Årsrapport April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2002. April 2003. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning"

Transkript

1 Årsrapport 2002 April 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Virksomheden Strategier Overordnede resultater Forventninger til de kommende år Målrapportering Oversigt over målopfyldelse i Uddybende analyse og vurdering af udvalgte resultater Driftsregnskab Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning samt øvrige indtægter Anlægsregnskab Personaleregnskab Påtegning...17 Bilag...18 Bilag 1. Bro mellem DJF's indsatsområder, resultatkontraktmål og Finanslovens hovedformål...18 Bilag 2. spraksis...19 Bilag 3. Gebyrregnskab...21

3 1. Beretning 1.1. Virksomheden Danmarks JordbrugsForsknings (DJF) er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1) med forskningsaktiviteter på centre i Foulum, Bygholm, Årslev og Flakkebjerg. Hertil kommer 8 forsøgsstationer samt Afdelingen for Sortsafprøvning i Tystofte. To forskergrupper er fysisk placeret ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København. DJF's Strategi, Handleplan, Resultatkontrakt, Ramme- og aktivitetsplan og Årsrapport (Virksomhedsregnskab) anvendes som styringsdokumenter for henholdsvis den overordnede og specifikke planlægning og afrapportering. Det er DJF's opgave at bidrage til samfundets videngrundlag inden for jordbrugs- og fødevareområdet. Missionen, der er grundlaget for DJF's eksistens, er at udføre relevant forskning og udvikling på højt internationalt niveau, som med stor effekt bidrager til: Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet. Uvildig rådgivning af myndigheder, erhverv og forbruger. Sunde og sikre fødevarer af høj kvalitet. En effektiv og konkurrencedygtig jordbrugs- og fødevareproduktion. En miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne. Teknologiudvikling og innovation. Kandidat- og forskeruddannelser. Visionen, der udtrykker DJF's udviklingsambition, er at være: Internationalt førende på centrale, strategiske områder inden for jordbrugs- og fødevareforskningen for at kunne bidrage til en konkurrencedygtig produktion af fødevarer og en miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne. En primær leverandør af viden og videnbaserede løsninger inden for sit område. Anerkendt af myndigheder, erhverv og samfund som en kvalificeret, uafhængig og effektiv samarbejdspartner og leverandør af viden. En aktiv formidler af samarbejde inden for jordbrugs- og fødevareforskningen såvel nationalt som internationalt - herunder samarbejde med tilgrænsende fagområder Strategier Målrapporteringen følger målene i DJF's "Resultatkontrakt ", der er grupperet efter DJF's strategiske indsatsområder (9 delstrategier): 1. Forskning 2. Myndighedsberedskab 3. Kvalitet i forskning og rådgivning 1) DJF s bevillinger fremgår af Finanslovens (Statsvirksomhed) og (Anlægsbevilling). 1

4 4. Kommunikation, formidling og anvendelse af IT 5. Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder 6. Kompetance- og personaleudvikling 7. Indsats i kandidat og forskeruddannelse 8. Organisations- og virksomhedsudvikling 9. Økonomisk styring og effektivitet Delstrategierne og dermed målene går på tværs af Finanslovens hovedformål (se bro i Bilag 1.). Delstrategierne og resultatkontrakten er udarbejdet under hensyntagen til en afbalancering mellem effekt, økonomi, brugere, produktion og udvikling Overordnede resultater Overordnet regnskabsresultat DJF s samlede forbrug i 2002 beløb sig til 576,8 mill. kr., heraf har der været et planlagt forbrug af videreført beløb på 20,7 mill. kr. Lønudgifterne udgjorde 357,1 mill. kr. svarende til 61,9% af samtlige videreførte udgifter. Af DJF s forbrug på 576,8 mill. kr. dækkes 221,3 mill. kr. af den tildelte nettoudgiftsbevilling. DJF s aktiviteter finansieres således for ca. 38,4% af nettoudgiftsbevillingen og ca. 61,6% af diverse tilskud fra private og offentlige bevillingsgivere samt salg af produkter m.v. Tabel 1.1. Oversigt over virksomhedens finansielle resultat. Mill. kr Indtægter 335 Udgifter 577 Resultat, brutto -242 Bevilling (nettotal) 221 Resultat, netto -21 Til videreførsel 21 Udgifter og indtægter i tabel 1.1. er opgjort incl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr Overordnet fagligt resultat Tabel 1.2. Målopfyldelse i forhold til resultatkontraktens mål for Strateriske indsatsområder Antal mål for 2002 Antal opfyldte mål Antal delvist opfyldte mål Antal ikke opfyldte mål 1. Forskning Myndighedsberedskab Kvalitet i forskning og rådgivning Kommunikation, formidling og anvendelse af IT Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder Kompetence- og personaleudvikling Indsats i kandidat og forskeruddannelse Organisations- og virksomhedsudvikling Økonimisk styring og effektivitet

5 De faglige resultater i 2002 har været tilfredsstillende, hvor hovedparten af de fastsatte mål er opnået. DJF har i 2002 opfyldt 24 mål som aftalt i resultatkontrakten. 1 mål er ikke opfyldt. 2 mål er delvist opfyldt (94% og 85%) Samlet vurdering af resultatet DJF er tilfreds med resultaterne for Resultatkontraktens mål er stort set blevet opfyldt, økonomien er konsolideret, en medarbejdertilpasning på 10% er blevet absorberet. DJF måtte medio 2002 iværksætte en reduktion på ca. 117 personer og har gennemført en kraftig indsats i løbet af hele året for at forbedre balancen i driftsresultatet gennem tilbageholdenhed. Det har samtidigt været muligt at gennemføre en ekstraordinær indsats på strategiske områder: Myndighedsberedskab, kvalitet i forskning og rådgivning samt økonomisk styring og effektivitet. Årets resultater lever således op til de strategiske indsatsområder og er dermed medvirkende til at mission og vision kan indfries Forventninger til de kommende år Den iværksatte opbremsning i 2002 forventes fortsat i 2003 med henblik på at bringe årsresultatet i balance. Der er i 2002/2003 foretaget en gennemgribende undersøgelse af sektorforskningens rolle jf. regeringsgrundlaget, og det forventes, at regeringen i løbet af første halvdel af 2003 tager endelig stilling til sektorforskningens fremtidige struktur, afgrænsning og andre institutionsspecifikke forhold. Udfaldet af denne beslutning kan få indflydelse på institutionens fremtidige vilkår. DJF forventer at afhænde 4 forsøgsstationer i Provenuet fra salget anvendes til etablering af et biogas- og gyllesepareringsanlæg ved Forskningscenter Foulum (19 mill. kr.) og til renovering af væksthuse på Forskningscenter Årslev (2 mill. kr.). DJF forventer i 2003 at implementere ARS (aktivitets- og ressourcestyringsystem), som er et overbygningsmodul til Navision Stat. ARS giver bl.a. mulighed for elektronisk tidsregistrering, projektstyring og budgettering i et fælles samlet system. DJF forventer at opfylde 2003-målene i resultatkontrakten bortset fra, at antallet af seniorforskere ikke forventes at stige. Milepæle beskrevet i institutionens Ramme- og Aktivitetsplan forventes opfyldt. 3

6 2. Målrapportering 2.1. Oversigt over målopfyldelse i 2002 Målene i DJF's "Resultatkontrakt " følger DJF's strategiske indsatsområder (delstrategier) og går på tværs af Finanslovens hovedformål som vist i tabel 2.1. Det bemærkes, at denne kobling ikke er udtryk for de reelle udgifter og ressourcer, eftersom resultatkontrakten kun repræsenterer en delmængde af institutionens og hovedformålenes samlede arbejdsopgaver. Tabel 2.1. Sammenhæng mellem Finanslovens hovedformål og resultatkontrakten i Fl hovedformål Delstrategi Mål Indtægter Udgifter Resultat Antal Årsværk 1. Forskning og forsøg 1, 2, 3, 5, 6, ,5 424,3-205,8 675,9 2. Lovpligtige opgaver 11,9 13,4-1,5 30,2 3. Rekvirerede ydelser 26,4 23,7 2,7 49,5 4. Hjælpefunktioner ,7 39,5-7,8 226,6 5. Generel ledelse 6, 8, ,7 36,3-29,6 39,5 I alt 295,2 537,2-242, ,7 Udgifter og indtægter i tabel 2.1 er opgjort ekskl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr. I det følgende afsnit gennemgås målopfyldelse for "Resultatkontrakt " for året

7 Tabel 2.2. Målopfyldelse for "Resultatkontrakt " for året 2002 Mål Resultatkrav Resultat Strategisk indsatsområde: 1. Forskning 1. Publikationer, internationale og nationale Mål 1.1. Der skal på afdelingsniveau være en årlig stigning på 4% per år i antallet af publikationer korrigeret for antal forskningsaktive målt som gennemsnit i den 4-årige kontraktperiode indtil produktionen ligger på 1,5 internationale reviewede per forskningsårsværk. 1) Mål 1.2. Der skal på afdelingsniveau være en årlig stigning på 4% per år i antallet af publikationer korrigeret for antal forskningsaktive målt som gennemsnit i den 4-årige kontraktperiode indtil produktionen ligger på 2,5 nationale publikationer per forskningsårsværk. 2. Konferencer og faglige dage Mål 2.1. DJF afholder i gennemsnit mindst een årlig international forskningskonference : 4% 02: 1, : 4% 02: 2, : 1 02: 1 Mål 2.2. DJF afholder i gennemsnit 15 nationale konferenser 99-02: 15 og faglige dage 2) 02: : 1, : 2, : : : 1, : 1,14 Gennemsnit for de 4 år: 1, : 2, : 2,60 Gennemsnit for de 4 år: 2, : : 0 Gennemsnit for de 4 år: 2,5 2000: : : 1, : 2, : : Strategisk indsatsområde: 2. Myndighedsberedskab 3. Myndighedsberedskab Mål 3.1. Etablering af kontaktnet X Opfyldt + Mål 3.2. Oplæg til kvalitetssikringsprocedurer X Opfyldt + Strategisk indsatsområde: 3. Kvalitet i forskning og rådgivning 4. International evaluering af forskningsafdelinger Mål 4.1. Der gennemføres en rullende international 99-02: 1,5 1999: 2000: 2001: 2002: - evaluering af forskningsafdelingerne for mindst 1,5 afdeling 02: 1, per år (gennemsnit). Gennemsnit for de 4 år: 1,25 5. Impact og værdi af DJF's forskning Mål 5.1. Rapport vedr. impact-faktorer samt vurdering X Opfyldt + 6. Undervisning på universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner 3) - - Strategisk indsatsområde: 4. Kommunikation, formidling og anvendelse af IT 7. DJF implementerer sin delstrategi for kommunikation, formidling og anvendelse af IT med særlig vægt på øget udnyttelse af internettet. Mål 7.2. Aftale med Landbrugets Rådgivningscenter om fælles drift af hjemmesider på internettet X Opfyldt + Strategisk indsatsområde: 5. Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder 8. Patenansøgninger og patenter Mål 8.1. Antal patentansøgninger Spin-off virksomheder Mål 9.1. Etablering af nye virksomheder Strategisk indsatsområde: 6. Kompetance- og personaleudvikling 10. Forskningsprofessorer Mål Der ansættes mindst 2 forskningsprofessorer per år Mål Stigning i antal seniorforskere 4) (+) 1) Opgørelse på afdelingsniveau er ikke mulig i 1997, da DJF-afdelingerne først blev dannet 1/ Stigningen på 4% målt som gennemsnit over en fireårig periode kan først opgøres for 2003, hvor perioden sammenlignes med perioden De absolutte mål for 2002 er opnået. 2) Er ikke opgjort før ) DJF vil øge omfanget af sin undervisning på universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner. Udgangspunktet er ca. 40 timer per forsker i De konkrete resultatkrav vil blive udformet når der foreligger en afklaring af sektorforskningens fremtid. 4) Der er sket en opbremsning i ansættelsen som følge af personalemæssige reduktioner i

8 11. Lederudvikling Mål Iværksættelse af lederudviklingsprogram X Opfyldt Kompetenceudvikling Mål Plan for kompetenceudvikling X Opfyldt Videnregnskab Opfølgning på 2. medarbejdertilfredshedsundersøgelse Mål Handlingsplaner for opfølgning på 2. medarbejdertilfredshedsundersøgelse X Opfyldt + implementeres Strategisk indsatsområde: 7. Indsats i kandidat- og forskeruddannelse 15. Etablering af lokalt bidrag til kandidatuddannelse Undervisningssamarbejde Mål Forpligtende forsknings- og undervisningspartnerskabsaftaler. Mål: I alt i perioden Ph.d.-uddannelser, vejledning af ph.d.-studerende Mål Færdiggjorte ph.d.-uddannelser (+) Mål Gennemførte specialestudier Strategisk indsatsområde: 8. Organisations- og virksomhedsudvikling 18. Revision af DJF's værdigrundlag Lønpolitik og lønstyring Mål Anvendelse af lønpolitik som grundlag for X Opfyldt + resultatløn, resultatbaseret løn samt tildeling af kvalifikations- og funktionstillæg Mål Udvikling af lønstyring X Opfyldt Sikkerhedsorganisationen Mål Implementering af ny sikkerhedsorganisation X Opfyldt + Strategisk indsatsområde: 9. Økonomisk styring og effektivitet 21. Tilpasning af forskningsapparatet Aktivitets- og ressourcestyring Mål Implementering af Navision Stat X Opfyldt + Mål Etablering af Navision Stat IT-driftscenter X Opfyldt + Mål Implementering af DOIP og udvikling af fælles X Opfyldt + indkøb i DJF, herunder implementering af elektronisk faktura Mål DJF's styringsniveau for økonomistyring 4 Opfyldt Lønstyring Lønsummens andel af totaludgifterne (pct.) 61,7 61,9 + DJF's målopfyldelse i 2002 har været tilfredsstillende, hvor hovedparten af de fastsatte mål er opnået. Gennemførelsen af international evaluering af 2 forskningsafdelinger blev dog afbrudt pga. beslutning om sammenlægning af disse Uddybende analyse og vurdering af udvalgte resultater Delstrategi for Myndighedsberedskab - Mål 3. Myndighedsberedskab Mål: "DJF" myndighedsberedskab omlægges gennem etablering af kontaktnet og implementering af kvalitetssikringsprocedurer". Målet er en del af DJF's mission, hvor DJF bl.a. skal bidrage til "Uvildig rådgivning af myndigheder, erhverv og forbruger" og DJF's vision, hvor DJF bl.a. vil være "Anerkendt af myndigheder, erhverv og samfund som en kvalificeret, uafhængig og effektiv samarbejdspartner og leverandør af viden".myndighedsberedskab er en meget central og højt prioriteret opgave for DJF, der som sektorforskningsinstitution har en forpligtelse til at levere et kvalificeret og uvildigt input til sagsbehandlingen. Henvendelserne fra Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Justitsministeriet har i 2002 bl.a. omfattet områderne dyrevelfærd, råvare- og fødevarekvalitet, anvendelse og håndtering af næringsstoffer i 6

9 gødning og foder, faglige forhold ved anvendelse af gylleseparering, dyrkning af genmodificeret plantemateriale samt forskellige forhold i forbindelse med pesticidanvendelse. Der har således været tale om henvendelser af meget forskellig karakter, hvilket har krævet, at samtlige forskningsafdelinger ved DJF har været involveret. Derudover deltog DJF i udredningsarbejdet vedrørende vandmiljø, genmodificerede afgrøder samt mulighed for reduktion af pesticidforbrug inden for gartneri og frugtavl. DJF har i 2002 etableret en intern organisation til udførelse af opgaver vedrørende myndighedsopgaver. Der er udpeget en koordinator og etableret kvalitetssikringsprocedurer. Ressourceforbruget til håndtering af myndighedsberedskab har været styrket gennem en øget finanslovsbevilling i 2002 på 6,2 mill. kr. Ressourceforbruget til håndtering af myndighedsberedskab ved DJF har været stærkt stigende i de senere år. Der har været stigning i både besvarelser og i større udredninger/rapporter. DJF har i 2002 gennemført den aftalte forbedring af kvalitetssikringen. DJF har i høj grad levet op til intensionerne i mission og vision vedrørende myndighedsberedskab. Delstrategi for kvalitet i forskning og rådgivning - Mål 5. Impact og værdi af DJFs forskning Mål: "Der foretages en vurdering af værdien af at anvende forskellige effekt-faktorer til vurdering af DJF's forskningsindsats med afrapportering ultimo 2002 med henblik på evt. anvendelse i kommende resultatkontrakter". Målet er en del af DJF's mission, hvor DJF bl.a. skal bidrage til "Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet" og "En effektiv og konkurrencedygtig jordbrugs- og fødevareproduktion" og DJF's vision, hvor DJF bl.a. vil være "Internationalt førende på centrale, strategiske områder inden for jordbrugs- og fødevareforskningen for at kunne bidrage til en konkurrencedygtig produktion af fødevarer og en miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne". Det har været formålet dels at vurdere den samfundsmæssige nytte af nogle få udvalgte forskningsprojekter ved DJF, dels at afprøve et koncept til brug for denne opgave. DJF fik i 2002 udarbejdet en analyse om det samfundsøkonomiske udbytte af jordbrugs- og fødevareforskningen (Hovedrapport, Caserapport). Baggrunden var et ønske om at forsøge en belysning af nytten eller resultaterne af DJF's forskning ud fra andre og måske mere sigende indikatorer, end dem der typisk anvendes som f.eks. antal publikationer, citationsindex og effektfaktorer, antal patenter og licenser m.v. Hvor anvendelige disse indikatorer end kan være, så siger de ikke umiddelbart noget om resultaterne eller effekterne ude i samfundet. Hvad bidrager forskningen med i form af øget omsætning i erhvervet, forbedret kvalitet og dyrevelfærd, nedbringelse af miljøproblemer, uddannelse og varetagelse af myndighedsberedskabet på et forskningsbaseret grundlag? Analysen, som er udarbejdet af Kvistgård Consult, viser at de udvalgte dele af jordbrugs- og fødevareforskningen er en særdeles god investering for samfundet. Analysen omfatter 9 projekter inden for både den animalske og den vegetabilske forskning og repræsenterer såvel grundlagsskabende og strategisk forskning som anvendelsesorienteret forskning og udvikling. Konklusionen er, at projekterne viser en gennemsnitlig intern forrentningsprocent på 33. Endvidere kan de generere nutidsværdier svarende til DKK 840 mill., der i sig selv teoretisk kan finansiere den samlede forskning ved DJF i 1½ år. Projekterne præsenterer for 6 af casenes vedkommende intern forrentning, der er sammenlignelig med tilsvarende analyser i den økonomiske faglitteratur. Den gennemførte analyse har været meget perspektivrig. Metoderne bør videreudvikles og konceptet overvejes med henblik på videre anvendelse for at få et kvantitativt udtryk for forskningsens effekt. 7

10 Delstrategi for kvalitet i forskning og rådgivning - Mål 6. Undervisning på universitet, højere læreanstalt og forskningsinstitutioner Mål: "DJF vil øge omfanget af sin undervisning på universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner". Målet er en del af DJF's mission, hvor DJF bl.a. skal bidrage til "Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet" og DJF's vision, hvor DJF bl.a. vil være "En primær leverandør af viden og videnbaserede løsninger inden for sit område" og "En aktiv formidler af samarbejde inden for jordbrugs- og fødevareforskningen såvel nationalt som internationalt - herunder samarbejde med tilgrænsende fagområder". DJF har traditionelt haft et tæt samarbejde med universiteterne i form af bl.a. fælles forskningsprojekter og undervisningssamarbejde. Dette samarbejde er i de senere år blevet formaliseret. 74 DJF-forskere er tilknyttet et dansk universitet som underviser. DJF anvendte godt timer i 2002 til undervisning på universiteter og bidrager årligt til færdiggørelsen af ca. 20 ph.d.-studier og ca. 40 specialestudier. DJF har i øjeblikket 7 forpligtende universitetsaftaler vedrørende forskning og undervisning og deltager i en række forskerskoler. Aftalerne er afgrænset til afdelings-/arbejdsområdeniveau. Der har i 2002 været kontakter og udarbejdet udkast til institutionelle samarbejdsaftaler med AU, AAU, SDU og KVL. Samarbejdsaftalerne vil blive udarbejdet, når de overordnede rammer vedrørende samarbejde mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter er fastlagt. Delstrategi for Økonomisk styring og effektivitet Delstrategien og de tilhørende mål skal sikre, at DJF's forskning gennemføres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler. Der skal sikres mest forskning for pengene og dermed, at DJF's mission og vision opfyldes mest effektivt. Forskningsopgavernes karakter, fokusområder og finansieringsmuligheder ændres med stigende hastighed. Samtidigt intensiveres opmærksomheden på offentlige institutioners ressourceanvendelse. DJF skal således være proaktiv mht. at udvide anvendelsesmulighederne for forskningsresultaterne og løbende foretage tilpasninger af forskningsfaciliteterne. DJF har tidligere indgået i et samarbejde med kvægbrugserhvervet, der har etableret Kvægbrugets Forsøgscenter i nær tilknytning til Forskningscenter Foulum. DJF har i 2002 etableret et samarbejde med pelsdyrerhvervet, der indebærer en udbygning af pelsdyrfarmen på Forskningscenter Foulum og ophør af pelsdyrerhvervets forsøgsaktiviteter på to forsøgsfarme. DJF har endvidere etableret et samarbejde med Viborg/Kjellerup Sygehus om fælles udnyttelse af operationsfaciliteter på Forskningscenter Foulum. DJF lægger fortsat vægt på at effektivisere driften af virksomheden og udvide og styrke samarbejdet med jordbrugserhvervet og andre erhvervsområder. DJF har i 2002 implementeret en budgetmodel, der bl.a. indebærer indførelse af fuld brugerbetaling. Budgetmodellen er en forudsætning for synliggørelse af alle omkostninger og dermed bl.a. en forudsætning for overgang til omkostningsbaseret regnskab fra d. 1/ og en mere effektiv projektstyring med en stærkere kobling mellem faglige og økonomiske resultater. I 2002 er Navision Stat implementeret. Evt. driftsbesparelser forventes tidligst at kunne opnås efter fuld implementering af overbygningsmodulet til aktivitets- og ressourcestyring (ARS) i Implementering af ARS er indledt i 2002 med henblik på igangsættelse af Fase 1 d. 1/ Med henblik på rapportering og distribution af data fra bl.a. Navision Stat, Aktivitets- og RessourceStyringssystem (ARS) og SCL/SLS på alle niveauer i organisationen er der etableret en web-baseret Rapportportal. DJF påbegyndte i 2002 implementeringen af Den Offentlige Indkøbs Portal (DOIP). 8

11 DJF's økonomistyring har i en årrække ligget på et højt niveau og ligger i dag på det næsthøjeste niveau på Økonomistyrelsens skala. Alligevel har der været behov for en kraftig indsats i 2002 med henblik på at tilpasse og effektivisere økonomistyringen og ressourceudnyttelsen. Der forventes også behov for en tilsvarende stor indsats i 2003 og 2004 på dette område. DJF har gennemført en stor indsats i 2002 vedrørende forbedret økonomstyring og øget effektivitet. Indsatsen er i høj grad en forudsætning for de kommende års udfordringer vedrørende bl.a. overgang til omkostningsbaserede regnskaber og mere effektiv projektstyring. Uopfyldte og delvist opfyldte mål i 2002 Mål 4 "Internationale evaluering af forskningsafdelinger" blev ikke opnået i Gennemførelsen af international evaluering af 2 forskningsafdelinger blev afbrudt pga. beslutning om sammenlægning af disse. Evalueringen af forskningsafdelingerne fortsættes i Mål 10.2 er kun opnået med 94%. Væksten i antallet af seniorforskere er stagneret og har muligvis nået et mætningspunkt. Opbremsningen i 2002 er formentlig en medvirkende årsag. Mål 17.2 er kun opnået med 85%. Der er færdiggjort 17 ph.d.-studier mod forventet 20. Opbremsningen i 2002 er formentlig en medvirkende årsag. Styrkelse af basisbevillinger Forøgelsen af DJF's basisbevilling med 41,2 mill. kr. på finansloven 2002 er blevet anvendt til finansiering af færdiggørelsen af igangværende forskningsprogrammer, hvor programmidler er bortfaldet eller reduceret (Plantekvalitet og produktionspotentialer for højværdiafgrøder, Fremtidens husdyravl, Harmoniproblemer og præcisionsdyrkning i jordbruget, Bæredygtig håndtering og udnyttelse af husdyrgødning, Husdyrvelfærd og husdyradfærd, Alternativer til antibiotiske vækstfremmere i husdyrbruget, Fremtidens husdyrproduktion med høj produkt- og miljøkvalitet, CEPROS) samt til styrkelse af myndighedsberedskabet (se s. 6). Samlet vurdering Resultatkontraktens mål er stort set blevet opfyldt, økonomien er forbedret, en medarbejdertilpasning på ca. 10% er blevet absorberet samtidigt med at det har været muligt at gennemføre en ekstraordinær indsats på strategiske områder: Myndighedsberedskab, kvalitet i forskning og rådgivning samt økonomisk styring og effektivitet. Der er iværksat et projekt til vurdering af den samfundsmæssige effekt af forskning og udvikling af jordbrugs- og fødevareforskning. DJF bidrager med en betydelig indsats med undervisning på universiteterne. DJF arbejder målrettet med at udvikle sine økonomiske og øvrige administrative systemer. 9

12 3. Årsrapporten er udarbejdet efter de almindelige regnskabsprincipper, der anvendes i staten. stallene for tidligere regnskabsår er opgjort i løbende priser. Driftsregnskabet og resultatanalyserne er opgjort udgiftsbaseret. Øvrige relevante oplysninger om regnskabspraksis fremgår af Bilag 2. spraksis Driftsregnskab Driftsregnskab samler institutionens udgifter og indtægter på underkontiene 10, 11, 20, 95 og 97. Tabel 3.1. for Danmarks JordbrugsForskning 2002 ( ) Mill. kr Budget B -R Budget Udgifter heraf lønninger Indtægter Resultat, brutto Bevilling (nettotal) Resultat, netto Udgifter og indtægter i tabel 3.1. er opgjort ekskl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr. DJF s årsresultat 2002 for den samlede virksomhed udviser et merforbrug på 20,7 mill. kr. Dette merforbrug finansieres ved anvendelse af tidligere års opsparing, der primo 2002 udgjorde 42,1 mill. kr. Ved årets begyndelse var forudsat, at hele det videreførte beløb ville blive anvendt i 2002, men som følge af forventningerne til de kommende års økonomiske udsigter er der udvist stor tilbageholdenhed smæssige forklaringer. Det samlede merforbrug på 20,7 mill. kr. fordeler sig således set i forhold til budgettet: Under indsatsområderne Fødevarer, Husdyrernæring og fysiologi, Husdyrsundhed og velfærd, Jordbrugssystemer, Plantevækst og jord, Jordbrugsteknik, Prydplanter, Plantebiologi og Plantebeskyttelse har der været et merforbrug på 20,1 mill. kr. Dette skyldes, at det på nævnte indsatsområder ikke har været muligt at nedbringe udgifterne i samme takt, som indtægterne faldt. Merforbruget dækkes af tidligere års opsparing. Indsatsområdet Husdyravl og genetik udviser et mindreforbrug på 1,1 mill. kr. Mindreforbruget kan henføres til udskydelse af projekter samt tilbageholdenhed. Under indsatsområdet Hjælpefunktioner har været et merforbrug på 5,4 mill. kr. Merforbruget dækkes af tidligere års opsparing og kan bl.a. henføres til vigende efterspørgsel inden for området, mark- og stalddrift. 10

13 Mindreforbruget på 3,7 mill. kr. under indsatsområdet Generel ledelse og administration skyldes opsparing til bl.a. overbygning af Navision Stat (ARS), implementering af nyt lønsystem (SLS) samt lederudvikling. Årets resultat fordeler sig således på hovedformål: Mill. kr FL hovedformål Indtægter Udgifter Resultat 1. Forskning og forsøg 218,5 424,3-205,8 2. Lovpligtige opgaver 11,9 13,4-1,5 3. Rekvirerede ydelser 26,4 23,7 2,7 4. Hjælpefunktioner 31,7 39,5-7,8 5. Generel ledelse 6,7 36,3-29,6 Total 295,2 537,2-242,0 Bevilling (nettotal) 221,3 221,3 Resultat, netto 516,5 537,2-20,7 Indtægter og udgifter i ovennævnte tabel er oplyst ekskl. Tilskudsfinansieret virksomheds bidrag til fællesudgifter på 39,7 mill. kr. Af større afvigelser mellem ovennævnte udgifter, 537,2 mill. kr., og Finanslov 2002, Virksomhedsoversigt, 510,9 mill. kr. skyldes omsætningsforøgelse på det forskningsmæssige område. Der henvises i øvrigt til Bilag 2. spraksis, vedr. ændringen i brugerbetalingsprincippet Bevillingsafregning og akkumuleret resultat Bevillingsafregning Tabel 3.3. Bevillingsafregning. Mill. kr. Bevilling Årets oveskud Disp. overskud der bortfalder Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 Statsvirksomhed - Netto Anlæg - Udgifter Indtægter Årets resultat for 2002, på henholdsvis 21 mill. kr. vedrørende statsvirksomhed og 13 mill. kr. vedrørende anlæg, modregnes de videreførte beløb fra foregående finansår og de akkumulerede overskud ultimo 2002 på henholdsvis 21 mill. kr. og 7 mill. kr. videreføres til det kommende finansår Akkumuleret resultat I tabel 3.4. er angivet, hvorledes de akkumulerede overskud totalt fordeler sig på de fire seneste år. 11

14 Tabel 3.4. Akkumuleret resultat. Mill. kr. Hovedkonto Ultimo 1999 Ultimo 2000 Ultimo 2001 Årets resultat Statsvirksomhed Anlæg Ultimo 2002 Det videreførte beløb under hovedkonto på 21 mill. kr. planlægges i 2003 anvendt til afvikling af igangværende forskningsprojekter efter aftale med tilskudsgiver (bl.a. EU og landbrugsog gartnerierhvervet), udskudte investeringer samt til igangsættelse af planlagte nye projekter og opgaver. Det videreførte beløb under hovedkonto på 7 mill. kr. forventes bl.a. anvendt på uk Ombygning af stalde, Forskningscenter Foulum Indtægtsdækket virksomhed, gebyrer og tilskudsfinansieret forskning samt øvrige indtægter Indtægtsdækket virksomhed Aktiviteten under det markedsstyrede område er DJF s Rekvirerede ydelser (uk 20), der udføres i tilknytning til institutionens primære formål og omfatter bl.a. analyser, afprøvning og udviklingsopgaver. Den forretningsmæssige drift omfatter rekvirerede opgaver fra især private firmaer og organisationer. Tabel 3.5. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed. Mill. kr Akkumuleret resultat 2,7 3,3 4,9 7,6 Årets resultat udgør 2,7 mill. kr., svarende til 11,4% af omsætningen, og vurderes som værende tilfredsstillende. Resultatet videreføres til forbrug i efterfølgende år Gebyrer DJF udfører efter anvisning fra Plantedirektoratet afprøvning af plantesorter. Sortsafprøvningen udføres som en kontrol- og tilsynsvirksomhed, der er gebyrbelagt. Vedrørende gebyrsatser (63 satser) henvises til Bekendtgørelse om betaling for sortslisteoptagelse og plantenyhedsbeskyttelse m.m. nr af 18. december 2000 samt fra 1. april 2002 Bekendtgørelse nr. 166 af 20. marts Aktiviteterne, der henhører under Sortsafprøvning m.v. (uk 11), er således indtægtsdækkede. Resultatopgørelsen er opgjort ekskl. moms og indgår som en del af Lovpligtige opgaver i tabel 3.2. Årets resultat opdelt på hovedformål. I henhold til RFO 2100/94 af om EU s sortsbeskyttelse har det endvidere fra den været muligt at få nye plantesorter beskyttet gennem en direkte anmeldelse til EU s sortskontor. Sortskontoret sørger herefter for en afprøvning af den anmeldte sort i de respektive medlemslande. 12

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

Årsrapport Danmarks JordbrugsForskning. April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Årsrapport Danmarks JordbrugsForskning. April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Årsrapport 2004 April 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Indholdsfortegnelse 1. Beretning...4 1.1. Virksomheden...4 1.2. Strategier...4 1.3. Overordnede resultater...5

Læs mere

Virksomhedsregnskab. Maj 2000. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Virksomhedsregnskab. Maj 2000. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Virksomhedsregnskab Maj 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning VIRKSOMHEDSREGNSKAB Indholdsfortegnelse Beretning..............................................................................

Læs mere

Jordbrugs- og fødevareforskning til samfundets bedste

Jordbrugs- og fødevareforskning til samfundets bedste Danmarks JordbrugsForskning Mission Vision Værdier og Strategi 2010 Jordbrugs- og fødevareforskning til samfundets bedste Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 6. juni

Læs mere

Årsrapport 2006. Danmarks JordbrugsForskning. April 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Årsrapport 2006. Danmarks JordbrugsForskning. April 2007. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Årsrapport 2006 April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning 1 1. Beretning 1.1. Virksomheden Danmarks JordbrugsForsknings (DJF) var indtil den 31. december 2006

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Ordinære finanslovsbevillinger 759

Ordinære finanslovsbevillinger 759 Økonomiske forhold Ordinære finanslovsbevillinger 759 Samlet oversigt milliard kroner, hvoraf godt 80 % er dækket af bevillinger, mens de 20% er betinget af indtægter. Forde- Universitetet har i 1992

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7

Årsrapport Indhold. Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Årsrapport 2003 Indhold Beretning side 2 Målrapportering side 4 Regnskab side 5 Påtegning side 7 Side 1 af 7 1: Beretning Dansk Center for Undervisningsmiljø åbnede i april 2002, hvor der blev ansat en

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI. Center for Sprogteknologi. Årsrapport

CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI. Center for Sprogteknologi. Årsrapport CENTER FOR SPROGTEKNOLOGI Center for Sprogteknologi Årsrapport 2002 Årsrapport 2002 København, April 2003 Center for Sprogteknologi Njalsgade 80 2300 København S Tlf: +45 35 32 90 90 Fax: +45 35 32 90

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008

Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag til FødevareErhvervs årsrapport 2008 Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bidrag til de regnskabsmæssige forklaringer vedrørende de af FødevareErhverv administrerede tilskud. Oversigt over bevillingskonti

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Virksomhedsregnskab. April 2002. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Virksomhedsregnskab. April 2002. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks 50 8830 Tjele Tlf: 8999 1900 Fax:

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen

Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Vejledning om ændringer i nummerstrukturen Økonomistyrelsen, juli 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Tidsplan og proces... 3 3. Bevillinger omfattet af omkostningsreformen...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder.

Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige områder. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dirkoor 11. jan. 2010 LT 13. jan. 2010 Høring hos PWC 5. februar 2010 Effektivisering af økonomistyringssøjlen på KU status 2009 og mål 2010 indenfor syv væsentlige

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K

Udkast. Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg Prins Jørgens Gård 2 1240 København K Dato 6. februar 2008 J. nr. 013-000062 Deres ref. 07-001318-11 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2013 samt Resultatbudget 2014-2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004

Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2005 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2005 Sprog Dansk Sidetal 19 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik

ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik 18. februar 2014 ÅRSREGNSKAB 2013 for Teknikimik Ilinniarfik Årsresultat (sammendrag) (alle beløb i tusind kr.) Budget Forbrug Forskel Indtægter 101.650 100.794 856 Udgifter 104.708 98.590 6.118 Årets

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016

Vejledning om Bevillingsafregning Oktober 2016 Vejledning om Bevillingsafregning 2016 Oktober 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling tirsdag den 10. marts 2009 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 10: Det samlede resultat i 2008 blev kr. 686.467. De samlede indtægter udgjorde

Læs mere

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Beskrivelse af tilskudsordning (forskning) Det Strategiske Forskningsråd Karakteristika I 2010 er der i alt afsat ca. 1 mia.kr. til strategisk

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Statistikberedskab. (økonominøgletal) K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Statistikberedskab 2014 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2014 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal)

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Statistikberedskab. (økonominøgletal) KØBENHAVNS UNIVERSITET Statistikberedskab 2016 (økonominøgletal) KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt KU s statistikberedskab 2016 hovedområdeopdelt... 1 Indledning... 2 Formålsfordeling af løn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!!

()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5  ') #!# 6) %!#!# ) * * % )* )!! !"# $#% &! '! ( % % )*!#* +!,%! -.!. ()) /001-22) 3 * *!*3 ' * % *) % )! # * 4!# 2)* * )% ) )5*3*!# 3 ) %!#)!)5 " ') #!# 6) %!#!# ) * *" % )* )!! )7!% )*) *!#5 ) ( " )5 ' % % ) 8## "!!!"! #%* #)*)"5 #!'

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet

Vejledning om udarbejdelse af. Årsrapporten 2014. under Undervisningsministeriet Vejledning om udarbejdelse af Årsrapporten 2014 for statsfinansierede selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 28. januar 2015 Journalnummer: 131.00M.271 Forord...

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø.

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Rammeaftale mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2016 1 1. Rammeaftale 1.1. Aftaleparter Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere