Årsrapport April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2002. April 2003. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning"

Transkript

1 Årsrapport 2002 April 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Virksomheden Strategier Overordnede resultater Forventninger til de kommende år Målrapportering Oversigt over målopfyldelse i Uddybende analyse og vurdering af udvalgte resultater Driftsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning samt øvrige indtægter Anlægsregnskab Personaleregnskab Påtegning...17 Bilag...18 Bilag 1. Bro mellem DJF's indsatsområder, resultatkontraktmål og Finanslovens hovedformål...18 Bilag 2. spraksis...19 Bilag 3. Gebyrregnskab...21

3 1. Beretning 1.1. Virksomheden Danmarks JordbrugsForsknings (DJF) er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1) med forskningsaktiviteter på centre i Foulum, Bygholm, Årslev og Flakkebjerg. Hertil kommer 8 forsøgsstationer samt Afdelingen for Sortsafprøvning i Tystofte. To forskergrupper er fysisk placeret ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København. DJF's Strategi, Handleplan, Resultatkontrakt, Ramme- og aktivitetsplan og Årsrapport (Virksomhedsregnskab) anvendes som styringsdokumenter for henholdsvis den overordnede og specifikke planlægning og afrapportering. Det er DJF's opgave at bidrage til samfundets videngrundlag inden for jordbrugs- og fødevareområdet. Missionen, der er grundlaget for DJF's eksistens, er at udføre relevant forskning og udvikling på højt internationalt niveau, som med stor effekt bidrager til: Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet. Uvildig rådgivning af myndigheder, erhverv og forbruger. Sunde og sikre fødevarer af høj kvalitet. En effektiv og konkurrencedygtig jordbrugs- og fødevareproduktion. En miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne. Teknologiudvikling og innovation. Kandidat- og forskeruddannelser. Visionen, der udtrykker DJF's udviklingsambition, er at være: Internationalt førende på centrale, strategiske områder inden for jordbrugs- og fødevareforskningen for at kunne bidrage til en konkurrencedygtig produktion af fødevarer og en miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne. En primær leverandør af viden og videnbaserede løsninger inden for sit område. Anerkendt af myndigheder, erhverv og samfund som en kvalificeret, uafhængig og effektiv samarbejdspartner og leverandør af viden. En aktiv formidler af samarbejde inden for jordbrugs- og fødevareforskningen såvel nationalt som internationalt - herunder samarbejde med tilgrænsende fagområder Strategier Målrapporteringen følger målene i DJF's "Resultatkontrakt ", der er grupperet efter DJF's strategiske indsatsområder (9 delstrategier): 1. Forskning 2. Myndighedsberedskab 3. Kvalitet i forskning og rådgivning 1) DJF s bevillinger fremgår af Finanslovens (Statsvirksomhed) og (Anlægsbevilling). 1

4 4. Kommunikation, formidling og anvendelse af IT 5. Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder 6. Kompetance- og personaleudvikling 7. Indsats i kandidat og forskeruddannelse 8. Organisations- og virksomhedsudvikling 9. Økonomisk styring og effektivitet Delstrategierne og dermed målene går på tværs af Finanslovens hovedformål (se bro i Bilag 1.). Delstrategierne og resultatkontrakten er udarbejdet under hensyntagen til en afbalancering mellem effekt, økonomi, brugere, produktion og udvikling Overordnede resultater Overordnet regnskabsresultat DJF s samlede forbrug i 2002 beløb sig til 576,8 mill. kr., heraf har der været et planlagt forbrug af videreført beløb på 20,7 mill. kr. Lønudgifterne udgjorde 357,1 mill. kr. svarende til 61,9% af samtlige videreførte udgifter. Af DJF s forbrug på 576,8 mill. kr. dækkes 221,3 mill. kr. af den tildelte nettoudgiftsbevilling. DJF s aktiviteter finansieres således for ca. 38,4% af nettoudgiftsbevillingen og ca. 61,6% af diverse tilskud fra private og offentlige bevillingsgivere samt salg af produkter m.v. Tabel 1.1. Oversigt over virksomhedens finansielle resultat. Mill. kr Indtægter 335 Udgifter 577 Resultat, brutto -242 Bevilling (nettotal) 221 Resultat, netto -21 Til videreførsel 21 Udgifter og indtægter i tabel 1.1. er opgjort incl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr Overordnet fagligt resultat Tabel 1.2. Målopfyldelse i forhold til resultatkontraktens mål for Strateriske indsatsområder Antal mål for 2002 Antal opfyldte mål Antal delvist opfyldte mål Antal ikke opfyldte mål 1. Forskning Myndighedsberedskab Kvalitet i forskning og rådgivning Kommunikation, formidling og anvendelse af IT Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder Kompetence- og personaleudvikling Indsats i kandidat og forskeruddannelse Organisations- og virksomhedsudvikling Økonimisk styring og effektivitet

5 De faglige resultater i 2002 har været tilfredsstillende, hvor hovedparten af de fastsatte mål er opnået. DJF har i 2002 opfyldt 24 mål som aftalt i resultatkontrakten. 1 mål er ikke opfyldt. 2 mål er delvist opfyldt (94% og 85%) Samlet vurdering af resultatet DJF er tilfreds med resultaterne for Resultatkontraktens mål er stort set blevet opfyldt, økonomien er konsolideret, en medarbejdertilpasning på 10% er blevet absorberet. DJF måtte medio 2002 iværksætte en reduktion på ca. 117 personer og har gennemført en kraftig indsats i løbet af hele året for at forbedre balancen i driftsresultatet gennem tilbageholdenhed. Det har samtidigt været muligt at gennemføre en ekstraordinær indsats på strategiske områder: Myndighedsberedskab, kvalitet i forskning og rådgivning samt økonomisk styring og effektivitet. Årets resultater lever således op til de strategiske indsatsområder og er dermed medvirkende til at mission og vision kan indfries Forventninger til de kommende år Den iværksatte opbremsning i 2002 forventes fortsat i 2003 med henblik på at bringe årsresultatet i balance. Der er i 2002/2003 foretaget en gennemgribende undersøgelse af sektorforskningens rolle jf. regeringsgrundlaget, og det forventes, at regeringen i løbet af første halvdel af 2003 tager endelig stilling til sektorforskningens fremtidige struktur, afgrænsning og andre institutionsspecifikke forhold. Udfaldet af denne beslutning kan få indflydelse på institutionens fremtidige vilkår. DJF forventer at afhænde 4 forsøgsstationer i Provenuet fra salget anvendes til etablering af et biogas- og gyllesepareringsanlæg ved Forskningscenter Foulum (19 mill. kr.) og til renovering af væksthuse på Forskningscenter Årslev (2 mill. kr.). DJF forventer i 2003 at implementere ARS (aktivitets- og ressourcestyringsystem), som er et overbygningsmodul til Navision Stat. ARS giver bl.a. mulighed for elektronisk tidsregistrering, projektstyring og budgettering i et fælles samlet system. DJF forventer at opfylde 2003-målene i resultatkontrakten bortset fra, at antallet af seniorforskere ikke forventes at stige. Milepæle beskrevet i institutionens Ramme- og Aktivitetsplan forventes opfyldt. 3

6 2. Målrapportering 2.1. Oversigt over målopfyldelse i 2002 Målene i DJF's "Resultatkontrakt " følger DJF's strategiske indsatsområder (delstrategier) og går på tværs af Finanslovens hovedformål som vist i tabel 2.1. Det bemærkes, at denne kobling ikke er udtryk for de reelle udgifter og ressourcer, eftersom resultatkontrakten kun repræsenterer en delmængde af institutionens og hovedformålenes samlede arbejdsopgaver. Tabel 2.1. Sammenhæng mellem Finanslovens hovedformål og resultatkontrakten i Fl hovedformål Delstrategi Mål Indtægter Udgifter Resultat Antal Årsværk 1. Forskning og forsøg 1, 2, 3, 5, 6, ,5 424,3-205,8 675,9 2. Lovpligtige opgaver 11,9 13,4-1,5 30,2 3. Rekvirerede ydelser 26,4 23,7 2,7 49,5 4. Hjælpefunktioner ,7 39,5-7,8 226,6 5. Generel ledelse 6, 8, ,7 36,3-29,6 39,5 I alt 295,2 537,2-242, ,7 Udgifter og indtægter i tabel 2.1 er opgjort ekskl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr. I det følgende afsnit gennemgås målopfyldelse for "Resultatkontrakt " for året

7 Tabel 2.2. Målopfyldelse for "Resultatkontrakt " for året 2002 Mål Resultatkrav Resultat Strategisk indsatsområde: 1. Forskning 1. Publikationer, internationale og nationale Mål 1.1. Der skal på afdelingsniveau være en årlig stigning på 4% per år i antallet af publikationer korrigeret for antal forskningsaktive målt som gennemsnit i den 4-årige kontraktperiode indtil produktionen ligger på 1,5 internationale reviewede per forskningsårsværk. 1) Mål 1.2. Der skal på afdelingsniveau være en årlig stigning på 4% per år i antallet af publikationer korrigeret for antal forskningsaktive målt som gennemsnit i den 4-årige kontraktperiode indtil produktionen ligger på 2,5 nationale publikationer per forskningsårsværk. 2. Konferencer og faglige dage Mål 2.1. DJF afholder i gennemsnit mindst een årlig international forskningskonference : 4% 02: 1, : 4% 02: 2, : 1 02: 1 Mål 2.2. DJF afholder i gennemsnit 15 nationale konferenser 99-02: 15 og faglige dage 2) 02: : 1, : 2, : : : 1, : 1,14 Gennemsnit for de 4 år: 1, : 2, : 2,60 Gennemsnit for de 4 år: 2, : : 0 Gennemsnit for de 4 år: 2,5 2000: : : 1, : 2, : : Strategisk indsatsområde: 2. Myndighedsberedskab 3. Myndighedsberedskab Mål 3.1. Etablering af kontaktnet X Opfyldt + Mål 3.2. Oplæg til kvalitetssikringsprocedurer X Opfyldt + Strategisk indsatsområde: 3. Kvalitet i forskning og rådgivning 4. International evaluering af forskningsafdelinger Mål 4.1. Der gennemføres en rullende international 99-02: 1,5 1999: 2000: 2001: 2002: - evaluering af forskningsafdelingerne for mindst 1,5 afdeling 02: 1, per år (gennemsnit). Gennemsnit for de 4 år: 1,25 5. Impact og værdi af DJF's forskning Mål 5.1. Rapport vedr. impact-faktorer samt vurdering X Opfyldt + 6. Undervisning på universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner 3) - - Strategisk indsatsområde: 4. Kommunikation, formidling og anvendelse af IT 7. DJF implementerer sin delstrategi for kommunikation, formidling og anvendelse af IT med særlig vægt på øget udnyttelse af internettet. Mål 7.2. Aftale med Landbrugets Rådgivningscenter om fælles drift af hjemmesider på internettet X Opfyldt + Strategisk indsatsområde: 5. Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder 8. Patenansøgninger og patenter Mål 8.1. Antal patentansøgninger Spin-off virksomheder Mål 9.1. Etablering af nye virksomheder Strategisk indsatsområde: 6. Kompetance- og personaleudvikling 10. Forskningsprofessorer Mål Der ansættes mindst 2 forskningsprofessorer per år Mål Stigning i antal seniorforskere 4) (+) 1) Opgørelse på afdelingsniveau er ikke mulig i 1997, da DJF-afdelingerne først blev dannet 1/ Stigningen på 4% målt som gennemsnit over en fireårig periode kan først opgøres for 2003, hvor perioden sammenlignes med perioden De absolutte mål for 2002 er opnået. 2) Er ikke opgjort før ) DJF vil øge omfanget af sin undervisning på universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner. Udgangspunktet er ca. 40 timer per forsker i De konkrete resultatkrav vil blive udformet når der foreligger en afklaring af sektorforskningens fremtid. 4) Der er sket en opbremsning i ansættelsen som følge af personalemæssige reduktioner i

8 11. Lederudvikling Mål Iværksættelse af lederudviklingsprogram X Opfyldt Kompetenceudvikling Mål Plan for kompetenceudvikling X Opfyldt Videnregnskab Opfølgning på 2. medarbejdertilfredshedsundersøgelse Mål Handlingsplaner for opfølgning på 2. medarbejdertilfredshedsundersøgelse X Opfyldt + implementeres Strategisk indsatsområde: 7. Indsats i kandidat- og forskeruddannelse 15. Etablering af lokalt bidrag til kandidatuddannelse Undervisningssamarbejde Mål Forpligtende forsknings- og undervisningspartnerskabsaftaler. Mål: I alt i perioden Ph.d.-uddannelser, vejledning af ph.d.-studerende Mål Færdiggjorte ph.d.-uddannelser (+) Mål Gennemførte specialestudier Strategisk indsatsområde: 8. Organisations- og virksomhedsudvikling 18. Revision af DJF's værdigrundlag Lønpolitik og lønstyring Mål Anvendelse af lønpolitik som grundlag for X Opfyldt + resultatløn, resultatbaseret løn samt tildeling af kvalifikations- og funktionstillæg Mål Udvikling af lønstyring X Opfyldt Sikkerhedsorganisationen Mål Implementering af ny sikkerhedsorganisation X Opfyldt + Strategisk indsatsområde: 9. Økonomisk styring og effektivitet 21. Tilpasning af forskningsapparatet Aktivitets- og ressourcestyring Mål Implementering af Navision Stat X Opfyldt + Mål Etablering af Navision Stat IT-driftscenter X Opfyldt + Mål Implementering af DOIP og udvikling af fælles X Opfyldt + indkøb i DJF, herunder implementering af elektronisk faktura Mål DJF's styringsniveau for økonomistyring 4 Opfyldt Lønstyring Lønsummens andel af totaludgifterne (pct.) 61,7 61,9 + DJF's målopfyldelse i 2002 har været tilfredsstillende, hvor hovedparten af de fastsatte mål er opnået. Gennemførelsen af international evaluering af 2 forskningsafdelinger blev dog afbrudt pga. beslutning om sammenlægning af disse Uddybende analyse og vurdering af udvalgte resultater Delstrategi for Myndighedsberedskab - Mål 3. Myndighedsberedskab Mål: "DJF" myndighedsberedskab omlægges gennem etablering af kontaktnet og implementering af kvalitetssikringsprocedurer". Målet er en del af DJF's mission, hvor DJF bl.a. skal bidrage til "Uvildig rådgivning af myndigheder, erhverv og forbruger" og DJF's vision, hvor DJF bl.a. vil være "Anerkendt af myndigheder, erhverv og samfund som en kvalificeret, uafhængig og effektiv samarbejdspartner og leverandør af viden".myndighedsberedskab er en meget central og højt prioriteret opgave for DJF, der som sektorforskningsinstitution har en forpligtelse til at levere et kvalificeret og uvildigt input til sagsbehandlingen. Henvendelserne fra Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Justitsministeriet har i 2002 bl.a. omfattet områderne dyrevelfærd, råvare- og fødevarekvalitet, anvendelse og håndtering af næringsstoffer i 6

9 gødning og foder, faglige forhold ved anvendelse af gylleseparering, dyrkning af genmodificeret plantemateriale samt forskellige forhold i forbindelse med pesticidanvendelse. Der har således været tale om henvendelser af meget forskellig karakter, hvilket har krævet, at samtlige forskningsafdelinger ved DJF har været involveret. Derudover deltog DJF i udredningsarbejdet vedrørende vandmiljø, genmodificerede afgrøder samt mulighed for reduktion af pesticidforbrug inden for gartneri og frugtavl. DJF har i 2002 etableret en intern organisation til udførelse af opgaver vedrørende myndighedsopgaver. Der er udpeget en koordinator og etableret kvalitetssikringsprocedurer. Ressourceforbruget til håndtering af myndighedsberedskab har været styrket gennem en øget finanslovsbevilling i 2002 på 6,2 mill. kr. Ressourceforbruget til håndtering af myndighedsberedskab ved DJF har været stærkt stigende i de senere år. Der har været stigning i både besvarelser og i større udredninger/rapporter. DJF har i 2002 gennemført den aftalte forbedring af kvalitetssikringen. DJF har i høj grad levet op til intensionerne i mission og vision vedrørende myndighedsberedskab. Delstrategi for kvalitet i forskning og rådgivning - Mål 5. Impact og værdi af DJFs forskning Mål: "Der foretages en vurdering af værdien af at anvende forskellige effekt-faktorer til vurdering af DJF's forskningsindsats med afrapportering ultimo 2002 med henblik på evt. anvendelse i kommende resultatkontrakter". Målet er en del af DJF's mission, hvor DJF bl.a. skal bidrage til "Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet" og "En effektiv og konkurrencedygtig jordbrugs- og fødevareproduktion" og DJF's vision, hvor DJF bl.a. vil være "Internationalt førende på centrale, strategiske områder inden for jordbrugs- og fødevareforskningen for at kunne bidrage til en konkurrencedygtig produktion af fødevarer og en miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne". Det har været formålet dels at vurdere den samfundsmæssige nytte af nogle få udvalgte forskningsprojekter ved DJF, dels at afprøve et koncept til brug for denne opgave. DJF fik i 2002 udarbejdet en analyse om det samfundsøkonomiske udbytte af jordbrugs- og fødevareforskningen (Hovedrapport, Caserapport). Baggrunden var et ønske om at forsøge en belysning af nytten eller resultaterne af DJF's forskning ud fra andre og måske mere sigende indikatorer, end dem der typisk anvendes som f.eks. antal publikationer, citationsindex og effektfaktorer, antal patenter og licenser m.v. Hvor anvendelige disse indikatorer end kan være, så siger de ikke umiddelbart noget om resultaterne eller effekterne ude i samfundet. Hvad bidrager forskningen med i form af øget omsætning i erhvervet, forbedret kvalitet og dyrevelfærd, nedbringelse af miljøproblemer, uddannelse og varetagelse af myndighedsberedskabet på et forskningsbaseret grundlag? Analysen, som er udarbejdet af Kvistgård Consult, viser at de udvalgte dele af jordbrugs- og fødevareforskningen er en særdeles god investering for samfundet. Analysen omfatter 9 projekter inden for både den animalske og den vegetabilske forskning og repræsenterer såvel grundlagsskabende og strategisk forskning som anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Konklusionen er, at projekterne viser en gennemsnitlig intern forrentningsprocent på 33. Endvidere kan de generere nutidsværdier svarende til DKK 840 mill., der i sig selv teoretisk kan finansiere den samlede forskning ved DJF i 1½ år. Projekterne præsenterer for 6 af casenes vedkommende intern forrentning, der er sammenlignelig med tilsvarende analyser i den økonomiske faglitteratur. Den gennemførte analyse har været meget perspektivrig. Metoderne bør videreudvikles og konceptet overvejes med henblik på videre anvendelse for at få et kvantitativt udtryk for forskningsens effekt. 7

10 Delstrategi for kvalitet i forskning og rådgivning - Mål 6. Undervisning på universitet, højere læreanstalt og forskningsinstitutioner Mål: "DJF vil øge omfanget af sin undervisning på universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner". Målet er en del af DJF's mission, hvor DJF bl.a. skal bidrage til "Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet" og DJF's vision, hvor DJF bl.a. vil være "En primær leverandør af viden og videnbaserede løsninger inden for sit område" og "En aktiv formidler af samarbejde inden for jordbrugs- og fødevareforskningen såvel nationalt som internationalt - herunder samarbejde med tilgrænsende fagområder". DJF har traditionelt haft et tæt samarbejde med universiteterne i form af bl.a. fælles forskningsprojekter og undervisningssamarbejde. Dette samarbejde er i de senere år blevet formaliseret. 74 DJF-forskere er tilknyttet et dansk universitet som underviser. DJF anvendte godt timer i 2002 til undervisning på universiteter og bidrager årligt til færdiggørelsen af ca. 20 ph.d.-studier og ca. 40 specialestudier. DJF har i øjeblikket 7 forpligtende universitetsaftaler vedrørende forskning og undervisning og deltager i en række forskerskoler. Aftalerne er afgrænset til afdelings-/arbejdsområdeniveau. Der har i 2002 været kontakter og udarbejdet udkast til institutionelle samarbejdsaftaler med AU, AAU, SDU og KVL. Samarbejdsaftalerne vil blive udarbejdet, når de overordnede rammer vedrørende samarbejde mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter er fastlagt. Delstrategi for Økonomisk styring og effektivitet Delstrategien og de tilhørende mål skal sikre, at DJF's forskning gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler. Der skal sikres mest forskning for pengene og dermed, at DJF's mission og vision opfyldes mest effektivt. Forskningsopgavernes karakter, fokusområder og finansieringsmuligheder ændres med stigende hastighed. Samtidigt intensiveres opmærksomheden på offentlige institutioners ressourceanvendelse. DJF skal således være proaktiv mht. at udvide anvendelsesmulighederne for forskningsresultaterne og løbende foretage tilpasninger af forskningsfaciliteterne. DJF har tidligere indgået i et samarbejde med kvægbrugserhvervet, der har etableret Kvægbrugets Forsøgscenter i nær tilknytning til Forskningscenter Foulum. DJF har i 2002 etableret et samarbejde med pelsdyrerhvervet, der indebærer en udbygning af pelsdyrfarmen på Forskningscenter Foulum og ophør af pelsdyrerhvervets forsøgsaktiviteter på to forsøgsfarme. DJF har endvidere etableret et samarbejde med Viborg/Kjellerup Sygehus om fælles udnyttelse af operationsfaciliteter på Forskningscenter Foulum. DJF lægger fortsat vægt på at effektivisere driften af virksomheden og udvide og styrke samarbejdet med jordbrugserhvervet og andre erhvervsområder. DJF har i 2002 implementeret en budgetmodel, der bl.a. indebærer indførelse af fuld brugerbetaling. Budgetmodellen er en forudsætning for synliggørelse af alle omkostninger og dermed bl.a. en forudsætning for overgang til omkostningsbaseret regnskab fra d. 1/ og en mere effektiv projektstyring med en stærkere kobling mellem faglige og økonomiske resultater. I 2002 er Navision Stat implementeret. Evt. driftsbesparelser forventes tidligst at kunne opnås efter fuld implementering af overbygningsmodulet til aktivitets- og ressourcestyring (ARS) i Implementering af ARS er indledt i 2002 med henblik på igangsættelse af Fase 1 d. 1/ Med henblik på rapportering og distribution af data fra bl.a. Navision Stat, Aktivitets- og RessourceStyringssystem (ARS) og SCL/SLS på alle niveauer i organisationen er der etableret en web-baseret Rapportportal. DJF påbegyndte i 2002 implementeringen af Den Offentlige Indkøbs Portal (DOIP). 8

11 DJF's økonomistyring har i en årrække ligget på et højt niveau og ligger i dag på det næsthøjeste niveau på Økonomistyrelsens skala. Alligevel har der været behov for en kraftig indsats i 2002 med henblik på at tilpasse og effektivisere økonomistyringen og ressourceudnyttelsen. Der forventes også behov for en tilsvarende stor indsats i 2003 og 2004 på dette område. DJF har gennemført en stor indsats i 2002 vedrørende forbedret økonomstyring og øget effektivitet. Indsatsen er i høj grad en forudsætning for de kommende års udfordringer vedrørende bl.a. overgang til omkostningsbaserede regnskaber og mere effektiv projektstyring. Uopfyldte og delvist opfyldte mål i 2002 Mål 4 "Internationale evaluering af forskningsafdelinger" blev ikke opnået i Gennemførelsen af international evaluering af 2 forskningsafdelinger blev afbrudt pga. beslutning om sammenlægning af disse. Evalueringen af forskningsafdelingerne fortsættes i Mål 10.2 er kun opnået med 94%. Væksten i antallet af seniorforskere er stagneret og har muligvis nået et mætningspunkt. Opbremsningen i 2002 er formentlig en medvirkende årsag. Mål 17.2 er kun opnået med 85%. Der er færdiggjort 17 ph.d.-studier mod forventet 20. Opbremsningen i 2002 er formentlig en medvirkende årsag. Styrkelse af basisbevillinger Forøgelsen af DJF's basisbevilling med 41,2 mill. kr. på finansloven 2002 er blevet anvendt til finansiering af færdiggørelsen af igangværende forskningsprogrammer, hvor programmidler er bortfaldet eller reduceret (Plantekvalitet og produktionspotentialer for højværdiafgrøder, Fremtidens husdyravl, Harmoniproblemer og præcisionsdyrkning i jordbruget, Bæredygtig håndtering og udnyttelse af husdyrgødning, Husdyrvelfærd og husdyradfærd, Alternativer til antibiotiske vækstfremmere i husdyrbruget, Fremtidens husdyrproduktion med høj produkt- og miljøkvalitet, CEPROS) samt til styrkelse af myndighedsberedskabet (se s. 6). Samlet vurdering Resultatkontraktens mål er stort set blevet opfyldt, økonomien er forbedret, en medarbejdertilpasning på ca. 10% er blevet absorberet samtidigt med at det har været muligt at gennemføre en ekstraordinær indsats på strategiske områder: Myndighedsberedskab, kvalitet i forskning og rådgivning samt økonomisk styring og effektivitet. Der er iværksat et projekt til vurdering af den samfundsmæssige effekt af forskning og udvikling af jordbrugs- og fødevareforskning. DJF bidrager med en betydelig indsats med undervisning på universiteterne. DJF arbejder målrettet med at udvikle sine økonomiske og øvrige administrative systemer. 9

12 3. Årsrapporten er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten. stallene for tidligere regnskabsår er opgjort i løbende priser. Driftsregnskabet og resultatanalyserne er opgjort udgiftsbaseret. Øvrige relevante oplysninger om regnskabspraksis fremgår af Bilag 2. spraksis Driftsregnskab Driftsregnskab samler institutionens udgifter og indtægter på underkontiene 10, 11, 20, 95 og 97. Tabel 3.1. for Danmarks JordbrugsForskning 2002 ( ) Mill. kr Budget B -R Budget Udgifter heraf lønninger Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Udgifter og indtægter i tabel 3.1. er opgjort ekskl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr. DJF s årsresultat 2002 for den samlede virksomhed udviser et merforbrug på 20,7 mill. kr. Dette merforbrug finansieres ved anvendelse af tidligere års opsparing, der primo 2002 udgjorde 42,1 mill. kr. Ved årets begyndelse var forudsat, at hele det videreførte beløb ville blive anvendt i 2002, men som følge af forventningerne til de kommende års økonomiske udsigter er der udvist stor tilbageholdenhed smæssige forklaringer. Det samlede merforbrug på 20,7 mill. kr. fordeler sig således set i forhold til budgettet: Under indsatsområderne Fødevarer, Husdyrernæring og fysiologi, Husdyrsundhed og velfærd, Jordbrugssystemer, Plantevækst og jord, Jordbrugsteknik, Prydplanter, Plantebiologi og Plantebeskyttelse har der været et merforbrug på 20,1 mill. kr. Dette skyldes, at det på nævnte indsatsområder ikke har været muligt at nedbringe udgifterne i samme takt, som indtægterne faldt. Merforbruget dækkes af tidligere års opsparing. Indsatsområdet Husdyravl og genetik udviser et mindreforbrug på 1,1 mill. kr. Mindreforbruget kan henføres til udskydelse af projekter samt tilbageholdenhed. Under indsatsområdet Hjælpefunktioner har været et merforbrug på 5,4 mill. kr. Merforbruget dækkes af tidligere års opsparing og kan bl.a. henføres til vigende efterspørgsel inden for området, mark- og stalddrift. 10

13 Mindreforbruget på 3,7 mill. kr. under indsatsområdet Generel ledelse og administration skyldes opsparing til bl.a. overbygning af Navision Stat (ARS), implementering af nyt lønsystem (SLS) samt lederudvikling. Årets resultat fordeler sig således på hovedformål: Mill. kr FL hovedformål Indtægter Udgifter Resultat 1. Forskning og forsøg 218,5 424,3-205,8 2. Lovpligtige opgaver 11,9 13,4-1,5 3. Rekvirerede ydelser 26,4 23,7 2,7 4. Hjælpefunktioner 31,7 39,5-7,8 5. Generel ledelse 6,7 36,3-29,6 Total 295,2 537,2-242,0 Bevilling (nettotal) 221,3 221,3 Resultat, netto 516,5 537,2-20,7 Indtægter og udgifter i ovennævnte tabel er oplyst ekskl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr. Af større afvigelser mellem ovennævnte udgifter, 537,2 mill. kr., og Finanslov 2002, Virksomhedsoversigt, 510,9 mill. kr. skyldes omsætningsforøgelse på det forskningsmæssige område. Der henvises i øvrigt til Bilag 2. spraksis, vedr. ændringen i brugerbetalingsprincippet Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregning Tabel 3.3. Bevillingsafregning. Mill. kr. Bevilling Årets oveskud Disp. overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 Statsvirksomhed - Netto Anlæg - Udgifter Indtægter Årets resultat for 2002, på henholdsvis 21 mill. kr. vedrørende statsvirksomhed og 13 mill. kr. vedrørende anlæg, modregnes de videreførte beløb fra foregående finansår og de akkumulerede overskud ultimo 2002 på henholdsvis 21 mill. kr. og 7 mill. kr. videreføres til det kommende finansår Akkumuleret resultat I tabel 3.4. er angivet, hvorledes de akkumulerede overskud totalt fordeler sig på de fire seneste år. 11

14 Tabel 3.4. Akkumuleret resultat. Mill. kr. Hovedkonto Ultimo 1999 Ultimo 2000 Ultimo 2001 Årets resultat Statsvirksomhed Anlæg Ultimo 2002 Det videreførte beløb under hovedkonto på 21 mill. kr. planlægges i 2003 anvendt til afvikling af igangværende forskningsprojekter efter aftale med tilskudsgiver (bl.a. EU og landbrugsog gartnerierhvervet), udskudte investeringer samt til igangsættelse af planlagte nye projekter og opgaver. Det videreførte beløb under hovedkonto på 7 mill. kr. forventes bl.a. anvendt på uk Ombygning af stalde, Forskningscenter Foulum Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning samt øvrige indtægter Indtægtsdækket virksomhed Aktiviteten under det markedsstyrede område er DJF s Rekvirerede ydelser (uk 20), der udføres i tilknytning til institutionens primære formål og omfatter bl.a. analyser, afprøvning og udviklingsopgaver. Den forretningsmæssige drift omfatter rekvirerede opgaver fra især private firmaer og organisationer. Tabel 3.5. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed. Mill. kr Akkumuleret resultat 2,7 3,3 4,9 7,6 Årets resultat udgør 2,7 mill. kr., svarende til 11,4% af omsætningen, og vurderes som værende tilfredsstillende. Resultatet videreføres til forbrug i efterfølgende år Gebyrer DJF udfører efter anvisning fra Plantedirektoratet afprøvning af plantesorter. Sortsafprøvningen udføres som en kontrol- og tilsynsvirksomhed, der er gebyrbelagt. Vedrørende gebyrsatser (63 satser) henvises til Bekendtgørelse om betaling for sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse m.m. nr af 18. december 2000 samt fra 1. april 2002 Bekendtgørelse nr. 166 af 20. marts Aktiviteterne, der henhører under Sortsafprøvning m.v. (uk 11), er således indtægtsdækkede. Resultatopgørelsen er opgjort ekskl. moms og indgår som en del af Lovpligtige opgaver i tabel 3.2. Årets resultat opdelt på hovedformål. I henhold til RFO 2100/94 af om EU s sortsbeskyttelse har det endvidere fra den været muligt at få nye plantesorter beskyttet gennem en direkte anmeldelse til EU s sortskontor. Sortskontoret sørger herefter for en afprøvning af den anmeldte sort i de respektive medlemslande. 12

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen

ÅRSRAPPORT. for. Regnskabsåret 2002. 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen ÅRSRAPPORT for Regnskabsåret 2002 23.91.01 Kort & Matrikelstyrelsen Beretning Kort & Matrikelstyrelsen har i 2002 gennemført en omfattende tilpasning af sin opgavevaretagelse og -organisering. På baggrund

Læs mere

Årsrapport for Statens Administration

Årsrapport for Statens Administration Årsrapport for Statens Administration Indholdsfortegnelse 1. Beretning...2 1.1 Statens Administrations mission og vision...2 1.2 Årets faglige resultater...3 1.3 Årets økonomiske resultat...3 1.4 Opgaver

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005

ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLD APRIL 2005 INDHOLD Datavej 16 DK-3460 Birkerød Telefon: +45 45 90 60 00 Fax: +45 45 90 60 60 E-mail: brs@beredskabsstyrelsen.dk www.beredskabsstyrelsen.dk Årsrapport 2004 B: 2099-ØKO/2005 ISSN: 1600-1354 ISBN: 87-91133-97-1

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2002

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2002 Arbejdsmiljøinstituttet Virksomhedsregnskab 2002 København, april 2003 Indhold 1. Beretning 3 1.1. Mission og vision 3 1.1.1. Mission 3 1.1.2. Vision 3 1.2. Mål og væsentligste resultater 2002 4 1.3. Årets

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005

Lægemiddelstyrelsens. Årsrapport 2005 Lægemiddelstyrelsens Årsrapport 2005 J.nr. 1322-54 Den 6. april 2006 Indhold Indhold... 2 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af Lægemiddelstyrelsen... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25

4. Påtegning 21. 5. Bilag til regnskab. 22 5.1. Obligatoriske noter til balancen.. 22 5.2. Supplerende noter til resultatopgørelsen 25 ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af institutionen 3 1.2. Årets finansielle resultater 3 1.3. Årets faglige resultat 4 1.4. Forventninger til det

Læs mere

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1

VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 VIRKSOMHEDSREGNSKAB 2 0 0 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Virksomhedsregnskabet for 2001 er udformet i overensstemmelse med Vejledning i udarbejdelse af virksomhedsregnskaber, Finansministeriet januar

Læs mere

Indhold. 1 Påtegning... 2

Indhold. 1 Påtegning... 2 Årsrapport 2014 Indhold 1 Påtegning... 2 2 Beretning... 3 2.1 Præsentation af Styrelsen for It og Læring... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 3 2.3 Årets faglige resultater... 3 2.3.1 Øge anvendelsen af it

Læs mere

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3

INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 f o r D e t K o n g e l i g e B i b l i o t e k -2- Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. BERETNING... 3 1.1 DET KONGELIGE BIBLIOTEKS VIRKSOMHED OG HOVEDOPGAVER... 3 1.2 MISSION...

Læs mere

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre

Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre Årsrapport 2009 Beskæftigelsesindsats i statslige jobcentre 1 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 3 1.1 Præsentation af beskæftigelsessystemet 3 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3a Årets økonomiske resultater,

Læs mere

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek

Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek Årsrapport 2007 for Det Kongelige Bibliotek -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 3 1.1. Det Kongelige Biblioteks virksomhed og hovedopgaver...3 1.2. Årets faglige resultater...4 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r. K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 5 f o r K u n s t a k a d e m i e t s B i l l e d k u n s t s k o l e r April 2006 -2- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Præsentation af Kunstakademiets Billedkunstskoler

Læs mere

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29

1. Påtegning... 5. Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance... 24. Bilag 2: Årets resultatopfyldelse... 29 Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Indhold 1. Påtegning... 5 2. Beretning... 6 2.1 Præsentation af Miljøstyrelsen... 6 2.2 Miljøstyrelsens økonomiske omfang... 7 2.3 Årets faglige resultater... 8 2.3.1

Læs mere

Marts 2006 Årsrapport 2005

Marts 2006 Årsrapport 2005 Marts 2006 Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Årsrapport 2005 28. marts 2006 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: Forfatter mail: @bane.dk Telefon: 8234

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere