg '

84 Fragtfart Tabel 0 (Forts.). Beregnet Bruttofragt af norske b. Opgave over Bruttofragten særskilt 6 Nr. Steder, hvortil ankomne. Seil- og Dampfarteder. Ankomne Fartoier. Seilfartoier. Dampfartoier. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Til. Norge. Sverige : østlige Havne.. - vestlige -. Danmark. Island Finland Russ. Hy. v. Nordishavet - - Østersøen det sorte Hav Tyske Hy. v. Østersøen Hamburg og andre tyske Havne ved Nordsoen.. Nederlandene Belgien Storbritannien og Irland Franske Hy. v. Atlanterh. - - Middelh. Portugal Spanske Hy. v. Atlanterh. Gibraltar Spanske Hy. v. Middelh. Italien Malta Østerrige Ungarn Grækenland Rumænien Europæisk Tyrki Asiatisk Ægypten Tripoli Tunis Algier Marokko De kanariske Øer - kapoverdiske Øer

85 6 Fartøier ved den udenrigske Skibsfart. for den norske Fart og Fragtfarten. Pragtfart 899. MMINIII AIM= Seil- og Dampfartoier. Afgaaede Far -Wier. Seilfartoier. Dampfartoier. Steder, hvorfra afgaaede. Nr. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner _ _ Fra Norge. Sverige : østlige Havne. - - vestlige - - Danmark. Island. Finland. Russ. v. v. Nordishavet. - - Osfersoen det sortehav. Tyske Hv. ved Østersoen. - Hamburg og andre tyske Havne ved Nordsoen. Nederlandene. Belgien. Storbritannien og Irland. Franske Hv. v. Atlanterh Middelh. Portugal. Spanske Hv. v. Atlanterh. Gibraltar. Spanske Hv. v. Middelh. Italien. Malta. Østerrige. Ungarn. Grækenland. Rumænien. Europæisk Tyrki. Asiatisk Ægypten. Tripoli. Tunis. Algier. Marokko. De kanariske Øer. - kapoverdiske Øer

86 Fragtfart Tabel 0 (Forts.). Beregnet Bruttofragt af norske b. (Forts.) Opgave over Bruttofragten særskilt. I 6 Nr. Steder, hvortil ankomne. Seil- og Dampfartoier. Ankomne Fartøjer. Seilfartoier. Dampfartoier. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner Til Kaplandet Mozambique 00 - Mauritius Britisk Ostindien - Kina. - Japan - Java - Filippinerne Australien De brit.besidd.in.amerikal) Amerikas Foren. Stater: Havne ved Atlanterhavet - d. mexik. Bugt - det stille Hav Mexiko Britisk Honduras Centralamerika Vestindien Sydamerikas Nordkyst. Brasilien Laplatastaterne - Falklandsoerne - Sydamerikas Vestkyst.. Britisk Columbia Hertil lægges... Tilsammen ) Se Anm. Side 6 og 7.

87 67 Pragtfart 899. Fartøjer ved den udenrigske Skibsfart. for den norske Fart og Fragtfarten Afgaaede Fartoier. Seil- og Dampfartoier. Seilfartoier. Dampfartoier. Steder, hvorfra afgaaede. Nr. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Norsk Fart. Fragtfart. Kroner. Kroner. Kroner. Kroner. I Kroner. Kroner Fra Kaplandet. 6. Mozambique. 7. Mauritius Britisk Ostindien. 9. Kina Japan.. - Java.. Filippinerne Australien De brit.besiddin.amerika Amerikas Foren. Stater : Havne ved Atlanterhavet d. mexik. Bugt det stille Hav Mexiko Britisk Honduras Centralamerika.. - Vestindien Sydamerikas Nordkyst.. - Brasilien.. Laplatastaterne.. - Falklandsoerne. 6. Sydamerikas Vestkyst. 7. Britisk Columbia Tilsammen

88

89

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877.

NORGES SKIBSFART TABELLER I AARET C. No. 3c. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF 1877. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKBSFART AARET. UDGVNE AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. CHRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet efter

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET MBE. o. _No. 3 c. I AARET 1874. CHRISTIANIA. UDGIVNE AF 1876. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. o. No. c. TABELLER VEDKOM ME ND E NORGES SKIBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjaaftiged.e i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt

AoRGEs 111ADEL og sliffisurt No. labeller VEDKOMMENDE AoRGEs ADEL og sliffisurt I AARET 8. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRIS TIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 8. III i dhold. No.. Tabel over de til Udlandet udførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes

Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes al Særtryk af t Statsøkonomisk tidsskrift» for 1905. Rigsforsikringens industristatistik og fabrikinspektorernes aarsberetninger. Af A. N. Kiær. Efterat der, som fortsættelse af de om fabrikdriften i de

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Trykt Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.)

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870.

C. No. 1. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET 1868. IIDGI\'I^E DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 1870. C. No.. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET. IIDGI\'I^E AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTAY%KERI. DECEMBER 0. Til den kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre.

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) N Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Trykt 1901: Nr. 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

NUM WO- 111101111111E1

NUM WO- 111101111111E1 C. No. 0. KOMMUNALE FORIIOLDE NUM WO 0E AARET. UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR HT INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 7. Til den Kongelige Norske Regjerings Departement for det Indre. Som

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt : Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole

Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole Aarsberetning fra Den kgl. norske Kunst- og Ilaandurksskole i Christiania. Skoleaaret 1899 i000. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkeri. 1900. Skole-Efterretninger for Skoleaaret 1899-1900. Skolens

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling.

Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling. Skibsfarten og den maritime varetrafiks geografiske fordeling. Af A. N. Kiær. (Foredrag holdt i den statsokonomiske forenings mode den 27de februar 1893). Særtryk af.statsøkonomisk titisskrift.. 1894,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.04 Juli 2000 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT x Ultimo juli 1999 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. Fattigstatistik

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere