ADMINISTRATIONSPRAKSIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADMINISTRATIONSPRAKSIS"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1

2 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 3 Ad 3.1. TILSLUTNINGSBIDRAG 3 Ad Standardtilslutningsbidrag 3 Ad Forfaldstidspunkt 5 Ad Supplerende tilslutningsbidrag 5 Ad Dispensation og henstand 5 Ad 3.2. VANDAFLEDNINGSBIDRAG 6 Ad Vandafledningsbidragets beregning 6 Ad Særbidrag 9 Ad 3.3 VEJBIDRAG 9 Ad Kommunale veje og private fællesveje 9 Ad 3.4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG 9 Ad Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende fælles private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet den offentlige kloakforsyning 9 Ad Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg 10 Ad 3.5. UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN (OPHÆVELSE AF TILSLUT- NINGSPLIGTEN TIL DET OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG) 10 Ad Tilbagebetaling af beløb til grundejeren 10 Ad Økonomisk kompensation til kloakforsyningen 11 Ad Genindtræden i kloakforsyningen 11 Ad 4/ 5 BIDRAG FOR TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE OG SAMLETANKE 11 Ad 7 MÅLERDATA 12 Side 2

3 FOR FAXE KOMMUNES BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN, JFR. MILJØSTYRELSENS VEJLEDNING HEROM DEFINITIONER Kloakforsyning Ved kloakforsyning forstås anlæg og drift af ethvert anlæg og enhver ledning, åben som lukket, der tjener til transport af spildevand, herunder regnvand, der afledes gennem separate anlæg. Hvor der i vedtægten angives kloakforsyningen menes overalt Faxe Kommunes kommunale kloakforsyning. Kloakopland Ved et kloakopland forstås et eksisterende eller fremtidigt område, der i kommunens spildevandsplan er udlagt til at blive kloakeret og tilsluttet kloakforsyningens anlæg. Boligenhed Ved en boligenhed forstås en ènfamiliebolig med selvstændig postadresse og køkken/køkkenniche eller toilet beliggende i parcelhuse, rækkehuse, stuehus til en landbrugsejendom, etageejendomme og andre beboelsesejendomme, herunder også ungdomsboliger, kollegieværelser, klubværelser m.v. Ejendom Ved en ejendom forstås, jf. udstykningslovens 2, ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Erhvervsejendom Ved erhvervsejendomme forstås alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, det vil sige industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kontorer, campingpladser og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlægget med andet end husspildevand, og som derfor ikke er omfattet af kommunens tilbudspligt ved påbud om forbedret spildevandsrensning. Kloakforsyningen afgør, hvilke forhold der i grænsetilfælde er afgørende for definitionen. Disse forhold kan være BBR- og ESRoplysninger, momsregistrering, faktisk vandforbrug m.v. Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE Byrådet er ansvarlig for udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæggene under den kommunale kloakforsyning, og byrådet er således ikke ansvarlig for private spildevandsanlæg. Byrådet skal i tilfælde af, at ejere af helårsboliger uden for kloakopland får et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4 og 5 om forbedret spildevandsrensning, herunder ved nedsivning, lade påbuddet følge af et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen (betalingslovens 7a). Side 3

4 Indgåelse af kontrakt medfører, at kloakforsyningen påtager sig både anlæg, drift og vedligeholdelse af det påbudte anlæg, dog således at udgifter til bundfældningstank og ledninger på egen grund samt udgifter til el og vand til anlægget ved en renseløsning på ejendommen - skal afholdes af ejendommens ejer. Ved en pumpeløsning til rensning udenfor ejendommen afholder kloakforsyningen udgifter til elforsyning. Det bemærkes, at tilbuddet alene omfatter udførelse, drift og vedligeholdelse af et anlæg, der økonomisk svarer til det, byrådet har påbudt. Som anført, er det alene ejere af helårsboliger uden for kloakopland, der ved påbud om forbedret spildevandsrensning samtidig skal have tilbudt kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen. Ordningen gælder således ikke for sommerhuse og erhvervsejendomme uden for kloakopland. I forbindelse med kommunens forpligtelse til at fremføre stikledning fra den offentlige hoved- eller detailkloakledning til ejendomme i offentligt kloakerede områder, defineres områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg som grundgrænsen for de ejendomme der er tilsluttet det aktuelle private spildevandsanlæg. Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB Kloakforsyningens regnskab skal ud over de offentlige anlæg tillige omfatte anlæg, drift og vedligeholdelse af privatejede spildevandsanlæg på enkeltejendomme, hvor grundejeren er kontraktlig medlem af kloakforsyningen. Ad 2.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationsbidrag beregnes på baggrund af de bogførte udgifter, når regnskabet er gået, jf. betalingsvedtægtens beregningsmodel. Ad 2.2 FORRENTNING Forrentning af mellemværende beregnes på baggrund af mellemværendets størrelse primo regnskabsåret multipliceret med rentesatsen primo. Rentesatsen svarer til kommunens opnået rentesats for indestående i bank (indlånsrente) eller rente for kommunens optagne lån for spildevandsområdet (udlånsrente). Såfremt der er tale om Et tilgodehavende i kommunens favør, beregnes forrentningen på baggrund af udlånsrenten, idet spildevandsområdet låner af kommunekassen. Gæld for kommunen, beregnes forrentningen på baggrund af indlånsrenten, idet spildevandsområdet har lagt penge i kommunekassen. Side 4

5 Ad 3 Ad 3.1 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER TILSLUTNINGSBIDRAG Tilslutningsbidrag (engangsbidrag) skal opkræves fra ejendomme, som ligger inden for den gældende spildevandsplans kloakopland, og som ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg, jf. betalingslovens 2, stk. 1. Endvidere opkræves der tilslutningsbidrag fra helårsboliger uden for kloakopland, i de tilfælde hvor der, jf. betalingslovens 7a, indgås kontrakt om medlemskab af kloakforsyningen. Som det fremgår af betalingslovens 2, stk. 1, kan der som udgangspunkt - ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag fra ejendomme, der er tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et kommunalt spildevandsanlæg. Dette gælder uanset størrelsen af det tidligere betalte tilslutningsbidrag og dermed også i tilfælde af, at der ikke er opkrævet tilslutningsbidrag i forbindelse med en tidligere tilslutning. Der kan dog jf. vedtægten ved ændret beregningsgrundlag eller ændret anvendelse af en erhvervsejendom eller, ved udvidelse af en erhvervsejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag. I forbindelse med meddelelse af tilslutningstilladelse kan byrådet stille vilkår for tilslutningen, f.eks. om forrensning, tilladelige vandmængder m.v. Ad Standardtilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag for både boliger og erhvervsejendomme opkræves som et lovmæssigt fastsat standardbidrag. Bidraget er uafhængigt af de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Bidraget skal primært dække kloakforsyningens anlægsomkostninger, men i det omfang de indkomne tilslutningsbidrag overstiger anlægsomkostningerne, kan de gå til dækning af driftsomkostninger, ligesom de årlige bidrag kan bruges til at dække anlægsomkostninger. Standardtilslutningsbidraget udgør ,- kr. excl. moms for en boligenhed og for en erhvervsejendom ,- kr. excl. moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal. Fastlæggelse af bidragspligtigt areal for erhvervsejendomme For erhvervsejendomme i byzone er grundarealet det matrikulære areal. I landzone er erhvervsarealerne imidlertid ofte store i forhold til udnyttelsen. Derfor regnes der for erhvervsejendomme i landzone ikke med det faktiske grundareal. I stedet beregnes et tillagt grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggel- Side 5

6 sesprocent, således at erhvervsejendomme i landzone så vidt det er muligt, sidestilles med erhvervsejendomme i byzone. Det bebyggede areal udgøres af arealet af alle bygninger, hvorfra der tilledes spildevand til det offentlig kloaksystem. Den skønnede bebyggelsesprocent skal bygge på den formodede gennemsnitlige bebyggelsesprocent for en tilsvarende erhvervsejendom i byzone. Ved ubebyggede erhvervsejendomme i landzone må byrådet skønne et bebygget areal. Et sådant skøn må baseres på, hvad der normalt bebygges på en ejendom af den pågældende størrelse, og hvad der i givet fald kan opnås byggetilladelse til. Beregning af tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme Faxe kommune beregner tilslutningsbidragene for erhvervsejendomme med ret til afledning af både regn- og spildevand af: (A/800) x standardtilslutningsbidraget, hvor A for en erhvervsejendom i byzone er det matrikulære grundareal og for en erhvervsejendom i landzone det tillagte grundareal, i begge tilfælde dog minimum 800 m². Såfremt der kun må afledes spildevand, beregnes tilslutningsbidraget til 60% heraf. Eksempel på beregning af tilslutningsbidrag for en erhvervsejendom Som eksempel på beregning af tilslutningsbidrag for en erhvervsejendom kan vælges en landbrugsejendom i landzone med et stuehus på 200 m², et mælkerum på 50 m² og en lade med afløb på 100 m². Det samlede bebyggede areal med afløb til offentlig kloak udgør her 350 m². Hvis man skønner bebyggelsesprocenten til 25 for en tilsvarende virksomhed i byzone, får ejendommen tillagt et areal på m² og skal således betale et tilslutningsbidrag på kr. ekskl. moms svarende til 2 gange kr., da grundarealet svarer til 2 gange påbegyndt 800 m 2. Reduceret tilslutningsbidrag I de tilfælde, hvor en ejendom ikke har ret til at aflede tag- og overfladevand til det kommunale spildevandsanlæg, kan der ikke opkræves fuldt tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget for ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, fastsættes til 60% af standardtilslutningsbidraget. I områder, hvor tag- og overfladevand ikke tilsluttes kloak, udgør tilslutningsbidraget således ,- kr. excl. moms for en boligenhed og for en erhvervsejendom ,- kr. excl. moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal. Regulering af tilslutningsbidrag Standardtilslutningsbidraget på ,- kr. excl. moms regnes fra lovens ikrafttræden den 1. juli 1997 og reguleres fra dette tidspunkt efter et reguleringsindeks for bygge- og anlægsomkostninger, som Danmarks Statistik løbende udarbejder. Side 6

7 I betalingsvedtægten er reguleringsindekset for jordarbejder forudsat anvendt idet der anvendes indekstal for juni måned ved fastlæggelse af det kommende års tilslutningsbidrag. (Udgangspunkt er altid indeks for juni 1995 = 100). Ad Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling når der opnås tilslutningsmulighed, det vil sige når kloakforsyningen har ført stik frem til grundgrænsen og der dermed kan føres stik fra ejendommen (herunder ubebyggede grunde) til kloaknettet. Det er påligningstidspunktet, der er afgørende for bidragsstørrelsen. Ad Supplerende tilslutningsbidrag Hovedreglen er, at en ejendom, der er tilsluttet eller er pålignet (herunder har betalt) tilslutningsbidrag, ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag. I lovens 2, stk. 4, er der dog fastsat regler for opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme i visse situationer. Udstykning af en boligejendom Ved udstykninger fra en ejendom, der har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag, kan der ikke opkræves yderligere tilslutningsbidrag for stamparcellen, men for de udstykkede parceller, der udgør nye ejendomme, kan der opkræves tilslutningsbidrag, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, idet disse ejendomme ikke tidligere har eksisteret som selvstændige ejendomme og derfor heller ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag. Bestemmelsen gælder alene ved udstykning. Der kan således ikke opkræves supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulær udvidelse af en boligejendom. Udstykning, ændring af beregningsgrundlag eller udvidelse af en erhvervsejendom Der kan i de nævnte tilfælde opkræves supplerende tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme. For eksempler på beregning af supplerende bidrag henvises til Miljøstyrelsens gældende vejledning om Betalingsregler for spildevandsanlæg. Ad Dispensation og henstand Dispensation Det kan undtagelsesvis komme på tale at fravige standardtilslutningsbidraget i tilfælde, hvor anvendelsen af reglerne om standardtilslutningsbidrag vil føre til tilslutningsbidrag, der er helt ude af proportioner med de faktiske omkostninger ved kloakeringen og den faktiske afledning, og hvor ejendommen vil blive stillet ringere end andre sammenlignelige ejendomme. Miljøstyrelsen har som eksempler herpå nævnt ejendomme med mange boligenheder, f.eks. store etageejendomme, og erhvervsejendomme i byzone med et stort grundareal i forhold til den afledte spildevandsmængde. Her kan det være rimeligt, at kommunen fraviger reglerne om opkrævning af standardtilslutningsbidrag, fordi Side 7

8 bidraget vil blive urimeligt stort i forhold til den faktiske afledning og de faktiske omkostninger ved en detailkloakering. Miljøstyrelsen gør dog samtidig opmærksom på, at en ejendom, der er tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag, - som udgangspunkt - ikke kan opkræves yderligere tilslutningsbidrag, jf. lovens 2, stk. 1, og at byrådet er forpligtet til at aftage alt det spildevand, ejendommen er tilsluttet for, uanset om størrelsen af spildevandsmængden ændres, dog inden for rammerne af tilslutningstilladelsen. En erhvervsejendom, der har et stort grundareal, men en lille afledning, kan overgå til en anden produktion, der medfører større spildevandsmængder, hvilket må tages i betragtning, når rimeligheden i tilslutningsbidragets størrelse vurderes. Henstand Efter lovens 4 kan byrådet give henstand med betalingen af tilslutningsbidrag. Der henvises til kommunens almindelige praksis på området. Ad 3.2 VANDAFLEDNINGSBIDRAG Vandafledningsbidrag opkræves fra alle ejendomme, der afleder spildevand til et kommunalt spildevandsanlæg. Der skal for hele kloakforsyningens område fastsættes samme takst pr. m³ spildevand uanset den enkelte ejendoms geografiske beliggenhed og uanset omkostningerne ved at transportere og behandle spildevandet. Der kan således ikke ydes mængderabat. Ad Vandafledningsbidragets beregning Det faste vandafledningsbidrag for ejendomme Med lov nr. 342 af 17. maj 2000 er der givet mulighed for at opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del. Den faste del af bidraget opkræves opkræves med ét fast bidrag pr. stikledning frem til en ejendoms grundgrænse. Den faste del af bidraget skal dog ikke opkræves for stikledninger, hvortil der alene er tilsluttet tag- og overfladevand. Det faste bidrag opkræves med ét fast bidrag for ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen. Det variable vandafledningsbidrag for ejendomme Efter lovens 2 a, stk. 4, beregnes vandafledningsbidraget for erhvervsejendomme efter erhvervsejendommens vandforbrug, fratrukket den vandmængde, der medgår til produktion eller som af anden grund ikke tilledes det offentlige spildevandsanlæg. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene. Jf. definition i indledningen. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Et eksempel på primær produktion kunne være et bryggeri, hvis primære produktion er, at producere øl og sodavand. I dette tilfælde kunne der ske fradrag for det vand, der medgår direkte til Side 8

9 produktionen af disse produkter, hvorimod der ikke kan ske fradrag for vand, der medgår til eksempelvis vanding af bryggeriets græsplæne. En forudsætning for fradraget er, at virksomheden ved opsætning af bimåler eller anden dokumentation kan godtgøre størrelsen af den vandmængde, der medgår i produktionen. Fritagelse/nedsættelse af vandafledningsbidraget. Byrådet kan i konkrete tilfælde træffe afgørelse om fritagelse eller nedsættelse af vandafledningsbidraget ved tilledning af visse typer vand til det offentlige spildevandssystem i følgende tilfælde: Tilledning af vand fra afværgepumpninger Der kan gives fritagelse eller nedsættelse af vandafledningsbidrag. Tilledning af afværgevandet skal være forbundet med færre omkostninger end tilledning af almindeligt spildevand, idet der i det enkelte tilfælde skal gennemføres en konkret kalkulation af udgiften i forhold til udgiften for afledning og rensning af almindeligt spildevand. Der må ikke være konstateret et direkte forureneransvar efter miljøbeskyttelsesloven eller lov om forurenet jord. Der må ikke være alternative vandbehandlingsmetoder, der er billigere og miljømæssigt mere optimale. Det skal eksempelvis undersøges om vandet er stort set uforurenet og der kan opnås tilladelse til at udlede afværgevandet direkte til et vandløb. Forureneren betaler princippet skal finde anvendelse. Der skal således foretages en vurdering af de for kloakforsyningen forøgede udgifter til afledning og rensning, herunder udgifter til spildevandsafgift. Fuldstændig fritagelse for vandafledningsbidrag vil således kun kunne komme på tale, når afledning af afværgevandet sker udenom renseanlægget via en separat regnvandsledning. Fritagelse/nedsættelse skal være i overensstemmelse med samfundsmæssige og miljømæssige hensyn. Tilledning af filterskyllevand eller kølevand Der kan gives nedsættelse af vandafledningsbidrag, men ikke fritagelse. Tilledning af filterskyllevandet eller kølevandet skal være forbundet med færre omkostninger end tilledning af almindeligt spildevand, idet der i det enkelte tilfælde skal gennemføres en konkret kalkulation at udgiften i forhold til udgiften for afledning og rensning af almindeligt spildevand. Der må ikke være alternative vandbehandlingsmetoder, der er billigere og miljømæssigt mere optimale. Det skal eksempelvis undersøges om vandet er stort set uforurenet og der kan opnås tilladelse til at udlede afværgevandet direkte til et vandløb. Hvis oplandet er separatkloakeret kan udledningen ske via det offentlige Side 9

10 regnvandssystem. Hvis vandværket eller virksomheden er tilsluttet et offentligt fællessystem for filterskyllevandet/kølevandet kan der ske udtræden af kloakforsyningen efter reglerne i spildevandsbekendtgørelsen kapitel 6. Forureneren betaler princippet skal finde anvendelse. Der skal således foretages en vurdering af de for kloakforsyningen forøgede udgifter til afledning og rensning, herunder udgifter til spildevandsafgift. Nedsættelsen skal være i overensstemmelse med samfundsmæssige og miljømæssige hensyn. Tilledning af genanvendeligt regnvand Der kan gives fritagelse eller nedsættelse af vandafledningsbidrag. Såfremt regnvandet opsamles i særlige VA-godkendte anlæg og genanvendes til toiletskyl og/eller tøjvask i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 515 af 29. august 1988 med senere ændringer kan byrådet i konkrete tilfælde træffe afgørelse om nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag når miljømæssige hensyn taler herfor, herunder at genanvendelsen af regnvand kan reducere den hydrauliske belastning på ledninger og renseanlæg. Nedsættelse af vandafledningsbidrag ved ledningsbrud. Såfremt der konstateres ledningsbrud på en ejendom kan der i konkrete tilfælde ske nedsættelse af vandafledningsbidrag for den beregnede afvigelse mellem målt og forbrugt vandmængde i henhold til nedenstående: - Afvigelsen fastsættes af kloakforsyningen som forskellen mellem målt og forudsat normalforbrug for den pågældende ejendom idet normalforbruget baseres på tidligere års forbrug på ejendommen. (Normalt 5 år) - Der reguleres ikke for beregnede afvigelser på 50 m³ og derunder. - Ved afvigelser større end 50 m³ betales fuldt vandafledningsbidrag af de 50 m³ samt af 20% af den målte vandmængde som overstiger 50 m³. - Der skal under alle omstændigheder betales vandafledningsbidrag for normalforbruget. - Det er endvidere en betingelse at kloakforsyningen orienteres skriftligt straks ledningsbruddet konstateres. Endvidere skal autoriseret VVS-installatør skriftligt bekræfte, at han har konstateret lækagen, samt - så vidt muligt - vurdere hvor længe den har eksisteret og at det udtrængende vand ikke er ledt til kloaksystemet Endvidere skal lækagen være udbedret. - Reguleringen kan maksimalt foretages for indeværende afregningsperiode fra det tidspunkt, hvor lækagen er registreret at en VVS installatør - Der gives ikke reduktion, hvis det findes godtgjort at ansøgeren ikke har været i god tro. Side 10

11 Ad Særbidrag Det er overladt til byrådet efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde at afgøre, i hvilket omfang og efter hvilke regler, der eventuelt skal opkræves særbidrag for særligt forurenet spildevand, jfr. princippet om, at forureneren betaler. Ved særlig forurenet spildevand forstås spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand. Det har imidlertid vist sig, at det af hensyn til renseanlæggenes drift er af afgørende betydning, hvilket forhold, der er mellem de forskellige stoffer i spildevand. Et særbidrag bør derfor fastsættes ud fra de ekstra omkostninger behandlingen af det pågældende spildevand rent faktisk medfører for renseanlægget. Det primære redskab til at regulere tilledning af stoffer, herunder tungmetaller og miljøfremmede stoffer, til det offentlige spildevandsanlæg er miljøbeskyttelseslovens og spildevandsbekendtgørelsens regler om tilslutningstilladelser og de tilslutningsvilkår, der kan meddeles i disse tilladelser. Herudover skal det kommunale miljøtilsyn medvirke til en regulering af sådanne tilledninger. Udgangspunktet for en virksomheds tilledning af spildevand er altid princippet om anvendelse af den bedste, tilgængelige teknik og renere teknologi i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens regler. Ad 3.3 Ad VEJBIDRAG Kommunale veje og private fællesveje Kommunens bidrag for kommuneveje og private fællesveje svarer til en skønsmæssig fastsættelse af vejanlæggenes forholdsmæssige andel af de årligt budgetterede kloakledningsudgifter, herunder udgifterne til regnvandsbassiner, overløbsbygværker, olieudskilleranlæg m.v.. Bidraget er fastsat til 4% af ledningsudgifterne. Der betales ikke vandafledningsbidrag. Ad 3.4 Ad PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Kommunal overtagelse af fælles private spildevandsanlæg skal ske ved, at anlægget inddrages under spildevandsplanens opland for den kommunale kloakforsyning. I forbindelse med overtagelsen skal der, jf. betalingslovens 6, betales tilslutningsbidrag efter reglerne i lovens 3, og efter et skøn ydes ejerne godtgørelse for anlæggets værdi. Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger til fremgangsmåden: Side 11

12 I praksis er overtagelsen ofte blevet ordnet således, at godtgørelse for anlæggets værdi er blevet ydet i form af en reduktion i det tilslutningsbidrag, som normalt opkræves som led i den pågældende ejendoms inddragelse under den offentlige kloakforsyning. Reduktion er i almindelighed blevet beregnet efter en procentvis afskrivning af det pågældende spildevandsanlæg. Afskrivningsperioden er sædvanligvis blevet fastsat til 20 år, således at der ikke er ydet reduktion, såfremt anlægget var mere end 20 år gammelt. I tilfælde af manglende enighed mellem byrådet og ejerne af det private anlæg afgøres spørgsmålet om reduktionens eller godtgørelsens størrelse af landvæsenskommissionen Ad Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af private spildevandsanlæg påhviler de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg. Et privat spildevandsanlæg kan efter aftale mellem interessenterne og byrådet tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg uden en egentlig offentlig overtagelse af det private anlæg, f.eks. således, at det private detailkloakanlæg tilsluttes kommunens hovedledning og renseanlæg. Byrådet fastsætter i forbindelse med aftalen om tilslutning et bidrag for tilslutningen, som fordeles på de berørte grunde. Bidraget for tilslutningen bør ikke overstige standardtilslutningsbidraget. Fra de ejendomme, der omfattes af tilslutningsaftalen mellem det private spildevandsanlæg og byrådet opkræves årlige vandafledningsbidrag på samme måde som fra de andre ejendomme under kloakforsyningen. Ad 3.5 Ad UDTRÆDEN AF KLOAKFORSYNINGEN (OPHÆVELSE AF TILSLUT- NINGSPLIGTEN TIL DET OFFENTLIGE SPILDEVANDSANLÆG) Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Byrådet, der efter miljøbeskyttelsesloven er eneansvarlig for den kommunale spildevandsplanlægning, har mulighed for at tillade, at en ejendom under kloakforsyningen får ophævet sin tilslutningsret og -pligt helt eller delvis. F.eks. kan en virksomhed, der er tilsluttet det offentlige kloakanlæg, få andre og mere fordelagtige muligheder for at aflede spildevandet, eller måske kan en ejendom, der er tilsluttet for tag- og overfladevand, mere hensigtsmæssigt bortskaffe vandet ved nedsivning på ejendommen. Det er under alle omstændigheder en forudsætning for udtræden, at der er enighed mellem grundejeren og byrådet herom, og at kloakforsyningen fortsat kan fungere teknisk og økonomisk forsvarligt, efter at den aftalte udtræden har fundet sted. I betalingslovens 4a er der fastsat regler for en betalingsmæssig regulering i forbindelse med en udtræden. Side 12

13 Udgangspunktet er, at der ikke skal ske nogen tilbagebetaling, fordi kloakforsyningen allerede har afholdt de anlægsudgifter, som de indbetalte bidrag skal være med til at dække. Men hvis en udtræden giver mulighed for en bedre udnyttelse af et eksisterende spildevandsanlæg, f.eks. ved, at en ellers nødvendig udbygning undgås, kan det være både rimeligt og formålstjenligt, at der træffes aftale om, at kloakforsyningen foretager en tilbagebetaling ved ejendommens udtræden. Det samme kan være tilfældet, hvis en ejendom får kommunens tilladelse til at nedsive tag- og overfladevand på egen grund, normalt ved nedsivning. Men her er tilbagebetaling yderligere betinget af, at grundejeren har gennemført den aftalte løsning. Det tilbagebetalte beløb kan ikke overstige det tilslutningsbidrag, der er gældende på tilbagebetalingstidspunktet, uanset størrelse af et tidligere betalt - kendt eller ukendt - tilslutningsbidrag. Ad Økonomisk kompensation til kloakforsyningen Der kan imidlertid også være tale om, at byrådets tilladelse til hel eller delvis udtræden gøres betinget af, at kloakforsyningen får økonomisk kompensation for et eventuelt tab. Betaling til kloakforsyningen for udtræden kan særlig komme på tale i de tilfælde, hvor kommunen kan sandsynliggøre, at den har etableret et særligt anlæg til behandling af virksomhedens spildevand, at dette anlæg endnu ikke er afskrevet og, at anlægget ikke kan udnyttes på anden vis. Den økonomiske kompensation kan ikke overstige de anslåede omkostninger ved at tillade en udtræden. Ad Genindtræden i kloakforsyningen En ejendom, som har fået ophævet tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis, kan ved generhvervelse pålignes tilslutningsbidrag, svarende til de udgifter, kloakforsyningen har afholdt i den forbindelse, dog ikke over det tilslutningsbidrag, der ville kunne opkræves ved ny tilslutning. Hvis ejendommen ved den tidligere ophævelse har fået tilbagebetalt et beløb, skal tilslutningsbidraget som minimum udgøre dette beløb. Ad 4 og 5 BIDRAG FOR TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE OG SAMLE- TANKE Hjemlen til iværksættelse af tømningsordninger for bundfældningstanke og samletanke findes i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 13 (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4). Side 13

14 Selve bidragsopkrævningen er derimod hjemlet i spildevandsbetalingslovens 7, stk. 1. I 7, stk. 2 er bestemt, at reglerne for bidragsopkrævning skal fastsættes i kommunens betalingsvedtægt. Ad 7 MÅLERDATA Fejlvisning Såfremt der ved vandforsyningens kontrol af vandmåler konstateres fejlvisning på måleren svarende til et forbrug på 20 m³/år eller mere reguleres opkrævning af vandafledningsbidrag for perioden op til 1 år før fejlmåling konstateres i henhold til nedenstående: Måleren har vist for lille forbrug - For fejlvisning på 20 m³/år eller derunder reguleres ikke. - For fejlvisning større 20 m³/år opkræves vandafledningsbidrag svarende til, hvad der overstiger 20m³/år. Måleren har vist for stort forbrug - For fejlvisning på 20 m³/år eller derunder reguleres ikke. - For fejlvisning større end 20 m³/år tilbagebetales det opkrævede vandafledningsbidrag uforrentet. Grundejeren skal til kloakforsyningen fremsende dokumentation for konstateret fejlvisning i form af målerapport for den pågældende måler, samt skriftligt anmode kloakforsyningen om regulering af vandafledningsbidraget. Dokumentationen skal komme fra et akkrediteret målerlaboratorium. Ved vurdering af mer- og mindreforbrug tages udgangspunkt i normalforbruget for ejendommen, baseret på tidligere års forbrug eller forbruget på ejendomme med lignende udnyttelse. Der skal altid betales vandafledningsbidrag svarende til normalforbruget for den pågældende ejendom. Beregning af merog mindreforbrug gennemføres af kloakforsyningen. Vedtaget af Faxe Byråd den DATO P.b.v René Tuekær Borgmester / Sven Gerner Nielsen Kommunaldirektør Side 14

15 Side 15

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2

INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 0 INDHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 KAP. 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 KAP. 3 KLOAKFORSYNINGENS INDTÆGTER 2 3.1 TILSLUTNINGSBIDRAG 2 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3 3.1.2

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2016 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den XX. XX. 2015. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X.X 2012. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1) LBK nr 633 af 07/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 029-00070 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S

Betalingsvedtægt. for. Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Centralrenseanlæg A/S Januar 2014 2/36 INDHOLD Forord 4 1.Vedtægtens område... 1.1.Vedtægtens dækningsområde... 1.2Forsyningspligt mv... 2.Budget

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere