DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland"

Transkript

1 EVALUERING Kursusdage for fagforeninger i det nordjyske - samarbejde mellem Nordjysk Netværk og LO Nordjylland Maj 2003

2 Indhold Formål 3 Deltagerne 3 Kort om kursusforløbet 4 Ressourcer 6 Deltagernes evaluering 6 Kursusarrangørernes evaluering 9 Afslutning af kursusdagene

3 Kursusdage i det nordjyske Formål Formålet som det er beskrevet i projektansøgningen var at ruste fagforeninger inden for det ufaglærte område til at indgå konstruktivt i udvikling af et mere rummeligt arbejdsmarked i Nordjylland. Et delmål var at få en bedre dialog mellem virksomheder og fagforeninger og mere fodslaw i bestræbelserne på at udvikle mere rummelige virksomheder. Dette skulle ske gennem afholdelse af en kursusrække, hvor repræsentanter fra fagforeningerne SiD og KAD besøgte en række frontløbervirksomheder fra Nordjysk Netværk for at høre om deres varetagelse af det sociale ansvar indenfor forskellige temaer. Derudover skulle der inviteres oplægsholdere fra andre fagforeningsafdelinger i landet, der havde gjort noget særligt på området. Kurset er udviklet, afviklet og evalueret i et samarbejde mellem LO Nordjylland, Nordjysk Netværk og rådgivningsfirmaet. Kurset er støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Deltagerne 24 formænd, næstformænd og faglige sekretærer primært fra SiD og KAD i Nordjylland tilmeldte sig de seks kursusdage i 2002 og Derudover har 5 personer tilmeldt sig enkelte udvalgte dage. Deltagerliste er vedlagt som bilag 1. Gennem hele kursusforløbet har der været et problem med deltagernes fremmøde, idet fremmødet på 4 af de 6 kursusdage har været på10-13 personer. Forklaringen fra deltagerne er, at de er ansat i så små fagforeningsafdelinger, så det er de samme personer, der indgår i alle typer opgaveløsninger. Derfor kan der meget nemt komme en hastesag som fx et ekstraordinært møde i Arbejdsmarkedsrådet eller en medlemssag, der gør, at man ikke kan møde op, selvom man har tilmeldt sig. En gruppe på ca. 8 deltagere er kommet 5 ud af 6 gange eller hver gang, en gruppe på 5-6 er kommet halvdelen af gangene, en gruppe på 5-6 er kommet én gang, og en gruppe er aldrig dukket op. Vi har som kursusarrangører forsøgt at forbedre fremmødet ved udover at udsende program for næste kursusdag ca. 10 dage før dagen også at kontakte deltagerne personligt. Konsulenten fra LO Nordjylland har forestået de personlige henvendelser. På 2 af kursusdagene er fremmødet helt nede på 5-7 deltagere. Det skyldes store møder mellem KAD og SiD i Nordjylland om strukturændringer og sammenlægninger af de to fagforeninger. Noget vi desværre ikke har kunnet foregribe i planlægningen af kurset

4 Kort om kursusforløbet De 6 kursusdage blev gennemført som planlagt ved kursusstarten. Kursusprogram er vedlagt som bilag kursusdag 28.oktober 2002 Den første kursusdag om Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og sundhedsfremme foregik på en virksomhed inden for fiskeindustrien, nemlig Unifisk A/S i Skagen. Her deltog 11 af de tilmeldte deltagere, tre ledere og tillidsvalgte fra Unifisk, en oplægsholder fra SiD Danmark og samarbejdsparterne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program og referat er vedlagt som bilag 3 og 4. Deltagerne fik materiale om virksomhedens værdigrundlag, personalehåndbogen og samarbejdsaftalen med Skagens Kommune. De fik også en ny håndbog og video fra SID Danmark Ledelse i fællesskab en offentlig arbejdsplads i bevægelse. 2. kursusdag 4. december 2002 Den anden kursusdag om Sygefravær, forebyggelse og fastholdelse foregik på elektronikvirksomheden Flextronics International i Pandrup. Her deltog desværre kun 7 af de tilmeldte. Det skyldes et stormøde i SiD om strukturændringer, som vi ikke i kursusplanlægningen havde kunnet taget højde for. Herudover deltog en leder og en tillidsvalgt fra Flextronics, to oplægsholdere fra hhv. SiD i Them og fra LO Ålborg samt samarbejdsparterne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program er vedlagt som bilag 5. Der blev ikke udarbejdet referat, men deltagerne fik en del materiale fra virksomheden om sygefraværspolitikken, om en særlig afdeling for langtidssyge medarbejdere m.m. samt en ny håndbog fra Beskæftigelsesministeriets projekt Virksomhedsrevalidering vejen(tilbage) til arbejdsmarkedet. 3. kursusdag 14. januar 2003 Den tredje kursusdag Kompetenceudvikling for svage medarbejdere foregik på Postcenter Nordjylland, der står for sortering og distribution af postforsendelser. Her deltog 13 af de tilmeldte, en leder og en tillidsvalgt fra Post DK samt samarbejdsparterne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program er vedlagt som bilag 6. Deltagerne fik kopi af en rapport om Danskundervisning som almen kompetenceløft for ufaglærte medarbejdere fra Postområde Nordjylland, Post DK

5 4. kursusdag 26. februar 2003 Emnet for fjerde kursusdag var Indslusning af medarbejdere, der ikke af sig selv får job, bl.a. flygtninge og indvandrere. Dagen blev på grund af sygdom blandt oplægsholderne flyttet til 30.april og blev ikke som planlagt afholdt på Hobro Vandrehjem, men på Hobro Idrætscenter. Dagen kunne ikke afholdes på virksomheden JC Rengøring, da virksomheden i modsætning til de øvrige 5 virksomheder, der medvirker i kursusdagene, er en servicevirksomhed, der arbejder ude på kundernes adresse, og derfor ikke har lokaler til 25 personer på hjemadressen. På kursusdagen deltog 10 af de tilmeldte, en leder fra JC Rengøring og virksomhedens samarbejdspartner KAD Hobro, repræsenteret ved formanden. Derudover deltog en oplægsholder fra SiD Industri Århus samt samarbejdspartnerne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Program er vedlagt som bilag 7. Deltagerne fik en evalueringsrapport og fire forskellige pjecer vedrørende et fagforeningsinitiativ for ledige flygtninge/indvandrere uden arbejdsmarkedserfaring: en pjece til flygtninge/indvandrere, en til virksomheder, en til tillidsvalgte og en opsamlingspjece. Alt fra SiD Århus. 5. kursusdag 18. marts 2003 Femte kursusdag blev afholdt på Migatronic i Fjerritslev. Virksomheden hovedprodukt er svejsemaskiner. Emnet var Sideproduktion. Der deltog 11 af de tilmeldte og 4 repræsentanter for virksomheden: den adm. direktør, den tekniske direktør, fællestillidsrepræsentanten og lederen af virksomhedens sideproduktion Praktikværkstedet. Derudover deltog samarbejdspartnerne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. En af deltagerne holdt oplæg om en lille virksomhed, der har etableret sideproduktion, hvor fagforeningen har været samarbejdspartner omkring etableringen. Program er vedlagt som bilag 8. Deltagerne modtog et katalog om sideproduktion på fem virksomheder i Det Midtjyske Netværk og kopi af samarbejdsaftalen mellem en fagforening (SiD Hirtshals) og en lille virksomhed (Multilak Industrilakering) om sideproduktion. 6. kursusdag 6. maj 2003 Dagen blev afholdt på ALTO i Hadsund. Virksomheden producerer rensemaskiner både til private forbrugere og til industri og byggeri. Emnet var Det samlede sociale ansvar i en virksomhed. Der deltog kun 5 af de tilmeldte og 3 repræsentanter for virksomheden: personalechefen, HR konsulenten og en tillidsrepræsentant. Derudover deltog samar

6 bejdspartnerne fra LO Nordjylland og Nordjysk Netværk. DISCUS var tovholder på dagen. Der var inviteret en professionel oplægsholder fra Ålborg Universitetscenter til at holde oplæg om coaching, en ny opgave for de ansatte i fagforeningsafdelingerne. Dagen blev afsluttet med en kort evalueringsrunde om deltagernes udbytte af kursusdagene og deres vurdering af form, indhold osv. Der følges op med individuelle henvendelser til alle tilmeldte. Program er vedlagt som bilag 9. Deltagerne fik materiale fra virksomheden om politikken vedr. det samlede sociale ansvar og delpolitikker om sygefravær, arbejdsmiljø o.a. Derudover fik de en oversigt over de vigtigste redskaber i coaching, afgrænsning af rollen ifht. til andre vejlederroller, sprogbrug i coachingsamtaler o.a. Ressourcer Da der ikke har været det forventede antal fremmødte fra de tilmeldte deltagere på kursusdagene, har vi pga. kravet om medfinansiering været nødt til at reducere i projektets udgiftsside. Det er sket ved, at LO Nordjylland har afholdt udgifter til kursuslokaler og forplejning på 4. kursusdag og til honorering af den professionelle oplægsholder på 6. kursusdag. Ydermere er det sket ved, at den individuelle opfølgning efter kursusdagene alene er blevet forestået af konsulenten i LO Nordjylland, og ikke som planlagt i samarbejde med konsulenten fra DISCUS. Derved er konsulentudgiften til evalueringsfasen reduceret. Dette vil fremgå af vedlagte regnskab. Deltagernes evaluering Efter sidste kursusdag er deltagerne blevet kontaktet og interviewet om deres udbytte af kurset. I interviewene har vi taget udgangspunkt i de formål, der er beskrevet i projektansøgningen. I ansøgningen er det anført, at kurset vil give deltagerne Ny viden på området Nye holdninger til området Større indsigt i virksomheders praksis på området Inspiration til afdelingens fremtidige arbejde Ideer til konkrete initiativer Erfaringsudveksling med de andre afdelinger i det nordjyske

7 Ud over at gøre rede for deres udbytte på ovenstående punkter er deltagerne blev bedt om at svare på følgende spørgsmål vedrørende selve kursusformen og kursusindholdet: 1. Hvordan fungerer det med et langt forløb på 6 kursusdage fordelt over 9 måneder? 2. Hvordan var det at være på forskellige virksomheder? Hvad synes du om virksomhedernes oplæg? Om rundvisningerne? 3. Om oplæggene fra dagens gæster? 4. Om kursusledelsen? 5. Om de skriftlige produkter? 6. Har du ønsker til fremtidige kurser? 7. Til andre initiativer? 12 af de mest stabile deltagere har deltaget i evalueringsinterview, og med yderligere 6 deltagere er der gennemført korte samtaler om kurset. På vedlagte skema (s. 10) kan ses en oversigt over deres besvarelser. Her kommer en temamæssig opsamling af de gennemgående svar; først de overordnede evalueringspunkter og dernæst vurdering af kursusform og indhold: Evaluering i forhold til kursusdagenes formål Ny viden nye holdninger Flere mener ikke, at de har fået ny viden, men at den viden, de allerede havde, er blevet belyst fra en ny vinkel. Intet er sort eller hvidt, rigtigt eller forkert inden for det rummelige arbejdsmarked. Vi møder hele tiden dilemmaer, og derfor er det også vigtigt hele tiden at diskutere holdninger. Det har givet ny indsigt at udveksle erfaringer deltagerne imellem. Større indsigt i virksomhedernes praksis på området rundvisninger og oplæg fra repræsentanter for virksomhederne Stor tilfredshed med rundvisning og oplæg fra ledelse og tillidsvalgte fra de besøgte virksomheder. Det giver gode ideer at se nye og anderledes arbejdspladser og det er fint, når der er sammenhæng mellem oplæg og oplevelser. Det giver måske ikke en ny og anderledes viden, når man ser arbejdspladser, som er meget forskellige fra lokale arbejdspladser. Inspiration til afdelingens fremtidige arbejde ideer til konkrete initiativer Det er altid rart at kunne henvise til konkrete eksempler og arbejdspladser, hvor forskellige ting praktiseres og fungerer. Flere svarer, at det ikke har givet inspiration fordi der simpelthen ikke er tid til at lade sig inspirere

8 Andre siger, at kurset har givet inspiration, men kan være i tvivl om, hvorvidt det er muligt at komme igennem med nye initiativer. Erfaringsudveksling med de andre afdelinger Alle synes det har været godt, at flere fagforeninger har været repræsenteret og flere synes, at man godt kunne have udvidet kredsen udover SID og KAD. Debatten i plenum var rigtig god især de sidste gange. Evaluering af kursusform og indhold 1. Hvordan fungerer det lange forløb med 6 kursusdage fordelt over 9 måneder Det har været fint at kende datoer i god tid. Der vil altid komme ting på tværs, så det bliver nødvendigt at aflyse, men flere er beklemte på bevægelsens vegne, fordi nogle simpelthen ikke har prioriteret kursusdagene. Alle deltagerne synes, der er lagt et flot stykke arbejde fra virksomhedernes side og godt tilrettelagte arrangementer burde også have mange deltagere. Nogle nævner betaling som et middel til at få nogle til at tage tilmelding/fremmøde mere alvorligt eller det kunne koste at melde afbud eller blive væk. 2. Hvordan var det at være på forskellige virksomheder og komme rundt i hele Nordjylland Stor tilfredshed med at være på forskellige virksomheder og at komme på arbejdspladser, som er forskellige fra dem, man til daglig beskæftiger sig med. Enkelte nævner, at det ville spare tid at holde temamøderne i lokalområdet og her kender man også virksomhederne så godt, at man ville kunne få en mere nuanceret debat. 3 og 4. Kursusledelse og dagens gæst Der er gennemgående tilfredshed med kursusledelsen, men bemærkninger til dagens gæst. Flere mener, at kvaliteten af gæstens oplæg har været svingende og en enkelt gang var kvaliteten fin, men dårlig planlægning betød, at der ikke blev givet den nødvendige tid til gæsten. Flere bemærker, at det har været svært at kapere oplæg fra dagens gæst. Det kan være bedre at fylde lidt mindre på og så have god tid til debat. Hvis man inviterer en dagens gæst, skal der tænkes godt over sammenhæng mellem dagens emne, dagens virksomhed og gæstens oplæg. Det første temamøde var ikke godt planlagt, og det var ærgerligt, fordi en god start betyder meget. Sidste 3 møder var alle syd for Limfjorden og faldt tidsmæssigt for tæt

9 5. Skriftligt materiale Det er rart at have forskelligt skriftligt materiale, som altid kan hentes frem. Det skriftlige materiale ender nemt i papirkurven, når det kommer i hård konkurrence med andet papir, som samler sig på skrivebordet. Det ville være bedre, hvis det skriftlige materiale var samlet ét sted, hvorfra man kunne bestille relevant materiale efterhånden, som der blev brug for det. 6 og 7. Ønsker til fremtidige kurser eller andre initiativer Coach for tillidsvalgte. Arrangementer for tillidsvalgte temamøder på virksomheder. Kommunikation. Fortsatte temamøder. Nogle ønsker indsigt i offentlige/kommunale arbejdspladser en enkelt mere fokus på nydanskere. Kursusarrangørernes evaluering De tre kursusarrangører vurderer, at kurset har været et godt tilbud til deltagerne, og at de deltagere, der er mødt op, har fået et udbytte som forventet: ny viden og nye holdninger, større indsigt, inspiration og ideer til konkrete initiativer samt erfaringsudveksling med øvrige afdelinger. Kurset har derfor levet op til sit formål. Flere deltagere har undervejs givet udtryk for, at deres rolle som fagforeningsafdeling er under forandring, og at det kræver, at de tager andre redskaber og metoder i brug i deres arbejde. Som fx coaching. I evalueringen vurderer halvdelen af deltagerne, at de har forandret holdninger til det rummelige arbejdsmarked undervejs. Debatten i plenum har tydeligt illustreret dette. Diskussionen er blevet langt mere nuanceret og spændende for alle, som kurset skred frem. Og i plenum på de sidste tre kursusdage var flere, der satte spørgsmålstegn ved de holdninger, der kom til udtryk i starten af forløbet. Ved den fælles evaluering på sidste kursusdag var der enighed blandt deltagerne om, at man vil anbefale andre at deltage i lignende kursusforløb. Evaluering af kursusform og indhold Ideen med at besøge og få oplæg fra frontløbervirksomheder på forskellige områder har vist sig at være rigtig. Kursets vigtigste element har helt klart været virksomhedsbesøgene. Nogle deltageres manglende fremmøde har været frustrerende, også fordi det er respektløst over for de virksomheder i Nordjysk Netværk, der har forberedt sig på besøg. Og for dagens gæster, der alle har optrådt uden vederlag

10 Dagens gæst har ikke udelukkende været et positivt element på kurset. Ofte har der været for mange forskellige informationer og initiativer at forholde sig til for deltagerne. En idé til et fremtidigt kursus kunne være at invitere en gæst fra gang til gang. Afhængigt af den enkelte kursusdags forløb kunne man invitere en gæst til næste kursusdag, hvis der var behov for det. I denne kursusrække var der truffet aftaler med alle gæster på forhånd. Det kunne have været en god investering at have telefoninterviewet deltagerne på forhånd, så arrangørerne havde haft et forhåndskendskab til deltagernes erfaringer på de forskellige områder. Derved kunne de enkelte deltagere også have bidraget med minioplæg på kursusdagene, i stedet for dagens gæst. Det skete på 5. kursusdag og var meget positivt. Inspiratoren fra Nordjysk Netværk og konsulenten fra LO har brugt flere timer på planlægning og økonomistyring end forventet. Det er planen, at konsulenten fra LO Nordjylland laver forslag til kommende aktiviteter på baggrund af deltagernes ønsker fra evalueringsrunden. Herefter skal deltagerkredsen give en tilbagemelding på interesse og mere forpligtende fortælle, hvor mange man forventer, der deltager fra afdelingen. Afslutning af kursusdagene Alle deltagere vil i juni 2003 modtage et brev om, hvordan der vil blive fulgt op på deres ønsker til fortsatte aktiviteter. De får tilsendt evalueringsrapporten elektronisk. Alle deltagende virksomheder vil modtage et takkebrev med et kort referat af deltagernes evaluering af virksomhedsbesøgene og et eksemplar af denne rapport. Der vil blive bragt en artikel i næste nyhedsbrev fra Nordjysk Netværk med interview med et par af deltagerne. Evalueringsrapporten vil også blive sendt til TCC, der er sekretariat for Det Nationale Netværk og Beskæftigelsesministeriets kontakt til de 6 regionale netværk

11 Evaluering Afkrydsning brugt ved deltagerinterviews 12 deltagere har besvaret spørgsmålene i forhold til kursets formål Ja Nej Ny viden på området 9 3 Nye holdninger til området 6 6 Større indsigt i virksomheders praksis på området 11 1 Inspiration til afdelingens fremtidige arbejde 8 4 Ideer til konkrete initiativer 6 6 Erfaringsudveksling med de andre afdelinger 12 Har du ønsker til fremtidige kurser 9 3 Ønsker til andre initiativer 6 6 i forhold til kursets form og indhold Godt Skidt Tja Hvordan fungerer det lange forløb med 6 kursusdage fordelt over 9 måneder Hvordan var det at være på forskellige virksomheder 12 Hvad synes du om virksomhedernes oplæg 11 1 Hvad synes du om rundvisningerne 12 Hvad synes du om oplæg fra dagens gæster 6 6 Hvad synes dy om kursusledelsen 9 3 Hvad synes du om de skriftlige produkter 10 2 Hvad synes du om diskussion i plenum 11 1 Hvordan var det at komme rundt i hele Nordjylland 11 1 Samlet udbytte af kursusdagene

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler

DISCUS A/S EVALUERING. af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler EVALUERING af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler Maj 2001 Indhold 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet... 4 3. Evalueringen...

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune

Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune September 2002 Midtvejsevaluering af Kommunikation og læring kurserne Projekt SKUB, Gentofte Kommune Danmarks Pædagogiske Universitet Forskningsprogram om professionalisering og ledelse Per Fibæk Laursen

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER

EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER EVALUERING AF IMPLEMENTERINGEN AF FOREBYGGELSESPAKKER I AUTOVIRKSOMHEDER I BRANCHEN TRANSPORTMIDLER Angelika Dziekanska, Christina Madsen, Laura Veng Kvorning, Louise Hardman Smith, Lisbeth Nielsen, Mie

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere