Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen"

Transkript

1 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering Bekendtgørelse om sygedagpenge Lov om sygedagpenge 2 3. Korrektion og opdatering af målingen af bekendtgørelse om sygedagpenge Arbejdsgivers indberetning af sygefraværssamtale til kommunen Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær De selvstændige erhvervsdrivendes kommentarer og anbefalinger Validitet og følsomhedsanalyse ved målingen af de selvstændige erhvervsdrivendes tidsforbrug ved anmeldelse af sygefravær Opsummering af korrektioner på bekendtgørelse om sygedagpenge 7 4. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne Formål med lovforslaget Administrative konsekvenser af lovforslaget Administrative omstillingsomkostninger Løbende administrative lettelser årligt Reguleringens oprindelse 8 Bilag A. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVABmetoden 11 A.1 Introduktion 11 A.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen 11 A.2.1 Ex ante og ex post målinger 12 A.2.2 Forskellige typer af administrative konsekvenser 12

3 1. Resumé Denne ex ante måling afdækker de forventede administrative konsekvenser for erhvervslivet forbundet med Beskæftigelsesministeriets lov nr. 720 af 25. juni 2014 om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.). Målingen afdækker således ikke andre eventuelle konsekvenser for erhvervslivet. Med lovforslaget gennemføres en reform af sygedagpengesystemet. Et formål er bl.a. at forenkle sagsgange i sygedagpengesager for bl.a. arbejdsgivere. Forslaget medfører begrænsede omstillingsomkostninger samt administrative lettelser for erhvervslivet. Ændringerne findes i lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik, hvor der foretages ændringer, som har administrative konsekvenser for erhvervslivet. Der foreligger tidligere AMVABmålinger af begge love. Dog skal der på lov om sygedagpenge foretages korrektioner, inden konsekvenserne af det nye lovforslag kan opgøres retvisende. Denne rapport redegør for hhv. en populationsopdatering på lov om sygedagpenge, to korrektioner samt konsekvenserne af lovforslaget. Samlet set medfører lovforslaget administrative lettelser for ca. 3,5 mio. kr. årligt på samfundsniveau. 1

4 2. Populationsopdatering Lov om sygedagpenge og bekendtgørelse om sygedagpenge er tidligere målt ved AMVAB-metoden. På loven er byrderne forbundet med virksomhedernes beregning og udbetaling af sygedagpenge i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren ikke udbetaler fuld løn under sygdom. På bekendtgørelsen er byrderne forbundet med, at virksomhederne anmoder om refusion af sygedagpenge fra kommunen. 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge Den hændelsesbaserede population på bekendtgørelsen dækker pt. over både offentlige og private arbejdsgiveres anmeldelse af sygefravær og anmodninger om refusion af sygedagpenge. Populationen på skal derfor korrigeres på bekendtgørelsen. Nedenstående beregning viser, at 37,41269 % af lønmodtagere i Danmark er ansat i det offentlige, hvilket populationen nedjusteres med. Tabel 1: Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret, 2. kvartal Sektor Antal Private virksomheder Private nonprofitorganisationer Offentlige virksomheder Offentlig forvaltning og service Uoplyst sektor 345 Da AMVAB-metoden måler de administrative konsekvenser for private virksomheder, som opererer på markedsmæssige vilkår og med det formål at generere profit til ejerkredsen, medtages private nonprofitorganisationer og uoplyst sektor ikke. Derfor ender vi med en beskæftigelse i offentlige virksomheder og offentlig forvaltning og services på lønmodtagere. I det private lønmodtagere og et sammenlagt tal på lønmodtagere. Dvs. at fordelingen er 37,41269 % til det offentlige og 62,5873 % i det private. Populationen på bekendtgørelsen korrigeres forholdsvis, så den svarer til ovenstående fordeling mellem private og offentlige. Dvs. den falder fra til lønmodtagere på det overordnede niveau. Dog korrigeres populationsprocenten på de to informationsforpligtelser under segmentet Gennemsnit, normaleffektiv virksomhed, da ovenstående fordeling ikke skal anvendes på disse. Populationen (og dermed byrden) på disse to forpligtelser forbliver altså det samme som før. 2.2 Lov om sygedagpenge Populationen på loven vurderes at være retvisende. Den hændelsesbaseret population på dækker over det antal gange, en arbejdsgiver i det private skal beregne sygedagpenge for en ansat. Dette sker kun, hvis den ansatte ikke modtager fuld løn under sygdom. Hverken Danmarks Statistik eller NemRefusion fører statistik over dette tal, da arbejdsgiveren først ind- 1 Tal fra Danmarks Statistik, hentet 10. oktober 2014 fra publikationen Nyt fra Danmarks Statistik, 12. september 2014, nr

5 beretter sygefravær efter 30 dage, hvor de er berettigede til at få refusion. Derfor tages der udgangspunkt i de tal, der foreligger. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der samlet set var ca personer med en sygeperiode på mere end 30 dage i 2013, både i det offentlige og private, og både i tilfælde hvor arbejdsgiveren betaler fuld løn eller betaler hvad der svarer til sygedagpenge. Selvom de personer ville skulle nedjusteres både ift. den offentlige-private fordeling, og ift. fordelingen på hhv. fuld løn og sygedagpenge, så må det stadig antages at være væsentlig flere end personer, der melder sig syge for en kortere periode end 30 dage, og hvor en privat arbejdsgiver derfor skal beregne og udbetale sygedagpenge. Dog er det ikke muligt at komme tallet nærmere, hvorfor den nuværende population på loven fastholdes. Afslutningsvis fastholdes populationen på loven ( ), mens den overordnede population på bekendtgørelsen nedjusteres til

6 3. Korrektion og opdatering af målingen af bekendtgørelse om sygedagpenge Administrative konsekvenser fra love og bekendtgørelser bliver ikke AMVABmålt, hvis de falder under væsentlighedsgrænsen på timer årligt på samfundsniveau (eller ca. 3,5 mio. kr.). Nedenstående er korrektioner af krav, der ikke er blevet målt tidligere, da de har været under grænsen. Korrektionerne gennemføres nu for at få en samlet set så retvisende måling af området for sygedagpenge. 3.1 Arbejdsgivers indberetning af sygefraværssamtale til kommunen Der har tidligere påhvilet arbejdsgiveren en informationsforpligtelse om at oplyse kommunen om resultatet af sygefraværssamtalen mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren. Kravet er målt til kr. i AMVABdatabasen. Kravet bortfaldt dog med lov nr. 154 af 28. februar 2012, hvilket CKR (det tidligere TER) kommenterede på i et høringssvar. Da lettelserne på ca. 2,1 mio. kr. dog faldt under væsentlighedsgrænsen på timer, blev kravet ikke taget ud af AMVAB dengang. Dette korrigeres dog i forbindelse med denne måling for at få et retvisende billede af byrderne for virksomhederne. 3.2 Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær Selvstændige erhvervsdrivende har skullet anmelde sygefravær via NemRefusion siden den 1. september Da byrden ikke har overskredet væsentlighedsgrænsen, er kravet ikke blevet målt, da det blev indført. TER gennemførte derfor i løbet af november 2014 en in-house undersøgelse af tidsforbruget for selvstændige ved anmeldelse af sygefravær for at kunne gennemføre korrektionen. Der blev foretaget telefoninterviews med 8 selvstændige erhvervsdrivende. Målingen viste, at det normaleffektive tidsforbrug for anmeldelse af sygefravær via NemRefusion er 10 minutter. Ifølge NemRefusions statistik indberettes der sygefravær gange årligt for selvstændige erhvervsdrivende (DP200C). Den relevante personalegruppe er Leder i virksomhed med under 10 ansatte, hvor timeprisen inkl. overhead er 390 kr. 2 Byrderne ved denne informationsforpligtelse bliver således kr. på samfundsniveau årligt De selvstændige erhvervsdrivendes kommentarer og anbefalinger Flere af de selvstændige erhvervsdrivende oplevede en del besvær ved anmeldelsen af sygefravær på NemRefusion. Generelt var der problemer med at få logget på systemet, hvilket for nogle betød, at indberetningen tog væsentligt længere tid, end den egentlige indberetning af oplysningerne. Især den digitale signatur voldte en del problemer. Desuden betød log indproblemerne, at de selvstændige erhvervsdrivende ofte måtte søge hjælp, enten hos kommunen eller hos NETS. Gebyret på 250 kr., som man på for- 2 Timelønnen udspringer af begrebet fortjeneste sat i forhold til den præsterede arbejdstid, som Danmarks Statistik anvender. Det dækker over alle lønmodtagerens indtægter i forbindelse med et ansættelsesforhold, herunder pension, ATP, personalegoder, ferie- og søn- og helligdagsbetalinger. Sygdom, ferie mv. er trukket fra. Hertil lægges en overhead på 25 pct. der dækker over omkostninger i forbindelse med faste administrationsomkostninger, dvs. eksempelvis udgifter til kontor (husleje eller bygningsafskrivninger), telefon, varme, el, IT-udstyr mm. 4

7 hånd skal acceptere at betale, inden man kan kontakte NETS, var meget udskældt. En strømlinet indgang til NemRefusion, med en problemfri log-ind løsning, ville mindske de oplevede byrder betydeligt. Der var generelt noget nervøsitet forbundet med at indberette sygefravær. Én selvstændig erhvervsdrivende sagde fx, Man er nervøs for at gøre noget forkert, men jeg vil heller ikke snyde mig selv. En anden sagde, at hun ikke længere havde ondt i maven, hvilket hun havde haft, da hun skulle lære systemet at kende. Nogle selvstændige erhvervsdrivende gav udtryk for en vis læringskurve, der gjorde indberetningen nemmere med tiden. Andre sagde, at de stort set måtte starte forfra hver gang de skulle indberette sygefravær, da de sjældent var syge, Desuden blev indgangen til NemRefusion ofte lavet om, så det så anderledes ud, hver gang man startede en ny anmeldelse, hvilket skabte yderligere forvirring. De selvstændige erhvervsdrivende oplevede det som besværligt, at de ikke kan indberette sygefravær forud i NemRefusion systemet. Dette er relevant, når de fx skal hospitalsindlægges i forbindelse med en operation. Hvis de ikke indberetter det forud, så risikerer de at falde for den frist, som de skal nå at anmelde inden for at kunne få udbetalt sygedagpenge. Desuden kan man heller ikke melde sig delvist rask på NemRefusion, hvilket kan gøre det nødvendigt for de selvstændige at henvende sig til kommunen, for at få hjælp til det. Desuden nævnte nogle af de selvstændige erhvervsdrivende, at de modtog fysiske breve fra kommunens jobcenter, efter at de havde indberettet sygefravær til NemRefusions online løsning. Brevene udbad samme oplysninger, som de havde angivet på NemRefusion, og krævede, at de udfyldte oplysningerne igen og returnerede brevene. Dette dobbeltarbejde forvirrede de selvstændige erhvervsdrivende og virkede unødvendigt. Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at sygemeldte borgere, herunder selvstændige erhvervsdrivende, til brug for kommunens opfølgningsindsats, skal udfylde et oplysningsskema. I dag sker dette ved udfyldelse af en papirblanket, men fra sommeren 2015 vil det blive muligt for den selvstændige erhvervsdrivende at udfylde skemaet i en digital selvbetjeningsløsning Validitet og følsomhedsanalyse ved målingen af de selvstændige erhvervsdrivendes tidsforbrug ved anmeldelse af sygefravær Resultaterne ved undersøgelsen af de selvstændige erhvervsdrivendes tidsforbrug ved anmeldelse af sygefravær vurderes at være pålidelige. På trods af mange oplevede besværligheder ved anmeldelsen, var de meget enige om tidsforbruget ved selve indtastningen af oplysningskravene. Variationen spændte fra 5 til 15 minutter, hvor 5 ud af de 8 respondenter angav et tidsforbrug mellem 5 og 10 minutter. Populationen er indhentet fra NemRefusions egen statistik. Statistikken genereres automatisk, baseret på antallet af anmeldelser. 5

8 Segment Gennemsnit, normal effektiv virksomhed Informationsforpligtigelse og underliggende oplysningskrav Indberetning af sygefraværssamtale mellem arbejdsgiver og lønmodtager til kommunen (DP333) Population på samfundsniveau Oplysninger om sygefraværets forventede længde samt evt. dato for genoptagelse af arbejde Aktivitet i tid Normal effektiv virksomhed (pr. virksomhed) Interne anskaffelser Eksterne anskaffelser Timepris Frekvens af populationen i % Totale omkostninger på samfunds niveau årligt Tabel 2: Kortlægning af korrektioner af de løbende administrative konsekvenser på samfundsniveau årligt ved bekendtgørelse om sygedagpenge Hyppighed -henvisning 5 min. 0 kr. 0 kr. 365 kr. 100 % kr. - C Lovtype Populationsopdatering NemRefusion portalløsning (1-9 ansatte) Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær (DP200C) Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær (DP200C) 10 min. 0 kr. 0 kr. 390 kr. 100 % kr. 43, stk. 3 i loven C 6

9 3.3 Opsummering af korrektioner på bekendtgørelse om sygedagpenge Tabel 2 viser, hvordan korrektionerne på bekendtgørelse om sygedagpenge skal forstås. På nuværende tidspunkt er byrderne ved bekendtgørelsen målt til kr. Informationsforpligtelsen Indberetning af sygefraværssamtale mellem arbejdsgiver og lønmodtager til kommunen (DP333) lettes, da den ikke længere eksisterer. Dette betyder, at byrdeniveauet falder med 2,1 mio. kr. Populationsopdateringen foretages, med udgangspunkt i tallet fra sektion 2, dvs. den hændelsesbaserede population på bekendtgørelse om sygedagpenge nedjusteres med 37,41269 %, således at populationen kun reflekterer private virksomheders anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion af sygedagpenge. Byrderne falder derfor til 20,7 mio. kr. Informationsforpligtelsen Selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær (DP200C) lægges til byrderne, da de ikke tidligere er indgået i målingen. Bemærk, at der er en række oplysningskrav forbundet med denne informationsforpligtelse, men da målingen af tidsforbruget ikke gik i detaljer med de individuelle oplysningskrav, angives tidsforbruget overordnet på informationsforpligtelsen. Ellers vil det ikke være retvisende. Grunden til, at byrderne for de selvstændige erhvervsdrivende skal lægges ind efter populationsopdateringen, er, at den hændelsesbaserede population på denne informationsforpligtelse kun dækker over hændelser i private virksomheder. Populationen er derfor retvisende i forhold til AMVAB-metoden og skal ikke gennemgå samme nedjustering, som de andre populationer i målingen. Det samlede byrdeniveau på bekendtgørelse om sygedagpenge, inden lovforslagets ændringer tages med i betragtningen, er således kr. Korrektionen af målingen får virkning fra i AMVAB-databasen. Nedenfor gennemgås de ændringer, der følger af lovforslaget. 7

10 4. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne 4.1 Formål med lovforslaget Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af sygedagpengesystemet, for bl.a. at forenkle sagsgange i sygedagpengesager. 4.2 Administrative konsekvenser af lovforslaget Lovforslaget medfører administrative lettelser for erhvervslivet, samt nogle mindre omstillingsomkostninger. Omstillingsomkostningerne følger af ændringerne til lov om aktiv socialpolitik. Lettelserne følger af ændringerne til lov om sygedagpenge Administrative omstillingsomkostninger Der vil være omstillingsomkostninger i ca anmeldelser årligt som følge af ændringerne til lov om en aktiv socialpolitik. Arbejdsgivere vil fremover have ret til refusion for de antal timer, som de udbetaler løn for under sygefravær til en sygemeldt, der overgår fra sygedagpenge (efter sygedagpengeloven) til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (efter lov om en aktiv socialpolitik). Derfor vil arbejdsgiverne ikke længere skulle anmode om refusion af sygedagpenge via NemRefusion, men vil anmode om refusion af udbetalt løn via en manuel blanket, DP202H. Omstillingsomkostningerne består i at sætte sig ind i den nye blanket, DP202H, og finde ud af, hvordan den skal udfyldes. De administrative omstillingsomkostninger er dog ikke blevet kvantificeret, da de ikke vurderes at være væsentlige. Der forventes heller ikke at være løbende administrative byrder for erhvervslivet efter omstillingen Løbende administrative lettelser årligt De administrative lettelser ved lovforslaget følger af ændringerne til lov om sygedagpenge, som udmøntes i bekendtgørelse om sygedagpenge. Fremover vil beregningen af sygedagpenge ske på baggrund af oplysninger fra indkomstregisteret, fremfor på baggrund af oplysninger fra arbejdsgiveren, når arbejdsgiveren anmelder sygefravær. Arbejdsgiveren har hidtil skullet angive de samme oplysninger to gange én gang til indkomstregistret og én gang i forbindelse med anmeldelsen af sygefravær for en ansat. Fremover genbruges data fra indkomstregistreret, hvorfor arbejdsgiveren fremover som udgangspunkt kun skal oplyse informationerne en gang. Samlet set medfører ophævelsen af disse oplysningskrav i bekendtgørelse om sygedagpenge lettelser for 3,5 mio. kr. på samfundsniveau årligt. Tabel 3: Administrative lettelser for virksomhederne 3 Samfundsniveau, mio. kr. Løbende administrative lettelser årligt 3,5 4.3 Reguleringens oprindelse Reguleringen er national. 3 De administrative konsekvenser for virksomhederne uddybes yderligere i tabel 4. 8

11 Tabel 4: Kortlægning af de løbende administrative lettelser på samfundsniveau årligt ved bekendtgørelse af lov om sygedagpenge Segment Informationsforpligtigelse og underliggende oplysningskrav Population på samfundsniveau Aktivitet i tid Normal effektiv virksomhed (pr. virksomhed) Interne anskaffelser Eksterne anskaffelser Timepris Frekvens af populationen i % Totale konsekvenser på samfunds niveau årligt Hyppighed -henvisning Lovtype NemRefusion portalløsning (1-9 ansatte) Anmodning om sygedagpenge fra kommunen når arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale sygedagpenge (DP200A) Redegørelse for hvorvidt virksomheden har udbetalt dagpenge/løn i sygeperiode og angivelse af årsag hvis dagpenge/løn ikke er udbetalt Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Anmodning om sygedagpenge ved sygdom samt anmeldelse af fravær og evt. anmodning om sygedagpengerefusion (DP201) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Redegørelse for om medarbejderen har været ansat i mere end 13 uger 0,95 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,95 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 1,3 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 1,3 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 9

12 Segment Informationsforpligtigelse og underliggende oplysningskrav Population på samfundsniveau Aktivitet i tid Normal effektiv virksomhed (pr. virksomhed) Interne anskaffelser Eksterne anskaffelser Timepris Frekvens af populationen i % Totale omkostninger på samfunds niveau årligt Hyppighed -henvisning Lovtype NemRefusion portalløsning (1-9 ansatte) NemRefusion system-system løsning (10+ ansatte) I alt Arbejdsgivers anmodning om sygedagpengerefusion ved sygdom når fraværet er anmeldt (DP202) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Anmodning om sygedagpenge fra kommunen når arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale sygedagpenge (DP200A) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Redegørelse for om medarbejderen har været ansat i mere end 13 uger Anmodning om sygedagpenge ved sygdom samt anmeldelse af fravær og evt. anmodning om sygedagpengerefusion (DP201) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) Redegørelse for om medarbejderen har været ansat i mere end 13 uger Arbejdsgivers anmodning om sygedagpengerefusion ved sygdom når fraværet er anmeldt (DP202) Redegørelse for lønmodtagerens lønforhold (opgørelse af løn fraregnet AM-bidrag) 0,95 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,35 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,35 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,5 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,5 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C 0,4 min. 0 kr. 0 kr. 347 kr. 100 % kr. - C kr. 10

13 Bilag A. Baggrunden for måling af administrative konsekvenser ved AMVAB-metoden A.1 Introduktion Danske virksomheder er underlagt en række forskellige krav og pligter, som er fastsat i love og regler af offentlige myndigheder. Det offentlige fastsætter kravene for at regulere virksomhedernes adfærd, så overordnede samfundsmæssige hensyn tilgodeses. Men hvis virksomhederne pålægges unødvendige administrative byrder, er der tale om et samfundsmæssigt spild. Det er ofte muligt at regulere virksomhedernes adfærd på en mere optimal og for virksomhederne mindre ressourcekrævende måde, uden at de overordnede samfundsmæssige formål med reguleringen tilsidesættes. Erhvervsstyrelsen har af Regeringen fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder ved målinger af ny erhvervsrettet lovgivning. Til den opgave anvender Erhvervsstyrelsen AMVAB-metoden til at måle, hvor mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterkomme administrative krav i erhvervsrelevante love og bekendtgørelser. AMVAB står for Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder. Resultaterne fra AMVAB-målinger anvendes til at følge udviklingen i de administrative byrder, til at forebygge nye byrder i forslag til ny regulering og til at identificere byrdefulde områder med henblik på regelforenkling af eksisterende regulering. AMVAB-målingerne gennemføres af eksterne konsulenter i samarbejde med ressortministeriet og Erhvervsstyrelsen. A.2 De administrative konsekvenser ved reguleringen Ved AMVAB-metoden gennemføres virksomhedsinterviews til undersøgelse af, hvor mange ressourcer virksomhederne bruger på at efterleve specifikke love, bekendtgørelser. Metoden indebærer, at man ved en nøje gennemgang af regelteksten i love og bekendtgørelser finder de steder, hvoraf det fremgår, at virksomhederne har pligt til at stille informationer til rådighed for myndigheder eller tredjepart. Disse informationsforpligtelser underopdeles i et antal oplysninger, som virksomhederne har pligt til at stille til rådighed disse betegnes oplysningskrav. For at kunne tilvejebringe de pågældende oplysninger skal virksomhederne gennemføre en række administrative aktiviteter. Disse aktiviteter kræver et internt ressourceforbrug i form af medarbejdernes tidsforbrug. I nogle tilfælde vil efterlevelse af oplysningskravene også kræve, at virksomhederne bruger ressourcer på anskaffelser enten i form af produkter og/eller anskaffelser i form af eksterne serviceydelser. Den administrative byrde måles efter formlen: P*O*H = Administrativ byrde P: Antal virksomheder omfattet af reguleringen. O: Omkostningsparametre i én omfattet virksomhed bestående af løn til administrative medarbejdere for pågået administrativ aktivitet og/eller eventuelle anskaffelser. H: Hyppigheden af hvor ofte information skal stilles til rådighed for myndighed eller tredjepart årligt. 11

14 De målte løbende administrative byrder angives altid på samfundsniveau årligt. A.2.1 Ex ante og ex post målinger AMVAB-metoden anvendes til to typer af målinger: ex ante og ex post målinger. Ex ante målinger I forbindelse med ny lovgivning, som forventes at have administrative konsekvenser for danske virksomheder i et omfang der overstiger årligt på samfundsniveau, opgør Erhvervsstyrelsen de forventede administrative konsekvenser for virksomhederne ved lovforslaget eller bekendtgørelsesudkastet. En sådan opgørelse betegnes som en ex ante måling af de administrative konsekvenser, idet der er tale om en vurdering af de administrative konsekvenser ved en ny regel, inden denne får effekt for virksomhederne. Ex post målinger Målinger af de administrative konsekvenser for danske virksomheder ved love, bekendtgørelser eller øvrige initiativer som f.eks. digitaliseringsinitiativer. Sådanne målinger betegnes som ex post målinger af de administrative konsekvenser, idet målingen gennemføres efter, at reglen eller initiativet er trådt i kraft og kan mærkes ude i virksomhederne. En ex post måling foretages kun, når administrative konsekvenser ikke er blevet ex ante målt tidligere, eller når grundlaget for en ex ante måling er ændret, siden ex ante målingen blev afsluttet. A.2.2 Forskellige typer af administrative konsekvenser I målingen sondres mellem omstillingsomkostninger og løbende byrder: Omstillingsomkostninger Omstillingsomkostninger er de omkostninger, som virksomhederne kun skal afholde én gang i forbindelse med, at de skal omstille sig til en ny eller ændret lovgivning/regulering. Omstillingsomkostningerne omfatter ikke de omkostninger, som en virksomhed måtte have i forhold til at overholde eksisterende regulering for første gang, fx som en konsekvens af stigende omsætning eller udvidelse med nye forretningsområder i virksomheden. Løbende byrder De løbende byrder består af de omkostninger, der løbende opstår som følge af regler/regulering. Der kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, f.eks. indberetning af moms. Der kan også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som gentages løbende af nye virksomheder (der registreres). Metoden er nærmere beskrevet i Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB), som findes på 12

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 16. januar 2014 Lov om ophævelse af lov om afgift på mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love samt Lov om ændring af affalds-

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 26. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Resumé

Læs mere

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen

Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Erhvervsstyrelsen og EY 04-08-2014 Basismåling af de administrative konsekvenser af VA-ordningen Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovgivningens konsekvenser for virksomhederne 4 2.1 VA-ordningen skulle

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 6. februar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 6. februar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til indførelse af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i det øverste ledelsesorgan samt for afrapportering herom

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering - Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative omkostninger af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område frem

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Transport- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Transport- og Energiministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder (gruppevis levering af slagtesvin). Erhvervsstyrelsen og Ernst &

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af ernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Arbejdsmarkedsudvalget FIU alm. del - Bilag 31 Offentligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om lige

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt Lov om investeringsforeninger mv. Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Dato: 5. februar

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug

Agenda. Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug INFORMATIONSMØDE 1 Agenda Velkomst og formål med dagen v/ KOMBIT Lidt baggrund Informationen før 1. september 2011 Status på 1. september Obligatorisk brug Udfordringerne Driftsstatus Support Kommende

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

AMVAB Justitsministeriet

AMVAB Justitsministeriet MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Justitsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...11 2.1. BAGGRUND FOR MÅLINGEN...12

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering

Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering Førmå ling på udbetåling åf sygedågpenge fælleskommunål vålidering I februar 2014 sendte KL resultaterne af den førmåling, der blev gennemført i foråret 2013 i fire, ud til de resterende for at få deres

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Udbudsloven

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Udbudsloven Erhvervsstyrelsen og EY 27. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til Udbudsloven Indholdsfortegnelse 1. Resumé 3 2. Lovforslagets konsekvenser for virksomhederne 4 2.1

Læs mere

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema

Case: Sygedagpenge. Oplysningsskema Case: Sygedagpenge Case: Sygedagpenge Borger Anders kommer til skade i en fodboldkamp og det viser sig, at han udover trykkede ribben har brækket benet. Han er ansat som chauffør. Han er sygemeldt i mere

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Beskæftigelsesudvalget 2011-12 L 85 Bilag 1 Offentligt N O T A T 27. januar 2012 Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse af sygefravær

Læs mere

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne

Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne NOTAT 28. marts 2017 Statens omkostninger til sygedagpenge og skattetab som følge af arbejdsulykker med hændelsesdag i 2011 og over 30 dages fravær for den tilskadekomne J.nr. 20165200110 Analyse og Data

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)

UDKAST. til. Forslag. til. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere