DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland"

Transkript

1 EVALUERING Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland Maj 2003

2 Indhold Formål 3 Deltagerne 3 Kort om kursusforløbet 4 Ressourcer 6 Deltagernes evaluering 6 Kursusarrangørernes evaluering 9 Afslutning af kursusdagene

3 Kursusdage i det nordjyske Formål Formålet som det er beskrevet i projektansøgningen var at ruste fagforeninger inden for det ufaglærte område til at indgå konstruktivt i udvikling af et mere rummeligt arbejdsmarked i Nordjylland. Et delmål var at få en bedre dialog mellem virksomheder og fagforeninger og mere fodslaw i bestræbelserne på at udvikle mere rummelige virksomheder. Dette skulle ske gennem afholdelse af en kursusrække, hvor repræsentanter fra fagforeningerne SiD og KAD besøgte en række frontløbervirksomheder fra Nordjysk Netværk for at høre om deres varetagelse af det sociale ansvar indenfor forskellige temaer. Derudover skulle der inviteres oplægsholdere fra andre fagforeningsafdelinger i landet, der havde gjort noget særligt på området. Kurset er udviklet, afviklet og evalueret i et samarbejde mellem LO Nordjylland, Nordjysk Netværk og rådgivningsfirmaet. Kurset er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Deltagerne 24 formænd, næstformænd og faglige sekretærer primært fra SiD og KAD i Nordjylland tilmeldte sig de seks kursusdage i 2002 og Derudover har 5 personer tilmeldt sig enkelte udvalgte dage. Deltagerliste er vedlagt som bilag 1. Gennem hele kursusforløbet har der været et problem med deltagernes fremmøde, idet fremmødet på 4 af de 6 kursusdage har været på10-13 personer. Forklaringen fra deltagerne er, at de er ansat i så små fagforeningsafdelinger, så det er de samme personer, der indgår i alle typer opgaveløsninger. Derfor kan der meget nemt komme en hastesag som fx et ekstraordinært møde i Arbejdsmarkedsrådet eller en medlemssag, der gør, at man ikke kan møde op, selvom man har tilmeldt sig. En gruppe på ca. 8 deltagere er kommet 5 ud af 6 gange eller hver gang, en gruppe på 5-6 er kommet halvdelen af gangene, en gruppe på 5-6 er kommet én gang, og en gruppe er aldrig dukket op. Vi har som kursusarrangører forsøgt at forbedre fremmødet ved udover at udsende program for næste kursusdag ca. 10 dage før dagen også at kontakte deltagerne personligt. Konsulenten fra LO Nordjylland har forestået de personlige henvendelser. På 2 af kursusdagene er fremmødet helt nede på 5-7 deltagere. Det skyldes store møder mellem KAD og SiD i Nordjylland om strukturændringer og sammenlægninger af de to fagforeninger. Noget vi desværre ikke har kunnet foregribe i planlægningen af kurset

4 Kort om kursusforløbet De 6 kursusdage blev gennemført som planlagt ved kursusstarten. Kursusprogram er vedlagt som bilag kursusdag 28.oktober 2002 Den første kursusdag om Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og sundhedsfremme foregik på en virksomhed inden for fiskeindustrien, nemlig Unifisk A/S i Skagen. Her deltog 11 af de tilmeldte deltagere, tre ledere og tillidsvalgte fra Unifisk, en oplægsholder fra SiD Danmark og samarbejdsparterne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program og referat er vedlagt som bilag 3 og 4. Deltagerne fik materiale om virksomhedens værdigrundlag, personalehåndbogen og samarbejdsaftalen med Skagens Kommune. De fik også en ny håndbog og video fra SID Danmark Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse. 2. kursusdag 4. december 2002 Den anden kursusdag om Sygefravær, forebyggelse og fastholdelse foregik på elektronikvirksomheden Flextronics International i Pandrup. Her deltog desværre kun 7 af de tilmeldte. Det skyldes et stormøde i SiD om strukturændringer, som vi ikke i kursusplanlægningen havde kunnet taget højde for. Herudover deltog en leder og en tillidsvalgt fra Flextronics, to oplægsholdere fra hhv. SiD i Them og fra LO Ålborg samt samarbejdsparterne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program er vedlagt som bilag 5. Der blev ikke udarbejdet referat, men deltagerne fik en del materiale fra virksomheden om sygefraværspolitikken, om en særlig afdeling for langtidssyge medarbejdere m.m. samt en ny håndbog fra Beskæftigelsesministeriets projekt Virksomhedsrevalidering vejen(tilbage) til arbejdsmarkedet. 3. kursusdag 14. januar 2003 Den tredje kursusdag Kompetenceudvikling for svage medarbejdere foregik på Postcenter Nordjylland, der står for sortering og distribution af postforsendelser. Her deltog 13 af de tilmeldte, en leder og en tillidsvalgt fra Post DK samt samarbejdsparterne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program er vedlagt som bilag 6. Deltagerne fik kopi af en rapport om Danskundervisning som almen kompetenceløft for ufaglærte medarbejdere fra Postområde Nordjylland, Post DK

5 4. kursusdag 26. februar 2003 Emnet for fjerde kursusdag var Indslusning af medarbejdere, der ikke af sig selv får job, bl.a. flygtninge og indvandrere. Dagen blev på grund af sygdom blandt oplægsholderne flyttet til 30.april og blev ikke som planlagt afholdt på Hobro Vandrehjem, men på Hobro Idrætscenter. Dagen kunne ikke afholdes på virksomheden JC Rengøring, da virksomheden i modsætning til de øvrige 5 virksomheder, der medvirker i kursusdagene, er en servicevirksomhed, der arbejder ude på kundernes adresse, og derfor ikke har lokaler til 25 personer på hjemadressen. På kursusdagen deltog 10 af de tilmeldte, en leder fra JC Rengøring og virksomhedens samarbejdspartner KAD Hobro, repræsenteret ved formanden. Derudover deltog en oplægsholder fra SiD Industri Århus samt samarbejdspartnerne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program er vedlagt som bilag 7. Deltagerne fik en evalueringsrapport og fire forskellige pjecer vedrørende et fagforeningsinitiativ for ledige flygtninge/indvandrere uden arbejdsmarkedserfaring: en pjece til flygtninge/indvandrere, en til virksomheder, en til tillidsvalgte og en opsamlingspjece. Alt fra SiD Århus. 5. kursusdag 18. marts 2003 Femte kursusdag blev afholdt på Migatronic i Fjerritslev. Virksomheden hovedprodukt er svejsemaskiner. Emnet var Sideproduktion. Der deltog 11 af de tilmeldte og 4 repræsentanter for virksomheden: den adm. direktør, den tekniske direktør, fællestillidsrepræsentanten og lederen af virksomhedens sideproduktion Praktikværkstedet. Derudover deltog samarbejdspartnerne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. En af deltagerne holdt oplæg om en lille virksomhed, der har etableret sideproduktion, hvor fagforeningen har været samarbejdspartner omkring etableringen. Program er vedlagt som bilag 8. Deltagerne modtog et katalog om sideproduktion på fem virksomheder i Det Midtjyske Netværk og kopi af samarbejdsaftalen mellem en fagforening (SiD Hirtshals) og en lille virksomhed (Multilak Industrilakering) om sideproduktion. 6. kursusdag 6. maj 2003 Dagen blev afholdt på ALTO i Hadsund. Virksomheden producerer rensemaskiner både til private forbrugere og til industri og byggeri. Emnet var Det samlede sociale ansvar i en virksomhed. Der deltog kun 5 af de tilmeldte og 3 repræsentanter for virksomheden: personalechefen, HR konsulenten og en tillidsrepræsentant. Derudover deltog samar

6 bejdspartnerne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Der var inviteret en professionel oplægsholder fra Ålborg Universitetscenter til at holde oplæg om coaching, en ny opgave for de ansatte i fagforeningsafdelingerne. Dagen blev afsluttet med en kort evalueringsrunde om deltagernes udbytte af kursusdagene og deres vurdering af form, indhold osv. Der følges op med individuelle henvendelser til alle tilmeldte. Program er vedlagt som bilag 9. Deltagerne fik materiale fra virksomheden om politikken vedr. det samlede sociale ansvar og delpolitikker om sygefravær, arbejdsmiljø o.a. Derudover fik de en oversigt over de vigtigste redskaber i coaching, afgrænsning af rollen ifht. til andre vejlederroller, sprogbrug i coachingsamtaler o.a. Ressourcer Da der ikke har været det forventede antal fremmødte fra de tilmeldte deltagere på kursusdagene, har vi pga. kravet om medfinansiering været nødt til at reducere i projektets udgiftsside. Det er sket ved, at LO Nordjylland har afholdt udgifter til kursuslokaler og forplejning på 4. kursusdag og til honorering af den professionelle oplægsholder på 6. kursusdag. Ydermere er det sket ved, at den individuelle opfølgning efter kursusdagene alene er blevet forestået af konsulenten i LO Nordjylland, og ikke som planlagt i samarbejde med konsulenten fra DISCUS. Derved er konsulentudgiften til evalueringsfasen reduceret. Dette vil fremgå af vedlagte regnskab. Deltagernes evaluering Efter sidste kursusdag er deltagerne blevet kontaktet og interviewet om deres udbytte af kurset. I interviewene har vi taget udgangspunkt i de formål, der er beskrevet i projektansøgningen. I ansøgningen er det anført, at kurset vil give deltagerne Ny viden på området Nye holdninger til området Større indsigt i virksomheders praksis på området Inspiration til afdelingens fremtidige arbejde Ideer til konkrete initiativer Erfaringsudveksling med de andre afdelinger i det nordjyske

7 Ud over at gøre rede for deres udbytte på ovenstående punkter er deltagerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål vedrørende selve kursusformen og kursusindholdet: 1. Hvordan fungerer det med et langt forløb på 6 kursusdage fordelt over 9 måneder? 2. Hvordan var det at være på forskellige virksomheder? Hvad synes du om virksomhedernes oplæg? Om rundvisningerne? 3. Om oplæggene fra dagens gæster? 4. Om kursusledelsen? 5. Om de skriftlige produkter? 6. Har du ønsker til fremtidige kurser? 7. Til andre initiativer? 12 af de mest stabile deltagere har deltaget i evalueringsinterview, og med yderligere 6 deltagere er der gennemført korte samtaler om kurset. På vedlagte skema (s. 10) kan ses en oversigt over deres besvarelser. Her kommer en temamæssig opsamling af de gennemgående svar; først de overordnede evalueringspunkter og dernæst vurdering af kursusform og indhold: Evaluering i forhold til kursusdagenes formål Ny viden nye holdninger Flere mener ikke, at de har fået ny viden, men at den viden, de allerede havde, er blevet belyst fra en ny vinkel. Intet er sort eller hvidt, rigtigt eller forkert inden for det rummelige arbejdsmarked. Vi møder hele tiden dilemmaer, og derfor er det også vigtigt hele tiden at diskutere holdninger. Det har givet ny indsigt at udveksle erfaringer deltagerne imellem. Større indsigt i virksomhedernes praksis på området rundvisninger og oplæg fra repræsentanter for virksomhederne Stor tilfredshed med rundvisning og oplæg fra ledelse og tillidsvalgte fra de besøgte virksomheder. Det giver gode ideer at se nye og anderledes arbejdspladser og det er fint, når der er sammenhæng mellem oplæg og oplevelser. Det giver måske ikke en ny og anderledes viden, når man ser arbejdspladser, som er meget forskellige fra lokale arbejdspladser. Inspiration til afdelingens fremtidige arbejde ideer til konkrete initiativer Det er altid rart at kunne henvise til konkrete eksempler og arbejdspladser, hvor forskellige ting praktiseres og fungerer. Flere svarer, at det ikke har givet inspiration fordi der simpelthen ikke er tid til at lade sig inspirere

8 Andre siger, at kurset har givet inspiration, men kan være i tvivl om, hvorvidt det er muligt at komme igennem med nye initiativer. Erfaringsudveksling med de andre afdelinger Alle synes det har været godt, at flere fagforeninger har været repræsenteret og flere synes, at man godt kunne have udvidet kredsen udover SID og KAD. Debatten i plenum var rigtig god især de sidste gange. Evaluering af kursusform og indhold 1. Hvordan fungerer det lange forløb med 6 kursusdage fordelt over 9 måneder Det har været fint at kende datoer i god tid. Der vil altid komme ting på tværs, så det bliver nødvendigt at aflyse, men flere er beklemte på bevægelsens vegne, fordi nogle simpelthen ikke har prioriteret kursusdagene. Alle deltagerne synes, der er lagt et flot stykke arbejde fra virksomhedernes side og godt tilrettelagte arrangementer burde også have mange deltagere. Nogle nævner betaling som et middel til at få nogle til at tage tilmelding/fremmøde mere alvorligt eller det kunne koste at melde afbud eller blive væk. 2. Hvordan var det at være på forskellige virksomheder og komme rundt i hele Nordjylland Stor tilfredshed med at være på forskellige virksomheder og at komme på arbejdspladser, som er forskellige fra dem, man til daglig beskæftiger sig med. Enkelte nævner, at det ville spare tid at holde temamøderne i lokalområdet og her kender man også virksomhederne så godt, at man ville kunne få en mere nuanceret debat. 3 og 4. Kursusledelse og dagens gæst Der er gennemgående tilfredshed med kursusledelsen, men bemærkninger til dagens gæst. Flere mener, at kvaliteten af gæstens oplæg har været svingende og en enkelt gang var kvaliteten fin, men dårlig planlægning betød, at der ikke blev givet den nødvendige tid til gæsten. Flere bemærker, at det har været svært at kapere oplæg fra dagens gæst. Det kan være bedre at fylde lidt mindre på og så have god tid til debat. Hvis man inviterer en dagens gæst, skal der tænkes godt over sammenhæng mellem dagens emne, dagens virksomhed og gæstens oplæg. Det første temamøde var ikke godt planlagt, og det var ærgerligt, fordi en god start betyder meget. Sidste 3 møder var alle syd for Limfjorden og faldt tidsmæssigt for tæt

9 5. Skriftligt materiale Det er rart at have forskelligt skriftligt materiale, som altid kan hentes frem. Det skriftlige materiale ender nemt i papirkurven, når det kommer i hård konkurrence med andet papir, som samler sig på skrivebordet. Det ville være bedre, hvis det skriftlige materiale var samlet ét sted, hvorfra man kunne bestille relevant materiale efterhånden, som der blev brug for det. 6 og 7. Ønsker til fremtidige kurser eller andre initiativer Coach for tillidsvalgte. Arrangementer for tillidsvalgte temamøder på virksomheder. Kommunikation. Fortsatte temamøder. Nogle ønsker indsigt i offentlige/kommunale arbejdspladser en enkelt mere fokus på nydanskere. Kursusarrangørernes evaluering De tre kursusarrangører vurderer, at kurset har været et godt tilbud til deltagerne, og at de deltagere, der er mødt op, har fået et udbytte som forventet: ny viden og nye holdninger, større indsigt, inspiration og ideer til konkrete initiativer samt erfaringsudveksling med øvrige afdelinger. Kurset har derfor levet op til sit formål. Flere deltagere har undervejs givet udtryk for, at deres rolle som fagforeningsafdeling er under forandring, og at det kræver, at de tager andre redskaber og metoder i brug i deres arbejde. Som fx coaching. I evalueringen vurderer halvdelen af deltagerne, at de har forandret holdninger til det rummelige arbejdsmarked undervejs. Debatten i plenum har tydeligt illustreret dette. Diskussionen er blevet langt mere nuanceret og spændende for alle, som kurset skred frem. Og i plenum på de sidste tre kursusdage var flere, der satte spørgsmålstegn ved de holdninger, der kom til udtryk i starten af forløbet. Ved den fælles evaluering på sidste kursusdag var der enighed blandt deltagerne om, at man vil anbefale andre at deltage i lignende kursusforløb. Evaluering af kursusform og indhold Ideen med at besøge og få oplæg fra frontløbervirksomheder på forskellige områder har vist sig at være rigtig. Kursets vigtigste element har helt klart været virksomhedsbesøgene. Nogle deltageres manglende fremmøde har været frustrerende, også fordi det er respektløst over for de virksomheder i Nordjysk Netværk, der har forberedt sig på besøg. Og for dagens gæster, der alle har optrådt uden vederlag

10 Dagens gæst har ikke udelukkende været et positivt element på kurset. Ofte har der været for mange forskellige informationer og initiativer at forholde sig til for deltagerne. En idé til et fremtidigt kursus kunne være at invitere en gæst fra gang til gang. Afhængigt af den enkelte kursusdags forløb kunne man invitere en gæst til næste kursusdag, hvis der var behov for det. I denne kursusrække var der truffet aftaler med alle gæster på forhånd. Det kunne have været en god investering at have telefoninterviewet deltagerne på forhånd, så arrangørerne havde haft et forhåndskendskab til deltagernes erfaringer på de forskellige områder. Derved kunne de enkelte deltagere også have bidraget med minioplæg på kursusdagene, i stedet for dagens gæst. Det skete på 5. kursusdag og var meget positivt. Inspiratoren fra Nordjysk Netværk og konsulenten fra LO har brugt flere timer på planlægning og økonomistyring end forventet. Det er planen, at konsulenten fra LO Nordjylland laver forslag til kommende aktiviteter på baggrund af deltagernes ønsker fra evalueringsrunden. Herefter skal deltagerkredsen give en tilbagemelding på interesse og mere forpligtende fortælle, hvor mange man forventer, der deltager fra afdelingen. Afslutning af kursusdagene Alle deltagere vil i juni 2003 modtage et brev om, hvordan der vil blive fulgt op på deres ønsker til fortsatte aktiviteter. De får tilsendt evalueringsrapporten elektronisk. Alle deltagende virksomheder vil modtage et takkebrev med et kort referat af deltagernes evaluering af virksomhedsbesøgene og et eksemplar af denne rapport. Der vil blive bragt en artikel i næste nyhedsbrev fra Nordjysk Netværk med interview med et par af deltagerne. Evalueringsrapporten vil også blive sendt til TCC, der er sekretariat for Det Nationale Netværk og Beskæftigelsesministeriets kontakt til de 6 regionale netværk

11 Evaluering Afkrydsning brugt ved deltagerinterviews 12 deltagere har besvaret spørgsmålene i forhold til kursets formål Ja Nej Ny viden på området 9 3 Nye holdninger til området 6 6 Større indsigt i virksomheders praksis på området 11 1 Inspiration til afdelingens fremtidige arbejde 8 4 Ideer til konkrete initiativer 6 6 Erfaringsudveksling med de andre afdelinger 12 Har du ønsker til fremtidige kurser 9 3 Ønsker til andre initiativer 6 6 i forhold til kursets form og indhold Godt Skidt Tja Hvordan fungerer det lange forløb med 6 kursusdage fordelt over 9 måneder Hvordan var det at være på forskellige virksomheder 12 Hvad synes du om virksomhedernes oplæg 11 1 Hvad synes du om rundvisningerne 12 Hvad synes du om oplæg fra dagens gæster 6 6 Hvad synes dy om kursusledelsen 9 3 Hvad synes du om de skriftlige produkter 10 2 Hvad synes du om diskussion i plenum 11 1 Hvordan var det at komme rundt i hele Nordjylland 11 1 Samlet udbytte af kursusdagene

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse

Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Pædagogisk dømmekraft og værdiledelse Refleksion og handling i socialpædagogisk arbejde KURSUS Etiske dilemmaer i socialpædagogisk arbejde og hvordan man håndterer dem KURSUSFORLØB Pædagogisk dømmekraft

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004

KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 KL - Arbejdspladsvurderingsskema 2004 Udarbejdelse af skemaet forudsætter gennemførelse af en @lt-i-alt undersøgelse, som er til fri afbenyttelse på www.kl.dk/alt. Undersøgelsen kan igangsættes af lederen

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter

FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter KURSER 2010 FORÅR Kursusprogram for tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter Kære tillidsvalgte Vi er glade for at kunne præsentere en ny række af kurser, som hver

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Evaluerings. rapport 2008-2010. Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1

Evaluerings. rapport 2008-2010. Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen. Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1 Evaluerings rapport 2008-2010 Aarhus kommune Beskæftigelsesforvaltningen Evalueringsrapport Udviklingsprojektet 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrunden for projektet... 4 3. Formålet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 08.05.14. kl 18.00 22.00 Sted: Jørgen Jørgensen, Engvej 44, 7490 Aulum Tilstede: Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Claus Christensen, Jørgen Jørgensen, Jens Andersen og

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde Onsdag den 6. februar 2008 kl. 17.30 21.00 (Lisbeth klargør lokalet og Peter giver lagkage) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil

På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil På Rette Kurs - et kursusforløb i sund livsstil Forebyg livsstilssygdomme På Rette Kurs er et kursusforløb i sund livsstil tilrettelagt for virksomheder, der gerne vil tilbyde deres medarbejdere hjælp

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013

Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 0 Referat af fælles Tovholder- og Styregruppemøde i TUP2012 Vurdering af kunnen mod nye job den 20.11.2013 Selandia, Bredahlsgade 3A, 4200 Slagelse (Tænketanken) kl. 08.30-12.30 Til stede / afbud / fraværende

Læs mere

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ

SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ SAMARBEJDE OM ARBEJDSMILJØ Arbejdsmiljøkonferencen Dansk Jernbaneforbund v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO Arbejdsmiljøet skrænter Mere end 40.000 anmeldte arbejdsulykker Mere end 20.000 anmeldte erhvervssygdomme

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LEDERKURSER 2010 FORÅR

LEDERKURSER 2010 FORÅR LEDERKURSER 2010 FORÅR Kære leder Vi er glade for at kunne præsentere dig for en ny række af kurser, som hver for sig vil kunne styrke dig i dit lederjob. På et politisk organisatorisk plan, på et personligt

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

Videre ad gode veje til indflydelse

Videre ad gode veje til indflydelse Videre ad gode veje til indflydelse Workshop for de kommunale handicapråd Region Sjælland Onsdag den 5. november 2014 Program fra kl. 13-17.30 Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4200 Korsør www.musholm.dk

Læs mere

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012

Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk. August 2012 Kursusoversigt 2013 Udgivet af Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www. 3f.dk August 2012 Oplag: 21.000 Udarbejdet af: TUK - Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: Flemming Rasch

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER!

SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! SUNDHEDSFREMME DER RYKKER! RAPPORT OM PILOTPROJEKTET: Integration af Sundhedsfremme og Arbejdsmiljø (ISA) for medarbejderne i Borger og Organisationsservice (BOS) og Ældreområdet på Stenhusvej 21. PROJEKTPERIODE:

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen Dato Rev. 13. maj 2014 Dok.nr. 20388-14 Sagsnr. 13-3286 Ref. vije, masc, nivi Opfølgning på organisationsændringer i Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 ~ procesplan for gennemførelse af opfølgningen

Læs mere

Kursusplan 2014 2. halvår

Kursusplan 2014 2. halvår Forord Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses og kursustilbud til foreningens medlemmer og organisationsvalgte i 2. halvår 2014. Kursusplanen udsendes kun elektronisk til kredsene.

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere