Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen"

Transkript

1 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering Bekendtgørelse om sygedagpenge Lov om sygedagpenge 2 3. Korrektion og opdatering af målingen af bekendtgørelse om sygedagpenge Arbejdsgivers indberetning af sygefraværssamtale til kommunen Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær De selvstændige erhvervsdrivendes kommentarer og anbefalinger Validitet og følsomhedsanalyse ved målingen af de selvstændige erhvervsdrivendes tidsforbrug ved anmeldelse af sygefravær Opsummering af korrektioner på bekendtgørelse om sygedagpenge 7 4. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne Formål med lovforslaget Administrative konsekvenser af lovforslaget Administrative omstillingsomkostninger Løbende administrative lettelser årligt Reguleringens oprindelse 8 Bilag A. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVABmetoden 11 A.1 Introduktion 11 A.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen 11 A.2.1 Ex ante og ex post målinger 12 A.2.2 Forskellige typer af administrative konsekvenser 12

3 1. Resumé Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med Beskæftigelsesministeriets lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.). Målingen afdækker således ikke andre eventuelle konsekvenser for erhvervslivet. Med lovforslaget gennemføres en reform af sygedagpengesystemet. Et formål er bl.a. at forenkle sagsgange i sygedagpengesager for bl.a. arbejdsgivere. Forslaget medfører begrænsede omstillingsomkostninger samt administrative lettelser for erhvervslivet. Ændringerne findes i lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik, hvor der foretages ændringer, som har administrative konsekvenser for erhvervslivet. Der foreligger tidligere AMVABmålinger af begge love. Dog skal der på lov om sygedagpenge foretages korrektioner, inden konsekvenserne af det nye lovforslag kan opgøres retvisende. Denne rapport redegør for hhv. en populationsopdatering på lov om sygedagpenge, to korrektioner samt konsekvenserne af lovforslaget. Samlet set medfører lovforslaget administrative lettelser for ca. 3,5 mio. kr. årligt på samfundsniveau. 1

4 2. Populationsopdatering Lov om sygedagpenge og bekendtgørelse om sygedagpenge er tidligere målt ved AMVAB-metoden. På loven er byrderne forbundet med virksomhedernes beregning og udbetaling af sygedagpenge i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke udbetaler fuld løn under sygdom. På bekendtgørelsen er byrderne forbundet med, at virksomhederne anmoder om refusion af sygedagpenge fra kommunen. 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge Den hændelsesbaserede population på bekendtgørelsen dækker pt. over både offentlige og private arbejdsgiveres anmeldelse af sygefravær og anmodninger om refusion af sygedagpenge. Populationen på skal derfor korrigeres på bekendtgørelsen. Nedenstående beregning viser, at 37,41269 % af lønmodtagere i Danmark er ansat i det offentlige, hvilket populationen nedjusteres med. Tabel 1: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret, 2. kvartal Sektor Antal Private virksomheder Private nonprofitorganisationer Offentlige virksomheder Offentlig forvaltning og service Uoplyst sektor 345 Da AMVAB-metoden måler de administrative konsekvenser for private virksomheder, som opererer på markedsmæssige vilkår og med det formål at generere profit til ejerkredsen, medtages private nonprofitorganisationer og uoplyst sektor ikke. Derfor ender vi med en beskæftigelse i offentlige virksomheder og offentlig forvaltning og services på lønmodtagere. I det private lønmodtagere og et sammenlagt tal på lønmodtagere. Dvs. at fordelingen er 37,41269 % til det offentlige og 62,5873 % i det private. Populationen på bekendtgørelsen korrigeres forholdsvis, så den svarer til ovenstående fordeling mellem private og offentlige. Dvs. den falder fra til lønmodtagere på det overordnede niveau. Dog korrigeres populationsprocenten på de to informationsforpligtelser under segmentet Gennemsnit, normaleffektiv virksomhed, da ovenstående fordeling ikke skal anvendes på disse. Populationen (og dermed byrden) på disse to forpligtelser forbliver altså det samme som før. 2.2 Lov om sygedagpenge Populationen på loven vurderes at være retvisende. Den hændelsesbaseret population på dækker over det antal gange, en arbejdsgiver i det private skal beregne sygedagpenge for en ansat. Dette sker kun, hvis den ansatte ikke modtager fuld løn under sygdom. Hverken Danmarks Statistik eller NemRefusion fører statistik over dette tal, da arbejdsgiveren først ind- 1 Tal fra Danmarks Statistik, hentet 10. oktober 2014 fra publikationen Nyt fra Danmarks Statistik, 12. september 2014, nr

5 beretter sygefravær efter 30 dage, hvor de er berettigede til at få refusion. Derfor tages der udgangspunkt i de tal, der foreligger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der samlet set var ca personer med en sygeperiode på mere end 30 dage i 2013, både i det offentlige og private, og både i tilfælde hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn eller betaler hvad der svarer til sygedagpenge. Selvom de personer ville skulle nedjusteres både ift. den offentlige-private fordeling, og ift. fordelingen på hhv. fuld løn og sygedagpenge, så må det stadig antages at være væsentlig flere end personer, der melder sig syge for en kortere periode end 30 dage, og hvor en privat arbejdsgiver derfor skal beregne og udbetale sygedagpenge. Dog er det ikke muligt at komme tallet nærmere, hvorfor den nuværende population på loven fastholdes. Afslutningsvis fastholdes populationen på loven ( ), mens den overordnede population på bekendtgørelsen nedjusteres til

6 3. Korrektion og opdatering af målingen af bekendtgørelse om sygedagpenge Administrative konsekvenser fra love og bekendtgørelser bliver ikke AMVABmålt, hvis de falder under væsentlighedsgrænsen på timer årligt på samfundsniveau (eller ca. 3,5 mio. kr.). Nedenstående er korrektioner af krav, der ikke er blevet målt tidligere, da de har været under grænsen. Korrektionerne gennemføres nu for at få en samlet set så retvisende måling af området for sygedagpenge. 3.1 Arbejdsgivers indberetning af sygefraværssamtale til kommunen Der har tidligere påhvilet arbejdsgiveren en informationsforpligtelse om at oplyse kommunen om resultatet af sygefraværssamtalen mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Kravet er målt til kr. i AMVABdatabasen. Kravet bortfaldt dog med lov nr. 154 af 28. februar 2012, hvilket CKR (det tidligere TER) kommenterede på i et høringssvar. Da lettelserne på ca. 2,1 mio. kr. dog faldt under væsentlighedsgrænsen på timer, blev kravet ikke taget ud af AMVAB dengang. Dette korrigeres dog i forbindelse med denne måling for at få et retvisende billede af byrderne for virksomhederne. 3.2 Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær Selvstændige erhvervsdrivende har skullet anmelde sygefravær via NemRefusion siden den 1. september Da byrden ikke har overskredet væsentlighedsgrænsen, er kravet ikke blevet målt, da det blev indført. TER gennemførte derfor i løbet af november 2014 en in-house undersøgelse af tidsforbruget for selvstændige ved anmeldelse af sygefravær for at kunne gennemføre korrektionen. Der blev foretaget telefoninterviews med 8 selvstændige erhvervsdrivende. Målingen viste, at det normaleffektive tidsforbrug for anmeldelse af sygefravær via NemRefusion er 10 minutter. Ifølge NemRefusions statistik indberettes der sygefravær gange årligt for selvstændige erhvervsdrivende (DP200C). Den relevante personalegruppe er Leder i virksomhed med under 10 ansatte, hvor timeprisen inkl. overhead er 390 kr. 2 Byrderne ved denne informationsforpligtelse bliver således kr. på samfundsniveau årligt De selvstændige erhvervsdrivendes kommentarer og anbefalinger Flere af de selvstændige erhvervsdrivende oplevede en del besvær ved anmeldelsen af sygefravær på NemRefusion. Generelt var der problemer med at få logget på systemet, hvilket for nogle betød, at indberetningen tog væsentligt længere tid, end den egentlige indberetning af oplysningerne. Især den digitale signatur voldte en del problemer. Desuden betød log indproblemerne, at de selvstændige erhvervsdrivende ofte måtte søge hjælp, enten hos kommunen eller hos NETS. Gebyret på 250 kr., som man på for- 2 Timelønnen udspringer af begrebet fortjeneste sat i forhold til den præsterede arbejdstid, som Danmarks Statistik anvender. Det dækker over alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med et ansættelsesforhold, herunder pension, ATP, personalegoder, ferie- og søn- og helligdagsbetalinger. Sygdom, ferie mv. er trukket fra. Hertil lægges en overhead på 25 pct. der dækker over omkostninger i forbindelse med faste administrationsomkostninger, dvs. eksempelvis udgifter til kontor (husleje eller bygningsafskrivninger), telefon, varme, el, IT-udstyr mm. 4

7 hånd skal acceptere at betale, inden man kan kontakte NETS, var meget udskældt. En strømlinet indgang til NemRefusion, med en problemfri log-ind løsning, ville mindske de oplevede byrder betydeligt. Der var generelt noget nervøsitet forbundet med at indberette sygefravær. Én selvstændig erhvervsdrivende sagde fx, Man er nervøs for at gøre noget forkert, men jeg vil heller ikke snyde mig selv. En anden sagde, at hun ikke længere havde ondt i maven, hvilket hun havde haft, da hun skulle lære systemet at kende. Nogle selvstændige erhvervsdrivende gav udtryk for en vis læringskurve, der gjorde indberetningen nemmere med tiden. Andre sagde, at de stort set måtte starte forfra hver gang de skulle indberette sygefravær, da de sjældent var syge, Desuden blev indgangen til NemRefusion ofte lavet om, så det så anderledes ud, hver gang man startede en ny anmeldelse, hvilket skabte yderligere forvirring. De selvstændige erhvervsdrivende oplevede det som besværligt, at de ikke kan indberette sygefravær forud i NemRefusion systemet. Dette er relevant, når de fx skal hospitalsindlægges i forbindelse med en operation. Hvis de ikke indberetter det forud, så risikerer de at falde for den frist, som de skal nå at anmelde inden for at kunne få udbetalt sygedagpenge. Desuden kan man heller ikke melde sig delvist rask på NemRefusion, hvilket kan gøre det nødvendigt for de selvstændige at henvende sig til kommunen, for at få hjælp til det. Desuden nævnte nogle af de selvstændige erhvervsdrivende, at de modtog fysiske breve fra kommunens jobcenter, efter at de havde indberettet sygefravær til NemRefusions online løsning. Brevene udbad samme oplysninger, som de havde angivet på NemRefusion, og krævede, at de udfyldte oplysningerne igen og returnerede brevene. Dette dobbeltarbejde forvirrede de selvstændige erhvervsdrivende og virkede unødvendigt. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at sygemeldte borgere, herunder selvstændige erhvervsdrivende, til brug for kommunens opfølgningsindsats, skal udfylde et oplysningsskema. I dag sker dette ved udfyldelse af en papirblanket, men fra sommeren 2015 vil det blive muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at udfylde skemaet i en digital selvbetjeningsløsning Validitet og følsomhedsanalyse ved målingen af de selvstændige erhvervsdrivendes tidsforbrug ved anmeldelse af sygefravær Resultaterne ved undersøgelsen af de selvstændige erhvervsdrivendes tidsforbrug ved anmeldelse af sygefravær vurderes at være pålidelige. På trods af mange oplevede besværligheder ved anmeldelsen, var de meget enige om tidsforbruget ved selve indtastningen af oplysningskravene. Variationen spændte fra 5 til 15 minutter, hvor 5 ud af de 8 respondenter angav et tidsforbrug mellem 5 og 10 minutter. Populationen er indhentet fra NemRefusions egen statistik. Statistikken genereres automatisk, baseret på antallet af anmeldelser. 5

8 Segment Gennemsnit, normal effektiv virksomhed Informationsforpligtigelse og underliggende oplysningskrav Indberetning af sygefraværssamtale mellem arbejdsgiver og lønmodtager til kommunen (DP333) Population på samfundsniveau Oplysninger om sygefraværets forventede længde samt evt. dato for genoptagelse af arbejde Aktivitet i tid Normal effektiv virksomhed (pr. virksomhed) Interne anskaffelser Eksterne anskaffelser Timepris Frekvens af populationen i % Totale omkostninger på samfunds niveau årligt Tabel 2: Kortlægning af korrektioner af de løbende administrative konsekvenser på samfundsniveau årligt ved bekendtgørelse om sygedagpenge Hyppighed -henvisning 5 min. 0 kr. 0 kr. 365 kr. 100 % kr. - C Lovtype Populationsopdatering NemRefusion portalløsning (1-9 ansatte) Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær (DP200C) Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær (DP200C) 10 min. 0 kr. 0 kr. 390 kr. 100 % kr. 43, stk. 3 i loven C 6

9 3.3 Opsummering af korrektioner på bekendtgørelse om sygedagpenge Tabel 2 viser, hvordan korrektionerne på bekendtgørelse om sygedagpenge skal forstås. På nuværende tidspunkt er byrderne ved bekendtgørelsen målt til kr. Informationsforpligtelsen Indberetning af sygefraværssamtale mellem arbejdsgiver og lønmodtager til kommunen (DP333) lettes, da den ikke længere eksisterer. Dette betyder, at byrdeniveauet falder med 2,1 mio. kr. Populationsopdateringen foretages, med udgangspunkt i tallet fra sektion 2, dvs. den hændelsesbaserede population på bekendtgørelse om sygedagpenge nedjusteres med 37,41269 %, således at populationen kun reflekterer private virksomheders anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af sygedagpenge. Byrderne falder derfor til 20,7 mio. kr. Informationsforpligtelsen Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær (DP200C) lægges til byrderne, da de ikke tidligere er indgået i målingen. Bemærk, at der er en række oplysningskrav forbundet med denne informationsforpligtelse, men da målingen af tidsforbruget ikke gik i detaljer med de individuelle oplysningskrav, angives tidsforbruget overordnet på informationsforpligtelsen. Ellers vil det ikke være retvisende. Grunden til, at byrderne for de selvstændige erhvervsdrivende skal lægges ind efter populationsopdateringen, er, at den hændelsesbaserede population på denne informationsforpligtelse kun dækker over hændelser i private virksomheder. Populationen er derfor retvisende i forhold til AMVAB-metoden og skal ikke gennemgå samme nedjustering, som de andre populationer i målingen. Det samlede byrdeniveau på bekendtgørelse om sygedagpenge, inden lovforslagets ændringer tages med i betragtningen, er således kr. Korrektionen af målingen får virkning fra i AMVAB-databasen. Nedenfor gennemgås de ændringer, der følger af lovforslaget. 7

10 4. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne 4.1 Formål med lovforslaget Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af sygedagpengesystemet, for bl.a. at forenkle sagsgange i sygedagpengesager. 4.2 Administrative konsekvenser af lovforslaget Lovforslaget medfører administrative lettelser for erhvervslivet, samt nogle mindre omstillingsomkostninger. Omstillingsomkostningerne følger af ændringerne til lov om aktiv socialpolitik. Lettelserne følger af ændringerne til lov om sygedagpenge Administrative omstillingsomkostninger Der vil være omstillingsomkostninger i ca anmeldelser årligt som følge af ændringerne til lov om en aktiv socialpolitik. Arbejdsgivere vil fremover have ret til refusion for de antal timer, som de udbetaler løn for under sygefravær til en sygemeldt, der overgår fra sygedagpenge (efter sygedagpengeloven) til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (efter lov om en aktiv socialpolitik). Derfor vil arbejdsgiverne ikke længere skulle anmode om refusion af sygedagpenge via NemRefusion, men vil anmode om refusion af udbetalt løn via en manuel blanket, DP202H. Omstillingsomkostningerne består i at sætte sig ind i den nye blanket, DP202H, og finde ud af, hvordan den skal udfyldes. De administrative omstillingsomkostninger er dog ikke blevet kvantificeret, da de ikke vurderes at være væsentlige. Der forventes heller ikke at være løbende administrative byrder for erhvervslivet efter omstillingen Løbende administrative lettelser årligt De administrative lettelser ved lovforslaget følger af ændringerne til lov om sygedagpenge, som udmøntes i bekendtgørelse om sygedagpenge. Fremover vil beregningen af sygedagpenge ske på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, fremfor på baggrund af oplysninger fra arbejdsgiveren, når arbejdsgiveren anmelder sygefravær. Arbejdsgiveren har hidtil skullet angive de samme oplysninger to gange én gang til indkomstregistret og én gang i forbindelse med anmeldelsen af sygefravær for en ansat. Fremover genbruges data fra indkomstregistreret, hvorfor arbejdsgiveren fremover som udgangspunkt kun skal oplyse informationerne en gang. Samlet set medfører ophævelsen af disse oplysningskrav i bekendtgørelse om sygedagpenge lettelser for 3,5 mio. kr. på samfundsniveau årligt. Tabel 3: Administrative lettelser for virksomhederne 3 Samfundsniveau, mio. kr. Løbende administrative lettelser årligt 3,5 4.3 Reguleringens oprindelse Reguleringen er national. 3 De administrative konsekvenser for virksomhederne uddybes yderligere i tabel 4. 8

11 Tabel 4: Kortlægning af de løbende administrative lettelser på samfundsniveau årligt ved bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Segment Informationsforpligtigelse og underliggende oplysningskrav Population på samfundsniveau Aktivitet i tid Normal effektiv virksomhed (pr. virksomhed) Interne anskaffelser Eksterne anskaffelser Timepris Frekvens af populationen i % Totale konsekvenser på samfunds niveau årligt Hyppighed -henvisning Lovtype NemRefusion portalløsning (1-9 ansatte) Anmodning om sygedagpenge fra kommunen når arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale sygedagpenge (DP200A) Redegørelse for hvorvidt virksomheden har udbetalt dagpenge/løn i sygeperiode og angivelse af årsag hvis dagpenge/løn ikke er udbetalt Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Anmodning om sygedagpenge ved sygdom samt anmeldelse af fravær og evt. anmodning om sygedagpengerefusion (DP201) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Redegørelse for om medarbejderen har været ansat i mere end 13 uger 0,95 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,95 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 1,3 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 1,3 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 9

12 Segment Informationsforpligtigelse og underliggende oplysningskrav Population på samfundsniveau Aktivitet i tid Normal effektiv virksomhed (pr. virksomhed) Interne anskaffelser Eksterne anskaffelser Timepris Frekvens af populationen i % Totale omkostninger på samfunds niveau årligt Hyppighed -henvisning Lovtype NemRefusion portalløsning (1-9 ansatte) NemRefusion system-system løsning (10+ ansatte) I alt Arbejdsgivers anmodning om sygedagpengerefusion ved sygdom når fraværet er anmeldt (DP202) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Anmodning om sygedagpenge fra kommunen når arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale sygedagpenge (DP200A) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Redegørelse for om medarbejderen har været ansat i mere end 13 uger Anmodning om sygedagpenge ved sygdom samt anmeldelse af fravær og evt. anmodning om sygedagpengerefusion (DP201) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Redegørelse for om medarbejderen har været ansat i mere end 13 uger Arbejdsgivers anmodning om sygedagpengerefusion ved sygdom når fraværet er anmeldt (DP202) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) 0,95 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,35 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,35 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,5 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,5 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,4 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C kr. 10

13 Bilag A. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVAB-metoden A.1 Introduktion Danske virksomheder er underlagt en række forskellige krav og pligter, som er fastsat i love og regler af offentlige myndigheder. Det offentlige fastsætter kravene for at regulere virksomhedernes adfærd, så overordnede samfundsmæssige hensyn tilgodeses. Men hvis virksomhederne pålægges unødvendige administrative byrder, er der tale om et samfundsmæssigt spild. Det er ofte muligt at regulere virksomhedernes adfærd på en mere optimal og for virksomhederne mindre ressourcekrævende måde, uden at de overordnede samfundsmæssige formål med reguleringen tilsidesættes. Erhvervsstyrelsen har af Regeringen fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder ved målinger af ny erhvervsrettet lovgivning. Til den opgave anvender Erhvervsstyrelsen AMVAB-metoden til at måle, hvor mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterkomme administrative krav i erhvervsrelevante love og bekendtgørelser. AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Resultaterne fra AMVAB-målinger anvendes til at følge udviklingen i de administrative byrder, til at forebygge nye byrder i forslag til ny regulering og til at identificere byrdefulde områder med henblik på regelforenkling af eksisterende regulering. AMVAB-målingerne gennemføres af eksterne konsulenter i samarbejde med ressortministeriet og Erhvervsstyrelsen. A.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen Ved AMVAB-metoden gennemføres virksomhedsinterviews til undersøgelse af, hvor mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterleve specifikke love, bekendtgørelser. Metoden indebærer, at man ved en nøje gennemgang af regelteksten i love og bekendtgørelser finder de steder, hvoraf det fremgår, at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart. Disse informationsforpligtelser underopdeles i et antal oplysninger, som virksomhederne har pligt til at stille til rådighed disse betegnes oplysningskrav. For at kunne tilvejebringe de pågældende oplysninger skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter. Disse aktiviteter kræver et internt ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug. I nogle tilfælde vil efterlevelse af oplysningskravene også kræve, at virksomhederne bruger ressourcer på anskaffelser enten i form af produkter og/eller anskaffelser i form af eksterne serviceydelser. Den administrative byrde måles efter formlen: P*O*H = Administrativ byrde P: Antal virksomheder omfattet af reguleringen. O: Omkostningsparametre i én omfattet virksomhed bestående af løn til administrative medarbejdere for pågået administrativ aktivitet og/eller eventuelle anskaffelser. H: Hyppigheden af hvor ofte information skal stilles til rådighed for myndighed eller tredjepart årligt. 11

14 De målte løbende administrative byrder angives altid på samfundsniveau årligt. A.2.1 Ex ante og ex post målinger AMVAB-metoden anvendes til to typer af målinger: ex ante og ex post målinger. Ex ante målinger I forbindelse med ny lovgivning, som forventes at have administrative konsekvenser for danske virksomheder i et omfang der overstiger årligt på samfundsniveau, opgør Erhvervsstyrelsen de forventede administrative konsekvenser for virksomhederne ved lovforslaget eller bekendtgørelsesudkastet. En sådan opgørelse betegnes som en ex ante måling af de administrative konsekvenser, idet der er tale om en vurdering af de administrative konsekvenser ved en ny regel, inden denne får effekt for virksomhederne. Ex post målinger Målinger af de administrative konsekvenser for danske virksomheder ved love, bekendtgørelser eller øvrige initiativer som f.eks. digitaliseringsinitiativer. Sådanne målinger betegnes som ex post målinger af de administrative konsekvenser, idet målingen gennemføres efter, at reglen eller initiativet er trådt i kraft og kan mærkes ude i virksomhederne. En ex post måling foretages kun, når administrative konsekvenser ikke er blevet ex ante målt tidligere, eller når grundlaget for en ex ante måling er ændret, siden ex ante målingen blev afsluttet. A.2.2 Forskellige typer af administrative konsekvenser I målingen sondres mellem omstillingsomkostninger og løbende byrder: Omstillingsomkostninger Omstillingsomkostninger er de omkostninger, som virksomhederne kun skal afholde én gang i forbindelse med, at de skal omstille sig til en ny eller ændret lovgivning/regulering. Omstillingsomkostningerne omfatter ikke de omkostninger, som en virksomhed måtte have i forhold til at overholde eksisterende regulering for første gang, fx som en konsekvens af stigende omsætning eller udvidelse med nye forretningsområder i virksomheden. Løbende byrder De løbende byrder består af de omkostninger, der løbende opstår som følge af regler/regulering. Der kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, f.eks. indberetning af moms. Der kan også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som gentages løbende af nye virksomheder (der registreres). Metoden er nærmere beskrevet i Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB), som findes på 12

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION

INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION INFORMATIONSMØDE OM NEMREFUSION 1 Agenda Velkomst v. KOMBIT Baggrunden for NemRefusion Hvor er vi nu? Hvad byder fremtiden Hvad betyder NemRefusion for os som arbejdsgivere? 2 Hvem er KOMBIT som kunde?

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen

Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen Vejledning om beskæftigelseskravet for lønmodtagere for ret til sygedagpenge fra kommunen 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke beskæftigelseskrav der gælder for en lønmodtager for at opnå

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Refusion af sygedagpenge for funktionærer

Refusion af sygedagpenge for funktionærer Gode råd om Refusion af sygedagpenge for funktionærer Hvis du håndterer refusionsreglerne på sygedagpengeområdet korrekt, kan din virksomhed spare mange penge! Udgivet af Dansk Handel & Service Refusion

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

ABAF NYT 17/2011 maj 2011. mulighed for at sende en refusionsanmodning

ABAF NYT 17/2011 maj 2011. mulighed for at sende en refusionsanmodning ABAF NYT 17/2011 maj 2011 ARBEJDSGIVERE SLIPPER FOR URIMELIGT KRAV - Fra 1. juli 2011 slipper arbejdsgivere for et urimeligt krav, idet virksomhederne herefter kan anmode om refusion i en sygedagpengesag,

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 18.04.2013 Side 1

Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 18.04.2013 Side 1 Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Netværksansvarlig Center for Aktiv og Seniorkonsulent Beskæftigelsesindsats Camilla Høholt Åboulevarden Smith, mobil

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007

FLEKSJOB Ve V j e ledning og jledning og generelle oplysninger generelle oplysninger til arbejdsgive til arbejdsgiv re ere November 2007 FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgivere November 2007 VILKÅR FOR ANSATTE I FLEKSJOB Medarbejdere i fleksjob skal ansættes på samme vilkår som alle andre ansatte. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere