Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2007 til 30. juni April 2009 Rambøll Management Consulting Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé Indledning Kort om opdateringen Læsevejledning 6 3. Udviklingen i de administrative omkostninger samt andre relevante resultater (ABC-fordeling mv.) Udviklingen i de administrative omkostninger perioden 1. juli 2007 til 30. juni Udviklingen i de administrative omkostninger siden De administrative omkostningers oprindelse (ABC-fordeling) 9 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer administrative konsekvenser Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser English summary the development of the administrative burdens for the Ministry of Taxation from July 2007 to June Bilag A. Oversigt over ændringer i nes årlige administrative omkostninger pr. lov/bekendtgørelse fordelt på segmenter, informationsforpligtelser, indberetningsmetoder og oplysningskrav 34 Departementet 34 Opdatering 06-07: BEK nr af 17/1/ Opdatering 07-08: BEK nr af 17/1/ Opdatering 06-07: LBK nr. 101 af 13/2/ Opdatering 07-08: LBK nr. 101 af 13/2/ Opdatering 06-07: LOV nr. 416 af 26/6/ Opdatering 07-08: LOV nr. 416 af 26/6/ Opdatering 06-07: LOV nr. 418 af 26/6/ Opdatering 07-08: LOV nr. 418 af 26/6/ Opdatering 06-07: LBK nr. 561 af 3/8/ Opdatering 07-08: LBK nr. 561 af 3/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 562 af 3/8/ Opdatering 07-08: LBK nr. 562 af 3/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 565 af 3/8/1998 Opdatering 07-08: LBK nr. 565 af 3/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 566 af 3/8/ Opdatering 07-08: LBK nr. 566 af 3/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 568 af 3/8/ Opdatering 07-08: LBK nr. 568 af 3/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 570 af 3/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 570 af 3/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 638 af 21/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 638 af 21/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 678 af 12/8/ Opdatering 07-08: LBK nr. 678 af 12/8/ Opdatering 06-07: LBK nr. 688 af 17/9/ Opdatering 07-08: LBK nr. 688 af 17/9/ Opdatering 06-07: LBK nr. 739 af 3/9/ Opdatering 07-08: LBK nr. 739 af 3/9/ AMVAB-opdatering

3 Opdatering 06-07: LBK nr. 765 af 5/7/ Opdatering 07-08: LBK nr. 765 af 5/7/ Opdatering 06-07: LBK nr. 798 af 9/11/ Opdatering 06-07: LBK nr. 798 af 9/11/ Opdatering 06-07: LBK nr. 869 af 12/1/ Opdatering 07-08: LBK nr. 869 af 12/1/ Opdatering 06-07: LBK nr. 966 af 14/10/ Opdatering 07-08: LBK nr. 966 af 14/10/ Bilag B. Kort om AMVAB-metoden 424 Bilag C. Korrektioner til eksisterende målinger 427 Bilag D. Liste over regler der udskydes til næste opdatering 435 Bilag E. Oversigt over ex-ante målinger som indgår i målingen 439 AMVAB-opdatering

4 1. Resumé Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, assistance fra Rambøll Management, gennemført en opdatering af AMVABmålingen på Skatteministeriets område. De løbende administrative omkostninger ved Skatteministeriets erhvervsrettede regulering er i det seneste folketingsår faldet 795,4 mio. kr., svarende til et fald på ca. 9,6 pct. i forhold til niveauet i Udviklingen skyldes ændrede krav til ne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret 07/08 samt nye digitale indberetningsløsninger, som letter nes administration. I denne opdatering indgår de endeligt målte konsekvenser ved nye regler, som ne har fået erfaring at efterleve. Derudover indgår vedtagne love og bekendtgørelser fra tidligere folketingsår, som ne endnu ikke har erfaring at efterleve, men som i forbindelse forslagenes fremsættelse er blevet ex-ante målte. 1 For disse regler gælder det, at der er tale om foreløbigt opgjorte konsekvenser. For de love og bekendtgørelser hvor konsekvenserne kan endeligt opgøres, er der samlet set tale om nye administrative lettelser for ca. 744,4 mio. kr. Her til kommer to ikke-tidligere afrapporterede ex-ante målinger, der tilsammen fører lettelser for ca. 50,9 mio. kr. Ex-ante målte konsekvenser er forbundet en vis usikkerhed, og tallet vil kunne ændre sig, når de pågældende love og bekendtgørelser måles expost på baggrund af yderligere virksomhedsinterview. Hovediagttagelserne for denne opdatering er følgende: For skattekontrolloven udgør de administrative lettelser ca. 9,9 mio. kr. i forbindelse lempelser som følge af digital indberetning af den skattepligtige indkomst for selvstændige erhvervsdrivende. Det er skønnet, at besparelsen ved anvendelse af den digitale indberetning TastSelv Erhverv - reducerer revisoromkostningerne til selve indberetningen af selvangivelsen 15 pct. For skattekontrolloven udgør de administrative lettelser endvidere ca. 438,1 mio. kr. som følge af en reduceret revisoromkostning i forbindelse opgørelse og indberetning af selvangivelse udover virksomhedsdelen for selvstændige erhvervsdrivende og landmænd, som følge af revisors adgang til en lang række oplysninger i den personlige skattemappe R75, som tidligere blev indsamlet og behandlet manuelt. For mindstekravsbekendtgørelsen er lettelsen opgjort til ca. 151,2 mio. kr. som følge af en reduceret revisoromkostning i forbindelse opgørelse af skatteregnskabet for selvstændige erhvervsdrivende og landmænd, som følge af revisors adgang til en lang række oplysninger i den personlige skattemappe R75, som tidligere blev indsamlet og behandlet manuelt. iseringen af lønsedler har reduceret byrderne vedrørende informationsforpligtelsen Oplysning til 3. part om indeholdelse af A-skat i LBK nr. 678 af 1 Ex-ante målinger gennemføres i løbet af et folketingsår af lovforslag eller udkast til bekendtgørelser, som forventes at have samlede administrative konsekvenser (omkostninger eller lettelser) for over timer årligt for de omfattede. Ex-ante målingerne er ligesom expost opgørelserne baseret på virksomhedsinterview. AMVAB-opdatering

5 12/08/2002 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. 138,7 mio. kr. For de love og bekendtgørelser, hvor konsekvenserne er foreløbigt opgjorte, er der samlet set tale om nye administrative lettelser for ca. 50,9 mio. kr. De foreløbigt opgjorte konsekvenser kan henføres til ex-ante målingen af de administrative konsekvenser for ne ved etableringen af muligheden for levering af digitale skatteindberetninger ved anvendelse af DRP-løsningen og de administrative konsekvenser ved ændring af PAL-skatten. Lettelsen i forbindelse DRP-løsningen er for Skatteministeriets vedkommende opgjort til 61,6 mio. kr., og byrden i forbindelse ændring af PAL skatteberegningen er opgjort til 10,6 mio. kr. Ex-ante målinger er forbundet en vis usikkerhed, og tallet vil kunne ændre sig, når de pågældende love og bekendtgørelser måles ex-post. Udviklingen i de administrative omkostninger for erhvervslivet siden 2001 De løbende administrative omkostninger ved ministeriets regulering var ved nulpunktsmålingen i ,1 mio. kr. og er per 30. juni 2008 opgjort til 7.504,8 mio. kr. 2 Samlet set er de løbende administrative omkostninger på Skatteministeriets område således faldet 2.632,4 mio. kr. siden 2001, svarende til et fald på ca. 26,0 pct. De endeligt opgjorte administrative omkostningers oprindelse fordeler sig således. 14,7 pct. stammer fra international, primært EU regulering (A-regulering). 6,8 pct. har delvis oprindelse i international regulering (B-regulering). 78,5 pct. stammer fra national regulering (C-regulering) 2 Beløbet er inklusive ex-ante målinger AMVAB-opdatering

6 2. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative omkostninger for erhvervslivet som følge af den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative omkostninger for danske op til 25 pct. i 2010, jf. regeringens vækststrategi Vækst vilje fra Målsætningen er senest blevet genfremsat regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund fra november 2007 og i regeringens afbureaukratiseringsplan for det erhvervsrettede område fra marts I blev der gennemført en AMVAB-basismåling af de administrative omkostninger for ne som følge af al erhvervsrettet regulering i de danske ministerier. Målingen viste niveauet af administrative omkostninger i 2001, hvor regeringen tiltrådte (nulpunktsmåling) og niveauet i (basismåling). For at følge udviklingen i de administrative omkostninger gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årligt en opdatering af AMVAB-målingerne for alle ministerier erhvervsrettet lovgivning. En AMVAB-opdatering indebærer en kvantificering af såvel de administrative omkostninger som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af ny regulering fra det forgangne folketingsår. Herudover indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for nes håndtering af deres administrative opgaver. Hidtil er udelukkende digitale løsninger, som kan kobles til en konkret lovbunden indberetning, blevet inkluderet i AMVAB-målingerne. Denne tilgang har vist sig at være for begrænsende i forhold til den udvikling, som den offentlige sektor har gennemgået og vil gennemgå i de kommende år. Det har således vist sig at være en udfordring at måle effekten af digitaliseringsinitiativer, der ikke kan relateres til en konkret offentlig pligt, men som fører reelle administrative lettelser for ne, og som efterspørges af erhvervslivet. Det gælder fx skattemappen, der giver ne hurtig adgang til og oversigt over deres skatteoplysninger og kan erstatte papirbaserede lønseddeloplysninger for de og NemKonto, som letter finansielle s administration i forbindelse pengeoverførsler til deres kunder betydeligt. Fra og denne AMVAB-opdatering inkluderes initiativer, der letter nes interne administration, i AMVAB-målingerne, da de som øvrige administrative lettelser frigør ressourcer i ne og der virker til at skabe vækst og beskæftigelse. Af digitaliseringsstrategien for den offentlige sektor fremgår det, at al relevant skriftlig kommunikation mellem ne og det offentlige skal foregå digitalt senest i Derfor vil der i de kommende år ske en forholdsvis hurtig nedlukning af de papirbaserede kanaler for erhvervslivet, som gør det overflødigt at skelne mellem forskellige grader af udnyttelse af digitale muligheder. Fra og denne AMVAB-måling antages der derfor 100 procents udnyttelse af de digitale løsninger. Beregningerne af digitale lettelser er fortsat baseret på virksomhedsinterviews (se endvidere bilag B). Med AMVAB-målingerne er det muligt løbende at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer som f. eks. digitaliseringsinitiativer) har for nes administrative omkostninger. Målingerne skal på den måde bruges til at følge op på, hvordan det går ministeriernes AMVAB-opdatering

7 indsats for at reducere nes administrative omkostninger op til 25 pct. i Kort om opdateringen I denne rapport præsenteres opdateringen af Skatteministeriets AMVAB-måling. Opdateringen viser udviklingen i Skatteministeriets administrative omkostninger siden sidste opdatering, som inkluderede regler frem til Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i ministeriets administrative omkostninger siden ministeriets nulpunktsmåling i november Boks 1: Faktaboks om Skatteministeriets opdatering Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Skatteministeriets AMVAB-måling lovgivning, som er trådt i kraft i perioden d. 1. juli 2007 til 30. juni Tidligere AMVABmålinger (AMVAB-basismålingen og AMVAB-opdateringer) kan læses på Regler administrative konsekvenser for ne, som er udstedt i perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008, men som endnu ikke er trådt i kraft, eller som ne endnu ikke har erfaring at efterleve, opdateres i forbindelse næste opdatering af folketingsåret 08/09. En oversigt over disse regler er at finde i bilag D. Opdateringen inkluderer de endeligt opgjorte konsekvenser ved 20 love og bekendtgørelser samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved 2 love/bekendtgørelser. De administrative omkostninger er siden nulpunktsmålingen (opgørelse per november 2001) til juni 2008 faldet 2.632,4 mio. kr., svarende til 26,0 pct. De administrative omkostninger er opgjort i 2005 priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte tager udgangspunkt i data fra 2004 eller de senest tilgængelige data. Organisering af målingen: Målingen er gennemført af Rambøll Management Consulting. Skatteministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. [Erhvervslivets interesse- og brancheorganisationer har haft lejlighed til at kommentere på denne rapport.] 2.2 Læsevejledning Denne rapport indeholder en præsentation af opdateringens resultater. Kapitel 3 indeholder en overordnet status på de samlede administrative konsekvenser ved Skatteministeriets erhvervsrettede lovgivning pr. juni 2008, udviklingen i de administrative omkostninger siden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC-fordeling mv. AMVAB-opdatering

8 Kapitel 4 indeholder de endeligt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler administrative konsekvenser på Skatteministeriets område samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målte, men som ikke har haft virkning blandt ne. Kapitel 5 indeholder de metodiske udfordringer i forbindelse opdateringen, mens kapitel 6 indeholder et engelsk resumé. Bilag A indeholder en oversigt over de administrative omkostninger ved de love og bekendtgørelser, der indgår i dette års opdatering. Bilag B indeholder en kort beskrivelse af AMVAB-metoden. Bilag C indeholder en oversigt over korrektioner til eksisterende målinger. Bilag D indeholder en oversigt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt til næste års opdatering. Bilag E indeholder en oversigt over ex-ante målinger, som indgår i målingen. AMVAB-opdatering

9 3. Udviklingen i de administrative omkostninger samt andre relevante resultater (ABC-fordeling mv.) 3.1 Udviklingen i de administrative omkostninger perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Tabel 3.1 viser, at der indgår i alt tyve endeligt opgjorte love og bekendtgørelser i opdateringen på Skatteministeriets område og to foreløbigt opgjorte regler i form af ex-ante målinger. 3 Tabel 3.1: Antal love mv., der indgår i opdateringen. Antal love/bekendtgørelser i alt Endeligt opgjorte love/bekendtgørelser Foreløbigt opgjorte love/bekendtgørelser Departementet I alt for ministeriet I Tabel 3.2 nedenfor præsenteres en oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 samt udskudte regler fra tidligere folketingsår, som har fået virkning blandt ne. Herudover fremgår de foreløbigt opgjorte konsekvenser fra love/bekendtgørelser fra tidligere folketingsår, som er blevet ex-ante målt, men som endnu ikke kan opgøres endeligt, fordi ne ikke har erfaring at efterleve reglerne. Tabel 3.2: Oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2007 til 30. juni Departementet I alt for ministeriet Foreløbigt opgjorte omstillingsomkostninger Endeligt opgjorte omstillingsomkostninger Foreløbigt opgjorte konsekvenser Endeligt opgjorte konsekvenser Netto løbende konsekvenser (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) 589,6 0-50,9-744,4-795,4 589,6 0-50,9-744,4-795,4 Som det fremgår af Tabel 3.2, fører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført i perioden, et nettofald i de administrative omkostninger på 795,4 mio. kr. Dette tal dækker over endeligt opgjorte administrative lettelser for 744,4 mio. kr. samt foreløbigt opgjorte lettelser for 50,9 mio. kr. 3 Bilag D indeholder en oversigt over de regler fra folketingsåret 07/08, som udskydes til næste års opdatering, fordi reglerne ikke var trådt i kraft per 30. juni 2008, eller fordi ne endnu ikke har erfaringer at efterleve reglerne. AMVAB-opdatering

10 I kapitel 4 redegøres for de enkelte ændringer, som har ført administrative konsekvenser for erhvervslivet (jf. også bilag C side 418 vedrørende korrektioner på de forudgående målinger). 3.2 Udviklingen i de administrative omkostninger siden 2001 Tabel 3.3 viser udviklingen i ministeriets løbende administrative omkostninger fra november 2001 til juni Siden 2001 er ministeriets administrative omkostninger faldet 2.632,4 mio. svarende til et fald på 26,0 procent. Heri er regnet foreløbigt opgjorte administrative lettelser på i alt 589,4 mio. kr., som skal endeligt opgøres i forbindelse senere opdateringer. Fraregnes disse ex-ante målinger har ministeriet opnået en reduktion i de administrative omkostninger på 2.043,0 mio. kr. svarende til et fald 20,2 procent. Tabel 3.3: Udviklingen i ministeriets løbende administrative omkostninger fra november 2001 til juni 2008 Departementet I alt for ministeriet Administrative omkostninger i 2001 Administrative omkostninger i juni 2008 Procentvis reduktion i de administrative omkostninger siden , ,0 3.3 De administrative omkostningers oprindelse (ABC-fordeling) Tabel 3.4 nedenfor viser, hvorfra de administrative omkostninger på Skatteministeriets område, stammer. Af tabellen fremgår det, at de administrative omkostninger både på tidspunktet for nulpunktsmålingen og i dag, primært er en konsekvens af lovgivning, der har dansk oprindelse (C-regulering), idet omkring 78 pct. af reguleringen under Skatteministeriet har oprindelse i national lovgivning. Siden november 2001 er der sket en udvikling i de administrative omkostningers oprindelse: i 2001 var 82,6 pct. af de administrative omkostninger på Skatteministeriets område C- regulering, 5,6 pct. var B-regulering og 11,8 pct. var A-regulering. Tabel 3.4: De administrative omkostningers oprindelse (procentvis fordeling) Nulpunktsmåling (2001) Status juni 2008 A B C A B C Departementet 11,8 5,6 82,6 14,8 6,9 78,3 I alt for ministeriet 11,8 5,6 82,6 14,8 6,9 78,3 Tabel 3.5 viser udviklingen i de administrative omkostninger for de love og bekendtgørelser, der indgik på top 10-listen i Langt hovedparten af de administrative omkostninger kan henføres til Skattekontrolloven, som samlet set tegner sig for omkring halvdelen af ministeriets omkostninger. Tabellen er til anvise, hvor lettelserne er mest tiltrængt, og de største lettelser i forbindelse årets opdatering kan da også henføres til regler, som befinder sig på top-ti listen henholdsvist Skattekontrolloven kap. 2 (LBK nr. 869 af 12/8/2004) og Kildeskatteloven (LBK nr. 678 af 12/8/2002). AMVAB-opdatering

11 Tabel 3.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for Skatteministeriet Lov/bekendtgørelse (rangordnet efter byrdeniveau i 2008) Administrative Administrative omkostninger 30. juni 2008 Udvikling omkostninger november 2001 (2) (3) (4) (5) (6) Samfundsniveau Samfundsniveau Andel af samlede Samfundsniveau Ændring i pct. omk. (pct.) 1. Skattekontrolloven Kap. 1 - Mindstekravs-bekendtgørelsen (BEK nr af 17/12/1999) 2. Skattekontrolloven Kap. 2 (LBK nr. 869 af 12/08/2004) ,2% ,9% ,9% ,2% 3. Momsloven (LBK nr. 966 af 14/10/2005) ,6% ,5% 4. Toldloven (LBK nr. 765 af 5/7/2004) ,7% ,0% 5. Kildeskatteloven (LBK nr. 678 af 12/8/2002) ,3% ,6% 6. BEK nr. 502 af 15/06/2003 om arbejdsmarkedsbidrag ,6% 0 0,0% 7. Pensionsbeskatnings-loven (LBK nr. 816 af 30/9/2003) ,5% ,5% 8. Færdselsloven (Nummerplader) (LBK nr af 14/11/2005) ,4% 0 0,0% 9. LBK nr. 689 af 17/9/1998 om afgift af elektricitet (elafgiftsloven) ,7% ,2% 10. LBK nr. 977 af 2/12/2002 om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. Top 10 i alt I alt for ministeriet ,7% ,3% ,6% ,2% ,0% ,0% 4 Inklusive foreløbigt opgjorte lettelser på 548 mio. kr. i form af ex-ante måling af mindstekravsbekendtgørelserne hhv. BEK nr. 593 af 12/6/2006, BEK nr. 594 af 12/6/2006 og BEK nr. 407 af 4/7/ Inklusive foreløbigt opgjorte administrative omkostninger på 84,8 mio. kr. samt foreløbigt opgjorte administrative lettelser på 5,9 mio. kr. i form af ex-ante måling af hhv. Lov nr. 408 af 1/6/2005 om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven samt Lov nr. 422 af 6/06/2005 om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven og skattestyrelsesloven. 6 Inklusive foreløbigt opgjorte administrative lettelser på 50,2 mio. kr. i form af ex-ante måling af Lov nr. 309 af 19/4/2006 om registrering af køretøjer. AMVAB-opdatering

12 4. Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer administrative konsekvenser Skatteministeriets lovgivning berører i større eller mindre omfang samtlige danske erhvervs. I dette års opdatering indgår i alt 20 endeligt opgjorte love og bekendtgørelser samt to foreløbigt opgjorte via ex-ante målinger. De opdaterede love og bekendtgørelser samt de to ex-ante målinger fremgår af tabel 4.1 I forbindelse denne opdatering kan de endeligt opgjorte lettelser bl.a. henføres til LOV nr. 517 af 7/6/2006 om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum, hvor der er sket en basal reduktion af antallet af, der er lønsumsafgiftpligtige, idet visse hjemmeplejeydelser, der leveres af private service, er undtaget af lønsumsafgiftspligten. Disse, som i forvejen var momspligtige, slipper nu for alle byrder forbundet lønsumsafgiftspligten (opgørelse, indberetning og indbetaling af lønsumsafgift). Lettelserne beløber sig til 0,4 mio. kr. årligt på samfundsniveau. I opdateringen for 2007/08 indgår endvidere endeligt opgjorte lettelser vedrørende indberetning af selvangivelsen for selvstændige erhvervsdrivende. Den opgjorte lettelse er ikke en direkte følge af ændret lovgivning i løbet af 2007/08, men en opdatering af lettelser i de administrative byrder som følge af, at ne og deres rådgivere kan indberette den skattepligtige indkomst digitalt ved anvendelse af Tast- Selv Erhverv-løsninger. Pligten til indberetning af skattepligtig indkomst henføres til LBK 869 af 12/1/ Bekendtgørelse af skattekontrolloven. I alt selvstændige erhvervsdrivende, heltidslandmænd og deltidslandmænd reducerer deres administrative omkostninger et samlet beløb på 9,9 mio. kr. årligt på samfundsniveau. I bekendtgørelse nr af 17/1/1999 om skattemæssige krav til regnskab (Mindstekravsbekendtgørelsen) og LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven sker der i forbindelse opdateringen endvidere lettelser som følge af digital adgang til personlige skatteoplysninger i den personlige skattemappe R75, et såkaldt øvrigt initiativ. Adgangen til og anvendelsen af disse oplysninger reducerer revisorernes og regnskabsbureauernes ressourceanvendelse i forbindelse regnskabsudarbejdelse og opgørelse af den skattepligtige indkomst for selvstændige erhvervsdrivende, heltidslandmænd og deltidslandmænd. Lettelserne beløber sig til 589,3 mio. kr. årligt på samfundsniveau (jf. også bilag C side 418 vedrørende korrektioner på de forudgående målinger på LBK 869 af 12/1/2004). Med virkning fra denne opdatering for Folketingsåret 2007/2008, opdateres Skatteministeriets administrative omkostninger i forhold til den reviderede AMVAB-metode vedr. 100 pct. digitalisering, således at samtlige antages at anvende muligheden for digitale lønsedler. I LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. fører antagelsen om 100 pct. anvendelse af digitale lønsedler, at de samlede administrative omkostninger på informationsforpligtelsen Oplysning til 3. part om indeholdelse af A-skat reduceres ca. 138,7 mio. kr. på samfundsniveau (jf. også bilag C side 418 vedrørende korrektioner på de forudgående målinger på denne bekendtgørelse). I LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) er der i forbindelse opdateringen sket en lettelse i forbindelse indberetning af listeoplysninger AMVAB-opdatering

13 for, som eksporterer. Lettelsen fremkommer som følge af ændring af listeoplysningerne til 100 pct. digital indberetning. Tidsanvendelsen ved digital indberetning er betydeligt mindre end ved manuel indberetning. Lettelserne, som berører , beløber sig til 2,1 mio. kr. årligt på samfundsniveau. I afsnit 4.1 gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrige initiativer. Dernæst gennemgås i afsnit 4.2 de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målt, men hvor det endnu ikke er muligt at opgøre de endelige konsekvenser, da reglerne ikke har haft effekt blandt ne. I Tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, som gennemgås i afsnit 4.1 og 4.2. Tabel 4.1: Endeligt og foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Lov/bekendtgørelse LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgift af lønsum m.v. (ændringer som følge af Lov 517/2006) LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven (TastSelv Erhverv) LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) Endeligt opgjorte konsekvenser (mio. kr.) -0,4-9,9-2,1 Foreløbigt opgjorte konsekvenser (mio. kr.) BEK nr af 17/1/1999 om skattemæssige krav til regnskab (Mindstekravsbekendtgørelsen) Skattemappen (R75) LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven Skattemappen (R75) LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. - webreg LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. digitale lønsedler LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. 100 % digitalisering LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven webreg LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven 100 % digitalisering LBK nr. 638 af 21/8/1998 om forskellige forbrugsafgifter -151,2-438,2-2,9-138,7-0,1-0,25-0,04-0,03 AMVAB-opdatering

14 LOV nr. 416 af 26/6/1998 om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer LBK nr. 798 af 9/11/1998 om afgift af bekæmpelsesmidler LBK nr. 566 af 3/8/1998 om afgift af visse flyrejser LBK nr. 561 af 3/8/1998 om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr. 568 af 3/8/1998 om afgift af visse klorerede opløsningsmidler LOV nr. 418 af 26/6/1998 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m. LBK nr. 562 af 3/8/1998 om afgift af mineralvand m.v. LBK nr. 688 af 17/9/1998 om afgift af svovl LBK nr. 565 af 3/8/1998 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. LBK nr. 101 af 13/2/2001 om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier -0,001-0,003-0,003-0,01-0,0004-0,01-0,02-0,03-0,06-0,16 LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgift af lønsum m.v. -0,44 LBK nr. 570 af 3/8/1998 om afgift af affald og råstoffer -0,01 LOV nr af 19/12/2007 Pensionsafkastbeskatningslov (PAL) Ex-ante titel: Notat om de administrative konsekvenser ved ændring af PAL 10,6 løsning: DRP / digital indberetning Ex-ante titel: Undersøgelse af det erhvervs- og samfundsøkonomiske potentiale ved digitale regnskaber -61,6 I alt -744,4-50,9 4.1 Endeligt opgjorte administrative konsekvenser LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgift af lønsum m.v. Med LOV nr. 517 af 7/6/2006 om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum blev der indført ændrede momsregler for visse hjemmeplejeydelser og et samtidigt ophør af lønsumsafgiftspligten for disse hjemmeplejeydelser. Tabel 4.2: LBK nr. 739 af 3/9/2002 om afgift af lønsum m.v. Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Løbende administrative omkostninger Administrative lettelser Nettokonsekvens Angivelse og indbetaling af løn AMVAB-opdatering

15 sumsafgift Angivelse og indbetaling af lønsumsafgift (årsregulering) I alt Konsekvensen har været, at de omhandlede, som i forvejen var momsregistrerede, kunne ophøre at være lønsumsafgiftsregistrerede og derved ikke længere pligtige til at opfylde informationsforpligtelserne i forbindelse denne registrering. Da ne i forvejen var momsregistrerede, er der ikke sket en forøgelse af byrderne forbundet her. Nettokonsekvensen af den ændrede regulering er således, at de i alt 250 slipper for 4 årlige indberetninger af lønsumsafgift inkl. en årlig årsregulering, hvor ne har anvendt revisorassistance til opgørelse af årsreguleringen. Den samlede reduktion af løbende byrder udgør således i alt kr. pr. virksomhed for de 250. Der er ingen omstillingsomkostninger forbundet den ændrede regulering. Reduktionen af de administrative byrder skyldes alene national C-regulering. Den digitale løsning TastSelv Erhverv Implementeringen af SKAT s TastSelv-løsninger, herunder TastSelv Erhverv, som gør det muligt at foretage online indberetning af f.eks. selvangivelse, udbytter af unoterede aktier mv., har gjort visse administrative procedurer nemmere for revisorer og derved ført reducerede eksterne omkostninger til revisor for ne. Online indberetningen af selvangivelser og andre blanketter fører, at revisorerne undgår at håndtere de fysiske selvangivelsesblanketter. En online indberetning fører desuden, at der umiddelbart i forbindelse indberetningen kan udskrives en endelig skatteberegning (årsopgørelse) for klienten, frem for en inddatering i et separat skatteberegningsprogram deraf risiko for beregningsmæssige differencer, som på et senere tidspunkt kan afstedkomme henvendelser fra klienten, som skal forklares og besvares. Endelig er der ved anvendelse af online løsningen mulighed for at angive kommentarer til selvangivne beløb som afviger fra automatisk indberettede indkomstoplysninger, hvilket reducerer antallet af simple henvendelser fra SKAT for afklaring af disse differencer. I opdateringen for 2007/08 indgår administrative lettelser som følge af muligheden for anvendelse af TastSelv Erhverv ved indberetning af skattepligtig indkomst for. Denne informationsforpligtelse fremgår af LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven. Opdateringen for 2007/08 indeholder ikke reduktion af byrderne i forbindelse indberetning af udbytter af unoterede aktier, da der ikke har kunnet identificeres direkte tids- og omkostningsbesparelse i forbindelse TastSelv løsningen herfor, AMVAB-opdatering

16 men alene en reduktion af irritationsbyrderne forbundet håndteringen af manuelle udbytteindberetninger. Tabel 4.3: LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven Segment Nettokonsekvens Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Løbende administrative omkostninger Administrative lettelser skattepligtig indkomst - alle Selvstændigt erhvervsdrivende skattepligtig indkomst - alle Selvstædige erhvervsdrivende - heltidslandmænd skattepligtig indkomst - alle Selvstændige erhvervsdrivende - Deltidslandmænd (fritidslandmænd) I alt Lettelsen summeret ovenfor i tabel 4.3 er udtryk for en 15 pct. s reduktion af byrderne forbundet indberetning af selvangivelsen for i alt selvstændige erhvervsdrivende, heltidslandmænd og deltidslandmænd (jf. også bilag C side 418 vedrørende korrektioner på de forudgående målinger på denne bekendtgørelse). Reduktionen af de administrative omkostninger er foretaget i lovgivning, der har oprindelse i national regulering. Til opgørelse af lettelsen har der været afholdt en workshop deltagelse af registrerede og statsautoriserede revisorer. På workshoppen blev dels TastSelv Erhvervløsninger og dels elektronisk adgang til skatteoplysninger i Skattemappen R75 drøftet. Kvalitativt input og observationer fra Workshoppen vedrørende TastSelv Erhverv løsninger Den digitale løsning giver større sikkerhed for revisorerne, fordi videndelingen mellem SKAT og revisor er langt bedre dette giver langt færre opfølgningssager initieret af SKAT. Yderligere information om TastSelv-løsninger ønskes. Der ønskes online mulighed for træning/instruktion, f.eks. e-learning eller online instruktionsvideo. Workshoppen afdækkede højere frekvens ved anvendelse af TastSelv løsninger blandt registrerede revisorer end blandt statsautoriserede revisorer. Det blev konkluderet, at ansvarsproblematikken omkring SKAT/klient/revisor ved AMVAB-opdatering

17 digital indberetning var uafklaret eller i hvert fald usikker. Det anbefales, at dette afklares på brancheniveau, så der kan ske en større udbredelse af digital indberetning. vælger generelt homebanking betaling til digitalindberetning frem for PBS løsninger. ne ønsker selv at styre/kontrollere likviditet. For LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) har TastSelv Erhverv alene haft effekt på momslovens krav om listeindberetninger. Tabel 4.4: LBK nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) Informationsforpligtelsomkostninministrative Omstillings- Løbende ad- Administrative Nettokonsekvens omkostninger lettelser E.1 Listeoplysninger I alt I november 2007 foretog CKR en undersøgelse 7 for Skatteministeriet, der belyste byrden vedrørende indberetning af listeoplysninger foretaget manuelt og via TastSelv Erhverv. Undersøgelsen viste, at listeindberetninger gennemført ved den digitale løsning blev gennemført på 5 min. pr. indberetning, hvor manuelle indberetninger var meget afhængige af nes størrelse. Således brugte mindre, som kun har to momsindberetninger årligt, dobbelt så meget tid pr. indberetning end lidt større fire momsindberetninger årligt. Listeindberetninger er pålagt, der leverer varer til momsregistrerede i andre EU-lande. Ved listeindberetningen skal det samlede varesalg og trekantshandel til i EU-lande angives specifikation pr. varemodtager. Virksomhedens oplysninger videresendes gennem VIES-systemet (EU-system til udveksling af momsoplysninger) til myndigheder i de andre EU-lande. Listeindberetninger kan ske enten manuelt på dertil indrettede blanketter eller digitalt via TastSelv Erhverv. Ved anvendelse af den digitale løsning kan der enten ske indtastning eller overførsel af en fil fra et økonomisystem eller et regneark. Anvendes indtastning i den digitale løsning kan det ske ved en opdatering af en tidligere foretagen indberetning, hvilket er fordelagtigt for mange, da salget ofte sker til den samme kundekreds, og man spares derfor for indtastning af momsnummer og landeidentifikation. Lettelsen summeret ovenfor i tabel 4.5 er udtryk for, at byrden ved listeindberetning er reduceret 20 min. årligt for to årlige momsindberetninger og 10 min. årligt for fire årlige momsindberetninger. Timelønnen er sat til 245 kr. For tolv årlige momsindberetning er der ingen lettelse, da den målte byrde i forvejen var baseret på, at disse havde etableret automatiserede løsninger til listeindberetningen. 7 Skatteministeriets Departement Afgiftsområdet Interview-undersøgelse om listeindberetning 14. november 2007 AMVAB-opdatering

18 Reduktionen af de administrative omkostninger er foretaget i lovgivning, der har oprindelse i EU-regulering. Den digitale løsning Skattemappen (R75) SKAT har løbende forbedret og udvidet omfanget af de informationer fra SKAT s øvrige systemer, som er gjort tilgængelige for skatteyderne og deres rådgivere via Skattemappen R75. Skattemappen indeholder en række detaljerede personlige skatteoplysninger, som dels er oplysninger, SKAT har modtaget om skatteyderen fra indberetningspligtige (løn, renter, bankindestående, gæld, faglige kontingenter, finansielle kontrakter m.v.), dels en række oplysninger fra SKAT s subsystemer (betalte skatter, biloplysninger, momsoplysninger, underskudsoplysninger m.v.). Skattemappen indeholder endvidere adgang til logbog, forskudsopgørelser, kvitteringer for indberetninger til årsopgørelsen/selvangivelsen, årsopgørelsen, servicebrev, betalingsinformationer, ejendomsskema, BBR-ejerdelser, E-indkomstoplysninger og eskattekort samt oplysninger om restancer. Adgangen til oplysningerne i skattemappen (R75) sker via den personlige TastSelv kode eller ved anvendelse af digital signatur. Adgangen til oplysninger i Skattemappen R75 har ført, at regnskabsudarbejdelse og opgørelse af den skattepligtige indkomst for og selvstændigt erhvervsdrivende nu kan ske en reduceret ressourceindsats fra revisor, idet der skal bruges mindre tid på at indhente informationer mm. Den digitale adgang til oplysningerne og omfanget af de tilgængelige oplysninger er særdeles nyttige for revisorerne, og revisorerne giver udtryk for at adgangen til Skattemappen R75 har lettet revisorernes hverdag betydeligt. Gennem de seneste år er oplysningerne endvidere blevet tidligere tilgængelige således, at anvendelse af oplysningerne naturligt kan indgå i arbejdsprocessen at udarbejde regnskab og selvangivelse. Som følge heraf har selvstændigt erhvervsdrivende en lavere revisoromkostning end tidligere. I opdateringen for 2007/08 indgår administrative lettelser som følge af elektronisk online adgang til Skattemappen (R75). De administrative lettelser er henført til BEK nr af 17/ om skattemæssige krav til regnskab (Mindstekravsbekendtgørelsen) og LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven. Tabel 4.5: BEK nr af 17/1/1999 om skattemæssige krav til regnskab (Mindstekravsbekendtgørelsen) & LBK nr. 869 af 12/1/2004 af skattekontrolloven Informationsforpligtelse Regnskabskrav vedr. årsregnskab (specifikationskrav) - alle Segment Omstillingsomkostning Løbende administrative Administrative lettelser Nettokonsekvenkostninger om- Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstædige erhvervsdri AMVAB-opdatering

19 Dokumentation i relation til skatteregnskab skattepligtig indkomst - alle I alt vende - heltidslandmænd Selvstændige erhvervsdrivende - Deltidslandmænd (fritidslandmænd) Selvstædige erhvervsdrivende - heltidslandmænd Selvstændigt erhvervsdrivende Selvstædige erhvervsdrivende - heltidslandmænd Selvstændige erhvervsdrivende - Deltidslandmænd (fritidslandmænd) De administrative lettelser ved adgangen til Skattemappen (R75) er opgjort som en reduktion af den tidligere identificerede eksterne omkostning til revisorbistand forbundet opstilling af skatteregnskab og opgørelse og indberetning af skattepligtig indkomst for og selvstændige erhvervsdrivende. Til opgørelse af lettelsen har der været afholdt en workshop deltagelse af registrerede og statsautoriserede revisorer. På workshoppen blev dels TastSelv Erhverv-løsninger og dels elektronisk adgang til skatteoplysninger i Skattemappen R75 drøftet. Lettelsen summeret ovenfor i Tabel 4.5 er udtryk for en gennemsnitlig reduktion af revisoromkostningerne på kr. for i alt selvstændige erhvervsdrivende og heltidslandmænd og på 960 kr. for deltidslandmænd. Reduktionen af de administrative omkostninger er foretaget i lovgivning, der har oprindelse i national regulering. Kvalitativt input og observationer fra Workshop for drøftelse af Skattemappen R75 Skattemappen og informationer er særdeles vellidt og brugervenligt, men der bør være sikkerhed for, at alle informationer, som SKAT er besiddelse af, fremgår af skattemappen. AMVAB-opdatering

20 Generelt indsamles materiale fortsat fra skatteyder til revisor. Informationer i skattemappen bruges som kvalitetssikring og facitliste. Der er varierende opfattelse af validiteten af de tilgængelige oplysninger. For eksempel anvendes oplysninger om renter og pengeinstitutter stort set uden kontrol til information modtaget direkte fra pengeinstitutter. Det foreslås, at der for investeringsforeninger identificeres, hvilken skattetype foreningen er (obligationsbaseret eller aktiebaseret). Betalte skatter bør identificeres bedre i B-skat, AM-bidrag, restskatter, restbidrag mv. Biloplysninger bør kunne filtreres således, at der for bilforhandlere ikke fremgår alle biler midlertidigt registreret i virksomhedens navn. Det foreslås at SKAT s beregnede privatforbrug fremgår af skattemappen. Der efterspørges en udvidelse af informationsomfanget i R75S skattemappe for selskaber. TastSelv kode bør kunne fremsendes elektronisk til skatteyder. Rådgiveradgang til skattemappen for rådgivere digital signatur bør kunne begrænses, således at alle i en revisionsvirksomhed ikke har adgang til alle virksomhedens klienter. På grund af denne problematik anvender få revisions rådgiveradgang. I stedet omgås den personlige TastSelv kode og revisor får adgang denne kode. Dette begrænser sikkerhed i systemet og mulighed for dokumentation/ansvarsplacering for eventuelle fejl. Den digitale løsning Webreg De administrative konsekvenser for ne ved at bruge den digitale indberetningsløsning Webreg til gennemførelse af indberetninger til de offentlige myndigheder sammenlignet anvendelse af manuelle løsninger (blanketter og lign.) er ikke tidligere blevet opgjort i AMVAB-målingerne for Skatteministeriet. Derfor er nes administrative tidsforbrug ved brugen af Webreg blevet sammenlignet det tilsvarende tidsforbrug i forbindelse manuelle indberetninger i forbindelse denne opdatering. Identifikationen af Webreg-mulighederne er foregået i samarbejde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens drifts- og udviklingsafdeling på IT området (Web og IT-service (WIT)), der bl.a. administrer driften af Webreg, og i samarbejde de myndigheder, som indberetningerne foretages til, herunder således også SKAT. I forhold til Skatteministeriets lovgivning har analysen af Webreg-mulighederne og kortlægningen af relevante informationsforpligtelser vist, at Webreg-mulighederne er relevante for følgende informationsforpligtelser. Registrering i relation til indeholdelsespligt af A-skat (LBK nr. 678 af 12/8/2002 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v.) Registrering told (LBK nr. 765 af 5/7/2004 af toldloven) AMVAB-opdatering

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet

Skaτ Februar 2008. Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Skatteministeriet Skaτ Februar 2008 Udgiver: Skatteministeriet København 2008 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-81-6 ISBN: 87-90922-82-4 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K

Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Skatteministeren Statsrevisorernes sekretariat Christiansborg 1240 København K Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 17146815 EAN-nr. 5798000033757 www.skm.dk

Læs mere

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet

Juni 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Juni 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet

Maj 2015. Skatteministeriet, Departementet Indtægtsliste Maj 2015 Generelt om indtægtslisten: Indtægtslisten nedenfor omfatter de bogførte månedlige indtægter fra skatter og afgifter, som opkræves af staten og indgår på finanslovens 38. Listen

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009.

Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10. Afgjort den 17. marts 2010. Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2009-10 Afgjort den 17. marts 2010 63 Skatteministeriet. København, den 1. december 2009. a. Skatteministeriet orienterer hermed Finansudvalget om IT-systemet eindkomsts drift,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Regeringen har som mål at lette de administrative omkostninger

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

38 Skatter og Afgifter

38 Skatter og Afgifter 38 Skatter og Afgifter Udgiftsbudgettet: Nettotal -4.357.364-4.350.286-18.880.510-19.291.178 Specifikation af nettotal: Skatter på indkomst og formue 38.12 Børnefamilieydelse -3.128.114-3.203.726-9.409.810-9.649.322

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\567448\Dokumenter\567448.fm 26-02-08 12:43 k04 bpe. Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 27. februar 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven (Præciseringer af kompensationsordning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område Juni 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle

101 forenklinger. - og en lettere hverdag for alle 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle Skatteministeriet December 2005 101 forenklinger - og en lettere hverdag for alle December 2005 Udgiver: Skatteministeriet København 2005 Tryk: Schultz

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn

SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn SKAT - eskattekort og eindkomst-systemet - Slip for bøvlet med at indberette løn Af Lise Holm Brylle, Regnskabskonsulent HD(R) og Tem Vester Christiansen, Cand.merc.aud. Revisionsinstituttet I 2007 meddelte

Læs mere

Dine økonomiske oplysninger

Dine økonomiske oplysninger Velkommen til Spar Nord Bank vi glæder os til et godt samarbejde Rådgivers navn: Arbejdsadresse: Vi ses til møde den kl. Oplysninger sendes/indleveres inden mødet et par dage inden mødet. Når du har aftalt

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil.

Personlige skatter er ikke omfattet af skattekontoen og skal betales særskilt som hidtil. Skattekonto Alle virksomheder har i august 2013 fået en skattekonto hos SKAT, som kan ses i Tast Selv Erhverv. Hver virksomhed, dvs. hvert CVR-nr. eller SE-nr., har deres egen skattekonto. Skattekontoen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST

Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Skatteministeriet J. nr. 2007-321-0021 Departementet UDKAST Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger)

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

Juni 2006. Rapport fra komiteen vedrørende reduktion af de administrative byrder på skatteområdet

Juni 2006. Rapport fra komiteen vedrørende reduktion af de administrative byrder på skatteområdet Juni 2006 Rapport fra komiteen vedrørende reduktion af de administrative byrder på skatteområdet Indhold 1. Indledning...3 2. Resumé...4 3. Kommissorium...5 4. Komiteens sammensætning...6 5. Byrdekomiteens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 373 Offentligt J.nr. j.nr. 07-142485 Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009

Notat til Statsrevisorerne om eindkomst. April 2009 Notat til Statsrevisorerne om eindkomst April 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 eindkomst 14. april 2009 RN D401/09 I. Indledning 1. På mødet den 28. januar 2009 drøftede Statsrevisorerne

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere