Årsrapport April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2002. April 2003. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning"

Transkript

1 Årsrapport 2002 April 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Virksomheden Strategier Overordnede resultater Forventninger til de kommende år Målrapportering Oversigt over målopfyldelse i Uddybende analyse og vurdering af udvalgte resultater Driftsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning samt øvrige indtægter Anlægsregnskab Personaleregnskab Påtegning...17 Bilag...18 Bilag 1. Bro mellem DJF's indsatsområder, resultatkontraktmål og Finanslovens hovedformål...18 Bilag 2. spraksis...19 Bilag 3. Gebyrregnskab...21

3 1. Beretning 1.1. Virksomheden Danmarks JordbrugsForsknings (DJF) er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1) med forskningsaktiviteter på centre i Foulum, Bygholm, Årslev og Flakkebjerg. Hertil kommer 8 forsøgsstationer samt Afdelingen for Sortsafprøvning i Tystofte. To forskergrupper er fysisk placeret ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København. DJF's Strategi, Handleplan, Resultatkontrakt, Ramme- og aktivitetsplan og Årsrapport (Virksomhedsregnskab) anvendes som styringsdokumenter for henholdsvis den overordnede og specifikke planlægning og afrapportering. Det er DJF's opgave at bidrage til samfundets videngrundlag inden for jordbrugs- og fødevareområdet. Missionen, der er grundlaget for DJF's eksistens, er at udføre relevant forskning og udvikling på højt internationalt niveau, som med stor effekt bidrager til: Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet. Uvildig rådgivning af myndigheder, erhverv og forbruger. Sunde og sikre fødevarer af høj kvalitet. En effektiv og konkurrencedygtig jordbrugs- og fødevareproduktion. En miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne. Teknologiudvikling og innovation. Kandidat- og forskeruddannelser. Visionen, der udtrykker DJF's udviklingsambition, er at være: Internationalt førende på centrale, strategiske områder inden for jordbrugs- og fødevareforskningen for at kunne bidrage til en konkurrencedygtig produktion af fødevarer og en miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne. En primær leverandør af viden og videnbaserede løsninger inden for sit område. Anerkendt af myndigheder, erhverv og samfund som en kvalificeret, uafhængig og effektiv samarbejdspartner og leverandør af viden. En aktiv formidler af samarbejde inden for jordbrugs- og fødevareforskningen såvel nationalt som internationalt - herunder samarbejde med tilgrænsende fagområder Strategier Målrapporteringen følger målene i DJF's "Resultatkontrakt ", der er grupperet efter DJF's strategiske indsatsområder (9 delstrategier): 1. Forskning 2. Myndighedsberedskab 3. Kvalitet i forskning og rådgivning 1) DJF s bevillinger fremgår af Finanslovens (Statsvirksomhed) og (Anlægsbevilling). 1

4 4. Kommunikation, formidling og anvendelse af IT 5. Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder 6. Kompetance- og personaleudvikling 7. Indsats i kandidat og forskeruddannelse 8. Organisations- og virksomhedsudvikling 9. Økonomisk styring og effektivitet Delstrategierne og dermed målene går på tværs af Finanslovens hovedformål (se bro i Bilag 1.). Delstrategierne og resultatkontrakten er udarbejdet under hensyntagen til en afbalancering mellem effekt, økonomi, brugere, produktion og udvikling Overordnede resultater Overordnet regnskabsresultat DJF s samlede forbrug i 2002 beløb sig til 576,8 mill. kr., heraf har der været et planlagt forbrug af videreført beløb på 20,7 mill. kr. Lønudgifterne udgjorde 357,1 mill. kr. svarende til 61,9% af samtlige videreførte udgifter. Af DJF s forbrug på 576,8 mill. kr. dækkes 221,3 mill. kr. af den tildelte nettoudgiftsbevilling. DJF s aktiviteter finansieres således for ca. 38,4% af nettoudgiftsbevillingen og ca. 61,6% af diverse tilskud fra private og offentlige bevillingsgivere samt salg af produkter m.v. Tabel 1.1. Oversigt over virksomhedens finansielle resultat. Mill. kr Indtægter 335 Udgifter 577 Resultat, brutto -242 Bevilling (nettotal) 221 Resultat, netto -21 Til videreførsel 21 Udgifter og indtægter i tabel 1.1. er opgjort incl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr Overordnet fagligt resultat Tabel 1.2. Målopfyldelse i forhold til resultatkontraktens mål for Strateriske indsatsområder Antal mål for 2002 Antal opfyldte mål Antal delvist opfyldte mål Antal ikke opfyldte mål 1. Forskning Myndighedsberedskab Kvalitet i forskning og rådgivning Kommunikation, formidling og anvendelse af IT Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder Kompetence- og personaleudvikling Indsats i kandidat og forskeruddannelse Organisations- og virksomhedsudvikling Økonimisk styring og effektivitet

5 De faglige resultater i 2002 har været tilfredsstillende, hvor hovedparten af de fastsatte mål er opnået. DJF har i 2002 opfyldt 24 mål som aftalt i resultatkontrakten. 1 mål er ikke opfyldt. 2 mål er delvist opfyldt (94% og 85%) Samlet vurdering af resultatet DJF er tilfreds med resultaterne for Resultatkontraktens mål er stort set blevet opfyldt, økonomien er konsolideret, en medarbejdertilpasning på 10% er blevet absorberet. DJF måtte medio 2002 iværksætte en reduktion på ca. 117 personer og har gennemført en kraftig indsats i løbet af hele året for at forbedre balancen i driftsresultatet gennem tilbageholdenhed. Det har samtidigt været muligt at gennemføre en ekstraordinær indsats på strategiske områder: Myndighedsberedskab, kvalitet i forskning og rådgivning samt økonomisk styring og effektivitet. Årets resultater lever således op til de strategiske indsatsområder og er dermed medvirkende til at mission og vision kan indfries Forventninger til de kommende år Den iværksatte opbremsning i 2002 forventes fortsat i 2003 med henblik på at bringe årsresultatet i balance. Der er i 2002/2003 foretaget en gennemgribende undersøgelse af sektorforskningens rolle jf. regeringsgrundlaget, og det forventes, at regeringen i løbet af første halvdel af 2003 tager endelig stilling til sektorforskningens fremtidige struktur, afgrænsning og andre institutionsspecifikke forhold. Udfaldet af denne beslutning kan få indflydelse på institutionens fremtidige vilkår. DJF forventer at afhænde 4 forsøgsstationer i Provenuet fra salget anvendes til etablering af et biogas- og gyllesepareringsanlæg ved Forskningscenter Foulum (19 mill. kr.) og til renovering af væksthuse på Forskningscenter Årslev (2 mill. kr.). DJF forventer i 2003 at implementere ARS (aktivitets- og ressourcestyringsystem), som er et overbygningsmodul til Navision Stat. ARS giver bl.a. mulighed for elektronisk tidsregistrering, projektstyring og budgettering i et fælles samlet system. DJF forventer at opfylde 2003-målene i resultatkontrakten bortset fra, at antallet af seniorforskere ikke forventes at stige. Milepæle beskrevet i institutionens Ramme- og Aktivitetsplan forventes opfyldt. 3

6 2. Målrapportering 2.1. Oversigt over målopfyldelse i 2002 Målene i DJF's "Resultatkontrakt " følger DJF's strategiske indsatsområder (delstrategier) og går på tværs af Finanslovens hovedformål som vist i tabel 2.1. Det bemærkes, at denne kobling ikke er udtryk for de reelle udgifter og ressourcer, eftersom resultatkontrakten kun repræsenterer en delmængde af institutionens og hovedformålenes samlede arbejdsopgaver. Tabel 2.1. Sammenhæng mellem Finanslovens hovedformål og resultatkontrakten i Fl hovedformål Delstrategi Mål Indtægter Udgifter Resultat Antal Årsværk 1. Forskning og forsøg 1, 2, 3, 5, 6, ,5 424,3-205,8 675,9 2. Lovpligtige opgaver 11,9 13,4-1,5 30,2 3. Rekvirerede ydelser 26,4 23,7 2,7 49,5 4. Hjælpefunktioner ,7 39,5-7,8 226,6 5. Generel ledelse 6, 8, ,7 36,3-29,6 39,5 I alt 295,2 537,2-242, ,7 Udgifter og indtægter i tabel 2.1 er opgjort ekskl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr. I det følgende afsnit gennemgås målopfyldelse for "Resultatkontrakt " for året

7 Tabel 2.2. Målopfyldelse for "Resultatkontrakt " for året 2002 Mål Resultatkrav Resultat Strategisk indsatsområde: 1. Forskning 1. Publikationer, internationale og nationale Mål 1.1. Der skal på afdelingsniveau være en årlig stigning på 4% per år i antallet af publikationer korrigeret for antal forskningsaktive målt som gennemsnit i den 4-årige kontraktperiode indtil produktionen ligger på 1,5 internationale reviewede per forskningsårsværk. 1) Mål 1.2. Der skal på afdelingsniveau være en årlig stigning på 4% per år i antallet af publikationer korrigeret for antal forskningsaktive målt som gennemsnit i den 4-årige kontraktperiode indtil produktionen ligger på 2,5 nationale publikationer per forskningsårsværk. 2. Konferencer og faglige dage Mål 2.1. DJF afholder i gennemsnit mindst een årlig international forskningskonference : 4% 02: 1, : 4% 02: 2, : 1 02: 1 Mål 2.2. DJF afholder i gennemsnit 15 nationale konferenser 99-02: 15 og faglige dage 2) 02: : 1, : 2, : : : 1, : 1,14 Gennemsnit for de 4 år: 1, : 2, : 2,60 Gennemsnit for de 4 år: 2, : : 0 Gennemsnit for de 4 år: 2,5 2000: : : 1, : 2, : : Strategisk indsatsområde: 2. Myndighedsberedskab 3. Myndighedsberedskab Mål 3.1. Etablering af kontaktnet X Opfyldt + Mål 3.2. Oplæg til kvalitetssikringsprocedurer X Opfyldt + Strategisk indsatsområde: 3. Kvalitet i forskning og rådgivning 4. International evaluering af forskningsafdelinger Mål 4.1. Der gennemføres en rullende international 99-02: 1,5 1999: 2000: 2001: 2002: - evaluering af forskningsafdelingerne for mindst 1,5 afdeling 02: 1, per år (gennemsnit). Gennemsnit for de 4 år: 1,25 5. Impact og værdi af DJF's forskning Mål 5.1. Rapport vedr. impact-faktorer samt vurdering X Opfyldt + 6. Undervisning på universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner 3) - - Strategisk indsatsområde: 4. Kommunikation, formidling og anvendelse af IT 7. DJF implementerer sin delstrategi for kommunikation, formidling og anvendelse af IT med særlig vægt på øget udnyttelse af internettet. Mål 7.2. Aftale med Landbrugets Rådgivningscenter om fælles drift af hjemmesider på internettet X Opfyldt + Strategisk indsatsområde: 5. Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder 8. Patenansøgninger og patenter Mål 8.1. Antal patentansøgninger Spin-off virksomheder Mål 9.1. Etablering af nye virksomheder Strategisk indsatsområde: 6. Kompetance- og personaleudvikling 10. Forskningsprofessorer Mål Der ansættes mindst 2 forskningsprofessorer per år Mål Stigning i antal seniorforskere 4) (+) 1) Opgørelse på afdelingsniveau er ikke mulig i 1997, da DJF-afdelingerne først blev dannet 1/ Stigningen på 4% målt som gennemsnit over en fireårig periode kan først opgøres for 2003, hvor perioden sammenlignes med perioden De absolutte mål for 2002 er opnået. 2) Er ikke opgjort før ) DJF vil øge omfanget af sin undervisning på universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner. Udgangspunktet er ca. 40 timer per forsker i De konkrete resultatkrav vil blive udformet når der foreligger en afklaring af sektorforskningens fremtid. 4) Der er sket en opbremsning i ansættelsen som følge af personalemæssige reduktioner i

8 11. Lederudvikling Mål Iværksættelse af lederudviklingsprogram X Opfyldt Kompetenceudvikling Mål Plan for kompetenceudvikling X Opfyldt Videnregnskab Opfølgning på 2. medarbejdertilfredshedsundersøgelse Mål Handlingsplaner for opfølgning på 2. medarbejdertilfredshedsundersøgelse X Opfyldt + implementeres Strategisk indsatsområde: 7. Indsats i kandidat- og forskeruddannelse 15. Etablering af lokalt bidrag til kandidatuddannelse Undervisningssamarbejde Mål Forpligtende forsknings- og undervisningspartnerskabsaftaler. Mål: I alt i perioden Ph.d.-uddannelser, vejledning af ph.d.-studerende Mål Færdiggjorte ph.d.-uddannelser (+) Mål Gennemførte specialestudier Strategisk indsatsområde: 8. Organisations- og virksomhedsudvikling 18. Revision af DJF's værdigrundlag Lønpolitik og lønstyring Mål Anvendelse af lønpolitik som grundlag for X Opfyldt + resultatløn, resultatbaseret løn samt tildeling af kvalifikations- og funktionstillæg Mål Udvikling af lønstyring X Opfyldt Sikkerhedsorganisationen Mål Implementering af ny sikkerhedsorganisation X Opfyldt + Strategisk indsatsområde: 9. Økonomisk styring og effektivitet 21. Tilpasning af forskningsapparatet Aktivitets- og ressourcestyring Mål Implementering af Navision Stat X Opfyldt + Mål Etablering af Navision Stat IT-driftscenter X Opfyldt + Mål Implementering af DOIP og udvikling af fælles X Opfyldt + indkøb i DJF, herunder implementering af elektronisk faktura Mål DJF's styringsniveau for økonomistyring 4 Opfyldt Lønstyring Lønsummens andel af totaludgifterne (pct.) 61,7 61,9 + DJF's målopfyldelse i 2002 har været tilfredsstillende, hvor hovedparten af de fastsatte mål er opnået. Gennemførelsen af international evaluering af 2 forskningsafdelinger blev dog afbrudt pga. beslutning om sammenlægning af disse Uddybende analyse og vurdering af udvalgte resultater Delstrategi for Myndighedsberedskab - Mål 3. Myndighedsberedskab Mål: "DJF" myndighedsberedskab omlægges gennem etablering af kontaktnet og implementering af kvalitetssikringsprocedurer". Målet er en del af DJF's mission, hvor DJF bl.a. skal bidrage til "Uvildig rådgivning af myndigheder, erhverv og forbruger" og DJF's vision, hvor DJF bl.a. vil være "Anerkendt af myndigheder, erhverv og samfund som en kvalificeret, uafhængig og effektiv samarbejdspartner og leverandør af viden".myndighedsberedskab er en meget central og højt prioriteret opgave for DJF, der som sektorforskningsinstitution har en forpligtelse til at levere et kvalificeret og uvildigt input til sagsbehandlingen. Henvendelserne fra Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Justitsministeriet har i 2002 bl.a. omfattet områderne dyrevelfærd, råvare- og fødevarekvalitet, anvendelse og håndtering af næringsstoffer i 6

9 gødning og foder, faglige forhold ved anvendelse af gylleseparering, dyrkning af genmodificeret plantemateriale samt forskellige forhold i forbindelse med pesticidanvendelse. Der har således været tale om henvendelser af meget forskellig karakter, hvilket har krævet, at samtlige forskningsafdelinger ved DJF har været involveret. Derudover deltog DJF i udredningsarbejdet vedrørende vandmiljø, genmodificerede afgrøder samt mulighed for reduktion af pesticidforbrug inden for gartneri og frugtavl. DJF har i 2002 etableret en intern organisation til udførelse af opgaver vedrørende myndighedsopgaver. Der er udpeget en koordinator og etableret kvalitetssikringsprocedurer. Ressourceforbruget til håndtering af myndighedsberedskab har været styrket gennem en øget finanslovsbevilling i 2002 på 6,2 mill. kr. Ressourceforbruget til håndtering af myndighedsberedskab ved DJF har været stærkt stigende i de senere år. Der har været stigning i både besvarelser og i større udredninger/rapporter. DJF har i 2002 gennemført den aftalte forbedring af kvalitetssikringen. DJF har i høj grad levet op til intensionerne i mission og vision vedrørende myndighedsberedskab. Delstrategi for kvalitet i forskning og rådgivning - Mål 5. Impact og værdi af DJFs forskning Mål: "Der foretages en vurdering af værdien af at anvende forskellige effekt-faktorer til vurdering af DJF's forskningsindsats med afrapportering ultimo 2002 med henblik på evt. anvendelse i kommende resultatkontrakter". Målet er en del af DJF's mission, hvor DJF bl.a. skal bidrage til "Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet" og "En effektiv og konkurrencedygtig jordbrugs- og fødevareproduktion" og DJF's vision, hvor DJF bl.a. vil være "Internationalt førende på centrale, strategiske områder inden for jordbrugs- og fødevareforskningen for at kunne bidrage til en konkurrencedygtig produktion af fødevarer og en miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne". Det har været formålet dels at vurdere den samfundsmæssige nytte af nogle få udvalgte forskningsprojekter ved DJF, dels at afprøve et koncept til brug for denne opgave. DJF fik i 2002 udarbejdet en analyse om det samfundsøkonomiske udbytte af jordbrugs- og fødevareforskningen (Hovedrapport, Caserapport). Baggrunden var et ønske om at forsøge en belysning af nytten eller resultaterne af DJF's forskning ud fra andre og måske mere sigende indikatorer, end dem der typisk anvendes som f.eks. antal publikationer, citationsindex og effektfaktorer, antal patenter og licenser m.v. Hvor anvendelige disse indikatorer end kan være, så siger de ikke umiddelbart noget om resultaterne eller effekterne ude i samfundet. Hvad bidrager forskningen med i form af øget omsætning i erhvervet, forbedret kvalitet og dyrevelfærd, nedbringelse af miljøproblemer, uddannelse og varetagelse af myndighedsberedskabet på et forskningsbaseret grundlag? Analysen, som er udarbejdet af Kvistgård Consult, viser at de udvalgte dele af jordbrugs- og fødevareforskningen er en særdeles god investering for samfundet. Analysen omfatter 9 projekter inden for både den animalske og den vegetabilske forskning og repræsenterer såvel grundlagsskabende og strategisk forskning som anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Konklusionen er, at projekterne viser en gennemsnitlig intern forrentningsprocent på 33. Endvidere kan de generere nutidsværdier svarende til DKK 840 mill., der i sig selv teoretisk kan finansiere den samlede forskning ved DJF i 1½ år. Projekterne præsenterer for 6 af casenes vedkommende intern forrentning, der er sammenlignelig med tilsvarende analyser i den økonomiske faglitteratur. Den gennemførte analyse har været meget perspektivrig. Metoderne bør videreudvikles og konceptet overvejes med henblik på videre anvendelse for at få et kvantitativt udtryk for forskningsens effekt. 7

10 Delstrategi for kvalitet i forskning og rådgivning - Mål 6. Undervisning på universitet, højere læreanstalt og forskningsinstitutioner Mål: "DJF vil øge omfanget af sin undervisning på universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner". Målet er en del af DJF's mission, hvor DJF bl.a. skal bidrage til "Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet" og DJF's vision, hvor DJF bl.a. vil være "En primær leverandør af viden og videnbaserede løsninger inden for sit område" og "En aktiv formidler af samarbejde inden for jordbrugs- og fødevareforskningen såvel nationalt som internationalt - herunder samarbejde med tilgrænsende fagområder". DJF har traditionelt haft et tæt samarbejde med universiteterne i form af bl.a. fælles forskningsprojekter og undervisningssamarbejde. Dette samarbejde er i de senere år blevet formaliseret. 74 DJF-forskere er tilknyttet et dansk universitet som underviser. DJF anvendte godt timer i 2002 til undervisning på universiteter og bidrager årligt til færdiggørelsen af ca. 20 ph.d.-studier og ca. 40 specialestudier. DJF har i øjeblikket 7 forpligtende universitetsaftaler vedrørende forskning og undervisning og deltager i en række forskerskoler. Aftalerne er afgrænset til afdelings-/arbejdsområdeniveau. Der har i 2002 været kontakter og udarbejdet udkast til institutionelle samarbejdsaftaler med AU, AAU, SDU og KVL. Samarbejdsaftalerne vil blive udarbejdet, når de overordnede rammer vedrørende samarbejde mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter er fastlagt. Delstrategi for Økonomisk styring og effektivitet Delstrategien og de tilhørende mål skal sikre, at DJF's forskning gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler. Der skal sikres mest forskning for pengene og dermed, at DJF's mission og vision opfyldes mest effektivt. Forskningsopgavernes karakter, fokusområder og finansieringsmuligheder ændres med stigende hastighed. Samtidigt intensiveres opmærksomheden på offentlige institutioners ressourceanvendelse. DJF skal således være proaktiv mht. at udvide anvendelsesmulighederne for forskningsresultaterne og løbende foretage tilpasninger af forskningsfaciliteterne. DJF har tidligere indgået i et samarbejde med kvægbrugserhvervet, der har etableret Kvægbrugets Forsøgscenter i nær tilknytning til Forskningscenter Foulum. DJF har i 2002 etableret et samarbejde med pelsdyrerhvervet, der indebærer en udbygning af pelsdyrfarmen på Forskningscenter Foulum og ophør af pelsdyrerhvervets forsøgsaktiviteter på to forsøgsfarme. DJF har endvidere etableret et samarbejde med Viborg/Kjellerup Sygehus om fælles udnyttelse af operationsfaciliteter på Forskningscenter Foulum. DJF lægger fortsat vægt på at effektivisere driften af virksomheden og udvide og styrke samarbejdet med jordbrugserhvervet og andre erhvervsområder. DJF har i 2002 implementeret en budgetmodel, der bl.a. indebærer indførelse af fuld brugerbetaling. Budgetmodellen er en forudsætning for synliggørelse af alle omkostninger og dermed bl.a. en forudsætning for overgang til omkostningsbaseret regnskab fra d. 1/ og en mere effektiv projektstyring med en stærkere kobling mellem faglige og økonomiske resultater. I 2002 er Navision Stat implementeret. Evt. driftsbesparelser forventes tidligst at kunne opnås efter fuld implementering af overbygningsmodulet til aktivitets- og ressourcestyring (ARS) i Implementering af ARS er indledt i 2002 med henblik på igangsættelse af Fase 1 d. 1/ Med henblik på rapportering og distribution af data fra bl.a. Navision Stat, Aktivitets- og RessourceStyringssystem (ARS) og SCL/SLS på alle niveauer i organisationen er der etableret en web-baseret Rapportportal. DJF påbegyndte i 2002 implementeringen af Den Offentlige Indkøbs Portal (DOIP). 8

11 DJF's økonomistyring har i en årrække ligget på et højt niveau og ligger i dag på det næsthøjeste niveau på Økonomistyrelsens skala. Alligevel har der været behov for en kraftig indsats i 2002 med henblik på at tilpasse og effektivisere økonomistyringen og ressourceudnyttelsen. Der forventes også behov for en tilsvarende stor indsats i 2003 og 2004 på dette område. DJF har gennemført en stor indsats i 2002 vedrørende forbedret økonomstyring og øget effektivitet. Indsatsen er i høj grad en forudsætning for de kommende års udfordringer vedrørende bl.a. overgang til omkostningsbaserede regnskaber og mere effektiv projektstyring. Uopfyldte og delvist opfyldte mål i 2002 Mål 4 "Internationale evaluering af forskningsafdelinger" blev ikke opnået i Gennemførelsen af international evaluering af 2 forskningsafdelinger blev afbrudt pga. beslutning om sammenlægning af disse. Evalueringen af forskningsafdelingerne fortsættes i Mål 10.2 er kun opnået med 94%. Væksten i antallet af seniorforskere er stagneret og har muligvis nået et mætningspunkt. Opbremsningen i 2002 er formentlig en medvirkende årsag. Mål 17.2 er kun opnået med 85%. Der er færdiggjort 17 ph.d.-studier mod forventet 20. Opbremsningen i 2002 er formentlig en medvirkende årsag. Styrkelse af basisbevillinger Forøgelsen af DJF's basisbevilling med 41,2 mill. kr. på finansloven 2002 er blevet anvendt til finansiering af færdiggørelsen af igangværende forskningsprogrammer, hvor programmidler er bortfaldet eller reduceret (Plantekvalitet og produktionspotentialer for højværdiafgrøder, Fremtidens husdyravl, Harmoniproblemer og præcisionsdyrkning i jordbruget, Bæredygtig håndtering og udnyttelse af husdyrgødning, Husdyrvelfærd og husdyradfærd, Alternativer til antibiotiske vækstfremmere i husdyrbruget, Fremtidens husdyrproduktion med høj produkt- og miljøkvalitet, CEPROS) samt til styrkelse af myndighedsberedskabet (se s. 6). Samlet vurdering Resultatkontraktens mål er stort set blevet opfyldt, økonomien er forbedret, en medarbejdertilpasning på ca. 10% er blevet absorberet samtidigt med at det har været muligt at gennemføre en ekstraordinær indsats på strategiske områder: Myndighedsberedskab, kvalitet i forskning og rådgivning samt økonomisk styring og effektivitet. Der er iværksat et projekt til vurdering af den samfundsmæssige effekt af forskning og udvikling af jordbrugs- og fødevareforskning. DJF bidrager med en betydelig indsats med undervisning på universiteterne. DJF arbejder målrettet med at udvikle sine økonomiske og øvrige administrative systemer. 9

12 3. Årsrapporten er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten. stallene for tidligere regnskabsår er opgjort i løbende priser. Driftsregnskabet og resultatanalyserne er opgjort udgiftsbaseret. Øvrige relevante oplysninger om regnskabspraksis fremgår af Bilag 2. spraksis Driftsregnskab Driftsregnskab samler institutionens udgifter og indtægter på underkontiene 10, 11, 20, 95 og 97. Tabel 3.1. for Danmarks JordbrugsForskning 2002 ( ) Mill. kr Budget B -R Budget Udgifter heraf lønninger Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Udgifter og indtægter i tabel 3.1. er opgjort ekskl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr. DJF s årsresultat 2002 for den samlede virksomhed udviser et merforbrug på 20,7 mill. kr. Dette merforbrug finansieres ved anvendelse af tidligere års opsparing, der primo 2002 udgjorde 42,1 mill. kr. Ved årets begyndelse var forudsat, at hele det videreførte beløb ville blive anvendt i 2002, men som følge af forventningerne til de kommende års økonomiske udsigter er der udvist stor tilbageholdenhed smæssige forklaringer. Det samlede merforbrug på 20,7 mill. kr. fordeler sig således set i forhold til budgettet: Under indsatsområderne Fødevarer, Husdyrernæring og fysiologi, Husdyrsundhed og velfærd, Jordbrugssystemer, Plantevækst og jord, Jordbrugsteknik, Prydplanter, Plantebiologi og Plantebeskyttelse har der været et merforbrug på 20,1 mill. kr. Dette skyldes, at det på nævnte indsatsområder ikke har været muligt at nedbringe udgifterne i samme takt, som indtægterne faldt. Merforbruget dækkes af tidligere års opsparing. Indsatsområdet Husdyravl og genetik udviser et mindreforbrug på 1,1 mill. kr. Mindreforbruget kan henføres til udskydelse af projekter samt tilbageholdenhed. Under indsatsområdet Hjælpefunktioner har været et merforbrug på 5,4 mill. kr. Merforbruget dækkes af tidligere års opsparing og kan bl.a. henføres til vigende efterspørgsel inden for området, mark- og stalddrift. 10

13 Mindreforbruget på 3,7 mill. kr. under indsatsområdet Generel ledelse og administration skyldes opsparing til bl.a. overbygning af Navision Stat (ARS), implementering af nyt lønsystem (SLS) samt lederudvikling. Årets resultat fordeler sig således på hovedformål: Mill. kr FL hovedformål Indtægter Udgifter Resultat 1. Forskning og forsøg 218,5 424,3-205,8 2. Lovpligtige opgaver 11,9 13,4-1,5 3. Rekvirerede ydelser 26,4 23,7 2,7 4. Hjælpefunktioner 31,7 39,5-7,8 5. Generel ledelse 6,7 36,3-29,6 Total 295,2 537,2-242,0 Bevilling (nettotal) 221,3 221,3 Resultat, netto 516,5 537,2-20,7 Indtægter og udgifter i ovennævnte tabel er oplyst ekskl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr. Af større afvigelser mellem ovennævnte udgifter, 537,2 mill. kr., og Finanslov 2002, Virksomhedsoversigt, 510,9 mill. kr. skyldes omsætningsforøgelse på det forskningsmæssige område. Der henvises i øvrigt til Bilag 2. spraksis, vedr. ændringen i brugerbetalingsprincippet Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregning Tabel 3.3. Bevillingsafregning. Mill. kr. Bevilling Årets oveskud Disp. overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 Statsvirksomhed - Netto Anlæg - Udgifter Indtægter Årets resultat for 2002, på henholdsvis 21 mill. kr. vedrørende statsvirksomhed og 13 mill. kr. vedrørende anlæg, modregnes de videreførte beløb fra foregående finansår og de akkumulerede overskud ultimo 2002 på henholdsvis 21 mill. kr. og 7 mill. kr. videreføres til det kommende finansår Akkumuleret resultat I tabel 3.4. er angivet, hvorledes de akkumulerede overskud totalt fordeler sig på de fire seneste år. 11

14 Tabel 3.4. Akkumuleret resultat. Mill. kr. Hovedkonto Ultimo 1999 Ultimo 2000 Ultimo 2001 Årets resultat Statsvirksomhed Anlæg Ultimo 2002 Det videreførte beløb under hovedkonto på 21 mill. kr. planlægges i 2003 anvendt til afvikling af igangværende forskningsprojekter efter aftale med tilskudsgiver (bl.a. EU og landbrugsog gartnerierhvervet), udskudte investeringer samt til igangsættelse af planlagte nye projekter og opgaver. Det videreførte beløb under hovedkonto på 7 mill. kr. forventes bl.a. anvendt på uk Ombygning af stalde, Forskningscenter Foulum Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning samt øvrige indtægter Indtægtsdækket virksomhed Aktiviteten under det markedsstyrede område er DJF s Rekvirerede ydelser (uk 20), der udføres i tilknytning til institutionens primære formål og omfatter bl.a. analyser, afprøvning og udviklingsopgaver. Den forretningsmæssige drift omfatter rekvirerede opgaver fra især private firmaer og organisationer. Tabel 3.5. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed. Mill. kr Akkumuleret resultat 2,7 3,3 4,9 7,6 Årets resultat udgør 2,7 mill. kr., svarende til 11,4% af omsætningen, og vurderes som værende tilfredsstillende. Resultatet videreføres til forbrug i efterfølgende år Gebyrer DJF udfører efter anvisning fra Plantedirektoratet afprøvning af plantesorter. Sortsafprøvningen udføres som en kontrol- og tilsynsvirksomhed, der er gebyrbelagt. Vedrørende gebyrsatser (63 satser) henvises til Bekendtgørelse om betaling for sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse m.m. nr af 18. december 2000 samt fra 1. april 2002 Bekendtgørelse nr. 166 af 20. marts Aktiviteterne, der henhører under Sortsafprøvning m.v. (uk 11), er således indtægtsdækkede. Resultatopgørelsen er opgjort ekskl. moms og indgår som en del af Lovpligtige opgaver i tabel 3.2. Årets resultat opdelt på hovedformål. I henhold til RFO 2100/94 af om EU s sortsbeskyttelse har det endvidere fra den været muligt at få nye plantesorter beskyttet gennem en direkte anmeldelse til EU s sortskontor. Sortskontoret sørger herefter for en afprøvning af den anmeldte sort i de respektive medlemslande. 12

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

Årsrapport 2006. Danmarks JordbrugsForskning. April 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Årsrapport 2006. Danmarks JordbrugsForskning. April 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Årsrapport 2006 April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 1 1. Beretning 1.1. Virksomheden Danmarks JordbrugsForsknings (DJF) var indtil den 31. december 2006

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010

Bilag 4. Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København. Februar 2010 Bilag 4 Rapport om den løbende årsrevision ved IT-Universitetet i København Februar 2010 RAPPORT OM REVISIONEN VED IT-UNIVERSITETET I KØBEN- HAVN 1 Løbende revision ved IT-Universitet i København i oktober

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Modeller til håndtering af regnskab 2012

Modeller til håndtering af regnskab 2012 Modeller til håndtering af regnskab 2012 6. maj 2013 / Af: Jonna Holmgaard Larsen 1. Registrering af ressourcebrug 2012 I rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed er det aftalt i kapitel 8.1 at centralbiblioteket

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013

Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Læs og forstå et kirkeregnskab - 2013 Generel introduktion Denne læsevejledning er skrevet som en hjælp til at læse og forstå et kirkeregnskab fra den danske folkekirke. Vejledningen hjælper med at introducere

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER

TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER TOPLEDELSENS FORVENTNINGER TIL ØKONOMIFUNKTIONENS FORSKELLIGE ROLLER DELOITTE STYRINGSAGENDA 2015 ANTONINO CASTRONE UNIVERSITETSDIREKTØR, AAU CV Antonino Castrone Arbejde 2014 Universitetsdirektør, Aalborg

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014

Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 Orienteringsmøde om årsafslutning 2014 13. November 2014 november 2014 1 DAGSORDEN 1. Velkomst + evalueringen af årsafslutning 2013 - Erik Hammer 2. Tidsplan for årsafslutningen 2014 - Søren Ring Hansen

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

God regnskabspraksis

God regnskabspraksis God regnskabspraksis i DLBR kort fortalt Dagsværdi Mælke - kvoter Udskudt skat Gældsforpligtelser Anlægsnote 1 Indhold Aflægning af regnskab efter reglerne i klasse B............. 6 Måling til dagsværdi..................................

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere