Årsrapport 2014 Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 Marts 2015"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Marts 2015

2 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade København K Tlf E-post: Hjemmeside:

3 Indholdsfortegnelse 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB BERETNING INDLEDNING PRÆSENTATION AF DEPARTEMENTET DEPARTEMENTETS OMFANG ÅRETS FAGLIGE RESULTATER ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT Opgaver og ressourcer; skematisk oversigt Redegørelse for reservationer FORVENTNINGER TIL REGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE BALANCE EGENKAPITALFORKLARING OPFØLGNING PÅ LÅNERAMMEN OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT BEVILLINGSREGNSKAB BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN... 17

4 1. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Fødevareministeriets departement, CVR-nr er ansvarlig for: Departementet, Bidrag til FAO, Reserver og budgetregulering, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Påtegning: Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstilling og målrapportering 1 i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af rapporten. København, den 19. marts 2015 Peter Henneberg Budgetchef Ib Byrge Sørensen Departementschef 1 Departementet foretager ikke en målopstilling og målrapportering, jf. de gældende vejledninger. 1

5 2. Beretning 2.1 Indledning Formålet med denne årsrapport er at give et retvisende billede af de økonomiske resultater og en beskrivelse af de faglige resultater for Fødevareministeriets departement i 2014 og udfordringerne i Årsrapporten falder i to hoveddele: en beretning og en regnskabsmæssig rapportering. Beretningen præsenterer departementet, årets faglige og økonomiske resultater, departementets opgaver og økonomi samt forventningerne til de kommende år. Den regnskabsmæssige del beskriver bl.a. den anvendte regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balancen og bevillingsregnskabet. Da departementet ikke har en resultatkontrakt, er der udeladt afsnit om målrapportering og deraf følgende tabeller, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapport af november Præsentation af departementet Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for: et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv en ansvarlig forvaltning af naturressourcer fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner Visionen er, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed. Departementets hovedopgaver omfatter politikformulering, koncernstyring, borgerservice, hjælpefunktioner og generel ledelse og administration. Departementet bistår ministeren med at formulere regeringens politik på fødevare-, landbrugs- og fiskeriområdet. Under departementet henhører desuden Fødevareministeriets Klagecenter. Departementet varetager internationale forhandlinger af væsentlig landbrugs- og fiskeripolitisk betydning samt fødevarepolitisk betydning, herunder forhandlinger med EU Kommissionen. Ved disse forhandlinger bistås ministeriet af de fire udsendte attacheer ved EU-repræsentation i Bruxelles. Departementet varetager desuden den overordnede koncernstyring og koordinering af ministerområdet, så koncernens ressourcer anvendes optimalt i overensstemmelse med ministeriets mission og vision. Årsrapporten for 2014 omfatter de hovedkonti på finansloven, som departementet er ansvarlig for: Departementet (driftsbevilling), Bidrag til FAO (lovbunden) og Reserver og budgetregulering. 2

6 2.3 Departementets omfang Tabel 1 viser fordelingen af Fødevareministeriets departements aktivitet. Tabel 1: Virksomhedens aktivitet (Mio. kr.) Bevilling Regnskab Drift Administrerede ordninger mv. Udgifter 126,5 114,7 Indtægter 0,0 0,3 Udgifter 21,7 19,5 Indtægter 0,0 0,0 Departementets drift vedrører udgifter til løn og øvrig drift, jf. departementets driftsbevilling på Finansloven for Departementets administrerede ordninger vedrører bidrag til FAO, som er FN-systemets fødevare- og landbrugsorganisation, som også har ansvar for fiskeri og skovbrug. 2.4 Årets faglige resultater Fødevareministeriets departement har i 2014 sammen med Fødevareministeriets styrelser - bl.a. opnået følgende resultater: Som opfølgning på Vækstteam for fødevarer blev der i april 2014 indgået en aftale om Vækstplan for fødevarer mellem regeringen og Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Aftalen indeholder alle regeringens initiativer i Vækstplan Fødevarer fra december 2013 samt en række nye elementer om bl.a. indfasning af ny målrettet regulering fra 2016 og en halvering af randzonearealet. For at skabe øget klarhed over, hvor der skal udlægges randzoner, ændrede Fødevareministeriet randzoneloven. Som besluttet i aftalen om Vækstplan for Fødevarer er der nu kun krav om randzoner langs vandløb og søer, som allerede er udpeget eller beskyttet i anden lovgivning. Randzonebredden blev samtidig reduceret fra ti til ni meter. Det samlede areal, hvor der er krav om randzoner, er nu ca hektar. Det er en halvering i forhold til det oprindelige randzoneareal. En modernisering af landbrugsloven blev vedtaget i december 2014 som led i aftalen om Vækstplan for Fødevarer. Formålet med lovændringen er at forbedre mulighederne for at tiltrække kapital til landbrugserhvervet. For at imødegå krisetegn i landbrugssektoren og for at understøtte fremtidsorienterede investeringer i erhvervet sikrede Fødevareministeriet i 2014 tilskud for over 348 mio. kr. til bl.a. investeringer i svine- og kvægstalde. Samtidig arbejdede ministeriet målrettet for den ordning for privat oplagring af svinekød, der trådte i kraft i EU marts I 2014 blev der opnået aftale om implementering af reformen af den direkte landbrugsstøtte (søjle I) under den fælles landbrugspolitik. Implementeringen understøtter besluttede miljø- og naturhensyn, begrænser de erhvervsøkonomiske omkostninger og begrænser de administrative udgifter. 3

7 Indgåelse af aftale om opfølgning på Kvægbrugets Taskforce mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti. Aftalen indeholdende en række politiske initiativer, der forbedrer rammevilkårene i kvægsektoren bl.a. en støtte med fokus på øget opdræt af kalve i Danmark. Indgåelse af aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Venstre om det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for perioden Aftalen indeholder indsatser for ca. 1,3 mia. kr. Pengene går bl.a. til at udvikle og støtte investeringer i selektive fiskeriredskaber og udstyr, der begrænser miljøpåvirkning f.eks. på havbunden, og til at støtte produktforædling og afsætning. Som et element i den fælles fiskeripolitik indføres gradvist i perioden et discardforbud, hvor kvoterede arter ikke må smides overbord. Til gennemførelse af forbuddet har medlemsstaterne ved fælles farvande udarbejdet discardplaner. Danmark har haft hovedansvaret for at udarbejde discardplanerne for industrifiskeriet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt det samlede fiskeri i Østersøen. Der er gennemført en centralisering af kontrollen med krydsoverensstemmelsesreglerne, så kontrollen i dag er samlet i NaturErhvervstyrelsen. Centraliseringen forventes at gøre den samlede krydsoverensstemmelsesindsats mere effektiv på myndighedsniveau og mere enkel at forstå for kunderne. I marts 2014 gennemførtes svinetopmøde med deltagelse af branche- og dyreværnsorganisationer, der resulterede i udvikling og iværksættelse af en handlingsplan med ambitiøse mål for forbedring af dyrevelfærd i svineproduktionen. Der har været væsentlige bidrag til regeringens vækstpakke 2014, herunder ophævelse af danske særregler på fødevareområdet. På fødevareområdet drejede det sig om byrdelettelser på samlet 97 mio. kr. stigende til 120 mio. kr. fuldt indfaset. I juni 2014 blev revision af hundeloven vedtaget blandt andet med præcisering af reglerne om skambid, og videreførelse af forbud mod visse hunderacer. I efteråret 2014 blev der udarbejdet forslag til ændring af dyreværnsloven med henblik på fremsættelse i februar 2015, indeholdende blandt andet forbud mod seksuel omgang med dyr samt en omstrukturering af de rådgivende organer på dyreværnsområdet. Fødevareministeriet lancerede i september 2014 sin Eksportstrategi for fødevareklyngen. Strategien er udviklet i tæt samarbejde med erhvervet og fokuserer på en styrket indsats til understøttelse af danske eksportvirksomheders adgang til eksisterende og nye markeder. Strategien indeholder 19 indsatser fordelt på 4 temaer: vækst-, volumenmarkeder og ny eksport; bedre rammer for eksport fra fødevareklyngen; bæredygtig, ressourceeffektiv og økologisk fødevareproduktion samt international branding af fødevareklyngen. Der har i løbet af 2014 været en række eksportfremstød i Malaysia, Singapore, Sydkorea og Kina. Målet med besøgene har primært været at styrke de politiske og erhvervsmæssige relati- 4

8 oner, og at se på mulighederne for at øge eksporten i Asien. Et direkte resultat af besøgene har været indgåelsen af aftaler med Sydkorea, der skal styrke samarbejdet og vidensudvekslingen om dyrevelfærd og sundhed mellem Danmark og Sydkorea. Fødevareministeren har i 2014 under overskriften Danskernes mad startet en debat om danskernes madkultur. Der blev blandt andet nedsat en måltidstænketank og sat fokus på ældremad, ligesom der var en afstemning om Danmarks Nationalret, hvor der blev afgivet mere end stemmer. Målet er at forbedre den danske mad- og måltidskultur. Der har været væsentlige indsatser vedr. madspild, herunder lancering af informationsmateriale om madspild målrettet daginstitutioner og en kampagne om de nye regler for holdbarhedsmærkning. Derudover har Fødevareministeriets departement i 2014 haft fokus på at optimere koncernstyringen inden for økonomi, HR og kommunikation. Det gælder bl.a. i forhold til styrket fokus på økonomi- og resultatstyring, styring af udbuds- og indkøbsområdet og konsolidering af fælles webplatform med beslutningen om, at hele Fødevareministeriet skal overgå til den fælles webplatform. 2.5 Årets økonomiske resultat Departementets økonomiske resultat i 2014 viser et overskud på 3,8 mio. kr. i forhold til den indtægtsførte bevilling, jf. tabel 2. På finansloven for 2014 havde departementet budgetteret med et forbrug af opsparing på 8,8 mio. kr. Denne adgang er således ikke blevet benyttet, jf. bl.a. forklaringerne nedenfor. Overskuddet i 2014 kan primært henføres til en regulering af departementets feriepengeforpligtelse, forskydning mellem 2014 og 2015 i tidspunktet for udbetaling af engangsvederlag til chefer og konsulenter samt nedbudgettering af budgetposter vedr. bygningsdrift, medieudgifter og koncernpuljeprojekter. Som følge af årets overskud forøges departementets samlede egenkapital (inklusiv startkapital) fra 66,1 mio. kr. primo 2014 til 69,9 mio. kr. ultimo Af denne opsparing er 15,0 mio. kr. indbudgetteret som forbrug i 2015 på FL 2015, da der er overført 15 mio. kr. til Fødevarestyrelsen til finansiering af fødevarekontrol mv. Departementets opsparing forventes således nedbragt med 15 mio. kr. i Der er herudover ikke indbudgetteret yderligere forbrug af opsparing i 2015, sådan som tilfældet var i Departementets økonomiske hoved- og nøgletal fremgår af nedenstående tabel 2: 5

9 Tabel 2: Departementets økonomiske hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (mio. kr.) Ordinære driftsindtægter -161,6-121,7-118,2 - heraf indtægtsført bevilling -161,6-121,7-118,2 - heraf eksterne indtægter heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger 145,0 115,4 110,1 - heraf løn(personaleomkostninger) 95,4 82,2 80,2 - heraf afskrivninger 3,2 2,4 0,3 - heraf øvrige omkostninger 46,4 30,7 29,6 Resultat af ordinær drift -16,7-6,3-8,1 Resultat før finansielle poster -8,5-1,9-4,0 Årets resultat -8,4-1,7-3,8 Balance (mio. kr.) Anlægsaktiver 6,3 5,1 5,6 Omsætningsaktiver 106,0 99,2 90,9 Egenkapital inkl. startkapital 64,3 66,1 69,9 Langfristet gæld 2,8 1,6 1,7 Kortfristet gæld 36,9 30,2 21,7 Lånerammen 16,1 16,1 8,1 Træk på lånerammen (FF4) 2,8 1,6 1,7 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 17 % 10% 21% Negativ udsvingsrate 17,5 17,9 18,9 Overskudsgrad 0,05 0,01 0,03 Bevillingsandel 100,0 100,0 100,0 Personaleoplysninger Antal årsværk 2 142,7 131,3 134,4 Årsværkspris (mio. kr.) 0,66 0,61 0,59 Lønomkostningsandel i pct Lønsumsloft (mio. kr.) 104,7 89,5 85,8 Lønforbrug (mio. kr.) 94,8 80,7 76,9 Det bemærkes, at tallene for 2012 og 2013 fsva. personaleoplysningerne er justeret i forhold til årsrapporterne for 2012 og 2013, da det har vist sig, at der i lønforbruget har været opført de samlede personaleomkostninger i stedet for departementets rene lønforbrug. Ved sammenligning af tallene i tabel 2 fremgår det, at antallet af årsværk i Fødevareministeriets departement er steget med ca. 3 i 2014 bl.a. som følge af oprettelsen af et strategisk sekretariat. Det bemærkes, at lønsumsforbruget er faldet med 3,8 mio. kr. fra 2013 til 2014 på trods af stigningen i antal årsværk. Dette skyldes bl.a. en nedjustering af feriepengeforpligtelsen jf. balancen i tabel 7, og en forskydning i tidspunktet for udbetaling af engangsvederlag til chefer og konsulenter, som er blevet skubbet til Der er tale om to engangshændelser af mere teknisk karakter. Dertil kommer en tendens til en ændret medarbejdersammensætning i Fødevareministeriets departement i retning af medarbejdere med lavere anciennitet. Disse forhold bidrager således også samlet til at forklare et fald i den gennemsnitlige årsværkspris. 2 Data fra ISOLA-databasen er brugt til opgørelsen for 2012 og 2013, hvor der fra 2014 og frem vil blive benyttet tal fra SKS. Hertil er i 2012, 2013 og 2014 lagt henholdsvis 7, 4 og 4 ÅV vedr. departementets udstationerede medarbejdere på EU-repræsentationen i Bruxelles. Der er således både i antal årsværk og lønudgifter taget højde for disse årsværk. 6

10 For så vidt angår balanceposterne skal det bemærkes, at værdien af departementets anlægsaktiver øges med ca. 0,5 mio. kr. fra 2013 til 2014, hvilket kan henføres til anskaffelsen af en ny ministerbil og udvikling af Fødevareministeriets nye CMS-portal til brug for kombineret med de ordinære afskrivninger og salget af den tidligere ministerbil, hvilket trækker i modsatte retning Opgaver og ressourcer; skematisk oversigt Departementet er opdelt på fem hovedopgaver: Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration, politikformulering, koncernstyring, borgerservice og attachéer. Tabel 3 viser bevilling og omkostninger fordelt på de fem hovedopgaver i Opgørelsen er sket på baggrund af den regnskabsmæssige registrering og en fordeling af lønudgifterne på hovedformålene. Tabel 3: Specifikation af udgifter på opgaver, jf. FL 2014, mio. kr. Hovedopgaver Indtægtsført 3 Øvrige bevilling Indtægter Omkostninger 4 Resultat Hjælpefunktioner samt generel ledelse og admin. 46,7 45,3 1,4 Politikformulering 33,8 32,7 1,1 Koncernstyring 21,0 20,3 0,7 Borgerservice 10,3 9,9 0,4 Attachéer 6,5 6,3 0,2 Resultat netto 118,2 0,0 114,4 3, Redegørelse for reservationer Tabel 4 viser departementets reserverede bevilling ultimo Der er ikke i 2014-regnskabet foretaget nye reservationer. Der har i 2014 været forbrug af reservationer for 1,1 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. kan henføres til bortfald af reservation, grundet skift til nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem, som erstatter det nuværende Captia, og der vil derfor ikke blive foretaget flere versionsopgraderinger af Captia. Tabel 4. Reservationer på hovedkonto , kr. Reserveret Opgave år Reservation, primo Forbrug Reservation, Forventet i året Ultimo Afslutning Versionsopgradering af Captia Udskudte IT-investeringer mv Reserveret i alt Kilde: Navision Stat Tilbage står en reservation på IT-området på 0,3 mio. kr., som forventes udmøntet i 2015 ifm. varetagelsen af departementets IT-drift. Af balancen fremgår det, at der er en reserveret bevilling på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at der efter reglerne først vil blive flyttet likviditet vedr. bortfaldet på 0,6 mio. kr. primo Den indtægtsførte bevilling er skønsmæssigt fordelt på hovedformål. 4 De opgjorte udgifter på hovedformål er skønnet med udgangspunkt i den regnskabsmæssige registrering. 7

11 2.6 Forventninger til 2015 Fødevareministeriet står over for en række udfordringer og nye opgaver i 2015: Det nuværende fødevareforlig udløb ved udgangen af Der skal forhandles et nyt flerårigt forlig i Der er derfor behov for at forberede grundlaget for en ny flerårig aftale, der adresserer de fødevarepolitiske udfordringer frem mod Regeringen forpligtede sig i aftalen om Vækstplan for Fødevarer til at indfase de første elementer af en ny målrettet arealregulering fra Der blev i august 2014 sat gang i et nabotjek af miljøregulering og kontrol af primærjordbruget i en række nabolande. Formålet med nabotjekket er at understøtte og bidrage til et styrket beslutningsgrundlag for udviklingen af den ny målrettede miljøregulering. Når der er truffet beslutning om robuste vandområder og jorde, skal der i 2015 udarbejdes en endelig model i et tværministerielt samarbejde mellem Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet. I 2014 blev det besluttet at overføre 5 pct. af den direkte landbrugsstøtte til landdistriktsprogrammet i 2016 stigende til 7 pct. i Landdistriktsprogrammet bidrager til at fremme landbrugets grønne omstilling. I løbet af foråret 2015 skal der fastlægges indsatser og ramme for perioden frem til 2018, herunder anvendelse af de midler, som er besluttet overført fra den direkte støtte til LDP. For at styrke synergien mellem de aktiviteter, der finansieres af landbrugets fonde og for at understøtte den langsigtede bæredygtige udvikling af fødevareerhvervet, har Fødevareministeriet i februar 2015 fremsat lovforslag til ændring af landbrugsstøtteloven, der indebærer at fondenes formand fremover skal udpeges af ministeren, ligesom ministeren skal godkende fondenes strategier og handlingsplaner. Som opfølgning på aftalen om Vækstplan for Fødevarer er fremsat et lovforslag om ændring af gødskningsloven, hvormed krav om efterafgrøder reduceres med ha. Lovforslaget forventes vedtaget i foråret Regeringen lancerede i januar 2015 den nye handlingsplan Økologiplan Danmark sammen om mere økologi, med 67 konkrete initiativer og ca. 400 mio. kr. afsat til indsatser i Planen indeholder bl.a. et initiativ om et bredt tværministerielt samarbejde om økologien og en indsats for at udvikle et økologipartnerskab med kommunerne, som begge skal udrulles i første halvår af Derudover er der prioriteret midler fra FL15 på i alt 120 mio. kr. over de næste 4 år til bl.a. afsætnings- og eksportfremme, økologisk svineproduktion, økologisk omlægning af offentlige køkkener og økologiudvikling, herunder omlægnings- og bæredygtighedstjek. Det nationale bioøkonomipanel er oprettet i regi af Fødevareministeriet og har som formål at rådgive regeringen om, hvordan bioøkonomien bedst udvikles i Danmark. I løbet af 2015 kommer panelet med konkrete anbefalinger til fremme af bioøkonomien, hvor tværgående interesser er afvejet og afstemt. 8

12 I første halvår 2015 forventes indgået en aftale om bekæmpelse af husdyr-mrsa med særligt fokus på reduktion i antibiotikaforbruget og skærpede hygiejnekrav. Der forventes samtidig udsendt en regeringsstrategi for bekæmpelse af antibiotikaresistens i regi af Fødevareministeriet og Sundhedsministeriet. I første halvår 2015 forventes iværksættelse af en fjerkræhandlingsplan med konkrete tiltag til forbedring af dyrevelfærd i fjerkræproduktionen. I første halvår 2015 forventes vedtagelse af ændring af dyreværnsloven indeholdende blandt andet et forbud mod seksuel omgang med dyr. I 2015 implementeres kvægaftalen fra 2014 blandt andet for så vidt angår ændringer af bekendtgørelser og vejledninger hjemlet i lov om hold af malkekvæg. Der vil i 2015 skulle arbejdes med at få implementeret regeringens eksportstrategi for fødevarer fra september Målet med strategien er at hjælpe flere danske virksomheder med at få deres produkter ud på eksportmarkedet. Det skal ske gennem en række tiltag, herunder øget deltagelse i eksportfremstød med erhvervet, udstationering af flere af Fødevareministeriets medarbejdere og ansættelse af vækstrådgivere, styrket branding af danske fødevarer og bæredygtig teknologi. I 2015 afsluttes de resterende projekter i ministerens madinitiativ Danskernes mad. I januar 2015 var Fødevareministeriet partner på Mandag Morgens konference Velfærdens innovationsdag, hvor der blev sat fokus på ældremad. I februar afholdtes fem folkehøringer om madkultur og måltidsråd. I marts 2015 præsenteres Vision for danskernes mad, hvor ministeren sammen med en stor del af detailhandelen forpligter sig på en række ambitioner for danskernes forbrug, og i april 2015 udkommer Måltidstænketanken med sine endelige måltidsråd, samt et inspirationskatalog til, hvordan forskellige aktører kan bidrage til, at vi i Danmark får en bedre mad- og måltidskultur. 9

13 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er udarbejdet efter de regnskabsprincipper for omkostningsbaseret regnskab og bevillinger, der anvendes i staten, og tager udgangspunkt i de regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk). Datakilden for departementets regnskab er Navision. Resultatdisponering og egenkapitalforklaring er opstillet på baggrund af data herfra. Der er ikke konstateret differencer mellem Navision, Statens Budgetsystem (SB) og SKS om årets regnskabsmæssige resultater, hvorved der er overensstemmelse med bevillingsafregningen i statsregnskabet. Departementets regnskab består af to bogføringskredse: (selvstændig likviditet, driftsregnskabet) og (uden for selvstændig likviditet, bidraget til FAO, lovbunden ordning). 3.2 Resultatopgørelse Tabel 5 viser departementets resultatopgørelse. 10

14 Tabel 5: Resultatopgørelse, kr. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Budget 2015 Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling Reserveret af indeværende års bevillinger Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Af- og nedskrivninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinær poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets Resultat Kilde: Navision Stat/SKS. Resultatopgørelsen viser et årsresultat for departementet med et overskud på 3,8 mio. kr., som overføres til egenkapitalen, jf. tabel 6. Overskuddet i 2014 kan primært henføres til en regulering af departementets feriepengeforpligtelse, forskydning mellem 2014 og 2015 i tidspunktet for udbetaling af engangsvederlag til chefer og konsulenter samt nedbudgettering af budgetposter vedr. bygningsdrift, medieudgifter og koncernpuljeprojekter. Jf. nedenstående tabel 6 er hele departementets resultat for 2014 disponeret til overført overskud. 11

15 Tabel 6: Resultatdisponering 2014, kr. Disponering Disponeret til bortfald - Disponeret til reserveret egenkapital(båndlagt) - Disponeret til udbytte til statskassen - Disponeret til overført overskud Kilde: Navision Stat Beløb For nærmere beskrivelse af hensættelser, som indgår i departementets resultat for 2014, henvises til note Balance Departementets balance pr fremgår af nedennævnte tabel 7: Tabel 7: Balance pr , mio. kr. Note Aktiver Anlægsaktiver 1 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 0,09 0,00 Erhvervede koncessioner, patenter mv. 0,00 0,00 Udviklingsprojekter under opførelse 1,23 1,64 Immaterielle anlægsaktiver i alt 1,32 1,64 2 Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 0,00 0,00 Infrastruktur 0,00 0,00 Produktionsanlæg og maskiner 0,07 0,00 Transportmateriel 0,23 0,45 Inventar og IT-udstyr 0,00 0,00 Igangværende arbejder for egen regning 0,00 0,00 Materielle anlægsaktiver i alt 0,30 0,45 Finansielle anlægsaktiver Statsforskrivning 3,47 3,47 Øvrige finansielle anlægsaktiver 0,00 0,00 Finansielle anlægsaktiver i alt 3,47 3,47 Anlægsaktiver i alt 5,09 5,56 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 0,00 0,00 Tilgodehavender 8,80 3,34 Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto 38,58 27,84 FF7 Finansieringskonto 51,78 59,77 Andre likvider 0,00 0,00 Likvide beholdninger i alt 90,37 87,61 Omsætningsaktiver i alt 99,17 90,94 Aktiver i alt 104,26 96,51 12

16 Note Passiver Egenkapital Reguleret egenkapital(startkapital) -3,47-3,47 Opskrivninger 0,00 0,00 Reserveret egenkapital 0,00 0,00 Bortfald af årets reultat 0,00 0,00 Udbytte til staten 0,00 0,00 Overført overskud -62,58-66,41 Egenkapital i alt -66,05-69,88 3 Hensatte forpligtelser -6,41-3,16 Langfristede gældsposter FF4 Langfristet gæld -1,56-1,72 Donationer 0,00 0,00 Prioritets gæld 0,00 0,00 Anden langfristet gæld 0,00 0,00 Langfristede gæld i alt -1,56-1,72 Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser -11,26-8,05 Anden kortfristet gæld -4,59-1,17 Skyldige feriepenge -12,51-10,83 Reserveret bevilling -1,40-0,86 Igangværende arbejder for fremmed regning -0,49-0,83 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0,00 0,00 Kortfristede gæld i alt -30,24-21,74 Gæld i alt -31,80-23,46 Passiver i alt -104,26-96,51 Kilde: Navision Stat/SKS Vedrørende balancen bemærkes det under omsætningsaktiver, at departementets tilgodehavender er faldet fra 8,8 mio. kr. ultimo 2013 til 3,3 mio. kr. ultimo Balancens post vedr. igangværende arbejder for fremmed regning omfatter a conto beløb for det kommende år fra Udenrigsministeriet vedr. refusionsberettigede EU-rejser. Departementets langfristede gældsforpligtelser er steget fra 1,6 mio. kr. ultimo 2013 til 1,7 mio. kr. ultimo Dette vil efter likviditetsflytningen, som efter reglerne foretages i 1. kvartal 2015, ændre sig til en langfristet gæld på 2,2 mio. kr., hvilket svarer til Fødevareministeriets departements immaterielle og materielle anlægsaktiver. Departementets feriepengeforpligtelse er faldet 1,7 mio. kr. fra ultimo 2013 til ultimo Faldet skyldes, at der ifm. tidligere års opgørelse af feriepengeforpligtelsen har været benyttet en for høj sats pr. feriedag i det anvendte rapporteringsgrundlag, som nu er rettet til i regnskabet for For nærmere forklaring af posten reserveret bevilling, henvises til afsnit 2.5.2, hvor denne post bliver gennemgået. 3.4 Egenkapitalforklaring Det videreførte overskud ultimo 2014 udgør 66,4 mio. kr. ekskl. startkapitalen, jf. tabel 8. Heraf udgør lønsum 35,3 mio. kr., jf. afsnit 3.6., og øvrig drift 31,1 mio. kr. Som nævnt ovenfor forventes departementets egenkapital reduceret med 15 mio. kr. i

17 Egenkapitalen forøges således med 3,8 mio. kr. fra 2013 til udgangen af Tabel 8: Egenkapitalforklaring, mio. kr. År Reguleret egenkapital primo 3,5 3,5 +Ændring i reguleret egenkapital 0,0 0,0 Reguleret egenkapital ultimo 3,5 3,5 Opskrivninger primo 0,0 0,0 +Ændring i opskrivninger 0,0 0,0 Opskrivninger i alt 0,0 0,0 Reserveret egenkapital primo 0,0 0,0 +Ændring i reserveret egenkapital 0,0 0,0 Reserveret egenkapital ultimo 0,0 0,0 Overført overskud primo 60,8 62,6 +Regulering af det overførte overskud 0,0 0,0 +Primoregulering /flytning mellem bogføringskredse 0,0 0,0 +Overført fra årets resultat 1,7 3,8 -Bortfald af årets resultat 0,0 0,0 -Udbytte til staten 0,0 0,0 Overført overskud ultimo 62,6 66,4 Egenkapital ultimo 66,1 69,9 Kilde: SKS Opfølgning på lånerammen Af tabel 9 fremgår departementets udnyttelse af lånerammen. Tabel 9: Udnyttelse af låneramme mio. kr. Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2,2 Låneramme 8,1 Udnyttelsesgrad i pct. 25,7 Departementet har således holdt sig inden for lånerammen ultimo 2014 med en udnyttelsesgrad på 25,7 pct Opfølgning på lønsumsloft I tabel 10 vises departementets opgørelse af udnyttelsen af lønsumsloftet. Lønforbruget i 2014 omfatter summen af regnskabstallene for underkonto 10. Alm. virksomhed, 20. Attacheer og 50. Klageenhed for fødevare- og veterinærkontrol. Tabel 10: Lønsumsforbruget, mio. kr. Hovedkonto Lønsumsloft FL ,6 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 85,8 Lønforbrug under lønsumsloft 76,9 Difference (mindreforbrug) 8,9 Akkumuleret opsparing ultimo ,4 Akkumuleret opsparing ultimo ,3 14

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport 2013 Marts 2014

Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Marts 2014 Årsrapport 2013 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014

DEN UAFHÆNGIGE POLITI KLAGEMYNDIGHED. ARsRAPP0RT 2014 DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED ARsRAPP0RT 2014 . DEN POLITI KLAGEMYNDIGHED Ind hoidsforteg nelse 1. Påtegning i 2. Beretning 2 2.1. Præsentation afvirksomheden 2 22. Virksomhedens omfang 3 2.3. Arets faglige

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen

Årsrapport 2013. Statsforvaltningen Årsrapport 2013 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3

Læs mere

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen

Årsrapport 2014. Statsforvaltningen Årsrapport 2014 Statsforvaltningen Indhold: 1. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB 1.1 Fremlæggelse 1 1.2 Påtegning 1 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Statsforvaltningen 2 2.2 Virksomhedens omfang 3 2.3

Læs mere

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015

Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Side 2 af 37 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater 6 2.4 Årets økonomiske

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Årsrapport 2013. NaturErhvervstyrelsen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri MARTS 2014

Årsrapport 2013. NaturErhvervstyrelsen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri MARTS 2014 Årsrapport 2013 MARTS 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Årsrapport 2013 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80 E-mail:

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hjerk Sogns Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8542. CVR-nr. 18601214. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Hjerk Sogns Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8542 CVR-nr. 18601214 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7057 CVR-nr. 55858217 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsrapport 2014. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80

Årsrapport 2014. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 Fax: 33 95 80 80 E-mail: mail@naturerhverv.dk Websted: www.naturerhverv.dk Forsidebilledet er fra

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd. i Vesthimmerlands Provsti. i Vesthimmerlands Kommune. Myndighedskode 8271 ÅRSREGNSKAB for Vester Hornum-Hyllebjerg Sognes Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8271 CVR-nr. 34680523 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013

Venstres Landsorganisation. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Venstres Landsorganisation Årsregnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7840. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Føns-Ørslev-Udby-Husby Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7840 CVR-nr. 16485810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fløng Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7162. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fløng Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7162 CVR-nr. 12795017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014

Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Energiklagenævnets ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energiklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K CVR 31 41 21 96 EAN nummer: 5798000020023 København 19. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere