Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg"

Transkript

1 Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver, har Teknologisk Institut, Byggeri den 3. december 2009 gennemført fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af lejeboligen på adressen Ekkodalen 8, Silkeborg. Til stede ved undersøgelsens start var lejer Kristina Askøe Andersen. Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri. Baggrund Kristina Askøe Andersen har helbredsmæssige problemer med at opholde sig i boligen, angiveligt på grund af skimmelsvamp. Huset er tidligere blevet undersøgt for fugt og skimmel, og efterfølgende skimmelafrenset og rengjort. Formål Undersøgelsen havde følgende formål: At undersøge art og omfang af eventuel skimmelvækst i boligen. At vurdere årsag til skimmelvækstens opståen. At anbefale renoveringsomfang og -metoder. Data og informationer Rekvirenten har oplyst følgende: Lejer har forladt boligen på grund af indeklimarelaterede helbredsproblemer. Rekvirenten har udleveret følgende: Brev af 25. september 2008 fra Midtjysk Boligselskab, bilagt rapport af 22. september 2008 fra Dansk Bygningsanalyse A/S (DBA). Rapport af november 2008 fra DBA. 2. rapport af december 2008 fra DBA. 3. rapport af januar 2009 fra DBA.

2 Analyse- og målemetoder Analysemetoder er beskrevet i resultatbilag 1, 2 og 3. Målemetoder er beskrevet i bilag 4, se venligst dette. Besigtigelse og målinger Kælder - trapperum 0.1 Der lugter indelukket og fugtigt i kælderen. Temperatur og luftfugtighed er målt til 9,2 C/71,3 % RF Vægge er afrensede og reparerede. Troxlermåling i gulv viser tællertal på Troxlermåling på væg mod krybekælder viser tællertal på 17-19, dog under krybekælderlem og hen mod skillevæg til rum 0.4. Gann-målinger på samme væg viser tællertal på op til 135 i hjørnet mod skillevæggen, og op til (fugtigt) langs gulvet. Generelt lavere værdier på den øvrige del af væggen. Troxler på væg mod carport viser tællertal på generelt. Træfugt i dørkarm, gerigter og trappevange er målt til % (ok). MycoMeterprøve 3 er udtaget på gulv under trappe (skimmel B-niveau). Kælder - varmerum 0.2 Skabe og andet indbo er opmagasineret her. Troxlermåling i gulv viser tællertal på Gann-måling på gulv viser tællertal på (partielt opfugtet). Troxlermåling på ydervæg mod øst viser tællertal på 44 forneden og 23 foroven. Gann-målinger på samme væg viser tællertal på Troxlermålinger på ydervæg mod nord viser tællertal på 42 forneden og 31 foroven. Gann-målinger på samme væg viser tællertal på (fugtig). Der ses skimmel på opklodsningslægter på gulv. Mycometerprøve 4 er udtaget på lægte (skimmel B-niveau). Kælder sydøst 0.3 Troxlermåling i gulv viser tællertal på Højest ved hjørne sydøst. Troxlermåling på ydervæg mod øst viser tællertal på 30-31, dog 39 i hjørne sydøst. Troxlermåling på ydervæg mod syd viser tællertal på 36-38, dog 40 i hjørne sydøst. Hjørnet mod sydøst forekommer fugtigt. Der ses spor af tidligere vandindtrængning ved vægreparation. Der er i øvrigt revne i væggen mod øst og mod syd. På væggene især på sydvæggen er spor efter tidligere afrensning. 2

3 Der forekommer mindre afskalninger forneden på vægge. Gann-måling forneden på skillevægge viser tællertal på (tørt). Dog op til 125 forneden på skillevæg mod varmerum (fugtigt). Gann-måling forneden på ydervægge viser tællertal på (ok). Gann-måling på gulv viser tællertal på MycoMeterprøve 5 er udtaget på gulv i det sydøstlige hjørne (ingen skimmel). Kælder sydvest 0.4 Der ses begyndende utætheder ved faldstamme fra overliggende toilet (rustløbere på støbejernsrør). Aftræksventil, naturligt aftræk. Troxlermåling i gulv viser tællertal på Højest ved hjørne sydvest. Troxlermåling på ydervæg mod syd viser tællertal på Troxlermåling på væg mod krybekælder viser tællertal på Gann-måling i gulv viser tællertal på (fugtigt). Gann-måling på ydervægge viser tællertal på (partielt opfugtet). Gann-måling på væg mod krybekælder viser tællertal på (partielt opfugtet). Generelt skal det bemærkes at pletter og skjolder på vægge er spor efter afrensning. Krybekælder mod vest Temperatur og luftfugtighed er målt til 8,8 C/74 % RF Normale fugtforhold i gulv og vægge. Gann-målinger på gulv og fundamenter viser tællertal på Isolering under bjælkelag er udskiftet i forbindelse med skimmelsanering. Der er 4 ventiler i ydervæggen 2 mod vest, 1 mod syd og 1 mod nord (ok). Aftryksprøve 1 og MycoMeterprøve 1 er udtaget på betonklaplag i krybekælder (få skimmelsporer i støv). Aftryksprøve 2 og MycoMeterprøve 2 er udtaget på bjælkeside i bjælkelag over krybekælder (ingen skimmel). Tagrum Tagdækning er eternitbølgeplader uden undertag. Træfugt i bjælker/hanebånd er målt til 10 % (ok). Træfugt i spær er målt til 18 % (forhøjet træfugtindhold). Træfugt i lægter er målt til %. Loftet (ved hanebånd) er isoleret med 200 mm mineraluld, hvoraf det øverste lag er efterisolering. Der ses slamrester fra tagrensning, som bræmmer på isoleringen, under hver tagpladesamling. MycoMeterprøve 6 er udtaget på lægte (skimmel C-niveau). 3

4 Aftryksprøve 7 er udtaget på overside af oprindelig isolering (lidt skimmel i støv). Aftryksprøve 8 og MycoMeterprøve 8 er udtaget på gangbro (skimmel B- niveau). MycoMeterprøve 9 er udtaget på underside af eternitbølgeplader (skimmel B-niveau). Materialeprøve 10 er udtaget ved slambræmme efter tagafrensning, på overside af isolering. Stueetage Mekanisk aftræk fra badeværelse er svagt. Styres af lystænding, uden efterløb. Der er ingen luftspalte under døren til badeværelset, hvilket forringer mulighederne for effektiv tilførsel af erstatningsluft til badeværelset. Friskluftventiler/aftræksventiler i vægge/lofter er generelt meget snavsede. Troxlermålinger på køkkengulv med vinyl på parketgulv, viser tællertal på Er ikke undersøgt nærmere. Troxlermålinger på de øvrige parketgulv viser tællertal på Væg bag radiator under vindue i værelse er en tyndere ydervæg end øvrige ydervægge. Radiatornichen er indvendig isoleret med mineraluldsplade ell. lign. Væggen er ikke undersøgt nærmere for skimmel bag isoleringspladen. Fyldningsparti under vinduet i stuen er et let parti, som er beklædt med krydsfiner udvendig, og pladebeklædning med tapet indvendig. Tapet sidder løst på den indvendige pladebeklædning, og pladen er opfugtet til >28 % (fugtmættet) ved døren. Træfugtindhold i modsatte ende er målt til 18 %. Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse for at påvise skimmelsvamp i konstruktionen. Træfugt i trappevange er målt til 8-10 % (ok). Troxlermåling på væg ved yderdør viser tællertal på 9 (ok). Sammenfatning Kældergulve og vægge er fugtige. Fyldningsparti under vinduesparti i stue er opfugtet (sandsynligvis skjult skimmelsvamp). Der er skimmelforekomst i tagrum. Der er konstateret asbestfibre på oversiden af isolering i tagrum. Vurdering På grundlag af de foretagne undersøgelser samt givne data og informationer kan Instituttet udtale følgende: Af skemaet i bilag 1 fremgår det at der er konstateret bygningsrelateret skimmelsvamp på gangbroen i tagrummet (plade nr. 8). 4

5 Af skemaet i bilag 2 fremgår det at der er konstateret kraftig skimmelforekomst på oversiden af isoleringen, i forbindelse med slamaflejringer fra tagafrensningen (plade nr. 10). Af skemaet i bilag 3 fremgår det at niveauet for skimmelforekomst på lægter i tagrummet ligger langt over normalt baggrundsniveau (prøve 6). Skimmelforekomst på gangbro og på underside af tagplader (prøve 8 og 9) ligger over normalt baggrundsniveau, men kan stamme fra støvbundet skimmelvækst, eller periodisk skimmelvækst i området. Skimmelforekomst på kældergulv (prøve 3 og 4) vurderes ligeledes at være støvbundet skimmelvækst, fremmet af de fugtige overflader i kælderen samt manglende rengøring. Teknologisk Institut gør opmærksom på, at påvirkning fra skimmelsvampe kan give helbredsgener, jf. Sundhedsstyrelsens udgivelser: Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger, version 1.1, udgivet december Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst. Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning, version 1.0, udgivet juni På baggrund af de tidligere foretagne skimmelafrensninger, forekommer der skimmelmateriale i forholdsvis store mængder. Tagrummet har ikke tidligere været omfattet af undersøgelser eller skimmelafrensning, og skimmelforekomsterne her, vurderes at være en belastning for indeklimaet i boligen. Udbedringsforslag Opmagasinerede effekter i kælderrummene bør fjernes. I forbindelse med flytningen skal effekterne rengøres som efter skimmelsanering, idet de er påvirket af skimmelforekomsten på gulvet i kælderen. Papkasser som har været henstillet på gulvet, eller på skimmelbegroet opklodsning skal kasseres. Kældergulve og kældervægge skal afrenses for skimmel. Da der tidligere har været foretaget afrensning, kan den fornyede afrensning muligvis foretages alene ved støvsugning med støvsuger med Hepa-filter, hvilket dog skal kontrollers i forbindelse med afrensningens tilrettelæggelse. På baggrund af at kældervægge og kældergulve er opfugtede, anbefales det at vand- varme- og afløbsinstallationer, herunder tagbrønde, regnvandsledninger og dræn undersøges (ved trykprøvning og TV-inspektion) for tæthed og korrekt funktion. Brystningsparti under vindue i værelse, samt fyldningsparti under vindue i stue skal undersøges nærmere for skimmelforekomst (destruktiv undersøgelse). 5

6 Det anbefales at gulvet i køkkenet (parketgulv med vinyl) undersøges nærmere for skimmelforekomst under vinylbelægningen (destruktiv undersøgelse). Tagrummet ryddes for skimmel- og asbestforurenet isolering (i henhold til gældende miljøregler), og tagrummet skimmelafrenses. Afrensningsmetoden bør fastlægges nærmere på baggrund af flere prøveudtagninger, men som minimum skal tagrum, træværk og tagunderside støvsuges med støvsuger med Hepa-filter, men der vil givetvis også være områder, som skal skimmelafrense med tørdamp efter MicroClean-metoden. Generelle anvisninger ved skimmelrenovering I områder, hvor bygningsmaterialer udskiftes eller afrenses på grund af forekomst af skimmelsvampesporer, er det, i forbindelse med at arbejdet udføres, vigtigt at sikre et højt niveau med hensyn til udluftning og rengøring samt at sikre, at skimmelmateriale ikke spredes til tilstødende lokaler. Normalt hindres spredning af skimmelmateriale ved etablering af undertryk i renoveringsområdet. Der henvises til vedlagte anvisning, Renovering efter skimmelangreb Råd til håndværkere, med hensyn til beskyttelse af personale, som forestår renovering og fjernelse af materialer, hvor der forekommer store koncentrationer af skimmelsvampesporer. I forbindelse med skimmelrenovering frigives der som regel store mængder skimmelmateriale fra de begroede overflader, som skal afrenses eller udskiftes. Dette vil kunne give gener hos personer, som uden værnemidler udfører arbejdet, og skimmelmaterialet vil samtidig kunne spredes til andre ikke-inficerede dele af bygningen eller nabobygninger. Det anbefales derfor, at skimmelrenovering udføres af firmaer med speciale inden for dette område, således at den fornødne personbeskyttelse sikres, samt at spredning af skimmelmateriale til andre dele af bygningen reduceres til et minimum, og den nødvendige rengøring afslutningsvis bliver udført. Efter renovering/istandsættelse er det vigtigt, at der gennemføres en grundig slutrengøring svarende til almindelig hovedrengøring. Rengøringen gennemføres 2 gange med timers mellemrum for at opfange skimmelsvampesporer og mindre partikler, der er sedimenteret efter første rengøring og ophvirvling. I forbindelse med rengøringen bør der, så vidt det er muligt, gennemføres gennemluftning af rummene således, at luftbårne partikler i videst muligt omfang ventileres ud af bygningen. Herefter kan rummene tages i brug. 6

7 Se i øvrigt By og Byg Anvisning 205, Renovering af bygninger med skimmelvækst. Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Frede F. Møller Bygningskonstruktør BTH Direkte telefon Direkte telefax Bilag: 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Materialeprøver 3. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test 4. Målemetoder 5. Renovering efter skimmelsvamp Råd til håndværkere 7

8 Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver Aftryksprøver er en kvalitativ undersøgelsesmetode, hvor det ved mikroskopisk analyse i laboratorium konstateres, hvilke slægter/arter af skimmelsvampe der findes på den undersøgte overflade. Ved brug af aftryksprøver i forbindelse med skimmelundersøgelser i bygninger inddeles skimmelsvampe i to overordnede grupper: Bygningsrelaterede svampe, som trives i bygningsdele, der er eller har været opfugtede og således indikerer, at der foregår eller har foregået vækst af skimmelsvampe i bygningen/bygningsdelen. Herefter kaldet bygningsrelaterede svampe. Luftbårne eller støvbundne skimmelsvampe, som er normalt forekommende i støv og luft og ikke indikerer skimmelvækst. Herefter kaldet støvsvampe. Dyrkningsresultater fra aftryksprøver fremgår af skema herunder. Dominerende svampe er fremhævet med fed skrift. Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 3. december 2009 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 1 Krybekælder, klaplag, bund) på betonklaplag 3 Alternaria tenuissima 7 Cladosporium herbarum 2 Mucor sp. 20 Penicillium sp. 2 Krybekælder, bjælkelag, på bjælkeside 2 Penicillium sp. 7 Tagrum, loft, på gl. isolering 2 Alternaria tenuissima 3 Aspergillus fumigatus 5 Aspergillus niger 5 Cladosporium herbarum 1 Paecilomyces variotii 5 Penicillium sp. 8

9 Pladenr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 17. december Tagrum, loft, på gangbro >100 Penicillium sp. 2 Aspergillus fumigatus 2 Aspergillus niger 4 Mucor spinosus 1 Rhizopus nigricans 9

10 Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Materialeprøver Det tilsendte materiale er analyseret i laboratoriet. Skimmelsvampene er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Materialeprøver udtaget den 3. december 2009 Pladenr. Prøveudtagningssted Grad Skimmelsvampe 10 Isolering fra tagrum Kraftig Penicillium sp. Aspergillus fumigatus 10

11 Bilag 3. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test MycoMeter-testen er en kvantitativ undersøgelsesmetode, som viser, i hvilken udstrækning der foregår skimmelvækst på den undersøgte overflade. Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Analyseresultater inddeles i 3 kategorier: A: MycoMeter-værdi 25. Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. B: 25 < MycoMeter-værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelse af ældre udtørrede skimmelsvampe. C: MycoMeter-værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Analyseresultat, MycoMeter-test udtaget den 3. december 2009 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 1 Krybekælder, klaplag (krybekælderbund), på betonklaplag 2 Krybekælder, bjælkelag, på bjælkeside 3 Trapperum kælder, gulv, på betongulv under trappe 4 Fyrrum, gulv, på lægter (opklodsning) 5 Kælder sydøst, gulvkonstruktion, på beton ved sydvæg 10 A 21 A 295 B 136 B 31 B 6 Tagrum, tag, på lægte 467 C 8 Tagrum, loft, på gangbro 261 B 9 Tagrum, tag med hældning, på underside af bølgeplade 299 B 11

12 Bilag 4. Målemetoder Træfugt Fugtindholdet i træværket er målt med en elektrisk modstandsmåler, Protimeter Timbermaster med uisolerede 10 mm elektroder og isolerede 30 mm hammerelektroder. Angivne fugtighedsprocenter i træ skal ses i relation til, at trænedbrydende svampe generelt kan spire, og angreb således udvikles, når træets fugtindhold overskrider 20 %, og at der ved fugtighedsprocenter over % dels er risiko for vækst af skimmelsvampe, dels er betingelser for, at svampeangreb under udvikling kan fortsætte væksten. Luftfugtighed Relativ luftfugtighed (%RF) og lufttemperatur ( C) er målt med en Lufft C200/C210 fugtmåler. Fugt i støbte og murede materialer Fugtmåling med GANN-systemet Fugtindholdet i murede og støbte materialer er vurderet på baggrund af værdier fra måling med kapacitiv fugtmåler, GANN, Hydromette UNI 1. Tælletal afhænger af arten af overfladen og skal vurderes på grundlag af variationer hen over ensartede overflader. Tælletallene afhænger meget af graden af opfugtning tæt på selve overfladen. Ved vurdering af resultaterne kan overfladen generelt karakteriseres som tør ved tælletal mindre end 60. Tælletal over 100 indikerer, at der er en begyndende opfugtning på overfladen. Fugtmåling med TROXLER-systemet Måleprincip Ved TROXLER-systemet udsendes en stadig strøm af hurtige neutroner fra en kalibreret neutronkilde ind i den aktuelle konstruktion. I materialet reflekteres neutronerne ved sammenstød med atomkernerne i materialerne på samme måde som billardkugler. Hvis atomkernerne er tunge, reduceres hastigheden af neutronerne kun lidt, men hastigheden reduceres kraftigt ved sammenstød med de lette brintkerner, der er bundet i vand. 12

13 Apparatet tæller kun de langsomme neutroner, der reflekteres, og det vil i det væsentligste kun være de neutroner, der har haft sammenstød med brint i vandform, men det kan også være refleksioner fra brint bundet i materialer som tagpap, isolering m.m. Den udsendte neutronstrøm varierer kraftigt, som f.eks. tætheden af bilerne på en vej, og andelen af reflekterede neutroner varierer tilsvarende kraftigt. Ved at måle over et vist tidsinterval og registrere gennemsnittet, vil variationen blive formindsket. Jo længere tidsinterval, jo mindre vil variationen i registreringen være. Tidsintervallet kan indstilles, så det passer til opgaven, og der opnås en beskeden variation i registreringen og dermed en tilstrækkelig repeterbarhed af målingen. I en tør konstruktion kan indholdet af brint være stort eller lille afhængig af de materialer, der indgår. Forudsat et ensartet materiale vil variationen af vandindholdet og dermed variationen af de reflekterede neutroner være meget lille. Varierer vandindholdet i den aktuelle konstruktion, vil dette derfor medføre en kraftig variation af den reflekterede strøm af neutroner. Antallet af de reflekterede, langsomme neutroner måles og giver et udslag, der kaldes tælletallet. En kraftig variation af tælletallet kan i det væsentligste kun skyldes en kraftig variation i vandindholdet, når det forudsættes, at den givne konstruktion er homogen, og når tidsintervallet for målingen er korrekt valgt. Afhængig af materialet måler TROXLER-udstyret fugt i op til mm's dybde i de fleste emner. Målingerne beskriver forholdene på undersøgelsestidspunktet. Tælletal afhænger af materialesammensætning og dimensioner og skal vurderes på grundlag af variationer hen over ensartede overflader. Der kan således ikke gives generelle retningslinjer for vurdering af tælletal. 13

14 Bilag 5. Renovering efter skimmelsvampeangreb Råd til håndværkere Svampesporer indeholder stoffer, der kan fremkalde allergi og være giftige. Skimmelsvampe kan også udsende flygtige stoffer (muglugt), der dannes og frigøres, når svampene vokser. Nogle af disse stoffer kan være generende. Skimmelsvampe og sporer kan være til stede, også uden at man kan se det med det blotte øje! Teknologisk Institut anbefaler derfor, at man følger en række minimum sikkerhedskrav, når man renoverer og fjerner materialer fra rum, som er angrebet af skimmelsvampe. Forholdsregler Ved renovering af bygninger angrebet af skimmelsvampe, er det vigtigt at tage visse forholdsregler for at beskytte sig mod de store mængder partikler (svampesporer), som frigøres fra skimmelsvampe. Derfor bør den, der udfører arbejde i bygninger med vækst af skimmelsvampe bære: Støvtæt heldragt i svær bomuld eller støvtæt korttidsbeskyttelsesdragt (engangsdragt), type 5, som beskytter mod sundhedsfarlige partikler. Til dragten tætsluttende handsker og fodtøj. Friskluftudstyr med overtryksventilering til ansigtsmaske, batteridrevet ventilator med filtre mindst som P3/A2-filtre. Ved store angreb anbefales helmaske. Eventuelt sikkerhedsbriller. For at begrænse støvudviklingen (støv kan indeholde store mængder sporer), kan det være nødvendigt at etablere støvvæg med eventuelt sluse, så sporerne ikke spredes til andre dele af bygningen. Ved rengøring er det ligeledes vigtigt at begrænse støvudviklingen. Det anbefales, at der bruges støvsuger med mikrofilter (fx HEPA-filter), samt at vandrette flader afvaskes. Ved store og meget omfattende skimmelsvampeskader kan der være behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Se By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Koch & Nielsen, 2003). Vil du vide mere Kontakt Teknologisk Institut, Fugt og Indeklima på tlf.: Senest opdateret april

15 Vejledende sikkerhedsforanstaltninger ved renovering (By og Byg Anvisning 205: tabel 7, Koch & Nielsen, 2003) Areal med skimmelvækst * ) < 0,25 m 2 0,25-3 m 2 > 3 m 2 Personale kvalifikationer. Instruktion. Instruktion. Professionelle. Personlige værnemidler. Handsker og briller. Åndedrætsværn. Handsker og briller. Beskyttelsesdragt. Friskluftforsyning. Afskærmning af arbejdsområde. Ingen tiltag, dog lukkes alle døre. Afskærmning kan være nødvendig. Evt. lukning af døre med tape. Komplet afskærmning. Undertryk ** ). Sluse. Rømning af arbejdsområde. Rømning af nærmeste omgivelser. Ja. Ja. Ja. Nej. Nej. Ja. Støvdæmpende foranstaltninger under renovering. Støvsugning med mikrofilter. Støvsugning med mikrofilter. Støvsugning med mikrofilter*** ) og opstilling af luftrenser. Bortskaffelse af forurenet materiale. I forseglet plastsæk. I forseglet plastsæk. I forseglet plastsæk. Deponering af forurenet materiale. Ingen specielle krav. Ingen specielle krav. Ingen specielle krav. * ) I tabellen er opdelingen efter areal af skimmelvækst foretaget ud fra almindelig rumstørrelse, ca m 2. Skimmelvækst i badeværelsesfuger, vinduer, vindueskarme og ved køkkenborde er ikke omfattet af renovering, men hører under almindelig rengøring. ** ) Undertryk anvendes ved støvende aktiviteter (fx nedrivning, mekanisk rensning). Det skal sikres, at man ikke suger forurening fra ikke-rensede områder til arbejdsområdet. *** ) Mikrofilteret bør være testet iht. EUROVENT4/4-metoden eller mærket DOP, som betyder, at filtret ved test med Dioctylphtalat har en højere sværtningsgrad end 98 %. 15

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme

Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Kom godt fra start Mange kældre i ældre ejendomme opfattes generelt som fugtige i relation til en nutidig anvendelse. Årsagerne hertil kan være meget forskellige,

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bagenkop. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. H-14-00365-0026. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Naturstyrelsen dresse Vestervej 9 Postnr. 5935 Dato 08-09-2014 By Bagenkop Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0026 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-5998 Matrikel/Ejerlav: 13 Bagenkop By, Magleby

Læs mere

standsning af grundfugt i ældre ejendomme

standsning af grundfugt i ældre ejendomme GI forsøg & udvikling standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til tekniske rådgivere og udførende byggevirksomheder Illustration: COWI A/S Standsning af grundfugt i ældre ejendomme Vejledning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Tranekær. Udløbsdato 08-03-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Houvej 22 Postnr. 5953 Dato 08-09-2014 By Tranekær Udløbsdato 08-03-2015 H-14-00-0028 Kommunenr./Ejendomsnr. 482-11662 Matrikel/Ejerlav: 23D Østerhuse

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 30-12-2015. Lb. nr. H-15-02574-0052. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Hjørrin Kommune dresse Lyngbyvej 140 Postnr. 9480 Dato 30-06-2015 By Løkken Udløbsdato 30-12-2015 H-15-0-0052 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27944 Matrikel/Ejerlav: 1c LYNGBY BY, LYNGBY

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Vejledning om asbest i skibe

Vejledning om asbest i skibe Vejledning om asbest i skibe Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790

Læs mere