30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé Indledning 3. - hovedprincipper 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5"

Transkript

1 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion af Justitsministeriets nulpunkts- og basismåling 5 5. De samlede administrative konsekvenser af Justitsministeriets erhvervsrettede lovgivning i perioden 1. januar til 30. juni Gennemgang af alle ændrede og nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser på Justitsministeriets område Ændrede og nye regler med administrative konsekvenser Øvrige initiativer Korrektion af basismålingen Afgrænsninger til anden lovgivning Metodiske udfordringer i forbindelse med målingen Følsomhedsanalyse English summary the development of the administrative costs for the Danish Ministry of Justice from January 1 st to June 30 th Bilag A. Oversigt over love og bekendtgørelser, der indgår i opdateringen 16 1

2 1. Resumé Denne opdatering af Justitsministeriets AMVAB-basismåling behandler de love og bekendtgørelser på Justitsministeriets område, som er vedtaget i perioden 1. januar til 30. juni Justitsministeriets tidligere gennemførte AMVAB-basismåling er således opdateret, så den omfatter de administrative omkostninger for erhvervslivet ved Justitsministeriets lovgivning pr. 30. juni Fem erhvervsrelevante love og bekendtgørelser har været inddraget i forbindelse med opdateringen. Heraf indeholder to nye bekendtgørelser administrative konsekvenser for virksomhederne på mere end 100 timer om året på samfundsniveau, hvorfor disse er medtaget i målingen. Der er tale om følgende to bekendtgørelser, som begge handler om implementering af nye EU-regler på køre-/hviletidsområdet: Bekendtgørelse nr. 686 af 29. juni 2005 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport Bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af fartskriverkort Herudover har en bekendtgørelse givet anledning til en korrektion af Justitsministeriets nulpunkts- og basismåling. Denne korrektion er beskrevet i afsnit 6.3. Der er tale om følgende bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr af 23. november 2004 om tinglysning i andelsboligbogen. De samlede administrative omkostninger ved de to nye bekendtgørelser er kr. Samlet set betyder det, at de administrative omkostninger ved Justitsministeriets erhvervsrettede lovgivning er steget med 57,3 mio. kr. svarende til 8,7 pct. siden november I forhold til ABC-fordelingen 1 ved Justitsministeriets lovgivning, så stammer de administrative konsekvenser i de nye bekendtgørelser fra hhv. A og B-regulering. Det har medført en marginal ændring i Justitsministeriets ABC-fordeling, således at 22,6 pct. af de administrative omkostninger skyldes A-regulering, mens 5,1 pct. skyldes B- regulering. Hovedparten 72,3 pct. kan tilskrives rent nationale krav, C-regulering. I relation til de to nye erhvervsrelevante bekendtgørelser samt bekendtgørelsen, som medfører en korrektion af basismålingen, beskriver de interviewede virksomheder en række irritationsbyrder og forslag til lettelser i de administrative procedurer. De er beskrevet under behandlingen af de enkelte bekendtgørelser. 1 A-regulering henviser til den del af den danske regulering, som er en direkte følge af internationale forpligtelser, bl.a. EU-regulering. B-regulering henviser til den del af den danske regulering, der er en følge af internationale forpligtelser (herunder også EU-regulering), men hvor de konkrete administrative krav er formuleret fra dansk side. C- regulering henviser til den del af den danske regulering, som udelukkende er formuleret i en dansk sammenhæng. For en nærmere definition af ABC-regulering henvises AMVAB-manualen, som kan downloades på 2

3 2. Indledning I denne rapport præsenterer mp consultants resultaterne af en AMVAB-måling af de administrative konsekvenser for danske virksomheder ved den del af Justitsministeriets erhvervsrettede regulering, som er vedtaget/udstedt i perioden 1. januar til 30. juni Målingen bygger således videre på den AMVAB-basismåling, der blev gennemført i 2005 af Justitsministeriets lovgivning i perioden november 2001 til 31. december Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative omkostninger ved den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative byrder for virksomhederne med op til 25 pct. i 2010, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gennemfører derfor én gang årligt en opdatering af AMVAB-basismålingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AMVAB-opdatering består kort sagt i en kvantificering af såvel de administrative byrder som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af de nye regler, som er vedtaget i det forgangne folketingsår. Derudover opdateres øvrige erhvervsrettede initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Opdateringen gennemføres efter samme fremgangsmåde som selve basismålingerne jf. AMVAB-manualen 2. Der gennemføres virksomhedsinterviews i forbindelse med helt nye eller væsentligt ændrede informationsforpligtelser og oplysningskrav. I de tilfælde, hvor det er muligt at kvantificere konsekvenserne af nye eller ændrede informationsforpligtelser og oplysningskrav samt af digitaliseringsinitiativer på baggrund af de eksisterende oplysninger om omkostninger og tidsforbrug fra basismålingen, gennemføres ikke nye virksomhedsinterviews. Med AMVAB-målingerne er det løbende muligt at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative omkostninger. Målingerne skal på den måde bruges til at følge op på, hvordan det går med ministeriernes indsats for at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i Derfor er det alene forhold, som ministerierne kan gøres ansvarlige for, der indgår i opdateringen. Hvis et lovgivningsinitiativ for eksempel fritager visse grupper af virksomheder fra en pligt, reduceres populationen for den pågældende pligt og de samlede administrative omkostninger reduceres. Ligeledes reduceres virksomhedernes tidsforbrug i forbindelse med indberetning af oplysninger, hvis der er tale om, at en digital løsning som myndighederne stiller til rådighed for virksomhederne, gør det lettere at foretage den pågældende indberetning. Omvendt falder de administrative omkostninger ikke, hvis der på grund af den generelle strukturelle udvikling kommer færre virksomheder indenfor en branche. Ligeledes reduceres tidsforbruget i forbindelse med opfyldelsen af en konkret pligt heller ikke, hvis virksomhederne ad åre bliver mere effektive til at løse den pågældende opgave. Sådanne ændringer er ikke noget, som ministerierne direkte kan gøres ansvarlige for, og Er- 2 3

4 hvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor valgt at fastfryse baggrundsvariabler for alene at kunne isolere effekten af ministeriernes erhvervsrettede initiativer. Boks 1: : Fakta om opdateringen Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Justitsministeriets AMVAB-basismåling. Basismålingen indeholder alle ministeriets regler med administrative omkostninger for erhvervslivet, som er vedtaget og trådt i kraft senest 31. december 2004 og kan læses på Denne opdatering omfatter Justitsministeriets erhvervsrettede lovgivning, som er vedtaget/udstedt i perioden 1. januar til 30. juni Regler med administrative konsekvenser for virksomhederne, som er vedtaget/udstedt i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2005, men som endnu ikke er trådt i kraft eller som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, opdateres i forbindelse med næste opdatering af Justitsministeriets erhvervsrelevante regler fra Folketingsåret I bilag A er en oversigt over disse regler. I forbindelse med opdateringen har der været set på syv erhvervsrelevante love og bekendtgørelser, heraf fire nye bekendtgørelser samt tre ændringer til eksisterende love og bekendtgørelser. Det er to nye bekendtgørelser, der medfører administrative konsekvenser for virksomhederne samt én bekendtgørelse, som har givet anledning til korrektion af nulpunkts- og basismålingen. Ved at sammenholde resultaterne af denne opdatering med resultaterne fra nulpunktsmålingen (opgørelse pr. november 2001) afdækkes udviklingen i ministeriets administrative byrder fra november 2001, hvor regeringen tiltrådte, frem til juni Der er i alt gennemført 54 virksomhedsinterviews for at afdække de administrative byrder for erhvervslivet som følge af Justitsministeriets lovgivning. 100 pct. af de administrative konsekvenser ved de regler, der er medtaget i forbindelse med opdateringen, er opgjort på baggrund af virksomhedsinterviews. De administrative omkostninger er opgjort i 2005 priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder, antal ansøgninger mv. tager udgangspunkt i de seneste tilgængelige data, som typisk er data fra Organisering af målingen: Målingen er gennemført af mp consultants. Justitsministeriet og Erhvervs- & Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. 4

5 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper AMVAB-metoden (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Byrder) indebærer, at de erhvervsrelevante regler på et område gennemgås for at finde de steder, som beskriver virksomhedernes pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart. Hver af disse informationsforpligtelser består af en række oplysninger, som virksomhederne har pligt til at stille til rådighed disse betegnes oplysningskrav. For at kunne give de pågældende oplysninger, skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter (f.eks. indsamling af informationer i virksomheden). Disse aktiviteter kræver både et internt ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug og ofte også et eksternt ressourceforbrug i form af udgifter til revisorer, eksterne eksperter og lignende. Ressourceforbruget fastsættes dels gennem interviews med berørte virksomheder, dels gennem ekspertskøn baseret på sammenligninger med tidsforbruget ved tilsvarende opgaver. Den grundlæggende måleenhed i en AMVAB-analyse er begrebet Den normaleffektive virksomhed. Herved forstås virksomheder inden for målgruppen, som håndterer deres administrative opgaver på almindelig vis. Det vil med andre ord sige, at virksomhederne hverken håndterer opgaverne værre eller bedre end det med rimelighed kan forventes. AMVAB-målingen omfatter derfor ikke virksomheder, der af forskellige årsager enten er særdeles effektive eller ineffektive. AMVAB-metoden er udførligt beskrevet i AMVAB-manualen, som kan downloades på 4. Korrektion af Justitsministeriets nulpunkts- og basismåling Opdateringen af Justitsministeriets basismåling har givet anledning til korrektioner af Justitsministeriets nulpunkts- og basismåling. Baggrunden for disse korrektioner beskrives udførligt i afsnit 6.3. I nedenstående tabel 4.1 illustreres korrektionerne af hhv. nulpunkts- og basismålingen. Tabel 4.1: Oversigt over korrektioner af Justitsministeriet nulpunkts- og basismåling Måling som opgjort i 2005 Ressortomlægning: BEK 1350 og dele af L 712 er overflyttet til Skatteministeriet Korrektion som følge af BEK nr af 23/11/2004 Nulpunktsmålingen (administraa- Basismålingen (administrative tive omkostninger o pr. p nov. 2001) omkostninger pr. p dec. 2004) mio. kr. mio. kr. 758,4 806,1-101,2-101,2 0 9,0* 5

6 Korrigerede måling linger 657,2 713,9 * I den oprindelige basismåling blev de administrative omkostninger opgjort til 4,6 mio. kr. I forbindelse med denne opdatering er bekendtgørelsen målt gennem virksomhedsinterview. Resultatet af interviewene er administrative omkostninger svarende til 13,6 mio. kr. om året, hvormed basismålingen er korrigeret med differencen, 9 mio. kr. De administrative omkostninger for erhvervslivet som følge af reguleringen på Justitsministeriets område er således korrigeret til 657,2 mio. kr. i november 2001, hvor regeringen tiltrådte og 713,9 mio. kr. i december 2004, hvor basismålingen blev gennemført. Stigningen i de administrative omkostninger i perioden har været 56,7 mio. kr. svarende til en procentvis stigning på 8,6 pct. Korrektionen af nulpunkts- og basismålingen har medført en ændret ABC-fordeling af Justitsministeriets administrative omkostninger. A-regulering er regulering, som alene kan henføres til international regulering (primært EU-direktiver eller forordninger), mens B-regulering kan henføres til international regulering, hvor formuleringen af de administrative krav stammer fra den danske centraladministration. C- regulering er regulering, som alene bunder i nationale krav. I basismålingen udgør A- regulering nu 22,6 pct. af de samlede administrative omkostninger, mens B- regulering udgør 5 pct. Hovedparten 72,4 pct. - af de administrative omkostninger stammer fra C-regulering. I det følgende kapitel vil udviklingen i de administrative omkostninger for erhvervslivet blive opdateret med konsekvenserne af nye og ændrede love på Justitsministeriets område udstedt i perioden januar til juni De samlede administrative istrative konsekvenser af Justitsministeriets erhvervs- rettede lovgivning i perioden 1. januar j til 30. juni 2005 I alt indgår to bekendtgørelser i opdateringen. De indeholder tilsammen seks informationsforpligtelser og tolv oplysningskrav. Fordelingen af de nye bekendtgørelser på Justitsministeriets område er illustreret i tabel 5.1. Tabel 5.1: Antal love mv., der indgår i opdateringen Antal love/ bekendtgørelser Antal informationsforpligtelser Antal oplysningskrav Rigspolitiet: Bekendtgørelse nr. 686 af 29/06/2005 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport Bekendtgørelse nr. 687 af 1 1 6

7 29/06/2005 om udstedelse af fartskriverkort. I alt for ministeriet Foruden ovennævnte bekendtgørelser er der i bilag A en liste over øvrige erhvervsrelevante love og bekendtgørelser fra perioden, der er trådt i kraft, men som medfører ingen eller meget små nye administrative omkostninger for virksomhederne. I bilag A er der desuden en liste over erhvervsrelevante love og bekendtgørelser med administrative konsekvenser fra Folketingsåret 04/05, men som endnu ikke er trådt i kraft eller hvor de administrative konsekvenser ved reglerne af andre årsager først opgøres i forbindelse med opdateringen af Folketingsåret 05/06. Nedenstående tabel 5.2. sammenfatter de administrative konsekvenser for virksomheder ved de to bekendtgørelser, som indgår i denne opdatering. De administrative konsekvenser ved de to bekendtgørelser gennemgås grundigt i kapitel 6. Tabel 5.2: Oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger lingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved Justitsministeriets lovgivning i perioden 1. januar til 30. juni 2005 Omstillingsomkostninger 3 (kr.) løbende omkostninger (kr.) løbende lettelser (kr.) Netto løbende konsekvenser (kr.) Rigspolitiet: Bekendtgørelse nr. 686 af 29/06/2005 Bekendtgørelse nr. 687 af 29/06/ I alt for ministeriet Tabel 5.2 viser, at der er sket en stigning i de administrative omkostninger på kr. Der er ikke kommet nye love eller bekendtgørelser, som medfører administrative lettelser for virksomhederne. Som tabel 5.3 illustrerer, er de administrative omkostninger på Justitsministeriets område steget med 8,7 procent fra november 2001, hvor regeringen tiltrådte, til d. 30. juni Tabel Udviklingen i ministeriets administrative omkostninger o fra november 2001 til juni Omstillingsomkostninger er de engangsomkostninger, en virksomhed har i forbindelse med at omstille sig til ny eller ændret regulering, 7

8 omkostninger 27/ nulpunktsmåling (mio. kr.) Justitsministeriet steriet 657,2 omkostninger 31/ basismåling (mio. kr.) omkostninger 30/ (mio. kr.) Procentuel stigning i de administrative omkostninger i perioden 27/ til 30/ ,7 % 657,2 713,9 714,5 8,7 I opdateringen indgår hhv. ny A og B-regulering, hvilket medfører en marginal forskydning i ABC-fordelingen. Nedenstående tabel viser den opdaterede samlede ABCfordeling af de administrative omkostninger på Justitsministeriets område i hhv (basismålingen) og Tabel : : ABC-fordeling af de administrative omkostninger (procentvis fordeling) I alt for minister steriet Basismålingen (2004) Status 1. juli 2005 A B C A B C 22,6 % 5,0 % 72,4 % 22,6 % 5,1 % 72,3 % 6. Gennemgang af alle ændrede og nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser ser på Justitsministeriets område 6.1 Ændrede og nye regler med administrative konsekvenser kvenser I dette afsnit gennemgås de to bekendtgørelser, som har administrative konsekvenser på mere end 100 timer om året på samfundsniveau 4. I bilag A beskrives endvidere de tre love og bekendtgørelser, hvor de administrative konsekvenser vurderes at være mindre end 100 timer om året. Bekendtgørelse nr. 686 af 29. juni 2005 om autorisation on af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler for autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på både det digitale og det analoge kontrolapparat (fartskriver), som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer. Den overordnede opbygning i den nuværende autorisationsordning er opretholdt, således at det fortsat er Rigspolitichefen, der autoriserer værksteder, og private organisationer, der på Rigspolitichefens vegne fører tilsyn med værkstedernes arbejde på kontrolapparatet. Med det nye regelsæt fastsættes der imidlertid skærpede regler for at opnå en autorisation til at udfø- 4 Der er i AMVAB-målingerne indført en bagatelgrænse som indebærer, at der ikke gennemføres målinger af regler, der samlet set medfører administrative konsekvenser på under 100 timer årligt for alle de virksomheder, der bliver berørt. 8

9 re arbejde på kontrolapparater, og der fastsættes regler om tilsyn og godkendelse af tilsynsvirksomheder. Formålet hermed er bl.a. at forbedre kontrollen på området. Autorisationer, der er meddelt i medfør af de tidligere regler i bekendtgørelse nr af 15. december 1993 om arbejderbeskyttelse i vejtransport, forbliver gyldige, men værkstederne skal leve op til de nye skærpede tilsynskrav i forbindelse med udførelse af arbejde på analoge kontrolapparater mv. I bekendtgørelsen er der endvidere fastsat en særlig autorisationsordning, hvorefter Rigspolitichefen på lempede vilkår kan meddele en midlertidig autorisation til at udføre arbejde på digitale kontrolapparater frem til den 31. december 2005, hvorefter den midlertidige autorisation bortfalder. Formålet hermed er at lette overgangen til de nye regler og sikre, at der er værksteder, der kan udføre arbejde på digitale kontrolapparater på tidspunktet for reglernes ikrafttræden den 15. juli For at værkstederne kan opnå en autorisation til at udføre arbejde på kontrolapparater, skal der udarbejdes en række beskrivelser, som viser hvilke procedurer virksomhederne vil indføre med henblik på bl.a. at sikre en effektiv egenkontrol. Desuden skal værkstedet modtage et årligt tilsyn af en godkendt tilsynsvirksomhed. Tilsynsrapporten skal indsendes til Rigspolitichefen. Rigspolitiets færdselsafdeling skønner, at i alt 130 værksteder vil få autorisation i løbet af foråret 2006, hvor 100 værksteder pt. har autorisation. Med hensyn til 10, stk. 2 oplyser Rigspolitiets færdselsafdeling, at to virksomheder er autoriserede til at føre tilsyn med værkstederne. Tabel 6.1: Oversigt over informationsforpligtelserne i bekendtgørelse b nr. 686 af 29. juni 2005 Informationsforpligtelser Autorisation kan kun udstedes til værksteder, der opfylder betingelserne i bilag 1, punkt 2-3 samt 4.1. og 4.3. (værkstedernes udarbejdelse af egenkontrolprogram som beskrevet i bilag 1) Ansøgning om fornyet autorisation indgives til Rigspolitichefen på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i stk. 2 nævnte tilsynsrapport. Værkstedet skal én gang årligt modtage tilsynsbesøg af en af Rigspolitichefen godkendt tilsynsvirksomhed. Værkstedet sender den originale tilsynsrapport, jf. kapitel 3, til Rigspoliti- De administrative omkostninger er en følge af international regulering (B-EUforordning). omkostninger (kr.) lettelser (kr.) Nettokonsekvens (kr.) Omstillingsomkostning (kr.)

10 chefen senest 1 måned efter tilsynet. Virksomheden skal dokumentere at have de fornødne kvalifikationer samt det fornødne udstyr til at føre tilsyn med, at værksteder opfylder kravene i bilag 1. Ansøgning om autorisation indgives til Rigspolitichefen på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i stk. 2 nævnte tilsynsrapport I alt Informationsforpligtelsen vedr. Autorisation kan kun udstedes til værksteder, der opfylder betingelserne i bilag 1, punkt 2-3 samt 4.1. og 4.3. Informationsforpligtelsen indeholder dækker over seks oplysningskrav som handler om værkstedernes udarbejdelse af egenkontrolprogram og at værkstederne skal etablere et arkivsystem, hvor alt dokumentation for hvordan kontrolapparaterne bliver håndteret skal opbevares i mindst fem år. Alt i alt har værkstederne oplyst, at de har brugt omkring 90 timer på det administrative arbejde med henblik på at opfylde kriterierne for at opnå autorisation. I forbindelse med implementeringen af bekendtgørelsen har virksomhederne haft omstillingsomkostninger svarende til kr. pr. virksomhed og kr. på samfundsniveau. Omstillingsomkostningerne skyldes, at det forventes, at alle 130 værksteder vil få autorisation det første år. Derfor er der en relativ stor administrativ omkostning for værkstederne det første år, hvorefter det forventes, at 10 pct. nye værksteder årligt vil ansøge om autorisation og dermed udarbejde et egenkontrolprogram mv. Informationsforpligtelsen - Ansøgning om fornyet autorisation indgives til Rigspolitichefen på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i stk. 2 nævnte tilsynsrapport. Værkstedet skal ansøge om en fornyelse af sin autorisation hvert 5. år. Den administrative byrde på samfundsniveau ved informationsforpligtelsen udgør samlet kr., men da den administrative byrde kun er hver 5. år pr. virksomhed, bliver byrden på ét år kr. Informationsforpligtelsen vedr. Værkstedet skal én gang årligt modtage tilsynsbesøg af en af Rigspolitichefen godkendt tilsynsvirksomhed. Et værksted anvender to timer i forbindelse med et tilsynsbesøg på at vise tilsynsvirksomheden rundt. Informationsforpligtelsen - Værkstedet sender den originale tilsynsrapport, jf. kapitel 3, til Rigspolitichefen senest 1 måned efter tilsynet. Her er der en administrativ byrde forbundet med at indsende informationer. Informationsforpligtelsen vedr. Virksomheden skal dokumentere at have de fornødne kvalifikationer samt det fornødne udstyr til at føre tilsyn med, at værksteder opfylder kravene i bilag 1. Ansøgning om autorisation indgives til Rigspolitichefen på en særlig ansøgningsblanket og vedlægges den i stk. 2 nævnte tilsynsrapport. Der er to virksomheder som er autoriseret til at gennemføre de lovpligtige tilsyn: Teknologisk Institut og Force Technology. 10

11 Irritationsomkostninger Fartskriverne skal plomberes, sådan at vognmændene ikke kan ændre i dem. I forlængelse heraf er der også krav til, hvordan værkstederne håndterer plomberne for at undgå uregelmæssigheder. Flere af virksomhederne påpeger, at med den nye autorisation skal man lave et fuldt eftersyn, hvis man bryder plomberne. Det koster vognmændene kr. Værksteder på den gamle ordning skal ikke lave et fuldt eftersyn og derfor koster det kun 75 kr., hvis de bryder plomberne. Det giver en konkurrenceforvridende situation for virksomheder med den nye autorisation. Bekendtgørelse nr. 687 af 29. juni 2005 om udstedelse af fartskriverkort Bekendtgørelsen fastsætter en række nationale regler, der er nødvendige for at kunne udstede fartskriverkort til brug for det digitale kontrolapparat (fartskriver), som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer. Der er således tale om et nyt regelsæt. Der findes fire typer af fartskriverkort: Førerkort, virksomhedskort, værkstedskort og kontrolkort. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om erhvervelse, udstedelse, fornyelse, erstatning og udskiftning af disse kort. I indeværende opdatering er det kun værkstedskort som måles, mens bestemmelserne for de øvrige typer af fartskriverkort først måles i den kommende opdatering, fordi det kun er lastbiler, som indregistreres første gang efter 1. maj 2006, som skal have installeret digitale fartskrivere. Derfor har kun meget få vognmænd søgt om førerkort og virksomhedskort, så det er ikke muligt at måle de administrative konsekvenser i denne opdatering. De administrative omkostninger har sin oprindelse i international regulering (A-EUforordning). Tabel 6.2: Oversigt over informationsforpligtelserne i bekendtgørelse b nr. 687 af 29. juni 2005 Lov/bekendtgørelse omkostninger lettelser Nettokonsekvens Omstillingsomkostning Ansøgning om værkstedskort indleveres til politiet Ifølge Rigspolitiets færdselsafdeling forventes i alt 130 værksteder at modtage autorisation til at arbejde med digitale fartskrivere. Da værkstederne gennemsnitligt har ansøgt om værkstedskort til 3,5 medarbejdere svarer det til, at i alt 455 mekanikere har modtaget værkstedskort. Da det forventes, at alle 130 værksteder vil ansøge om 11

12 værkstedskort det første år, er der primært tale om en omstillingsomkostning. Herefter forventes det, at 10 pct. nye værksteder årligt vil ansøge om værkstedskort. I gennemsnit er de administrative omkostninger for et værksted 722,2 kr., hvilket skal ses i lyset af at værkstederne i gennemsnit har ansøgt om kort til 3,5 medarbejdere. På samfundsniveau udgør de løbende administrative omkostninger kr. om året. 6.2 Øvrige initiativer Justitsministeriet oplyser, at der ikke har været indført nye digitale ordninger eller gennemført øvrige initiativer i perioden, som har haft konsekvenser for virksomhedernes administrative omkostninger. 6.3 Korrektion af basismålingen I dette afsnit gennemgås korrektioner til basismålingen. Bekendtgørelse nr af 23. november 2004 om tinglysning i andelsboligbogen gen Denne bekendtgørelse blev i forbindelse med basismålingen kvantificeret via ekspertskøn, fordi relativt få virksomheder havde erfaring med efterlevelse af reglerne på det tidspunkt, hvor basismålingen blev gennemført. Da bekendtgørelsen medfører relativt store administrative omkostninger for erhvervslivet, er den i forbindelse med indeværende opdatering blevet målt på ny gennem virksomhedsinterview. Det har givet anledning til en korrektion af de administrative omkostninger forbundet med bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gør det muligt for ejere af andelsboliger at tage lån i deres bolig. De lån ydes af pengeinstitutterne, og i den forbindelse skal pengeinstitutterne have tinglyst de ejerpantebreve, som udgør grundlaget for lånoptagningen. Bekendtgørelsen specificerer dels hvilke informationer, som pengeinstitutterne skal oplyse for at tinglysningen kan behandles, dels hvilke formalia, der er til pantebrevsformularens udformning. De administrative omkostninger skyldes national regulering (C). Retten i Århus skønner, at der årligt gennemføres: tinglysninger af ejerpantebreve vedr. andelsboliger tinglysninger af dokumenter (påtegninger på allerede tinglyste dokumenter) tinglysninger af erklæringer om udlæg/arrest. 5 tinglysninger af erklæringer om dødsbobehandling eller om konkurs. 12

13 De interviewede pengeinstitutter har været i stand til at estimere, hvor lang tid de bruger på en gennemsnitlig tinglysningssag samt hvor lang tid, de bruger på henholdsvis at indhente en adkomsterklæring fra andelsboligforeningen og at indhente informationer om vejkode, kommunekode mv. ved at slå andelsboligen op via De interviewede pengeinstitutter oplyser alle, at det største tidsforbrug er i forbindelse med adkomsterklæringen. 5 I gennemsnit har pengeinstitutterne administrative omkostninger svarende til: 119 kr. pr. tinglysning af dokumenter. 539 kr. pr. tinglysning af pantebrev. 363 kr. pr. tinglysning af erklæring om udlæg/arrest. 336 kr. pr. tinglysning af erklæring om dødsbobehandling eller om konkurs. På samfundsniveau udgør de administrative omkostninger ved tinglysning i andelsboligbogen kr. om året. Heraf kan kr. henføres til Justitsministeriets regulering på området, mens kr. kan henføres til regulering fra Økonomi og Erhvervsministeriet. Tabel 6.4: Oversigt over informationsforpligtelserne i bekendtgørelse b nr af 23. november 2004 Lov/bekendtgørelse omkostninger lettelser Nettokonsekvens Tinglysning af pantebreve Tinglysning af dokumenter Tinglysning af erklæringer om udlæg/arrest Tinglysning af erklæringer om dødsbobehandling eller om konkurs Irritationsomkostninger og forenklingsforslag f De interviewede pengeinstitutter giver alle udtryk for, at det er besværligt at indhente en adkomsterklæring gennem andelsboligforeningen. Pengeinstitutterne føler sig overladt til andelsboligforeningernes forgodtbefindende mht. den pris, de tager for 5 Bestemmelsen om adkomsterklæringer fra andelsboligforeninger er reguleret i både LBK nr., 266 af 28/03/2006 Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet og LBK nr. 158 af 09/03/2006 Lov om tinglysning (og BEK nr. 1138), som hører under Justitsministeriet. Den administrative omkostning er derfor blevet delt mellem de to myndigheder. 13

14 erklæringen og hvornår de svarer. I de grelle tilfælde kan pengeinstitutterne bruge utroligt mange timer på at rykke foreningerne. Pengeinstitutterne udtrykker, at det vil spare meget tid, hvis oplysninger om ejerforhold til den enkelte andel fremgik af andelsboligbogen og kunne dokumenteres ved at medsende andelsbeviset. Det er ligeledes bøvlet, at ejerpantebrevet først skal tinglyses med frist til at indhente dokumentation fra andelsboligforeningen, for derefter at skulle sendes til endelig lysning, når erklæringen er kommet frem. Hvis andelsboligforeningen ikke sender dokumentation indenfor fristen, skal pengeinstitutterne bruge endnu mere tid på at sende dokumentet frem for at få forlænget fristen. Ressortomlægning: BEK 1350 og L j1 er overflyttet til Skatteministeriet Ovenstående regler er i februar 2005 overflyttet til Skatteministeriet og de administrative omkostninger for virksomhederne forbundet med efterlevelsen af reglerne er derfor overflyttet fra Justitsministeriet til Skatteministeriet. 7. Afgrænsninger til anden lovgivning I forbindelse med målingen af ovenstående regler har det været undersøgt, om der skulle foretages afgrænsninger til anden lovgivning på Justitsministeriets område eller på andre ministerområder. I relation til Bekendtgørelse nr af 23. november 2004 om tinglysning i andelsboligbogen er der foretaget en afgrænsning til LBK nr. 266 Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber på Økonomi- og Erhvervsministeriets område. Afgrænsningen vedrører bestemmelsen om adkomsterklæringer fra andelsboligforeninger til brug for tinglysningen. Denne bestemmelse er reguleret i både Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, som hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet og Lov om tinglysning (og BEK nr. 1138), som hører under Justitsministeriet. Den administrative omkostning for pengeinstitutterne i relation til indhentning af adkomsterklæringer er derfor blevet delt mellem Justitsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Således er administrative omkostninger for kr. overført til Økonomi- og Erhvervsministeriet (Erhvervs- og Byggestyrelsen). 8. Metodiske udfordringer i forbindelse med målingen Interviewene med virksomhederne har vist, at det er vanskeligt for virksomhederne at estimere deres tidsforbrug på de administrative aktiviteter på et detaljeret niveau. Det har derfor primært været muligt at måle de administrative omkostninger på informationsforpligtelseniveau og i langt mindre grad på oplysningskravniveau. Af metodiske overvejelser i forhold til, hvad der skulle inkluderes i denne opdatering, har bekendtgørelse nr af 7. december 2004 om indlevering af betalingspåkrav mv. efter retsplejelovens kapitel 44a, som omhandler en forenklet inkassoproces, været diskuteret. Bekendtgørelsen er ikke inkluderet i målingen, hvilket skyldes, at den 14

15 overordnede regel for en AMVAB-måling er, at alle informationsforpligtelser pålagt private virksomheder indgår i målingen. AMVAB omfatter dog ikke informationsforpligtelser, der kun udløses i forbindelse med processuelle skridt taget med henblik på fuldbyrdelse af krav mod tredjemand. 9. Følsomhedsanalyse Der har ikke været gennemført ex-ante undersøgelser af de målte love og bekendtgørelser. I de tilfælde, hvor virksomhedernes tidsangivelser er vurderet som usikre, har usikkerheden været håndteret ved at øge antallet af interviews. Det er sket i forbindelse med målingen af bekendtgørelse 1138 af 23. november English summary the development of the administrative a costs for the Danish Ministry of Justice from January 1 st to June 30 th 2005 This update treats the laws and executive orders within the jurisdiction of the Ministry of Justice that have been entered in the period from January 1 st to June 30 th In this update five laws and executive orders are treated of which two executive orders contain administrative burdens exceeding 100 hours a year on a societal level. An executive order have resulted in a correction of the baseline measurement, and as a result the administrative costs in November 2001 comprised million DKK while the burdens have increased to million DKK at the time of the baseline measurement in From the baseline measurement to this update as of June 30 th 2005, the administrative costs have also increased a bit. The total increase in the administrative costs amounts to 57.3 million DKK or 8.7 pct. from November 2001 to June The correction has lead to a changed ABC classification of the administrative burdens pct. of the administrative burdens originated from A-regulation, 5.1 pct. from B-regulation while a majority of the administrative costs 72.3 pct. stem from C-regulation. This update has only resulted in a marginal change to this ABC split. 15

16 Bilag Bilag A. Oversigt over love og bekendtgørelser, der indgår i opdateringen Liste over samtlige love og bekendtgørelser, der indgår i opdateringen, herunder angivelse af de administrative omkostninger i 2001 og i dag (juni 2005) samt den procentuelle ændring i de administrative omkostninger. Lov/bekendtgørelse Administratii- ve omkost- ninger 2001 (kr.) Administratii- ve omkost- ninger juli 2005 (kr.) Ændring (kr.) Pct. ændring æ (pct.) Lov nr. 555 af 24. juni 2005 om ændring af våbenloven (Våbenformidling mv.) fremsat som L 133 i anden folketingsamling Lov nr. 366 af 24. maj 2005 om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasino) fremsat som L 11 i anden folketingsamling Bekendtgørelse nr. 502 af 17/06/2005 om offentlige forlystelser Departementet i alt Bekendtgørelse nr. 686 af 29/06/2005 om autorisation af værksteder til udførelse af arbejde på kontrolapparater (fartskrivere) inden for vejtransport. Bekendtgørelse nr. 687 af 29/06/2005 om udstedelse af fartskriverkort Rigspolitiet i alt Nedenfor uddybes de regler, der indgår i opdateringen men som ikke medfører nye administrative konsekvenser for virksomhederne. 16

17 Lov nr. 366 af 24. maj 2005 om ændring af straffeloven og visse andre love (Berigel- seskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klage- begrænsning g og hvidvaskning i spillekasino) fremsat i folketingsårets anden samling som lovforslag nr. 11 af 23. februar f 2005 Lovforslagets afsnit rettet mod spillekasinoer indeholder erhvervsrettet regulering. Formålet med loven er at gennemføre Europaparlamentets og Rådets 2. hvidvaskningsdirektiv, for så vidt angår spillekasinoer. Loven indfører en skærpet pligt for spillekasinoets ledelse, sikkerhedspersonale og andre ansatte, der er beskæftiget med egentlig spillekasinovirksomhed, til at være opmærksomme på transaktioner, som kan have tilknytning til hvidvaskning af penge. Et spillekasino skal i samarbejde med kontrollanten udarbejde skriftlige interne regler om betryggende kontrol- og kommunikationsprocedurer samt uddannelses- og instruktionsprogrammer for medarbejderne. Endvidere skal dokumenter og registreringer mht. transaktioner i spillekasinoer opbevares i mindst fem år. Ændringerne består hovedsageligt i den skærpede pligt til at have opmærksomheden rettet mod mulig hvidvaskning af penge samt i kontrollantens pligt til at underrette politiet, hvis en mistanke om hvidvaskning ikke umiddelbart kan afkræftes. Det vurderes at ændringerne ikke vil medføre en væsentlig forøgelse af de administrative omkostninger for spillekasinoerne, fordi det må forventes at være et yderst begrænset antal tilfælde, hvor der vil opstå mistanke om, at en transaktion har tilknytning til hvidvaskning. Den skærpede forpligtelse til at have opmærksomheden rettet mod hvidvaskning og andre uregelmæssigheder vil derfor indgå som et naturligt led i det arbejde, der allerede udføres, og der er allerede et tæt samarbejde mellem kontrollanterne og politiet og mellem spillekasinoerne og politiet. Opsummerende medtages lovforslaget ikke i målingen, da de administrative omkostninger ved de skærpede forpligtelser vurderes at være meget små. Lov nr. 555 af 24. juni 2005 om ændring af våbenloven (Våbenformidling mv.) fremsat i folketingsårets anden samling som lovforslag nr. 133 af 30. marts 2005 Med loven indføres der krav om tilladelse til våbenformidling i form af forhandling eller arrangering af våbenoverførsler mellem lande uden for EU eller køb eller salg af våben mv. som led i en sådan overførsel. Herudover opdateres våbenlovens definition af de våben mv., som er omfattet af våbenlovens eksportkontrolregler. Loven indebærer endvidere, at ikke kun fysisk flytning af våben mv. ud fra dansk område, men også ikke-fysisk overførsel af våbenrelateret software og teknologi til udlandet ved hjælp af elektroniske medier er omfattet af eksportkontrolreglerne og dermed kræver tilladelse. Endelig indfører loven krav om tilladelse til ydelse af teknisk bistand uden for EU vedrørende kemiske, biologiske eller nukleare våben og missiler, der er specielt udformet eller modificeret til fremføring af sådanne våben. Loven definerer ikke nærmere, hvilke informationer en virksomhed skal afgive for at få en tilladelse. Det vil derimod afhænge af den konkrete sag. 17

18 Færdsels- og våbenkontoret oplyser, at der har været to ansøgninger om tilladelser. De to virksomheder har oplyst deres tidsforbrug i forbindelse med ansøgningerne. Den samlede administrative omkostning udgør 46 timer og er dermed karakteriseret som en marginal omkostning. Lovændringen er derfor ikke medtaget i målingen. Begge virksomheder beskriver dog, at den lange sagsbehandlingstid er et problem i forhold til, at virksomhederne skal være konkurrencedygtige på et internationalt marked. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni 2005 om offentlige forlystelser Bekendtgørelsens 18, stk. 5 beskriver, at: Den virksomhed, der i henhold til 21, stk. 3, foretager syn af det pågældende forlystelsesapparat, skal efter forudgående høring af de øvrige virksomheder, som er godkendt af Dansk Akkreditering (DA- NAK) til at foretage syn af særlige forlystelsesapparater, angive i tilsynsbogen, om forlystelsesapparatet er omfattet af 16, stk. 2. De virksomheder, som er hørt, skal underrettes om synsresultatet, når tilsynsbogen er udfærdiget. Det er fortsat kun Force Technology og Teknologisk Institut, som er godkendt af DANAK til at foretage syn. Den administrative omkostning vurderes som værende marginal, hvorfor den ikke er medtaget i målingen. Tre bekendtgørelser er kun delvist implementeret af virksomhederne. Derfor er bekendtgørelserne kun delvist målt i denne opdatering. De informationsforpligtelser og oplysningskrav, som ikke er medtaget her, skal medtages i næste opdatering. I bekendtgørelse nr. 686 af 29/06/2005 er informationsforpligtelsen i 3, stk. 4 ikke målt, da virksomhederne ikke skal efterleve den endnu. Informationsforpligtelsen beskriver, at værkstedet for hvert kalenderår skal indsende oplysninger til Rigspolitichefen om konstaterede fejl, mangler og afvigelser på kontrolapparater i køretøjer, der udføres arbejde på. Dele af bekendtgørelse nr. 687 af 29/06/2005 om udstedelse af fartskriverkort, som omhandler førerkort og virksomhedskort. Desuden er Lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) fremsat som L 162 i anden folketingssamling først trådt i kraft pr. 1. januar 2006, hvorfor den også først medtages i næste opdatering. 18

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område Juni 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc

www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse erstatning for tabt arbejdsfortjeneste Februar 2015 pwc www.pwc.dk Viborg Kommune Redegørelse vedrørende undersøgelse af udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Februar 2015 pwc I Indholdsfortegnelse 1. Indledning i 2. Formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Socialministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Socialministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Socialministeriet Aktivitetsbaseret måling virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Socialministeriets område November 2005 Rambøll

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Revisor certificeringsordningen

Revisor certificeringsordningen Revisor certificeringsordningen Hvor mange revisorer skal vi sætte vores lid til fremover? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/14 1 Hovedkonklusioner Formålet med den nye revisor-certificeringsordning

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008

Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og Erhvervsministeriet Redegørelse af 20. maj 2009 om erhvervslivet og reguleringen 2007/2008 Økonomi- og erhvervsministeren 1. Indledning Regeringen har som mål at lette de administrative omkostninger

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001

Ny autorisationsordning for elinstallatører. der gælder fra 1. januar 2001 Ny autorisationsordning for elinstallatører der gælder fra 1. januar 2001 Indhold Indledning.................................. 3 Den gamle ordning var ikke længere tidssvarende...... 4 En autorisationsordning

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere