Årsrapport 2014 Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Marts 2015"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Marts 2015

2 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade København K Tlf E-post: Hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BERETNING INDLEDNING PRÆSENTATION AF DEPARTEMENTET DEPARTEMENTETS OMFANG ÅRETS FAGLIGE RESULTATER ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT Opgaver og ressourcer; skematisk oversigt Redegørelse for reservationer FORVENTNINGER TIL REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALFORKLARING OPFØLGNING PÅ LÅNERAMMEN OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKAB BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN... 17

4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Fødevareministeriets departement, CVR-nr er ansvarlig for: Departementet, Bidrag til FAO, Reserver og budgetregulering, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering 1 i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af rapporten. København, den 19. marts 2015 Peter Henneberg Budgetchef Ib Byrge Sørensen Departementschef 1 Departementet foretager ikke en målopstilling og målrapportering, jf. de gældende vejledninger. 1

5 2. Beretning 2.1 Indledning Formålet med denne årsrapport er at give et retvisende billede af de økonomiske resultater og en beskrivelse af de faglige resultater for Fødevareministeriets departement i 2014 og udfordringerne i Årsrapporten falder i to hoveddele: en beretning og en regnskabsmæssig rapportering. Beretningen præsenterer departementet, årets faglige og økonomiske resultater, departementets opgaver og økonomi samt forventningerne til de kommende år. Den regnskabsmæssige del beskriver bl.a. den anvendte regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balancen og bevillingsregnskabet. Da departementet ikke har en resultatkontrakt, er der udeladt afsnit om målrapportering og deraf følgende tabeller, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapport af november Præsentation af departementet Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for: et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv en ansvarlig forvaltning af naturressourcer fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner Visionen er, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Departementets hovedopgaver omfatter politikformulering, koncernstyring, borgerservice, hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet. Under departementet henhører desuden Fødevareministeriets Klagecenter. Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk betydning samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU Kommissionen. Ved disse forhandlinger bistås ministeriet af de fire udsendte attacheer ved EU-repræsentation i Bruxelles. Departementet varetager desuden den overordnede koncernstyring og koordinering af ministerområdet, så koncernens ressourcer anvendes optimalt i overensstemmelse med ministeriets mission og vision. Årsrapporten for 2014 omfatter de hovedkonti på finansloven, som departementet er ansvarlig for: Departementet (driftsbevilling), Bidrag til FAO (lovbunden) og Reserver og budgetregulering. 2

6 2.3 Departementets omfang Tabel 1 viser fordelingen af Fødevareministeriets departements aktivitet. Tabel 1: Virksomhedens aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Administrerede ordninger mv. Udgifter 126,5 114,7 Indtægter 0,0 0,3 Udgifter 21,7 19,5 Indtægter 0,0 0,0 Departementets drift vedrører udgifter til løn og øvrig drift, jf. departementets driftsbevilling på Finansloven for Departementets administrerede ordninger vedrører bidrag til FAO, som er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. 2.4 Årets faglige resultater Fødevareministeriets departement har i 2014 sammen med Fødevareministeriets styrelser - bl.a. opnået følgende resultater: Som opfølgning på Vækstteam for fødevarer blev der i april 2014 indgået en aftale om Vækstplan for fødevarer mellem regeringen og Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Aftalen indeholder alle regeringens initiativer i Vækstplan Fødevarer fra december 2013 samt en række nye elementer om bl.a. indfasning af ny målrettet regulering fra 2016 og en halvering af randzonearealet. For at skabe øget klarhed over, hvor der skal udlægges randzoner, ændrede Fødevareministeriet randzoneloven. Som besluttet i aftalen om Vækstplan for Fødevarer er der nu kun krav om randzoner langs vandløb og søer, som allerede er udpeget eller beskyttet i anden lovgivning. Randzonebredden blev samtidig reduceret fra ti til ni meter. Det samlede areal, hvor der er krav om randzoner, er nu ca hektar. Det er en halvering i forhold til det oprindelige randzoneareal. En modernisering af landbrugsloven blev vedtaget i december 2014 som led i aftalen om Vækstplan for Fødevarer. Formålet med lovændringen er at forbedre mulighederne for at tiltrække kapital til landbrugserhvervet. For at imødegå krisetegn i landbrugssektoren og for at understøtte fremtidsorienterede investeringer i erhvervet sikrede Fødevareministeriet i 2014 tilskud for over 348 mio. kr. til bl.a. investeringer i svine- og kvægstalde. Samtidig arbejdede ministeriet målrettet for den ordning for privat oplagring af svinekød, der trådte i kraft i EU marts I 2014 blev der opnået aftale om implementering af reformen af den direkte landbrugsstøtte (søjle I) under den fælles landbrugspolitik. Implementeringen understøtter besluttede miljø- og naturhensyn, begrænser de erhvervsøkonomiske omkostninger og begrænser de administrative udgifter. 3

7 Indgåelse af aftale om opfølgning på Kvægbrugets Taskforce mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti. Aftalen indeholdende en række politiske initiativer, der forbedrer rammevilkårene i kvægsektoren bl.a. en støtte med fokus på øget opdræt af kalve i Danmark. Indgåelse af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for perioden Aftalen indeholder indsatser for ca. 1,3 mia. kr. Pengene går bl.a. til at udvikle og støtte investeringer i selektive fiskeriredskaber og udstyr, der begrænser miljøpåvirkning f.eks. på havbunden, og til at støtte produktforædling og afsætning. Som et element i den fælles fiskeripolitik indføres gradvist i perioden et discardforbud, hvor kvoterede arter ikke må smides overbord. Til gennemførelse af forbuddet har medlemsstaterne ved fælles farvande udarbejdet discardplaner. Danmark har haft hovedansvaret for at udarbejde discardplanerne for industrifiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt det samlede fiskeri i Østersøen. Der er gennemført en centralisering af kontrollen med krydsoverensstemmelsesreglerne, så kontrollen i dag er samlet i NaturErhvervstyrelsen. Centraliseringen forventes at gøre den samlede krydsoverensstemmelsesindsats mere effektiv på myndighedsniveau og mere enkel at forstå for kunderne. I marts 2014 gennemførtes svinetopmøde med deltagelse af branche- og dyreværnsorganisationer, der resulterede i udvikling og iværksættelse af en handlingsplan med ambitiøse mål for forbedring af dyrevelfærd i svineproduktionen. Der har været væsentlige bidrag til regeringens vækstpakke 2014, herunder ophævelse af danske særregler på fødevareområdet. På fødevareområdet drejede det sig om byrdelettelser på samlet 97 mio. kr. stigende til 120 mio. kr. fuldt indfaset. I juni 2014 blev revision af hundeloven vedtaget blandt andet med præcisering af reglerne om skambid, og videreførelse af forbud mod visse hunderacer. I efteråret 2014 blev der udarbejdet forslag til ændring af dyreværnsloven med henblik på fremsættelse i februar 2015, indeholdende blandt andet forbud mod seksuel omgang med dyr samt en omstrukturering af de rådgivende organer på dyreværnsområdet. Fødevareministeriet lancerede i september 2014 sin Eksportstrategi for fødevareklyngen. Strategien er udviklet i tæt samarbejde med erhvervet og fokuserer på en styrket indsats til understøttelse af danske eksportvirksomheders adgang til eksisterende og nye markeder. Strategien indeholder 19 indsatser fordelt på 4 temaer: vækst-, volumenmarkeder og ny eksport; bedre rammer for eksport fra fødevareklyngen; bæredygtig, ressourceeffektiv og økologisk fødevareproduktion samt international branding af fødevareklyngen. Der har i løbet af 2014 været en række eksportfremstød i Malaysia, Singapore, Sydkorea og Kina. Målet med besøgene har primært været at styrke de politiske og erhvervsmæssige relati- 4

8 oner, og at se på mulighederne for at øge eksporten i Asien. Et direkte resultat af besøgene har været indgåelsen af aftaler med Sydkorea, der skal styrke samarbejdet og vidensudvekslingen om dyrevelfærd og sundhed mellem Danmark og Sydkorea. Fødevareministeren har i 2014 under overskriften Danskernes mad startet en debat om danskernes madkultur. Der blev blandt andet nedsat en måltidstænketank og sat fokus på ældremad, ligesom der var en afstemning om Danmarks Nationalret, hvor der blev afgivet mere end stemmer. Målet er at forbedre den danske mad- og måltidskultur. Der har været væsentlige indsatser vedr. madspild, herunder lancering af informationsmateriale om madspild målrettet daginstitutioner og en kampagne om de nye regler for holdbarhedsmærkning. Derudover har Fødevareministeriets departement i 2014 haft fokus på at optimere koncernstyringen inden for økonomi, HR og kommunikation. Det gælder bl.a. i forhold til styrket fokus på økonomi- og resultatstyring, styring af udbuds- og indkøbsområdet og konsolidering af fælles webplatform med beslutningen om, at hele Fødevareministeriet skal overgå til den fælles webplatform. 2.5 Årets økonomiske resultat Departementets økonomiske resultat i 2014 viser et overskud på 3,8 mio. kr. i forhold til den indtægtsførte bevilling, jf. tabel 2. På finansloven for 2014 havde departementet budgetteret med et forbrug af opsparing på 8,8 mio. kr. Denne adgang er således ikke blevet benyttet, jf. bl.a. forklaringerne nedenfor. Overskuddet i 2014 kan primært henføres til en regulering af departementets feriepengeforpligtelse, forskydning mellem 2014 og 2015 i tidspunktet for udbetaling af engangsvederlag til chefer og konsulenter samt nedbudgettering af budgetposter vedr. bygningsdrift, medieudgifter og koncernpuljeprojekter. Som følge af årets overskud forøges departementets samlede egenkapital (inklusiv startkapital) fra 66,1 mio. kr. primo 2014 til 69,9 mio. kr. ultimo Af denne opsparing er 15,0 mio. kr. indbudgetteret som forbrug i 2015 på FL 2015, da der er overført 15 mio. kr. til Fødevarestyrelsen til finansiering af fødevarekontrol mv. Departementets opsparing forventes således nedbragt med 15 mio. kr. i Der er herudover ikke indbudgetteret yderligere forbrug af opsparing i 2015, sådan som tilfældet var i Departementets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af nedenstående tabel 2: 5

9 Tabel 2: Departementets økonomiske hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter -161,6-121,7-118,2 - heraf indtægtsført bevilling -161,6-121,7-118,2 - heraf eksterne indtægter heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 145,0 115,4 110,1 - heraf løn(personaleomkostninger) 95,4 82,2 80,2 - heraf afskrivninger 3,2 2,4 0,3 - heraf øvrige omkostninger 46,4 30,7 29,6 Resultat af ordinær drift -16,7-6,3-8,1 Resultat før finansielle poster -8,5-1,9-4,0 Årets resultat -8,4-1,7-3,8 Balance (mio. kr.) Anlægsaktiver 6,3 5,1 5,6 Omsætningsaktiver 106,0 99,2 90,9 Egenkapital inkl. startkapital 64,3 66,1 69,9 Langfristet gæld 2,8 1,6 1,7 Kortfristet gæld 36,9 30,2 21,7 Lånerammen 16,1 16,1 8,1 Træk på lånerammen (FF4) 2,8 1,6 1,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 17 % 10% 21% Negativ udsvingsrate 17,5 17,9 18,9 Overskudsgrad 0,05 0,01 0,03 Bevillingsandel 100,0 100,0 100,0 Personaleoplysninger Antal årsværk 2 142,7 131,3 134,4 Årsværkspris (mio. kr.) 0,66 0,61 0,59 Lønomkostningsandel i pct Lønsumsloft (mio. kr.) 104,7 89,5 85,8 Lønforbrug (mio. kr.) 94,8 80,7 76,9 Det bemærkes, at tallene for 2012 og 2013 fsva. personaleoplysningerne er justeret i forhold til årsrapporterne for 2012 og 2013, da det har vist sig, at der i lønforbruget har været opført de samlede personaleomkostninger i stedet for departementets rene lønforbrug. Ved sammenligning af tallene i tabel 2 fremgår det, at antallet af årsværk i Fødevareministeriets departement er steget med ca. 3 i 2014 bl.a. som følge af oprettelsen af et strategisk sekretariat. Det bemærkes, at lønsumsforbruget er faldet med 3,8 mio. kr. fra 2013 til 2014 på trods af stigningen i antal årsværk. Dette skyldes bl.a. en nedjustering af feriepengeforpligtelsen jf. balancen i tabel 7, og en forskydning i tidspunktet for udbetaling af engangsvederlag til chefer og konsulenter, som er blevet skubbet til Der er tale om to engangshændelser af mere teknisk karakter. Dertil kommer en tendens til en ændret medarbejdersammensætning i Fødevareministeriets departement i retning af medarbejdere med lavere anciennitet. Disse forhold bidrager således også samlet til at forklare et fald i den gennemsnitlige årsværkspris. 2 Data fra ISOLA-databasen er brugt til opgørelsen for 2012 og 2013, hvor der fra 2014 og frem vil blive benyttet tal fra SKS. Hertil er i 2012, 2013 og 2014 lagt henholdsvis 7, 4 og 4 ÅV vedr. departementets udstationerede medarbejdere på EU-repræsentationen i Bruxelles. Der er således både i antal årsværk og lønudgifter taget højde for disse årsværk. 6

10 For så vidt angår balanceposterne skal det bemærkes, at værdien af departementets anlægsaktiver øges med ca. 0,5 mio. kr. fra 2013 til 2014, hvilket kan henføres til anskaffelsen af en ny ministerbil og udvikling af Fødevareministeriets nye CMS-portal til brug for kombineret med de ordinære afskrivninger og salget af den tidligere ministerbil, hvilket trækker i modsatte retning Opgaver og ressourcer; skematisk oversigt Departementet er opdelt på fem hovedopgaver: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, politikformulering, koncernstyring, borgerservice og attachéer. Tabel 3 viser bevilling og omkostninger fordelt på de fem hovedopgaver i Opgørelsen er sket på baggrund af den regnskabsmæssige registrering og en fordeling af lønudgifterne på hovedformålene. Tabel 3: Specifikation af udgifter på opgaver, jf. FL 2014, mio. kr. Hovedopgaver Indtægtsført 3 Øvrige bevilling Indtægter Omkostninger 4 Resultat Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admin. 46,7 45,3 1,4 Politikformulering 33,8 32,7 1,1 Koncernstyring 21,0 20,3 0,7 Borgerservice 10,3 9,9 0,4 Attachéer 6,5 6,3 0,2 Resultat netto 118,2 0,0 114,4 3, Redegørelse for reservationer Tabel 4 viser departementets reserverede bevilling ultimo Der er ikke i 2014-regnskabet foretaget nye reservationer. Der har i 2014 været forbrug af reservationer for 1,1 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. kan henføres til bortfald af reservation, grundet skift til nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, som erstatter det nuværende Captia, og der vil derfor ikke blive foretaget flere versionsopgraderinger af Captia. Tabel 4. Reservationer på hovedkonto , kr. Reserveret Opgave år Reservation, primo Forbrug Reservation, Forventet i året Ultimo Afslutning Versionsopgradering af Captia Udskudte IT-investeringer mv Reserveret i alt Kilde: Navision Stat Tilbage står en reservation på IT-området på 0,3 mio. kr., som forventes udmøntet i 2015 ifm. varetagelsen af departementets IT-drift. Af balancen fremgår det, at der er en reserveret bevilling på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der efter reglerne først vil blive flyttet likviditet vedr. bortfaldet på 0,6 mio. kr. primo Den indtægtsførte bevilling er skønsmæssigt fordelt på hovedformål. 4 De opgjorte udgifter på hovedformål er skønnet med udgangspunkt i den regnskabsmæssige registrering. 7

11 2.6 Forventninger til 2015 Fødevareministeriet står over for en række udfordringer og nye opgaver i 2015: Det nuværende fødevareforlig udløb ved udgangen af Der skal forhandles et nyt flerårigt forlig i Der er derfor behov for at forberede grundlaget for en ny flerårig aftale, der adresserer de fødevarepolitiske udfordringer frem mod Regeringen forpligtede sig i aftalen om Vækstplan for Fødevarer til at indfase de første elementer af en ny målrettet arealregulering fra Der blev i august 2014 sat gang i et nabotjek af miljøregulering og kontrol af primærjordbruget i en række nabolande. Formålet med nabotjekket er at understøtte og bidrage til et styrket beslutningsgrundlag for udviklingen af den ny målrettede miljøregulering. Når der er truffet beslutning om robuste vandområder og jorde, skal der i 2015 udarbejdes en endelig model i et tværministerielt samarbejde mellem Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet. I 2014 blev det besluttet at overføre 5 pct. af den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet i 2016 stigende til 7 pct. i Landdistriktsprogrammet bidrager til at fremme landbrugets grønne omstilling. I løbet af foråret 2015 skal der fastlægges indsatser og ramme for perioden frem til 2018, herunder anvendelse af de midler, som er besluttet overført fra den direkte støtte til LDP. For at styrke synergien mellem de aktiviteter, der finansieres af landbrugets fonde og for at understøtte den langsigtede bæredygtige udvikling af fødevareerhvervet, har Fødevareministeriet i februar 2015 fremsat lovforslag til ændring af landbrugsstøtteloven, der indebærer at fondenes formand fremover skal udpeges af ministeren, ligesom ministeren skal godkende fondenes strategier og handlingsplaner. Som opfølgning på aftalen om Vækstplan for Fødevarer er fremsat et lovforslag om ændring af gødskningsloven, hvormed krav om efterafgrøder reduceres med ha. Lovforslaget forventes vedtaget i foråret Regeringen lancerede i januar 2015 den nye handlingsplan Økologiplan Danmark sammen om mere økologi, med 67 konkrete initiativer og ca. 400 mio. kr. afsat til indsatser i Planen indeholder bl.a. et initiativ om et bredt tværministerielt samarbejde om økologien og en indsats for at udvikle et økologipartnerskab med kommunerne, som begge skal udrulles i første halvår af Derudover er der prioriteret midler fra FL15 på i alt 120 mio. kr. over de næste 4 år til bl.a. afsætnings- og eksportfremme, økologisk svineproduktion, økologisk omlægning af offentlige køkkener og økologiudvikling, herunder omlægnings- og bæredygtighedstjek. Det nationale bioøkonomipanel er oprettet i regi af Fødevareministeriet og har som formål at rådgive regeringen om, hvordan bioøkonomien bedst udvikles i Danmark. I løbet af 2015 kommer panelet med konkrete anbefalinger til fremme af bioøkonomien, hvor tværgående interesser er afvejet og afstemt. 8

12 I første halvår 2015 forventes indgået en aftale om bekæmpelse af husdyr-mrsa med særligt fokus på reduktion i antibiotikaforbruget og skærpede hygiejnekrav. Der forventes samtidig udsendt en regeringsstrategi for bekæmpelse af antibiotikaresistens i regi af Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet. I første halvår 2015 forventes iværksættelse af en fjerkræhandlingsplan med konkrete tiltag til forbedring af dyrevelfærd i fjerkræproduktionen. I første halvår 2015 forventes vedtagelse af ændring af dyreværnsloven indeholdende blandt andet et forbud mod seksuel omgang med dyr. I 2015 implementeres kvægaftalen fra 2014 blandt andet for så vidt angår ændringer af bekendtgørelser og vejledninger hjemlet i lov om hold af malkekvæg. Der vil i 2015 skulle arbejdes med at få implementeret regeringens eksportstrategi for fødevarer fra september Målet med strategien er at hjælpe flere danske virksomheder med at få deres produkter ud på eksportmarkedet. Det skal ske gennem en række tiltag, herunder øget deltagelse i eksportfremstød med erhvervet, udstationering af flere af Fødevareministeriets medarbejdere og ansættelse af vækstrådgivere, styrket branding af danske fødevarer og bæredygtig teknologi. I 2015 afsluttes de resterende projekter i ministerens madinitiativ Danskernes mad. I januar 2015 var Fødevareministeriet partner på Mandag Morgens konference Velfærdens innovationsdag, hvor der blev sat fokus på ældremad. I februar afholdtes fem folkehøringer om madkultur og måltidsråd. I marts 2015 præsenteres Vision for danskernes mad, hvor ministeren sammen med en stor del af detailhandelen forpligter sig på en række ambitioner for danskernes forbrug, og i april 2015 udkommer Måltidstænketanken med sine endelige måltidsråd, samt et inspirationskatalog til, hvordan forskellige aktører kan bidrage til, at vi i Danmark får en bedre mad- og måltidskultur. 9

13 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er udarbejdet efter de regnskabsprincipper for omkostningsbaseret regnskab og bevillinger, der anvendes i staten, og tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Datakilden for departementets regnskab er Navision. Resultatdisponering og egenkapitalforklaring er opstillet på baggrund af data herfra. Der er ikke konstateret differencer mellem Navision, Statens Budgetsystem (SB) og SKS om årets regnskabsmæssige resultater, hvorved der er overensstemmelse med bevillingsafregningen i statsregnskabet. Departementets regnskab består af to bogføringskredse: (selvstændig likviditet, driftsregnskabet) og (uden for selvstændig likviditet, bidraget til FAO, lovbunden ordning). 3.2 Resultatopgørelse Tabel 5 viser departementets resultatopgørelse. 10

14 Tabel 5: Resultatopgørelse, kr. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinær poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets Resultat Kilde: Navision Stat/SKS. Resultatopgørelsen viser et årsresultat for departementet med et overskud på 3,8 mio. kr., som overføres til egenkapitalen, jf. tabel 6. Overskuddet i 2014 kan primært henføres til en regulering af departementets feriepengeforpligtelse, forskydning mellem 2014 og 2015 i tidspunktet for udbetaling af engangsvederlag til chefer og konsulenter samt nedbudgettering af budgetposter vedr. bygningsdrift, medieudgifter og koncernpuljeprojekter. Jf. nedenstående tabel 6 er hele departementets resultat for 2014 disponeret til overført overskud. 11

15 Tabel 6: Resultatdisponering 2014, kr. Disponering Disponeret til bortfald - Disponeret til reserveret egenkapital(båndlagt) - Disponeret til udbytte til statskassen - Disponeret til overført overskud Kilde: Navision Stat Beløb For nærmere beskrivelse af hensættelser, som indgår i departementets resultat for 2014, henvises til note Balance Departementets balance pr fremgår af nedennævnte tabel 7: Tabel 7: Balance pr , mio. kr. Note Aktiver Anlægsaktiver 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,09 0,00 Erhvervede koncessioner, patenter mv. 0,00 0,00 Udviklingsprojekter under opførelse 1,23 1,64 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1,32 1,64 2 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 0,00 0,00 Infrastruktur 0,00 0,00 Produktionsanlæg og maskiner 0,07 0,00 Transportmateriel 0,23 0,45 Inventar og IT-udstyr 0,00 0,00 Igangværende arbejder for egen regning 0,00 0,00 Materielle anlægsaktiver i alt 0,30 0,45 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 3,47 3,47 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,00 0,00 Finansielle anlægsaktiver i alt 3,47 3,47 Anlægsaktiver i alt 5,09 5,56 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 0,00 0,00 Tilgodehavender 8,80 3,34 Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 38,58 27,84 FF7 Finansieringskonto 51,78 59,77 Andre likvider 0,00 0,00 Likvide beholdninger i alt 90,37 87,61 Omsætningsaktiver i alt 99,17 90,94 Aktiver i alt 104,26 96,51 12

16 Note Passiver Egenkapital Reguleret egenkapital(startkapital) -3,47-3,47 Opskrivninger 0,00 0,00 Reserveret egenkapital 0,00 0,00 Bortfald af årets reultat 0,00 0,00 Udbytte til staten 0,00 0,00 Overført overskud -62,58-66,41 Egenkapital i alt -66,05-69,88 3 Hensatte forpligtelser -6,41-3,16 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld -1,56-1,72 Donationer 0,00 0,00 Prioritets gæld 0,00 0,00 Anden langfristet gæld 0,00 0,00 Langfristede gæld i alt -1,56-1,72 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser -11,26-8,05 Anden kortfristet gæld -4,59-1,17 Skyldige feriepenge -12,51-10,83 Reserveret bevilling -1,40-0,86 Igangværende arbejder for fremmed regning -0,49-0,83 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0,00 0,00 Kortfristede gæld i alt -30,24-21,74 Gæld i alt -31,80-23,46 Passiver i alt -104,26-96,51 Kilde: Navision Stat/SKS Vedrørende balancen bemærkes det under omsætningsaktiver, at departementets tilgodehavender er faldet fra 8,8 mio. kr. ultimo 2013 til 3,3 mio. kr. ultimo Balancens post vedr. igangværende arbejder for fremmed regning omfatter a conto beløb for det kommende år fra Udenrigsministeriet vedr. refusionsberettigede EU-rejser. Departementets langfristede gældsforpligtelser er steget fra 1,6 mio. kr. ultimo 2013 til 1,7 mio. kr. ultimo Dette vil efter likviditetsflytningen, som efter reglerne foretages i 1. kvartal 2015, ændre sig til en langfristet gæld på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til Fødevareministeriets departements immaterielle og materielle anlægsaktiver. Departementets feriepengeforpligtelse er faldet 1,7 mio. kr. fra ultimo 2013 til ultimo Faldet skyldes, at der ifm. tidligere års opgørelse af feriepengeforpligtelsen har været benyttet en for høj sats pr. feriedag i det anvendte rapporteringsgrundlag, som nu er rettet til i regnskabet for For nærmere forklaring af posten reserveret bevilling, henvises til afsnit 2.5.2, hvor denne post bliver gennemgået. 3.4 Egenkapitalforklaring Det videreførte overskud ultimo 2014 udgør 66,4 mio. kr. ekskl. startkapitalen, jf. tabel 8. Heraf udgør lønsum 35,3 mio. kr., jf. afsnit 3.6., og øvrig drift 31,1 mio. kr. Som nævnt ovenfor forventes departementets egenkapital reduceret med 15 mio. kr. i

17 Egenkapitalen forøges således med 3,8 mio. kr. fra 2013 til udgangen af Tabel 8: Egenkapitalforklaring, mio. kr. År Reguleret egenkapital primo 3,5 3,5 +Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Reguleret egenkapital ultimo 3,5 3,5 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger i alt 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 60,8 62,6 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Primoregulering /flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat 1,7 3,8 -Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 -Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 62,6 66,4 Egenkapital ultimo 66,1 69,9 Kilde: SKS Opfølgning på lånerammen Af tabel 9 fremgår departementets udnyttelse af lånerammen. Tabel 9: Udnyttelse af låneramme mio. kr. Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2,2 Låneramme 8,1 Udnyttelsesgrad i pct. 25,7 Departementet har således holdt sig inden for lånerammen ultimo 2014 med en udnyttelsesgrad på 25,7 pct Opfølgning på lønsumsloft I tabel 10 vises departementets opgørelse af udnyttelsen af lønsumsloftet. Lønforbruget i 2014 omfatter summen af regnskabstallene for underkonto 10. Alm. virksomhed, 20. Attacheer og 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol. Tabel 10: Lønsumsforbruget, mio. kr. Hovedkonto Lønsumsloft FL ,6 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 85,8 Lønforbrug under lønsumsloft 76,9 Difference (mindreforbrug) 8,9 Akkumuleret opsparing ultimo ,4 Akkumuleret opsparing ultimo ,3 14

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2013 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2013 Marts 2014 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere