Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan"

Transkript

1 I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: NRGi Rådgivning A/S Gl. Køge Landevej Valby Telefon Telefax NRS 199 Ver. 3.0

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEFORMULERING OG FORUDSÆTNINGER EJENDOMSOPLYSNINGER KLIMASKÆRM Tage Tagkonstruktion Skorsten Tagrender og nedløb Fundamenter og kælder Fundamenter Kælderydervægge Kældergulv Facader og sokkel Facader Facadeisolering vinduer Vinduer i lejligheder udvendige døre Døre Trapper Hovedtrapper Udvendige trappetrin etageadskillelser Etageadskillelse VVS INSTALLATIONER WC og bad Køkken Varmeanlæg Afløb Kloak Vandinstallation Rørsystemer Varmtvandsbeholdere Gasinstallation Ventilation EL OG SVAGSTRØM TEKNISK RÅDGIVNING AKTIVITETSPLAN SAMT UDBEDRINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESBUDGET NRGi Rådgivning A/S Gammel Køge Landevej 22, 2500 Valby - Tlf af 50

3 8. SAMLET UDGIFTSOVERSIGT OVER DE NÆSTE 10 ÅR af 50

4 1. OPGAVEFORMULERING OG FORUDSÆTNINGER Rapporten indeholder en tilstandsvurdering af ejendommens bygningskonstruktioner og installationer med en drifts- og vedligeholdelsesplan. Rapporten er udfærdiget på baggrund af en visuel gennemgang af udvalgte lejligheder samt fællesarealer og installationer i ejendommen. BEMÆRK: Der ikke foretaget hultagning eller nogen form for destruktive indgreb i forbindelse med registreringen, hvorfor ingen skjulte installationer og bygningsdele er besigtiget. Denne tilstandsvurdering omfatter ikke fugt skjult i etageadskillelser eller råd- og svampeskader i trækonstruktioner, der er placeret i eller på opfugtet murværk, som ikke er synligt eller tilgængeligt. Priser i nærværende rapport skal betragtes som overslagspriser, normalt med en usikkerhed på højst 25 %. Priser kan yderligere variere afhængig af den kvalitet, der ønskes. Inden der træffes beslutning om igangsætning af større opgaver, anbefaler vi, at der udarbejdes et detaljeret budget for at reducere usikkerheden på det økonomiske beslutningsgrundlag. Det detaljerede budget udarbejdes på baggrund af den ønskede kvalitet og omfang af arbejdets art. Priser på udbedring og vedligeholdelse er beregnet efter erfaringspriser. Alle delpriser er ekskl. teknisk rådgivning, administration og evt. byggepladsetablering samt stillads. Dog er teknisk rådgivning, evt. byggepladsetablering samt stillads afslutningsvis medtaget i drifts- og vedligeholdelsesplanen opgjort pr. år. Udgifter til byggepladsetablering samt stillads er afhængig af omfang og varighed af den enkelte entreprise. Ofte vælges det at slå flere arbejder sammen i en entreprise. 4 af 50

5 2. EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendommen er en trefløjet etageboligbebyggelse i to etager. Tagpaptag med lav hældning. Blanke ydervægge i gule mursten på pudset sokkel. Der er kælder under hele ejendommen. Ejendommen er opført i 1937 og består af én enkelt bygning på 720 m² bebygget areal, 22 lejligheder og 1432 m² boligareal. I Kulturarvsstyrelsen er ejendommen vurderet til bevaringsværdien 5, som betegner jævne, pæne bygninger af en vis arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. 5 af 50

6 3. KLIMASKÆRM 3.1 TAGE Tagkonstruktion Beskrivelse: Taget er udført som gitterspærskonstruktion med ca. 20 graders hældning, taget er beklædt med tagpap og diverse aftrækshætter er udført i zink. Loft er på et tidligere tidspunkt blevet efterisoleret med granulat. Det skønnes, at der er ca. 200 mm isolering. Tilstand: Tagbeklædning fremstår i god stand, hvor svejsninger i tagpap fremstår tætte og gode. Det skønnes, at tagpap har en restlevetid på ca. 15 år. Forslag til udbedring: Det anbefales, at tagpap løbende inspiceres, hvor man i den forbindelse kigger efter eventuelle skader som, dårlige svejsninger ved overlapninger, dampbuler og nedbrydning i overflade. Her ses tagpapbelægning. Her ses tagpapbelægning. 6 af 50

7 Her ses loftisolering i form af indblæst granulat. Her ses loftisolering i form af indblæst granulat. 7 af 50

8 3.1.2 Skorsten Beskrivelse: Skorsten over tag er muret i bloksten som er filtset. Topplade er støbt i beton. Inddækning mellem tagpap og skorsten er udført med klemmeliste. Tilstand: Filts fremstår nedslidt. Topplade fremstår nedslidt i overflade. Inddækning fremstår med hård fuge som delvist har sluppet vedhæftning, der er risiko for vandindtrængning. Forslag til udbedring: Det anbefales, at der udføres ny inddækning som indrilles i skorsten, da denne løsning er langs mere effektiv. Det anbefales, at skorsten filtses og topplade overfladebehandles med vandafvisende membran. Her ses skorsten. Her ses inddækning. 8 af 50

9 3.1.3 Tagrender og nedløb Beskrivelse: Tagrender og nedløbsrør er udført i zink. Tilstand: Tagrender og nedløb fremstår i god stand. Forslag til udbedring: Ingen, men kontroller jævnligt samlinger for utætheder. Det anbefales, at man med jævne mellemrum renser tagrender for blade m.m. Man kan evt. montere bladfang i tagrender over nedløb, så tagrender/brønde ikke stopper til. 9 af 50

10 3.2 FUNDAMENTER OG KÆLDER Fundamenter Beskrivelse: Fundering af ejendommen er udført på et tidligere moseområde, hvor der er større risiko for sætninger end normalt. Tilstand: Der er observeret større sætning i gavl ved havelåge. Sætning har tidligere været forsøgt udbedret ved etablering af ståltegl i facade over terræn, dette har vist sig ikke at være tilstrækkeligt, da revne stadig er i udvikling/bevægelse. Den anden gavl mod vest har ingen synlige sætninger, men etageadskillelse mellem stue og 1. sal ved gavlhjørne ses det tydeligt at gulv har sat sig. Der blev i en af de besigtigede lejligheder observeret en mindre revne i ydervæg, dette kunne formentlig godt forekomme i andre lejligheder. Dette er et normalt tegn på sætninger/bevægelser i ejendommen. Det skal dog pointeres, at dette ikke vurderes at være et problem. Forslag til udbedring: Det anbefales, at der laves en efterfundering i form af understøbning ved gavl. Inden arbejdet igangsættes er det vigtigt at der udføres en geoteknisk undersøgelse af jordbundsforholdene, man vil i denne forbindelse også kunne fastslå hvilken dybde der skal funderes til. Der bør ligeledes udføres en geoteknisk undersøgelse af jordbundsforhold ved gavl mod vest, for at se om der eventuelt skal udføres en efterfundering. Årsagen til dette er ofte manglende kendskab til jordbundsforholdende på opførelsestidspunktet, dvs. bygningen er fejlfunderet og fundamentet står på fyldjord og/eller sætningsgivende jordlag. Her ses sætning i gavl ved havelåge. Ståltegl. 10 af 50

11 Her ses etageadskillelse som har sat sig ved gavl mod vest. 11 af 50

12 3.2.2 Kælderydervægge Beskrivelse: Kælderydervægge er udført som støbte vægge. Tilstand: Kælderydervægge fremstår generelt i god stand. Der blev et enkelt sted observeret afskalning på kælderydervæg mod betongulv. Det blev oplyst af formanden at der til tider trænger vand igennem væg. Forslag til udbedring: Det anbefales, at der udføres en tætning af kældervæg, dette gøres bedst ved injicering af tætningsmasse. Her ses kælderydervæg med revne. 12 af 50

13 3.2.3 Kældergulv Beskrivelse: Kældergulv er udført som støbt gulv. Ejendommen har for nyligt fået støbt opkanter ved kælderdøre så eventuel indtrængning af vand ikke spreder sig i hele kælderen. Tilstand: Kældergulv fremstår generelt i ok stand, men overflade står i rå beton, som ikke er særlig rengøringsvenligt. Forslag til udbedring: Det bør overvejes, at få udført en epoxybehandling af kældergulv. Her ses kældergulv i midtergang. Her ses en støbt opkant. 13 af 50

14 3.3 FACADER OG SOKKEL Facader Beskrivelse: Ejendommen fremstår med blankt murværk i gule sten. Der er murede stik over vinduer. Sokkel er støbt og malerbehandlet. Sålbænke er i naturskifer. Tilstand: Der er generelt mange sætninger i murede stik. Stik har flere steder været forsøgt udbedret, men der er anvendt en uhensigtsmæssig metode, da sætninger fortsat vil forekomme. Det vurderes, at sætninger opstår pga. stik er udført med for lille bue, hvilket gør at stik falder ned. Støbte sålbænke som bl.a. forekommer under trappevinduer og franske altaner, fremstår generelt med nedslidt overflade. Sålbænke under vinduer fremstår flere steder med delamineringer, som er et tegn på nedbrydning, skifer består af flere lag og kan derfor stadig holde tæt. Det skønnes at sålbænke af ældre dato ikke behøver udskiftning før vinduer skal skiftes. Sokkelmaling fremstår i god stand, udvendig facademaling skal normalt vedligeholdes hvert 10. år. Det skønnes, at sokkel skal malerbehandles om ca. 5 år. Forslag til udbedring: Det anbefales, at der udføres reparation af murede stik ejendommen rundt. Dette anbefales, udført med jern. Det anbefales, at støbt sålbænk som ved trappevinduer og franske altaner overfladebehandles med vandtæt membran. Eksempel på sætning ved muret stik. 14 af 50

15 Eksempel på sætning ved murede stik. Her ses sætning i muret stik. Stik har sat sig og hviler af på vindue. I forbindelse med en vinduesudskiftning vil stik formentlig falde ned, hvis det ikke udbedres. Her ses støbt sålbænk ved indgangsparti. Her ses eksempel på sålbænk med delaminering. 15 af 50

16 3.3.2 Facadeisolering Beskrivelse: Ejendommen er opført med delvis hulmur. Der er jf. tegningsmateriale hulmur i gavle samt på 1. sal. Der er spor efter en hulmursisolering, da der flere steder er udtaget kopper/halve sten. Der tages derfor udgangspunkt i at der allerede er hulmursisoleret, dette kan dog være faldet sammen, så effekten ikke er særlig god. Tilstand: På indvendig væg ved gavl i nr. 26 er der skjolder på væggen, det blev oplyst at der har været foretaget fugtmåling som viste forhøjet fugt. Det blev oplyst af formanden, at der generelt er meget koldt i ejendommen, hvorfor der i rapporten er medtaget et forslag til facadeisolering. Forslag til udbedring: Det anbefales, at hulmursisolering undersøges nærmere, dette kan evt. gøres ved en termografering, da denne viser helt præcis hvor der er kuldebroer. Det anbefales, at der udføres en udvendig facadeisolering på de to gavle, da disse udgør nogle store flader som er forholdsvis nemme at efterisolere. Gavlisolering: Det skønnes, at en gavlisolering af de to gavle vil kunne afhjælpe nogle at de problemer som forekommer her, og det er mere rentabelt da der næsten ingen vinduer er her, set i forhold til facader. Skønnet investering kr ,- ekskl. moms. Skønnet tilbagebetalingstid omkring 30 år. Komplet facadeisolering: Såfremt man ønsker en komplet facadeisolering af ejendommen, så kan dette godt udføres, men det skønnes at dette vil koste ca ,- ekskl. moms. (der er taget udgangspunkt i en pudsløsning) Denne løsning vil sikre et godt indeklima og besparelser på varmeregningen, men tilbagebetalingstiden skønnes at være omkring år. Såfremt denne løsning ønskes udført, skal det gøres i forbindelse med udskiftning af vinduer, da gode løsninger herved sikres. Her ses eksempel på løsningsmodel for facadeisolering afsluttet med pudslag. 16 af 50

17 3.4 VINDUER Vinduer i lejligheder Beskrivelse: Ejendommens vinduer er trævinduer med termoruder som er fra Fuge omkring vinduer er udført som blød fuge. Vinduer til lejligheder er en blanding af 2-fags og 3-fags vinduer, hvor kældervinduer er en blanding af 1-fags, 2-fags og 3-fags vinduer. Små vinduer til trappeopgange er som faste vinduer. Terrassedøre er overvejende 2-fags døre som åbner indad, hvor vinduer i lejligheder åbner udad. Tilstand: Vinduer fremtræder generelt i ok stand, der kunne umiddelbart ikke konstateres punkterede termoruder i de besigtigede lejligheder. Tætningslister var flere steder hårde og vil derfor ikke kunne slutte ordentligt tæt. Udvendige fuger omkring vinduer er generelt hård og har ikke ordentlig vedhæftning, der vil på sigt kunne trænge vand ind. Det skønnes, at vinduer har en restlevetid på ca. 10 år. Vinduer og terrassedøre som vender mod de solbelastede sider, fremstod generelt med nedslidt maling. Vinduer mod nord fremstod generelt i ok malermæssig stand. Vinduer i trappeopgange fremstår generelt i meget nedslidt stand, både i træværk samt fuge omkring vinduer. Fuge mellem bundstykke og sålbænk ved terrassedøre er udført meget uhensigtsmæssigt, da der er anvendt en blød fuge i overgangen. Denne løsning vil konstant blive ved med at give problemer, og der kunne også flere steder konstateres fugtproblemer på indvendigt gulv ved terrassedøre. Forslag til udbedring: Det anbefales, at vinduer i trappeopgange udskiftes. Man kan med fordel vælge træalu vinduer, da man herved undgår den løbende vedligeholdelse i form af malerbehandling, denne type vinduer er normalt ca. 10 % dyrere end alm. trævinduer. Det anbefales, at vinduer og terrassedøre mod øst, syd og vest malerbehandles, hvor vinduer mod nord kan vente nogle år, eller såfremt man udskifter vinduer om ca. 5 år, behøver de ikke maling. Det anbefales, at der laves en anderledes afslutning ved terrassedøre. Man kunne f.eks. lave en inddækning med en alukapsel som går op under kant på dør og riller denne ned i støbt sålbænk. Når terrassedøre skal udskiftes, skal der laves en korrekt afslutning, hvor der etableres en drypnæse, så vand kan afledes korrekt. Udskiftning af vinduer: Det kan ikke anbefales, at udskifte ruder i eksisterende vinduer til energiglas, da vinduers restlevetid er begrænset, hvorfor det anbefales, at udskifte alle vinduer og terrassedøre i ejendommen inden næste malerbehandling om ca. 5-7 år. Det anbefales ligeledes her at udskifte til træ-alu vinduer. Det anbefales, normalt at vinduer og døre malerbehandles ca. hvert 5-7. år. 17 af 50

18 Her ses eksempel på fuge omkring vindue som er blevet hård og har sluppet vedhæftningen. Her ses eksempel på uhensigtsmæssig løsning ved terrassedør ved bundstykke. Der er risiko for indtrængende vand. Her ses hvordan vand har trængt ind på gulv ved terrassedør. Her ses eksempel på ældre og dårligt tætsluttende tætningslister. 18 af 50

19 3.5 UDVENDIGE DØRE Døre Beskrivelse: Hoveddøre er med enkeltglas i den øvre del og med fyldning i den nedre del. Kælderdøre er ligeledes med enkeltglas og fyldninger. Tilstand: Hoveddøre er med meget ringe isoleringsevne, i form af enkeltglas og uisoleret fyldning. Kælderdøre fremstår generelt i ok stand. Forslag til udbedring: Det anbefales, at hoveddøre udskiftes med nye døre som er bedre isolerede, da der er stort varmetab fra opgangene som slipper ud gennem døre. Kælderdøre anbefales malerbehandlet i samme omgang som vinduer. Det anbefales, normalt at vinduer og døre malerbehandles ca. hvert 5-7. år. Her ses eksempel på hoveddør. Her ses eksempel på hoveddør. 19 af 50

20 3.6 TRAPPER Hovedtrapper Beskrivelse: Trapper og reposer er udført i træ som er belagt med linoleum med messing skinne på front. Vægge er med tapet som er malerbehandlet. Håndliste er udført i rundet træ og balustre i jern. Tilstand: Trappeopgange som helhed fremstår i fin konstruktiv stand, men maling på de forskellige bygningsdele fremtræder lettere nedslidt. Forslag til udbedring: For at højne det æstetiske udtryk bør man overveje at få trappeopgange malerbehandlet. Der gøres dog opmærksom på at dette ikke er af nogen konstruktiv betydning. Her ses trappeopgang. Her ses trappeopgang. 20 af 50

21 3.6.2 Udvendige trappetrin Beskrivelse: Udvendige trappetrin til hoveddøre er udført som støbte trin. Udvendige kældertrapper er ligeledes udført som støbte trapper med afløb i bunden. Tilstand: Trappetrin ved hoveddøre er med flere mindre revner og mørtelfuge mod flisebelægning er flere steder nedbrudt og mangelfuld. En fuge et sted som her vil altid nedbrydes, da der er store bevægelser mellem de to flader. Kældertrapper fremstår generelt i ok stand, men støttevanger fremstår generelt med flere mindre revner. Revner opstår da der er større fugtpåvirkning fra terræn. Revner i vanger skønnes ikke at kunne udbedres med noget holdbart resultat, da revner formentlig bare vil komme igen. Det vurderes, ikke at være påkrævet at gøre noget ved vanger, da de ikke er i decideret nedbrydning, hvorfor man først behøver at støbe nye vanger om mange år. Forslag til udbedring: Revner i trappetrin ved hoveddøre opskæres og udbedres. Trin kan evt. svummes så de har et ensartet udseende, alternativt kunne man ligge fliser på trin. Fuge mod flisebelægning kan evt. fjernes og grus eller en strimmel asfalt ligges i stedet for. Såfremt man måtte ønske at få lagt fliser på udvendige kældertrapper, så kunne dette ligeledes gøres her. Trappetrin ved hoveddør. Fuge mod flisebelægning. Kældertrappe. Støttevanger. 21 af 50

22 3.7 ETAGEADSKILLELSER Etageadskillelse Beskrivelse: Etageadskillelse mellem kælder og stue er tidligere blevet efterisoleret i cykelkælder ved indblæsning af isoleringsmateriale. Tilstand: Formanden oplyser at der generelt er meget høj trinlyd i ejendommen, hvorfor der i rapporten er medtaget et forslag til udbedring af dette. Efterisolering af kælderloft vil give en besparelse på varmeregningen, men efterisolering af loft mellem stue og 1.sal vil primært være med henblik på at afhjælpe problemet med den høje trinlyd. Forslag til udbedring: Man kan med fordel indblæse enten stenuldsgranulat eller papirgranulat i kælderen hvor dette ikke allerede er gjort, samt i etageadskillelse mellem stue og 1. sal. Her ses tegn på tidligere efterisolering af kælderloft ved indblæsning af isoleringsmateriale. 22 af 50

23 4. VVS INSTALLATIONER 4.1 WC OG BAD Beskrivelse: De fleste badeværelser er renoverede, karbade er erstattet med brusenicher, fliser er udskiftede og terrazzogulve er flisebelagte. Brusere og vandhaner er nyere. Tilstand: I et enkelt tilfælde af de besigtigede lejligheder er der ikke renoveret. Badeværelset fremstår stadig i oprindelig stand med badekar, hvide fliser og terrazzogulv. Tilstanden bedømmes som intakt og funktionsdygtig, men badekar kan betyde større vand- og varmeforbrug. Forslag til udbedring: Beboerne bør jævnligt kontrollere at blandingsbatterier lukker tæt, ligeledes at der ikke siver vand ud af toilettets cisterne. Fuger mellem vægge, gulve og gulvafløb kontrolleres ca. hvert halve år for at sikre at fugerne holder tæt, så der ikke sker vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner med skader til følge. Badekar bør udfases og erstattes med brusenicher. Installationer under håndvask bør jævnligt kontrolleres for utætheder. 23 af 50

24 4.2 KØKKEN Beskrivelse: Køkkener renoveres af beboerne og fremstår dermed i forskellig indretning. Tilstand: De besigtigede køkkener har nye rør til brugsvand. Afløb og vandlåse er udskiftet til PVC. Køkkener fremstår generelt i pæn vedligeholdsmæssig tilstand. Forslag til udbedring: Vedligehold af køkkener er beboerens ansvar. Beboerne bør jævnligt kontrollere vand- og afløbsinstallationer under køkkenbordet. 24 af 50

25 4.3 VARMEANLÆG Beskrivelse: Ejendommen opvarmes med naturgas. Der er installeret en ny termisk let gaskedel af kondenserende type. Kedlen indeholder automatik til styring til opvarmning af brugsvand og vejrkompensering til rumopvarmning. Til radiatorkredsen er monteret en ny cirkulationspumpe af fabrikat Grundfos type Magna med isoleret pumpehus. Det er en pumpe, som automatisk regulerer ydelsen efter behov. Fordelingsrør til radiatorkredsen er udført som nedre fordelt tostrenget. På hver enkelt afgrening er der monteret indreguleringsventiler til opretholdelse af konstant trykforskel, fabrikat Freese type Flowcon. Isoleringen er afsluttet med pap og lærred, nogle steder Isogenopak. I de besigtigede lejligheder er der monteret panelradiatorer to eller tre lags med konvektor og termostatventiler. På billedet nedenunder ses endvidere afspærringsventiler, så radiatoren kan afmonteres uden aftapning af hele rørsystemet. Det er dog ikke regelen. 25 af 50

26 Tilstand: Vurderingen er en god varmeinstallation. Kedlens drift kan dog bedst vurderes i opvarmningssæsonen. Serviceeftersyn og vort besøg er sket i udenfor opvarmningssæsonen. Der er dog god grund til at vurdere driften som økonomisk grundet indreguleringsventiler på fordelingsrør til såvel varme som varmt brugsvand og gode store radiatorer i lejlighederne. Kedelen har en levetid på mindst 20 år, erfaringer med pumper er ligeledes en levetid på 20 år. I lejlighederne ses radiatorer og termostat ventiler af varierende alder. Første billede viser ny installation, mens det næste billede viser en noget ældre installation, ca 20 år gammel. Termostathovedet har en begrænset levetid 5 10 år, mens radiatoren kan holde årtier endnu. Forslag til udbedring: Der kan monteres isoleringskapper over indreguleringsventiler. Ved udskiftning af radiatorer anbefales som her vist at der monteres afspærringsventiler. Ved reparation behøves derved ikke aftapning af hele strengen. Det vil betyde længere levetid for rørsystemet fordi hyppige efterfyldninger med ledningsvand medfører korrosion. 26 af 50

27 4.4 AFLØB Beskrivelse: Ejendommens afløbsinstallation er oprindeligt udført i støbejernsrør. De fleste steder er afløbsinstallationen udskiftet til nye rør i rustfrit stål med samlinger udført med jetkoblinger og muffesamlinger. Tilstand: Hvor faldstammer er skiftet fremstår disse i god vedligeholdsmæssig stand. Den ældre del af installationen er intakt uden revner eller gennemtæringer. Forslag til udbedring: I et badeværelse i en stuelejlighed er de oprindelige faldstammer ført gennem loft og gennem skillevæg. Reparationsstykket på gulvafløb fra håndvask i lejligheden ovenover (til venstre på billedet) antyder, at der har været tæringer. Det anbefales her at udskifte faldstammen og gulvafløbet i lejligheden ovenover. Nye gulvafløb har indbygget vandlås. Herved undgås den viste vandlås i badeværelsesloftet. I vedligeholdelsesplanen er udgift skønnet til kr. for det viste. Oprindelige faldstammer og vandlåse gennem etageadskillelser. Hold øje med om der er tæringer og revner i muffer. Ved udskiftning af gulvafløb overflødiggøres vandlåsen til højre i billedet. I vedligeholdelsesplanen er udgift skønnet til kr. for det viste. 27 af 50

28 28 af 50

29 4.5 KLOAK Beskrivelse: Afløb i kælderhalse er forsynet med TH kontraventiler. Disse har fungeret efter hensigten under sommerens skybrud. Tilstand: Kloakkens tilstand kendes umiddelbart ikke, men i forbindelse med gennemgangen blev der ikke konstateret synlige skader eller fejl på kloaksystemet i form af indsivende spildevand gennem kælderdæk og/eller fundamenter. Forslag til udbedring: Udarbejdelse af TV-inspektion af kloakken for derved at kunne fastslå om der er fejl eller skader på kloaksystemet. For at sikre at ejendommens kloaksystem skal virke optimalt, samt at minimere risikoen for unødvendige skader på ejendommen anbefales det, at der en gang årligt foretages rensning/spuling af tagbrønde, afvandingsbrønde og kloaksystem. TH kontraventiler har været omdiskuteret for deres pålidelighed. De fungerer ved at en bold svømmer opad ved tilbagestrømning af vand fra kloakken og lukker afløbet. Det hævdes, at bolden ikke kan holde til stort tryk. Alternativerne er imidlertid meget dyre. Hvis man kontrollerer, at boldene er intakte, udskifter punkterede bolde (pris 75 kr./stk.) og fjerner fremmedlegemer, så er der en vis beskyttelse mod tilbagestrømmende vand og det er bedre end ingenting. 29 af 50

30 4.6 VANDINSTALLATION Rørsystemer Beskrivelse: Ejendommens vandinstallation er primært udført i galvaniseret stål og rustfrit stål. Der er udskiftet stigstrenge til brugsvand. På cirkulation retur af varmt brugsvand er der monteret termostatiske cirkulationsventiler. Tilstand: Tilstanden vurderes som god. Afspærringsventiler er nye. Forslag til udbedring: Der mangler rørisolering enkelte steder. Her brugsvand cirkulation retur øverst og koldt vand nederst. Rør til fordeling af varmt brugsvand er ført på loftet. Ved fremtidig udskiftning anbefales omlægning til fordeling fra kælderen. Det giver mindre varmetab og lettere tilgængelighed for inspektion og reparation Varmtvandsbeholdere Beskrivelse: Varmt brugsvand opvarmes via naturgasfyr. Varmtvandsbeholderne er installeret sammen med det nye naturgasfyr. Ligesom kedlen er beholderne af fabrikat GemiNox. Varmtvandsbeholderne er hver på 300 liter. De er placeret i varmecentralen i kælderen. De er koblet serielt på brugsvandssiden. Koldt vand til 30 af 50

31 ledes forvarmebeholderen, løber derfra over i slutvarmebeholderen og møder her cirkulation retur. Blandingen slutopvarmes og løber ud til tappestederne. Cirkulationspumpe til brugsvand cirkulation retur er af fabrikat Smedegaard Type Vario 25 V. Det er en helt ny pumpe. Desværre ikke i energimærke A, hvorfor der i energimærket skal stilles forslag om udskiftning. Der kan spares for ca. 700 kr. el årligt ved en udskiftning til fx Grundfos Alfa Tilstand: Tilstanden vurderes som god med en restlevetid på 20 år. Forslag til udbedring: Dette er egentlig ikke et forhold af relevans for tilstand og levetid, snarere er det et energibesparende tiltag, som vi har svært ved at indpasse i energimærket. En gevinst i form af lav returtemperatur til kedlen ved brugsvandsopvarmning kan opnås ved en omkobling som vist på skitsen. Lav returtemperatur til kedlen betyder kondenserende drift. Dette betyder igen bedre driftsøkonomi. At der er valgt en parallelkobling kunne bero på, at beholderne og deres hedeflade er dimensioneret tæt på behovet. Det er ikke tilfældet. De to beholdere havde samme vandtemperatur (62 C) ved besigtigelsen hen på formiddagen.. Ombygningen vurderes at kunne udføres for ca kr. Der kan blive tale om, at der skal ændres i gasfyrets indbyggede automatik. Derfor bør leverandøren Gastech inddrages. Vi har spurgt Gastech, som siger, at de ofte bruger den skitserede løsning. Det årlige gasforbrug er (graddagekorrigeret) ca m³n naturgas. Heraf kan regnes med at 30% går til opvarmning af brugsvand. Det er ca m³n. Hvis kedlen kan køre kondenserende ved varmtvandsproduktion spares ca. 5% heraf. Det er ca. 250 m³n årligt. Med dagens pris på naturgas vil det give en god besparelse i forhold til prisen. 31 af 50

32 4.7 GASINSTALLATION Beskrivelse: Der er ud over gas til opvarmning ældre gas installationer til komfurer i lejlighederne. Gasinstallation er udført i stål og kobberrør. Tilstand: Ejendommenes gasinstallation fremstår i generel god vedligeholdsmæssig stand. Gasinstallationer har generelt lang levetid og der forventes derfor kun mindre vedligeholdsmæssige udgifter. Forslag til udbedring: Det anbefales at gasinstallationen gennemgås årligt i sin helhed af autoriseret VVSinstallatør for derved at sikre, at installationen lever op til gældende krav og lovgivning. 32 af 50

33 4.8 VENTILATION Beskrivelse: Ejendommen ventileres via naturlig ventilation udført med bygningsmæssige kanaler fra henholdsvis køkkener og badeværelser. I de inspicerede lejligheder er der i enkelte køkkener udført mekanisk ventilation via emhætte. Tilstand: Til ejendommens ventilation skal det bemærkes at ventilatorer, kontrolventiler, m.v. jævnligt skal renholdes og at kanaler bør renses ca. hvert 10 år. Dette for at sikre at anlæggene og den naturlige ventilation virker tilfredsstillende og i henhold til bygningsreglementet krav til udluftning. Kanaler i loftrum skal gennemgås og samlinger udføres korrekt således at fugtig og forurenet luft fra lejligheder udluftes til det fri Forslag til udbedring: Ingen 33 af 50

34 5. EL OG SVAGSTRØM Beskrivelse: El-installationer i besigtigede lejligheder er generelt af nyere dato og der blev ved gennemgangen ikke fundet synlige fejl på installationerne. Umiddelbart kunne det ikke konstateres om samtlige lejligheder er forsynet med lovpligtigt HFI- eller HPFIrelæ. Dette bør undersøges nærmere af autoriseret el-installatør og bringes i orden såfremt disse relæer mangler. Tilstand: El-installationer i fællesarealer er generelt fundet i orden. Forslag til udbedring: Generelt bør alle el-installationerne gennemgås nærmere af en autoriseret elinstallatør. Ydermere anbefales det, at el-installationer gennemgås årligt af en autoriseret elinstallatør for derved at sikre, at installationerne er lovlige. Eksempel på el-tavle i lejlighed. 34 af 50

35 6. TEKNISK RÅDGIVNING Det anbefales, at der medvirker et rådgivende ingeniørfirma som NRGi Rådgivning A/S i forbindelse med udførelse af de foreslåede arbejder, således at de optimale løsninger vælges. Teknisk rådgivning vil typisk omfatte: Registrering af eksisterende forhold samt fastlæggelse af arbejdernes omfang Udarbejdelse af budget Myndighedsbehandling, herunder indhentning af nødvendige tilladelser Udarbejdelse af udbudsmateriale herunder arbejdsbeskrivelser, evt. tegningsmateriale etc. Indhentning af tilbud samt kontrahering med entreprenør Fagtilsyn med arbejdernes udførelse samt afholdelse af ugentlige byggemøder Afholdelse af afleveringsforretning Økonomistyring herunder gennemgang af entreprenørens faktura/aconto samt opstilling af byggeregnskab efter færdiggørelsen af arbejderne Afholdelse af 1-års gennemgang 35 af 50

36 7. AKTIVITETSPLAN SAMT UDBEDRINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESBUDGET 36 af 50

37 Dato: Beskrivelse af alle arbejder Dokumentkode NRS 244 Sag: AB Kongelysvej Versionsnr. 2.0 Sagsnr.: Emne Aktivitetsplan Rev. dato: Bygdel Lb.nr. Registrering Aktivitet Enhed Antal Delpris Prisoverslag Aktionsår 3.1 TAGVÆRK 01 Skorsten Filts fremstår nedslidt. Topplade fremstår nedslidt i overflade. Inddækning fremstår med hård fuge som delvist har sluppet vedhæftning, der er risiko for vandindtrængning. Det anbefales, at der udføres ny inddækning som indrilles i skorsten, da denne løsning er langs mere effektiv. Det anbefales, at skorsten filtses og topplade overfladebehandles med vandafvisende membran I alt tagværk Drift og vedligehold Løbende vedligehold/drift-udgifter er ikke en opsparing, men forventede udgifter til vedligehold. Løbende vedligeholdelsesudgifter pr. år pr. år side 37

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Haveforeningen Islev Vårfluevej 10 2610 Rødovre Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Østrup Mortensen Sagsnummer: 12233-02 Dato: 14.11.2012 Besigtiget: 7.

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 64A 2605 Brøndby Oktober 2008 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret - 9.11.2012 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: E/F Frøbels Allé / Ewaldsensvej Ewaldsensvej 8-12 Frøbels Allé 1-7 Sagsnummer: 12932-01 Dato: Revideret 13.02.2013 Udført af: Kim Birk Rasmussen Mikkel

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1840 - A/B Højen 19. juli 2013 Udført af: Elise Laustsen og Julie Norus Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk Internet

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V

Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Bygningssyn, Abel Cathrines Gade 13, 1654 København V Dato: 15.01.2015 Udført af: Rune Pedersen & Anders Muff Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Focus2

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.

PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. E/F SANDALSPARKEN Sag nr. 10.141A September 2010 PRISSAT PROJEKTFORSLAG Sandalsaprken, 3660 Stenløse. matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse. Udført for: E/F Sandalsparken 3660 Stenløse. Eibye Rådgivning

Læs mere

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT

A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT A/B Lyksborg Svanevej 25 27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPORT September 2015 Birger Lund ApS Garderhøjvej 5 2820 Gentofte telefon 36 70 28 29 E-mail: blu@birgerlund.dk Indhold Stamdata 3 Eftersynsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI

EF Højagerbo. Fotodokumentation til tilstandsrapport. Kim Olsson A/S. Sag nr marts Rådgivende Ingeniører FRI Kim Olsson A/S Rådgivende Ingeniører FRI EF Højagerbo Fotodokumentation til tilstandsrapport Sag nr. 16.022 9. marts 2016 Sag: Tilstandsrapport Side 2 af 25 Billede 1. Fuger i murværk ses i stort omfang

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN

NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN NOTAT TIL 10 ÅRS VEDLIGEHOLDLESESPLAN EF STEFANSGADE 35 /HUSUMGADE 49-51 OPDATERET FEBRUAR 2011 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 1 5.0 VURDERING

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter

Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter Bygningsfornyelse 2014 Beskrivelse af de indstillede projekter INDSATSOMRÅDE: FUGLEKVARTERET Bilag 2 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Bygningsfornyelse Fuglekvarteret 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Grønnemose Alle 59, 2860 Søborg 26. august 2015 H-15-02235-0186 159-50742 2235-Olekjølhede Som sælger

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1682 A/B Holsteinsgade 53-55 8. juni 2012 Udført af: Karina Frid & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Vinkelvej 99 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-117283-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1426 E/F Brunevangsparken 10. maj 2010 rev. 22 marts 2011 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021649-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Langrejsvej 4 Postnr./by: 6600 Vejen BBR-nr.: 575-028683-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 4,53 MWh fjernvarme 13,67 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Ringkøbingvej 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-378688-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7 kwh el 1,86 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7 kwh el 1,86 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Kertemindegade 01 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-298779-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Greve Alle 7 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-023231-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Lundgaard 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Møllevangen 119 8450 Hammel Dato: 31-8-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-6358 Matr. nr./ejerlav 7o Hammel By, Hammel. EBAS sagsnr. 59044

Læs mere

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Slogbækvej 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-006572-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia

Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Hyrdevej 4a 4f 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rubinvej 14 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013830-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1670 - A/B Vesterbrogade 112-112 C 16. april 2012 Udført af: Stine Gjesten og Anders Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail

Læs mere