NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/ OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholds fortegnelse s s s 1 Overenskomstens område. 2 Løn 3 Merudgífter ved tjenesterejser, herunder dagpenge. s s 4 Sygdom... 5 Ferie og feriegodtgørelse. S 6 Graviditet, barsel og adoption. S 7 Ophævelse af praktikforhol-d S I Tjenestefrihed ved barns første sygedag S 9 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. S r0 Anden særl-ig tjenestef rihed. S 11 Fridage s12 s 13 Offentlige hverv. Overarbejde.... Ulempeydelser... s14 S 15 Sikkerhedsbeklædning m.v. S l-6 Overgangsbestemmelse. S 17 Overenskomstens gyldighedsperiode. Síde: '7 I I o o t_0.11_.12.l2.l2.13 ese/øps r nr 1,6.40 / 31,6 / side l- af 15

2 Afsnit L. (Lærl-inge og EIever S.I. K) El-ever Bilag 1 Satsgruppe Satsgruppe Satsgruppe Bilag 1. Satsgruppe Satsgruppe som aflønnes jf. S 2 stk Lærlinge og Elever som aflønnes jf. S 2 stk. 3 5: 6: L4 L4 1-4 I4 T4 l_ ASA/ØPS.Jr. nr / 3L6 / 201,4 side 2 af 1-5

3 s1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter samtlige lærlinge og elever som har praktikplads t Grønlands Sel-vstyre, Staten, Tele/Post Greenland A/S, A/S Inissiaatileqatigiiffik INI el-ler kommunerne i Grønl-and. srk. 2. Endvidere omfatter overenskomsten lærj-inge og klinikassistentelever, der har læreplads/praktikplads i staten, GrønLands SeIvstyre el-ier kommunerne i Grønland. De regler, der er fastsat i denne overenskomst, finder således tilsvarende anvendelse for 1ærl-inge, og klinikassistentelever, medmindre disse særskilt er undtaget. s2 I-øn. Lærlinge og elever indenfor brancheområdet Tunngaviusumik Niuernermik flinniartitaaneq (TNI) og øvrige brancheområder som ikke omfattes af stk. 2, aflønnes månedligt efter føigende satser: Satsgruppe 1: (Tunngaviusumik Niuernermik Ilinniarfik TNI l-8 elever indplaceres på trin 3. TNI ).If. Bilag 1 trin anciennitet Ar 6.474, , Ar I.538, L2 I.922, Ar 9.782, '7, Ar , 14 1_L.624, Ar I2.970,20 L3.354, ,95 I.640, ,78 rl.342,06 L3. 072, , ,6' ,4r rr.490, 69 L3.220,'75 ASA,/ØPS,fr nr 1,6.40 / 3]-6 / 201,4 side 3 af 15

4 Satsgruppe 2: Øvrige brancheområder.,if. BiIag 1 trin anciennitet Ar 2 2 Ar 3 3 Ar 4 4 Ar Å.r 6.474, ,00 LL.L45, 1g ,7_r , , ,92 7l.247,I0 t2.039,03 L3.072, ,61, 9.4gg, , ,97,66 L3.220, , ,74 LL.529,92 1,2.321_, ,94 Satsgruppe 3 Øvrige brancheområder. Jf. Bilag 1-. trin anciennitet År År År A.r + AT , ,36 IO.525,50 1,1,.L23,98 LL.743, , ,29 L0.627,42 rl.225, go , , ,91_ L0.776, 05 LI.374, ,' ,77 I.982, L0 l0.970,24 1l_.508,72 L2.I27,96 Stk. 2. Lær1inge el-l-er elever som ikke er omfattet af ændringerne i forordningen' og som fortsat oppebærer støtte under skoleophold, anvises i praktikperioden Løn efter følgende: Satsgruppe 4: trin anciennitet L z. Ar 2..A,r 3 +. År 4 5. *.Å,r ,95 L2.074,36 L2.634,21_ 1,2.970, , g7 L2.776, ,1_3 L3.012, ,50 l0.l07,69 L2.324,9L , , , g5 L3.220, ,87 ASA/ØPS,Jr. nr. L6.40 / 3L6 / 201,4 side 4 af 15

5 Stk. 3. Lærlinge eller elever inden for brancheområderne jern og metaf, bygge og anlæg, aflønnes hver 14. dag efter føigende: Satsgruppe 5: brancheområderne jern og metal, bygge og anlæg.,if. Bilag I trin anciennitet L7 1 t-.ä,r 3.075, , ,' ,85 2 z År 4.038, ,56 4.L63, , År 4.936, '7, L, , Ar 5.r75, ,7I 5.301, , Ar 5.306, , _, , 63 Satsgruppe 6: brancheområderne jern og metal, bygge og anlæg.,ff. Bilag 1 trin anciennitet L t_ 3.126, , , , ,34 4.3OO, , , , , , , , , ,63.A,r År AT Á,r + Ar 3.075,48 4.L08, , , ,26 Stk. 4. Lærl-inge el-l-er elever som ikke er omfattet af ændringerne i forordningen, og som fortsat oppebærer støtte under skoleophold, anvises i praktikperioden løn efter følgende: Satsgruppe 1 trin anciennitet År.Â,r.Â,r + Ar 4.756,' , O , , , , l-0 6.1,67, , L, , ,L3 6. L3r, , '7, ,09 6.L82,2r AsA/ ØPs rtr. nr. 1,6.40 / 3!ø / zotq side 5 af l-5

6 Stk. 5. Lærlinge eller el-ever på fiskeindustriuddannel-sen indplaceres på lønskal-aen således, ât disse el-ever al-]erede i 2. uddanne]sesår af l-ønnes på 3. løntrin. Stk. 6. På uddannel-sesområder, hvor uddannel-sen varer mere end 5 àr, anvendes 5. Iøntrin også for eventuelt eflerføigende uddannelsesår. Stk. 7. Der foretages l-ønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende 1ærlings eiler efevs normale timeløn plus event.uelle tillæg for pågældende t.ime. Forsømmelser af indtil 2 time regnes som 2 time. s3 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoè,eldispositíonebeløb) og udstyrsgodtgøreise. Der ydes godlgørel-se til lærj-inge og elever, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste t Grønl-and gæidende regler j f. særskilt aftaleoversigt. stk. 2. Rejsetiden på tjenesterejser regnes som r/2 tjenestetld,/- arbejdstid, idet den sål-edes beregnede t.jenestetid/arbejdstid for rejsetiden dog ikke kan medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. stk. 3. Rejsetid mel-l-em k} og kr medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er sti]let soveplads til rådighed for den ansatte. s4 Sygdom. Lærringe og elever har ret til løn under fravær på grund af sygdom, medens den pågælende er i praktik. Denne ret bortfalder, såfremt 1ær- Iingen el-l-er eleven har været syg i mere end sammenlagt 3 måneder. ASA/ØPS,Jr. nr. 1,6.40 / 3L6 / 2OI4 side 6 af 15

7 Stk. 2. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved Iægeattest Stk. 3. Såfremt lærlinge og elever på grund af sygdom har forsømt mere end l0 procent af den fastsatte uddannelsestid i virksomheden, kan såvel- l-ærlinge og elever som arbejdsgiveren forlange praktiktiden forlænget med et af brancheudvalget el-ler det l-okale erhvervsuddannel-sesudvalg godkendt tidsrum, jf. kapitel 7 S 39, stk. 7, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannel-ser og erhvervsuddanne I seskurser. ss Ferie og feriegodtgøre1se. Den ansatte har ret til årj-ig ferie efter reglerne i l-andstingslov nr. 10 af 1-2. november I henhold til landstingsloven's S 2, er aftalt nedenfor anføriue særlige regler. Stk. 2. Hvis tærlinge og elever ikke har optjent ret til Løn i al-l-e feriedagene, betaler den aktuelle arbejdsgiver 1ærlinge og elever l-øn i de feriedage, hvortil der ikke er optjent ret til Løn. Stk. 3. Hvis praktikaftalen ophæves, uden at der indgås ny praktikaftale med en anden arbejdsgiver, og inden tilgodehavende ferie med løn er afholdt, ydes der den pågældende L2% Z feriegodtgørelse, jf. S 15, stk. 2 i l-andstingslov om ferie. Der ydes ikke feriegodtgørel-se for skoleperioder i denne situation. Hvis uddannel-sen herefter genoptages ved indgåelse af ny praktikaftale finder stk. 4 ikke anvendelse i første ferieår ved dette praktiksted. Stk. 4. Hvis lærlinge og elever har modtaget uddannelsesbevis som branchearbejder eiier faglært inden tilgodehavende ferie med føn er afholdt, ydes der I21Á % feriegodtgøre1se, jf. S 15, stk. 2 L landstingslov om ferie. Praktikstedet yder ligeledes en tilsvarende feriegodtgørelse for den del af optjeningsåret, hvor den pågældende har haft skoleophold. ASA/ØPS,lr nr 1,6.40 / 3]-6 / 2oa4 side 7 af l-5

8 Stk. 5. Hvis lærlinge og elever har haft fl-ere arbejdsgivere i optjeningsåret, yder hver arbejdsgiver forholdsmæssig feriegodtgørelse efter stk Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse i henhold til stk. 5-6 skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder bel-øbet Feriefonden, jfr. protokollat om Feriefonden. s6 Gravidítet, barsel og adoptíon. Lærlinge og elever har ret tir fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barser og adoptíon, når der er ret tir fravær (orlov) i henhol-d til enhver tid gældende rnatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartut.lov nr. 14 af 7. december 2Oo9). Fravær modsvares da af en til-svarende forrængerse af praktikperioden, jf. s 39, stk. J_, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og e rhvervsuddanne l- s e skurs e r. Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1,, er der dog kun ret ti1 Iøn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver til- fravær med l-øn ved graviditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: I uge efter K alene s7 Ophæve1se af prakèikforhold. om ophævelse af Iærlinge og elevers praktikforhol_d gæ1der s 43, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj om erhvervsuddannelser og e rhvervsuddanne I s e skurs er. ASA/ØPS,Jr. nr. 1,6.40 / 3L6 / 2OI4 side I af l-5

9 Der gives hed uden barnel er s8 TjenesÈefrihed ved barns første sygedag. Iærlinge og elever adgang til hel el-ler delvis pasning af sygt, mindreårigt barn, sygt. LønLab til tj enestefriførste dag, Stk. 2. Tjenestefrihed forudsætter: a b c d Det er barnets første sygedag, hensynet til- barnets forhold gør dei' nødvendigt, forholdene på tjenestestedet till-ader det, og barnet er hjemmeværende. srk. 3 Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag Stk. 4. Ordningen kan for den enkel-te inddrages ved misbrug s9 Anden tjenest,efríhed ved barns sygdom. Der gives l-ærl-inge og elever adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage for 0 til 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i ell-er udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenel betalt ledsagerrej se. Stk. 2. Barnets indlæggelse og foræidres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan tillige gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. I, ved barnets indtæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/dokumentation. Stk. 4. I ganske særlige tilfætde, og dokumenteret af læge, kan tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage. asn/øps tr nr / 31,6 / 2oL4 sacte 9 aî l.5

10 s10 Anden sær1ig tjenestefrihed. I tilfæide af nære pårørendes alvorlige sygdom og/e1ler begravelse har færlinge og elever, med mindst. 1 års uddannelsesforløb, ret til frí rejse og tjenestefrihed i overensstemmel-se med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rej se og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. aftaleoversigt. Stk. 2. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæiler og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefæl1ens og dermed ligestilledes familie. s11 Fridage. For de måneder i hvi]ke, tjenestefrihed, føigende der dage forekommer helligdage har den ansatte regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nyt.årsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) s12 Offentlíge hverv. Der gives lærlingen eiler e1even frihed efter d.enne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhol-d til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af l-5. marts ]-994 om borgerligt ombud. AsA/ØPs.rr nr 1,6.40 / 31,6 / 2ot4 side 10 af 15

11 Stk. 2. Fravær i henhol-d tit pkt. I betragtes ikke som forsømmelse i henseende t.il den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbetalíng ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke faglærte arbejdere. Fraværet skal meddel-es arbejdsgiveren i så god tid som muligt. Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålægges bestyrelsesmedlemmer i S. I. K. 's l-okalfdelinger, bestyrelsesmedlemmer i SIK-p Inuusuttai ell-er hovedbestyrelsesmedlemmer i S.LK. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med Iøn til medlemmer af hovedbestyrel-serne af S.I.K.'s og SIK-p fnuusuttai's hovedbestyrelser, i forbindelse med deltagelse i S.I.K.'s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt. S.I.K.'s og SIK-p Inuusuttai's hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange år1igt. Stk. 5. Ønsker fra medl-emmer af S.I.K.'s lokalafdel ingsbestyrelser og S.I.K.'s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttai-s hovedbestyrelse om tjenestefrihed uden Løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil I år ad gangen. s13 Overarbejde. Lærlinge og elever må normalt ikke udføre overarbejde Stk. 2. Udfører lærlinge og elever undtagelsesvis overarbejde, ydes der overtidsbetaling efter den til enhver tid gæidende overtidsbetalingssats for ikke-faglærte arbejdere i Overenskomst for timelønnede faglærte og ikke-fag1ærte arbejdere inden for Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiats (S.I.K) aftafeområde. ASA/ØPS.Jr. nr. 1,6.40 / 31,6 / 201,4 side 11 af l-5

12 s14 Ulempeydelser. På brancheområder, hvor arbejde på forskudt tid elfer på skiftehol-d samt arbejde på søn- og heltigdage indgår som en der af rærlinge ell-er elevers praktiktjeneste, ydes der tíl-iæg for arbejde på forskudt tid el-ier på skiftehold samt for arbejde på søn- og helligdage efter de for ikke-faglærte arbejdere gældende regler i S 14 samt S 13, stk. t i overenskomst for t.imelønnede faglært.e og ikke-faglærte arbejdere inden for Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiats (S.I.K) aftal-eområde. Stk. 2. Inden for brancheområdet handel og kontor ydes der í stedet for tillæg i henhold t.il stk. I godtgørel-se for eventuel natt.jeneste i tiden mel-rem ki og kl , for eventuel tjeneste pà Iørdage efter kr , samt på søn- og helligdage efter de for tjenestemænd i Grønl-ands Selvst.yres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler/afta1e, jf. særskílt aftaleoversigt. s1s Síkkerhedsbeklædr ing m. v. Arbejdsgiveren stil-l-er handsker, specialf odtø1, overtrækstøj, gummiforklæder m.v. vederl-agsfrit til rådighed for lærl-inge og elever, der af sikkerhedsmæssige grunde må benytte disse. s16 Overgangsbes temne I s e. For elever, der pr. 31. marts 1995 var i uddannelsesforløb i henhold til- overenskomst af 13. juli 1993 gæider fortsat bestemmelsen i nævnte overenskomst S 9, rranden særlig tjenestefrihed". STf-elever der pr. 31. marts 2O0I var uddannel-sesf orløb og som fortsat aflønnes i henhold til- overenskomst af 7.juni L999 oppebærer fortsat smudstillægget jfr. overenskomstens s 15, stk. r,2 og 3 indtil uddannel-sen er gennemført. For nye STf-el-ever der starter på et uddannelsesforløb efter 1. oktober 2001 er ikke berettiget ti1 tillægget. ASA/ØPS,fr nr / 31,6 / 201,4 side 12 af 15

13 Stk. 2. Elever som den 3L. december 2004, havde tilendebragt aiie skoleophold og skal afvikle praktikperiode forud for afslutningen af uddannelse, oppebærer Løn jf- S 2, stk. 2 satsgruppe 4 for så vidt angår månedsl-øn eller S 2, stk. 4 satsgruppe 7 for så vidt angàr 14 dagesløn. s17 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidtigst til den 31. marts 20L8. Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker til de pr. 31. marts gældende lønsatser i overenskomst indgås. af1ønning perioden, i henhold indtil ny Nuuk, den I + l{0l/ Sulínermik f nuus sut i s sars iuteqartut Kattuffíat Jess G. Berthelsen ( sign. ) Naalakkersuisut n.s Frederik Møller (sign- ) Finansmínisteriet P. M.V. e.b. Eva Hoff Sonne (sign.) Hermed udgå.r overenskomst af 2J-. marts 20L3 ASA/ØPS rtr. nr. 1,6.40/3L6/2OL4 side 13 af l-5

14 Elever som aflønnes jf. S 2 stk. 1: Bilag 1 Satsgruppe 1: Udd. Nr. 22IOLLHG/TUr Grønland 22201,2TNI daglvarehandl. (butik) TNI Adminstrat ion (kontor ) 222O32TNI/UG salgsass. m.profil 222O42TNI/Hc Salgsass. u.profil 222 O52TNI / Hc HandeI sass istent HG/TNT GR TNI butik TNI kontor TNr/Hc TNr/HG TNI/HG m.p u.p H.a udd Satsgruppe 2: Nr. 232)I0Cafeteria- og kantineass Tj ener 2323 llbager But ikslagter Hotel-- og Turismeassisten 27 2IL3 Sundheds as s i s t ent lmediegrafiker 2 S2ILLIndus t r ibogb inder Grafiker Graf isk Trykker l-Bek Iædn i ng s ope r at ør Teknisk Designeruddannelsen Kl inikas s i s tent e lever Kantineass Tj ener Bager Butikslagt Hotelass. Sundhedsas Mediegrafi fndustribo Grafiker Grafisk Tr Beklædning IT-softwareprog Satsgruppe 3: Udd. Nr lreceptionist Kok 23 2 L]-3Køkkenas s i s t ent llaboratorietandtekn. Af t. P Fi1m-,Tv- Og Vídeomedarbe Bek Iædn i ng s håndværke r 2922L1-Frisør loptometrist Servi ceass ist en Receptioni Kok Køkkenassi Lab Aft.P. Film-, Tv- Beklædning Frisør Optometris ASA/ØPS,Jr. nr. 1,6.40 / 3]-6 / 20:-4 side 14 af 15

15 Bilag 1 Lærlinge og E1ever som aflønnes jf. Satsgruppe 4: LærJ-inge og elver som ikke er omfattet pebærer støtte under skoleophold. S 2 stk. 2z af forordningen og som op- Lær1ínge og Elever som aflønnes jf. S 2 stk. 3: SaEsgruppe 5: udd Nr. 202O6 1IT-Supporter 202L24Vvs - Rørsmed L1-T ranspo rtmi dde Ime kan ike r Cykel- og motorcykelmekan 2I20I0Maskinsnedker 212O21Tømrer 2L203 0skibstømrer 272L2 lmurer IT. Suppor Vvs-Rørsme Transportm Cykel- og Snedker Tømrer Skibstømre Murer udd SaEsgruppe 6: Nr ,081-ektriker 2 O Aut omat ikmekaniker EIekt romekan i ke r I E l- ekt ron ikmekan i ke r 2O203 2Radiomekaniker 2 O Kontorma sk inemekaniker ldatamekaniker Smede -Maskinarbe j der I2l-Terminal arbe j de r 2O2L22Skibsmontør 2O21-25Maskinarbej der 202]-26Kleinsmed 202]-6 lkarosserismed 2O2212Automekaniker 2 O Ent reprenørmaskinemekani k 21,2311Bygningsma1er Vvs-Montør El-ektriker Automatikm Elektromek Elektronik Radiomekan Kontormask Datamekani Smede-Mask Terminalar Skibsmontø Maskinarb Kleinsmed Karosseris Automekani Entreprenø Bygningsma Vvs-Montør Satsgruppe 7: Lærlinge og erver som ikke er omfattet af forordningen og som oppebærer støtte under skoleophold. ASA/ØPS,tr nr 1,6.40 / 31,6 / 201,4 side 15 af l-5

16

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. marts 2015 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 640 arbejdstimer er præsteret (4 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013

Lønskema Fællesoverenskomst for Mejeripersonale og chauffører gældende fra den 1. april 2013 Fællesoverenskomst Mejeripersonale og chauffører Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere indtil 480 arbejdstimer er præsteret (3 måneder) Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling - 1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-I 30. j uni 2004 Af sni t 2, Gr uppe 1 Lb. nr. Aftale om klassificering af ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq/Seminariet, Socialpædagogisk Seminarium,

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Grønlandsk. Serie C-II

Grønlandsk. Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Immikkoortoq I (Ilinniartut Lovsamling SIK) Serie C-II 2 i MRS, 2013 ISUMAQATIGIISSUT Naalakkersu±sut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiata

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere