IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN. Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE"

Transkript

1 IDÉKATALOG TIL FREMME AF BÆREDYGTIG TRANSPORT PÅ ARBEJDSPLADSEN Grønt Transportnetværk for Virksomheder i Allerød ALLERØD KOMMUNE

2 Forord Formålet med dette idékatalog er at give virksomheder i Allerød et samlet opslagsværk, hvori der kan søges inspiration og viden omkring tiltag inden for grøn transport. Der er taget udgangspunkt i de behov, interesser og potentialer, der er aktuelle for lokale virksomheder i Allerød, både på baggrund af de transportvaneundersøgelser, der er gennemført på ind til videre 6 virksomheder i Allerød, og de netværksmøder, der er afholdt til nu. Kataloget er opdelt efter typer af tiltag; først gennemgås tiltag rettet mod medarbejdernes transport til og fra arbejde, opdelt i tiltag til fremme af henholdsvis cykling, samkørsel og kollektiv transport. Herefter behandles tiltag, som er rettet mod virksomhedens tjenesterejser. I det følgende er der kort redegjort for de udvalgte tiltags funktioner, fordele og besparelser for virksomheden, ligesom der er angivet eksempler på andre virksomheder, som har afprøvet tiltaget. Det er forsøgt at forholde hvert tiltag til de forhold, der gør sig gældende for virksomheder i Allerød, samt at komme med forslag til, hvordan arbejdet med de forskellige initiativer kan gribes an. Endelig er der relevant information om, hvordan man kommer godt i gang, kontaktoplysninger mv. Det er tanken, at idékataloget kan opdateres og udvides løbende og anvendes af alle virksomheder, som vil sætte fokus på transporten og igangsætte initiativer til gavn for medarbejderne, klimaet og økonomien. Det er håbet, at kataloget kan opdateres med lokale eksempler og erfaringer hen ad vejen. Kataloget kan læses fra ende til anden, men kan også anvendes som opslagsværk. Allerød Kommune, november

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 FREMME AF SAMKØRSEL Samkørseldatabase 6 Udvalgte samkørselstiltag 8 få et lift fra stationen garanti for hjemkørsel reserverede p-pladser til samkørere markedsføring af ordningen FREMME AF CYKLISME Certifi ceret cykelvenlig arbejdsplads 10 Firmacykler 12 Udvalgte cykeltiltag 14 cykelservice på arbejdspladsen cykelværksted kursus i reparation af cykel prøv en el-cykel FREMME AF KOLLEKTIV TRANSPORT Erhvervskortet 16 Information om kollektiv trafi k 18 realtidsvisning på infoskærme realtidsvisning på intranettet rejseplan på intranettet TJENESTEREJSER Samkørsel i taxi 20 Indkøb af fælles mødebiler 22 Videomøder 24 Rejsepolitik for tjenesterejser

4 Indledning Nyt transportprojekt i Allerød Allerød Kommune har iværksat et samarbejde med en række store virksomheder, med det formål at skabe fælles bæredygtige transporttiltag. Med bæredygtige transporttiltag tænkes et bredt spektrum af løsninger, der dels kan sikre en bedre tilgængelighed til arbejdspladserne i Allerød og dels kan påvirke medarbejdernes daglige transportadfærd i en mere bæredygtig retning. Allerød Kommune har et ambitiøst mål om at reducere CO 2 - udledningen med 25 % fra 2006 til Målsætningen kræver, at klimahensyn tænkes ind i det meste af det, som kommunen foretager sig, men også at erhvervsliv og borgere tænker i klimahensyn. Med godt medarbejdere, der dagligt pendler til Allerød for at arbejde, og heraf de fl este i bil, er det vigtigt også at lave en proaktiv indsats, rettet mod denne gruppe, for at nå de ambitiøse CO 2 -mål. Projektet har det specifi kke formål at få virksomheder i Allerød til enkeltvis og i fællesskab at etablere nye, bæredygtige transporttiltag, der kan påvirke medarbejdernes rejse både til/fra arbejde og i arbejdstiden. Med bæredygtige transporttiltag tænkes tiltag, der kan forbedre forholdene for cyklister, samkørende og brugere af den kollektive transport, og som kan motivere medarbejderne til at skifte bilen ud med f.eks. cyklen eller toget. Disse tiltag vil ikke kun gavne medarbejdernes tilgængelighed til arbejdspladsen, - virksomhederne vil også opleve en lang række fordele, som økonomiske besparelser, større medarbejdertilfredshed, færre sygedage mv. En proaktiv indsats på transportområdet vil desuden styrke virksomhedens miljøprofi l og gøre virksomhederne attraktive for nuværende og kommende medarbejdere. Udfordinger på transportområdet Som indledning til transportprojektet blev der i foråret 2012 gennemført en transportvaneundersøgelse blandt medarbejderne i de enkelte virksomheder. I alt deltog knap 1000 medarbejdere i transportvaneundersøgelsen. Fællestræk for virksomhederne i transportnetværket er, at medarbejderne rejser langt for at komme på arbejde og størstedelen benytter sig af bilen, når de pendler. I gennemsnit har en medarbejder 29,2 km til arbejde, hvilket er langt højere end landsgennemsnittet på 19,7 km. Gennemsnitligt 76 % benytter sig af bilen på arbejde, mens 11 % tager cyklen og 14 % benytter sig af den kollektive transport. Det giver en gennemsnitlig CO 2 -udledning på 9,8 kg pr. medarbejder pr. dag, svarende til at medarbejderne i de 6 virksomheder samlet udleder ca tons CO 2 pr år på deres transport til og fra arbejde. Medarbejderne begrunder i hovedtræk deres valg af bilen som primært transportmiddel med, at arbejdspladserne ligger svært tilgængelige. I forhold til den offentlige transport er det besværligt at rejse på tværs af s-togslinjerne, men også når man benytter sig af s-toget, kan det at komme de sidste 2-5 km fra stationen til arbejdspladsen være en udfordring. Om Formel M Formel M er et projektsamarbejde mellem 27 partnere, herunder 10 kommuner, 4 hospitaler. Movia, DSB, private trafi k-rådgivere, Danske Regioner, KL og 3 universiteter. Projektet fi nansieres af de 17 projektpartnere med tilskud fra Trafi kstyrelsen og Region Hovedstaden. Formel M sætter fokus på Mobility Management, som er en tilgang til trafi kplanlægning med fokus på høj grad af mobilitet under hensyn til miljø og klima. Hjørnestenen i tilgangen er at påvirke rejsen, inden den begynder, at påvirke valget af transportmiddel, samt at effektivisere transporten. Virkemidlerne er en kombination af holdningspåvirkning, information og tekniske tiltag. Allerød Kommune deltager bl.a. i projektsporet Mobilitetsplaner for virksomheder i lokale netværk, med demonstrationsprojektet, Grønt Transportnetværk for virksomheder i Allerød. Se mere på

5 Grønt transportnetværk Grønt Transportnetværk for virksomheder i Allerød et et netværk, der i foråret 2012 blev oprettet mellem en række større arbejdspladser i Allerød. Formålet med netværket er at skabe en fælles platform, hvor virksomhederne kan mødes for at udveksle erfaringer og etablere samarbejder om forskellige bæredygtige transporttiltag. Transport-netværket består pt. at 7 virksomheder, hver med mellem medarbejdere. Virksomhederne er spredt placeret i kommunen, men alle har de alligevel sammenlignelige forhold og udfordringer, når det gælder den trafi kale tilgængelighed. SCA Hygiene Products Beliggenhed: Gydevang 33, 3450 Allerød (Borupgaard) Beskæftigelse: Engroshandel med hygiejneprodukter Antal ansatte: 85 Afstand til nærmeste station: 2,1 km Burmeister & Wain Scandinavian Contractor Beliggenhed: Gydevang 35, 3450 Allerød (Borupgaard) Beskæftigelse: Udvikling, design, opførelse, drift & vedligeholdelse af biomasse- og dieselkraftværker. Antal ansatte: 260 Afstand til nærmeste station: 2,2 km Nordsjællands Konferencecenter Beliggenhed: Gydevang 39, 3450 Allerød (Borupgaard) Beskæftigelse: Konferencecenter og kontorhotel Antal ansatte: (inkl. erhvervslejere) Afstand til nærmeste station: 2,3 km SCA NORDSJÆLLANDS KONFERENCECENTER BWSC Hewlett-Packard Beliggenhed: Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød (Engholm) Beskæftigelse: Engroshandel med computere, ydre enheder og software Antal ansatte: 500 Afstand til nærmeste station: 2,3 km FRITZ HANSEN ALLERØD STATION NIRAS KONGEVEJEN KBH: 30 KM Niras Beliggenhed: Sortemosevej 19, 3450 Allerød Beskæftigelse: Rådgivende ingeniørvirksomhed Antal ansatte: 520 Afstand til nærmeste station: 1,8 km HEWLETT-PACKARD 2000 M S-TOG KBH: 30 MIN Widex Beliggenhed: Nymøllevej 6, 3540 Lynge Beskæftigelse: Udvikling, produktion og salg af høreapparater Antal ansatte: 720 Afstand til nærmeste station: 5,3 km WIDEX HILLERØDMOTORVEJEN KBH: 30 KM Fritz Hansen Beliggenhed: Allerødvej 8, 3450 Allerød Beskæftigelse: Fremstilling og salg af møbler Antal ansatte: Ca. 70 Afstand til nærmeste station: 500 m 5000 M - 5 -

6 Samkørselsdatabase Fakta En samkørselsdatabase er som udgangspunkt et lukket værktøj for medarbejderne i den enkelte virksomhed. Arbejdspladsen stiller databasen til rådighed, så medarbejderne kan fi nde fælleskørsel til og fra arbejde. Gennem databasen kan medarbejderne fi nde kolleger der bor tæt på en, eller tæt på ens rute til arbejde, som man kan køre sammen med. En samkørselsdatabase kan også fremme fælles kørsel til og fra møder, kurser og andre aktiviteter. Typisk er der på dette område næsten ingen koordinering mellem medarbejdere på tværs af afdelinger, men med en samkørselsdatabase kan man samtidig få en platform, hvori samkørsel til møder og kurser hurtigt og nemt kan organiseres. Fordele og besparelser En simpel samkørselsordning behøver ikke kræve de store omkostninger. Og bruges ordningen også aktivt til at organisere samkørsel til møder og kurser, vil virksomheder i følge Shareleaf (udbyder af samkørselsdatabase) kunne reducere kørte kilometer forbundet med kursus- og mødekørsel med 10% inden for første år. For de fl este virksomheder vil omkostningen til en samkørselsdatabase derfor betale sig hjem inden for 6-9 måneder. For medarbejderne kan det ligeledes medføre økonomiske besparelser. Ved at to kollegaer samkører 28 km. pr dag i et år, vil parterne kunne spare over kr. hver (28 km. ud og hjem 218 dage om året á 1,1 kr./km). Samkørsel til og fra arbejdspladsen berører ikke den enkelte medarbejders offentlige befordringsfradrag. Odense Universitetshospital - Kollegakørsel I 2002 startede et samkørselsprojekt på Odense Universitetshospital, som har 8000 ansatte, og på det aktuelle tidspunkt oplevede parkeringsproblemer. Kollegakørsel blev valgt som navn på projektet, da det signalerer noget mere positivt end samkørsel. Første skridt var en teaser plakat, der skulle vække undren omkring ordet Kol-le-gak-ørsel. Kort efter igangsattes den direkte markedsføring og et konkret match, hvor hver medarbejder fi k oplyst antallet af mulige samkørende kollegaer. Samtidig blev de præsenteret for de store besparelsesmuligheder på transportudgifterne. KørselsGaranti blev indført som et nyt tilbud, hvor man som samkørende for 20 kr. pr. måned kunne få betalt en taxi mellem OUH og hjemmet for medarbejdere på Fyn og en taxi til/fra stationen og togbilletter for medarbejdere uden for Fyn. Tilbuddet gjaldt ved sygdom og overarbejde. Da udgifterne viste sig at være meget små, blev ordning gjort gratis. Den psykologiske værdi var således større end den reelle værdi for medarbejderne. Siden hen blev der indført 5 reserverede p-pladser til kollegakører. De blev markeret med skilte, og hver kørselsordning kunne søge om en tilladelse. Pga. succes blev der tilføjet yderligere 5 p-pladser. Evalueringen viste at 39% af de tilmeldte kørte regelmæssigt sammen med en kollega. Kilde: Kollegakørsel - Markedsføring af samkørsel på Odense Universitetshospital, COGITA

7 Forslag til tiltag i transport-netværket Som medarbejder i en virksomhed lokaliseret i Allerød er det ikke ubetinget nemt at gøre andet end at tage bilen til og fra arbejde. Mange rejser forholdsvist langt for at komme på arbejde i Allerød. Bor man langs s-togslinjerne kan den kollektive trafi k være et oplagt alternativ til bilen, mens tilgængeligheden med kollektiv trafi k er knap så attraktiv, når man rejser på tværs. Derfor kan kan det være en fordel at etablere en samkørselsordning i virksomheden, så den generelle tilgængelighed til arbejdspladsen øges. I de transportvaneundersøgelser, som er lavet på virksomhederne i Allerød ses det, at 570 medarbejdere (fra 6 virksomheder) har tilkendegivet, at de har interesse for samkørsel. Særligt garantiordninger, som sikrer, at man ikke skal vente mere end 15 minutter, eller kan få betalt hjemtransporten, hvis samkørslen afl yses, er noget, som viste sig at have stor betydning for mange af medarbejderne på virksomhederne i Allerød. I nogle virksomheder er der allerede enkelte, der på eget initiativ kører sammen, enten hver dag eller når det lige passer ind. For de største virksomheder i Allerød-netværket forudses et godt brugergrundlag for en samkørselsdatabase, mens medarbejderne i de mindre virksomheder bor så spredt, at det kan være svært at fi nde en samkørselskollega. En mulighed kan være, at skabe en fælles samkørselsplatform på tværs af virksomhederne i netværket og derved udvide brugergrundlaget. Kom godt i gang Blandt udbydere af samkørselsdatabaser er: NIRAS har udviklet Transportalen, som er et brugervenligst kortbaseret system til optimering af samkørsel. Transportalen integrerer til Outlook og til personaledatabasen, og giver virksomhedens medarbejdere mulighed for at planlægge samkørsel til møder i arbejdstiden såvel som i den daglige pendling. Se mere på eller kontakt Kasper Dam Mikkelsen på mail: eller tlf.: GoMore sælger en hosted softwareløsning til organisering af samkørsel og anden fælles transport mellem virksomhedens medarbejdere. Se mere på eller kontakt Lasse Gejl på tlf.: Shareleaf leverer et system og en platform, der proaktivt opfordrer og hjælper virksomhedens ansatte med at koordinere samkørsel. Via en intelligent platform til virksomhedens intranet forbindes kollegaer på tværs af afdelinger vedrørende mødekørsel, kursuskørsel og anden transport i arbejdstiden. Systemet kender desuden medarbejdernes hjemmeadresser, og de ansatte vil derigennem kunne se, hvilke kolleger der bor og arbejder i nærheden af dem selv. at opnå konkrete forbedringer og samtidig generelle erfaringer med fremme af samkørs Projektet viser, at det er muligt at mange af de potentielle samkøren aktiveret, men der er man praktiske barrier Se mere på eller kontakt Michael Moncur på mail: eller tlf.: Billedet illustre Kollegakørslen till konceptet omkr KørselsGara Af civilingeniør Troels Andersen, Odense Kommune - 7 -

8 Udvalgte samkørselstiltag Arbejdspladsen kan gøre fl ere ting for både at sende et signal til medarbejderne om, at man bakker op om samkørsel, og samtidig gør det lettere for medarbejderne at fi nde samkørselskollegaer. Tiltagene her kan ses som et supplement til implementeringen af en samkørselsdatabase for at skabe opmærksomhed og opbakning om denne. Få et lift fra stationen Garanti for hjemkørsel Flere af virksomhederne i transportnetværket fortæller, at medarbejdere i bil ofte tager en kollega med fra stationen, hvis man på sin vej kommer forbi en, der står og venter på bussen eller går. Dette er en helt uformel ordning, som fungerer mellem kolleger, der kender hinanden. Det er en rigtig god idé, at tage kolleger med fra stationen, idet det kan være med til at gøre transporten fra hjem til arbejde hurtigere og mere behagelig. Hvis man kunne fi nde en måde, at gøre ordningen mere kendt og mere formaliseret, kunne det betyde, at medarbejdere, som kommer med toget stort set kunne regne med, at der kom en forbi, som gav et lift. Niras har eksempelvis indikeret, at de er interesseret i at lave et opsamlingssted i krydset ved Nymøllevej/ Sortemosevej og et ved deres egen udkørsel tæt på busstoppestedet. Ligeledes kunne virksomhederne i Engholm og Borupgård erhvervsområder aftale opsamlingspunkter, hvor man kan vente på et lift mellem station - arbejdsplads. Flere virksomheder kunne indgå i ordningen, således at man ikke kun samkører med egne kolleger men evt. også med medarbejdere fra nabovirksomheen. En forudsætning for at en sådan ordning kunne fungere er, at den bliver grundigt kommunikeret ud til alle medarbejdere. Ligeledes kræver det en vis masse af potentielle lift-givere, så man ikke skal vente for længe på et lift. En af de største barrierer for at medarbejdere samkører er risikoen for, at ens samkørsels-aftale afl yses i sidste øjeblik. For at imødekomme dette problem kan man etablere en KørselsGaranti, der sikrer de samkørende mulighed for at komme gratis hjem, hvis samkørslen bliver afl yst pga. pludselig sygdom eller overarbejde. Transporten kan enten ske med taxi eller med kollektiv trafi k, og virksomheden kan vælge at betale enten det hele eller den halve udgift til transporten. For at forhindre misbrug er det vigtigt at opstille klare retningslinier for hvilke situationer, der kan udløse betalt hjemtransport, f.eks. om den enkelte selv skal lægge ud og få pengene refunderet efterfølgende, og om man skal have godkendt transporten på forhånd. Umiddelbart kan det lyde som en bekostelig affære for virksomheden, men alle erfaringer viser, at usikkerheden er meget større end det reelle behov, hvilket betyder, at det er sjældent, at ordningen er i brug. Da den psykologiske værdi ved en sådan ordningen er meget stor, er det et effektivt virkemiddel, selv om det sjældent kommer i anvendelse. På Odense Universitetshospital, hvor man har afprøvet en samkørselsordning, var der i løbet af de første ni måneder udgifter for 1200,- kr. i forbindelse med ordningen. Derudover skal man regne med lidt arbejdstid til administration af ordningen. Et forslag kunne være, at lave en gruppe af interesserede medarbejdere, enten i de enkelte virksomheder eller på tværs af f.eks. virksomheder i Borupgård, som kan udforme et koncept for en ordning

9 Reserverede p-pladser til samkørere Markedsføring af ordningen Man kan også vælge at tilskynde medarbejderne til samkørsel ved at etablere særlige p-pladser nær hovedindgangen, der er reserverede til samkørende. Antallet af reserverede pladser afhænger af virksomhedens størrelse og antallet af samkørende. Det vigtigste er dog, at antallet af pladser skal stå i forhold til behovet, så der må hverken være for få eller for mange, da begge dele kan skabe modvilje blandt medarbejderne. Hvis man etablerer reserverede p-pladser, skal disse markeres tydeligt på p-pladsen, og der skal udarbejdes retningslinier for brug af pladserne. For at sikre og synliggøre, at det er samkørende, der benytter pladserne, er det også vigtigt at disse bliver udstyret med en p-tilladelse, der skal placeres i bilen. På Odense Universitetshospital, hvor man har afprøvet en samkørselsordning, var udgiften til etablering af fem reserverede p-pladser på OUH var 3500,- kr. til fem skilte. Hvis man som arbejdsplads laver en samkørsels/ ordning, er det vigtigt at synliggøre tilbuddet og informere medarbejderne om muligheden. Det behøver ikke være forbundet med mange omkostninger at markedsføre ordningen til medarbejderne. Det væsentligste er, at tilbuddet og fordelene for den enkelte medarbejder ved samkørsel kommunikeres ud i hele organisationen. Det er også vigtig at forklare, hvorfor virksomheden overhovedet interesserer sig for medarbejdernes transport til og fra arbejde, så hensigten og formålet med initiativet er klart for medarbejderne. I forbindelse med markedsføring af samkørsel på en virksomhed er det en god idé: at markedsføre de økonomiske besparelser, man kan opnå ved samkørsel, at bruge de kommunikationskanaler, der bliver brugt i virksomheden i dagligdagen (intranet medarbejderblad, nyhedsbreve, , møder osv.), herudover at hænge plakater op på synlige steder i virksomheden eller at sende en folder ud med lønsedlen, at fremhæve, hvis der i tilknytning til ordningen er etableret særlige tiltag, der tilgodeser samkørende, at inddrage nøglemedarbejdere, så de mundtligt kan videregive korrekte oplysninger om formål, hensigt og indhold osv. i ordningen, så der ikke skabes myter og misforståelser, der kan skabe modstand mod tiltaget, at fortælle nye medarbejdere om ordningen, at gøre omverdenen opmærksom på initiativet, at formidle gode råd til medarbejderne om samkørsel, eks. mht. forventningsafstemning, praktiske detaljer om tider og steder, samkørselskultur, økonomi osv

10 Certifi ceret cykelvenlig arbejdsplads Fakta Cykelvenlig Arbejdsplads er en arbejdsgiverbaseret ordning, som fokuserer på motivation og gode vilkår for den cyklende medarbejder. Virksomheden arbejder bevidst og målrettet med at forbedre medarbejderes, kunders og gæsters muligheder for og incitament til at bruge cyklen, både til/fra arbejde og i fritiden. Cyklistforbundet tilbyder alle arbejdspladser hjælp til at blive mere cykelvenlige. Virksomheden får besøg af en konsulent, som rådgiver om, hvordan forholdene for cyklister kan forbedres. Målet er en skræddersyet indsats, der passer til den enkelte virksomhed. Dansk Cyklist Forbunds konsulenter besøger virksomheden og gennemgår de fysiske rammer. Der ses bl.a. på forhold som cykelparkering, omklædning og cykelservice. På baggrund af observationerne og et interview med virksomhedens kontaktperson, udarbejdes en rapport og et katalog over relevante og mulige forbedringer. I forlængelse af tilstandsrapporten, eller når virksomheden har forbedret forholdene, kan Cyklistforbundet gennemgå virksomheden med henblik på certifi cering. Virksomheden kan blive certifi ceret som Cykelvenlig Arbejdsplads ved at opfylde en række konkrete krav. Kravene drejer sig både om at etablere de nødvendige faciliteter og om at opbygge en stemning på arbejdspladsen, der gør, at de bliver brugt. Når kravene til faciliteter og medarbejdertilfredshed er opfyldt, udsteder Cyklistforbundet certifi katet. Besparelser og fordele Med ordningen signalerer virksomheden til sine medarbejdere, at den tillægger motion og sundhed stor betydning, og virksomheden får samtidig mulighed for at profi lere sig som en sundheds- og miljøbevidst arbejdsplads. Samtidig vil virksomheden opleve fordele, som: Færre sygedage blandt medarbejderne. Medarbejdere med mere fysisk og mental energi. Mindre trængsel på parkeringspladsen. Cyklistforbundet oplyser følgende priser: Tilstandsrapport og handlingsforslag koster kr. pr. adresse det første år, og derefter kan man være med på vedligeholdelsesniveau til en betydeligt lavere pris. Derudover kan nogle supplerende tiltag være relevante for virksomheden: Transportvaneundersøgelse blandt virksomhedens ansatte og evaluering af potentiale: kr. Certifi cering: kr. Produktforslag: efter aftale I alt er 16 virksomheder rundt i landet certifi cerede som Cykelvenlige Arbejdspladser. Novozymes - Cykelvenlig Arbejdsplads En fysisk inaktiv mand har 3,2 fl ere fraværsdage fra sit arbejde om året end den fysisk aktive mand, mens forskellen hos kvinder er 6,7 fraværsdage. Til sammenligning kan det nævnes, at det gennemsnitlige antal fraværsdage for beskæftigede personer er 6,3. Omkring 8 procent af alle helbredsbetingede førtidspensioner skyldes fysisk inaktivitet, og her er det næsten den samme andel for mænd og kvinder. Hos Novozymes fokuseres der på cykling som et transportmiddel og ikke mindst som en måde at være fysisk aktiv på. Der er cykelværksteder på strategisk udvalgte steder, fx i cykelparkeringslokaler og hos de tre portvagter. Cykelhjelme er uddelt til alle interesserede medarbejdere. Cykelmekanikkurser bliver udbudt løbende, og arbejdspladsen deltager årligt i kampagnen Vi cykler til arbejde med øget deltagelse for hvert år. kilde: Dansk Cyklistforbund

11 Forslag til tiltag i transport-netværket Forholdene for cyklister er allerede gode på mange af arbejdspladserne i Allerød-netværket. Flere virksomheder har overdækket cykelparkering med god kapacitet samt gode omklædnings- og badefaciliteter. Samtidig arbejder virksomhederne også for at motivere medarbejderne til at cykle, bl.a. ved at deltage i kampagner som Vi Cykler Til Arbejde. Ingen virksomheder har dog lokalt cykelværksted eller er tilmeldt en cykelserviceordning. I spørgeskemaundersøgelserne pointerer medarbejdere besværligheden ved at skulle trække sin cykel 2 km til stationen (hvor de nærmeste cykelhandlere ligger), hvis dækket er punkteret. Dette problem kan løses nemt og billigt, enten ved at etablere et mini-cykelværksted på arbejdspladsen, arrangere cykelreparationskurser eller ved at tilmelde virksomheden en cykelserviceordning (se næste side). Kom godt i gang Læs meget mere om cykelvenlig arbejdsplads på Konsulentydelser/Cykelvenlig-arbejdsplads Eller kontakt projektleder Allan Carstensen for yderligere information. Mail: / tlf: Det vurderes, at alle virksomhederne i Allerød-netværket nemt og billigt vil kunne opgradere cykelforholdene og efter/ følgende blive certifi ceret som Cykelvenlige Arbejdspladser. BRFkredit - Cykelvenlig Arbejdsplads Omklædnings- og badefaciliteterne er blevet udvidet. Der er blevet bygget nye cykelskure, og der er gennemført cykelvedligeholdelseskurser. Derudover er der oprettet et cykelværksted, hvor medarbejderne kan få forårsklargjort deres cykel. Vi vil ikke tage ansvaret for vores medarbejderes sundhed, men vi vil sørge for, at rammerne er i orden, så hver medarbejder har muligheden for selv at tage det sunde valg - Lars Hilberg, HR Direktør kilde: Dansk Cyklistforbund

12 Firmacykler Fakta Firmacykler kan enten være deciderede pendlercykler, til brug mellem station og arbejdsplads, eller det kan være cykler, som bruges til møder i arbejdstiden. Afhængig af behovet kan fi rmacyklerne tildeles bestemte medarbejde, som evt. betaler cyklen via en bruttolønsordning, eller de kan indgå i en fælles pulje, som frit kan benyttes af alle medarbejdere. Kendetegnet ved en fi rmacykel er, at den er forsynet med virksomhedens logo, er virksomhedsbetalt og indgår i en cykelserviceordning. Alt efter behovet kan vælges forskellige typer cykler, eller en kombination af disse. Eksempler kan være: Fordele og besparelser Fordelen ved fi rmacykler på virksomheder i Allerød er, at de medvirker til en hurtig, fl eksibel forbindelse til s-toget. Herved bliver det mere attraktivt, at benytte kollektiv transport til møder ude af huset, og virksomheden kan spare store udgifter på taxi, kørselsgodtgørelse, parkeringsafgifter mv. Firmacyklerne kommer desuden til at fungere som virksomhedens visitkort i bybilledet og bliver samtidig forbundet med de miljø- og sundhedsværdier, der er knyttet op om cykling. Virksomheden får et grønt imageløft både i medarbejdernes og i omverdenens øjne og cyklerne bliver en del af virksomhedens markedsføring. almindelige cykler elcykler kan være det helt rigtige, hvis de skal bruges over længere afstande eller i bakket terræn. foldecykler har den fordel, at de hurtigt kan foldes sammen og tages gratis med i bus eller tog. Som priseksempel kan Det Økologiske Råd tilbyde fi rmacykler med medfi nansiering fra Cykelpuljen. Der gives støtte svarende til 20 % af indkøbsprisen til de første 200 arbejde-stationcykler tilmeldt ordningen. Cyklerne tilbydes til kroner og med de 20% i medfi nansiering koster cyklen kun kroner i anskaffelse for virksomheden. På en bruttoløns-ordning svarer det til ca. 50 kr. pr. måned ved en skatteprocent på 50. Inkluderet i prisen er 2 årlige eftersyn. Arbejde-stationscykler til ansatte på Hillerød Hospital En hindring for at tage toget på arbejde er, for mange medarbejdere på Hillerød Hospital, at der også er transport mellem stationen og arbejdspladsen, som tager tid og er besværlig. For at fjerne den hindring har Det Økologiske Råd i samarbejde med Hillerød Hospital og cykelværkstedet Baisikeli Aps indgået en aftale om at stille 50 stationscykler til rådighed for medarbejderne. Overordnet har vi et ønske om at fremme mere bæredygtig transport. Ordningen understøtter således, at fl ere medarbejdere tager tog eller bus frem for bil. For hospitalet har det også den positive effekt, at der bliver frigivet parkeringspladser. Endelig bidrager projektet til, at medarbejderne får en mere sund livsstil - Suzanne Aaholm, hospitalsdirektør. Ordningen er støttet med tilskud fra Det Økologiske Råd via Trafi kministeriets cykelpulje, og aftalen betyder konkret, at man som medarbejder for ca. 60 kroner om måneden efter skat kan få rådighed over en cykel, der kan bruges til transport mellem Hillerød Hospital og Hillerød Station. Finansieringen sker via en bruttolønsordning. Med i prisen er to årlige eftersyn, som cykelværkstedet Baisikeli Aps står for samt sikker parkering ved Hillerød Station. Baggrunden for projektet er, at Det Økologiske Råd har lavet en rapport over behovet for stationscykler i en række virksomheder i Hillerød, herunder Hillerød Hospital. Rapporten viser, at en stationscykel-ordning har relevans for Hillerød Hospital. 21 procent af de adspurgte i rapporten tilkendegav således, at de kunne være interesseret i en arbejde-stationscykel. To tredjedele mente dog at cyklen skulle være gratis, mens en tredjedel var klar til at give 50 kr. eller mere i måneden. For Hillerød Hospital svarer det til, at ca. 150 medarbejdere skulle være interesseret i en arbejde-stationscykel. Alle cykler er forsynet med logo fra Hillerød Hospital. kilde: Det Økologiske Råd

13 Forslag til tiltag i transport-netværket Der kan være fl ere grunde for en virksomhed til at anskaffe sig fi rmacykler. I Allerød-netværket er alle virksomheder placeret mere end 2 km fra stationen, hvilket kan hindre mange i at tage toget til/fra arbejde og til møder, fordi den sidste strækning med bus er for ufl eksibel. Da de færreste virksomheder i netværket afholder møder indenfor en realistisk cykelafstand, er det mest oplagt, at fi rmacyklen anvendes til at skabe forbindelse mellem arbejdsplads og station. Firmacyklerne kan stilles til rådighed både for medarbejderne, men også for gæster, der skal til møde hos virksomheden. Herved sendes også et grønt signal til kunder og samarbejdspartnere. Såfremt én til fl ere virksomheder ønsker at anskaffe sig fi rmacykler, kan man indgå en dialog med DSB om at få oprettet afl åste parkeringspladser til fi rmacyklerne på stationen. Er fl ere virksomheder interesserede i anskaffelsen af fi rmacykler, kan en mulighed også være, at alle fi rmacyklerne puljes i en fælles fi rmacykelordning, for derved at opnå fl ere fi rmacykler og større fl eksibilitet. Kom godt i gang Firmacykler kan f.eks. købes gennem: Det Økologiske Råd sælger kvalitetscykler, monteret med både lys og lås samt virksomhedens logo på cykelstellet. Inkluderet i prisen er 2 årlige eftersyn hvor det socialøkonomiske cykelværksted Baisikeli kommer ud på arbejdspladsen og gennemgår cyklerne fra A-Z. Læs mere på dk/ > Trafi k og Luft > Cykeltrafi k, eller kontakt Katrine Vestermark Køber på Workplus. Hvis virksomheden er tilmeldt Workplus, DSBs virksomhedsprogram, gives der rabat på cykler gennem JustBike. Cyklerne kan leveres med eget virksomhedslogo og er tilknyttet en serviceordning. Læs mere på eller kontakt: Torben Aagaard på Bikedreams, Allerød, udlejer fi rmacykler til virksomhederne og sørger for alt det praktiske, som service, rengøring, vedligeholdelse, opbevaring samt udlevering og modtagelse. Cyklerne monteres med lås, lygter og fi rmalogo. Kontakt Martin Spangsberg på mail: eller tlf Firmacyklen sælger kvalitetscykler med fi rmalogo og inkluderet serviceordning. Se mere på www. fi rmacyklen.dk, eller kontakt Firmacyklen på mail: rmacyklen.dk / tlf.: Cykelbanditten har stor erfaring med at specialdesigne unikke virksomhedscykler. Se mere på eller kontakt Cykelbanditten på mail: / tlf.: foto: Dansk Cyklistforbund

14 Udvalgte cykeltiltag Arbejdspladsen kan gøre fl ere ting for dels at sende et signal til medarbejderne om, at man bakker op om cykling og dels gøre det mere attraktivt at tage cyklen. Cykelservice på arbejdspladsen Cykelværksted Arbejdspladsen kan lave en aftale med en cykelsmed om, med jævne mellemrum at komme og reparere og servicere medarbejdernes cykler. Ordningen vil typisk være et tilbud, som er gratis for virksomheden at være tilmeldt, og som medarbejderne selv betaler for. Medarbejderne kan booke tid og så afl evere deres cykel et bestemt sted den pågældende dag, hvorefter den bliver repareret og er klar, når medarbejderen skal hjem samme dag. I København og nærmeste omegn tilbyder fi rmaet DinCykelven en veletableret cykelserviceordning. Ordningen er endnu ikke så geografi sk udbredt, at den dækker Allerød, men der er planer om udvidelser i løbet af næste år. Der kan læses mere om konceptet, priser mv. her: Begge cykelhandlere i Allerød, Pauli Cykler og Bikedreams, tilbyder en lignende ordning for virksomheder, hvor medarbejderne kan få serviceret og repareret deres cykler. Kontakt: Pauli Cykler M.D Madsensvej 6, 3450 Allerød tlf.: mail: BikeDreams Stationsbygningen, Allerød Stationsvej 4A, 3450 Allerød tlf.: / mail: Et cykelværksted kan være lige fra en værktøjskasse med lappegrej, pumpe mm. til et decideret værksted. Bare det, at der er mulighed for at pumpe og lappe sin cykel, kan betyde meget for de, som tager cyklen på arbejde. Cyklistforbundet anslår, at et basis cykelværsted kan etableres for ca kr. Få inspiration hos Cyklistforbundet. Kontakt projektleder Allan Carstensen på mail: eller tlf: Kursus i reparation af cykel Dansk Cyklistforbund tilbyder at komme ud på virksomheder og holde en workshop, hvor medarbejderne kan lære at servicere og reparere deres cykel. Cyklistforbundet leverer to forskellige kurser i cykelmekanik: Cykelpleje for den dovne Et foredrag, hvor der lægges vægt på enkle og tilgængelige løsninger i cykelvedligehold. Varighed: min. Afholdes på virksomheden for det antal deltagere, der er plads til. Pris 3000 kr ex. moms. Dus med din cykel Praktisk kursus, hvor kursisterne gennem øvelser lærer, hvordan de enkelt og let kan vedligeholde og justere netop deres cykel. Varighed: Afholdes på virksomheden for et hold på max. 14 deltagere. Pris 3000 kr ex. moms ved 1 instruktør, 5000 kr ex. moms ved 2 instruktører. Kontakt Dansk Cyklistforbund, projektleder Allan Carstensen på mail: eller tlf:

15 Prøv en el-cykel Cykeltiltag hos DMI Grundlæggende er en elcykel en ganske almindelig cykel med elektrisk hjælpemotor, der assisterer så længe, man træder i pedalerne. Motoren er monteret i for- eller bagnav og får strøm fra et batteri, der oplades via stikkontakten. Som udgangspunkt er en el-cykel noget dyrere end en almindelig cykel, men til gengæld kan den nemt erstatte bilen eller bussen på vej til arbejde. På en god el-cykel er det muligt at pendle op til 2x30 km hver dag. Og el-cyklen er billig i drift. Har man f.eks. 20 kilometer til jobbet, bruger cyklen for øre strøm tur-retur svarende til 150 kroner årligt. Regnes med batteriskift hvert tredje år, er den samlede årlige driftsomkostning for el-driften højst kroner. Herudover bidrager alene befordringsfradraget væsentligt til investeringen. Mange kender ikke til elcykler, og får en ahaoplevelse når de prøver en. Derfor vil et arrangement, hvor el-cykler demonstreres for medarbejderne højst sandsynligt være et tilløbsstykke. E-wheels kommer gerne ud og demonstrerer el-cykler for virksomhedernes medarbejdere. Læs mere om el-cykler på eller kontakt: Jesper Berggren: tlf.: Det er nu altid muligt at låne en cykelpumpe på arbejdspladsen, og der er aftalt en rabatordning med en lokal cykelsmed. I forbindelse med at blive Cykelvenlig arbejdsplads, har DMI i samarbejde med Cyklistforbundet med stor succes afholdt kurserne Cykelpleje for de dovne og Dus med din cykel. kilde: Dansk Cylistforbund Cykeltiltag hos Johnson Controls Johnson Controls har fået lavet en rabatordning hos to cykelhandlere. Medarbejderne tilbydes billige cykelhjelme med logo, og cyklisterne har mulighed for omklædning og bad. Ved de overdækkede cykelskure er der luftkompressorer, så det er let af pumpe cyklen. Deres næste projekt er at etablere et lille indendørs værksted, hvor man kan lappe og servicere sin cykel. Derudover deltager arbejdspladsen i forskellige cykelløb og er for andet år i træk med i kampagnen Vi cykler til arbejde. kilde: Dansk Cyklistforbund foto: E-Wheels

16 Erhvervskortet Fakta Erhvervskortet er et arbejdsgiverbetalt periodekort til bus, tog og metro, som virksomheden tilbyder sine ansatte. Virksomheden betaler pendlerkortet og trækker udgiften fra i medarbejderens bruttoløn. Derved sparer medarbejderen skatten af det beløb, som Erhvervskortet koster. Med Erhvervskortet kan de fl este med under kilometer hver vej til og fra deres arbejdsplads spare penge ved at benytte bus, tog eller metro - uanset hidtidig transportform. Virksomheden lægger penge ud for medarbejderen og påtager sig en smule arbejde i forbindelse med lanceringen og drift. Men derudover koster ordningen ikke virksomheden noget. Forslag til tiltag i Allerød-netværket I virksomhedernes transportvaneundersøgelser svarer i alt 370 medarbejdere, at Erhvervskortet har stor eller nogen betydning for, om de ville vælge at benytte sig mere af den kollektive transport. Alligevel er kun en enkelt virksomhed tilmeldt erhvervskortordningen. Erhvervskortordningen kan anbefales til alle virksomheder i Allerød-netværket. I og med at ordningen ikke medfører økonomiske udgifter, er det en nem måde at støtte op om de medarbejdere, der allerede bruger eller overvejer at skifte over til den kollektive transport. Fordele og besparelser Medarbejderne sparer 11,3 procent af periodekortets pris ved at få det som et Erhvervskort i stedet for selv at købe det. Hertil kommer en betydelig skattefordel, som gør, at medarbejderne sparer mange penge hvert år - uanset om de før var bilister eller brugere af offentlig transport. Skattefordelene betyder eks. at: nuværende bilister fortsat kan køre i sin egen bil 1-2 dage om ugen og alligevel spare penge i forhold til at køre bil hver dag, cyklister, som udskifter cyklen med bussen bare 2 dage om ugen, vil opleve, at et Erhvervskort er billigere i drift, eksisterende brugere af den kollektive transport, kan typisk spare 1/3 af udgifterne til pendling, hvis man har under km hver vej. Når man får et Erhvervskort, mister man sit befordringsfradrag. Alligevel er det altid en fordel at tage imod Erhvervskortet, hvis der er under 30 km mellem hjem og arbejdsplads. På k.dk/erhvervskort, kan man beregne sin personlige besparelse. Beregningerne tager udgangspunkt i, om man er nuværende bilist, cyklist eller kollektiv bruger. Erhvervskortet er en mulighed for at øge medarbejdertilfredsheden samt tiltrække og fastholde medarbejdere. Erhvervskortet er med til at fremme brugen af offentlig transport. Det gavner miljøet og reducerer trængslen på vejene. Virksomheden har ingen udgifter ved ordningen, kun en smule administration i forbindelse med opstart af ordningen og ved ombytning af kort

17 Kom godt i gang Det er nemt at indføre Erhvervskortet, og ordningen er simpel at administrere for virksomheden. Movia hjælper med alt det praktiske og rådgiver gerne både før, under og efter ordningen er etableret. Kontakt Movias erhvervsteam på mail: moviatrafi k.dk eller tlf. til / Er man i tvivl om, hvor mange medarbejdere der er interesserede i et Erhvervskort, gennemfører Movias erhvervsteam gerne en kort web-baseret undersøgelse, der viser, hvor stor interessen er. foto: Allerød Kommune

18 Information om kollektiv trafi k Arbejdspladsen kan nemt og ganske gratis gøre det nemmere for både medarbejdere og besøgende at benytte sig af den kollektiv trafi k, når rejsen til/fra arbejde og til møder planlægges. Realtidsvisning på infoskærme Realtidsvisning på intrantettet Med Rejseplanen på informationsskærme kan virksomheden nemt oplyse gæster og medarbejdere om, hvornår næste bus eller s-tog kører fra et nærtliggende stoppested eller stationen. Rejseplanen leverer gratis afgangstider, som kan integreres på en skærm, virksomheden selv har til rådighed, f.eks. i receptionen eller et mødelokale. Med realtidsvisning på intranettet kan man enkelt vise medarbejderne, hvornår næste bus eller s-tog kører fra et stoppested eller en station nær virksomheden. Rejseplanen leverer gratis software, som kan implementeres på intranettet. Følg beskrivelsen her eller kontakt Rejseplanen A/S på 1. Få et link, som kan sættes direkte ind i skærmen. Kan skærmen gå på internettet, vises tiderne med det samme. Linket indeholder en visning af de næste tider for bus og s-tog i en defi neret visning Gå til download.rejseplanen.dk. Vælg Hent afgangstavler-kode til din hjemmeside. Skriv hvilken hjemmeside, afgangstavlen skal downloades til. 2. Eller få et link, som virksomheden selv kan designe. Rejseplanen sender et XML-link, som virksomheden selv kan style og anvende i en skærm, så det evt. passer til det øvrige design, der anvendes Vælg hvilket stoppested eller station, der skal vises afgange fra. Hent den kode, der skal indsættes på hjemmesiden (Rejseplanen viser hvordan). Kontakt Rejseplanen A/S på for at få yderligere information om de to muligheder

19 Rejseplanen på intrantettet Med Rejseplanen på intranettet kan medarbejderne nemt og hurtigt planlægge deres rejse hjem eller til møder. Rejseplanen leverer gratis software, som kan implementeres på intranettet. Følg beskrivelsen her eller kontakt Rejseplanen A/S på Gå til download.rejseplanen.dk. Vælg Hent Rejseplanen kode til din hjemmeside. Vælg, hvordan Rejseplanen skal se ud på hjemmesiden. Vælg, på hvilket domæne Rejseplanen skal placeres. Skriv evt. virksomhedens adresse, så medarbejderne kun skal skrive, hvor de skal rejse fra. Hent den en kode, der skal indsættes på din hjemmeside (Rejseplanen viser hvordan). foto: Rejseplanen A/S

20 Samkørsel i taxi Fakta Flere taxiselskaber er efterhånden begyndt at tilbyde samkørsel i taxi. Heriblandt har 4x35 tilbuddet CPHtaxa, som omhandler samkørsel i taxi til lufthavnen til faste priser. Taxiselskabet koordinerer rejserne og sørger for, at kunderne samles op og sammensættes på den mest optimale måde i forhold til afrejsetidspunkt og den korteste rute med højst to stop undervejs. Forslag til tiltag i transport-netværket Hvis fl ere virksomheder er interesseret i taxisamkørsel, kunne det være en fordel, at henvende sig til det samme taxiselskab, idet der skal en vis mænge af kunder til, for at få samkørselssystemet til at fungere. Al booking og betaling foregår via hjemmesiden www. cphtaxa.dk, hvor man med få klik kan vælge og sammensætte sin taxirejse. Ligesom man kender det fra den moderne fl ybranche, kan man selv være med til at bestemme, om man vil rejse på Budget- eller på Privat-klasse. De to kategorier svarer til, om man vil køre sammen med andre eller have sin helt egen vogn. Samkørslen bliver i første omgang tilbudt i et større område nord for København, nærmere bestemt fra Gentofte i syd til Hørsholm og Birkerød i nord samt Lyngby, Holte, Virum og Vedbæk. Fordele og besparelser Mange virksomheder har store udgifter til taxikørsel, og en måde at mindske udgifterne på er at køre fl ere sammen i taxien. Det kan være internt i virksomheden men også på tværs af virksomheder. Taxa 4x35 oplyser følgende om samkørsel fra Allerød til lufthavnen (49 km): Normal taxipris: kr. 790,- Samkørsel (Budget): kr. 339,- (57 % besparelse) Fastpris (Privat): kr. 589,- (25 % besparelse) Betingelser for samkørsel til virksomheder er, at taxien skal bestilles mindst 2 timer før ønsket afhentning, og at afhentningstidspunktet er + / - 10 min. i forhold til det ønskede afhentningstidspunkt

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt

DelebilFonden. Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Bilag 8c til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg 7. februar 2012 Click to edit Master subtitle Let, style billigt, grønt Hvad Bilag 8c til Dagsorden er til møde en i Klima- og Energipolitisk

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK INDHOLD 1. BAGGRUND 2. AMBITION 3. MÅLGRUPPER 4. OM OS 5. LØSNINGEN 6. PRISER 7. PROCES 8. KONTAKT BAGGRUND Københavns 17 år gamle bycykel skulle udskiftes med udgangen

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv.

Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 308 Offentligt Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål P om øget samkørsel, delebilsordninger mv. Samrådsspørgsmål P - TRU

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Mobility Management for virksomheder

Mobility Management for virksomheder Mobility Management for virksomheder Guide og gode eksempler til grøn og sund transport www.formelm.dk Trængsel, klima og sundhed - også virksomhedens ansvar Trængsel på vejene er ikke kun et problem for

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY

UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER 11 VIRKSOMHEDER I SKEJBY UNDERSØGELSE AF TRANSPORTVANER VIRKSOMHEDER I SKEJBY Dato December 0 Citat fra undersøgelsen: "Jeg behøver ikke bestikkelse for at cykle" Citat fra undersøgelsen: "Af ideologiske grunde ser jeg ikke nogen

Læs mere

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager

Grøn mobilitet i Transportnetværk Amager Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532

Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Kathrine Fjendbo Jørgensen, kjoe0193@regionh.dk, 24823732 Ole Kveiborg olek@cowi.dk, 26655532 Indhold Baggrund og status KFJ Erfaringer fra første kontakt med kommunen KFJ Resultater og erfaringer på tværs

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kulturforandring på arbejdspladsen, - præsentation af Ballerup Kommunes arbejde med dialogkort og retningslinier for smart transport i arbejdstiden. v.

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer

Odense Danmarks Nationale Cykelby. Sykkelkampanjer Odense Danmarks Nationale Cykelby Sykkelkampanjer Firmacykler 29 virksomheder bestilte 67 cykler 500 km på ½ år = under halv pris (65 cykler) Den Gyldne Cykelkæde - 5 cykler a 4645 km Gennemsnit 5 km/dag/cykel

Læs mere

CLEVER TEMA: Rækkevidde

CLEVER TEMA: Rækkevidde Kære elbilist Nu har du rundet 14 dage i projekt Test-en-elbil. Vi håber, at det har været en god start med gode oplevelser. Test-en-elbil er Europas største elbilprojekt, og den rolle du spiller, er af

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene

NOTAT UDKAST. Arbejdsgruppe 1: Indre bydele. Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene UDKAST NOTAT Arbejdsgruppe 1: Indre bydele Fokusområder: Metro, parkering, miljøzoner, havnetunnel, bedre udnyttelse af vejene Opgavebeskrivelse Arbejdsgruppen beskæftiger sig med tiltag til reduktion

Læs mere

Opladning og drift af kommunens elbiler

Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning og drift af kommunens elbiler Opladning - tilpasset jeres behov Den første elbil er den sværeste Skiftet til elbiler er et stort skridt det kan dog både være CO 2 -reducerende og udgiftsneutralt.

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet

Sådan. grøn. bliver din transport. Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet Sådan bliver din transport grøn Gode råd til, hvordan din virksomhed kan spare penge på transport samtidig med, at det er til gavn for klimaet TRANSPORTEN ER EN KLIMASYNDER Vognparken Transport er en af

Læs mere

DSB S-tog. Gratis cykelmedtagning i S-toget

DSB S-tog. Gratis cykelmedtagning i S-toget DSB S-tog Gratis cykelmedtagning i S-toget DSB S-tog og cykler Hvad har S-tog lært om cykler? 1) Baggrund for Gratis Cykelmedtagning 2) Målsætning 3) Resultater 4) Forhold på stationen og i toget: 1) Adfærd,

Læs mere

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Side 2-12. oktober 2012 CLEVER A/S - Hvad er CLEVER CLEVER hed tidligere ChoosEV CLEVER blev etableret i oktober 2009 CLEVER ejes af Syd Energi og SEAS-NVE

Læs mere

3 Kommunikationsstrategien

3 Kommunikationsstrategien Mødereferat Titel Dato 20 april 2010 Sted Deltagere Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet Møde i kommunikationsgruppen COWI Lyngby Maria H Streuli, Prejektsekretariatet Line K Groot, Projektsekretariatet

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune

Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Transport i klimaplanen Hanne Hansen Wrisberg, Rambøll Annette Kayser, Københavns Kommune Baggrund og formål: El, varme og transport er skyld i det største CO2-udslip i Danmark og flere og flere kommuner

Læs mere

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler

Anbefalinger. Indkøb af personog varebiler Anbefalinger Indkøb af personog varebiler August 2012 +++ A Indhold Anbefalinger indkøb af person- og varebiler.... side 3 Trin for trin før du køber biler............................. side 4 Anbefalinger

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland

Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Vejledning til Sydtrafiks handicapkørsel i Sønderjylland Gældende fra 1. november 2008 Denne vejledning forklarer om vilkårene for at bruge Sydtrafiks handicapkørsel og opdateres en gang årligt i forbindelse

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør

Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning. Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Kollektiv transport og delebiler en samlet mobilitetsløsning Delebiler langs bus 350S rute - Ballerup til Dragør Busser og delebiler Vigtigt projekt for Region Hovedstaden Led i den regionale udviklingsplan

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet

Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Nye forretningsmodeller for personlig mobilitet Oplæg ved konferencen Delebiler fremtidens transportløsning? Christiansborg, 13. januar 2012 Søren Have soren.have@paconsulting.com PA har dyb erfaring med

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Erhvervshåndbogen Klimaledelse

Erhvervshåndbogen Klimaledelse Erhvervshåndbogen Klimaledelse Særtryk MobilityManagement af BirgieKofodOlsen,CSRChef,TRYG Januar2013 Klimaledelse Forlaget Andersen 10.6 Mobility Management Af CSR Chef Birgitte Kofod Olsen, Group Marketing,

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012

Resultater fra Fredericia Cykelby. Vejforum 2012 Resultater fra Fredericia Cykelby Vejforum 2012 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nationalt cykelbyprojekt Udvidet cykelbyprojekt ældre + børn EU projekt - BTB Cykelparkering ved stationen By- og pendlercykler

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Driftsøkonomi elbiler

Driftsøkonomi elbiler Driftsøkonomi elbiler Oplæg om total- og driftsomkostninger ved elbiler Energistyrelsen og Trafikstyrelsens elbilnetværk 30. april 2013 Side 2 30. april 2013 Hvem er CLEVER Side 2 30. april 2013 Side 3

Læs mere

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej.

På spørgsmålet, om det har betydning for vurderingen af Region Midtjylland som en attraktiv arbejdsplads svarer 63 % ja, mens 24 % svarer nej. Evallueriing aff spørgeskemaundersøgellse vedr.. bruttollønsordniinger majj 2011 Evaluering af spørgeskemaundersøgelse vedr. bruttolønsordninger. Maj 2011 Konklusioner Undersøgelsen er gennemført for at

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark

Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark Better Place Transportens Innovationsnetværk Marianne Wier, Direktør for Public Affairs, Better Place Denmark 1. Better Place Danmark status 2. Better Place løsning 3. Status på udrulning af infrastruktur

Læs mere

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT

Cykel parkér & rejs. et attraktivt og fleksibelt alternativ 42 5 2004 DANSK VEJTIDSSKRIFT Cykel parkér & rejs Af Hans Eklund, Hovedstadens Udviklingsråd hek@hur.dk et attraktivt og fleksibelt alternativ Parkér & Rejs konceptet er et godt tilbud til trafikanten,der ønsker at kombinere fleksibilitet

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Cykelregnskab for Region Hovedstaden Baggrundsrapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Gennemgående geografisk opdeling 3 1.2 Baggrundrapportens opbygning 3 2 Cykling i tal 4 2.1

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere