Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune"

Transkript

1 Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Byrådet 2011

2 1 INTRODUKTION GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Foreningers ansvar over for kommunen Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) Foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde Distriktsforeninger Foreningstyper der ikke kan betegnes som folkeoplysende virksomhed Børneattester Ansøgning, vejledning og ankemuligheder FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING (AFTENSKOLER) Der ydes tilskud til Der ydes ikke tilskud til Særlige tilskudsbetingelser Debatskabende aktiviteter (10 % puljen) Tilskud til særlige grupper Udenbys deltagere Ansøgningsgrundlaget Ansøgningsfrist Beregning af tilskud Udbetaling af tilskud Regnskabsaflæggelse og statistik AKTIVITETSTILSKUD Der ydes tilskud til Der ydes ikke tilskud til Ansøgningsgrundlaget Ansøgningsfrist Beregning af tilskud Udbetaling af tilskud Regnskabsaflæggelse TILSKUD TIL LEDER-/TRÆNERUDVIKLING Der ydes tilskud til

3 6 LOKALETILSKUD Der ydes tilskud til Der ydes ikke tilskud til Ansøgningsgrundlaget Ansøgningsfrister Beregning af tilskud Tilskud til private lokaler, lejrpladser og faste lejemål Tilskud til kortvarige lejemål Nedsættelse af udgiftsniveauet Udbetaling af tilskud Regnskabsaflæggelse ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER M.V Lokaler & udendørsanlæg Lokaler og udendørsanlæg anvist for en sæson eller kortere Lokaler med egen nøgle anvist ud over en sæson Gebyrordning Hvornår skal der betales gebyr? Beregning af gebyret Opkrævning af gebyr Udlejning af offentlige lokaler og udendørsanlæg GENERELLE REVISIONSBESTEMMELSER Tilskud over kr. pr. år Tilskud under kr. pr. år

4 1 INTRODUKTION Disse tilskudsregler gælder for foreninger i Roskilde Kommune, der ønsker at søge tilskud eller få anvist lokaler til folkeoplysende virksomhed i henhold til Folkeoplysningsloven. Almennyttige foreninger, der ikke opfylder kravene til folkeoplysende virksomhed, kan i begrænset omfang opnå adgang til kommunale lokaler. Se afsnit 2.6. Roskilde Kommune bidrager til at skabe rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idegrundlag. Kommunen støtter godkendte folkeoplysende foreninger ifølge folkeoplysningsloven og bestemmelser i disse lokale tilskudsregler. Støtten gives til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af tilskud samt anvisning af offentlige lokaler. Kommercielle aktiviteter og virksomhed, der drives under anden lovgivning, er ikke tilskudsberettiget. 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) eller frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde kan blive godkendt som folkeoplysende forening i Roskilde Kommune. En godkendelse af foreningen forudsætter at: foreningen er organiseret med vedtægter. foreningen er ledet af en bestyrelse, som er ansvarlig i forhold til kommunen. foreningen har oprettet et CVR nr. med tilhørende NemKonto, idet alle kommunale tilskud udbetales til denne konto. Ifølge Folkeoplysningsloven skal en forenings vedtægt indeholde oplysninger om: 1. Foreningens formål. 2. Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer. 3. Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor. 4. Foreningens hjemsted. 5. Betingelser for medlemskab. 6. Tegningsret for foreningen. 7. Procedure ved vedtægtsændringer. 8. Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør. Foreningen skal kunne dokumentere: at den ikke er oprettet eller drives i kommercielt øjemed, at et eventuelt overskud opstået gennem deltagerbetaling, tilfalder foreningen til brug for folkeoplysende virksomhed, og at et eventuelt overskud ved foreningens opløsning, opstået gennem deltagerbetaling, skal tilfalde almennyttige formål. 4

5 På forlangende skal foreningen indsende en beretning med beskrivelse af foreningens folkeoplysende virksomhed i det forløbne år. Beretningen kan være i form af den skriftlige beretning til generalforsamlingen, eller et referat af beretningen ved generalforsamlingen, hvis der aflægges mundtlig beretning. 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger En godkendelse af foreningen giver ret til at søge tilskud efter Folkeoplysningsloven og kommunens egne puljer. De omfatter: Aktivitetstilskud (se afsnit 4), Tilskud til Leder-/Trænerudvikling (se afsnit 5) Lokaletilskud (se afsnit 6) Anvisning af offentlige lokaler (se afsnit 7), Start- og Udviklingspuljen (se Ungepuljen (se Foreningerne opdeles i de to hovedområder folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. 2.3 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen, at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Ifølge Folkeoplysningsloven skal foreningen: 1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. 2. Tilbyde folkeoplysende virksomhed. 3. Have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, der er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationerne, der står bag foreningen. 4. Give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen. 5. Have en folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle. 6. Være hjemmehørende i Roskilde Kommune. 7. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. 2.4 Foreninger, der tilbyder frivilligt, folkeoplysende foreningsarbejde Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Ifølge Folkeoplysningsloven skal foreningen: 1. Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. 2. Tilbyde folkeoplysende virksomhed. 3. Have en bestyrelse. 4. Være demokratisk opbygget. 5

6 5. Bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer. 6. Som udgangspunkt være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. 7. Være hjemmehørende i Roskilde Kommune. 8. Have en virksomhed, der er almennyttig og kontinuerlig. 2.5 Distriktsforeninger Folkeoplysningsloven definerer distriktsforeninger som foreninger, der som medlemmer har lokalforeninger i flere kommuner. Distriktsforeningen skal have almindelige foreningsmæssige aktivitetsmæssige tilbud til lokalforeningernes medlemmer. Rene administrative sammenslutninger er således ikke distriktsforeninger. En distriktsforening skal i sin vedtægt anføre, i hvilken kommune foreningen er hjemmehørende og hvilke kommuner distriktsforeningens lokalforeninger kommer fra (distriktsforeningens dækningsområde ). Det er derimod ikke afgørende, at foreningen selv anvender betegnelsen distriktsforening. Kommunens forpligtelser Godkendte distriktsforeninger kan søge om kommunale lokaler på lige vilkår med godkendte folkeoplysende foreninger, men distriktsforeninger betaler ikke gebyr. Godkendte distriktsforeninger kan søge om lokaletilskud på samme vilkår som godkendte, folkeoplysende foreninger, men der ydes tilskud efter folkeoplysningslovens minimumsbestemmelser, svarende til 65 % af driftsudgifterne for aktive medlemmer under 25 år. Der gives ikke lokaletilskud til administrations-, kursus- og mødelokaler. Der ydes ikke aktivitetstilskud til godkendte distriktsforeninger. Godkendte distriktsforeninger skal på anmodning kunne dokumentere i hvilken grad ansøgninger eller udvalgte aktiviteter vedrører kommunens borgere. 2.6 Foreningstyper der ikke kan betegnes som folkeoplysende virksomhed Følgende foreningstyper hører ikke under folkeoplysende virksomhed, men betegnes som almennyttige foreninger: Grundejerforeninger Andelsboligforeninger Antenneforeninger Patientforeninger Lokale afdelinger af landsdækkende interesseorganisationer Almennyttige foreninger der ikke lever op til kravene omkring folkeoplysende virksomhed, kan ikke opnå en godkendelse som folkeoplysende forening i Roskilde Kommune. Foreningerne kan dog opnå begrænset adgang til kommunale lokaler. Adgang gives af Kulturog Idrætsafdelingen på samme vilkår som folkeoplysende foreninger, dvs. ifølge årets gebyrtakster. Aktiviteter der kan opnås adgang til kommunale lokaler til omfatter: Generalforsamlinger Ekstraordinære generalforsamlinger Bestyrelsesmøder 6

7 2.7 Børneattester Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende i. Erklæringen afgives en gang årligt. Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Roskilde Kommune kan således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom. Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne. Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Erklæringen kan hentes på Ansøgning, vejledning og ankemuligheder Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening sker ved fremsendelse af ansøgningsskema til Kultur- og Idrætsafdelingen, som også står til rådighed med information og vejledning om dannelse af foreninger. Det er Folkeoplysningsudvalget, der træffer beslutning om, hvad der kan godkendes som folkeoplysende virksomhed, og som dermed er tilskudsberettiget virksomhed (jf. vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget). Kultur- og Idrætsudvalget behandler dispensationer og fungerer som ankeinstans på vegne af Byrådet. Klager over afgørelser kan inden for 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for Kulturog Idrætsudvalget. 3 FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING (AFTENSKOLER) 3.1 Der ydes tilskud til Der ydes tilskud til godkendte foreninger, der tilbyder undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne eller for børn og voksne sammen. Tilskuddet ydes til aflønning af lærere og ledere. Foreningen skal afsætte 10 % af tilskuddet til debatskabende aktiviteter. Denne del kan anvendes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn (se afsnit 3.3.1). Pensionister og efterlønsmodtagere får et personligt tilskud til nedbringelse af egenbetalingen (se afsnit 3.3.2). 3.2 Der ydes ikke tilskud til Formelt kompetencegivende undervisning. Undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro. 7

8 Undervisning, studiekredse og foredrag indenfor spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder motionsgymnastik og aquarytmik, samt dans bortset fra folkedans, eller til emner til fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning indenfor områderne og udøvelse i praksis. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning i tvivlstilfælde. 3.3 Særlige tilskudsbetingelser Aflønning af ledere og lærere skal ske i henhold til Undervisningsministeriets cirkulære om løn- og ansættelsesvilkår. Dette gælder dog ikke for lønninger, der afholdes i forbindelse med debatskabende aktiviteter (se afsnit 3.3.1). Undervisningen skal være åben for alle. Folkeoplysningsudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende denne for en bestemt afgrænset deltagerkreds. Virksomheden skal som hovedregel foregå i Roskilde Kommune. Deltagere med handicap i relation til undervisningen skal skriftligt over for foreningen erklære deres handicap i relation til et konkret emne. Folkeoplysningsudvalget kan fravige kravet om en skriftlig handicaperklæring, når det er åbenbart at deltageren er handicappet i forhold til undervisning i det konkrete emne Debatskabende aktiviteter (10 % puljen) Foreningen skal afsætte 10 % af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om til debatskabende aktiviteter. Aktiviteterne skal opfylde folkeoplysningslovens overordnede formål, samt formålet med den folkeoplysende voksenundervisning, se afsnit 1. Der er knyttet følgende betingelser og vilkår til aktiviteterne: Aktiviteterne kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn, dog må puljen ikke anvendes til: 1) Befordring af deltagere 2) forplejning og udgifter til overnatning for deltagerne 3) materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi 4) entréudgifter for deltagere Der skal ikke nødvendigvis være knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne. Hvis der er knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne, skal beløbet fremgå af annonceringen, og et evt. overskud herfra skal bruges inden for folkeoplysningslovens område. Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle. De emner der tages op skal sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og rette sig mod brede målgrupper. De emner der indgår i arrangementerne skal være væsentlige, debatskabende og have interesse for fællesskabet. I arrangementerne skal der, som en naturlig og væsentlig del, foregå en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være agitation, behandling, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom. Aktiviteterne kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. 8

9 Uforbrugte tilskud og tilskud, der ikke er anvendt, skal tilbagebetales ved årets udgang. Afregning finder sted pr. 31. december ved benyttelse af forvaltningens blanketter. Foreningen kan uden dokumentation afsætte op til 20 % af den samlede 10 %-ramme til lederløn og almindeligt kontorhold, der bruges i forbindelse med planlægning og afvikling af de debatskabende aktiviteter. Der skal foreligge dokumentation for øvrige udgifter Tilskud til særlige grupper Der ydes et tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige der deltager i voksenundervisning. Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige modtager refusion pr. undervisningstime indenfor en afsat ramme. Der ydes dobbelt takst til instrumental undervisning og der gives tilskud pr. foredrag ud fra en given ramme. For at få tilskud er det en forudsætning, at man ved tilmelding har bopæl i Roskilde Kommune med status som pensionist, efterlønsmodtager eller arbejdsledig, samt at undervisningen gennemføres af en forening godkendt i kommunen. Undervisning der gennemføres med løntilskud fra anden kommune er ikke tilskudsberettiget. Man har status som pensionist, når man modtager offentlig pension. Private pensionsordninger berettiger ikke til tilskud. Som efterlønsmodtager skal man modtage efterløn fra en fagforening. Arbejdsledige skal modtage arbejdsløshedsdagpenge og være tilmeldt arbejdsformidlingen som arbejdssøgende. Foreningen kan stille krav om dokumentation. Foreningen, der arrangerer undervisningen, søger på vegne af kursisterne under ansvar for at tilskudsbetingelserne overholdes, og skal dokumentere dette overfor kommunen. Ansøgningsfristen er 1. april for kurser påbegyndt i første halvår og 1. november for årets øvrige kurser. Tilskudssatserne kan reguleres ved politisk beslutning i tilskudsåret hvis det viser sig nødvendigt for at overholde det afsatte budget Udenbys deltagere Roskilde Kommune opkræver betaling fra andre kommuner, hvis borgere deltager i voksenundervisning eller studiekredse afholdt af godkendte foreninger i Roskilde Kommune. Foreningerne skal særskilt registrere borgere fra andre kommuner. Der skal indsendes oplysninger til Kultur og Idræt med CPR-nummer, navn, adresse, fag, holdnummer, timetal og undervisningens start- og slutdato på disse deltagere. Hvis en deltager fra en anden kommune ikke vil oplyse de sidste 4 cifre i sit CPR-nummer kan foreningen nægte at optage pågældende på et hold, i henhold til folkeoplysningsloven. Hvis vedkommende alligevel optages på et hold, kan denne ikke medregnes i tilskudsberegningen. Oplysninger om udenbys deltagere i perioden 1. januar juni skal være indsendt senest den 15. august samme år. Oplysninger for perioden 1. juli december skal være indsendt 1. februar efterfølgende år. 9

10 3.4 Ansøgningsgrundlaget Der søges om tilskud for et kalenderår - tilskudsåret. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om antallet af afviklede undervisningstimer i det seneste regnskabsår ved: 1. undervisning og studiekredse 2. undervisning af deltagere med handicap 3. instrumentalundervisning 4. foredrag (et foredrag svarer til 6 undervisningstimer) Nye foreninger giver oplysninger om og begrundelse for det budgetterede undervisningstimetal for tilskudsåret. Hvis der er særlige behov for at kunne undervise på små hold, kan foreningen søge Folkeoplysningsudvalget om forhøjet tilskud. Det kan f.eks. være undervisning i et lokalområde, et boligområde eller af særlige målgrupper. 3.5 Ansøgningsfrist Ansøgning om tilskudstilsagn skal indsendes på skema udarbejdet af Kommunernes Landsforening inden den 1. september forud for tilskudsåret. 3.6 Beregning af tilskud Tilskuddet beregnes på grundlag af foreningens faktisk afviklede undervisningstimer i det seneste kalenderår. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde, efter en konkret vurdering, beslutte at tilskuddet beregnes ud fra et højere eller lavere antal undervisningstimer end sidste kalenderårs. I så fald skal der foreligge en ekstraordinær, dokumenteret situation, som f.eks. opdeling eller sammenlægning af aftenskoler, eller en aftenskole i kraftig vækst. Det maksimale tilskud beregnes som følgende: Tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag kan maksimalt beregnes ud fra 1/3 af det oplyste undervisningstimetal. Tilskud til undervisning mv. af deltagere der er handicappet i relation til undervisning i et konkret emne, kan maksimalt beregnes ud fra 8/9 af det oplyste undervisningstimetal, under forudsætning af, at undervisningen afvikles på små hold. Tilskud til instrumentalundervisning kan maksimalt beregnes ud fra 5/7 af det oplyste undervisningstimetal, under forudsætning af, at undervisningen afvikles på små hold. Den enkelte ansøgers procentdel af det samlede maksimale tilskud er udgangspunkt for fordelingen af den beløbsramme der er til rådighed. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen omfordeles eventuelle ubrugte tilskudsmidler mellem foreningerne efter gældende kriterier til de foreninger som har gennemført undervisning ud over deres tilskudstilsagn. 3.7 Udbetaling af tilskud Tilskuddet udbetales i fire rater forud for hvert kvartal til foreningens NemKonto (se afsnit 2). Foreninger kan søge om at få ændret rateudbetalingen, hvis aktivitetsniveauet er ujævnt fordelt over året. 10

11 Foreninger, der ikke er tilknyttet en landsdækkende organisation, der modtager tilskud via Oplysningsforbundenes Fællesråd, kan anmode Roskilde Kommune om at varetage administration af lønudbetalingen til lærere og ledere. Det er i så fald en forudsætning at deltagernes egenbetaling indbetales løbende i løbet af tilskudsåret. 3.8 Regnskabsaflæggelse og statistik Foreningerne skal aflægge regnskab for anvendelse af tilskud og oplyse den samlede deltagerbetaling. Regnskabet skal dokumentere, at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med gældende regler, og det skal være klart adskilt fra anden virksomhed, som foreningen eventuelt udøver. Regnskabsåret er kalenderåret. Det revisorgodkendte regnskab og statistikoplysninger fremsendes til Kultur og Idræt inden 1. april efter tilskudsåret på kommunens afregningsskema med de nødvendige underskrifter. Efter regnskabsaflæggelsen foretages der på grundlag af den faktisk dokumenterede virksomhed en beregning af det endelige tilskud. Tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de betingelser, der er lagt til grund for tilskudstilsagnet, skal tilbagebetales. Tilskuddet kan ikke overstige tilskudstilsagnet. Der aflægges særligt regnskab for de debatskabende aktiviteter. Såfremt de debatskabende aktiviteter er afholdt i et samarbejde mellem flere foreninger, skal den enkelte forening aflægge særskilt regnskab for udgifter og indtægter ved arrangementet. Alle udgifter skal kunne dokumenteres. Dog kan foreningen ud af den samlede 10 %-ramme afsætte op til 20 % til lederløn og almindeligt kontorhold i forbindelse med planlægning og afvikling af aktiviteterne, uden dokumentation, jf. afsnit Den enkelte forening skal i sin beretning eller på anden måde redegøre for hvilke aktiviteter, der er finansieret af de afsatte 10 % til debatskabende aktiviteter, hvordan formålet er blevet opfyldt, hvor mange arrangementer der har været afholdt, og det skønnede antal deltagere. Der aflægges særskilt regnskab for tilskud til pensionister, arbejdsledige og efterlønsmodtagere, jf. afsnit Foreningerne skal efterkomme kommunens krav om oplysninger og dokumentation, der er nødvendige for at vurdere om tilskudsbestemmelserne er opfyldt. Ved ophør af virksomheden inden tilskudsårets udløb skal der senest 2 måneder efter aflægges regnskab, og for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De generelle revisionsbestemmelser er angivet i afsnit 8. 4 AKTIVITETSTILSKUD 4.1 Der ydes tilskud til Der ydes tilskud til godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i form af aktiviteter for børn og unge under 25 år. Tilskuddet ydes på grundlag af antal medlemmer under 25 år med bopæl i Roskilde Kommune. Der skal være tale om aktive medlemmer, der betaler kontingent. 11

12 4.2 Der ydes ikke tilskud til Foreninger, der modtager faste årlige tilskud og/eller tilskud og underskudsgarantier til kulturelle enkeltarrangementer direkte fra Kultur- og Idrætsudvalget, kan ikke samtidigt modtage aktivitetstilskud. Der ydes ikke aktivitetstilskud til filmklubber og lignende foreninger, hvor der er tale om en passiv form for aktivitet, hvor egenbetalingen alene dækker billetprisen, og således ikke kan opfattes som kontingent. 4.3 Ansøgningsgrundlaget Der søges om tilskud for et kalenderår - tilskudsåret. Tilskuddet beregnes på grundlag af antal aktive kontingentbetalende medlemmer under 25 år pr. 31. december i det foregående regnskabsår, samt det faktisk indbetalte kontingent fra alle aktive medlemmer under 25 år i hele regnskabsåret, herunder også udmeldte i løbet af året. Kontingent defineres som det beløb, det enkelte medlem betaler årligt for at kunne deltage i foreningens generelle aktiviteter. Betaling for deltagelse i enkelte arrangementer er ikke kontingent og kan derfor ikke medtages. Der medtages kun faktisk indbetalt kontingent i regnskabsåret, og ikke kontingenttilgodehavender (restancer). Indmeldelsesgebyr og rykkergebyr kan ikke medtages. Godkendte handicapforeninger kan få dispensation til at modtage aktivitetstilskud til medlemmer på 25 år og derover med bopæl i Roskilde kommune. 4.4 Ansøgningsfrist Ansøgning om aktivitetstilskud indsendes inden den 1. april i tilskudsåret. Ansøgningen sker ved indsendelse af regnskab for det foregående tilskudsår, med oplysninger om medlemstal og indbetalt kontingent. Kommunens regnskabsskema skal anvendes, og dette fungerer således samtidigt som ansøgningsskema. 4.5 Beregning af tilskud Der gives tilskud til alle aktive medlemmer under 25 år med bopæl i Roskilde Kommune. Tilskuddet pr. medlem kan variere fra år til år, da foreningernes samlede tilskud ikke kan overstige den afsatte budgetramme til området. Tilskuddet kan ikke overstige det indbetalte kontingent. Tilskuddet beregnes ud fra de indsendte regnskabsoplysninger for det foregående år. 4.6 Udbetaling af tilskud Tilskud udbetales senest 1. juli i tilskudsåret. Der udbetales et a conto beløb i januar på 30 % af seneste års tilskud. Tilskuddet udbetales til foreningens NemKonto (se afsnit 2). 4.7 Regnskabsaflæggelse Foreningerne skal aflægge regnskab for anvendelse af tilskud og oplyse om størrelsen af den samlede deltagerbetaling. Der skal foreligge specificeret dokumentation for medlemsoplysninger og kontingentindbetalinger i form af kvitteringer og en medlemsliste pr. 31. december. Regnskabsåret er kalenderåret. 12

13 Foreningerne skal efterkomme kommunens krav om oplysninger, der er nødvendige for at vurdere om tilskudsbestemmelserne er opfyldt. Der aflægges regnskab på kommunens skema inden den 1. april i året efter regnskabsåret underskrevet af formand, kasserer og revisor bilagt foreningens revisorgodkendte årsregnskab. Ved ophør af virksomheden inden tilskudsårets udløb skal der senest 2 måneder efter aflægges regnskab, og for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De generelle revisionsbestemmelser er angivet i afsnit 8. 5 TILSKUD TIL LEDER-/TRÆNERUDVIKLING 5.1 Der ydes tilskud til Der kan søges tilskud til Leder- og trænerudvikling hos Roskilde Idræts Union og Kulturelt Samråd 6 LOKALETILSKUD 6.1 Der ydes tilskud til Godkendte foreninger kan få lokaletilskud til driftsudgifter vedrørende haller, lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for folkeoplysende aktiviteter. Tilskud ydes til følgende driftsudgifter: 1. Egne haller, lokaler og lejrpladser: a) Renter af prioritetsgæld. b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen. c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. 2. Lejede haller, lokaler og lejrpladser: a) Det aftalte lejebeløb. b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten, samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn. En nærmere uddybning af de tilskudsberettigede udgifter fremgår af vejledning til ansøgningsskemaet. 6.2 Der ydes ikke tilskud til 1. Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer med undtagelse af idrætsforeningers turneringskampe. 2. Lokaleudgifter i forbindelse med private og kommercielle arrangementer. 3. Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling. 4. Rideklubbers udgifter til staldbygninger. 5. Udgifter til haller, lokaler og lejrpladser i udlandet, undtaget Sydslesvig. 6. Kultur- og Idrætsudvalget kan efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget beslutte, at der ikke gives tilskud til: 13

14 Nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale til formålet Nye ansøgninger eller ændrede vilkår for støttede lokaler, herunder udvidelse af aktivitetsgrundlaget i haller, lokaler eller lejrpladser, som vil medføre væsentlige merudgifter for kommunen. 6.3 Ansøgningsgrundlaget Ansøgning om tilskud skal indsendes på kommunens skema og indeholde specificerede oplysninger om forventede udgifter og lejeindtægter i det kommende tilskudsår - kalenderår. Ansøgningen skal indeholde oplysning om det samlede antal aktive medlemmer og antal aktive medlemmer under 25 år opgjort pr. 31. december i det foregående kalenderår. Efter Folkeoplysningsloven skal ledere og trænere ikke medregnes i opgørelsen. Foreningen skal også oplyse det forventede antal aktivitetstimer i hvert aktivitetslokale. Søges der om tilskud til et nyt lejemål eller udvidelse af eksisterende lejemål, skal ansøgningen vedlægges kopi af lejekontrakt eller lignende med specificerede oplysninger om budget vedrørende driftsudgifter, areal m.v. 6.4 Ansøgningsfrister Ansøgning om lokaletilskud indsendes inden den 1. oktober forud for tilskudsåret. Tilskud til kortvarige lejemål søges senest to måneder efter aktivitetens afholdelse (se afsnit 6.5.2). Kommunen kan give afslag på ansøgninger, hvis den afsatte årlige pulje til formålet er opbrugt. 6.5 Beregning af tilskud Lokaletilskuddet beregnes på grundlag af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Der kan dog kun ydes tilskud svarende til det faktiske antal aktivitetstimer efter vejledende timepriser fastsat af Kommunernes Landsforening. Der ydes ikke tilskud til driftsudgifter eller lejeudgifter, vedrørende egne og lejede lokaler og haller, for den del af udgifterne, der overstiger KL s vejledende timepriser Tilskud til private lokaler, lejrpladser og faste lejemål Tilskuddet beregnes på grundlag af medlemssammensætningen i foreningen fordelt på aktive under 25 år og voksne medlemmer, uanset bopælskommune. Andelen af børn og unge medlemmer under 25 år i den enkelte forening udløser et tilskud på 85 % af tilskudsgrundlaget. Egenbetalingen er derfor på 15 %. Andelen af voksne medlemmer støttes via den resterende del af lokaletilskudspuljen. Tilskudssatsen fastsættes årligt på baggrund af de indkomne ansøgninger. Tilskud til godkendte handicapforeninger beregnes på grundlag af alle medlemmer uanset alder. Lejeindtægter Alle lejeindtægter medtages i ejendommens regnskab. Før beregning af tilskud fratrækkes 50 % af eventuelle leje- og fremlejeindtægter fra de samlede godkendte lokaleudgifter. 14

15 Indtægter fra udlejning skal fratrækkes helt, hvis lejer samtidig modtager lokaletilskud, da der ikke må udbetales flere tilskud til de samme lokaler. Fordeling af lokaleudgifter på flere foreninger Er lokaleudgifterne til et lokale afholdt af flere foreninger, beregnes lokaletilskuddet til hver forening forholdsmæssigt med de enkelte foreningers aktivitetstimetal i lokalet som fordelingstal. Ved ansøgning om tilskud skal de samlede udgifter kunne dokumenteres. Der gives kun ét lokaletilskud til ét lokale, uanset hvor mange foreninger, der bruger lokalet Tilskud til kortvarige lejemål Ved kortvarige lejemål forstås leje af haller, svømmehaller, lokaler og lejrpladser til enkeltarrangementer indenfor landets grænser. Det er f.eks. til stævner, træningssamlinger, spejderarrangementer af kortere varighed. Tilskud ydes med 75 % af driftsudgifterne og kun på grundlag af andelen af medlemmer under 25 år. I øvrigt gælder samme vilkår som til faste tilskud (se afsnit ). Der søges om tilskud på kommunens skema Nedsættelse af udgiftsniveauet Hvor særlige forhold gør sig gældende, kan tilskuddet nedsættes, hvis udgiften ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til hallens, lokalets eller lejrpladsens anvendelse i øvrigt. Driftsudgifterne kan endvidere nedsættes til et anslået beløb, der svarer til det normale niveau for en til formålet passende hal, lokale eller lejrplads på egnen. 6.6 Udbetaling af tilskud Ansøgende foreninger får besked om tilskud fra kommunen forud for tilskudsåret med det godkendte budget, der danner grundlag for beregning og udbetaling af a conto tilskud. Tilskuddet udbetales kvartalsvis til foreningens NemKonto (se afsnit 2). Sidste rate udbetales i forbindelse med afregningen efter tilskudsåret, når foreningen har indsendt afregningsskema underskrevet af kassereren. Frist for fremsendelse af afregningsskemaet er den 1. februar. Der skal foreligge dokumentation for afholdte udgifter. Kultur- og Idrætsafdelingen kan til enhver tid anmode om at få fremsendt denne. Tilskud til kortvarige lejemål udbetales efter indsendelse af lejekontrakt og kvittering for afholdte udgifter. 6.7 Regnskabsaflæggelse Foreningerne skal aflægge regnskab for anvendelse af lokaletilskud. Der skal foreligge dokumentation for afholdte udgifter og indgåede leje- og fremlejeindtægter. Det skal også oplyses hvor mange aktivitetstimer der har været i lokalerne. Kommunens regnskabsskema skal anvendes. Skemaet fremsendes underskrevet efter godkendelse af revisor til Kultur og Idræt inden den 1. april året efter tilskudsåret. Regnskabsåret er kalenderåret. Foreningerne skal efterkomme kommunens krav om oplysninger, der er nødvendige for en vurdering af, om tilskudsbestemmelserne er opfyldt. 15

16 Regnskabet skal dokumentere, at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med gældende regler, og det skal være klart adskilt fra anden virksomhed, som foreningen eventuelt udøver. Det endelige tilskud beregnes ud fra de faktiske, dokumenterede og afholdte udgifter. Tilskuddet kan ikke overstige tilskudstilsagnet - det godkendte budget. Tilskud, der ikke er anvendt i overensstemmelse med de betingelser, der er lagt til grund for tilskudstilsagnet, skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Ved ophør af virksomheden inden tilskudsårets udløb skal der senest 2 måneder efter aflægges regnskab, og for meget udbetalt tilskud skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. De generelle revisionsbestemmelser er angivet i afsnit 8. 7 ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER M.V. Kommunen anviser egnede, ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg til folkeoplysende virksomhed til godkendte foreninger og distriktsforeninger i henhold til folkeoplysningsloven. Hvis foreningen øver hærværk eller misbruger faciliteterne påhviler det foreningen at betale for udbedring af skaderne. Der anvises ikke til kommerciel virksomhed, private eller foreninger som ikke er godkendt. Almennyttige foreninger der ikke er godkendt som folkeoplysende foreninger, kan dog i begrænset omfang få anvist lokaler på tilsvarende vilkår som beskrevet under pkt På findes en oversigt over offentlige lokaler der anvendes til folkeoplysende virksomhed. 7.1 Lokaler & udendørsanlæg Der skelnes mellem lokaler og udendørsanlæg der anvises på timebasis for en sæson eller kortere, og lokaler der anvises til én eller få foreninger i længere perioder. Sidstnævnte betegnes lokaler med egen nøgle Lokaler og udendørsanlæg anvist for en sæson eller kortere Sæsonbetonede aktiviteter Der anvises til sæsonbetonede aktiviteter i offentlige svømmehaller, lokaler og udendørsanlæg. Disse faciliteter anvises i op til en sæson ad gangen og indgår i den årlige fordelingsprocedure. Forvaltningen fordeler lokaler og udendørsanlæg i samarbejde med Roskilde Idræts Union og Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Fordeling af bassintider i svømmehaller foretages af forvaltningen efter høring af Brugerrådet for svømmehallerne. Klager over de tildelte tider afgøres af Folkeoplysningsudvalget. Retningslinjer for hal- og banefordeling samt lokalelånsregler for svømmehaller kan findes på Folkeoplysningsudvalget kan efter skriftligt varsel inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis det konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, f.eks. ved udeblivelser eller ved få deltagere. Ansøgningsfristen for den årlige fordeling er 1. marts. Foreninger søger for en hel sæson, dele af en sæson eller til enkeltarrangementer. 16

17 Enkeltarrangementer Foreninger kan få anvist offentlige lokaler til enkeltstående arrangementer. Lokalerne omfatter faglokaler, gymnastiksale og haller på skoler og gymnasier, lokaler på Kildegården og Snoldelev Sognegård. Lokaler til enkeltarrangementer kan søges hele året. Ønsker foreningen ikke at gøre brug af et lokale, skal lokalet afmeldes senest 14 dage inden arrangementet. I modsat fald opkræves gebyret uanset arrangementets afholdelse. Foreninger kan finde ledige tider og forespørge kommunen om lokaler til enkeltarrangementer på Godkendte foreninger modtager login oplysninger ved henvendelse til Kultur- og Idrætsafdelingen Lokaler med egen nøgle anvist ud over en sæson Kommunen råder over en række lokaler og ejendomme til fritidsformål som anvises ud over en sæson af gangen til en enkelt eller få foreningers aktiviteter med egen nøgle. Foreningerne kan blive pålagt at dele lokalerne med andre. Anvisningen kan blive inddraget med behørigt varsel, hvis lokalet skal anvendes til andre formål. Lokalerne må ikke bruges til private formål, og de må ikke stilles til rådighed for andre. Drift - herunder vedligeholdelse aftales med forvaltningen. Lokalerne kan indrettes og udstyres efter foreningens egne ønsker, men større ændringer skal aftales med forvaltningen. Lokalerne stilles til rådighed efter særskilt ansøgning i det omfang, der findes egnede ledige lokaler. Nærmere vilkår om brug og varighed fastlægges ved særskilt aftale. 7.2 Gebyrordning For at udligne en del af forskellen i de økonomiske vilkår for benyttelse af henholdsvis private og offentlige lokaler er der indført en gebyrordning. Ordningen gælder kun for godkendte foreninger, der fortrinsvis beskæftiger sig med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Gebyret opkræves af fritidsbrugere i offentlige lokaler og skal ikke forveksles med husleje. Indtægterne ved ordningen indgår sammen med det supplerende kommunale lokaletilskud i den samlede lokaletilskudspulje, som fordeles til foreninger med egne eller lejede lokaler Hvornår skal der betales gebyr? Der skal betales gebyr for brug af lokaler til enkeltstående arrangementer, sæsonbetonede aktiviteter, for brugsret til lokaler med egen nøgle. Udendørsanlæg er ikke omfattet af gebyrordningen. Der opkræves ikke gebyr: af godkendte handicapforeninger. af godkendte distriktsforeninger. af kommunale institutioner. når det samlede årlige forbrug er under 100 kr. for lokaler der benyttes til overnatning i forbindelse med arrangementer. 17

18 7.2.2 Beregning af gebyret For sæsonanviste lokaler betales der et gebyr på 10 % af gældende vejledende timepriser for leje af mødelokaler, skolelokaler, sale og haller. For haller, svømmehaller og andre lokaler over 800 m 2 beregnes gebyret ud fra KL s vejledende takster. De aktuelle gebyrsatser kan findes på For lokaler med egen nøgle anvist ud over en sæson betales der et gebyr på 10 % for andelen af aktive medlemmer under 25 år, uanset bopæl, og 50 % for øvrige medlemmer. Beregningen sker på grundlag af de samlede driftsudgifter ved lokalet i seneste regnskabsår Opkrævning af gebyr Opkrævningen foretages en gang om året i første halvår efter brugsåret. 7.3 Udlejning af offentlige lokaler og udendørsanlæg Foreninger der ikke er godkendt som folkeoplysende foreninger, samt offentlige institutioner, har mulighed for at leje offentlige lokaler og udendørsanlæg. Det omfatter: 1. Almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune. 2. Almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune. 3. Offentlige, ikke-kommunale virksomheder. 4. Uddannelsesinstitutioner. Aktuelle priser for leje af offentlige lokaler kan findes på 8 GENERELLE REVISIONSBESTEMMELSER Revision skal ske i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser. Ved revisionen skal det efterprøves, om tilskudsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med betingelserne i de givne bevillinger, gældende regler og sædvanlig praksis. Revisor skal bl.a. efterprøve om: 1. Foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne. 2. Foreningens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud er korrekte. 3. Lønudgifter til undervisning m.v. er beregnet og udbetalt i overensstemmelse med de fastsatte regler. 4. Der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling (undervisning og aktivitet). Hvis revisor bliver opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter, skal revisor straks give foreningen meddelelse herom og påse, at foreningen inden 3 uger giver disse oplysninger videre til kommunen. Hvis foreningen ikke gør dette, skal revisor snarest rette henvendelse direkte til kommunen. Roskilde Kommune afholder regelmæssige stikprøvekontroller af foreninger der modtager kommunale tilskud, for at sikre at tilskuddene anvendes i overensstemmelse med det oplyste. 18

19 8.1 Tilskud over kr. pr. år Foreninger, der modtager et samlet årligt tilskud på over kr. til enten undervisning, aktiviteter eller lokaler, skal have deres tilskudsregnskab revideret af en registreret revisor, en statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling. Revisor fører en revisionsprotokol, hvori der skal indføres beretning om revisionsarbejdet som helhed, væsentlige bemærkelsesværdige forhold og en særskilt erklæring om hvorvidt: 1. Revisor opfylder gældende habilitetsregler. 2. Revisor har modtaget alle oplysninger, der er anmodet om. 3. Revisor anser regnskabet for aflagt i overensstemmelse med gældende regler. 4. Tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår og tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Genpart af revisionsprotokollen og det reviderede tilskudsregnskab fremsendes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Forbehold skal fremgå af påtegningen. 8.2 Tilskud under kr. pr. år Foreninger, der modtager et samlet årligt tilskud på under kr. til undervisning, aktiviteter eller lokaler, kan lade deres tilskudsregnskab revidere af en generalforsamlingsvalgt revisor. Det reviderede tilskudsregnskab fremsendes med revisors underskrift og påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen. Forbehold skal fremgå af påtegningen. 19

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte,

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, ! " # $! % 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers ansvar over for kommunen... 4 2.2 Støtte til godkendte, folkeoplysende foreninger... 5 2.3 Foreninger, der

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder

1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Generelle krav til foreninger... 4 2.2 Foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning... 5 2.3 Foreninger, der tilbyder

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Folkeoplysende voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 15.12.2016 Gældende fra 01.01.2008 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...3

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune.

Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. Retningslinier for tilskud til Den Folkeoplysende Voksenundervisning i Lejre Kommune. 1. Folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Følgende krav skal opfyldes for at modtage

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune Vedtaget i Kultur- og Idrætsudvalget 17. august 2016 1 INTRODUKTION... 4 2 GODKENDELSE AF FOLKEOPLYSENDE FORENINGER... 4 2.1 Foreningers

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R

R E T N I N G S L I N J E R R E T N I N G S L I N J E R 2007-2010 TILSKUD TIL UNDERVISNING FOR VOKSNE (OVER 18 ÅR) Retningslinjerne er en beskrivelse af godkendelses- og tilskudsbetingelser til den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING. Retningslinjer for tilskud TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Retningslinjer for tilskud Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget 4. september 2013 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR FOLKEOPLYSNINGSLOVENS GENERELLE REGLER Efter reglerne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gribskov Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato:

Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: Retningslinjer for: Fordeling af tilskud til voksenundervisning Godkendt dato: 13.09.2010 Formål...2 Hvem kan ansøge om tilskud?...2 Hvad kan der søges tilskud til?...2 Tilskud til undervisning...2 Lokaletilskud...2

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Generelle bestemmelser Stk. 1: Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, som opfylder bestemmelserne

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Regler om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Sønderborg Kommune Støtte til undervisning m.v. I tilknytning til "Lov om støtte til folkeoplysning" med tilhørende bekendtgørelse og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 Bilag 1 til Folkeoplysningspolitikken Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS FORDELING AF TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Voksenundervisning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Voksenundervisning Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. ETABLERING AF UNDERVISNING... 3 TILSKUD TIL UNDERVISNING...

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia

Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia Udkast til revision i 2015 af: Kommunale retningslinjer for aftenskolerne i Fredericia 1. Tilskudsberettigede aftenskoler Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning Børn, Unge og Fritid Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget 8. februar 2011 Folkeoplysende voksenundervisning Retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Kontakt: Økonomisk konsulent Anette Slot, slo@gentofte.dk,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Udkast 23.01.2017 Gældende fra xx.xx.2017 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.2017 Indhold INDLEDNING...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I FANØ KOMMUNE Lovbekg. nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer af 19. marts 2002. INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Fordeling af beløbsrammen til folkeoplysningsvirksomhed...

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE

FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Kultur FORSLAG REGLER FOR TILSKUD FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Mariehøj Centret Øverødvej 246 B (rød indgang) 2840 Holte 4611 5612 fax. 4611 5601 kultur@rudersdal.dk www.rudersdal.dk INDHOLD

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Vesthimmerlands Kommune Kontaktpersoner i Kultur, Plan og Fritid Else G. Andersen Lise Aslak

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version

Tilskudsordning. Folkeoplysende voksenundervisning ny version Tilskudsordning Folkeoplysende voksenundervisning ny version Hvad er folkeoplysende voksenundervisning? Folkeoplysende voksenundervisning er fritidsundervisning til voksne over 18 år eller for børn og

Læs mere