30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé Indledning 3. - hovedprincipper 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5"

Transkript

1 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion af Justitsministeriets nulpunkts- og basismåling 5 5. De samlede administrative konsekvenser af Justitsministeriets erhvervsrettede lovgivning i perioden 1. januar til 30. juni Gennemgang af alle ændrede og nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser på Justitsministeriets område Ændrede og nye regler med administrative konsekvenser Øvrige initiativer Korrektion af basismålingen Afgrænsninger til anden lovgivning Metodiske udfordringer i forbindelse med målingen Følsomhedsanalyse English summary the development of the administrative costs for the Danish Ministry of Justice from January 1 st to June 30 th Bilag A. Oversigt over love og bekendtgørelser, der indgår i opdateringen 16 1

2 1. Resumé Denne opdatering af Justitsministeriets AMVAB-basismåling behandler de love og bekendtgørelser på Justitsministeriets område, som er vedtaget i perioden 1. januar til 30. juni Justitsministeriets tidligere gennemførte AMVAB-basismåling er således opdateret, så den omfatter de administrative omkostninger for erhvervslivet ved Justitsministeriets lovgivning pr. 30. juni Fem erhvervsrelevante love og bekendtgørelser har været inddraget i forbindelse med opdateringen. Heraf indeholder to nye bekendtgørelser administrative konsekvenser for virksomhederne på mere end 100 timer om året på samfundsniveau, hvorfor disse er medtaget i målingen. Der er tale om følgende to bekendtgørelser, som begge handler om implementering af nye EU-regler på køre-/hviletidsområdet: Bekendtgørelse nr. 686 af 29. juni 2005 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport Bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af fartskriverkort Herudover har en bekendtgørelse givet anledning til en korrektion af Justitsministeriets nulpunkts- og basismåling. Denne korrektion er beskrevet i afsnit 6.3. Der er tale om følgende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 23. november 2004 om tinglysning i andelsboligbogen. De samlede administrative omkostninger ved de to nye bekendtgørelser er kr. Samlet set betyder det, at de administrative omkostninger ved Justitsministeriets erhvervsrettede lovgivning er steget med 57,3 mio. kr. svarende til 8,7 pct. siden november I forhold til ABC-fordelingen 1 ved Justitsministeriets lovgivning, så stammer de administrative konsekvenser i de nye bekendtgørelser fra hhv. A og B-regulering. Det har medført en marginal ændring i Justitsministeriets ABC-fordeling, således at 22,6 pct. af de administrative omkostninger skyldes A-regulering, mens 5,1 pct. skyldes B- regulering. Hovedparten 72,3 pct. kan tilskrives rent nationale krav, C-regulering. I relation til de to nye erhvervsrelevante bekendtgørelser samt bekendtgørelsen, som medfører en korrektion af basismålingen, beskriver de interviewede virksomheder en række irritationsbyrder og forslag til lettelser i de administrative procedurer. De er beskrevet under behandlingen af de enkelte bekendtgørelser. 1 A-regulering henviser til den del af den danske regulering, som er en direkte følge af internationale forpligtelser, bl.a. EU-regulering. B-regulering henviser til den del af den danske regulering, der er en følge af internationale forpligtelser (herunder også EU-regulering), men hvor de konkrete administrative krav er formuleret fra dansk side. C- regulering henviser til den del af den danske regulering, som udelukkende er formuleret i en dansk sammenhæng. For en nærmere definition af ABC-regulering henvises AMVAB-manualen, som kan downloades på 2

3 2. Indledning I denne rapport præsenterer mp consultants resultaterne af en AMVAB-måling af de administrative konsekvenser for danske virksomheder ved den del af Justitsministeriets erhvervsrettede regulering, som er vedtaget/udstedt i perioden 1. januar til 30. juni Målingen bygger således videre på den AMVAB-basismåling, der blev gennemført i 2005 af Justitsministeriets lovgivning i perioden november 2001 til 31. december Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative omkostninger ved den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative byrder for virksomhederne med op til 25 pct. i 2010, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemfører derfor én gang årligt en opdatering af AMVAB-basismålingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AMVAB-opdatering består kort sagt i en kvantificering af såvel de administrative byrder som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af de nye regler, som er vedtaget i det forgangne folketingsår. Derudover opdateres øvrige erhvervsrettede initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Opdateringen gennemføres efter samme fremgangsmåde som selve basismålingerne jf. AMVAB-manualen 2. Der gennemføres virksomhedsinterviews i forbindelse med helt nye eller væsentligt ændrede informationsforpligtelser og oplysningskrav. I de tilfælde, hvor det er muligt at kvantificere konsekvenserne af nye eller ændrede informationsforpligtelser og oplysningskrav samt af digitaliseringsinitiativer på baggrund af de eksisterende oplysninger om omkostninger og tidsforbrug fra basismålingen, gennemføres ikke nye virksomhedsinterviews. Med AMVAB-målingerne er det løbende muligt at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative omkostninger. Målingerne skal på den måde bruges til at følge op på, hvordan det går med ministeriernes indsats for at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i Derfor er det alene forhold, som ministerierne kan gøres ansvarlige for, der indgår i opdateringen. Hvis et lovgivningsinitiativ for eksempel fritager visse grupper af virksomheder fra en pligt, reduceres populationen for den pågældende pligt og de samlede administrative omkostninger reduceres. Ligeledes reduceres virksomhedernes tidsforbrug i forbindelse med indberetning af oplysninger, hvis der er tale om, at en digital løsning som myndighederne stiller til rådighed for virksomhederne, gør det lettere at foretage den pågældende indberetning. Omvendt falder de administrative omkostninger ikke, hvis der på grund af den generelle strukturelle udvikling kommer færre virksomheder indenfor en branche. Ligeledes reduceres tidsforbruget i forbindelse med opfyldelsen af en konkret pligt heller ikke, hvis virksomhederne ad åre bliver mere effektive til at løse den pågældende opgave. Sådanne ændringer er ikke noget, som ministerierne direkte kan gøres ansvarlige for, og Er- 2 3

4 hvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor valgt at fastfryse baggrundsvariabler for alene at kunne isolere effekten af ministeriernes erhvervsrettede initiativer. Boks 1: : Fakta om opdateringen Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Justitsministeriets AMVAB-basismåling. Basismålingen indeholder alle ministeriets regler med administrative omkostninger for erhvervslivet, som er vedtaget og trådt i kraft senest 31. december 2004 og kan læses på Denne opdatering omfatter Justitsministeriets erhvervsrettede lovgivning, som er vedtaget/udstedt i perioden 1. januar til 30. juni Regler med administrative konsekvenser for virksomhederne, som er vedtaget/udstedt i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005, men som endnu ikke er trådt i kraft eller som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, opdateres i forbindelse med næste opdatering af Justitsministeriets erhvervsrelevante regler fra Folketingsåret I bilag A er en oversigt over disse regler. I forbindelse med opdateringen har der været set på syv erhvervsrelevante love og bekendtgørelser, heraf fire nye bekendtgørelser samt tre ændringer til eksisterende love og bekendtgørelser. Det er to nye bekendtgørelser, der medfører administrative konsekvenser for virksomhederne samt én bekendtgørelse, som har givet anledning til korrektion af nulpunkts- og basismålingen. Ved at sammenholde resultaterne af denne opdatering med resultaterne fra nulpunktsmålingen (opgørelse pr. november 2001) afdækkes udviklingen i ministeriets administrative byrder fra november 2001, hvor regeringen tiltrådte, frem til juni Der er i alt gennemført 54 virksomhedsinterviews for at afdække de administrative byrder for erhvervslivet som følge af Justitsministeriets lovgivning. 100 pct. af de administrative konsekvenser ved de regler, der er medtaget i forbindelse med opdateringen, er opgjort på baggrund af virksomhedsinterviews. De administrative omkostninger er opgjort i 2005 priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder, antal ansøgninger mv. tager udgangspunkt i de seneste tilgængelige data, som typisk er data fra Organisering af målingen: Målingen er gennemført af mp consultants. Justitsministeriet og Erhvervs- & Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. 4

5 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper AMVAB-metoden (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Byrder) indebærer, at de erhvervsrelevante regler på et område gennemgås for at finde de steder, som beskriver virksomhedernes pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart. Hver af disse informationsforpligtelser består af en række oplysninger, som virksomhederne har pligt til at stille til rådighed disse betegnes oplysningskrav. For at kunne give de pågældende oplysninger, skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter (f.eks. indsamling af informationer i virksomheden). Disse aktiviteter kræver både et internt ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug og ofte også et eksternt ressourceforbrug i form af udgifter til revisorer, eksterne eksperter og lignende. Ressourceforbruget fastsættes dels gennem interviews med berørte virksomheder, dels gennem ekspertskøn baseret på sammenligninger med tidsforbruget ved tilsvarende opgaver. Den grundlæggende måleenhed i en AMVAB-analyse er begrebet Den normaleffektive virksomhed. Herved forstås virksomheder inden for målgruppen, som håndterer deres administrative opgaver på almindelig vis. Det vil med andre ord sige, at virksomhederne hverken håndterer opgaverne værre eller bedre end det med rimelighed kan forventes. AMVAB-målingen omfatter derfor ikke virksomheder, der af forskellige årsager enten er særdeles effektive eller ineffektive. AMVAB-metoden er udførligt beskrevet i AMVAB-manualen, som kan downloades på 4. Korrektion af Justitsministeriets nulpunkts- og basismåling Opdateringen af Justitsministeriets basismåling har givet anledning til korrektioner af Justitsministeriets nulpunkts- og basismåling. Baggrunden for disse korrektioner beskrives udførligt i afsnit 6.3. I nedenstående tabel 4.1 illustreres korrektionerne af hhv. nulpunkts- og basismålingen. Tabel 4.1: Oversigt over korrektioner af Justitsministeriet nulpunkts- og basismåling Måling som opgjort i 2005 Ressortomlægning: BEK 1350 og dele af L 712 er overflyttet til Skatteministeriet Korrektion som følge af BEK nr af 23/11/2004 Nulpunktsmålingen (administraa- Basismålingen (administrative tive omkostninger o pr. p nov. 2001) omkostninger pr. p dec. 2004) mio. kr. mio. kr. 758,4 806,1-101,2-101,2 0 9,0* 5

6 Korrigerede måling linger 657,2 713,9 * I den oprindelige basismåling blev de administrative omkostninger opgjort til 4,6 mio. kr. I forbindelse med denne opdatering er bekendtgørelsen målt gennem virksomhedsinterview. Resultatet af interviewene er administrative omkostninger svarende til 13,6 mio. kr. om året, hvormed basismålingen er korrigeret med differencen, 9 mio. kr. De administrative omkostninger for erhvervslivet som følge af reguleringen på Justitsministeriets område er således korrigeret til 657,2 mio. kr. i november 2001, hvor regeringen tiltrådte og 713,9 mio. kr. i december 2004, hvor basismålingen blev gennemført. Stigningen i de administrative omkostninger i perioden har været 56,7 mio. kr. svarende til en procentvis stigning på 8,6 pct. Korrektionen af nulpunkts- og basismålingen har medført en ændret ABC-fordeling af Justitsministeriets administrative omkostninger. A-regulering er regulering, som alene kan henføres til international regulering (primært EU-direktiver eller forordninger), mens B-regulering kan henføres til international regulering, hvor formuleringen af de administrative krav stammer fra den danske centraladministration. C- regulering er regulering, som alene bunder i nationale krav. I basismålingen udgør A- regulering nu 22,6 pct. af de samlede administrative omkostninger, mens B- regulering udgør 5 pct. Hovedparten 72,4 pct. - af de administrative omkostninger stammer fra C-regulering. I det følgende kapitel vil udviklingen i de administrative omkostninger for erhvervslivet blive opdateret med konsekvenserne af nye og ændrede love på Justitsministeriets område udstedt i perioden januar til juni De samlede administrative istrative konsekvenser af Justitsministeriets erhvervs- rettede lovgivning i perioden 1. januar j til 30. juni 2005 I alt indgår to bekendtgørelser i opdateringen. De indeholder tilsammen seks informationsforpligtelser og tolv oplysningskrav. Fordelingen af de nye bekendtgørelser på Justitsministeriets område er illustreret i tabel 5.1. Tabel 5.1: Antal love mv., der indgår i opdateringen Antal love/ bekendtgørelser Antal informationsforpligtelser Antal oplysningskrav Rigspolitiet: Bekendtgørelse nr. 686 af 29/06/2005 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport Bekendtgørelse nr. 687 af 1 1 6

7 29/06/2005 om udstedelse af fartskriverkort. I alt for ministeriet Foruden ovennævnte bekendtgørelser er der i bilag A en liste over øvrige erhvervsrelevante love og bekendtgørelser fra perioden, der er trådt i kraft, men som medfører ingen eller meget små nye administrative omkostninger for virksomhederne. I bilag A er der desuden en liste over erhvervsrelevante love og bekendtgørelser med administrative konsekvenser fra Folketingsåret 04/05, men som endnu ikke er trådt i kraft eller hvor de administrative konsekvenser ved reglerne af andre årsager først opgøres i forbindelse med opdateringen af Folketingsåret 05/06. Nedenstående tabel 5.2. sammenfatter de administrative konsekvenser for virksomheder ved de to bekendtgørelser, som indgår i denne opdatering. De administrative konsekvenser ved de to bekendtgørelser gennemgås grundigt i kapitel 6. Tabel 5.2: Oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger lingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved Justitsministeriets lovgivning i perioden 1. januar til 30. juni 2005 Omstillingsomkostninger 3 (kr.) løbende omkostninger (kr.) løbende lettelser (kr.) Netto løbende konsekvenser (kr.) Rigspolitiet: Bekendtgørelse nr. 686 af 29/06/2005 Bekendtgørelse nr. 687 af 29/06/ I alt for ministeriet Tabel 5.2 viser, at der er sket en stigning i de administrative omkostninger på kr. Der er ikke kommet nye love eller bekendtgørelser, som medfører administrative lettelser for virksomhederne. Som tabel 5.3 illustrerer, er de administrative omkostninger på Justitsministeriets område steget med 8,7 procent fra november 2001, hvor regeringen tiltrådte, til d. 30. juni Tabel Udviklingen i ministeriets administrative omkostninger o fra november 2001 til juni Omstillingsomkostninger er de engangsomkostninger, en virksomhed har i forbindelse med at omstille sig til ny eller ændret regulering, 7

8 omkostninger 27/ nulpunktsmåling (mio. kr.) Justitsministeriet steriet 657,2 omkostninger 31/ basismåling (mio. kr.) omkostninger 30/ (mio. kr.) Procentuel stigning i de administrative omkostninger i perioden 27/ til 30/ ,7 % 657,2 713,9 714,5 8,7 I opdateringen indgår hhv. ny A og B-regulering, hvilket medfører en marginal forskydning i ABC-fordelingen. Nedenstående tabel viser den opdaterede samlede ABCfordeling af de administrative omkostninger på Justitsministeriets område i hhv (basismålingen) og Tabel : : ABC-fordeling af de administrative omkostninger (procentvis fordeling) I alt for minister steriet Basismålingen (2004) Status 1. juli 2005 A B C A B C 22,6 % 5,0 % 72,4 % 22,6 % 5,1 % 72,3 % 6. Gennemgang af alle ændrede og nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser ser på Justitsministeriets område 6.1 Ændrede og nye regler med administrative konsekvenser kvenser I dette afsnit gennemgås de to bekendtgørelser, som har administrative konsekvenser på mere end 100 timer om året på samfundsniveau 4. I bilag A beskrives endvidere de tre love og bekendtgørelser, hvor de administrative konsekvenser vurderes at være mindre end 100 timer om året. Bekendtgørelse nr. 686 af 29. juni 2005 om autorisation on af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler for autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på både det digitale og det analoge kontrolapparat (fartskriver), som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer. Den overordnede opbygning i den nuværende autorisationsordning er opretholdt, således at det fortsat er Rigspolitichefen, der autoriserer værksteder, og private organisationer, der på Rigspolitichefens vegne fører tilsyn med værkstedernes arbejde på kontrolapparatet. Med det nye regelsæt fastsættes der imidlertid skærpede regler for at opnå en autorisation til at udfø- 4 Der er i AMVAB-målingerne indført en bagatelgrænse som indebærer, at der ikke gennemføres målinger af regler, der samlet set medfører administrative konsekvenser på under 100 timer årligt for alle de virksomheder, der bliver berørt. 8

9 re arbejde på kontrolapparater, og der fastsættes regler om tilsyn og godkendelse af tilsynsvirksomheder. Formålet hermed er bl.a. at forbedre kontrollen på området. Autorisationer, der er meddelt i medfør af de tidligere regler i bekendtgørelse nr af 15. december 1993 om arbejderbeskyttelse i vejtransport, forbliver gyldige, men værkstederne skal leve op til de nye skærpede tilsynskrav i forbindelse med udførelse af arbejde på analoge kontrolapparater mv. I bekendtgørelsen er der endvidere fastsat en særlig autorisationsordning, hvorefter Rigspolitichefen på lempede vilkår kan meddele en midlertidig autorisation til at udføre arbejde på digitale kontrolapparater frem til den 31. december 2005, hvorefter den midlertidige autorisation bortfalder. Formålet hermed er at lette overgangen til de nye regler og sikre, at der er værksteder, der kan udføre arbejde på digitale kontrolapparater på tidspunktet for reglernes ikrafttræden den 15. juli For at værkstederne kan opnå en autorisation til at udføre arbejde på kontrolapparater, skal der udarbejdes en række beskrivelser, som viser hvilke procedurer virksomhederne vil indføre med henblik på bl.a. at sikre en effektiv egenkontrol. Desuden skal værkstedet modtage et årligt tilsyn af en godkendt tilsynsvirksomhed. Tilsynsrapporten skal indsendes til Rigspolitichefen. Rigspolitiets færdselsafdeling skønner, at i alt 130 værksteder vil få autorisation i løbet af foråret 2006, hvor 100 værksteder pt. har autorisation. Med hensyn til 10, stk. 2 oplyser Rigspolitiets færdselsafdeling, at to virksomheder er autoriserede til at føre tilsyn med værkstederne. Tabel 6.1: Oversigt over informationsforpligtelserne i bekendtgørelse b nr. 686 af 29. juni 2005 Informationsforpligtelser Autorisation kan kun udstedes til værksteder, der opfylder betingelserne i bilag 1, punkt 2-3 samt 4.1. og 4.3. (værkstedernes udarbejdelse af egenkontrolprogram som beskrevet i bilag 1) Ansøgning om fornyet autorisation indgives til Rigspolitichefen på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i stk. 2 nævnte tilsynsrapport. Værkstedet skal én gang årligt modtage tilsynsbesøg af en af Rigspolitichefen godkendt tilsynsvirksomhed. Værkstedet sender den originale tilsynsrapport, jf. kapitel 3, til Rigspoliti- De administrative omkostninger er en følge af international regulering (B-EUforordning). omkostninger (kr.) lettelser (kr.) Nettokonsekvens (kr.) Omstillingsomkostning (kr.)

10 chefen senest 1 måned efter tilsynet. Virksomheden skal dokumentere at have de fornødne kvalifikationer samt det fornødne udstyr til at føre tilsyn med, at værksteder opfylder kravene i bilag 1. Ansøgning om autorisation indgives til Rigspolitichefen på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i stk. 2 nævnte tilsynsrapport I alt Informationsforpligtelsen vedr. Autorisation kan kun udstedes til værksteder, der opfylder betingelserne i bilag 1, punkt 2-3 samt 4.1. og 4.3. Informationsforpligtelsen indeholder dækker over seks oplysningskrav som handler om værkstedernes udarbejdelse af egenkontrolprogram og at værkstederne skal etablere et arkivsystem, hvor alt dokumentation for hvordan kontrolapparaterne bliver håndteret skal opbevares i mindst fem år. Alt i alt har værkstederne oplyst, at de har brugt omkring 90 timer på det administrative arbejde med henblik på at opfylde kriterierne for at opnå autorisation. I forbindelse med implementeringen af bekendtgørelsen har virksomhederne haft omstillingsomkostninger svarende til kr. pr. virksomhed og kr. på samfundsniveau. Omstillingsomkostningerne skyldes, at det forventes, at alle 130 værksteder vil få autorisation det første år. Derfor er der en relativ stor administrativ omkostning for værkstederne det første år, hvorefter det forventes, at 10 pct. nye værksteder årligt vil ansøge om autorisation og dermed udarbejde et egenkontrolprogram mv. Informationsforpligtelsen - Ansøgning om fornyet autorisation indgives til Rigspolitichefen på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i stk. 2 nævnte tilsynsrapport. Værkstedet skal ansøge om en fornyelse af sin autorisation hvert 5. år. Den administrative byrde på samfundsniveau ved informationsforpligtelsen udgør samlet kr., men da den administrative byrde kun er hver 5. år pr. virksomhed, bliver byrden på ét år kr. Informationsforpligtelsen vedr. Værkstedet skal én gang årligt modtage tilsynsbesøg af en af Rigspolitichefen godkendt tilsynsvirksomhed. Et værksted anvender to timer i forbindelse med et tilsynsbesøg på at vise tilsynsvirksomheden rundt. Informationsforpligtelsen - Værkstedet sender den originale tilsynsrapport, jf. kapitel 3, til Rigspolitichefen senest 1 måned efter tilsynet. Her er der en administrativ byrde forbundet med at indsende informationer. Informationsforpligtelsen vedr. Virksomheden skal dokumentere at have de fornødne kvalifikationer samt det fornødne udstyr til at føre tilsyn med, at værksteder opfylder kravene i bilag 1. Ansøgning om autorisation indgives til Rigspolitichefen på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i stk. 2 nævnte tilsynsrapport. Der er to virksomheder som er autoriseret til at gennemføre de lovpligtige tilsyn: Teknologisk Institut og Force Technology. 10

11 Irritationsomkostninger Fartskriverne skal plomberes, sådan at vognmændene ikke kan ændre i dem. I forlængelse heraf er der også krav til, hvordan værkstederne håndterer plomberne for at undgå uregelmæssigheder. Flere af virksomhederne påpeger, at med den nye autorisation skal man lave et fuldt eftersyn, hvis man bryder plomberne. Det koster vognmændene kr. Værksteder på den gamle ordning skal ikke lave et fuldt eftersyn og derfor koster det kun 75 kr., hvis de bryder plomberne. Det giver en konkurrenceforvridende situation for virksomheder med den nye autorisation. Bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af fartskriverkort Bekendtgørelsen fastsætter en række nationale regler, der er nødvendige for at kunne udstede fartskriverkort til brug for det digitale kontrolapparat (fartskriver), som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer. Der er således tale om et nyt regelsæt. Der findes fire typer af fartskriverkort: Førerkort, virksomhedskort, værkstedskort og kontrolkort. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om erhvervelse, udstedelse, fornyelse, erstatning og udskiftning af disse kort. I indeværende opdatering er det kun værkstedskort som måles, mens bestemmelserne for de øvrige typer af fartskriverkort først måles i den kommende opdatering, fordi det kun er lastbiler, som indregistreres første gang efter 1. maj 2006, som skal have installeret digitale fartskrivere. Derfor har kun meget få vognmænd søgt om førerkort og virksomhedskort, så det er ikke muligt at måle de administrative konsekvenser i denne opdatering. De administrative omkostninger har sin oprindelse i international regulering (A-EUforordning). Tabel 6.2: Oversigt over informationsforpligtelserne i bekendtgørelse b nr. 687 af 29. juni 2005 Lov/bekendtgørelse omkostninger lettelser Nettokonsekvens Omstillingsomkostning Ansøgning om værkstedskort indleveres til politiet Ifølge Rigspolitiets færdselsafdeling forventes i alt 130 værksteder at modtage autorisation til at arbejde med digitale fartskrivere. Da værkstederne gennemsnitligt har ansøgt om værkstedskort til 3,5 medarbejdere svarer det til, at i alt 455 mekanikere har modtaget værkstedskort. Da det forventes, at alle 130 værksteder vil ansøge om 11

12 værkstedskort det første år, er der primært tale om en omstillingsomkostning. Herefter forventes det, at 10 pct. nye værksteder årligt vil ansøge om værkstedskort. I gennemsnit er de administrative omkostninger for et værksted 722,2 kr., hvilket skal ses i lyset af at værkstederne i gennemsnit har ansøgt om kort til 3,5 medarbejdere. På samfundsniveau udgør de løbende administrative omkostninger kr. om året. 6.2 Øvrige initiativer Justitsministeriet oplyser, at der ikke har været indført nye digitale ordninger eller gennemført øvrige initiativer i perioden, som har haft konsekvenser for virksomhedernes administrative omkostninger. 6.3 Korrektion af basismålingen I dette afsnit gennemgås korrektioner til basismålingen. Bekendtgørelse nr af 23. november 2004 om tinglysning i andelsboligbogen gen Denne bekendtgørelse blev i forbindelse med basismålingen kvantificeret via ekspertskøn, fordi relativt få virksomheder havde erfaring med efterlevelse af reglerne på det tidspunkt, hvor basismålingen blev gennemført. Da bekendtgørelsen medfører relativt store administrative omkostninger for erhvervslivet, er den i forbindelse med indeværende opdatering blevet målt på ny gennem virksomhedsinterview. Det har givet anledning til en korrektion af de administrative omkostninger forbundet med bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gør det muligt for ejere af andelsboliger at tage lån i deres bolig. De lån ydes af pengeinstitutterne, og i den forbindelse skal pengeinstitutterne have tinglyst de ejerpantebreve, som udgør grundlaget for lånoptagningen. Bekendtgørelsen specificerer dels hvilke informationer, som pengeinstitutterne skal oplyse for at tinglysningen kan behandles, dels hvilke formalia, der er til pantebrevsformularens udformning. De administrative omkostninger skyldes national regulering (C). Retten i Århus skønner, at der årligt gennemføres: tinglysninger af ejerpantebreve vedr. andelsboliger tinglysninger af dokumenter (påtegninger på allerede tinglyste dokumenter) tinglysninger af erklæringer om udlæg/arrest. 5 tinglysninger af erklæringer om dødsbobehandling eller om konkurs. 12

13 De interviewede pengeinstitutter har været i stand til at estimere, hvor lang tid de bruger på en gennemsnitlig tinglysningssag samt hvor lang tid, de bruger på henholdsvis at indhente en adkomsterklæring fra andelsboligforeningen og at indhente informationer om vejkode, kommunekode mv. ved at slå andelsboligen op via De interviewede pengeinstitutter oplyser alle, at det største tidsforbrug er i forbindelse med adkomsterklæringen. 5 I gennemsnit har pengeinstitutterne administrative omkostninger svarende til: 119 kr. pr. tinglysning af dokumenter. 539 kr. pr. tinglysning af pantebrev. 363 kr. pr. tinglysning af erklæring om udlæg/arrest. 336 kr. pr. tinglysning af erklæring om dødsbobehandling eller om konkurs. På samfundsniveau udgør de administrative omkostninger ved tinglysning i andelsboligbogen kr. om året. Heraf kan kr. henføres til Justitsministeriets regulering på området, mens kr. kan henføres til regulering fra Økonomi og Erhvervsministeriet. Tabel 6.4: Oversigt over informationsforpligtelserne i bekendtgørelse b nr af 23. november 2004 Lov/bekendtgørelse omkostninger lettelser Nettokonsekvens Tinglysning af pantebreve Tinglysning af dokumenter Tinglysning af erklæringer om udlæg/arrest Tinglysning af erklæringer om dødsbobehandling eller om konkurs Irritationsomkostninger og forenklingsforslag f De interviewede pengeinstitutter giver alle udtryk for, at det er besværligt at indhente en adkomsterklæring gennem andelsboligforeningen. Pengeinstitutterne føler sig overladt til andelsboligforeningernes forgodtbefindende mht. den pris, de tager for 5 Bestemmelsen om adkomsterklæringer fra andelsboligforeninger er reguleret i både LBK nr., 266 af 28/03/2006 Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet og LBK nr. 158 af 09/03/2006 Lov om tinglysning (og BEK nr. 1138), som hører under Justitsministeriet. Den administrative omkostning er derfor blevet delt mellem de to myndigheder. 13

14 erklæringen og hvornår de svarer. I de grelle tilfælde kan pengeinstitutterne bruge utroligt mange timer på at rykke foreningerne. Pengeinstitutterne udtrykker, at det vil spare meget tid, hvis oplysninger om ejerforhold til den enkelte andel fremgik af andelsboligbogen og kunne dokumenteres ved at medsende andelsbeviset. Det er ligeledes bøvlet, at ejerpantebrevet først skal tinglyses med frist til at indhente dokumentation fra andelsboligforeningen, for derefter at skulle sendes til endelig lysning, når erklæringen er kommet frem. Hvis andelsboligforeningen ikke sender dokumentation indenfor fristen, skal pengeinstitutterne bruge endnu mere tid på at sende dokumentet frem for at få forlænget fristen. Ressortomlægning: BEK 1350 og L j1 er overflyttet til Skatteministeriet Ovenstående regler er i februar 2005 overflyttet til Skatteministeriet og de administrative omkostninger for virksomhederne forbundet med efterlevelsen af reglerne er derfor overflyttet fra Justitsministeriet til Skatteministeriet. 7. Afgrænsninger til anden lovgivning I forbindelse med målingen af ovenstående regler har det været undersøgt, om der skulle foretages afgrænsninger til anden lovgivning på Justitsministeriets område eller på andre ministerområder. I relation til Bekendtgørelse nr af 23. november 2004 om tinglysning i andelsboligbogen er der foretaget en afgrænsning til LBK nr. 266 Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber på Økonomi- og Erhvervsministeriets område. Afgrænsningen vedrører bestemmelsen om adkomsterklæringer fra andelsboligforeninger til brug for tinglysningen. Denne bestemmelse er reguleret i både Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Lov om tinglysning (og BEK nr. 1138), som hører under Justitsministeriet. Den administrative omkostning for pengeinstitutterne i relation til indhentning af adkomsterklæringer er derfor blevet delt mellem Justitsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Således er administrative omkostninger for kr. overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen). 8. Metodiske udfordringer i forbindelse med målingen Interviewene med virksomhederne har vist, at det er vanskeligt for virksomhederne at estimere deres tidsforbrug på de administrative aktiviteter på et detaljeret niveau. Det har derfor primært været muligt at måle de administrative omkostninger på informationsforpligtelseniveau og i langt mindre grad på oplysningskravniveau. Af metodiske overvejelser i forhold til, hvad der skulle inkluderes i denne opdatering, har bekendtgørelse nr af 7. december 2004 om indlevering af betalingspåkrav mv. efter retsplejelovens kapitel 44a, som omhandler en forenklet inkassoproces, været diskuteret. Bekendtgørelsen er ikke inkluderet i målingen, hvilket skyldes, at den 14

15 overordnede regel for en AMVAB-måling er, at alle informationsforpligtelser pålagt private virksomheder indgår i målingen. AMVAB omfatter dog ikke informationsforpligtelser, der kun udløses i forbindelse med processuelle skridt taget med henblik på fuldbyrdelse af krav mod tredjemand. 9. Følsomhedsanalyse Der har ikke været gennemført ex-ante undersøgelser af de målte love og bekendtgørelser. I de tilfælde, hvor virksomhedernes tidsangivelser er vurderet som usikre, har usikkerheden været håndteret ved at øge antallet af interviews. Det er sket i forbindelse med målingen af bekendtgørelse 1138 af 23. november English summary the development of the administrative a costs for the Danish Ministry of Justice from January 1 st to June 30 th 2005 This update treats the laws and executive orders within the jurisdiction of the Ministry of Justice that have been entered in the period from January 1 st to June 30 th In this update five laws and executive orders are treated of which two executive orders contain administrative burdens exceeding 100 hours a year on a societal level. An executive order have resulted in a correction of the baseline measurement, and as a result the administrative costs in November 2001 comprised million DKK while the burdens have increased to million DKK at the time of the baseline measurement in From the baseline measurement to this update as of June 30 th 2005, the administrative costs have also increased a bit. The total increase in the administrative costs amounts to 57.3 million DKK or 8.7 pct. from November 2001 to June The correction has lead to a changed ABC classification of the administrative burdens pct. of the administrative burdens originated from A-regulation, 5.1 pct. from B-regulation while a majority of the administrative costs 72.3 pct. stem from C-regulation. This update has only resulted in a marginal change to this ABC split. 15

16 Bilag Bilag A. Oversigt over love og bekendtgørelser, der indgår i opdateringen Liste over samtlige love og bekendtgørelser, der indgår i opdateringen, herunder angivelse af de administrative omkostninger i 2001 og i dag (juni 2005) samt den procentuelle ændring i de administrative omkostninger. Lov/bekendtgørelse Administratii- ve omkost- ninger 2001 (kr.) Administratii- ve omkost- ninger juli 2005 (kr.) Ændring (kr.) Pct. ændring æ (pct.) Lov nr. 555 af 24. juni 2005 om ændring af våbenloven (Våbenformidling mv.) fremsat som L 133 i anden folketingsamling Lov nr. 366 af 24. maj 2005 om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasino) fremsat som L 11 i anden folketingsamling Bekendtgørelse nr. 502 af 17/06/2005 om offentlige forlystelser Departementet i alt Bekendtgørelse nr. 686 af 29/06/2005 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport. Bekendtgørelse nr. 687 af 29/06/2005 om udstedelse af fartskriverkort Rigspolitiet i alt Nedenfor uddybes de regler, der indgår i opdateringen men som ikke medfører nye administrative konsekvenser for virksomhederne. 16

17 Lov nr. 366 af 24. maj 2005 om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigel- seskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klage- begrænsning g og hvidvaskning i spillekasino) fremsat i folketingsårets anden samling som lovforslag nr. 11 af 23. februar f 2005 Lovforslagets afsnit rettet mod spillekasinoer indeholder erhvervsrettet regulering. Formålet med loven er at gennemføre Europaparlamentets og Rådets 2. hvidvaskningsdirektiv, for så vidt angår spillekasinoer. Loven indfører en skærpet pligt for spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, til at være opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvaskning af penge. Et spillekasino skal i samarbejde med kontrollanten udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne. Endvidere skal dokumenter og registreringer mht. transaktioner i spillekasinoer opbevares i mindst fem år. Ændringerne består hovedsageligt i den skærpede pligt til at have opmærksomheden rettet mod mulig hvidvaskning af penge samt i kontrollantens pligt til at underrette politiet, hvis en mistanke om hvidvaskning ikke umiddelbart kan afkræftes. Det vurderes at ændringerne ikke vil medføre en væsentlig forøgelse af de administrative omkostninger for spillekasinoerne, fordi det må forventes at være et yderst begrænset antal tilfælde, hvor der vil opstå mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning. Den skærpede forpligtelse til at have opmærksomheden rettet mod hvidvaskning og andre uregelmæssigheder vil derfor indgå som et naturligt led i det arbejde, der allerede udføres, og der er allerede et tæt samarbejde mellem kontrollanterne og politiet og mellem spillekasinoerne og politiet. Opsummerende medtages lovforslaget ikke i målingen, da de administrative omkostninger ved de skærpede forpligtelser vurderes at være meget små. Lov nr. 555 af 24. juni 2005 om ændring af våbenloven (Våbenformidling mv.) fremsat i folketingsårets anden samling som lovforslag nr. 133 af 30. marts 2005 Med loven indføres der krav om tilladelse til våbenformidling i form af forhandling eller arrangering af våbenoverførsler mellem lande uden for EU eller køb eller salg af våben mv. som led i en sådan overførsel. Herudover opdateres våbenlovens definition af de våben mv., som er omfattet af våbenlovens eksportkontrolregler. Loven indebærer endvidere, at ikke kun fysisk flytning af våben mv. ud fra dansk område, men også ikke-fysisk overførsel af våbenrelateret software og teknologi til udlandet ved hjælp af elektroniske medier er omfattet af eksportkontrolreglerne og dermed kræver tilladelse. Endelig indfører loven krav om tilladelse til ydelse af teknisk bistand uden for EU vedrørende kemiske, biologiske eller nukleare våben og missiler, der er specielt udformet eller modificeret til fremføring af sådanne våben. Loven definerer ikke nærmere, hvilke informationer en virksomhed skal afgive for at få en tilladelse. Det vil derimod afhænge af den konkrete sag. 17

18 Færdsels- og våbenkontoret oplyser, at der har været to ansøgninger om tilladelser. De to virksomheder har oplyst deres tidsforbrug i forbindelse med ansøgningerne. Den samlede administrative omkostning udgør 46 timer og er dermed karakteriseret som en marginal omkostning. Lovændringen er derfor ikke medtaget i målingen. Begge virksomheder beskriver dog, at den lange sagsbehandlingstid er et problem i forhold til, at virksomhederne skal være konkurrencedygtige på et internationalt marked. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser Bekendtgørelsens 18, stk. 5 beskriver, at: Den virksomhed, der i henhold til 21, stk. 3, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal efter forudgående høring af de øvrige virksomheder, som er godkendt af Dansk Akkreditering (DA- NAK) til at foretage syn af særlige forlystelsesapparater, angive i tilsynsbogen, om forlystelsesapparatet er omfattet af 16, stk. 2. De virksomheder, som er hørt, skal underrettes om synsresultatet, når tilsynsbogen er udfærdiget. Det er fortsat kun Force Technology og Teknologisk Institut, som er godkendt af DANAK til at foretage syn. Den administrative omkostning vurderes som værende marginal, hvorfor den ikke er medtaget i målingen. Tre bekendtgørelser er kun delvist implementeret af virksomhederne. Derfor er bekendtgørelserne kun delvist målt i denne opdatering. De informationsforpligtelser og oplysningskrav, som ikke er medtaget her, skal medtages i næste opdatering. I bekendtgørelse nr. 686 af 29/06/2005 er informationsforpligtelsen i 3, stk. 4 ikke målt, da virksomhederne ikke skal efterleve den endnu. Informationsforpligtelsen beskriver, at værkstedet for hvert kalenderår skal indsende oplysninger til Rigspolitichefen om konstaterede fejl, mangler og afvigelser på kontrolapparater i køretøjer, der udføres arbejde på. Dele af bekendtgørelse nr. 687 af 29/06/2005 om udstedelse af fartskriverkort, som omhandler førerkort og virksomhedskort. Desuden er Lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) fremsat som L 162 i anden folketingssamling først trådt i kraft pr. 1. januar 2006, hvorfor den også først medtages i næste opdatering. 18

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Transport- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Transport- og Energiministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering - Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative omkostninger af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område frem

Læs mere

AMVAB Justitsministeriet

AMVAB Justitsministeriet MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Justitsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...11 2.1. BAGGRUND FOR MÅLINGEN...12

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Justitsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Justitsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative af erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 1. juni 2010 Endelig udgave Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Udenrigsministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Udenrigsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Udenrigsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Udenrigsministeriets område Oktober 2005 Rambøll

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Erhvervsstyrelsen og EY 04-08-2014 Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovgivningens konsekvenser for virksomhederne 4 2.1 VA-ordningen skulle

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Klima- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

- hovedprincipperne i metoden 6

- hovedprincipperne i metoden 6 OPDATERING AF INDENRIGS NDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIETS AMVAB-MÅLING MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 1. 30. JUNI 2005. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 4 3. AMVAB-metoden - hovedprincipperne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af ernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport 1)

Bekendtgørelse om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport 1) BEK nr 1484 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-84-0362 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Undervisningsministeriet Aktivitetsbaseret måling virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Undervisningsministeriets område Februar

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Vejledning til ABC-kategorisering

Vejledning til ABC-kategorisering Vejledning til AB-kategorisering - inddeling af virksomhedernes administrative byrder efter national eller international oprindelse December 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Kategorisering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Ministeriet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Fødevareministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Fødevareministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

AMVAB Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 1. juni 2010 Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Fødevareministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013

Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Bilag 1 30. april 2012 Retningslinier for udarbejdelse af bidrag til lovprogrammet 2012/2013 Ministeriet bedes udarbejde bidraget til lovprogrammet efter de vedlagte skabeloner 1, 2 og 3. En elektronisk

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

AMVAB Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser

Bekendtgørelse om offentlige forlystelser BEK nr 502 af 17/06/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 28-06-2005 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1326 af 14/12/2005 BEK nr 646 af 26/06/2009 BEK nr 1382 af 17/12/2009 BEK

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 13. maj 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Sidsel Kathrine

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder

Fordeling af de 103 kontrollerede ikke-finansielle virksomheder Hvidvaskloven: Hvilke fejl laver revisorer? 15 revisionsvirksomheder er blevet kontrolleret af Erhvervsstyrelsen vedrørende hvidvask i 2016. RevisorJura har fået adgang til ikke-offentliggjort materiale

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1) BEK nr 6 af 06/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-14028 Senere ændringer til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 16. januar 2014 Lov om ophævelse af lov om afgift på mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love samt Lov om ændring af affalds-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets område

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør

Forslag til ny revisorlov. v/ Victor Kjær Vicedirektør Forslag til ny revisorlov v/ Victor Kjær Vicedirektør Lovforslaget udtryk for balanceret tilgang Minimumsimplementering, men stadig nye krav til revisor og ledelse Bredt anvendelsesområde Lempede krav

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi-

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere