DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER"

Transkript

1 8. december 2006 af Anita Vium direkte tlf Resumé: DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Historien viser, at renten fra ECB har ligget lavere, end man kunne forvente. Dog har renteniveauet været for højt til tysk økonomi, så en mere aktiv politik for at reducere inflationen i Sydeuropa og Irland vil kunne holde renten nede og underbygge væksten i Tyskland. Rentestigninger udover de 0,25 procentpoint, der forventes i december 2006, er ikke i tråd med ECB s pengepolitik de seneste år, og kan ikke forsvares ud fra den aktuelle udvikling i inflation og produktionspotentiale. Renteudviklingen er central i et spirende opsving, og Den Europæiske Centralbank har ført en relativ ekspansiv pengepolitik de seneste år. I forhold til den tyske økonomi har renten dog været for høj, og man kan frygte, at et for højt renteniveau kan slå opsvinget i Tyskland i stykker. I stedet bør de eurolande, der trækker inflationen opad, føre en strammere finans- og strukturpolitik, så de lande, der har svært ved at holde momentum - herunder Tyskland og Frankrig kan have fortsat glæde af en relativ lav rente. Som situationen er i øjeblikket, betaler de svageste økonomier prisen for, at de øvrige ikke har styr på inflationen. Den Europæiske Centralbank hæver sandsynligvis renten yderligere 1/4 procentpoint den 7. december i år. En sådan rentestigning virker dog noget paradoksal, idet inflationen har været faldende og ligger på et relativt lavt niveau, kerneinflationen er konstant og lav og den realiserede produktion ligger under den potentielle produktion (negativ output gap). Samlet set vurderes det, at denne rentestigning er tilstrækkelig til at holde europæisk økonomi på sporet og endda vil være en tilbagevenden til en strammere pengepolitik, end ECB har haft tidligere. Med mindre der sker store uforudsete ændringer i europæisk økonomi, vurderer AErådet derfor, at der ikke er behov for yderligere rentestigninger i P:\GS\december 2006\rentepolitik-av.doc

2 2 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK: ET FÅR I ULVEKLÆDER Et af usikkerhedsmomenterne i euro-området er, hvordan Den Europæiske Centralbanks rentepolitik vil blive i den kommende tid. Alle forventer, at renten vil stige på baggrund af opjusteringerne af vækstskønnene, men det er usikkert hvor meget. Den nedadgående tendens i energipriserne, man ser i øjeblikket, dæmper inflationen og tager noget af presset for rentestigninger af ECB. På den anden side kan den stigende vækst i euro-området og den stigende inflation, der sandsynligvis følger, lægge et pres på renten i Europa. ECB har i de seneste år ført en relativ ekspansiv pengepolitik set i forhold til hele euro-området, mens pengepolitikken har været for stram i forhold til Europas syge økonomi, Tyskland. Problemet i euro-området er, at vækst og inflation varierer meget, og ECB må forsøge at føre en rentepolitik, der passer på gennemsnittet af dem. Teoretisk må landene med lav vækst bruge finanspolitikken til at stimulere økonomien og udligne forskelle. Men da EU s stramme budgetpolitik sætter meget snævre grænser, er lande som Tyskland og Frankrig reelt blevet bundet på både hænder og fødder. En stram budgetpolitik kan være hensigtsmæssig, når man ser på de udfordringer Europa står overfor med hensyn til demografisk udvikling. Men det må på den anden side betyde, at rentepolitikken skal hjælpe de svage økonomier på vej og for ikke at få for stor ubalance i euro-området, bør kravene til lande med høj vækst (og ikke mindst høj inflation) være betydelig strengere. De kan, som reglerne er i dag, køre på frihjul. Realiseret og forventet rente I fastsættelsen af Centralbankernes rolle i økonomien har der længe været konsensus om, at en centralbank skal holde sig til en fast regel for, hvordan den fastsætter renten. Hvis Centralbanken troværdigt kan melde ud hvilket niveau, inflationen ligger på nu og i fremtiden, er denne sikkerhed i sig selv med til at holde priserne i ro. Det skyldes, at permanent usikkerhed om prisudviklingen vil resultere i højere lønkrav, fordi lønmodtagerne vil være sikre på reallønsfremgang. Usikkerhed om prisudviklingen kan dermed udvikle sig til en løn/pris spiral. For at have troværdighed i sine udmeldinger, er det nødvendigt med en regelbaseret politik, der ikke ændres fra år til år.

3 3 Økonomen John B. Taylor opstillede i 1993 en simpel sammenhæng imellem rente, inflation og produktionspotentiale som eksempel på en sådan pengepolitisk regel. Sammenhængen var simpel og passede nogenlunde med den udvikling, man havde set i USA frem til da. Denne standard Taylorregel er vist i boks 1. Stiger inflationen over målsætningen, hæver Centralbanken renten 1½ gang mere end overskridelsen for at dæmpe inflationen. Taylor antager også, at Centralbanken tager lidt hensyn til produktionen, så renten sænkes, hvis produktionen - alt andet lige - ligger under produktionspotentialet. Boks 1. Taylor reglen I nedenstående analyse er brugt en standard Taylor regel: i-i* = 1½ (π- π*) +½ (y-y*), som kan omskrives til i = r*-½*π*+1½ π +½ (y-y*), hvor i er den nominelle rente (som centralbanken fastsætter) i* er målsætningen for den nominelle rente (implicit sat til 4) r* er den langsigtede realrente (sat til 2), π* er inflationsmålsætningen (sat til 2), π er den realiserede inflation og y-y* er outputgappet. Det kan teoretisk vises, at parametrene i denne standard Taylorregel svarer til en centralbank, der fører inflationsbekæmpende rentepolitik. Kilde: John B. Taylor, Discretion versus Policy rules in Practice, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 39 (1993) North-Holland. Stephan Sauer & Figur 1 viser den faktiske rente siden ECB s begyndelse 1. januar 1999 kombineret med de renter, man kunne forvente ud fra en standard Taylorregel med hhv. den samlede inflation og kerneinflationen (inflationen renset for prisstigninger på energi og uforarbejdede fødevarer). I figuren kan man se, at med undtagelse af 1999 har den faktiske rente (fuldt optrukken) ligget lavere end den rente, man kunne forvente ud fra en Taylorregel baseret på den faktiske inflation (den stiplede linje). Sammenligner man renten med forventningen ud fra en Taylorregel baseret på kerneinflationen (den prikkede linje), ser man, at den faktiske rente har ligget under fra 2001 til i dag. I gennemsnit næsten en procentenhed lavere end Taylor reglen antyder.

4 4 Figur 1 illustrerer således, at ECB siden 2001 har ført en mere ekspansiv pengepolitik, end man kunne forvente ud fra inflationsudviklingen og produktionspotentialet. Forskellen er dog blevet indsnævret i 2005, og i 2006 forventes billedet at vende. Figur 1. Rente og forudset rente, ,0 4,0 Procent 3,0 2,0 1,0 0, Rente via Taylorregel Rente via Taylorregel med kerneinflation Faktiske rente Anm.: 2006 tal er prognose. Renten er under forudsætning af, at renten hæves 0,25 procentpoint i december, hvilket allerede er indlejret i markedsrenten. Kilde: Europa kommissionen, Eurostat og AErådet. Ifølge traktaten skal ECB s forfølge målsætningen om prisstabilitet. Den målsætning har ECB operationaliseret til en målsætning om, at inflationen skal ligge under men tæt på 2 procent. Inflationen i euro-området har dog ligget (lidt) over 2 procent i alle årene undtagen i 1999, så man kan let få den tanke, at selvom ECB ikke har formuleret det nogen steder, indgår udviklingen i kerneinflationen også i deres overvejelser om rentetilpasninger. Tabel 1 viser den gennemsnitlige inflation og kerneinflation i euro-området fra 1999 til Tabel 1. Inflation og kerneinflation i euro-området, Stigning i procent pr. år Inflation 1,1 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 Kerneinflation 1,1 1,0 1,9 2,5 2,0 2,1 1,5 Kilde: EuroStat Betyder de tilsyneladende lave renter de seneste år, at kritikken af ECB s (for stramme) pengepolitik er helt forfejlet? Både ja og nej. I sig selv er

5 5 pengepolitikken ikke specielt stram jf. figur 1, så det er nærmere kombinationen af den førte penge- og finanspolitik, der kan kritiseres. Figur 2 viser den faktiske rente i Tyskland sammenholdt med den rente, man kunne forvente med en Taylorregel, der fastsatte renten ved hjælp af den bagvedliggende inflation og output gap i Tyskland. Det ses, at den faktiske rente i alle årene undtagen 2004 har ligget højere eller på linje med den rente, man kunne forvente i Tyskland ud fra en standard Taylorregel. På trods af ECB s løse rentepolitik har renten altså i lange perioder været for høj for Tyskland. Det er også forventningen til renteudviklingen i år. Og frygten kan selvfølgelig være, at ECB hæver renten mere og hurtigere, end tysk økonomi kan følge med til - og dermed sætter det spirende opsving over styr. Figur 2. Rente og forudset rente i Tyskland, ,0 4,0 Procent 3,0 2,0 1,0 0, Rente via Taylorregel med kerneinflation Faktiske rente Kilde: Europa kommissionen, OECD og AErådet. Mere fokus på synderne Det er altså andre euro-lande, der i perioden har trukket inflationen og dermed renten opad i hele euro-området. Tabel 2 viser euro-landenes gennemsnitlige kerneinflation og afvigelsen af euro-gennemsnittet i perioden. I tabellen ses, at det er Irland, Portugal og Spanien, der har haft den højeste kerneinflation i perioden, mens Tyskland og Finland har ligget i bunden. Da euro-økonomierne har forskellige størrelse, varierer det hvor meget, de bidrager til den samlede inflation i området. I den sidste kolonne er vist hvor

6 6 meget, de enkelte lande har bidraget til ekstra inflation i området. Det ses, at Spaniens bidrag er størst fordi landet både er relativt stort og har haft høj inflation. Alene Spanien har i gennemsnit trukket gennemsnitsinflationen i euro-området op med 0,12 procentenheder pr. år, mens Italien gennemsnitligt har trukket inflationen i euro-området op med 0,09 procentenheder. Ifølge standard Taylor reglen, vil merinflationen fra Spanien bidrage til en rente, der er (0,12*1,5=) 0,18 procentenheder højere end ellers. Mindre lande som Grækenland, Holland og Portugal har også samlet set bidraget betydeligt til at hæve gennemsnitsinflationen og dermed renten - i euro-området. Flere af de sydeuropæiske euro-lande samt Irland har altså haft en kerneinflation betydeligt over målsætningen på 2 procent og har dermed været medvirkede årsag til, at renten i euro-området har været for høj i forhold til lande som f.eks. Tyskland. Tabel 2. Kerneinflation i euro-landene, Gennemsnitlig kerneinflation Afvigelse fra Euro-gennemsnit Vægt i Euroinflationen (gns.) Bidrag til afvigelse fra gennemsnit pr. år Procent enheder Procent Procent enheder Procent Irland 3,5 1,8 1,2 0,02 Grækenland 3,1 1,4 2,0 0,03 Portugal 3,0 1,2 2,0 0,03 Spanien 2,8 1,1 10,5 0,12 Luxembourg 2,3 0,6 0,2 0,00 Italien 2,2 0,5 19,0 0,09 Holland 2,2 0,5 5,3 0,03 Belgien 1,6-0,2 3,5-0,01 Frankrig 1,6-0,2 20,6-0,04 Østrig 1,5-0,3 3,1-0,01 Finland 1,4-0,3 1,6 0,00 Tyskland 1,0-0,8 30,9-0,23 Euro 1,7 0,0 100,0 - Kilde: AErådet på baggrund af Eurostat Som den økonomiske politik i EU er indrettet i øjeblikket, er det Tyskland, der står med problemet, idet renten har været for høj i forhold til tysk økonomi, og aktiv finanspolitik har været umulig på grund af store offentlige underskud. En økonomisk politik, der i højere grad tilgodeser de svageste økonomier, bør indeholde langt strengere forholdsregler i forhold til Irland og de sydeuropæiske lande. Det kunne bl.a. være at lægge mere pres indenfor områder, der kan holde inflationen i ro såsom konkurrencepolitik og strukturpolitik

7 7 samt sanktioner, hvis landene fører (uholdbar) økonomisk politik f.eks. med skattelettelser i højkonjunktur, som det er set flere steder. Alternativet til at styre den økonomiske politik hårdere i de lande, der øger inflationen i euro-området, er at lade de svage klare sig selv, som det er sket de seneste år. Tyskland har haft underskud på sine offentlige finanser i alle de år, ECB har eksisteret, undtagen i Fra 2001 og frem har underskuddet ligget imellem 3 og 4 procent af BNP. Først i år forventes Tyskland at overholde vækst- og stabilitetspagten. Samtidigt har den førte pengepolitik været for stram i forhold til de forhold, Tyskland er stået overfor. Man burde altså for at komme ud af denne onde cirkel køre en hård kurs overfor de lande, der trækker inflationen i euro-området opad - kombineret med en lav rente til at stimulere væksten i de lande, der har problemer. Og det nuværende tidspunkt, hvor Tyskland ser ud at komme ud af sine værste problemer, er et fint tidspunkt at revidere euro-områdets økonomiske politik. Nu kan man lave ændringer af principielle årsager og ikke for specifikt at redde Tyskland. Det vil betyde, at man i fremtiden vil kunne undgå en tilsvarende ond cirkel, som Europa har været inde i de seneste år. Tidlige rentestigninger Der er en generel forventning i markedet til, at ECB vil hæve renten yderligere med 25 basispoint i december i år. Umiddelbart er det dog svært at finde en grund til at hæve renten yderligere, da inflationen har været faldende og fortsat er lav, kerneinflationen er konstant (og lav) og det forventes, at produktionen i euro-området ligger under den potentielle produktion i stort set alle euro-lande i år. Figur 3 viser ECB s rentefastsættelse sammenholdt med inflationsudviklingen. I oktober sidste år toppede inflationen på cirka 2,6 procent, hvilket blev efterfulgt af en rentestigning i december måned. I sensommeren er inflationen styrtdykket på grund af faldende energipriser samtidigt med, at kerneinflationen permanent har ligget omkring 1,5 procent. Denne moderate prisudvikling skal ses i sammenhæng med, at Europakommissionen vurderer, at de fleste euro-lande ligger under kapacitetsgrænsen med hensyn til produktion, jf. tabel 2.

8 8 Figur 3. Rente og inflation i euro-området, ,50 3,00 2,50 Procent 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 jan Kilde: EcoWin mar maj jul sep nov jan 04 Inflation [c.o.p 261 obs] ECB's policy rente mar maj jul sep nov jan 05 mar maj jul sep nov 06 Kerneinflation [c.o.p 261 obs] Source: Reuters EcoWin Tabel 3. Output gap Procent af potentiel BNP Irland 2,7-1,4 Portugal 0,8-2,0 Spanien 0,7-0,9 Frankrig 0,7-0,8 Luxembourg 0,6-0,9 Italien 0,5-1,0 Finland 0,3 0,1 Holland 0,3-1,2 Belgien 0,2-0,6 Grækenland 0,0 1,5 Østrig 0,0-0,2 Tyskland -0,2-0,2 Euro 0,3-0,6 Anm.: Output gap angiver forskellen imellem realiseret og potentiel produktion. Kilde: Europa Kommissionens AMECO database, opdateret 6. november Målt på den aktuelle udvikling i inflation og output gap er der altså ikke basis for at hæve renten yderligere og det er paradoksalt, at renten hæves på et tidspunkt, hvor inflationen falder og potentialet for yderligere produktion er stort. Eneste forklaring skulle i givet fald være, at ECB forsøger at komme tilbage på sporet med hensyn til rentepolitikken, så politikken i højere grad end nu er inflationsdæmpende - og dermed følger Taylorreglen. Tabel 4 illustrerer, at det nuværende renteniveau (hvor den yderligere rentestigninger i år er inkluderet) vil resultere i en rente, der ligger nogenlunde på

9 9 det renteniveau, man kunne forvente ud fra en standard Taylorregel og som angivet ovenfor altså en rente, der ligger over det niveau, man kunne forvente ud fra udviklingen i de grundlæggende økonomiske størrelser som inflation og output gap. For 2006 som gennemsnit betyder rentestigninger i slutningen af året dog relativt lidt, så det er nok så interessant at se på renteniveauet for næste år. Her ses det tilsvarende, at det nuværende renteniveau vil betyde, at renten ligger lidt over det niveau, som Taylorreglen forudsiger ud fra de fundamentale økonomiske variable. En stigning i renten i år på yderligere 0,25 procentpoint vil skubbe renten 0,5 procentenheder over, hvad Taylorreglen forudsiger, og en stigning på 0,5 procentpoint igennem det første halve år vil lægge rente på et niveau 0,6 procentpoint højere, end de fundamentale økonomiske baggrundsvariable tilsiger. Tabel 3. Rentescenarier for 2006 og 2007 År Scenario Rente via Taylorregel Realiseret rente Forskel Procent ,7 2,2-0, ,25 procentpoint i december ,1 3,1 0, Uændret rente i ,4 3,7 0, Yderligere 0,25 procentpoint i ,4 3,9 0, Yderligere 0,50 procentpoint i ,4 4,0 0,6 Anm.: Taylorreglen er baseret på kerneinflationen som forudsættes at blive 1,9 procent i Rentestigningerne i 2007 forudsættes at komme efter henholdsvis 1. og 2. kvartal. Kilde: AErådet på basis af Europa Kommissionen og OECD. Set udfra ECB s tidligere rentepolitik, udviklingen i inflation og output gap samt Taylorreglens fingerpeg, er det AErådets vurdering, at det ikke er nødvendigt at hæve renten yderligere i 2007 med mindre, der sker en uforudset økonomisk udvikling i Europa.

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU

Indholdsfortegnelse ,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU Indholdsfortegnelse,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ,QGOHGQLQJ 6DPPHQIDWQLQJ )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 'HQLQWHUQDWLRQDOH NRQRPL 9DOXWDRJUHQWHXGYLNOLQJHQ 'HQ NRQRPLVNHSROLWLNRJGHQRIIHQWOLJH

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4

1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJRJVDPPHQIDWQLQJ 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning...4 )UHPVNULYQLQJHQDIGDQVN NRQRPLLKRYHGWDO )UHPVNULYQLQJHQVIRUXGV WQLQJHU 3.1 Den internationale økonomi...12 3.2 Udviklingen

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 2. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal 2010 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 0 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2010 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Prisdannelsen i Danmark

Prisdannelsen i Danmark 45 Prisdannelsen i Danmark Ester Hansen, Morten Hedegaard Rasmussen og Jonas Staghøj, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De danske forbrugerpriser har igennem en længere årrække udviklet sig

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 4. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014

AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 AE s kommentarer til Vismandsrapport oktober 2014 Notatet kommenterer vismændenes (DØR s) diskussionsoplæg til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014. 1 Kontakt Professor og formand for AE Direktør

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4

Danmarks Nationalbank. Kvar tal so ver sigt 4. kvartal D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 4. kvartal 2004 D A N M A R K S 4 N A T I O N A L B A N K 2 0 0 4 KVARTALSOVERSIGT, 4. KVARTAL 2004 Det lille billede på forsiden viser et udsnit af det lille

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2014

Dansk Økonomi Forår 2014 Dansk Økonomi Forår 2014 Danish Economy Spring 2014 English Summary Konjunkturvurdering Holdbarhed og generationer Ungdomsuddannelser Formandskabet INDHOLD Resume 1 Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Vækst og velstand gennem uddannelse

Vækst og velstand gennem uddannelse Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 Vækst og velstand gennem uddannelse Økonomiske Tendenser 212 1 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1. sal 1651

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 3. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere