IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE"

Transkript

1 IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

2 Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød et samlet opslagsværk, hvori der kan søges inspiration og viden omkring tiltag inden for grøn transport. Der er taget udgangspunkt i de behov, interesser og potentialer, der er aktuelle for lokale virksomheder i Allerød, både på baggrund af de transportvaneundersøgelser, der er gennemført på ind til videre 6 virksomheder i Allerød, og de netværksmøder, der er afholdt til nu. Kataloget er opdelt efter typer af tiltag; først gennemgås tiltag rettet mod medarbejdernes transport til og fra arbejde, opdelt i tiltag til fremme af henholdsvis cykling, samkørsel og kollektiv transport. Herefter behandles tiltag, som er rettet mod virksomhedens tjenesterejser. I det følgende er der kort redegjort for de udvalgte tiltags funktioner, fordele og besparelser for virksomheden, ligesom der er angivet eksempler på andre virksomheder, som har afprøvet tiltaget. Det er forsøgt at forholde hvert tiltag til de forhold, der gør sig gældende for virksomheder i Allerød, samt at komme med forslag til, hvordan arbejdet med de forskellige initiativer kan gribes an. Endelig er der relevant information om, hvordan man kommer godt i gang, kontaktoplysninger mv. Det er tanken, at idékataloget kan opdateres og udvides løbende og anvendes af alle virksomheder, som vil sætte fokus på transporten og igangsætte initiativer til gavn for medarbejderne, klimaet og økonomien. Det er håbet, at kataloget kan opdateres med lokale eksempler og erfaringer hen ad vejen. Kataloget kan læses fra ende til anden, men kan også anvendes som opslagsværk. Allerød Kommune, november

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 FREMME AF SAMKØRSEL Samkørseldatabase 6 Udvalgte samkørselstiltag 8 få et lift fra stationen garanti for hjemkørsel reserverede p-pladser til samkørere markedsføring af ordningen FREMME AF CYKLISME Certifi ceret cykelvenlig arbejdsplads 10 Firmacykler 12 Udvalgte cykeltiltag 14 cykelservice på arbejdspladsen cykelværksted kursus i reparation af cykel prøv en el-cykel FREMME AF KOLLEKTIV TRANSPORT Erhvervskortet 16 Information om kollektiv trafi k 18 realtidsvisning på infoskærme realtidsvisning på intranettet rejseplan på intranettet TJENESTEREJSER Samkørsel i taxi 20 Indkøb af fælles mødebiler 22 Videomøder 24 Rejsepolitik for tjenesterejser

4 Indledning Nyt transportprojekt i Allerød Allerød Kommune har iværksat et samarbejde med en række store virksomheder, med det formål at skabe fælles bæredygtige transporttiltag. Med bæredygtige transporttiltag tænkes et bredt spektrum af løsninger, der dels kan sikre en bedre tilgængelighed til arbejdspladserne i Allerød og dels kan påvirke medarbejdernes daglige transportadfærd i en mere bæredygtig retning. Allerød Kommune har et ambitiøst mål om at reducere CO 2 - udledningen med 25 % fra 2006 til Målsætningen kræver, at klimahensyn tænkes ind i det meste af det, som kommunen foretager sig, men også at erhvervsliv og borgere tænker i klimahensyn. Med godt medarbejdere, der dagligt pendler til Allerød for at arbejde, og heraf de fl este i bil, er det vigtigt også at lave en proaktiv indsats, rettet mod denne gruppe, for at nå de ambitiøse CO 2 -mål. Projektet har det specifi kke formål at få virksomheder i Allerød til enkeltvis og i fællesskab at etablere nye, bæredygtige transporttiltag, der kan påvirke medarbejdernes rejse både til/fra arbejde og i arbejdstiden. Med bæredygtige transporttiltag tænkes tiltag, der kan forbedre forholdene for cyklister, samkørende og brugere af den kollektive transport, og som kan motivere medarbejderne til at skifte bilen ud med f.eks. cyklen eller toget. Disse tiltag vil ikke kun gavne medarbejdernes tilgængelighed til arbejdspladsen, - virksomhederne vil også opleve en lang række fordele, som økonomiske besparelser, større medarbejdertilfredshed, færre sygedage mv. En proaktiv indsats på transportområdet vil desuden styrke virksomhedens miljøprofi l og gøre virksomhederne attraktive for nuværende og kommende medarbejdere. Udfordinger på transportområdet Som indledning til transportprojektet blev der i foråret 2012 gennemført en transportvaneundersøgelse blandt medarbejderne i de enkelte virksomheder. I alt deltog knap 1000 medarbejdere i transportvaneundersøgelsen. Fællestræk for virksomhederne i transportnetværket er, at medarbejderne rejser langt for at komme på arbejde og størstedelen benytter sig af bilen, når de pendler. I gennemsnit har en medarbejder 29,2 km til arbejde, hvilket er langt højere end landsgennemsnittet på 19,7 km. Gennemsnitligt 76 % benytter sig af bilen på arbejde, mens 11 % tager cyklen og 14 % benytter sig af den kollektive transport. Det giver en gennemsnitlig CO 2 -udledning på 9,8 kg pr. medarbejder pr. dag, svarende til at medarbejderne i de 6 virksomheder samlet udleder ca tons CO 2 pr år på deres transport til og fra arbejde. Medarbejderne begrunder i hovedtræk deres valg af bilen som primært transportmiddel med, at arbejdspladserne ligger svært tilgængelige. I forhold til den offentlige transport er det besværligt at rejse på tværs af s-togslinjerne, men også når man benytter sig af s-toget, kan det at komme de sidste 2-5 km fra stationen til arbejdspladsen være en udfordring. Om Formel M Formel M er et projektsamarbejde mellem 27 partnere, herunder 10 kommuner, 4 hospitaler. Movia, DSB, private trafi k-rådgivere, Danske Regioner, KL og 3 universiteter. Projektet fi nansieres af de 17 projektpartnere med tilskud fra Trafi kstyrelsen og Region Hovedstaden. Formel M sætter fokus på Mobility Management, som er en tilgang til trafi kplanlægning med fokus på høj grad af mobilitet under hensyn til miljø og klima. Hjørnestenen i tilgangen er at påvirke rejsen, inden den begynder, at påvirke valget af transportmiddel, samt at effektivisere transporten. Virkemidlerne er en kombination af holdningspåvirkning, information og tekniske tiltag. Allerød Kommune deltager bl.a. i projektsporet Mobilitetsplaner for virksomheder i lokale netværk, med demonstrationsprojektet, Grønt Transportnetværk for virksomheder i Allerød. Se mere på

5 Grønt transportnetværk Grønt Transportnetværk for virksomheder i Allerød et et netværk, der i foråret 2012 blev oprettet mellem en række større arbejdspladser i Allerød. Formålet med netværket er at skabe en fælles platform, hvor virksomhederne kan mødes for at udveksle erfaringer og etablere samarbejder om forskellige bæredygtige transporttiltag. Transport-netværket består pt. at 7 virksomheder, hver med mellem medarbejdere. Virksomhederne er spredt placeret i kommunen, men alle har de alligevel sammenlignelige forhold og udfordringer, når det gælder den trafi kale tilgængelighed. SCA Hygiene Products Beliggenhed: Gydevang 33, 3450 Allerød (Borupgaard) Beskæftigelse: Engroshandel med hygiejneprodukter Antal ansatte: 85 Afstand til nærmeste station: 2,1 km Burmeister & Wain Scandinavian Contractor Beliggenhed: Gydevang 35, 3450 Allerød (Borupgaard) Beskæftigelse: Udvikling, design, opførelse, drift & vedligeholdelse af biomasse- og dieselkraftværker. Antal ansatte: 260 Afstand til nærmeste station: 2,2 km Nordsjællands Konferencecenter Beliggenhed: Gydevang 39, 3450 Allerød (Borupgaard) Beskæftigelse: Konferencecenter og kontorhotel Antal ansatte: (inkl. erhvervslejere) Afstand til nærmeste station: 2,3 km SCA NORDSJÆLLANDS KONFERENCECENTER BWSC Hewlett-Packard Beliggenhed: Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød (Engholm) Beskæftigelse: Engroshandel med computere, ydre enheder og software Antal ansatte: 500 Afstand til nærmeste station: 2,3 km FRITZ HANSEN ALLERØD STATION NIRAS KONGEVEJEN KBH: 30 KM Niras Beliggenhed: Sortemosevej 19, 3450 Allerød Beskæftigelse: Rådgivende ingeniørvirksomhed Antal ansatte: 520 Afstand til nærmeste station: 1,8 km HEWLETT-PACKARD 2000 M S-TOG KBH: 30 MIN Widex Beliggenhed: Nymøllevej 6, 3540 Lynge Beskæftigelse: Udvikling, produktion og salg af høreapparater Antal ansatte: 720 Afstand til nærmeste station: 5,3 km WIDEX HILLERØDMOTORVEJEN KBH: 30 KM Fritz Hansen Beliggenhed: Allerødvej 8, 3450 Allerød Beskæftigelse: Fremstilling og salg af møbler Antal ansatte: Ca. 70 Afstand til nærmeste station: 500 m 5000 M - 5 -

6 Samkørselsdatabase Fakta En samkørselsdatabase er som udgangspunkt et lukket værktøj for medarbejderne i den enkelte virksomhed. Arbejdspladsen stiller databasen til rådighed, så medarbejderne kan fi nde fælleskørsel til og fra arbejde. Gennem databasen kan medarbejderne fi nde kolleger der bor tæt på en, eller tæt på ens rute til arbejde, som man kan køre sammen med. En samkørselsdatabase kan også fremme fælles kørsel til og fra møder, kurser og andre aktiviteter. Typisk er der på dette område næsten ingen koordinering mellem medarbejdere på tværs af afdelinger, men med en samkørselsdatabase kan man samtidig få en platform, hvori samkørsel til møder og kurser hurtigt og nemt kan organiseres. Fordele og besparelser En simpel samkørselsordning behøver ikke kræve de store omkostninger. Og bruges ordningen også aktivt til at organisere samkørsel til møder og kurser, vil virksomheder i følge Shareleaf (udbyder af samkørselsdatabase) kunne reducere kørte kilometer forbundet med kursus- og mødekørsel med 10% inden for første år. For de fl este virksomheder vil omkostningen til en samkørselsdatabase derfor betale sig hjem inden for 6-9 måneder. For medarbejderne kan det ligeledes medføre økonomiske besparelser. Ved at to kollegaer samkører 28 km. pr dag i et år, vil parterne kunne spare over kr. hver (28 km. ud og hjem 218 dage om året á 1,1 kr./km). Samkørsel til og fra arbejdspladsen berører ikke den enkelte medarbejders offentlige befordringsfradrag. Odense Universitetshospital - Kollegakørsel I 2002 startede et samkørselsprojekt på Odense Universitetshospital, som har 8000 ansatte, og på det aktuelle tidspunkt oplevede parkeringsproblemer. Kollegakørsel blev valgt som navn på projektet, da det signalerer noget mere positivt end samkørsel. Første skridt var en teaser plakat, der skulle vække undren omkring ordet Kol-le-gak-ørsel. Kort efter igangsattes den direkte markedsføring og et konkret match, hvor hver medarbejder fi k oplyst antallet af mulige samkørende kollegaer. Samtidig blev de præsenteret for de store besparelsesmuligheder på transportudgifterne. KørselsGaranti blev indført som et nyt tilbud, hvor man som samkørende for 20 kr. pr. måned kunne få betalt en taxi mellem OUH og hjemmet for medarbejdere på Fyn og en taxi til/fra stationen og togbilletter for medarbejdere uden for Fyn. Tilbuddet gjaldt ved sygdom og overarbejde. Da udgifterne viste sig at være meget små, blev ordning gjort gratis. Den psykologiske værdi var således større end den reelle værdi for medarbejderne. Siden hen blev der indført 5 reserverede p-pladser til kollegakører. De blev markeret med skilte, og hver kørselsordning kunne søge om en tilladelse. Pga. succes blev der tilføjet yderligere 5 p-pladser. Evalueringen viste at 39% af de tilmeldte kørte regelmæssigt sammen med en kollega. Kilde: Kollegakørsel - Markedsføring af samkørsel på Odense Universitetshospital, COGITA

7 Forslag til tiltag i transport-netværket Som medarbejder i en virksomhed lokaliseret i Allerød er det ikke ubetinget nemt at gøre andet end at tage bilen til og fra arbejde. Mange rejser forholdsvist langt for at komme på arbejde i Allerød. Bor man langs s-togslinjerne kan den kollektive trafi k være et oplagt alternativ til bilen, mens tilgængeligheden med kollektiv trafi k er knap så attraktiv, når man rejser på tværs. Derfor kan kan det være en fordel at etablere en samkørselsordning i virksomheden, så den generelle tilgængelighed til arbejdspladsen øges. I de transportvaneundersøgelser, som er lavet på virksomhederne i Allerød ses det, at 570 medarbejdere (fra 6 virksomheder) har tilkendegivet, at de har interesse for samkørsel. Særligt garantiordninger, som sikrer, at man ikke skal vente mere end 15 minutter, eller kan få betalt hjemtransporten, hvis samkørslen afl yses, er noget, som viste sig at have stor betydning for mange af medarbejderne på virksomhederne i Allerød. I nogle virksomheder er der allerede enkelte, der på eget initiativ kører sammen, enten hver dag eller når det lige passer ind. For de største virksomheder i Allerød-netværket forudses et godt brugergrundlag for en samkørselsdatabase, mens medarbejderne i de mindre virksomheder bor så spredt, at det kan være svært at fi nde en samkørselskollega. En mulighed kan være, at skabe en fælles samkørselsplatform på tværs af virksomhederne i netværket og derved udvide brugergrundlaget. Kom godt i gang Blandt udbydere af samkørselsdatabaser er: NIRAS har udviklet Transportalen, som er et brugervenligst kortbaseret system til optimering af samkørsel. Transportalen integrerer til Outlook og til personaledatabasen, og giver virksomhedens medarbejdere mulighed for at planlægge samkørsel til møder i arbejdstiden såvel som i den daglige pendling. Se mere på eller kontakt Kasper Dam Mikkelsen på mail: eller tlf.: GoMore sælger en hosted softwareløsning til organisering af samkørsel og anden fælles transport mellem virksomhedens medarbejdere. Se mere på eller kontakt Lasse Gejl på tlf.: Shareleaf leverer et system og en platform, der proaktivt opfordrer og hjælper virksomhedens ansatte med at koordinere samkørsel. Via en intelligent platform til virksomhedens intranet forbindes kollegaer på tværs af afdelinger vedrørende mødekørsel, kursuskørsel og anden transport i arbejdstiden. Systemet kender desuden medarbejdernes hjemmeadresser, og de ansatte vil derigennem kunne se, hvilke kolleger der bor og arbejder i nærheden af dem selv. at opnå konkrete forbedringer og samtidig generelle erfaringer med fremme af samkørs Projektet viser, at det er muligt at mange af de potentielle samkøren aktiveret, men der er man praktiske barrier Se mere på eller kontakt Michael Moncur på mail: eller tlf.: Billedet illustre Kollegakørslen till konceptet omkr KørselsGara Af civilingeniør Troels Andersen, Odense Kommune - 7 -

8 Udvalgte samkørselstiltag Arbejdspladsen kan gøre fl ere ting for både at sende et signal til medarbejderne om, at man bakker op om samkørsel, og samtidig gør det lettere for medarbejderne at fi nde samkørselskollegaer. Tiltagene her kan ses som et supplement til implementeringen af en samkørselsdatabase for at skabe opmærksomhed og opbakning om denne. Få et lift fra stationen Garanti for hjemkørsel Flere af virksomhederne i transportnetværket fortæller, at medarbejdere i bil ofte tager en kollega med fra stationen, hvis man på sin vej kommer forbi en, der står og venter på bussen eller går. Dette er en helt uformel ordning, som fungerer mellem kolleger, der kender hinanden. Det er en rigtig god idé, at tage kolleger med fra stationen, idet det kan være med til at gøre transporten fra hjem til arbejde hurtigere og mere behagelig. Hvis man kunne fi nde en måde, at gøre ordningen mere kendt og mere formaliseret, kunne det betyde, at medarbejdere, som kommer med toget stort set kunne regne med, at der kom en forbi, som gav et lift. Niras har eksempelvis indikeret, at de er interesseret i at lave et opsamlingssted i krydset ved Nymøllevej/ Sortemosevej og et ved deres egen udkørsel tæt på busstoppestedet. Ligeledes kunne virksomhederne i Engholm og Borupgård erhvervsområder aftale opsamlingspunkter, hvor man kan vente på et lift mellem station - arbejdsplads. Flere virksomheder kunne indgå i ordningen, således at man ikke kun samkører med egne kolleger men evt. også med medarbejdere fra nabovirksomheen. En forudsætning for at en sådan ordning kunne fungere er, at den bliver grundigt kommunikeret ud til alle medarbejdere. Ligeledes kræver det en vis masse af potentielle lift-givere, så man ikke skal vente for længe på et lift. En af de største barrierer for at medarbejdere samkører er risikoen for, at ens samkørsels-aftale afl yses i sidste øjeblik. For at imødekomme dette problem kan man etablere en KørselsGaranti, der sikrer de samkørende mulighed for at komme gratis hjem, hvis samkørslen bliver afl yst pga. pludselig sygdom eller overarbejde. Transporten kan enten ske med taxi eller med kollektiv trafi k, og virksomheden kan vælge at betale enten det hele eller den halve udgift til transporten. For at forhindre misbrug er det vigtigt at opstille klare retningslinier for hvilke situationer, der kan udløse betalt hjemtransport, f.eks. om den enkelte selv skal lægge ud og få pengene refunderet efterfølgende, og om man skal have godkendt transporten på forhånd. Umiddelbart kan det lyde som en bekostelig affære for virksomheden, men alle erfaringer viser, at usikkerheden er meget større end det reelle behov, hvilket betyder, at det er sjældent, at ordningen er i brug. Da den psykologiske værdi ved en sådan ordningen er meget stor, er det et effektivt virkemiddel, selv om det sjældent kommer i anvendelse. På Odense Universitetshospital, hvor man har afprøvet en samkørselsordning, var der i løbet af de første ni måneder udgifter for 1200,- kr. i forbindelse med ordningen. Derudover skal man regne med lidt arbejdstid til administration af ordningen. Et forslag kunne være, at lave en gruppe af interesserede medarbejdere, enten i de enkelte virksomheder eller på tværs af f.eks. virksomheder i Borupgård, som kan udforme et koncept for en ordning

9 Reserverede p-pladser til samkørere Markedsføring af ordningen Man kan også vælge at tilskynde medarbejderne til samkørsel ved at etablere særlige p-pladser nær hovedindgangen, der er reserverede til samkørende. Antallet af reserverede pladser afhænger af virksomhedens størrelse og antallet af samkørende. Det vigtigste er dog, at antallet af pladser skal stå i forhold til behovet, så der må hverken være for få eller for mange, da begge dele kan skabe modvilje blandt medarbejderne. Hvis man etablerer reserverede p-pladser, skal disse markeres tydeligt på p-pladsen, og der skal udarbejdes retningslinier for brug af pladserne. For at sikre og synliggøre, at det er samkørende, der benytter pladserne, er det også vigtigt at disse bliver udstyret med en p-tilladelse, der skal placeres i bilen. På Odense Universitetshospital, hvor man har afprøvet en samkørselsordning, var udgiften til etablering af fem reserverede p-pladser på OUH var 3500,- kr. til fem skilte. Hvis man som arbejdsplads laver en samkørsels/ ordning, er det vigtigt at synliggøre tilbuddet og informere medarbejderne om muligheden. Det behøver ikke være forbundet med mange omkostninger at markedsføre ordningen til medarbejderne. Det væsentligste er, at tilbuddet og fordelene for den enkelte medarbejder ved samkørsel kommunikeres ud i hele organisationen. Det er også vigtig at forklare, hvorfor virksomheden overhovedet interesserer sig for medarbejdernes transport til og fra arbejde, så hensigten og formålet med initiativet er klart for medarbejderne. I forbindelse med markedsføring af samkørsel på en virksomhed er det en god idé: at markedsføre de økonomiske besparelser, man kan opnå ved samkørsel, at bruge de kommunikationskanaler, der bliver brugt i virksomheden i dagligdagen (intranet medarbejderblad, nyhedsbreve, , møder osv.), herudover at hænge plakater op på synlige steder i virksomheden eller at sende en folder ud med lønsedlen, at fremhæve, hvis der i tilknytning til ordningen er etableret særlige tiltag, der tilgodeser samkørende, at inddrage nøglemedarbejdere, så de mundtligt kan videregive korrekte oplysninger om formål, hensigt og indhold osv. i ordningen, så der ikke skabes myter og misforståelser, der kan skabe modstand mod tiltaget, at fortælle nye medarbejdere om ordningen, at gøre omverdenen opmærksom på initiativet, at formidle gode råd til medarbejderne om samkørsel, eks. mht. forventningsafstemning, praktiske detaljer om tider og steder, samkørselskultur, økonomi osv

10 Certifi ceret cykelvenlig arbejdsplads Fakta Cykelvenlig Arbejdsplads er en arbejdsgiverbaseret ordning, som fokuserer på motivation og gode vilkår for den cyklende medarbejder. Virksomheden arbejder bevidst og målrettet med at forbedre medarbejderes, kunders og gæsters muligheder for og incitament til at bruge cyklen, både til/fra arbejde og i fritiden. Cyklistforbundet tilbyder alle arbejdspladser hjælp til at blive mere cykelvenlige. Virksomheden får besøg af en konsulent, som rådgiver om, hvordan forholdene for cyklister kan forbedres. Målet er en skræddersyet indsats, der passer til den enkelte virksomhed. Dansk Cyklist Forbunds konsulenter besøger virksomheden og gennemgår de fysiske rammer. Der ses bl.a. på forhold som cykelparkering, omklædning og cykelservice. På baggrund af observationerne og et interview med virksomhedens kontaktperson, udarbejdes en rapport og et katalog over relevante og mulige forbedringer. I forlængelse af tilstandsrapporten, eller når virksomheden har forbedret forholdene, kan Cyklistforbundet gennemgå virksomheden med henblik på certifi cering. Virksomheden kan blive certifi ceret som Cykelvenlig Arbejdsplads ved at opfylde en række konkrete krav. Kravene drejer sig både om at etablere de nødvendige faciliteter og om at opbygge en stemning på arbejdspladsen, der gør, at de bliver brugt. Når kravene til faciliteter og medarbejdertilfredshed er opfyldt, udsteder Cyklistforbundet certifi katet. Besparelser og fordele Med ordningen signalerer virksomheden til sine medarbejdere, at den tillægger motion og sundhed stor betydning, og virksomheden får samtidig mulighed for at profi lere sig som en sundheds- og miljøbevidst arbejdsplads. Samtidig vil virksomheden opleve fordele, som: Færre sygedage blandt medarbejderne. Medarbejdere med mere fysisk og mental energi. Mindre trængsel på parkeringspladsen. Cyklistforbundet oplyser følgende priser: Tilstandsrapport og handlingsforslag koster kr. pr. adresse det første år, og derefter kan man være med på vedligeholdelsesniveau til en betydeligt lavere pris. Derudover kan nogle supplerende tiltag være relevante for virksomheden: Transportvaneundersøgelse blandt virksomhedens ansatte og evaluering af potentiale: kr. Certifi cering: kr. Produktforslag: efter aftale I alt er 16 virksomheder rundt i landet certifi cerede som Cykelvenlige Arbejdspladser. Novozymes - Cykelvenlig Arbejdsplads En fysisk inaktiv mand har 3,2 fl ere fraværsdage fra sit arbejde om året end den fysisk aktive mand, mens forskellen hos kvinder er 6,7 fraværsdage. Til sammenligning kan det nævnes, at det gennemsnitlige antal fraværsdage for beskæftigede personer er 6,3. Omkring 8 procent af alle helbredsbetingede førtidspensioner skyldes fysisk inaktivitet, og her er det næsten den samme andel for mænd og kvinder. Hos Novozymes fokuseres der på cykling som et transportmiddel og ikke mindst som en måde at være fysisk aktiv på. Der er cykelværksteder på strategisk udvalgte steder, fx i cykelparkeringslokaler og hos de tre portvagter. Cykelhjelme er uddelt til alle interesserede medarbejdere. Cykelmekanikkurser bliver udbudt løbende, og arbejdspladsen deltager årligt i kampagnen Vi cykler til arbejde med øget deltagelse for hvert år. kilde: Dansk Cyklistforbund

11 Forslag til tiltag i transport-netværket Forholdene for cyklister er allerede gode på mange af arbejdspladserne i Allerød-netværket. Flere virksomheder har overdækket cykelparkering med god kapacitet samt gode omklædnings- og badefaciliteter. Samtidig arbejder virksomhederne også for at motivere medarbejderne til at cykle, bl.a. ved at deltage i kampagner som Vi Cykler Til Arbejde. Ingen virksomheder har dog lokalt cykelværksted eller er tilmeldt en cykelserviceordning. I spørgeskemaundersøgelserne pointerer medarbejdere besværligheden ved at skulle trække sin cykel 2 km til stationen (hvor de nærmeste cykelhandlere ligger), hvis dækket er punkteret. Dette problem kan løses nemt og billigt, enten ved at etablere et mini-cykelværksted på arbejdspladsen, arrangere cykelreparationskurser eller ved at tilmelde virksomheden en cykelserviceordning (se næste side). Kom godt i gang Læs meget mere om cykelvenlig arbejdsplads på Konsulentydelser/Cykelvenlig-arbejdsplads Eller kontakt projektleder Allan Carstensen for yderligere information. Mail: / tlf: Det vurderes, at alle virksomhederne i Allerød-netværket nemt og billigt vil kunne opgradere cykelforholdene og efter/ følgende blive certifi ceret som Cykelvenlige Arbejdspladser. BRFkredit - Cykelvenlig Arbejdsplads Omklædnings- og badefaciliteterne er blevet udvidet. Der er blevet bygget nye cykelskure, og der er gennemført cykelvedligeholdelseskurser. Derudover er der oprettet et cykelværksted, hvor medarbejderne kan få forårsklargjort deres cykel. Vi vil ikke tage ansvaret for vores medarbejderes sundhed, men vi vil sørge for, at rammerne er i orden, så hver medarbejder har muligheden for selv at tage det sunde valg - Lars Hilberg, HR Direktør kilde: Dansk Cyklistforbund

12 Firmacykler Fakta Firmacykler kan enten være deciderede pendlercykler, til brug mellem station og arbejdsplads, eller det kan være cykler, som bruges til møder i arbejdstiden. Afhængig af behovet kan fi rmacyklerne tildeles bestemte medarbejde, som evt. betaler cyklen via en bruttolønsordning, eller de kan indgå i en fælles pulje, som frit kan benyttes af alle medarbejdere. Kendetegnet ved en fi rmacykel er, at den er forsynet med virksomhedens logo, er virksomhedsbetalt og indgår i en cykelserviceordning. Alt efter behovet kan vælges forskellige typer cykler, eller en kombination af disse. Eksempler kan være: Fordele og besparelser Fordelen ved fi rmacykler på virksomheder i Allerød er, at de medvirker til en hurtig, fl eksibel forbindelse til s-toget. Herved bliver det mere attraktivt, at benytte kollektiv transport til møder ude af huset, og virksomheden kan spare store udgifter på taxi, kørselsgodtgørelse, parkeringsafgifter mv. Firmacyklerne kommer desuden til at fungere som virksomhedens visitkort i bybilledet og bliver samtidig forbundet med de miljø- og sundhedsværdier, der er knyttet op om cykling. Virksomheden får et grønt imageløft både i medarbejdernes og i omverdenens øjne og cyklerne bliver en del af virksomhedens markedsføring. almindelige cykler elcykler kan være det helt rigtige, hvis de skal bruges over længere afstande eller i bakket terræn. foldecykler har den fordel, at de hurtigt kan foldes sammen og tages gratis med i bus eller tog. Som priseksempel kan Det Økologiske Råd tilbyde fi rmacykler med medfi nansiering fra Cykelpuljen. Der gives støtte svarende til 20 % af indkøbsprisen til de første 200 arbejde-stationcykler tilmeldt ordningen. Cyklerne tilbydes til kroner og med de 20% i medfi nansiering koster cyklen kun kroner i anskaffelse for virksomheden. På en bruttoløns-ordning svarer det til ca. 50 kr. pr. måned ved en skatteprocent på 50. Inkluderet i prisen er 2 årlige eftersyn. Arbejde-stationscykler til ansatte på Hillerød Hospital En hindring for at tage toget på arbejde er, for mange medarbejdere på Hillerød Hospital, at der også er transport mellem stationen og arbejdspladsen, som tager tid og er besværlig. For at fjerne den hindring har Det Økologiske Råd i samarbejde med Hillerød Hospital og cykelværkstedet Baisikeli Aps indgået en aftale om at stille 50 stationscykler til rådighed for medarbejderne. Overordnet har vi et ønske om at fremme mere bæredygtig transport. Ordningen understøtter således, at fl ere medarbejdere tager tog eller bus frem for bil. For hospitalet har det også den positive effekt, at der bliver frigivet parkeringspladser. Endelig bidrager projektet til, at medarbejderne får en mere sund livsstil - Suzanne Aaholm, hospitalsdirektør. Ordningen er støttet med tilskud fra Det Økologiske Råd via Trafi kministeriets cykelpulje, og aftalen betyder konkret, at man som medarbejder for ca. 60 kroner om måneden efter skat kan få rådighed over en cykel, der kan bruges til transport mellem Hillerød Hospital og Hillerød Station. Finansieringen sker via en bruttolønsordning. Med i prisen er to årlige eftersyn, som cykelværkstedet Baisikeli Aps står for samt sikker parkering ved Hillerød Station. Baggrunden for projektet er, at Det Økologiske Råd har lavet en rapport over behovet for stationscykler i en række virksomheder i Hillerød, herunder Hillerød Hospital. Rapporten viser, at en stationscykel-ordning har relevans for Hillerød Hospital. 21 procent af de adspurgte i rapporten tilkendegav således, at de kunne være interesseret i en arbejde-stationscykel. To tredjedele mente dog at cyklen skulle være gratis, mens en tredjedel var klar til at give 50 kr. eller mere i måneden. For Hillerød Hospital svarer det til, at ca. 150 medarbejdere skulle være interesseret i en arbejde-stationscykel. Alle cykler er forsynet med logo fra Hillerød Hospital. kilde: Det Økologiske Råd

13 Forslag til tiltag i transport-netværket Der kan være fl ere grunde for en virksomhed til at anskaffe sig fi rmacykler. I Allerød-netværket er alle virksomheder placeret mere end 2 km fra stationen, hvilket kan hindre mange i at tage toget til/fra arbejde og til møder, fordi den sidste strækning med bus er for ufl eksibel. Da de færreste virksomheder i netværket afholder møder indenfor en realistisk cykelafstand, er det mest oplagt, at fi rmacyklen anvendes til at skabe forbindelse mellem arbejdsplads og station. Firmacyklerne kan stilles til rådighed både for medarbejderne, men også for gæster, der skal til møde hos virksomheden. Herved sendes også et grønt signal til kunder og samarbejdspartnere. Såfremt én til fl ere virksomheder ønsker at anskaffe sig fi rmacykler, kan man indgå en dialog med DSB om at få oprettet afl åste parkeringspladser til fi rmacyklerne på stationen. Er fl ere virksomheder interesserede i anskaffelsen af fi rmacykler, kan en mulighed også være, at alle fi rmacyklerne puljes i en fælles fi rmacykelordning, for derved at opnå fl ere fi rmacykler og større fl eksibilitet. Kom godt i gang Firmacykler kan f.eks. købes gennem: Det Økologiske Råd sælger kvalitetscykler, monteret med både lys og lås samt virksomhedens logo på cykelstellet. Inkluderet i prisen er 2 årlige eftersyn hvor det socialøkonomiske cykelværksted Baisikeli kommer ud på arbejdspladsen og gennemgår cyklerne fra A-Z. Læs mere på dk/ > Trafi k og Luft > Cykeltrafi k, eller kontakt Katrine Vestermark Køber på Workplus. Hvis virksomheden er tilmeldt Workplus, DSBs virksomhedsprogram, gives der rabat på cykler gennem JustBike. Cyklerne kan leveres med eget virksomhedslogo og er tilknyttet en serviceordning. Læs mere på eller kontakt: Torben Aagaard på Bikedreams, Allerød, udlejer fi rmacykler til virksomhederne og sørger for alt det praktiske, som service, rengøring, vedligeholdelse, opbevaring samt udlevering og modtagelse. Cyklerne monteres med lås, lygter og fi rmalogo. Kontakt Martin Spangsberg på mail: eller tlf Firmacyklen sælger kvalitetscykler med fi rmalogo og inkluderet serviceordning. Se mere på www. fi rmacyklen.dk, eller kontakt Firmacyklen på mail: rmacyklen.dk / tlf.: Cykelbanditten har stor erfaring med at specialdesigne unikke virksomhedscykler. Se mere på eller kontakt Cykelbanditten på mail: / tlf.: foto: Dansk Cyklistforbund

14 Udvalgte cykeltiltag Arbejdspladsen kan gøre fl ere ting for dels at sende et signal til medarbejderne om, at man bakker op om cykling og dels gøre det mere attraktivt at tage cyklen. Cykelservice på arbejdspladsen Cykelværksted Arbejdspladsen kan lave en aftale med en cykelsmed om, med jævne mellemrum at komme og reparere og servicere medarbejdernes cykler. Ordningen vil typisk være et tilbud, som er gratis for virksomheden at være tilmeldt, og som medarbejderne selv betaler for. Medarbejderne kan booke tid og så afl evere deres cykel et bestemt sted den pågældende dag, hvorefter den bliver repareret og er klar, når medarbejderen skal hjem samme dag. I København og nærmeste omegn tilbyder fi rmaet DinCykelven en veletableret cykelserviceordning. Ordningen er endnu ikke så geografi sk udbredt, at den dækker Allerød, men der er planer om udvidelser i løbet af næste år. Der kan læses mere om konceptet, priser mv. her: Begge cykelhandlere i Allerød, Pauli Cykler og Bikedreams, tilbyder en lignende ordning for virksomheder, hvor medarbejderne kan få serviceret og repareret deres cykler. Kontakt: Pauli Cykler M.D Madsensvej 6, 3450 Allerød tlf.: mail: BikeDreams Stationsbygningen, Allerød Stationsvej 4A, 3450 Allerød tlf.: / mail: Et cykelværksted kan være lige fra en værktøjskasse med lappegrej, pumpe mm. til et decideret værksted. Bare det, at der er mulighed for at pumpe og lappe sin cykel, kan betyde meget for de, som tager cyklen på arbejde. Cyklistforbundet anslår, at et basis cykelværsted kan etableres for ca kr. Få inspiration hos Cyklistforbundet. Kontakt projektleder Allan Carstensen på mail: eller tlf: Kursus i reparation af cykel Dansk Cyklistforbund tilbyder at komme ud på virksomheder og holde en workshop, hvor medarbejderne kan lære at servicere og reparere deres cykel. Cyklistforbundet leverer to forskellige kurser i cykelmekanik: Cykelpleje for den dovne Et foredrag, hvor der lægges vægt på enkle og tilgængelige løsninger i cykelvedligehold. Varighed: min. Afholdes på virksomheden for det antal deltagere, der er plads til. Pris 3000 kr ex. moms. Dus med din cykel Praktisk kursus, hvor kursisterne gennem øvelser lærer, hvordan de enkelt og let kan vedligeholde og justere netop deres cykel. Varighed: Afholdes på virksomheden for et hold på max. 14 deltagere. Pris 3000 kr ex. moms ved 1 instruktør, 5000 kr ex. moms ved 2 instruktører. Kontakt Dansk Cyklistforbund, projektleder Allan Carstensen på mail: eller tlf:

15 Prøv en el-cykel Cykeltiltag hos DMI Grundlæggende er en elcykel en ganske almindelig cykel med elektrisk hjælpemotor, der assisterer så længe, man træder i pedalerne. Motoren er monteret i for- eller bagnav og får strøm fra et batteri, der oplades via stikkontakten. Som udgangspunkt er en el-cykel noget dyrere end en almindelig cykel, men til gengæld kan den nemt erstatte bilen eller bussen på vej til arbejde. På en god el-cykel er det muligt at pendle op til 2x30 km hver dag. Og el-cyklen er billig i drift. Har man f.eks. 20 kilometer til jobbet, bruger cyklen for øre strøm tur-retur svarende til 150 kroner årligt. Regnes med batteriskift hvert tredje år, er den samlede årlige driftsomkostning for el-driften højst kroner. Herudover bidrager alene befordringsfradraget væsentligt til investeringen. Mange kender ikke til elcykler, og får en ahaoplevelse når de prøver en. Derfor vil et arrangement, hvor el-cykler demonstreres for medarbejderne højst sandsynligt være et tilløbsstykke. E-wheels kommer gerne ud og demonstrerer el-cykler for virksomhedernes medarbejdere. Læs mere om el-cykler på eller kontakt: Jesper Berggren: tlf.: Det er nu altid muligt at låne en cykelpumpe på arbejdspladsen, og der er aftalt en rabatordning med en lokal cykelsmed. I forbindelse med at blive Cykelvenlig arbejdsplads, har DMI i samarbejde med Cyklistforbundet med stor succes afholdt kurserne Cykelpleje for de dovne og Dus med din cykel. kilde: Dansk Cylistforbund Cykeltiltag hos Johnson Controls Johnson Controls har fået lavet en rabatordning hos to cykelhandlere. Medarbejderne tilbydes billige cykelhjelme med logo, og cyklisterne har mulighed for omklædning og bad. Ved de overdækkede cykelskure er der luftkompressorer, så det er let af pumpe cyklen. Deres næste projekt er at etablere et lille indendørs værksted, hvor man kan lappe og servicere sin cykel. Derudover deltager arbejdspladsen i forskellige cykelløb og er for andet år i træk med i kampagnen Vi cykler til arbejde. kilde: Dansk Cyklistforbund foto: E-Wheels

16 Erhvervskortet Fakta Erhvervskortet er et arbejdsgiverbetalt periodekort til bus, tog og metro, som virksomheden tilbyder sine ansatte. Virksomheden betaler pendlerkortet og trækker udgiften fra i medarbejderens bruttoløn. Derved sparer medarbejderen skatten af det beløb, som Erhvervskortet koster. Med Erhvervskortet kan de fl este med under kilometer hver vej til og fra deres arbejdsplads spare penge ved at benytte bus, tog eller metro - uanset hidtidig transportform. Virksomheden lægger penge ud for medarbejderen og påtager sig en smule arbejde i forbindelse med lanceringen og drift. Men derudover koster ordningen ikke virksomheden noget. Forslag til tiltag i Allerød-netværket I virksomhedernes transportvaneundersøgelser svarer i alt 370 medarbejdere, at Erhvervskortet har stor eller nogen betydning for, om de ville vælge at benytte sig mere af den kollektive transport. Alligevel er kun en enkelt virksomhed tilmeldt erhvervskortordningen. Erhvervskortordningen kan anbefales til alle virksomheder i Allerød-netværket. I og med at ordningen ikke medfører økonomiske udgifter, er det en nem måde at støtte op om de medarbejdere, der allerede bruger eller overvejer at skifte over til den kollektive transport. Fordele og besparelser Medarbejderne sparer 11,3 procent af periodekortets pris ved at få det som et Erhvervskort i stedet for selv at købe det. Hertil kommer en betydelig skattefordel, som gør, at medarbejderne sparer mange penge hvert år - uanset om de før var bilister eller brugere af offentlig transport. Skattefordelene betyder eks. at: nuværende bilister fortsat kan køre i sin egen bil 1-2 dage om ugen og alligevel spare penge i forhold til at køre bil hver dag, cyklister, som udskifter cyklen med bussen bare 2 dage om ugen, vil opleve, at et Erhvervskort er billigere i drift, eksisterende brugere af den kollektive transport, kan typisk spare 1/3 af udgifterne til pendling, hvis man har under km hver vej. Når man får et Erhvervskort, mister man sit befordringsfradrag. Alligevel er det altid en fordel at tage imod Erhvervskortet, hvis der er under 30 km mellem hjem og arbejdsplads. På k.dk/erhvervskort, kan man beregne sin personlige besparelse. Beregningerne tager udgangspunkt i, om man er nuværende bilist, cyklist eller kollektiv bruger. Erhvervskortet er en mulighed for at øge medarbejdertilfredsheden samt tiltrække og fastholde medarbejdere. Erhvervskortet er med til at fremme brugen af offentlig transport. Det gavner miljøet og reducerer trængslen på vejene. Virksomheden har ingen udgifter ved ordningen, kun en smule administration i forbindelse med opstart af ordningen og ved ombytning af kort

17 Kom godt i gang Det er nemt at indføre Erhvervskortet, og ordningen er simpel at administrere for virksomheden. Movia hjælper med alt det praktiske og rådgiver gerne både før, under og efter ordningen er etableret. Kontakt Movias erhvervsteam på mail: moviatrafi k.dk eller tlf. til / Er man i tvivl om, hvor mange medarbejdere der er interesserede i et Erhvervskort, gennemfører Movias erhvervsteam gerne en kort web-baseret undersøgelse, der viser, hvor stor interessen er. foto: Allerød Kommune

18 Information om kollektiv trafi k Arbejdspladsen kan nemt og ganske gratis gøre det nemmere for både medarbejdere og besøgende at benytte sig af den kollektiv trafi k, når rejsen til/fra arbejde og til møder planlægges. Realtidsvisning på infoskærme Realtidsvisning på intrantettet Med Rejseplanen på informationsskærme kan virksomheden nemt oplyse gæster og medarbejdere om, hvornår næste bus eller s-tog kører fra et nærtliggende stoppested eller stationen. Rejseplanen leverer gratis afgangstider, som kan integreres på en skærm, virksomheden selv har til rådighed, f.eks. i receptionen eller et mødelokale. Med realtidsvisning på intranettet kan man enkelt vise medarbejderne, hvornår næste bus eller s-tog kører fra et stoppested eller en station nær virksomheden. Rejseplanen leverer gratis software, som kan implementeres på intranettet. Følg beskrivelsen her eller kontakt Rejseplanen A/S på 1. Få et link, som kan sættes direkte ind i skærmen. Kan skærmen gå på internettet, vises tiderne med det samme. Linket indeholder en visning af de næste tider for bus og s-tog i en defi neret visning Gå til download.rejseplanen.dk. Vælg Hent afgangstavler-kode til din hjemmeside. Skriv hvilken hjemmeside, afgangstavlen skal downloades til. 2. Eller få et link, som virksomheden selv kan designe. Rejseplanen sender et XML-link, som virksomheden selv kan style og anvende i en skærm, så det evt. passer til det øvrige design, der anvendes Vælg hvilket stoppested eller station, der skal vises afgange fra. Hent den kode, der skal indsættes på hjemmesiden (Rejseplanen viser hvordan). Kontakt Rejseplanen A/S på for at få yderligere information om de to muligheder

19 Rejseplanen på intrantettet Med Rejseplanen på intranettet kan medarbejderne nemt og hurtigt planlægge deres rejse hjem eller til møder. Rejseplanen leverer gratis software, som kan implementeres på intranettet. Følg beskrivelsen her eller kontakt Rejseplanen A/S på Gå til download.rejseplanen.dk. Vælg Hent Rejseplanen kode til din hjemmeside. Vælg, hvordan Rejseplanen skal se ud på hjemmesiden. Vælg, på hvilket domæne Rejseplanen skal placeres. Skriv evt. virksomhedens adresse, så medarbejderne kun skal skrive, hvor de skal rejse fra. Hent den en kode, der skal indsættes på din hjemmeside (Rejseplanen viser hvordan). foto: Rejseplanen A/S

20 Samkørsel i taxi Fakta Flere taxiselskaber er efterhånden begyndt at tilbyde samkørsel i taxi. Heriblandt har 4x35 tilbuddet CPHtaxa, som omhandler samkørsel i taxi til lufthavnen til faste priser. Taxiselskabet koordinerer rejserne og sørger for, at kunderne samles op og sammensættes på den mest optimale måde i forhold til afrejsetidspunkt og den korteste rute med højst to stop undervejs. Forslag til tiltag i transport-netværket Hvis fl ere virksomheder er interesseret i taxisamkørsel, kunne det være en fordel, at henvende sig til det samme taxiselskab, idet der skal en vis mænge af kunder til, for at få samkørselssystemet til at fungere. Al booking og betaling foregår via hjemmesiden www. cphtaxa.dk, hvor man med få klik kan vælge og sammensætte sin taxirejse. Ligesom man kender det fra den moderne fl ybranche, kan man selv være med til at bestemme, om man vil rejse på Budget- eller på Privat-klasse. De to kategorier svarer til, om man vil køre sammen med andre eller have sin helt egen vogn. Samkørslen bliver i første omgang tilbudt i et større område nord for København, nærmere bestemt fra Gentofte i syd til Hørsholm og Birkerød i nord samt Lyngby, Holte, Virum og Vedbæk. Fordele og besparelser Mange virksomheder har store udgifter til taxikørsel, og en måde at mindske udgifterne på er at køre fl ere sammen i taxien. Det kan være internt i virksomheden men også på tværs af virksomheder. Taxa 4x35 oplyser følgende om samkørsel fra Allerød til lufthavnen (49 km): Normal taxipris: kr. 790,- Samkørsel (Budget): kr. 339,- (57 % besparelse) Fastpris (Privat): kr. 589,- (25 % besparelse) Betingelser for samkørsel til virksomheder er, at taxien skal bestilles mindst 2 timer før ønsket afhentning, og at afhentningstidspunktet er + / - 10 min. i forhold til det ønskede afhentningstidspunkt

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Delebiler til erhverv

Delebiler til erhverv Projektrapport Delebiler til erhverv Et projekt gennemført af Delebilfonden Støttet af Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden 1 Indhold 1 RESUMÉ 4 2 PROJEKTBAGGRUND 5 3 METODE 7 3.1.1 PROJEKTET ER BYGGET

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21

Pendlere vælger frivilligt bilen fra med mobility management Anna Thormann, Projektleder. Anna.thormann@gate21.dk Gate 21 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Deleøkonomiens klimapotentiale

Deleøkonomiens klimapotentiale I de senere år er der i Danmark og internationalt blevet etableret en række såkaldte deleøkonomiske virksomheder og foreninger. Blandt flere fortrin fremhæver fortalere, at deleøkonomien kan lede til en

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING

FYNBUS 2011 ÅRSBERETNING FYNBUS 211 ÅRSBERETNING FynBus 211 FORORD Historien om FynBus i 211 er historien om, hvordan tingene begyndte at lykkes. Ovenpå en række turbulente år med mange forandringer og tilpasninger, blev 211 et

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere