NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/ OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholds fortegnelse s s s 1 Overenskomstens område. 2 Løn 3 Merudgífter ved tjenesterejser, herunder dagpenge. s s 4 Sygdom... 5 Ferie og feriegodtgørelse. S 6 Graviditet, barsel og adoption. S 7 Ophævelse af praktikforhol-d S I Tjenestefrihed ved barns første sygedag S 9 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. S r0 Anden særl-ig tjenestef rihed. S 11 Fridage s12 s 13 Offentlige hverv. Overarbejde.... Ulempeydelser... s14 S 15 Sikkerhedsbeklædning m.v. S l-6 Overgangsbestemmelse. S 17 Overenskomstens gyldighedsperiode. Síde: '7 I I o o t_0.11_.12.l2.l2.13 ese/øps r nr 1,6.40 / 31,6 / side l- af 15

2 Afsnit L. (Lærl-inge og EIever S.I. K) El-ever Bilag 1 Satsgruppe Satsgruppe Satsgruppe Bilag 1. Satsgruppe Satsgruppe som aflønnes jf. S 2 stk Lærlinge og Elever som aflønnes jf. S 2 stk. 3 5: 6: L4 L4 1-4 I4 T4 l_ ASA/ØPS.Jr. nr / 3L6 / 201,4 side 2 af 1-5

3 s1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter samtlige lærlinge og elever som har praktikplads t Grønlands Sel-vstyre, Staten, Tele/Post Greenland A/S, A/S Inissiaatileqatigiiffik INI el-ler kommunerne i Grønl-and. srk. 2. Endvidere omfatter overenskomsten lærj-inge og klinikassistentelever, der har læreplads/praktikplads i staten, GrønLands SeIvstyre el-ier kommunerne i Grønland. De regler, der er fastsat i denne overenskomst, finder således tilsvarende anvendelse for 1ærl-inge, og klinikassistentelever, medmindre disse særskilt er undtaget. s2 I-øn. Lærlinge og elever indenfor brancheområdet Tunngaviusumik Niuernermik flinniartitaaneq (TNI) og øvrige brancheområder som ikke omfattes af stk. 2, aflønnes månedligt efter føigende satser: Satsgruppe 1: (Tunngaviusumik Niuernermik Ilinniarfik TNI l-8 elever indplaceres på trin 3. TNI ).If. Bilag 1 trin anciennitet Ar 6.474, , Ar I.538, L2 I.922, Ar 9.782, '7, Ar , 14 1_L.624, Ar I2.970,20 L3.354, ,95 I.640, ,78 rl.342,06 L3. 072, , ,6' ,4r rr.490, 69 L3.220,'75 ASA,/ØPS,fr nr 1,6.40 / 3]-6 / 201,4 side 3 af 15

4 Satsgruppe 2: Øvrige brancheområder.,if. BiIag 1 trin anciennitet Ar 2 2 Ar 3 3 Ar 4 4 Ar Å.r 6.474, ,00 LL.L45, 1g ,7_r , , ,92 7l.247,I0 t2.039,03 L3.072, ,61, 9.4gg, , ,97,66 L3.220, , ,74 LL.529,92 1,2.321_, ,94 Satsgruppe 3 Øvrige brancheområder. Jf. Bilag 1-. trin anciennitet År År År A.r + AT , ,36 IO.525,50 1,1,.L23,98 LL.743, , ,29 L0.627,42 rl.225, go , , ,91_ L0.776, 05 LI.374, ,' ,77 I.982, L0 l0.970,24 1l_.508,72 L2.I27,96 Stk. 2. Lær1inge el-l-er elever som ikke er omfattet af ændringerne i forordningen' og som fortsat oppebærer støtte under skoleophold, anvises i praktikperioden Løn efter følgende: Satsgruppe 4: trin anciennitet L z. Ar 2..A,r 3 +. År 4 5. *.Å,r ,95 L2.074,36 L2.634,21_ 1,2.970, , g7 L2.776, ,1_3 L3.012, ,50 l0.l07,69 L2.324,9L , , , g5 L3.220, ,87 ASA/ØPS,Jr. nr. L6.40 / 3L6 / 201,4 side 4 af 15

5 Stk. 3. Lærlinge eller elever inden for brancheområderne jern og metaf, bygge og anlæg, aflønnes hver 14. dag efter føigende: Satsgruppe 5: brancheområderne jern og metal, bygge og anlæg.,if. Bilag I trin anciennitet L7 1 t-.ä,r 3.075, , ,' ,85 2 z År 4.038, ,56 4.L63, , År 4.936, '7, L, , Ar 5.r75, ,7I 5.301, , Ar 5.306, , _, , 63 Satsgruppe 6: brancheområderne jern og metal, bygge og anlæg.,ff. Bilag 1 trin anciennitet L t_ 3.126, , , , ,34 4.3OO, , , , , , , , , ,63.A,r År AT Á,r + Ar 3.075,48 4.L08, , , ,26 Stk. 4. Lærl-inge el-l-er elever som ikke er omfattet af ændringerne i forordningen, og som fortsat oppebærer støtte under skoleophold, anvises i praktikperioden løn efter følgende: Satsgruppe 1 trin anciennitet År.Â,r.Â,r + Ar 4.756,' , O , , , , l-0 6.1,67, , L, , ,L3 6. L3r, , '7, ,09 6.L82,2r AsA/ ØPs rtr. nr. 1,6.40 / 3!ø / zotq side 5 af l-5

6 Stk. 5. Lærlinge eller el-ever på fiskeindustriuddannel-sen indplaceres på lønskal-aen således, ât disse el-ever al-]erede i 2. uddanne]sesår af l-ønnes på 3. løntrin. Stk. 6. På uddannel-sesområder, hvor uddannel-sen varer mere end 5 àr, anvendes 5. Iøntrin også for eventuelt eflerføigende uddannelsesår. Stk. 7. Der foretages l-ønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende 1ærlings eiler efevs normale timeløn plus event.uelle tillæg for pågældende t.ime. Forsømmelser af indtil 2 time regnes som 2 time. s3 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoè,eldispositíonebeløb) og udstyrsgodtgøreise. Der ydes godlgørel-se til lærj-inge og elever, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste t Grønl-and gæidende regler j f. særskilt aftaleoversigt. stk. 2. Rejsetiden på tjenesterejser regnes som r/2 tjenestetld,/- arbejdstid, idet den sål-edes beregnede t.jenestetid/arbejdstid for rejsetiden dog ikke kan medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. stk. 3. Rejsetid mel-l-em k} og kr medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er sti]let soveplads til rådighed for den ansatte. s4 Sygdom. Lærringe og elever har ret til løn under fravær på grund af sygdom, medens den pågælende er i praktik. Denne ret bortfalder, såfremt 1ær- Iingen el-l-er eleven har været syg i mere end sammenlagt 3 måneder. ASA/ØPS,Jr. nr. 1,6.40 / 3L6 / 2OI4 side 6 af 15

7 Stk. 2. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved Iægeattest Stk. 3. Såfremt lærlinge og elever på grund af sygdom har forsømt mere end l0 procent af den fastsatte uddannelsestid i virksomheden, kan såvel- l-ærlinge og elever som arbejdsgiveren forlange praktiktiden forlænget med et af brancheudvalget el-ler det l-okale erhvervsuddannel-sesudvalg godkendt tidsrum, jf. kapitel 7 S 39, stk. 7, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannel-ser og erhvervsuddanne I seskurser. ss Ferie og feriegodtgøre1se. Den ansatte har ret til årj-ig ferie efter reglerne i l-andstingslov nr. 10 af 1-2. november I henhold til landstingsloven's S 2, er aftalt nedenfor anføriue særlige regler. Stk. 2. Hvis tærlinge og elever ikke har optjent ret til Løn i al-l-e feriedagene, betaler den aktuelle arbejdsgiver 1ærlinge og elever l-øn i de feriedage, hvortil der ikke er optjent ret til Løn. Stk. 3. Hvis praktikaftalen ophæves, uden at der indgås ny praktikaftale med en anden arbejdsgiver, og inden tilgodehavende ferie med løn er afholdt, ydes der den pågældende L2% Z feriegodtgørelse, jf. S 15, stk. 2 i l-andstingslov om ferie. Der ydes ikke feriegodtgørel-se for skoleperioder i denne situation. Hvis uddannel-sen herefter genoptages ved indgåelse af ny praktikaftale finder stk. 4 ikke anvendelse i første ferieår ved dette praktiksted. Stk. 4. Hvis lærlinge og elever har modtaget uddannelsesbevis som branchearbejder eiier faglært inden tilgodehavende ferie med føn er afholdt, ydes der I21Á % feriegodtgøre1se, jf. S 15, stk. 2 L landstingslov om ferie. Praktikstedet yder ligeledes en tilsvarende feriegodtgørelse for den del af optjeningsåret, hvor den pågældende har haft skoleophold. ASA/ØPS,lr nr 1,6.40 / 3]-6 / 2oa4 side 7 af l-5

8 Stk. 5. Hvis lærlinge og elever har haft fl-ere arbejdsgivere i optjeningsåret, yder hver arbejdsgiver forholdsmæssig feriegodtgørelse efter stk Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse i henhold til stk. 5-6 skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder bel-øbet Feriefonden, jfr. protokollat om Feriefonden. s6 Gravidítet, barsel og adoptíon. Lærlinge og elever har ret tir fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barser og adoptíon, når der er ret tir fravær (orlov) i henhol-d til enhver tid gældende rnatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartut.lov nr. 14 af 7. december 2Oo9). Fravær modsvares da af en til-svarende forrængerse af praktikperioden, jf. s 39, stk. J_, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og e rhvervsuddanne l- s e skurs e r. Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1,, er der dog kun ret ti1 Iøn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver til- fravær med l-øn ved graviditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: I uge efter K alene s7 Ophæve1se af prakèikforhold. om ophævelse af Iærlinge og elevers praktikforhol_d gæ1der s 43, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj om erhvervsuddannelser og e rhvervsuddanne I s e skurs er. ASA/ØPS,Jr. nr. 1,6.40 / 3L6 / 2OI4 side I af l-5

9 Der gives hed uden barnel er s8 TjenesÈefrihed ved barns første sygedag. Iærlinge og elever adgang til hel el-ler delvis pasning af sygt, mindreårigt barn, sygt. LønLab til tj enestefriførste dag, Stk. 2. Tjenestefrihed forudsætter: a b c d Det er barnets første sygedag, hensynet til- barnets forhold gør dei' nødvendigt, forholdene på tjenestestedet till-ader det, og barnet er hjemmeværende. srk. 3 Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag Stk. 4. Ordningen kan for den enkel-te inddrages ved misbrug s9 Anden tjenest,efríhed ved barns sygdom. Der gives l-ærl-inge og elever adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage for 0 til 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i ell-er udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenel betalt ledsagerrej se. Stk. 2. Barnets indlæggelse og foræidres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan tillige gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. I, ved barnets indtæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/dokumentation. Stk. 4. I ganske særlige tilfætde, og dokumenteret af læge, kan tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage. asn/øps tr nr / 31,6 / 2oL4 sacte 9 aî l.5

10 s10 Anden sær1ig tjenestefrihed. I tilfæide af nære pårørendes alvorlige sygdom og/e1ler begravelse har færlinge og elever, med mindst. 1 års uddannelsesforløb, ret til frí rejse og tjenestefrihed i overensstemmel-se med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rej se og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. aftaleoversigt. Stk. 2. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæiler og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefæl1ens og dermed ligestilledes familie. s11 Fridage. For de måneder i hvi]ke, tjenestefrihed, føigende der dage forekommer helligdage har den ansatte regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nyt.årsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) s12 Offentlíge hverv. Der gives lærlingen eiler e1even frihed efter d.enne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhol-d til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af l-5. marts ]-994 om borgerligt ombud. AsA/ØPs.rr nr 1,6.40 / 31,6 / 2ot4 side 10 af 15

11 Stk. 2. Fravær i henhol-d tit pkt. I betragtes ikke som forsømmelse i henseende t.il den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbetalíng ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke faglærte arbejdere. Fraværet skal meddel-es arbejdsgiveren i så god tid som muligt. Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålægges bestyrelsesmedlemmer i S. I. K. 's l-okalfdelinger, bestyrelsesmedlemmer i SIK-p Inuusuttai ell-er hovedbestyrelsesmedlemmer i S.LK. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med Iøn til medlemmer af hovedbestyrel-serne af S.I.K.'s og SIK-p fnuusuttai's hovedbestyrelser, i forbindelse med deltagelse i S.I.K.'s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt. S.I.K.'s og SIK-p Inuusuttai's hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange år1igt. Stk. 5. Ønsker fra medl-emmer af S.I.K.'s lokalafdel ingsbestyrelser og S.I.K.'s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttai-s hovedbestyrelse om tjenestefrihed uden Løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil I år ad gangen. s13 Overarbejde. Lærlinge og elever må normalt ikke udføre overarbejde Stk. 2. Udfører lærlinge og elever undtagelsesvis overarbejde, ydes der overtidsbetaling efter den til enhver tid gæidende overtidsbetalingssats for ikke-faglærte arbejdere i Overenskomst for timelønnede faglærte og ikke-fag1ærte arbejdere inden for Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiats (S.I.K) aftafeområde. ASA/ØPS.Jr. nr. 1,6.40 / 31,6 / 201,4 side 11 af l-5

12 s14 Ulempeydelser. På brancheområder, hvor arbejde på forskudt tid elfer på skiftehol-d samt arbejde på søn- og heltigdage indgår som en der af rærlinge ell-er elevers praktiktjeneste, ydes der tíl-iæg for arbejde på forskudt tid el-ier på skiftehold samt for arbejde på søn- og helligdage efter de for ikke-faglærte arbejdere gældende regler i S 14 samt S 13, stk. t i overenskomst for t.imelønnede faglært.e og ikke-faglærte arbejdere inden for Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiats (S.I.K) aftal-eområde. Stk. 2. Inden for brancheområdet handel og kontor ydes der í stedet for tillæg i henhold t.il stk. I godtgørel-se for eventuel natt.jeneste i tiden mel-rem ki og kl , for eventuel tjeneste pà Iørdage efter kr , samt på søn- og helligdage efter de for tjenestemænd i Grønl-ands Selvst.yres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler/afta1e, jf. særskílt aftaleoversigt. s1s Síkkerhedsbeklædr ing m. v. Arbejdsgiveren stil-l-er handsker, specialf odtø1, overtrækstøj, gummiforklæder m.v. vederl-agsfrit til rådighed for lærl-inge og elever, der af sikkerhedsmæssige grunde må benytte disse. s16 Overgangsbes temne I s e. For elever, der pr. 31. marts 1995 var i uddannelsesforløb i henhold til- overenskomst af 13. juli 1993 gæider fortsat bestemmelsen i nævnte overenskomst S 9, rranden særlig tjenestefrihed". STf-elever der pr. 31. marts 2O0I var uddannel-sesf orløb og som fortsat aflønnes i henhold til- overenskomst af 7.juni L999 oppebærer fortsat smudstillægget jfr. overenskomstens s 15, stk. r,2 og 3 indtil uddannel-sen er gennemført. For nye STf-el-ever der starter på et uddannelsesforløb efter 1. oktober 2001 er ikke berettiget ti1 tillægget. ASA/ØPS,fr nr / 31,6 / 201,4 side 12 af 15

13 Stk. 2. Elever som den 3L. december 2004, havde tilendebragt aiie skoleophold og skal afvikle praktikperiode forud for afslutningen af uddannelse, oppebærer Løn jf- S 2, stk. 2 satsgruppe 4 for så vidt angår månedsl-øn eller S 2, stk. 4 satsgruppe 7 for så vidt angàr 14 dagesløn. s17 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidtigst til den 31. marts 20L8. Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker til de pr. 31. marts gældende lønsatser i overenskomst indgås. af1ønning perioden, i henhold indtil ny Nuuk, den I + l{0l/ Sulínermik f nuus sut i s sars iuteqartut Kattuffíat Jess G. Berthelsen ( sign. ) Naalakkersuisut n.s Frederik Møller (sign- ) Finansmínisteriet P. M.V. e.b. Eva Hoff Sonne (sign.) Hermed udgå.r overenskomst af 2J-. marts 20L3 ASA/ØPS rtr. nr. 1,6.40/3L6/2OL4 side 13 af l-5

14 Elever som aflønnes jf. S 2 stk. 1: Bilag 1 Satsgruppe 1: Udd. Nr. 22IOLLHG/TUr Grønland 22201,2TNI daglvarehandl. (butik) TNI Adminstrat ion (kontor ) 222O32TNI/UG salgsass. m.profil 222O42TNI/Hc Salgsass. u.profil 222 O52TNI / Hc HandeI sass istent HG/TNT GR TNI butik TNI kontor TNr/Hc TNr/HG TNI/HG m.p u.p H.a udd Satsgruppe 2: Nr. 232)I0Cafeteria- og kantineass Tj ener 2323 llbager But ikslagter Hotel-- og Turismeassisten 27 2IL3 Sundheds as s i s t ent lmediegrafiker 2 S2ILLIndus t r ibogb inder Grafiker Graf isk Trykker l-Bek Iædn i ng s ope r at ør Teknisk Designeruddannelsen Kl inikas s i s tent e lever Kantineass Tj ener Bager Butikslagt Hotelass. Sundhedsas Mediegrafi fndustribo Grafiker Grafisk Tr Beklædning IT-softwareprog Satsgruppe 3: Udd. Nr lreceptionist Kok 23 2 L]-3Køkkenas s i s t ent llaboratorietandtekn. Af t. P Fi1m-,Tv- Og Vídeomedarbe Bek Iædn i ng s håndværke r 2922L1-Frisør loptometrist Servi ceass ist en Receptioni Kok Køkkenassi Lab Aft.P. Film-, Tv- Beklædning Frisør Optometris ASA/ØPS,Jr. nr. 1,6.40 / 3]-6 / 20:-4 side 14 af 15

15 Bilag 1 Lærlinge og E1ever som aflønnes jf. Satsgruppe 4: LærJ-inge og elver som ikke er omfattet pebærer støtte under skoleophold. S 2 stk. 2z af forordningen og som op- Lær1ínge og Elever som aflønnes jf. S 2 stk. 3: SaEsgruppe 5: udd Nr. 202O6 1IT-Supporter 202L24Vvs - Rørsmed L1-T ranspo rtmi dde Ime kan ike r Cykel- og motorcykelmekan 2I20I0Maskinsnedker 212O21Tømrer 2L203 0skibstømrer 272L2 lmurer IT. Suppor Vvs-Rørsme Transportm Cykel- og Snedker Tømrer Skibstømre Murer udd SaEsgruppe 6: Nr ,081-ektriker 2 O Aut omat ikmekaniker EIekt romekan i ke r I E l- ekt ron ikmekan i ke r 2O203 2Radiomekaniker 2 O Kontorma sk inemekaniker ldatamekaniker Smede -Maskinarbe j der I2l-Terminal arbe j de r 2O2L22Skibsmontør 2O21-25Maskinarbej der 202]-26Kleinsmed 202]-6 lkarosserismed 2O2212Automekaniker 2 O Ent reprenørmaskinemekani k 21,2311Bygningsma1er Vvs-Montør El-ektriker Automatikm Elektromek Elektronik Radiomekan Kontormask Datamekani Smede-Mask Terminalar Skibsmontø Maskinarb Kleinsmed Karosseris Automekani Entreprenø Bygningsma Vvs-Montør Satsgruppe 7: Lærlinge og erver som ikke er omfattet af forordningen og som oppebærer støtte under skoleophold. ASA/ØPS,tr nr 1,6.40 / 31,6 / 201,4 side 15 af l-5

16

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (Sømænd, timelønnede s.r.k.) I 4 t{0v, 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalister m.v. og driftsteknikere, ansat i

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem

PædagOgisk PersOnale. OverenskOmst. DI Overenskomst II (SBA) BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk. Indgået mellem PædagOgisk PersOnale OverenskOmst 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og BUPL forbundet for pædagoger og klubfolk 2010 2012 Overenskomst 2010 2012 for pædagogisk personale mellem DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014

OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 OVERENSKOMST 2014 GRØNLANDS ARBEJDSGIVERFORENING OG FINANSFORBUNDET 2014 Finansforbundet Grønlands Arbejdsgiverforening Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstområde... 2 2. Ansættelse... 2 3. Lønsystem...

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II (jurister Afsnit J. økoner) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C=II \ Overenskst mellem Naalakkersuisut Danmarks Jurist økonforbund for juridiske kandidater universitetsøkoner m.fl. ansat i Grønlands

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29)

Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Hovedoverenskomst Generelt om ansættelse og afskedigelse, sygdom, barsel m.v. (s. 5 29) Fagoverenskomster Mindstelønninger, tillæg samt fagspecifikke bestemmelser (s. 31 76) Aftale om samarbejde og trivsel

Læs mere

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1.

Jordbrug 2011-2013. Den Grønne Gruppe. Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund. 1. Jordbrug 2011-2013 Overenskomst mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2011 Den Grønne Gruppe Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere Organisationernes

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010

2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 HTS Handel, Transport og Service Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø Telefon 77 33 47 11 Fax 77 33 46

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

60.01 O.13 44/2013 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. Side 1 Overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. KL BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere