PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?"

Transkript

1 PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER

2 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Marts

3 DRACHMANN ADVOKATER Firmaet kan føres tilbage til ca. 1906, da sagfører V. Hansen grundlagde advokatfirmaet. I 1929 overtog landsretssagfører Engelstoft firmaet og drev dette indtil 1967, fra hvilket tidspunkt landsretssagfører C. Heiberg Sørensen overtog. I 1985 tiltrådte advokat Anders Drachmann firmaet, og blev medejer i Da han i 1995 overtog firmaet, fik det sit nuværende navn. Den 1. januar 1998 blev Morten Hansen-Nord og Jakob Vinding optaget som partnere. Efterfølgende er Søren Hansen d. 1. januar 2007 og Mette Rude Clemmesen d. 1. januar 2008 optaget som partnere. Advokatfirmaet er således det ældste nuværende advokatfirma i Helsingør Advokatfirmaet har siden sin start til dato drevet en efter tiderne moderne og omfattende advokatvirksomhed, der dækker alle branchens hovedområder med tilknyttede specialer. Firmaet yder således rådgivning til private, til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt til offentlige myndigheder. Gennem tiderne har advokatfirmaet haft forskellige beliggenheder i Helsingør, og som følge af firmaets ekspansive udvikling op gennem 90 erne, var det naturligt for firmaet at flytte til nye lokaler i FIRMAFILOSOFI HOS DRACHMANN ADVOKATER Advokatfirmaets filosofi er at tilbyde en rådgivning på et højt fagligt niveau i overensstemmelse med klienternes behov og i øvrigt prøve at tænke moderne, dynamisk og utraditionelt for at opnå de bedste resultater for vore klienter. Vi lægger vægt på at optræde loyalt, tillidsfuldt og fortroligt i forhold til vore klienter, ligesom vi prioriterer klientens specielle behov højt i forbindelse med den enkelte sag. Advokatfirmaet optræder således som vi med klienten, og vi fastholder vores engagement til sagen er helt afsluttet. Advokatfirmaets sagsbehandling er tilrettelagt således, at der er lagt afgørende vægt på, at klientens sag bliver behandlet effektivt, kompetent og hurtigt. Ved at tilsikre en konstant uddannelse af alle medarbejdere, mener vi, at vi er i stand til at yde både en generel rådgivning men at vi også herved formår at besidde en sådan specialviden, som kan hjælpe vores klient til det bedst mulige resultat i en konkret sag. ARBEJDSOMRÅDER Firmaet anvender den seneste informations- og kommunikationsteknologi, således at hver medarbejder har adgang til såvel internet som intranet samt til alle relevante databaser, herunder direkte opkobling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (elektronisk registrering af nye selskaber), tingbogen, RKI-databaser m.v. Advokatfirmaet er sig bevidst, at Helsingør i forhold til København udgør en del af provinsen, og derfor er advokatfirmaets arbejdsområder baserede på at kunne betjene privatkunder samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Netop med henblik herpå har advokatfirmaet sikret sig en viden, der er optimal til betjening af disse klienter, og vi har derfor fastholdt traditionelle arbejdsopgaver som retssager, rådgivning indenfor selskabsret og erhvervsret, virksomhedsrådgivning, skatterådgivning, rådgivning indenfor handel med fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, generationsskifte, testamenter, ægtepagter, ligesom vi rådgiver indenfor kommunalret og forvaltningsret. Endelig behandler vi konkursboer, ligesom advokatfirmaet har en RKI-autoriseret inkassoafdeling og autorisation som bobestyrer til behandling af dødsboer for det offentlige. 3

4 Indhold Indledning Formueforhold Formueforhold under samlivet Formueforhold ved samlivsophævelse Ugifte samlevende: Lejebolig Andelsbolig Ægteskab Testamente Boafgift Livsforsikringer Krydsende livsforsikringer Erstatning ved tab af forsørger Ægtefæller Børn Ugifte samlevende Hvis en af parterne dør Ved ægteskab Afslutning

5 Indledning I dag er der over en halv million mennesker, der lever papirløst sammen. Ca par har hjemmeboende fælles børn, ligesom der er mange par, der har særbørn. Hvorfor gå hen og gifte sig og er der overhovedet nogen fordel heri? Hvad er egentlig forskellen mellem at være gift og leve papirløst sammen? Det er de bemærkninger/spørgsmål man som advokat ofte hører fra par, der bor/lever sammen uden at være gift. Spørgsmålene dukker som regel op, når der er opstået konflikter, eller er sket store omvæltninger i parforholdet, men dukker til tider også op, når man i anden anledning konsulterer sin advokat. Et andet ofte stillet spørgsmål er, at selvom vi ikke er gift, kan vi så ikke blot aftale os frem til de samme rettigheder, som hvis vi havde været gift? Der hersker også en udbredt misforståelse om, at har man blot boet sammen i en årrække, er man automatisk arveberettiget efter hinanden. Som svar til ovenstående er det, som i alle andre aftaleforhold, uden betydning, hvilke samarbejdsvilkår, der er indgået, så længe det blot går godt. Derimod er aftaler vigtige, når det går knap så godt, eksempelvis i tvistsituationer eller i forhold til det offentlige, hvis der sker store omvæltninger i aftaleforholdet. Det samme er tilfældet for par, der bor sammen uden at være gift. Så længe det går godt, gør det ingen forskel, om man er gift eller ej. Derimod træder forskellene for alvor frem, såfremt der opstår en tvist i parforholdet, der måske kan ende op i en samlivsophævelse eller den ene af parterne måtte afgå ved døden. I denne pjece forsøges der i hovedtræk at gennemgå de væsentligste forskelle mellem et papirløst samliv og et ægteskab, ligesom der er knyttet nogle bemærkninger til, hvilke forholdsregler man under alle omstændigheder bør tage sig, såfremt man vælger at bo sammen uden at være gift. Generelt kan man dog sige, at de væsentligste forskelle giver sig udtryk i deling af formueforholdet, og hvorledes der skal rådes over formuen, når der sker en samlivsophævelse eller den ene af de samlevende måtte afgå ved døden. Formålet med denne pjece er alene at gøre læseren opmærksom på de problemstillinger, man skal gøre sig sine overvejelser over, når man vælger at bo papirløst sammen. Pjecen skal altså ikke betragtes som en gyldig løsning på de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med større omvæltninger i samlivet. Det er tilrådeligt, at man kontakter sin egen advokat med henblik på en analyse af behov for at oprette særskilte aftaler under samlivet samt med bistand om udarbejdelse af nødvendige aftaler i den forbindelse. 5

6 Formueforhold Begrebet formueforhold dækker over de samlevendes situation i videste forstand. Det vil sige, at formueforholdet dels gælder formuen i form af opsparing, andre værdier, herunder forsikringsforhold, i hvilket omfang den ene af parterne hæfter for den andens gæld, samt skatteforhold i øvrigt. Formueforhold under samlivet Som udgangspunkt er der intet økonomisk fællesskab mellem to ugifte samlevende. Der er imidlertid intet til hinder for, at ugifte samlevende frit kan aftale, hvorledes de vil indrette deres økonomi. En aftale er gyldig såvel mundtlig som skriftlig, men af hensyn til bevisværdien af en aftale, er det en overordentlig god idé at gøre samtlige aftaler skriftlige. Dette er særligt vigtigt i papirløse samlivsforhold, idet dette kan have direkte konsekvenser, dels i forbindelse med en eventuel samlivsophævelse, men også i forholdet til skatteforvaltningen. Det er også væsentligt for papirløse samlevende, at de formelle ejerforhold er i orden, se nedenfor. Følgende hovedtræk gælder for økonomi under samlivet man hæfter ikke for hinandens gæld, heller ikke skattegæld, medmindre der er indgået særskilte aftaler herom, den der formelt ejer et formuegode, ejer som altovervejende hovedregel også formuegodet reelt, det er ikke muligt at overføre eventuelt underskud eller uudnyttet personfradrag fra den ene part til den anden, og skatteforvaltningen accepterer alene en fordeling af renteudgifter i overensstemmelse med det formelle ejerskab. Dvs. såfremt manden ejer ejendommen, har kvinden ingen mulighed for at fradrage eventuelle renteudgifter på terminer i sin indkomst, uagtet at det eventuelt måtte være det økonomiske mest fornuftige, eksempelvis hvis manden i det pågældende år ikke har haft indtægter, hvorfor han ikke har kunnet udnytte rentefradraget, gaver mellem ugifte samlevende er skatte- og afgiftsfri op til beløb på kr ,00 (2010 niveau), hvis man har boet sammen i mere end 2 år (dokumentation i form af folkeregisterattest). Gaver derudover er belagt med en gaveafgift på 15%. 6

7 I ægteskab: Ægtefæller beskattes som udgangspunkt hver for sig, men udgangspunktet fraviges på en række punkter, idet den ene ægtefælle kan udnytte fradrag, som den anden ægtefælle ikke selv har mulighed for at udnytte. Negativ skattepligtig indkomst, skattemæssig værdi af uudnyttede personfradrag, negativ kapitalindkomst og uudnyttede grundbeløb for beskatning af aktieindkomst kan således overføres til den anden ægtefælle til modregning i dennes skattepligtige indkomst. For så vidt angår skattegæld, der er stiftet under ægteskabet, hæfter den af ægtefællerne, der ikke har stiftet skattegælden, subsidiært i forhold til den af ægtefællerne, der har stiftet skattegælden. Dette forudsætter dog, at skattemyndighederne har rettet kravet mod den af ægtefællerne, der ikke har stiftet skattegælden, inden parterne har afbrudt samlivet. Den ene ægtefælles restskat modregnes automatisk i den anden ægtefælles eventuelle overskydende skat. Er du gift, kan du som udgangspunkt kun fratrække de renteudgifter, som vedrører lån, som du selv hæfter for. Du kan således ikke fratrække renterne på din ægtefælles gæld, og er der tale om fælles gæld, skal rentefradragene fordeles mellem jer i overensstemmelse med jeres indbyrdes hæftelsesforhold. Det gælder, selv om du måtte have betalt renteudgifterne for din ægtefælle. Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfri dog skal man være opmærksom på en eventuel oprettelse af gaveægtepagt. Formueforhold ved samlivsophævelse Ugifte samlevende: Som altovervejende hovedregel ændres der ikke på parternes økonomiske situation i forbindelse med en samlivsophævelse. Dvs. at den i hvis navn formuegodet står, beholder dette formuegode, og man hæfter for sin egen gæld. Dette gælder som altovervejende hovedregel, uanset formuegodets art. Står begge parter som ejer af formuegodet, kræves der enighed om, hvad der skal ske med dette formuegode, enten at den ene part afkøber den anden part, eller at formuegodet sælges bedst muligt. Er det ikke muligt at opnå en sådan aftale hvad der ofte kan være vanskeligt i forbindelse med samlivsophævelse, da parterne i de situationer sjældent taler sammen er der ingen anden udvej, end at formuegodet sælges bedst muligt i en offentlig auktion via den lokale fogedret. Det kan altså være ganske uoverskueligt, hvorledes der skal forholdes med de enkelte formuegenstande. Situationen er typisk i de tilfælde, hvor parterne under samlivet har erhvervet en fast ejendom, men hvor manden, under hensyntagen til en mere eller mindre fasttømret tradition, står som formel ejer af ejendommen. En sådan ejendom vil gennem et årigt samliv dels være steget væsentligt i værdi, men restgælden vil også typisk være nedbragt væsentligt og i visse tilfælde til 0 kroner. Ejendommen repræsenterer derfor en ikke uvæsentlig værdi. 7

8 Det vil i den situation være fristende for kvinden at gøre gældende, at selvom manden måtte stå som formel ejer af ejendommen, er ejendommen reelt et sameje, og at der i hvert fald under samlivets forhold er opstået et sameje parterne imellem. Praksis viser imidlertid, at eftersom der ikke foreligger udtrykkelige aftaler herom, da har kvinden overordentligt vanskeligt ved at dokumentere, at der er opstået et sameje, og kvinden vil som udgangspunkt være afskåret fra at gøre krav på halvdelen af friværdien i ejendommen. Til tider vil kvinden kunne få medhold i krav om kompensation som følge af, at manden måske ikke har haft mulighed/råd til at sidde i ejendommen alene, og det alene er kvindens bidrag til fællesøkonomien, der har muliggjort den opsparing i ejendommen, som faktuelt er sket. Det er muligt, at kvinden med denne argumentation vil kunne få medhold i et kompensationskrav, men kompensationen vil typisk være et symbolsk beløb, særligt i forhold til halvdelen af friværdien af ejendommen, som kvinden med rimelighed ville have været berettiget til. Det hænder også, at parterne ophæver samlivet i fælles forståelse, og hvor manden typisk vil tilbyde kvinden halvdelen af friværdien i ejendommen under hensyntagen til den samme argumentation, nemlig at ejendommen er erhvervet under samlivet, at manden alene har kunnet foretage en opsparing i ejendommen som følge af kvindens bidrag til fællesøkonomien og rimelighedsbetragtninger i øvrigt. Dermed er den hellige grav imidlertid ikke velbevaret. En sådan aftale vil meget vel kunne risikere at blive tilsidesat af den lokale skatteforvaltning, hvorefter delingen vil blive betragtet som en gave mellem parterne. Eftersom gaven ikke er givet under samlivet, vil kvinden svare skat af delingen som almindelig indkomstskat. Lejebolig Begge parter har underskrevet lejeaftalen: Kan der ikke opnås enighed om, hvem der skal fortsætte lejemålet, kan retten træffe en afgørelse herom. Parterne er principielt ligestillet, og der stilles ikke særlige krav for at slette den ene af parterne som lejer. Kun den ene part har underskrevet lejeaftalen: Har parterne haft fælles husstand i to år (folkeregisterattest) kan retten fortsat afgøre, hvem der skal fortsætte lejemålet, såfremt der ikke kan opnås enighed herom. Til forskel fra at begge parter har underskrevet lejeaftalen, skal der dog særlige grunde til, at retten vil træffe afgørelse om lejerskifte. Udlejer skal normalt acceptere et sådan lejerskifter. Andelsbolig Hvad der er anført om lejerboliger, gælder som udgangspunkt også for andelsboliger. Indgå aftaler! Som det fremgår af ovenstående, er det særdeles vigtigt, at ugifte samlevende indgår udtrykkelige og tydelige aftaler om, hvorledes der skal forholdes med de enkelte formuegoder 8

9 i tilfælde af samlivsophævelse, ligesom det er vigtigt, at man gør sig nøje overvejelser omkring det formelle ejerskab af de enkelte formuegoder. Endvidere er det overordentligt vigtigt, at disse aftaler holdes a jour, således at der principielt skal indgås ny aftale for hver gang et formuegode erstattes af et nyt formuegode. Advokatens rolle i så henseender er vigtig, idet han er vant til at formulere klare aftaler, der ikke senere bør kunne misforstås. Ægteskab Under ægteskaber er der, medmindre der er aftalt andet, almindeligt fælleseje. Det er en udbredt misforståelse, at fælleseje er ensbetydende med, at man ejer formuegenstande i fællesskab. Dette er ikke tilfældet, idet fælleseje alene er et familieretligt begreb. Hvis ting ejes i fællesskab, er der tale om et sameje. Under ægteskabet har hver ægtefælle som altovervejende hovedregel særråden og særhæften, dvs. at hver ægtefælle råder over de aktiver, der tilhører ægtefællen, og ægtefællen hæfter for egen gæld. Ægtefællerne hæfter således ikke for hinandens gæld. Driver manden for eksempel en personligt ejet virksomhed, hæfter hustruen ikke for gæld opstået i virksomheden. Familiens hus repræsenterer en væsentlig formue for familien. Hvis ejendommen står i hustruens navn, vil mandens kreditorer ikke kunne foretage udlæg i ejendommen, hvis manden måtte blive betalingsdygtig, herunder blive erklæret konkurs. Dette gælder uanset om ejendommen tilhører hustruens særeje eller ejendommen i øvrigt er fælleseje. Hvis manden måtte blive betalingsudygtig, herunder blive erklæret konkurs, vil mandens kreditorer ikke kunne foretage udlæg i ejendommen, der tilhører hustruen. Det er først i forbindelse med en separation/skilsmisse eller ved dødsfald, at begrebet fælleseje får en retlig betydning, forstået således, at de formuegenstande, der er omfattet af fællesejet indgår i en samlet bodeling. I forbindelse med en bodeling deler man kun nettoformuen. Dvs. at hvis det under opgørelsen af ægtefællernes bodel viser sig, at hustruen har aktiver for kr ,00 og passiver for kr ,00, har hun en nettoformue på kr ,00, som skal deles parterne imellem. Hvis manden samtidig har aktiver for kr ,00 og passiver for kr ,00, er hans formue negativ. Denne formue skal ikke deles. Nettoresultatet er, at hustruen skal aflevere kr ,00 til manden, svarende til halvdelen af hendes nettoformue. I forbindelse med formuedelingen er det endvidere muligt at aftale en skævdeling, uden at dette vil få skattemæssige konsekvenser. 9

10 Ved dødsfald arv Ugifte samlevende: Ingen aftaler: Det er vigtigt at notere sig, at uanset hvor længe et par har boet sammen uden at være gift, opstår der ikke en automatisk arveret de samlevende imellem. Dvs. at såfremt der er børn enten i samlivet eller afdøde har særbørn, vil hele arven gå til disse børn. Såfremt der ikke er børn i samlivet eller hvis afdøde ikke har særbørn, vil arven alternativt gå til afdødes forældre og i deres manglende tilstedeværelse afdødes søskende eller deres børn. I arverækkefølgen indgår også afdødes bedsteforældre. I fald afdøde ikke måtte efterlade sig legale arvinger, vil afdødes formue gå til staten. En ting er dog helt sikkert, afdødes samlever vil ikke arve en eneste krone, medmindre der er oprettet et testamente. Testamente Som det fremgår af ovennævnte, er det overordentligt vigtigt, at ugifte samlevende opretter et testamente (typisk gensidigt testamente), hvor man har gjort længstlevende til ens universalarving i parforholdet. Testamentet skal leve op til visse formkrav, hvorfor det er en god idé at lade en advokat udarbejde testamentet. Hvor meget kan længstlevende arve: Efterlader førstafdøde sig ingen børn, har længstlevende mulighed for at arve op til hele førstafdødes formue. Efterlader førstafdøde sig imidlertid børn, det være sig i form af særbørn eller fællesbørn, har disse ret til en tvangsarv, svarende til 1/4 af førstafdødes formue. Dvs. at længstlevende kan arve 3/4 af førstafdødes formue. Som noget nyt er der i arveloven indført en regel om, at arvelader ved testamente kan begrænse arvelodden til hvert af sine børn til en værdi af kr. i (Beløbsgrænsen reguleres årligt). Det resterende kan derefter testamenteres til fordel for længstlevende. Er børnene mindreårige, skal formuen efter førstafdøde opgøres kontant og værdien skal deponeres i et af statsamtet godkendt forvaltningsinstitut. Dvs. længstlevende kan ikke, eller kun i meget begrænset omfang, disponere over denne formue, heller ikke til børnenes bedste. Længstlevende kan ikke sidde i uskiftet bo med børnene. Med den nye arvelov, som trådte i kraft 1. januar 2008, er der til supplering af friarven, under opfyldelse af visse betingelser, mulighed for at oprette et såkaldt udvidet samlevertestamente. Heri kan man bestemme, at en samlever skal arve, som var man ægtefæller. Det betyder, at såfremt arvelader efterlader sig børn vil samleveren arve 1/2 af arvebeholdningen 10

11 og børnene 1/2 til lige deling. Kombineres et udvidet samlever testamente med testation af friarven til fordel for samleveren, vil samleveren således kunne begunstiges med 7/8 af arvebeholdningen. Ved oprettelsen af et udvidet samlever testamente, kræves det, at man skal kunne indgå ægteskab med hinanden og ikke har oprettet et tilsvarende testamente til fordel for en anden. Ved dødsfaldstidspunktet skal yderligere betingelser være opfyldt, nemlig, at man lever sammen på fælles bopæl og venter, har, havde eller har haft et fælles barn eller har levet sammen på den fælles bopæl i ægteskabslignede forhold de sidste 2 år. Boafgift Boafgift er den afgift, arvinger betaler til staten, når der arves et givet beløb. I det omfang der er oprettet et testamente til fordel for længstlevende, skal længstlevende betale en boafgift efter nedenstående regler: Har parterne boet sammen i mindst to år før dødsfaldet, indtræder boafgiften med 15% efter et bundfradrag, der i 2010 udgør kr ,00. Har parterne imidlertid ikke boet sammen i to år eller mere før dødsfaldet indtræder, er boafgiften fortsat 15% med yderligere tillægsboafgift på 25%. Dvs. at såfremt arven lyder, stor kr ,00, regnes arveafgiften som følger: kr ,00 Bundfradrag kr ,00 Afgiftspligtigt grundbeløb kr ,00 Hvis parterne havde været samlevende mere end to år ved dødsfaldets indtræden, betales: Boafgift, 15% kr ,00 I alt arver samleveren kr ,00 Såfremt parterne ikke havde været samlevende i mere end to år ved dødsfaldets indtræden, betales: Afgiftspligtigt grundbeløb kr ,00 Boafgift, 15% kr ,00 Beregningsgrundlag for tillægsboafgift kr ,00 Yderligere tillægsboafgift, 25% kr ,75 I alt arver samleveren kr ,25 11

12 Livsforsikringer Er intet andet aftalt, vil en livsforsikringspolice, tegnet inden 1. januar 2008, komme til udbetaling til nærmeste pårørende i tilfælde af død. Nærmeste pårørende er defineret i forsikringsaftalelovens 105, hvorefter nærmeste pårørende i rækkefølge er: Afdødes ægtefælle Afdødes børn Arvinger i henhold til testamente Hvis afdøde ikke efterlader sig børn, skal det bemærkes, at en samlever ikke betragtes som nærmeste pårørende, hvis ikke samleveren er indsat som arving i henhold til testamente. Forsikringer tegnet inden 1. januar 2008 vil således komme til udbetaling til afdødes bo og deles i henhold til de legale arveregler, hvis ikke samleveren er indsat i testamente eller som begunstigede i afdødes forsikring. Derfor er det vigtigt også i den forbindelse, at der oprettes et testamente og/eller tages stilling til begunstigede i livsforsikringspolicer. For livsforsikringer tegnet efter 1. januar 2008 ændres begrebet nærmeste pårørende således, at rækkefælgen herefter er: Afdødes ægtefælle Afdødes samlever Afdødes børn Arvinger i henhold til testamentet En samlever bliver imidlertid kun anset for omfattet af nærmeste pårørende, såfremt man på dødsfaldstidspunktet bor sammen, og venter, har eller har haft et fælles barn eller har boet sammen de seneste 2 år forud for dødsfaldet. En allerede tegnet livsforsikring pr. 1. januar 2008 omfatter ikke automatisk din samlever. Du skal således kontakte dit forsikringsselskab for at sikre dig dette. Krydsende livsforsikringer Indledningsvis skal bemærkes, at der skal betales boafgift af den fulde forsikringssum (uden fradrag af standardbundfradraget). Dvs. at den længstlevende samlever skal betale 15% i boafgift, eventuelt med tillæg af 25%. Det kaldes for en krydsende livsforsikring, hvis hver især tegner en livsforsikring på den anden parts liv. Vælger man den løsning, kan man dels undgå at skulle acceptere eventuelle børns krav på tvangsarv, dels undgå at betale boafgift af forsikringssummen, idet længstlevende jo allerede i forvejen er ejer af forsikringen. Løsningen er imidlertid kun mulig, hvis den, der har tegnet forsikringen på den anden parts liv, også reelt er den, der foretager indbetalinger på præmien. 12

13 Erstatning ved tab af forsørger Hvis en samlever dør, har den anden samlever samme ret til erstatning ved tab af forsørger som en efterladt ægtefælle ville have. Der gælder intet krav om samlivets varighed. Reglen modificeres dog såfremt erstatning opstår efter en arbejdsulykke, idet arbejdsskadeforsikringsloven da kun gælder for en samlever, hvor samlivet har varet i mindst to år. Ægtefæller Såfremt der ikke er oprettet testamente, arver den efterlevende ægtefælle som udgangspunkt 1/2 af førstafdødes formue. Den efterlevende ægtefælle kan kræve at sidde i uskiftet bo med eventuelle fællesbørn. Den efterlevende ægtefælle betaler ikke boafgift efter førstafdøde. Livsforsikringer går ubeskåret til længstlevende ægtefælle, blot der i forsikringsvilkårene er indsat nærmeste pårørende som begunstiget (hvilket er standard). Børn Børn af ugifte samlevende har stort set samme rettigheder som børn, hvis forældre er gift, ligesom ugifte forældre naturligt har stort set samme pligter overfor deres børn, som hvis de var gift. Ugifte samlevende Hvis faderskabet er fastslået, det være sig i form af en anerkendelse fra barnets mor og far eller dom efter børneloven, og far og mor har fælles folkeregisteradresse eller har haft dette inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel, vil der være fælles forældremyndighed. Hvis parternes samliv ophæves, vil den én gang fastslåede fælles forældremyndighed bibeholdes og kan kun ændres, såfremt der indgås en aftale herom parterne imellem, eller der gives dom herfor. Er faderskabet ikke anerkendt, er det barnets mor, der vil have forældremyndigheden alene, idet denne dog kan ændres, såfremt faderskabet senere fastslås. Hvis forældremyndighedsindehaveren dør: Som udgangspunkt vil den efterlevende samlever få overført forældremyndigheden fra afdøde. Dette sker imidlertid ikke automatisk, men først efter en vurdering, foretaget af det lokale statsamt. Aftale I langt de fleste tilfælde aftales der fælles forældremyndighed for fællesbørn mellem ugifte samlevende. 13

14 Hvis samlivet ophæves uenighed om fortsat forældremyndighed Hvis der under samlivet er etableret fælles forældremyndighed, vil den fælles forældremyndighed fortsætte efter en eventuel samlivsophævelse. Det er i sidste instans retten, der træffer afgørelse om, hvorvidt der fortsat skal være fælles forældremyndighed og i givet fald, hvem af forældrene, der skal være bopælsforælder. Retten kan også vælge at ophæve den fælles forældremyndighed og tillægge denne til den ene af forældrene, men det kræver tungt vejende grunde at ophæve den fælles forældremyndighed. Hvis en af parterne dør Forældremyndigheden forbliver automatisk hos den overlevende part. Ved ægteskab For børn født i ægteskab er der formodning for, at manden er fader til barnet, uden at der skal foreligge en anerkendelse af faderskabet fra moderen eller dom herfor. Der foreligger derfor automatisk fælles forældremyndighed for børn født i ægteskab. Rettighederne er for ægtefæller herefter de samme som for ugifte samlevende, der har fælles forældremyndighed. Afslutning Som det fremgår af det foranstående, er det overordentligt vigtigt, at man som papirløst par gør sig nøje overvejelser om, hvorvidt der bør indgås ægteskab, og i benægtende fald overvejelser om, hvilke samlivsaftaler, der skal indgås. Det kan meget ofte være ganske uoverskueligt, hvorfor det tilrådes at du retter henvendelse til din advokat, der bør kunne analysere jeres behov, yde jer den nødvendige rådgivning i forbindelse med indgåelse af diverse aftaler, samt udfærdige aftalerne for jer. Det er muligt, at I føler, at det p.t. ikke er nødvendigt at indgå sådanne aftaler, men det er nødvendigt, at man gør sig sine overvejelser herom. 14

15 Nordhavnsvej 1 Strandpromenaden Grønnehavevej Allégade Havnegade Trækbanen Kulturhavn Kronborg I. L.Tvedesvej Kronborgvej Kongevejen Stengade Jernbanevej Kronborg Nordhavnsvej 1, 2. sal Postbox 199 DK-3000 Helsingør Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl

16 Vidste du at samlevende ikke hæfter for hinandens gæld, at den, der formelt ejer et aktivt oftest også ejer det reelt, at samlevende ikke som udgangspunkt har fælles forældremyndighed, at samlevende ikke automatisk arver hinanden, at samlevende ikke kan hensidde i uskiftet bo. Spørg din advokat DRACHMANN ADVOKATER Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør Tlf , Telefax ,

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor

INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor INKASSO Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af

Læs mere

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG

SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG SÅDAN FORLØBER EN RETSSAG DRACHMANN ADVOKATER > Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Bodeling mellem ugifte samlevende

Bodeling mellem ugifte samlevende - 1 Bodeling mellem ugifte samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En dom af 1. februar 2012 fra Højesteret har sat fokus på bodelinger mellem papirløst samlevende, der ophæver samlivet.

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2015 Opgave 1 Mads og Ida blev gift i 2001. Mads havde i en årrække drevet et arkitektfirma, der ikke gik godt, og Ida var sygeplejerske. De fik sammen to børn. De købte

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011

SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 SKIFTE AF DØDSBOER INFORMATION TIL ARVINGER 2011 INDHOLD Generelt 3 Den indledende fase 5 Den udførende fase 7 Den afsluttende fase 8 Boer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 9 Skatteforhold 10 Retsafgift,

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer

1 Skifte af dødsboer. Skifte af dødsboer 1 Skifte af dødsboer Skifte af dødsboer Information til arvinger 2013 Skifte af dødsboer 2 Indhold Generelt 3 Formålet med denne vejledning 3 Bobestyrerboer 3 Privatskiftede boer 3 Hvor lang tid tager

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer

INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer InformatIon til arvinger om skifte af dødsboer INDSIGT JULI 2009 skifte af dødsboer Information til arvinger om skifte af dødsboer indhold Generelt 3 Den sikrende og afklarende fase 5 Den udførende fase 9 Den afsluttende fase 10 Boer, hvor der er en

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Forberedelse af testamente

Forberedelse af testamente - 1 Forberedelse af testamente Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Nytåret giver almindeligvis anledning til forskellige overvejelser om status og tiden, der kommer. Måske særligt for den ældre

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100):

Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til Arvelov (L100): Retsudvalget L 100 - Bilag 4 Offentligt KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K. Ugifte samlevendes retsstilling vedrørende arv forslag til

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget

KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget Lovafdelingen Dato: 3. september 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-793-0052 Dok.: LVM40539 KOMMISSORIUM for Retsvirkningslovsudvalget 1. Den familieretlige lovgivning bygger på Familieretskommissionens

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente?

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse:

Arveloven 2008. Lov nr. 515 af 06.06.2007. Indholdsfortegnelse: Arveloven 2008 Lov nr. 515 af 06.06.2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Slægtninges arveret 1-8 Kapitel 2 Ægtefællens arveret 9-14 Kapitel 3 Svogerskabsarv efter en længstlevende ægtefælle 15-16 Kapitel

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52

Orienteringsmøde for kommende seniorer. Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for kommende seniorer Indlæg ved seniorrådgiver Verner Aggerholm, PFA Pension. vag@pfa.dk. Telefon 39 17 55 52 Orienteringsmøde for seniorer Velkomst Pensionsformer Arv og testamente Muligheder

Læs mere

Separation og Skilsmisse

Separation og Skilsmisse Kirsten Reimers-Lund Separation og Skilsmisse GREENS JURA Indhold Forord 15 Kapitel 1 Betydningen af separation og skilsmisse 17 Forløbet i en separation og en skilsmisse 17 Anke af afgørelser 20 Anke

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT

KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL ARBEJDSGIVERADMINISTRERET ALDERSOPSPARING MED TILKNYTTET PENSIONSDEPOT KONVERTERING AF KAPITALPENSION TIL Opsparing i pensionsøjemed. 1 BANK Navn Saxo Privatbank A /S Adresse Søndergade 16 Postnummer og by 6650 Brørup Reg. nr. 1187 Nuværende konto nr. 6002 - CVR nr. 32 77

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere