REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007"

Transkript

1 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2007 Lægemiddelstyrelsen

2 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2007 ISSN Udgivet oktober 2008 af Lægemiddelstyrelsen

3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Oversigt over udviklingen i perioden Tapninger Erytrocytenheder Anvendelsesprofilen for erytrocytenheder Trombocytenheder Anvendelsesprofilen for trombocytenheder Plasma Anvendelsesprofilen for plasma Tilbagekaldelser og smittemarkører Bivirkninger og utilsigtede hændelser Indberetning fra regionerne...21 Ordliste...23 Bilag 1. Regionernes uddatering af erytrocytenheder samt transfunderede enheder pr indbyggere...25 Bilag 2. Regionernes uddatering af trombocytenheder samt transfunderede enheder pr indbyggere...26 Bilag 3. Regionernes uddatering af FFP-enheder samt transfunderede enheder pr indbyggere...27

4 4 1. Indledning Den årlige redegørelse for blodproduktområdet udarbejdes i henhold til 13 i Bekendtgørelse nr af 8. december 2005 om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed. Som et resultat af kommunalreformen, blev den tidligere amtslige indberetning af blodstatistik i 2007 afløst af indberetning via de nye regioner. Hvor grundlaget for blodredegørelsen tidligere var 15 indberetningskilder, fordeler indberetningen sig nu på fem regioner. Denne ændring har ingen betydning for blodstatistikkens sammenlignelighed med de tidligere år, bortset fra de bilag i redegørelsen, hvor data opgives regionsvis. Derudover har overgangen fra amter til regioner voldt en del vanskeligheder for regionerne i forbindelse med indberetningen. Der tages således forbehold for, at regionsdannelsen kan have forårsaget lidt større usikkerhed på tallene end vanligt.

5 5 2. Oversigt over udviklingen i perioden Tapninger Antallet af tapninger, der foretages årligt i Danmark, er gengivet i figur 1 nedenfor. Oplysningerne, der danner grundlag for figuren, er leveret af Bloddonorerne i Danmark. Figur 1. Antal donortapninger i Danmark i perioden Antal x Kilde: Bloddonorerne i Danmark Efter en stigning i antal donortapninger i perioden fra 2001 til 2003 er antallet faldet frem til Antallet af donortapninger fra 2006 til 2007 er uændret. 2.2 Erytrocytenheder Det ses af figur 2, at forbruget af erytrocytter til patientbehandling har været svingende i perioden fra 1998 til Antallet af transfunderede erytrocytenheder nåede i 2003 et maksimum for perioden med i alt anvendte enheder. Herefter faldt antallet, men de seneste år observeres igen en mindre stigning fra transfunderede enheder i 2006 til enheder i Af figur 3 fremgår det, at uddateringen af erytrocytenheder er faldet betydeligt siden 1998 og med omkring uddaterede erytrocytenheder i 2007 fastholdes tendensen fra de seneste år på et foreløbigt minimum. I relative tal blev omkring 1 % af de portioner, der i alt var til rådighed i blodbankerne uddateret i 2007, jf. tabel 1. Den regionsvise fordeling af uddateringen af erytrocytenheder kan findes i bilag 1. Det er imidlertid svært at sammenligne med tidligere år, hvor uddateringen er opgjort på amter. Som en direkte konsekvens af overgangen fra mindre amter til større regioner ses det også, at uddateringen er mere jævnt fordelt på de 5 regioner i et interval mellem 0,8-1,5 % sammenlignet med ret store udsving på amterne, der i 2006 lå i intervallet 0,2-4,1 %. Af figur 4 ses, at kassationen af erytrocytenheder i perioden frem til 2003 har ligget omkring enheder, hvorefter den er faldet støt med omkring enheder om året. I 2007 blev i alt erytrocytenheder kasseret.

6 6 Figur 2. Antal erytrocytenheder transfunderet i perioden Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner, herunder også antallet af LD-portioner, og andre typer erytrocytenheder. Figur 3. Antal erytrocytenheder uddateret i perioden Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner, herunder også antallet af LD-portioner, og andre typer erytrocytenheder. Figur 4. Antal erytrocytenheder kasseret i perioden Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner, herunder også antallet af LD-portioner, og andre typer erytrocytenheder.

7 Anvendelsesprofilen for erytrocytenheder I tabel 1 ses anvendelsesprofilen for erytrocytenheder. Udnyttelsesprocenterne udregnes som antallet af portioner, der er transfunderet, uddateret eller kasseret i forhold til antallet af portioner, der i alt var til rådighed i blodbanken. De portioner, der er til rådighed i blodbanken til brug for transfusion, beregnes som antallet af enheder i alt indgået til blodbanken fratrukket antallet af enheder leveret til andre regioner og fratrukket enheder på lager den 31. december Der gøres opmærksom på, at summen af udnyttelsesprocenterne for det enkelte år ikke altid giver en total på 100 %, hvilket dels skyldes afrundinger og upræcise indberetninger, dels at punktet Anvendt til andre formål ikke er inkluderet i tabel 1. Som det fremgår af tabel 1 har udnyttelsen af erytrocytenheder til patientbehandling frem til 2006 ligget i intervallet % af de til rådighed værende enheder. I 2007 nås et foreløbigt maksimum med 96 % af erytrocytenhederne anvendt til transfusion. Uddateringen af erytrocytenheder ser ud til at have fundet et stabilt leje omkring 1 %, mens kassationen af erytrocytenheder i 2007 faldt til 3 % fra en klar tendens på 4 % hele den foregående periode. Den høje udnyttelsesgrad af erytrocytter til transfusion er ønskelig, idet det betyder, at der opnås den bedst mulige udnyttelse af det blod, der tappes fra donorerne. Den lave uddateringsgrad er udtryk for en forbedret lagerstyring i blodbankerne. Udviklingen i transfusion af LD erytrocytenheder gennem de seneste 10 år ses af tabel 2. Der er dog tale om et minimumstal, idet nogle sengeafdelinger selv indkøber filtre, således at leukocytdepletering foregår ved sygesengen. Som det fremgår af tabel 2, har anvendelsen af leukocytdepleterede erytrocytenheder, bortset fra et fald i 2000, været støt stigende i hele perioden Omkring 22 % af den totale anvendelse af erytrocytenheder i 2007 bestod af LD erytrocytenheder i forhold til 19 % i Af de til rådighed værende LD erytrocytenheder i 2007 blev 0,5 % uddateret, mens 1,7 % blev kasseret. Det skal dog bemærkes, at uddatering og kassation af LD erytrocytenheder i 2007 er beregnet anderledes end de foregående år, jf. note under tabel 2. Samlet set kan det konkluderes, at den positive udvikling indenfor udnyttelsen af erytrocytenheder har været fastholdt i de seneste år. Tabel 1. Anvendelse af erytrocytenheder i perioden Til rådighed i alt Transfunderet % 92 % 93 % 93 % 94 % 94 % 94 % 95 % 94 % 96 % Uddateret 4 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Kasseret 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 %

8 8 Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner, herunder også antallet af LD-portioner, og andre typer erytrocytenheder. Tabel 2. Anvendelse af leukocytdepleterede (LD) erytrocytenheder i perioden Transfunderet Transfunderet i % af i alt transfunderede erytrocytenheder 9 % 14 % 12 % 14 % 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 22 % Uddateret 0,9 % 0,5 % 0,5 % 0,9 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 0,5 %* Kasseret 0,4 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 1,9 % 1,3 % 1,7 % 2,0 % 1,7 %* Kilde: Regionernes indberetning 2007 * Beregningerne for uddateret og kasseret af leukocytdepleterede erytrocytenheder har i Blodredegørelsen for 2007 gennemgået en revision, således at de nu beregnes i forhold LD erytrocytenheder til rådighed i alt. Sammenligningsgrundlaget med de tidligere år er således forringet. Til sammenligning er tallene for uddateret og kasseret i 2006, beregnet ved de reviderede formler, udregnet til hhv. 0,6 % og 1,8 %, og resultaterne er således ikke markant forskellige fra de oprindelige beregninger.

9 9 2.3 Trombocytenheder Det ses af figur 5, at antallet af trombocytenheder anvendt til transfusion har været støt stigende i perioden Indberetningerne for 2007 viser, at der i alt blev transfunderet omkring enheder på landsplan, hvilket er en stigning i forhold til Anvendelsen af trombocytenheder til transfusion er i bilag 2 opgjort for hver region. Det ses heraf, at forbruget af trombocytenheder til transfusion er koncentreret i de tre regioner med universitetshospitaler. Region Hovedstaden tegnede sig i 2007 for 50 %, Region Syddanmark 22 % og Region Midtjylland 20 % af det samlede forbrug til transfusion i Danmark. Som det ses af bilaget, anvendte de øvrige regioner kun i mindre grad trombocytter til transfusion. Af figur 6 ses det, at uddateringen af trombocytenheder har været faldende i perioden og ligget ganske stabilt på omkring uddaterede enheder de sidste par år. I 2007 var omkring enheder imidlertid uddateret, hvilket er en betydelig stigning i forhold til De enkelte regioners uddatering af trombocytenheder er afbildet i bilag 2. Det ses heraf, at Region Sjælland er den region, der har haft langt den største uddatering af trombocytenheder set i forhold til hvor mange enheder, de har haft til rådighed. Store sygehuse har oftest bedre mulighed for at forbruge trombocytenhederne inden deres korte lagertid udløber. Omvendt vil mindre sygehuse hurtigere uddatere flere trombocytenheder, før det bliver aktuelt at bruge dem. Dermed kan regioner uden de helt store sygehuse, som eksempelvis Region Sjælland, let falde ud i statistikken med ganske høje uddateringsprocenter. Som det fremgår af figur 7 har antallet af kasserede trombocytenheder været noget svingende i perioden fra 1998 til Sættes kassationsmængden i forhold til det antal portioner, blodbankerne har haft til rådighed, har der imidlertid kun været mindre svingninger, jf. tabel 3. I 2007 steg kassationen af trombocytenheder fra enheder det foregående år til omkring enheder. Overordnet set er der dog ikke tale om et særligt stort antal kasserede enheder.

10 10 Figur 5. Antal trombocytenheder transfunderet i perioden Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Pools er omregnet til enkeltportioner. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. Figur 6. Antal trombocytenheder uddateret i perioden Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. Pools er omregnet til enkeltportioner. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. Figur 7. Antal trombocytenheder kasseret i perioden ,0 6,0 4,0 2, Antal x ,5 7,1 4,5 5,8 5,2 5,4 4,3 5,5 4,8 6,0 Kilde: Regionernes indberetninger. Pools er omregnet til enkeltportioner. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner.

11 Anvendelsesprofilen for trombocytenheder I tabel 3 ses anvendelsesprofilen for trombocytenheder. Her fremgår det, hvor mange trombocytenheder, der i alt har været til rådighed fra 1998 til 2007, og hvordan disse procentvis er blevet hhv. transfunderet, uddateret og kasseret. Summen af udnyttelsesprocenterne for det enkelte år bliver ikke altid 100 %, dels pga. afrundinger og upræcise indberetninger og dels fordi tabel 3 ikke inkluderer punktet Anvendt til andre formål. Som det ses af tabel 3 har udnyttelsesgraden for trombocytter til patientbehandling været stigende gennem de senere år og den høje udnyttelse fortsatte i 2007 med 83 %, hvilket er to procentpoint lavere end i 2006, hvor udnyttelsen var 85 %. Det ses af samme tabel, at uddateringen og kassationen af trombocytenheder i 2007 var på hhv. 11 % og 4 %. Uddateringen og kassationen er således steget lidt, men fastholder ellers med ganske lave værdier tendensen fra de foregående år. Den højere grad af uddatering for trombocytter i forhold til uddateringen af erytrocytter skyldes, at lagertiden for trombocytter er 5 døgn (7 døgn ved overvågning for bakteriel vækst), mens lagertiden er 35 døgn for erytrocytter. Desuden har mange blodbanker, der lagerfører trombocytter et meget lavt forbrug. Anvendelse af LD (leukocytdepleterede) trombocytenheder fra perioden er samlet i tabel 4. Det ses af tabellen, at anvendelsen af LD trombocytenheder har været støt stigende gennem perioden. Bortset fra et mindre fald i 2006, fortsættes tendensen i 2007, hvor 96 % af de transfunderede trombocytportioner var leukocytdepleterede, sammenlignet med 93 % i For LD trombocytenheder har uddateringen været stigende i perioden fra , hvorefter den frem til 2007 har været gradvist faldende. I 2007 var uddateringen 9 %. Kassationen af LD trombocytenheder var 4 % i 2007, hvilket fastholder en relativt stabil tendens de seneste år. Det skal bemærkes, at uddatering og kassation for LD trombocytenheder i 2007 er beregnet anderledes end de foregående år, jf. note under tabel 4. Det kan således konstateres, at man i 2007 har fastholdt en positiv udvikling i udnyttelsen af trombocytenheder. Tabel 3. Anvendelse af trombocytenheder i perioden Til rådighed i alt Transfunderet % 74 % 79 % 79 % 80 % 80 % 82 % 83 % 85 % 83 % Uddateret 24 % 19 % 16 % 15 % 15 % 13 % 12 % 11 % 10 % 11 % Kasseret 5 % 7 % 4 % 5 % 5 % 5 % 3 % 4 % 3 % 4 % Kilde: Regionernes indberetninger. Pools er omregnet til enkeltportioner. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner.

12 12 Tabel 4. Anvendelse af leukocytdepleterede (LD) trombocytenheder i perioden Transfunderet Transfunderet i % af i alt transfunderede trombocytenheder 62 % 76 % 81 % 90 % 93 % 93 % 94 % 95 % 93 % 96 % Uddateret 5 % 7 % 8 % 11 % 14 % 13 % 11 % 11 % 9 % 9 % Kasseret 2 % 8 % 4 % 6 % 5 % 5 % 4 % 5 % 4 % 4 % Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. * Beregningerne for uddateret og kasseret af leukocytdepleterede trombocytenheder har i Blodredegørelsen for 2007 gennemgået en revision, således at de nu beregnes i forhold LD trombocytenheder til rådighed i alt. Sammenligningsgrundlaget med de tidligere år er således forringet. Til sammenligning er tallene for uddateret og kasseret i 2006, beregnet ved de reviderede formler, udregnet til hhv. 8 % og 3 %, og resultaterne er således ikke markant forskellige fra de oprindelige beregninger. 2.4 Plasma Frisk frosset plasma (FFP) anvendes hovedsagelig til fremstilling af produkter som f.eks. albumin og immunglobuliner, men der bruges også hvert år en mindre mængde til patientbehandling. Figur 8 viser udviklingen i antallet af FFP-enheder, inklusive plasmaferese-enheder, der er blevet brugt til transfusion i perioden Som det ses af figuren, har forbruget af plasma til transfusion været jævnt stigende siden I 2007 blev i alt FFP-enheder transfunderet i forhold til enheder i I 2007 blev omtrent 1,7 % af det transfunderede plasma skaffet ved plasmaferese-tapninger. Af bilag 3 fremgår det, hvordan transfunderede FFP-enheder fordeler sig regionsvis. Det ses, at forbruget af frisk frosset plasma til transfusion primært er centreret om Region Hovedstaden, der tegner sig for godt 40 % af det samlede forbrug af FFP-enheder til transfusion. Af figur 9 ses det, at antallet af uddaterede FFP-enheder i perioden fra kun gennemgik mindre ændringer, men med en markant stigning i De seneste år har uddateringen været faldende og i 2007 blev omkring FFP-enheder uddateret. En del af forklaringen på en øget uddatering i forhold til perioden før 2004 er en ændret praksis på sygehusene. Nogle sygehuse har nu, modsat tidligere, altid en vis mængde friskfrosset plasma optøet til behandling af akutte patienter. Dette medfører en højere uddateringsgrad, da friskfrosset plasma i optøet tilstand kun har en holdbarhedstid på 24 timer. Af de uddaterede FFP-enheder i 2007 var 0,7 % fremstillet ved plasmaferese. Den regionsvise fordeling af uddatering af FFP-enheder fremgår af bilag 3. Region Hovedstaden uddaterede i 2007 med 0,92 % flest FFP-enheder i forhold til hvor mange enheder, de havde til rådighed. Kassationen af FFP sker typisk på baggrund af tekniske fejl eller uheld under fremstillingen og disse enheder ender aldrig på blodbankens frie lager. Kassationen af FFP-enheder har været svingende gennem perioden Frem til 2003 var en stigende kassation kendetegnende og siden 2004 har den ligget i intervallet omkring enheder. Med kasserede FFPenheder i 2007 er der ikke sket betydelige ændringer siden 2006, jf. figur 10. Ud af de kasserede FFP-enheder i 2007 var 0,4 % fremstillet ved plasmaferese.

13 13 Langt størstedelen af plasmaet leveres til fraktionering. Siden den nye blodlov trådte i kraft den 1. januar 2004 er fremstilling, indkøb og forarbejdning af blodprodukter til de danske offentlige sygehuse efter et EU udbud gået til lægemiddelfirmaet CSL Behring i Schweiz (tidligere ZLB) med virke fra sidste halvdel af år Antallet af FFP-enheder, der er leveret til fraktionering i perioden , fremgår af figur 11. Leverancerne har i denne periode svinget indenfor intervallet FFP-enheder. I 2007 var leverancen til fraktionering omkring enheder og dermed en smule lavere end i Udover antallet af portioner FFP leveret til fraktionering oplyser regionerne ligeledes mængden af det leverede FFP angivet i vægt. Siden 2003 har plasmaleverancen, angivet i vægt, været faldende, jf. figur 12. Regionerne oplyste, at de i 2007 leverede godt 77 tons plasma, hvilket udgør et foreløbigt minimum for perioden. Plasmaportionens størrelse det enkelte år udregnes som mængden (i vægt) af det leverede plasma i forhold til antallet af FFP-enheder leveret til fraktionering. I 2007 vejede en plasmaportion således gennemsnitligt cirka 280g hvilket er lidt mindre end de to foregående år, hvor en plasmaportion har vejet omkring 290g. Figur 8. Antal FFP-enheder transfunderet i perioden Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 2 enkeltportioner. Figur 9. Antal FFP-enheder uddateret i perioden

14 14 4,0 2,0 0, Antal x ,4 1,1 1,7 1,6 1,7 1,3 3,2 2,2 2,0 1,8 Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 2 enkeltportioner. Figur 10. Antal FFP-enheder kasseret i perioden ,0 15,0 10,0 5, Antal x ,1 8,6 11,6 12,4 12,4 16,8 15,9 14,9 16,2 16,2 Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 2 enkeltportioner. Figur 11. Antal FFP-enheder leveret til fraktionering i perioden Antal x Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 2 enkeltportioner. Figur 12. Plasmaleverancer i perioden

15 15 100,0 90,0 80,0 70, Mængde i ton 85,4 87,1 89,8 83,9 84,6 86,6 84,9 82,8 80,5 77,1 Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 2 enkelt-portioner. (Producenter: : Statens Serum Institut; : CSL Behring, Schweiz (tidligere ZLB)) Anvendelsesprofilen for plasma Anvendelsesprofilen for friskfrosset plasma (FFP) fremgår af tabel 5. Heraf kan det for perioden ses, hvor mange FFP-enheder, der har været til rådighed, og hvordan disse procentvis er blevet hhv. transfunderet, leveret til fraktionering, uddateret og kasseret. Summen af udnyttelsesprocenterne bliver ikke altid 100 %, dels pga. afrundinger og dels fordi tabellen ikke inkluderer punktet Anvendt til andre formål. Som det fremgår af tabel 5 har antallet af FFP-enheder til rådighed været meget svingende i perioden De seneste par år har der dog ikke været de store ændringer og i 2007 var omkring FFP-enheder til rådighed. Der har overordnet set ikke været markante ændringer i udnyttelsesprocenterne gennem perioden. Der ses dog en svag tendens til en lidt faldende andel FFP-enheder leveret til fraktionering og tilsvarende højere andel anvendt til transfusion. I 2007 blev 76 % af FFP-enhederne således leveret til fraktionering, mens 19 % blev anvendt til transfusion, som et foreløbigt maksimum for perioden. Uddateringen ligger ganske stabilt på 0-1 % og kassationen har de seneste år udvist et konstant leje på 4 % - begge tendenser, der fortsatte i Tabel 5. Anvendelse af FFP-enheder i perioden Til rådighed i alt Transfunderet 16 % 15 % 16 % 15 % 15 % 17 % 16 % 17 % 18 % 19 % Lev. til fraktionering 80 % 82 % 80 % 81 % 80 % 77 % 78 % 78 % 76 % 76 % Uddateret 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % *

16 16 Kasseret 3 % 2 % 3 % 4 % 3 % 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 2 enkeltportioner. * 0,49 % (afrundet).

17 17 3. Tilbagekaldelser og smittemarkører Dette afsnit blev tilføjet til blodredegørelsen i 2005 som følge af 13 i bekendtgørelse nr om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed, der pålægger de tidligere amter, nu regioner, årligt at indberette tilbagekaldelser og fund af smittemarkører til Lægemiddelstyrelsen, som en del af den årlige redegørelse om tappevirksomhed. Som angivet i tabel 6, der viser antal tilbagekaldelser i perioden , er der i 2007 i alt indberettet 4 tilfælde, hvor der er foretaget tilbagekaldelse af blodkomponenter. Tre tilbagekaldelser skyldtes fund af smittemarkører og én tilbagekaldelse var forårsaget af andre fejl ved fremstilling eller opbevaring. Tabel 7 angiver fund af smittemarkører i donorblod i 2007 (HBsAg, HIV 1 / 2, HCV og HTLV I / II). Det ses af tabellen, at der i 2007 i alt var 24 fund af smittemarkører, hvoraf to fund var hos flergangsdonorer. De øvrige 22 fund blev detekteret ved testning af blod fra nye donorer. Tabel 6. Antal tilbagekaldelser af produkter i perioden Årsag Fund af smittemarkører Fejl ved blodposer eller andet udstyr Andre fejl ved fremstilling eller opbevaring I alt Kilde: Regionernes indberetninger Tabel 7. Antal fund af smittemarkører i Danmark i 2007 HBsAg HIV 1 / 2 HCV HTLV I / II Fund hos nye donorer Fund hos flergangsdonorer Fund i alt Kilde: Regionernes indberetninger Af figurerne ses hvordan udviklingen har været i fund af smittemarkører i perioden , blandt henholdsvis nye donorer, flergangsdonorer og fund i alt. Sammenligninger med tidligere år er relevant, da det siger noget om kvaliteten af præscreeningen af blodet og udviklingen heraf.

18 18 Figur 13. Antal fund af smittemarkører blandt nye donorer i perioden antal fund hos nye donorer HBsAg HIV 1 / 2 HCV HTLV I / II smittemarkører Kilde: Regionernes indberetninger Figur 14. Antal fund af smittemarkører blandt flergangsdonorer i perioden antal fund hos flergangdonorer HBsAg HIV 1 / 2 HCV HTLV I / II smittemarkører Kilde: Regionernes indberetninger Figur 15. Antal fund af smittemarkører i alt i Danmark i perioden antal fund i alt HBsAg HIV 1 / 2 HCV HTLV I / II smittemarkører Kilde: Regionernes indberetninger

19 19 4. Bivirkninger og utilsigtede hændelser Ligesom i 2006 blev der i 2007 indhentet oplysninger om antal indberettede alvorlige bivirkninger og alvorlige utilsigtede hændelser, som således indgår i nærværende redegørelse. Som angivet i tabel 8 blev der i alt fundet 9 alvorlige bivirkninger hos modtagere af donorblod i Heraf var 5 alvorlige bivirkninger ved erytrocytter, én ved trombocytter og tre ved plasma. Til sammenligning fandt man i 2006 i alt 34 alvorlige bivirkninger hos modtagere af donorblod. I 2007 registrerede man, som det fremgår af tabel 9, ingen alvorlige utilsigtede hændelser. Til sammenligning registrerede man i 2006 i alt 20 alvorlige utilsigtede hændelser, hvoraf hovedparten opstod ved tapning af fuldblod og ved distribution. De anførte tal for 2007 i tabel 8 og 9 stemmer overens med den løbende indberetning, der foretages til Lægemiddelstyrelsen af alvorlige hhv. bivirkninger og utilsigtede hændelser i årets løb, hvilket bekræfter tallenes rigtighed. Tallene for 2006 kan ikke sammenlignes med den løbende indberetning til Lægemiddelstyrelsen, da indberetningssystemet først kom op at stå i slutningen af Det er svært at forklare, hvorfor der samlet set er indberettet så få alvorlige bivirkninger og alvorlige utilsigtede hændelser i 2007 i forhold til En del af forklaringen er formentlig, at der hersker forvirring omkring disse indberetninger og at disse bivirkninger og hændelser skal indberettes flere forskellige steder. Der er således rum for forbedring af blodcentre og hospitalers indberetningspraksis på dette punkt. Tabel 8. Antal alvorlige bivirkninger hos modtagere af blod i Danmark i perioden Erytrocytter 29 5 Trombocytter 2 1 Plasma 3 3* Fuldblod 0 0 Andet 0 0 I alt 34 9 Kilde: Regionernes indberetninger * én af de alvorlige bivirkninger anført under plasma skyldtes en TRALI, (transfusion related acute lung injury) og det har ikke været muligt definitivt at fastlægge, om der var tale om en trombocyt-komplikation eller en plasma-komplikation. Der er dog størst sandsynlighed for, at der var tale om en plasmakomplikation.

20 20 Tabel 9. Antal alvorlige utilsigtede hændelser i Danmark i perioden Tapning af fuldblod 9 0 Aferesetapning 0 0 Testning af donorblod 0 0 Behandling 1 0 Opbevaring 1 0 Distribution 8 0 Materialer 0 0 Andet 1 0 I alt 20 0 Kilde: Regionernes indberetninger.

21 21 5. Indberetning fra regionerne Tabel 10 nedenfor oplyser om fremstilling, anvendelse, lagerbeholdning og udveksling af erytrocytter og frisk frosset plasma (FFP) for 2007 på landsplan. Ligeledes fremgår tappetallet. Tabel 11 viser samme nøgletal som tabel 10, men omfatter udelukkende trombocytenheder fordelt på de forskellige portionstørrelser enkeltportioner, puljer svarende til to, tre og fire enkeltportioner samt afereseportioner. For trombocytenhederne er det ligeledes angivet, hvor mange af portionerne, der er leukocytdepleterede. Af tabel 10 og 11 kan regionernes udveksling af blodkomponenter ses under punktet Modtaget fra andre regioner og Leveret til andre regioner. De seneste år har udvekslingen afspejlet en fin overensstemmelse mellem Modtaget fra.. og Leveret til for både erytrocytter, FFP-enheder og trombocytter. I 2007 er der imidlertid større diskrepanser under især erytrocyt-suspensioner og FFP-enheder (alm. tapning). Dette kan bl.a. skyldes regionsdannelsen, der har bevirket nye grænser for import og eksport af blodkomponenter samt uklarheder om enkelte blodbankers regionale tilhørsforhold. Disse vanskeligheder vil formentligt være væsentligt reducerede til næste år. Det ses yderligere af tabellerne, at der er god balance i blodstatistikken på landsplan, idet der er fin overensstemmelse mellem indgået i alt og udleveret i alt for samtlige blodkomponenter. Tabel 10. Tapninger, fremstilling og forbrug af erytrocyt- og FFP-enheder i 2007 I alt Erytrocytenheder FFP-enheder Suspensioner Andre Alm. Tapning Aferese LD Fremstillet Modt. fra andre regioner Lager pr Indgået i alt Anvendt Lev. til andre regioner Lev. til fraktionering / / / Kasseret Uddateret Anv. til andet formål Lager pr Udleveret i alt Antal tapninger i alt: * Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 2 enkeltportioner. * Tallet, der er angivet her, er summen af de angivelser, de enkelte regioner, har givet for antal tapninger i alt. Nogle regioner beregner antal tapninger i alt som en sum af flere forskellige blodkomponenter, fremstillet af regionen selv. Bl.a. medregnes trombaferese-tallet. Ved indberetning af blodstatistik for 2007 har der i regionerne været tvivl om

22 22 hvorvidt trombafereser skal indberettes som antal tapninger eller som antal blodkomponenter. Da der således er usikkerhed på tallene for trombafereser bevirker det også en usikkerhed på tallet for antal tapninger i alt. Tabel 11. Fremstilling og forbrug af trombocytenheder i 2007 Enkelt Pulje af 2 Pulje af 3 Pulje af 4 Aferese I alt LD I alt LD I alt LD I alt LD I alt LD Fremstillet Modt. fra andre regioner Lager pr Indgået i alt Anvendt Lev. til andre regioner Lev. Til fraktionering / / / / / / / / / / Kasseret Uddateret Anv. til andet formål Lager pr Udleveret i alt Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner.

23 23 Ordliste Aferese: Maskinel tappemetode, hvor en eller flere af blodets bestanddele udvindes, mens resten ledes tilbage til donor. Ved plasmaferese udvindes plasma. Erytrocytter: Røde blodlegemer. Erytrocytkomponenter: Blodkomponenter, som indeholder erytrocytter, dvs. SAG-M suspension, erytrocytkoncentrat, fuldblod og frisk tappet fuldblod. Suspension: Erytrocytter, der er resuspenderede i 100 ml SAG-M opløsning. Andre: o Erytrocytkoncentrat: Erytrocytter, der er resuspenderede i eget restplasma. o Fuldblod: Blod tappet i antikoagulans og som er tappet inden for 5 uger. o Frisk tappet fuldblod: Fuldblod, der er tappet inden for 12 timer. FFP (Frisk Frosset Plasma): Plasma fra donorblod, som er separeret og frosset senest 6 timer efter tapning, hvorved indholdet af koagulations- og plasmafaktorer er bevaret. Anvendes bl.a. til fremstilling af faktorpræparater og albumin samt i mindre grad til patientbehandling. HBsAg: Hepatitis B virus surface antigen HCV: Hepatitis C virus infektion. Kan forårsage en forbigående eller en kronisk leverbetændelse (hepatitis). HIV: Human Immundefekt Virus. Kronisk infektion hvor virus kan påvises i blodet. HTLV: Human T-lymfotrop Virus Kassationsgrad: Mængden af komponent, der pga. for eksempel tekniske fejl eller uheld under tapning aldrig kommer ind på blodbankens hylder i forhold til den totale mængde komponent til rådighed i alt. LD-portioner: Se Leukocytdepleteret blodkomponent. Leukocytdepleteret blodkomponent: En blodkomponent, hvor hovedparten af de hvide blodlegemer (mere end 99,9%) er fjernet. Fordelen ved at transfundere leukocytdepleterede enheder frem for almindelige enheder er bl.a., at antallet af transfusionskomplikationer nedsættes og det er derfor interessant at følge udviklingen i forbruget af disse enheder.

24 24 Leukocytter: Hvide blodlegemer. Plasmaferese: Tappemetode til tapning af plasma. I forbindelse med tapningen adskilles blodceller og plasma, og blodcellerne ledes tilbage i donor. Trombocytter: Blodplader. En bestanddel af blodet, der sikrer at blødninger standser, idet blodplader klæber til sårfladen og danner en aflukning af læsioner. Indgives til patienter med nedsat trombocytindhold i blodet, f.eks. i forbindelse med operationer. Kan separeres fra blodets øvrige bestanddele ved centrifugering. Trombocyt-aferese: Se Aferese Uddateret plasma: Plasma, der har overskredet holdbarhedsperioden i blodbanken. Har tabt indhold af faktor VIII og faktor IX, men kan anvendes til fremstilling af albumin. Uddateringsgrad: Mængden af produceret komponent, der føres til lager, men ikke transfunderes, set i forhold til den totale mængde komponent til rådighed i alt. Udnyttelsesgrad: Mængden af komponent brugt til et bestemt formål i forhold til den totale mængde komponent til rådighed i alt.

25 25 Bilag 1. Regionernes uddatering af erytrocytenheder samt transfunderede enheder pr indbyggere Uddateringen er i figuren angivet i procent af erytrocytenheder til rådighed i alt i de respektive regioner. Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 procent (%) Ad ovenstående graf samt erytrocyt-transfusioner pr indbyggere Erytrocytenheder til rådighed i alt Antal erytrocytenheder uddateret Uddatering i % af erytrocytenheder til rådighed i alt Antal erytrocytenheder transfunderet Erytrocytenheder transfunderet pr indb. Danmark , ,5 Region Hovedstaden , ,7 Region Sjælland , ,9 Region Syddanmark , ,3 Region Midtjylland , ,7 Region Nordjylland , ,8 Kilde: Regionernes indberetninger. Tallene dækker SAG-M-suspensioner, herunder også antallet af LD-portioner, og andre typer erytrocytenheder. Indbyggere pr Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken.

26 26 Bilag 2. Regionernes uddatering af trombocytenheder samt transfunderede enheder pr indbyggere Uddateringen er i figuren angivet i procent af trombocytenheder til rådighed i alt i de respektive regioner. Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 Procent (%) Ad ovenstående graf samt transfunderede enheder pr indbyggere Antal Uddatering i % Trombocytenheder til trombocytenhedeenheder til af trombocyt- rådighed i alt uddateret rådighed i alt Antal trombocytenheder transfunderet Trombocytenheder transfunderet pr indb. Danmark , ,6 Region Hovedstaden , ,5 Region Sjælland , ,8 Region Syddanmark , ,5 Region Midtjylland , ,8 Region Nordjylland , ,3 Kilde: Regionernes indberetninger. Pools er omregnet til enkeltportioner. En aferese-enhed er anslået til 4 enkeltportioner. Indbyggere pr Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik - Statistikbanken

27 27 Bilag 3. Regionernes uddatering af FFP-enheder samt transfunderede enheder pr indbyggere Uddateringen er i figuren angivet i procent af FFP-enheder til rådighed i alt i de respektive regioner. Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 procent (%) Ad ovenstående graf samt FFP-transfusioner pr indbyggere FFP-enheder til rådighed i alt Antal FFPenheder uddateret Uddatering i % af FFPenheder til rådighed i alt Antal FFPenheder transfunderet FFP-enheder transfunderet pr indb. Danmark , ,3 Region Hovedstaden , ,8 Region Sjælland , ,8 Region Syddanmark , ,3 Region Midtjylland , ,1 Region Nordjylland , ,8 Kilde: Regionernes indberetninger. En aferese-enhed er anslået til 2 enkeltportioner. Indbyggere pr Danmark Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik - Statistikbanken

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 ISSN 1901-2594 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2008 Lægemiddelstyrelsen Redegørelse for Blodproduktområdet 2008 Udgivet september 2009 af Lægemiddelstyrelsen 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4

Læs mere

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse,

Emneord: bloddonor, blodkomponenter, erytrocyt, trombocyt, plasma, smittemarkører, tilbagekaldelse, REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2011 2012 Redegørelse for blodproduktområdet 2011 Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: bloddonor,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2006 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2006 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2007 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2005 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for Blodproduktområdet 2005 ISSN 1396-1071 Udgivet september 2006 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2012 2013 Redegørelse for blodproduktområdet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Sundhedsstyrelsen, Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Redegørelse for blodproduktområdet 2013 2014 Redegørelse for blodproduktområdet 2013 Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen

REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004. Lægemiddelstyrelsen REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2004 Lægemiddelstyrelsen 2 Redegørelse for blodproduktområdet 2004 ISSN 1396-1071 Udgivet oktober 2005 af Lægemiddelstyrelsen 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...4

Læs mere

Redegørelse for blodproduktområdet 2015

Redegørelse for blodproduktområdet 2015 oktober 2016 Titel på udgivelsen: Redegørelse for blodproduktområdet 2015 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 22 74 00 E-post: sst@sst.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed 1) BEK nr 652 af 15/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2011052157 Senere ændringer

Læs mere

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen.

Der foretages en opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod med henblik på at sikre en tilstrækkelig selvforsyning i regionen. NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland Indledning I

Læs mere

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017

Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Specifikationer for blodkomponenter Klinisk Immunologisk afdeling Region Hovedstaden Version 5, juni 2017 Værdierne er opgivet som median (2,5 percentil 97,5 percentil). Indhold Erytrocyt-komponenter...

Læs mere

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen

Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen Hvad sker der, når plasmabehovet stiger? Bloddonorerne i Danmark Landsmøde 3. oktober 2015 Jørgen Georgsen 1 Hvad kommer der nu? En baggrund meget teknisk Nogle økonomi meget kedelig Nogle opgaver til

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4.s. kontor j.nr. 2003-1340-5 D. 12. november 2004. Notat med teknisk gennemgang af L 84 Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven)

Læs mere

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion 2005 Denne pjece kan bestilles hos Schultz Information på tlf. 7026 2636, samt downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Tapning af

Læs mere

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1)

Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven) 1) (2005/45) L 61 (som vedtaget): Forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål (blodforsyningsloven). Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005 Forslag til Kapitel

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen

Til patienter og pårørende. Blodtransfusion. Vælg billede. Vælg farve. Syddansk Transfusionsvæsen Til patienter og pårørende Blodtransfusion Vælg billede Vælg farve Syddansk Transfusionsvæsen Samtykke til blodtransfusion Sygehuset er forpligtet til at give dig den nødvendige information og indhente

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

tekniske krav til blod og blodkomponenter, der

tekniske krav til blod og blodkomponenter, der 30.3.2004 L 91/25 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/33/EF af 22. marts 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning ( 4 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.9.2001 (EFT C 72 E af

sikkerhed på blodtransfusionsområdet og selvforsyning ( 4 ) Europa-Parlamentets udtalelse af 6.9.2001 (EFT C 72 E af L 33/30 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/98/EF af 27. januar2003 om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0816 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0816 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0816 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.12.2000 KOM(2000)816 endelig 2000/0323 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET

MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Maj 2015 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 MONITORERING AF FORLØBSTIDER PÅ KRÆFTOMRÅDET Årsopgørelse for 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Udkast: kun til brug ved konsultation

Udkast: kun til brug ved konsultation FORSLAG TIL TEKNISKE KRAV TIL BLOD OG BLODKOMPONENTER Tekst 1 Udkast: kun til brug ved konsultation BILAG I KRAV TIL OPLYSNING A. OPLYSNINGER, DER SKAL GIVES TIL DONORER 1. Korrekt, men alment forståeligt

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Folkeskoleelever fra Frederiksberg

Folkeskoleelever fra Frederiksberg Folkeskoleelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2012 Aksel Thomsen Carsten Rødseth Barsøe Louise Poulsen Oktober 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø FOLKESKOLEELEVER

Læs mere

BLODCENTRES DIGITALE SAMARBEJDE MED STATENS SERUM INSTITUT I DEN VIRTUELLE SAGSMAPPE

BLODCENTRES DIGITALE SAMARBEJDE MED STATENS SERUM INSTITUT I DEN VIRTUELLE SAGSMAPPE BLODCENTRES DIGITALE SAMARBEJDE MED STATENS SERUM INSTITUT I DEN VIRTUELLE SAGSMAPPE Brugervejledning til elektronisk indberetning Version 1.2 1/15 INDLEDNING... 3 OVERVÅGNING OG FOREBYGGELSE AF UNØDIG

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Monitorering af forløbstider på kræftområdet

Monitorering af forløbstider på kræftområdet Monitorering af forløbstider på kræftområdet ÅRSOPGØRELSEN FOR 2015 2016 SIDE 1/36 Monitorering af forløbstider på kræftområdet Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth

Aktivitetsstatistik. Kilde: CSC Scandihealth. Kilde: CSC Scandihealth Aktivitetsstatistik Tabel 1: Antal patienter på regioner, 1. juni 2011-31. maj 2012 54 - Diabetes 10.474 18.561 18.738 21.760 15.235 84.634 55 - Nedgroede tånegle 1.475 4.598 3.382 4.403 3.063 16.905 59

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner

Arbejdsgruppe vedrørende lægemiddelkontrol og inspektioner EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR VIRKSOMHEDER Lægemidler og kosmetik Bruxelles, den 31 marts 2000 ENTR/III/5717/99-en g\common\legal-legislation\75-319 nd81-851\91-356\eudralexvol4\blood\jan

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer 17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN Tromsø 2001 er På det 17. Nordiske Møde om Transfusionsmedicin (Trondheim-Tromsø 10.-12. oktober 2001) med deltagelse af overlæger fra de nordiske transfusionscentre

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Tal om efterskolen, august 2013

Tal om efterskolen, august 2013 Tal om efterskolen, august 2013 NOTAT 15. september 2013 FORFATTER Hanne Lautrup og Ole Bjerring Indledning Efterskolerne indsender ved starten af det nye skoleår oplysninger om elevtal i det afsluttede

Læs mere

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

Transfusionsmedicinske Standarder

Transfusionsmedicinske Standarder Transfusionsmedicinske Standarder 4.0 i Transfusionsmedicinske Standarder Version 4.0 2016 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi Transfusionsmedicinske Standarder 4.0 ii Transfusionsmedicinske Standarder

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere