PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?"

Transkript

1 PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER

2 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Marts

3 DRACHMANN ADVOKATER Firmaet kan føres tilbage til ca. 1906, da sagfører V. Hansen grundlagde advokatfirmaet. I 1929 overtog landsretssagfører Engelstoft firmaet og drev dette indtil 1967, fra hvilket tidspunkt landsretssagfører C. Heiberg Sørensen overtog. I 1985 tiltrådte advokat Anders Drachmann firmaet, og blev medejer i Da han i 1995 overtog firmaet, fik det sit nuværende navn. Den 1. januar 1998 blev Morten Hansen-Nord og Jakob Vinding optaget som partnere. Efterfølgende er Søren Hansen d. 1. januar 2007 og Mette Rude Clemmesen d. 1. januar 2008 optaget som partnere. Advokatfirmaet er således det ældste nuværende advokatfirma i Helsingør Advokatfirmaet har siden sin start til dato drevet en efter tiderne moderne og omfattende advokatvirksomhed, der dækker alle branchens hovedområder med tilknyttede specialer. Firmaet yder således rådgivning til private, til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt til offentlige myndigheder. Gennem tiderne har advokatfirmaet haft forskellige beliggenheder i Helsingør, og som følge af firmaets ekspansive udvikling op gennem 90 erne, var det naturligt for firmaet at flytte til nye lokaler i FIRMAFILOSOFI HOS DRACHMANN ADVOKATER Advokatfirmaets filosofi er at tilbyde en rådgivning på et højt fagligt niveau i overensstemmelse med klienternes behov og i øvrigt prøve at tænke moderne, dynamisk og utraditionelt for at opnå de bedste resultater for vore klienter. Vi lægger vægt på at optræde loyalt, tillidsfuldt og fortroligt i forhold til vore klienter, ligesom vi prioriterer klientens specielle behov højt i forbindelse med den enkelte sag. Advokatfirmaet optræder således som vi med klienten, og vi fastholder vores engagement til sagen er helt afsluttet. Advokatfirmaets sagsbehandling er tilrettelagt således, at der er lagt afgørende vægt på, at klientens sag bliver behandlet effektivt, kompetent og hurtigt. Ved at tilsikre en konstant uddannelse af alle medarbejdere, mener vi, at vi er i stand til at yde både en generel rådgivning men at vi også herved formår at besidde en sådan specialviden, som kan hjælpe vores klient til det bedst mulige resultat i en konkret sag. ARBEJDSOMRÅDER Firmaet anvender den seneste informations- og kommunikationsteknologi, således at hver medarbejder har adgang til såvel internet som intranet samt til alle relevante databaser, herunder direkte opkobling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (elektronisk registrering af nye selskaber), tingbogen, RKI-databaser m.v. Advokatfirmaet er sig bevidst, at Helsingør i forhold til København udgør en del af provinsen, og derfor er advokatfirmaets arbejdsområder baserede på at kunne betjene privatkunder samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Netop med henblik herpå har advokatfirmaet sikret sig en viden, der er optimal til betjening af disse klienter, og vi har derfor fastholdt traditionelle arbejdsopgaver som retssager, rådgivning indenfor selskabsret og erhvervsret, virksomhedsrådgivning, skatterådgivning, rådgivning indenfor handel med fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, generationsskifte, testamenter, ægtepagter, ligesom vi rådgiver indenfor kommunalret og forvaltningsret. Endelig behandler vi konkursboer, ligesom advokatfirmaet har en RKI-autoriseret inkassoafdeling og autorisation som bobestyrer til behandling af dødsboer for det offentlige. 3

4 Indhold Indledning Formueforhold Formueforhold under samlivet Formueforhold ved samlivsophævelse Ugifte samlevende: Lejebolig Andelsbolig Ægteskab Testamente Boafgift Livsforsikringer Krydsende livsforsikringer Erstatning ved tab af forsørger Ægtefæller Børn Ugifte samlevende Hvis en af parterne dør Ved ægteskab Afslutning

5 Indledning I dag er der over en halv million mennesker, der lever papirløst sammen. Ca par har hjemmeboende fælles børn, ligesom der er mange par, der har særbørn. Hvorfor gå hen og gifte sig og er der overhovedet nogen fordel heri? Hvad er egentlig forskellen mellem at være gift og leve papirløst sammen? Det er de bemærkninger/spørgsmål man som advokat ofte hører fra par, der bor/lever sammen uden at være gift. Spørgsmålene dukker som regel op, når der er opstået konflikter, eller er sket store omvæltninger i parforholdet, men dukker til tider også op, når man i anden anledning konsulterer sin advokat. Et andet ofte stillet spørgsmål er, at selvom vi ikke er gift, kan vi så ikke blot aftale os frem til de samme rettigheder, som hvis vi havde været gift? Der hersker også en udbredt misforståelse om, at har man blot boet sammen i en årrække, er man automatisk arveberettiget efter hinanden. Som svar til ovenstående er det, som i alle andre aftaleforhold, uden betydning, hvilke samarbejdsvilkår, der er indgået, så længe det blot går godt. Derimod er aftaler vigtige, når det går knap så godt, eksempelvis i tvistsituationer eller i forhold til det offentlige, hvis der sker store omvæltninger i aftaleforholdet. Det samme er tilfældet for par, der bor sammen uden at være gift. Så længe det går godt, gør det ingen forskel, om man er gift eller ej. Derimod træder forskellene for alvor frem, såfremt der opstår en tvist i parforholdet, der måske kan ende op i en samlivsophævelse eller den ene af parterne måtte afgå ved døden. I denne pjece forsøges der i hovedtræk at gennemgå de væsentligste forskelle mellem et papirløst samliv og et ægteskab, ligesom der er knyttet nogle bemærkninger til, hvilke forholdsregler man under alle omstændigheder bør tage sig, såfremt man vælger at bo sammen uden at være gift. Generelt kan man dog sige, at de væsentligste forskelle giver sig udtryk i deling af formueforholdet, og hvorledes der skal rådes over formuen, når der sker en samlivsophævelse eller den ene af de samlevende måtte afgå ved døden. Formålet med denne pjece er alene at gøre læseren opmærksom på de problemstillinger, man skal gøre sig sine overvejelser over, når man vælger at bo papirløst sammen. Pjecen skal altså ikke betragtes som en gyldig løsning på de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med større omvæltninger i samlivet. Det er tilrådeligt, at man kontakter sin egen advokat med henblik på en analyse af behov for at oprette særskilte aftaler under samlivet samt med bistand om udarbejdelse af nødvendige aftaler i den forbindelse. 5

6 Formueforhold Begrebet formueforhold dækker over de samlevendes situation i videste forstand. Det vil sige, at formueforholdet dels gælder formuen i form af opsparing, andre værdier, herunder forsikringsforhold, i hvilket omfang den ene af parterne hæfter for den andens gæld, samt skatteforhold i øvrigt. Formueforhold under samlivet Som udgangspunkt er der intet økonomisk fællesskab mellem to ugifte samlevende. Der er imidlertid intet til hinder for, at ugifte samlevende frit kan aftale, hvorledes de vil indrette deres økonomi. En aftale er gyldig såvel mundtlig som skriftlig, men af hensyn til bevisværdien af en aftale, er det en overordentlig god idé at gøre samtlige aftaler skriftlige. Dette er særligt vigtigt i papirløse samlivsforhold, idet dette kan have direkte konsekvenser, dels i forbindelse med en eventuel samlivsophævelse, men også i forholdet til skatteforvaltningen. Det er også væsentligt for papirløse samlevende, at de formelle ejerforhold er i orden, se nedenfor. Følgende hovedtræk gælder for økonomi under samlivet man hæfter ikke for hinandens gæld, heller ikke skattegæld, medmindre der er indgået særskilte aftaler herom, den der formelt ejer et formuegode, ejer som altovervejende hovedregel også formuegodet reelt, det er ikke muligt at overføre eventuelt underskud eller uudnyttet personfradrag fra den ene part til den anden, og skatteforvaltningen accepterer alene en fordeling af renteudgifter i overensstemmelse med det formelle ejerskab. Dvs. såfremt manden ejer ejendommen, har kvinden ingen mulighed for at fradrage eventuelle renteudgifter på terminer i sin indkomst, uagtet at det eventuelt måtte være det økonomiske mest fornuftige, eksempelvis hvis manden i det pågældende år ikke har haft indtægter, hvorfor han ikke har kunnet udnytte rentefradraget, gaver mellem ugifte samlevende er skatte- og afgiftsfri op til beløb på kr ,00 (2010 niveau), hvis man har boet sammen i mere end 2 år (dokumentation i form af folkeregisterattest). Gaver derudover er belagt med en gaveafgift på 15%. 6

7 I ægteskab: Ægtefæller beskattes som udgangspunkt hver for sig, men udgangspunktet fraviges på en række punkter, idet den ene ægtefælle kan udnytte fradrag, som den anden ægtefælle ikke selv har mulighed for at udnytte. Negativ skattepligtig indkomst, skattemæssig værdi af uudnyttede personfradrag, negativ kapitalindkomst og uudnyttede grundbeløb for beskatning af aktieindkomst kan således overføres til den anden ægtefælle til modregning i dennes skattepligtige indkomst. For så vidt angår skattegæld, der er stiftet under ægteskabet, hæfter den af ægtefællerne, der ikke har stiftet skattegælden, subsidiært i forhold til den af ægtefællerne, der har stiftet skattegælden. Dette forudsætter dog, at skattemyndighederne har rettet kravet mod den af ægtefællerne, der ikke har stiftet skattegælden, inden parterne har afbrudt samlivet. Den ene ægtefælles restskat modregnes automatisk i den anden ægtefælles eventuelle overskydende skat. Er du gift, kan du som udgangspunkt kun fratrække de renteudgifter, som vedrører lån, som du selv hæfter for. Du kan således ikke fratrække renterne på din ægtefælles gæld, og er der tale om fælles gæld, skal rentefradragene fordeles mellem jer i overensstemmelse med jeres indbyrdes hæftelsesforhold. Det gælder, selv om du måtte have betalt renteudgifterne for din ægtefælle. Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfri dog skal man være opmærksom på en eventuel oprettelse af gaveægtepagt. Formueforhold ved samlivsophævelse Ugifte samlevende: Som altovervejende hovedregel ændres der ikke på parternes økonomiske situation i forbindelse med en samlivsophævelse. Dvs. at den i hvis navn formuegodet står, beholder dette formuegode, og man hæfter for sin egen gæld. Dette gælder som altovervejende hovedregel, uanset formuegodets art. Står begge parter som ejer af formuegodet, kræves der enighed om, hvad der skal ske med dette formuegode, enten at den ene part afkøber den anden part, eller at formuegodet sælges bedst muligt. Er det ikke muligt at opnå en sådan aftale hvad der ofte kan være vanskeligt i forbindelse med samlivsophævelse, da parterne i de situationer sjældent taler sammen er der ingen anden udvej, end at formuegodet sælges bedst muligt i en offentlig auktion via den lokale fogedret. Det kan altså være ganske uoverskueligt, hvorledes der skal forholdes med de enkelte formuegenstande. Situationen er typisk i de tilfælde, hvor parterne under samlivet har erhvervet en fast ejendom, men hvor manden, under hensyntagen til en mere eller mindre fasttømret tradition, står som formel ejer af ejendommen. En sådan ejendom vil gennem et årigt samliv dels være steget væsentligt i værdi, men restgælden vil også typisk være nedbragt væsentligt og i visse tilfælde til 0 kroner. Ejendommen repræsenterer derfor en ikke uvæsentlig værdi. 7

8 Det vil i den situation være fristende for kvinden at gøre gældende, at selvom manden måtte stå som formel ejer af ejendommen, er ejendommen reelt et sameje, og at der i hvert fald under samlivets forhold er opstået et sameje parterne imellem. Praksis viser imidlertid, at eftersom der ikke foreligger udtrykkelige aftaler herom, da har kvinden overordentligt vanskeligt ved at dokumentere, at der er opstået et sameje, og kvinden vil som udgangspunkt være afskåret fra at gøre krav på halvdelen af friværdien i ejendommen. Til tider vil kvinden kunne få medhold i krav om kompensation som følge af, at manden måske ikke har haft mulighed/råd til at sidde i ejendommen alene, og det alene er kvindens bidrag til fællesøkonomien, der har muliggjort den opsparing i ejendommen, som faktuelt er sket. Det er muligt, at kvinden med denne argumentation vil kunne få medhold i et kompensationskrav, men kompensationen vil typisk være et symbolsk beløb, særligt i forhold til halvdelen af friværdien af ejendommen, som kvinden med rimelighed ville have været berettiget til. Det hænder også, at parterne ophæver samlivet i fælles forståelse, og hvor manden typisk vil tilbyde kvinden halvdelen af friværdien i ejendommen under hensyntagen til den samme argumentation, nemlig at ejendommen er erhvervet under samlivet, at manden alene har kunnet foretage en opsparing i ejendommen som følge af kvindens bidrag til fællesøkonomien og rimelighedsbetragtninger i øvrigt. Dermed er den hellige grav imidlertid ikke velbevaret. En sådan aftale vil meget vel kunne risikere at blive tilsidesat af den lokale skatteforvaltning, hvorefter delingen vil blive betragtet som en gave mellem parterne. Eftersom gaven ikke er givet under samlivet, vil kvinden svare skat af delingen som almindelig indkomstskat. Lejebolig Begge parter har underskrevet lejeaftalen: Kan der ikke opnås enighed om, hvem der skal fortsætte lejemålet, kan retten træffe en afgørelse herom. Parterne er principielt ligestillet, og der stilles ikke særlige krav for at slette den ene af parterne som lejer. Kun den ene part har underskrevet lejeaftalen: Har parterne haft fælles husstand i to år (folkeregisterattest) kan retten fortsat afgøre, hvem der skal fortsætte lejemålet, såfremt der ikke kan opnås enighed herom. Til forskel fra at begge parter har underskrevet lejeaftalen, skal der dog særlige grunde til, at retten vil træffe afgørelse om lejerskifte. Udlejer skal normalt acceptere et sådan lejerskifter. Andelsbolig Hvad der er anført om lejerboliger, gælder som udgangspunkt også for andelsboliger. Indgå aftaler! Som det fremgår af ovenstående, er det særdeles vigtigt, at ugifte samlevende indgår udtrykkelige og tydelige aftaler om, hvorledes der skal forholdes med de enkelte formuegoder 8

9 i tilfælde af samlivsophævelse, ligesom det er vigtigt, at man gør sig nøje overvejelser omkring det formelle ejerskab af de enkelte formuegoder. Endvidere er det overordentligt vigtigt, at disse aftaler holdes a jour, således at der principielt skal indgås ny aftale for hver gang et formuegode erstattes af et nyt formuegode. Advokatens rolle i så henseender er vigtig, idet han er vant til at formulere klare aftaler, der ikke senere bør kunne misforstås. Ægteskab Under ægteskaber er der, medmindre der er aftalt andet, almindeligt fælleseje. Det er en udbredt misforståelse, at fælleseje er ensbetydende med, at man ejer formuegenstande i fællesskab. Dette er ikke tilfældet, idet fælleseje alene er et familieretligt begreb. Hvis ting ejes i fællesskab, er der tale om et sameje. Under ægteskabet har hver ægtefælle som altovervejende hovedregel særråden og særhæften, dvs. at hver ægtefælle råder over de aktiver, der tilhører ægtefællen, og ægtefællen hæfter for egen gæld. Ægtefællerne hæfter således ikke for hinandens gæld. Driver manden for eksempel en personligt ejet virksomhed, hæfter hustruen ikke for gæld opstået i virksomheden. Familiens hus repræsenterer en væsentlig formue for familien. Hvis ejendommen står i hustruens navn, vil mandens kreditorer ikke kunne foretage udlæg i ejendommen, hvis manden måtte blive betalingsdygtig, herunder blive erklæret konkurs. Dette gælder uanset om ejendommen tilhører hustruens særeje eller ejendommen i øvrigt er fælleseje. Hvis manden måtte blive betalingsudygtig, herunder blive erklæret konkurs, vil mandens kreditorer ikke kunne foretage udlæg i ejendommen, der tilhører hustruen. Det er først i forbindelse med en separation/skilsmisse eller ved dødsfald, at begrebet fælleseje får en retlig betydning, forstået således, at de formuegenstande, der er omfattet af fællesejet indgår i en samlet bodeling. I forbindelse med en bodeling deler man kun nettoformuen. Dvs. at hvis det under opgørelsen af ægtefællernes bodel viser sig, at hustruen har aktiver for kr ,00 og passiver for kr ,00, har hun en nettoformue på kr ,00, som skal deles parterne imellem. Hvis manden samtidig har aktiver for kr ,00 og passiver for kr ,00, er hans formue negativ. Denne formue skal ikke deles. Nettoresultatet er, at hustruen skal aflevere kr ,00 til manden, svarende til halvdelen af hendes nettoformue. I forbindelse med formuedelingen er det endvidere muligt at aftale en skævdeling, uden at dette vil få skattemæssige konsekvenser. 9

10 Ved dødsfald arv Ugifte samlevende: Ingen aftaler: Det er vigtigt at notere sig, at uanset hvor længe et par har boet sammen uden at være gift, opstår der ikke en automatisk arveret de samlevende imellem. Dvs. at såfremt der er børn enten i samlivet eller afdøde har særbørn, vil hele arven gå til disse børn. Såfremt der ikke er børn i samlivet eller hvis afdøde ikke har særbørn, vil arven alternativt gå til afdødes forældre og i deres manglende tilstedeværelse afdødes søskende eller deres børn. I arverækkefølgen indgår også afdødes bedsteforældre. I fald afdøde ikke måtte efterlade sig legale arvinger, vil afdødes formue gå til staten. En ting er dog helt sikkert, afdødes samlever vil ikke arve en eneste krone, medmindre der er oprettet et testamente. Testamente Som det fremgår af ovennævnte, er det overordentligt vigtigt, at ugifte samlevende opretter et testamente (typisk gensidigt testamente), hvor man har gjort længstlevende til ens universalarving i parforholdet. Testamentet skal leve op til visse formkrav, hvorfor det er en god idé at lade en advokat udarbejde testamentet. Hvor meget kan længstlevende arve: Efterlader førstafdøde sig ingen børn, har længstlevende mulighed for at arve op til hele førstafdødes formue. Efterlader førstafdøde sig imidlertid børn, det være sig i form af særbørn eller fællesbørn, har disse ret til en tvangsarv, svarende til 1/4 af førstafdødes formue. Dvs. at længstlevende kan arve 3/4 af førstafdødes formue. Som noget nyt er der i arveloven indført en regel om, at arvelader ved testamente kan begrænse arvelodden til hvert af sine børn til en værdi af kr. i (Beløbsgrænsen reguleres årligt). Det resterende kan derefter testamenteres til fordel for længstlevende. Er børnene mindreårige, skal formuen efter førstafdøde opgøres kontant og værdien skal deponeres i et af statsamtet godkendt forvaltningsinstitut. Dvs. længstlevende kan ikke, eller kun i meget begrænset omfang, disponere over denne formue, heller ikke til børnenes bedste. Længstlevende kan ikke sidde i uskiftet bo med børnene. Med den nye arvelov, som trådte i kraft 1. januar 2008, er der til supplering af friarven, under opfyldelse af visse betingelser, mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Heri kan man bestemme, at en samlever skal arve, som var man ægtefæller. Det betyder, at såfremt arvelader efterlader sig børn vil samleveren arve 1/2 af arvebeholdningen 10

11 og børnene 1/2 til lige deling. Kombineres et udvidet samlever testamente med testation af friarven til fordel for samleveren, vil samleveren således kunne begunstiges med 7/8 af arvebeholdningen. Ved oprettelsen af et udvidet samlever testamente, kræves det, at man skal kunne indgå ægteskab med hinanden og ikke har oprettet et tilsvarende testamente til fordel for en anden. Ved dødsfaldstidspunktet skal yderligere betingelser være opfyldt, nemlig, at man lever sammen på fælles bopæl og venter, har, havde eller har haft et fælles barn eller har levet sammen på den fælles bopæl i ægteskabslignede forhold de sidste 2 år. Boafgift Boafgift er den afgift, arvinger betaler til staten, når der arves et givet beløb. I det omfang der er oprettet et testamente til fordel for længstlevende, skal længstlevende betale en boafgift efter nedenstående regler: Har parterne boet sammen i mindst to år før dødsfaldet, indtræder boafgiften med 15% efter et bundfradrag, der i 2010 udgør kr ,00. Har parterne imidlertid ikke boet sammen i to år eller mere før dødsfaldet indtræder, er boafgiften fortsat 15% med yderligere tillægsboafgift på 25%. Dvs. at såfremt arven lyder, stor kr ,00, regnes arveafgiften som følger: kr ,00 Bundfradrag kr ,00 Afgiftspligtigt grundbeløb kr ,00 Hvis parterne havde været samlevende mere end to år ved dødsfaldets indtræden, betales: Boafgift, 15% kr ,00 I alt arver samleveren kr ,00 Såfremt parterne ikke havde været samlevende i mere end to år ved dødsfaldets indtræden, betales: Afgiftspligtigt grundbeløb kr ,00 Boafgift, 15% kr ,00 Beregningsgrundlag for tillægsboafgift kr ,00 Yderligere tillægsboafgift, 25% kr ,75 I alt arver samleveren kr ,25 11

12 Livsforsikringer Er intet andet aftalt, vil en livsforsikringspolice, tegnet inden 1. januar 2008, komme til udbetaling til nærmeste pårørende i tilfælde af død. Nærmeste pårørende er defineret i forsikringsaftalelovens 105, hvorefter nærmeste pårørende i rækkefølge er: Afdødes ægtefælle Afdødes børn Arvinger i henhold til testamente Hvis afdøde ikke efterlader sig børn, skal det bemærkes, at en samlever ikke betragtes som nærmeste pårørende, hvis ikke samleveren er indsat som arving i henhold til testamente. Forsikringer tegnet inden 1. januar 2008 vil således komme til udbetaling til afdødes bo og deles i henhold til de legale arveregler, hvis ikke samleveren er indsat i testamente eller som begunstigede i afdødes forsikring. Derfor er det vigtigt også i den forbindelse, at der oprettes et testamente og/eller tages stilling til begunstigede i livsforsikringspolicer. For livsforsikringer tegnet efter 1. januar 2008 ændres begrebet nærmeste pårørende således, at rækkefælgen herefter er: Afdødes ægtefælle Afdødes samlever Afdødes børn Arvinger i henhold til testamentet En samlever bliver imidlertid kun anset for omfattet af nærmeste pårørende, såfremt man på dødsfaldstidspunktet bor sammen, og venter, har eller har haft et fælles barn eller har boet sammen de seneste 2 år forud for dødsfaldet. En allerede tegnet livsforsikring pr. 1. januar 2008 omfatter ikke automatisk din samlever. Du skal således kontakte dit forsikringsselskab for at sikre dig dette. Krydsende livsforsikringer Indledningsvis skal bemærkes, at der skal betales boafgift af den fulde forsikringssum (uden fradrag af standardbundfradraget). Dvs. at den længstlevende samlever skal betale 15% i boafgift, eventuelt med tillæg af 25%. Det kaldes for en krydsende livsforsikring, hvis hver især tegner en livsforsikring på den anden parts liv. Vælger man den løsning, kan man dels undgå at skulle acceptere eventuelle børns krav på tvangsarv, dels undgå at betale boafgift af forsikringssummen, idet længstlevende jo allerede i forvejen er ejer af forsikringen. Løsningen er imidlertid kun mulig, hvis den, der har tegnet forsikringen på den anden parts liv, også reelt er den, der foretager indbetalinger på præmien. 12

13 Erstatning ved tab af forsørger Hvis en samlever dør, har den anden samlever samme ret til erstatning ved tab af forsørger som en efterladt ægtefælle ville have. Der gælder intet krav om samlivets varighed. Reglen modificeres dog såfremt erstatning opstår efter en arbejdsulykke, idet arbejdsskadeforsikringsloven da kun gælder for en samlever, hvor samlivet har varet i mindst to år. Ægtefæller Såfremt der ikke er oprettet testamente, arver den efterlevende ægtefælle som udgangspunkt 1/2 af førstafdødes formue. Den efterlevende ægtefælle kan kræve at sidde i uskiftet bo med eventuelle fællesbørn. Den efterlevende ægtefælle betaler ikke boafgift efter førstafdøde. Livsforsikringer går ubeskåret til længstlevende ægtefælle, blot der i forsikringsvilkårene er indsat nærmeste pårørende som begunstiget (hvilket er standard). Børn Børn af ugifte samlevende har stort set samme rettigheder som børn, hvis forældre er gift, ligesom ugifte forældre naturligt har stort set samme pligter overfor deres børn, som hvis de var gift. Ugifte samlevende Hvis faderskabet er fastslået, det være sig i form af en anerkendelse fra barnets mor og far eller dom efter børneloven, og far og mor har fælles folkeregisteradresse eller har haft dette inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel, vil der være fælles forældremyndighed. Hvis parternes samliv ophæves, vil den én gang fastslåede fælles forældremyndighed bibeholdes og kan kun ændres, såfremt der indgås en aftale herom parterne imellem, eller der gives dom herfor. Er faderskabet ikke anerkendt, er det barnets mor, der vil have forældremyndigheden alene, idet denne dog kan ændres, såfremt faderskabet senere fastslås. Hvis forældremyndighedsindehaveren dør: Som udgangspunkt vil den efterlevende samlever få overført forældremyndigheden fra afdøde. Dette sker imidlertid ikke automatisk, men først efter en vurdering, foretaget af det lokale statsamt. Aftale I langt de fleste tilfælde aftales der fælles forældremyndighed for fællesbørn mellem ugifte samlevende. 13

14 Hvis samlivet ophæves uenighed om fortsat forældremyndighed Hvis der under samlivet er etableret fælles forældremyndighed, vil den fælles forældremyndighed fortsætte efter en eventuel samlivsophævelse. Det er i sidste instans retten, der træffer afgørelse om, hvorvidt der fortsat skal være fælles forældremyndighed og i givet fald, hvem af forældrene, der skal være bopælsforælder. Retten kan også vælge at ophæve den fælles forældremyndighed og tillægge denne til den ene af forældrene, men det kræver tungt vejende grunde at ophæve den fælles forældremyndighed. Hvis en af parterne dør Forældremyndigheden forbliver automatisk hos den overlevende part. Ved ægteskab For børn født i ægteskab er der formodning for, at manden er fader til barnet, uden at der skal foreligge en anerkendelse af faderskabet fra moderen eller dom herfor. Der foreligger derfor automatisk fælles forældremyndighed for børn født i ægteskab. Rettighederne er for ægtefæller herefter de samme som for ugifte samlevende, der har fælles forældremyndighed. Afslutning Som det fremgår af det foranstående, er det overordentligt vigtigt, at man som papirløst par gør sig nøje overvejelser om, hvorvidt der bør indgås ægteskab, og i benægtende fald overvejelser om, hvilke samlivsaftaler, der skal indgås. Det kan meget ofte være ganske uoverskueligt, hvorfor det tilrådes at du retter henvendelse til din advokat, der bør kunne analysere jeres behov, yde jer den nødvendige rådgivning i forbindelse med indgåelse af diverse aftaler, samt udfærdige aftalerne for jer. Det er muligt, at I føler, at det p.t. ikke er nødvendigt at indgå sådanne aftaler, men det er nødvendigt, at man gør sig sine overvejelser herom. 14

15 Nordhavnsvej 1 Strandpromenaden Grønnehavevej Allégade Havnegade Trækbanen Kulturhavn Kronborg I. L.Tvedesvej Kronborgvej Kongevejen Stengade Jernbanevej Kronborg Nordhavnsvej 1, 2. sal Postbox 199 DK-3000 Helsingør Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl

16 Vidste du at samlevende ikke hæfter for hinandens gæld, at den, der formelt ejer et aktivt oftest også ejer det reelt, at samlevende ikke som udgangspunkt har fælles forældremyndighed, at samlevende ikke automatisk arver hinanden, at samlevende ikke kan hensidde i uskiftet bo. Spørg din advokat DRACHMANN ADVOKATER Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør Tlf , Telefax ,

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor INKASSO Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af

Læs mere

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Ægtefællers formuer. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Ægtefællers formuer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selv når der er almindeligt formuefællesskab mellem ægtefællerne, kan det have betydning, hvem der ejer hvad. Det gælder i henseende

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG DRACHMANN ADVOKATER > Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Familiens juridiske håndbog

Familiens juridiske håndbog Familiens juridiske håndbog Indhold Tid til et familietjek?.... 3 Fælleseje og særeje.... 4 Ugifte Fælleseje Gæld Særeje Bryllup i udlandet Familiens forsikringer.... 7 Hvem ejer pensionen?... 8 Ønsker

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse

Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse - 1 06.13.2017-44 (20171104) Fælles lån mellem ægtefæller og samlevende Afvikling af fælles lån ved skilsmisse eller samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når ægtefæller eller

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere

KØB AF FAST EJENDOM. Information til købere KØB AF FAST EJENDOM Information til købere Kære boligkøber Når du skal købe hus eller ejerlejlighed, er du formentlig i gang med at foretage et af dit livs vigtigste investeringer. Der er mange ting at

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente...

Fælleseje og særeje... 4. Familiens forsikringer... 6. Hvem ejer pensionen?... 8. Hvem får hvad, hvis I skal skilles?... 8. Arv og testamente... Ægteskabsmanual Indhold Fælleseje og særeje.... 4 Familiens forsikringer.... 6 Hvem ejer pensionen?... 8 Hvem får hvad, hvis I skal skilles?.... 8 Arv og testamente....13 Forældremyndighed....13 Børnetestamente....14

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler.

Såvel for arveforhold som for afgiftsforhold kan der etableres væsentlige forbedringer i forhold til disse franske regler. Franske arveforhold Af Max Ulrich Klinker, advokat, og Bertil Jacobi, advokat Generelt De fleste indehavere af et hus eller en lejlighed i Frankrig i dag er opmærksomme på det fornuftige i at sikre den

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Dødsboer med aktiver i udlandet

Dødsboer med aktiver i udlandet - 1 Dødsboer med aktiver i udlandet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere danskere end tidligere har formue ikke blot i Danmark, men også i udlandet. Det kan give problemer ved dødsfald,

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest

Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest - 1 Julen er hjerternes og gavernes - og undertiden SKAT s fest Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Julen er hjerternes og gavernes fest. Med store gaver kan det også blive til skattevæsenets

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling

Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling - 1 Når samlivet ophæves - Overførelse af værdier mellem ugifte samlevende Bodeling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom fra Østre Landsret kaster lys på beskatningen, når ugifte samlevende

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Fransk arveret og franske arveafgifter

Fransk arveret og franske arveafgifter Fransk arveret og franske arveafgifter De færreste danskere er opmærksomme på, at deres franske bolig er underlagt fransk arveret, selvom der kun er tale om en feriebolig og ejerne er fast bosiddende i

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Gaver, arveforskud og arv

Gaver, arveforskud og arv - 1 06.13.2017-39 (20170930) Gaver, arveforskud og arv Gaver, arveforskud og arv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ikke sjældent har forældre i den tredje alder et ønske om at give børn og

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere