Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur"

Transkript

1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Version: 1.2 Status: Ikke godkendt Oprettet: 29. oktober 2014 Fil:GD1 - Matriklen løsningsarkitektur 1_2.docx

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Kapitel 2, 3 og 4 er opdateret SPI Tekst uddybet og opdateret, bl.a. med input fra GST PGA Tegninger og tekst med input fra GST indarbejdet SPI Kapitel 3 udvidet, liste med use cases tilføjet SPI Revideret i henhold til beslutninger taget på workshop ene den 7. og 8. aug. 2013, herunder at use case ikke skal være en del af nærværende dokument. Use cases forventes at blive en del af Kravspecifikationsfasen. Figur 3 og 4 mangler at blive opdateret, samt den relaterede forklarende tekst Korrektioner til hoveddokumentet som følge af information overgivet til xbgma fra Klaus Hansen (xklha) den Kommentarer og forslag til ændringer fra XKLHA. Kontekstdiagram opdateret. BGM BGM XKLHA Kommentarer LAHNI Renummering af tidl. versioner!!!! Gennemgang inden intern høring i projektgruppen xbgma Rettelse af figur 2 og 4 xbgma Rettelser af figur 3 og figur 4 efter input fra intern høring fra den Tilføjelse af tekst om præmatriklen. Figurtekst figur 2 rettet iht. input fra intern høring xbgma peknu Dokument klar til ekstern høring xbgma Dokument gennemskrevet og tilpasset samme struktur som de øvrige løsningsarkitekturer i Ejendomsdataprogrammet. S&D KH Tilrettet med kommentarer fra møde S&D KH Opdateret med kommentarer fra internt review XPEAN Opdateret med kommentarer fra review i GD1 XPEAN Mindre rettelser i relation til øvrigt udbudsmateriale S&D-LF Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL af 18 -

3 1.2 DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER LÆSEVEJLEDNING ARKITEKTURRAMMER INDLEDNING OVERORDNET FORRETNINGSARKITEKTUR ARKITEKTURMODEL Overblik ARKITEKTURPRINCIPPER Ejendomsdataprogrammets principper MATRIKELREGISTER OVERBLIK AJOURFØRINGSSERVICES FORRETNINGSLOGIK MATRIKELDATAREGISTER Ejendomme Sager Administration GEODATABANK LANDINSPEKTØR- OG MYNDIGHEDS- BRUGERFLADER OVERBLIK LSP-KLIENT MIA LANDINSPEKTØRSYSTEMER MAO MYNDIGHEDSKLIENT ØVRIGE VILKÅR GRUNDDATAPROGRAMMETS RAMMER GENBRUGSPRINCIP FLEKSIBILITETSPRINCIP DATASTANDARDISERINGSPRINCIP af 18 -

4 1. Indledning 1.1 Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: At sikre at ejendomsdataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau. Inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der ift. de tre grunddataregistre Matrikel, BBR og Ejerfortegnelse en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng. Dokumentet her beskriver Matriklens løsningsarkitektur til brug for den tværgående kvalitetssikring. At danne rammerne for kravspecificering, udvikling og tilpasning af Matriklens udvidelse i relation til Ejendomsdataprogrammet. 1.2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur 1. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Dokumentet her udgør hoveddokumentet. Rammerne for løsningsarkitekturen kommer fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer i forhold til en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Ejendomsdataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for ejendomsdata som grunddata. Rammearkitekturer, herunder INSPIRE og forretningsarkitekturer på matrikelområdet - 4 af 18 -

5 GST/Matriklen - Eksisterende beskrivelser af det nuværende matrikelsystem (mini- MAKS), herunder arkitekturmodel og informationsmodel. 1.3 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Arkitekturrammer Indeholder en beskrivelse af løsningens overordnede arkitekturmæssige sammenhænge og strukturer samt andre arkitekturmæssige rammer, som er styrende for et efterfølgende design af løsningen. Kapitel 3 Matrikel grunddataregister Indeholder en mere uddybende beskrivelse af det konceptuelle indhold i Matrikel grunddataregistret. Kapitel 4 Landinspektør brugerflader Indeholder en mere uddybende beskrivelse af det konceptuelle indhold i landinspektør klienten herunder dennes sammenhæng med landinspektørernes egne systemer. Kapitel 5 Øvrige vilkår Indeholder en beskrivelse af øvrige vilkår for løsningen, som ikke er fastlagt i arkitekturprincipper eller i eksisterende eller planlagte elementer. I tilknytning til løsningsarkitekturdokumentet er der tre bilag: Bilag A: Servicebeskrivelser og integrationer Indeholder en beskrivelse af de forskellige webservices, som Matriklen udstiller via Datafordeleren og som ajourføringsservices. Beskrivelse af interne integrationer beskrives i kravspecifikationerne. Bilag B: Informationsmodel Indeholder en beskrivelse af informationsmodellen i relation til Matriklen. Bilag C: Processer (set indefra) Indeholder en beskrivelse af de til løsningsarkitekturen hørende processer. Der er her tale om en detaljering af målarkitekturens processer udefra med interne processer hos GST derfor betegnelsen processer set inde fra. - 5 af 18 -

6 2. Arkitekturrammer 2.1 Indledning Med udgangspunkt i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og aftalen mellem Regeringen og KL om etablering af Grunddataprogrammet og herunder Ejendomsdataprogrammet, samt fastlæggelsen af Målarkitekturen for Ejendomsdataprogrammet er det nu vedtaget, at Matriklen skal udvides med tidlig registrering af alle typer bestemte faste ejendomme (benævnes fremover som ejendomme ). Dermed skal Matriklen udvides med ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund, samt med muligheder for en tidligere registrering af ejendomme under forandring. Kommunerne og SKAT er blandt de store brugere af de fremtidige grunddataregistre. Derfor skal data i Datafordeleren / de autoritative registre kunne tilgås problemfrit, bl.a. således at SKAT og kommunerne fortsat kan afvikle de årlige skatteopkrævninger uden forsinkende eller fejlbehæftede led. Styregruppen for Ejendomsdataprogrammet har besluttet, at registreringen af ejendommens beliggenhedsadresse principielt set skal videreføres i et selvstændigt register i tilknytning til Matriklen. Projektet er i et samarbejde i Ejendomsdataprogrammet og med Adressedataprogrammet i gang med en nærmere analyse af de nødvendige forretningsregler, rammer og vilkår for ajourføringen af beliggenhedsadressen. I forlængelse heraf udestår der en formel endelig beslutning om etableringen. I nærværende udbud er der derfor kun specificeret et indhold ift. beliggenhedsadressen i Informationsmodellen. Der er dermed ikke specificeret og skal heller ikke leveres funktionalitet til at understøtte ajourføringen af beliggenhedsadressen, men indtil videre kun gøres plads til at holde informationen. Når processer, forretningsregler m.m. er endeligt afklaret mellem parterne kan der derfor forventes et ændringsønske i forbindelse med implementering af den nødvendige systemunderstøttelse. I løsningsarkitekturen er det flere steder anført at landinspektørerne har opgaver ift. BBR med at angive relationen mellem enheden i BBR og BFE. Der er i kravspecifikationen ikke beskrevet nogen systemunderstøttelse af dette. Årsagen til dette skal findes i det forhold, at det på udbudstidspunktet ikke er endeligt afklaret hvordan opgaverne skal løses, herunder om der skal være en systemunderstøttelse i LSP-klienten. Det kan vise sig undervejs i afklarings- eller udviklingsfasen, at der skal være en systemmæssig understøttelse i LSP-klienten. Dette vil dermed blive håndteret som et ændringsønske frem til overtagelsesdagen og herefter som en videreudvikling af det leverede system. Præmatriklen er et overordnet begreb der bl.a. fremgår af det udarbejdede materiale i foranalysen til Ejendomsdataprogrammet. Præmatriklen figurerer ikke i løsningsarkitekturen, da begrebet ikke er en fysisk eller logisk størrelse i løsningsarkitekturen. Præmatriklen er et overordnet begreb, der italesætter den foreløbige registrering i Matriklen med tilknyttede statusskift på sags- og objektniveau, samt de systemer, processer og aktører der understøtter den foreløbige registrering. - 6 af 18 -

7 2.2 Overordnet forretningsarkitektur Nedenstående figur giver en overordnet beskrivelse af løsningens forretningsaspekt i form af livscyklus for ejendomme i Matriklen. De nye forretningsmæssige tiltag Tidlig registrering, Digital sagsstyring mellem landinspektør og kommune samt Tinglysningssløjfen er vist med gråt. Figur 2. Livsforløb for sager om ejendomsforandring i Matriklen. En ejendoms livscyklus starter ved, at en landinspektør henter ejendoms-/registerdata fra Matriklen. I dialog med ejer/investor udarbejdes den nødvendige tekniske dokumentation, som beskriver de ønskede ændringer til eksisterende ejendom. Endelig udgave af den tekniske dokumentation skal derefter indberettes, dvs. lægges ind i systemet. I det videre forløb indhenter landinspektøren den formelle dokumentation, som er påkrævet. I forhold til kommunens godkendelse udveksles den nødvendige information. Når samtlige godkendelser er indhentet, sendes hhv. den tekniske og formelle dokumentation til endelig godkendelse hos GST, som efterfølgende registrerer den nye situation i Matriklen. Forinden endelig registrering attesterer Tinglysningsretten, at der ikke er rettigheder til hinder for registrering. - 7 af 18 -

8 2.3 Arkitekturmodel Overblik Projektets tekniske løsning omfatter etablering af et samlet register med registrering af al Bestemt Fast Ejendom identificeret ved BFE-nummer. Nedenstående figur viser løsningslandskabet for Matriklens udvidelse. Løsningselementer, som ikke hører under GST, er tegnet med skraveret baggrund. Figur 3. Løsningslandskab for udvidet Matrikel og tilhørende brugerflader Løsningslandskabet omfatter to elementer, som udvikles i forbindelse med dette udbud, LSPklient og Myndighedsklient. LSP-klienten understøtter funktionsområderne Indberetning og Myndighedshøring, mens Myndighedsklient alene understøtter funktionsområdet Myndighedshøring. Funktionaliteten for disse funktionsområder er kort beskrevet nedenfor. Løsningslandskabet omfatter desuden nogle eksisterende løsningselementer, MIA, MAO og Matrikel arkiv. GST-klient og Matrikelregistrer omfatter det, der i dag kendes som minimaks, men her udbygget med de ændringer som er nødvendige for at understøtte det fælles ejendomsbegreb, de nye ejendomstyper og de nye forretningsprocesser, samt den udbygning/tilpasning, der er nødvendig for at understøtte funktionaliteten i LSP-klienten og Myndighedsklienten. Funktionsområde, Indberetning - 8 af 18 -

9 Funktionalitet, som anvendes af landinspektørerne og andre indberettere til at tilføje, fjerne og signere sagsbilag, danne registreringsanmodninger og anmode om endelig registrering. Sager vedrørende Samlet fast ejendom kan importeres fra MIA og viderebehandles i Indberetning. For Ejerlejligheder og BPFG er det desuden muligt at oprette Sager, udvælge ejendomme som omfattes af Sagen, udveksle data med egne systemer, danne og arbejde med nye ejendomme og forandringer, danne Ejerlejlighedsfortegnelser, kontrollere data samt initiere udstilling af foreløbige ejendomme og forandringer. I det omfang Sagen omfatter Samlede faste ejendomme, hvorpå der er Ejerlejligheder og/eller BPFG, kan man i Indberetning i samme Sag medtage de nødvendige forandringer på de andre ejendomstyper. Funktionsområde, Myndighedshøring Funktionalitet som understøtter den kommunale myndighedshøring på tværs af landinspektør og kommune vedrørende forandringer af Samlet fast ejendom. Funktionaliteten anvendes af landinspektører og kommunale sagsbehandlere til udarbejdelse, besvarelse, signering og udveksling af Udstykningskontrolskema med tilknyttede bilag, LSP-klient Brugerflade der understøtter landinspektørernes indberetning og myndighedshøring af ændringer til Matriklen. Indberetningsfunktionaliteten kan ligeledes anvendes af indberettere, som ikke er landinspektører, til indberetning af Ejerlejligheder og Bygninger på fremmed grund. Myndighedsklient Brugerflade som anvendes af kommunen til besvarelse af Udstykningskontrolskema, som et led i Myndighedshøringen. MAO MAO (Matrikulære Arkivalier on-line) er en brugerflade, som stiller afsluttede Sager til rådighed for brugeren. GST-klient Omfatter brugerfladen til det der i dag betegnes minimaks. MIA MIA er det eksisterende indberetningssystem, som anvendes af landinspektørerne til dannelse af forandringer for Samlet fast ejendom Matrikel arkiv Matrikel arkiv er et eksisterende system, som dels indeholder et Målarkiv der løbende opdateres med Sager fra Matrikelregistret og dels indeholder ind-skannede papirsager. Sagerne kan tilgås gennem MAO. Matrikelregister o o Ajourføringsservices Matrikeldataregistret tilgås gennem et sæt af ajourføringsservices, der understøttes af den underliggende forretningslogik. Der er tale om en videreudvikling af de SOA services, der findes i det nuværende minimaks. Forretningslogik Forretningslogikken sikrer overholdelsen af forretningsregler for ejendomsre- - 9 af 18 -

10 gistrering, sagsstyring, myndighedshøring og registrering af administrative data. o Matrikeldataregister Består af det eksisterende minimaks register, udbygget til at understøtte de nye ejendomstyper Ejerlejlighed og BPFG, samt til at kunne understøtte Indberetning og Myndighedshøring. Matrikeldataregistret omfatter data om Ejendomme, Sager og Administration o Geodatabank Geodatabanken er en løsning som varetager udstillingen af data fra Matrikeldataregistret. Geodatabanken er ansvarlig for udstillingen af Ejendomme og Sager på Datafordeleren. Landinspektør systemer Landinspektøren udfører det meste arbejde i egne systemer uden for scope af Matriklens udvidelse. Det drejer sig om LIMAKS, CAD systemer og ESDH systemer m.v. Landinspektørens egne systemer tilgår grunddata via Datafordeleren BBR-klient BBR er brugerfladen til det system, som anvendes af kommunerne til registrering og ajourføring af bygnings- og boligoplysninger. Kommunerne kan i forbindelse med registreringen i BBR oprette BPFG som ejendomme i Matrikeldataregisteret gennem anvendelse af en af Matrikeldataregisterets ajourføringsservices. Af hensyn til overskueligheden er BBR-klientens anvendelse af BBR register ikke vist på figuren. Off. Sikkerhed Omfatter de fælles offentlige services til brugerstyring (FBRS), signering og login. Nem- Login servicen udsteder billetter (Tokens) som muliggør single sign-on på tværs af de forskellige myndigheders løsninger.. Bestemt Fast Ejendom vedligeholdes gennem de af Matriklen udstillede ajourføringsservices., I det omfang Matrikelregistret anvender andre grunddata, tilgås disse udelukkende gennem datafordelerens udstillingsservices. Matriklen sikrer at fællesoffentlige grunddata vedrørende Bestemt Fast Ejendom opdateres og udstilles via den fællesoffentlige datafordeler. De udstillede services og tilhørende informationsmodel er beskrevet i underbilag A og B af 18 -

11 2.4 Arkitekturprincipper Ejendomsdataprogrammets principper I ejendomsdataprogrammets målarkitektur (Bilag D) er opstillet en række principper til understøttelse af de forretningsmæssige mål med ejendomsdataprogrammet. Disse principper har til formål at styre udviklingen af it-løsninger i den retning, som ejendomsdataprogrammet ønsker. Der er tale om en følg eller forklar model, dvs. at principperne skal følges ifb. Matriklens udvidelse - med mindre man i det konkrete tilfælde har væsentlige argumenter for at bryde disse. Principperne er defineret som hhv. forretningsprincipper og it-principper, hvor it-principperne primært har deres udgangspunkt i forretningsprincipperne. Forretningsprincipper: Matriklens udvidelse efterlever følgende forretningsprincipper. Alle objekter i Matriklen tildeles en entydig og uforanderlig nøgle (UUID), som eksternt fra andre systemer anvendes til identifikation. Sagsdata opbevares i Matriklen, og relevante metadata udstilles fra Matriklen Alle objekter i Matriklen tildeles en livscyklusstatus, således det bliver muligt at registrere objekter allerede på et foreløbigt stadie. Via landinspektørklienten kan landinspektøren i BBR udpege bestanddele til en Ejerlejlighed. Via landinspektørklienten kan landinspektøren tildele/tilrette geokodning af bygninger, således at tilhørsforholdet til Bestemt Fast Ejendom kvalitetssikres. Overordnede rammer og principper for bestemt fast ejendom: I det følgende beskrives de overordnede rammer og principper for bestemt fast ejendom og BFE-nummeret. 1) Bestemt fast ejendom opstår tidligt med en status af at være foreløbig. 2) Der udstilles en hændelse når den bestemte faste ejendom oprettes og skifter status (Foreløbig, Gældende, Ikke gennemført og Historisk) 3) Alle Bestemte faste ejendomme tildeles et unikt BFE-nummer. Ved udstykning og videreopdeling beholder den oprindelige bestemte faste ejendom sit BFE-nummer. 4) BFE-nummeret er en unik stabil forretningsnøgle, der ikke er informationsbærende It-principper: Matriklen efterlever fuldt ud de 12 opstillede it-principper. Hvorledes er nedenfor indsat under hvert enkelt princip: IP1 IP2 Data opdateres kun ét sted. Matriklen anvender grunddata og opdaterer ikke i egne kopiregistre. Data i autoritative grundregistre skal respekteres. Matriklen respekterer de autoritative grunddata herunder ejerforhold i Tingbog og Ejerfortegnelsen, bygnings- og boligdata i BBR og adresser i Adresseregistret af 18 -

12 IP3 IP4 IP5 IP6 IP7 IP8 IP9 Data skal være tilgængelige, når der er behov herfor. Matriklen udstiller grunddata om Bestemt Fast Ejendom via Datafordeleren og de dertil knyttede regler for hvorledes grunddata skal behandles og udstilles. Ejendoms- og bygningsdata skal kunne sammenstilles på tværs af grundregistre. Matriklen baseres på entydige nøgler herunder UUID og BFE-nummer hvorfor sammenstilling af grunddata vil være muligt gennem anvendelse af disse nøgler. Datakvalitet og aktualitet skal være kendt. Matriklen efterlever de fra Grunddataprogrammet opstillede krav til metadata. Dataansvar skal være klart og gennemskueligt. Ansvaret for registrering af data om Bestemt Fast Ejendom ligger overordnet hos GST. Data skal være standardiseret og i et fælles sprog. Matriklens udstillede data på Datafordeleren etableres inden for rammerne af ejendomsdataprogrammets begrebsmodel hhv. den fællesoffentlige datamodel. Dataindsamling og produktion skal foregå digitalt. Dataindsamling sker digitalt gennem dedikerede Landinspektør- og Myndighedsklienter, ligesom alle trin i livscyklus understøttes digitalt. Data skal udstilles i en fælles infrastruktur. Data om Bestemt Fast Ejendom og Jordstykker udstilles digitalt via datafordeleren og dertil definerede rammer. IP10 Grunddata tilknyttes en entydig og stabil identifikation. Matriklen anvender UUID som teknisk nøgle. IP11 Grunddata skal håndtere historik. Matriklen indeholder historik jf. de af Grunddataprogrammet opstillede rammer herfor. IP12 Ændring af status/livscyklus notificeres til andre systemer. Matriklen udstiller skift i livscyklus som hændelser via Datafordeleren af 18 -

13 3. Matrikelregister 3.1 Overblik Den fremtidige kerne omkring Bestemt Fast Ejendom og Matrikelregisteret er på konceptuelt niveau illustreret nedenfor: 3.2 Ajourføringsservices Figur 4. Matrikelregister Matrikeldataregistret tilgås gennem et sæt af ajourføringsservices, der understøttes af den underliggende forretningslogik. Der er tale om en videreudvikling af de SOA services, der findes i det nuværende minimaks. 3.3 Forretningslogik Forretningslogikken sikrer overholdelsen af forretningsregler for ejendomsregistrering, sagsstyring, myndighedshøring og registrering af administrative data. Ud over at forretningslogikken sikrer korrekt opdatering af Matrikel registrene, sikrer den ligeledes vedligeholdelsen af Ejerfortegnelsen gennem anvendelse af dennes ajourføringsservices. Forretningslogikken varetager desuden kommunikationen med Tinglysningsretten (etl). I det omfang Matriklens forretningslogik anvender andre grunddata, tilgås disse udelukkende gennem datafordelerens udstillingsservices. Virksomhedsoplysninger vil dog i første omgang blive hentet direkte gennem CVR-online, da disse ikke på nuværende tidspunkt udstilles på Datafordeleren. 3.4 Matrikeldataregister Består af det eksisterende minimaks register, udbygget til at understøtte de nye ejendomstyper Ejerlejlighed og BPFG, samt til at kunne understøtte Indberetning og Myndighedshøring. Matrikeldataregistret omfatter data om Ejendomme, Sager og Administration - 13 af 18 -

14 3.4.1 Ejendomme Omfatter de forskellige forretningsobjekter, som til sammen beskriver Bestemte faste ejendomme, samt relaterede objekter, bl.a. Tema og forskellige registreringer som Jordrente, Stormfald og Majoratskov. I forbindelse med ændring af forretningsobjekter i en Sag, vil der opstå nye versioner af de pågældende forretningsobjekter. Disse versioner af forretningsobjekterne er sammen med Sagens dokumenter tilknyttet Sagen gennem Sagspakken. Sagspakken, med tilknyttede forretningsobjekt versioner og dokumenter, vil være tilgængelig for redigering fra enten LSP-klienten eller GST klienten, afhængig af Sagens status Sager Indeholder, sagsstamoplysninger, supplerende dokumentation, forandringer med beskrivelse og relationer til relevante versioner af forretningsobjekter, Oplysninger om aktører (organisation, filialer, interne og eksterne aktører) samt Faktureringsoplysninger Administration Indeholder oplysninger om aktører, som skal være kendt af systemerne, herunder beskikkede landinspektører, som må optræde i rollen som sagsansvarlige for bestemte sagskategorier. Administration indeholder desuden de kodelister og andre parametre, som anvendes til at styre forretningslogikken i Matrikeldataregistret. 3.5 Geodatabank Geodatabanken er en løsning som varetager udstillingen af data fra Matrikeldataregistret. Geodatabanken er ansvarlig for udstillingen af Ejendomme og Sager på Datafordeleren af 18 -

15 4. Landinspektør- og Myndigheds- brugerflader 4.1 Overblik Landinspektørens brugerflader består konceptuelt af en ny LSP-klient, det eksisterende MIA system, MAO samt af en række interne systemer hos den enkelte landinspektør: 4.2 LSP-klient Figur 5. Landinspektørens brugerflader. Brugerflade der understøtter landinspektørernes indberetning og myndighedshøring af ændringer til Matriklen. Indberetningsfunktionaliteten kan ligeledes anvendes af indberettere, som ikke er landinspektører, til indberetning af Ejerlejligheder og Bygninger på fremmed grund. Brugeren kan oprette Sager vedrørende Ejerlejligheder og BPFG, samt oprette, slette og ændre Ejendom forretningsobjekter i Matrikelregistret fra LSP-klienten af 18 -

16 Det er muligt at hente Sager vedrørende Samlet fast ejendom med tilhørende dokumentation som er udarbejdet i MIA og foretage indberetning og myndighedshøring af disse Sager fra LSPklienten. Landinspektøren har desuden mulighed for at udveksle data mellem LSP-klienten og egne systemer, f.eks. CAD systemer, hvor ændring af geometri foretages som en del af det matrikulære arbejde. LSP-klienten anvender den Offentlige sikkerhedsservices til log-on, hvorved brugeren kan få adgang til ajourføringsservices i grunddataregistrene og tilgang til andre klientløsninger, uden at skulle logge på flere gange. Den Offentlige sikkerhedsservice anvendes desuden til signering af sagsdokumenter. Landinspektørerne skal kunne oprette Vej- og Adgangspunkter i Adresseregistret gennem udstillede ajourføringsservices. Landinspektøren skal desuden kunne tilknytte Enheder og Bygninger i BBR registret til Ejerlejligheder i Matrikelregistret, samt korrigere den geografiske placering af Bygninger og Tekniske anlæg i BBR. Kortdata og andre grunddata som skal vises i LSP-klienten hentes fra Datafordeleren. 4.3 MIA MIA er det eksisterende indberetningssystem, som anvendes af landinspektørerne til dannelse af forandringer for Samlet fast ejendom. Fra MIA kan landinspektøren oprette en Sag og bestille et udtræk af data fra Matrikeldataregistret ved anvendelse af en særskilt browserklient gennem en ajourføringsservice på Matrikeldataregistret. Der dannes et SQL udtræk med de valgte ejendomsdata, som overføres til MIA, hvor de lagres lokalt. Landinspektøren kan udveksle data mellem MIA og egne systemer. F.eks. kan der udveksles data med eget CAD system i DSFL format, og dermed kan de matrikulære forandringer foretages på baggrund af arbejdet i CAD systemet. Indberetning af Sager fra MIA sker ved at Sagens data hentes til LSP-klienten, hvorefter landinspektøren kan foretage myndighedshøring og indberetning herfra. 4.4 Landinspektørsystemer Landinspektøren udfører det meste arbejde i egne systemer uden for scope af Matriklens udvidelse. Det drejer sig om LIMAKS, CAD systemer og ESDH systemer m.v. Det er også via landinspektørens egne systemer, landinspektøren henter ikke-matrikel data eksempelvis BBR og virksomhedsoplysninger. Derfor er det landinspektørens egne systemer, som tilgår grunddata via Datafordeleren. 4.5 MAO MAO (Matrikulære Arkivalier on-line) er en brugerflade, som stiller afsluttede Sager til rådighed for brugeren. Sagerne hentes dels i Matrikelregistret, og dels i Matrikel arkiv. MAO kan - 16 af 18 -

17 kaldes fra andre klienter, f.eks. Indberetning, med en angivelse af en Sag, som så præsenteres i MAO. 4.6 Myndighedsklient Figur 6. Myndighedens brugerflader Myndighedsklienten er en GST-ejet webapplikation, som kan tilgås af kommunernes sagsbehandlere og i fremtiden tillige af andre myndigheder. Den er beregnet som et kommunikationsmedie mellem kommunerne og landinspektørerne, hvor al kommunikation vedr. Sagen som landinspektøren har ønsket i høring hos kommunerne foretages. Det er således muligt for kommunen at udbede sig yderlige information som landinspektøren evt. mangler at medsende Sagen. Når kommunen afslutter høringen med en godkendelse eller et afslag, sendes alle relevante bilag via mail til kommunen, som derefter kan indføje disse i eget ESDH system af 18 -

18 5. Øvrige vilkår 5.1 Grunddataprogrammets rammer Fra Grunddataprogrammets side er der udstukket en række rammer ift. opbygning af grunddatasystemer og ikke mindst ift. udstilling af disse grunddata via den fællesoffentlige datafordeler. Ikke alle rammer er endeligt fastlagt p.t., så der vil komme justeringer hertil også efter at denne løsningsarkitektur for Matriklens udvidelse er blevet godkendt. Væsentlige elementer herfra, som der skal holdes fokus på i den udarbejdede løsning, er: Krav ift. de udstillede data og services. Informationsmodellen skal være i overensstemmelse med Modelregler for Grunddata, og begreber skal etableres med fuld historik ( bitemporale egenskaber ). Matriklens informationsmodel (bilag B) er i overensstemmelse med den fællesoffentlige model. Krav ift. hændelser og hændelsesformater. I den fælles infrastruktur etableres en hændelsesfordeler ifb. Datafordeleren. Detaljeret struktur og krav til hændelsesformater er ikke endeligt fastlagt p.t. Matriklens hændelser vil skulle tilpasses disse fællesoffentlige krav, når disse foreligger i endelig form. 5.2 Genbrugsprincip De eksisterende komponenter og funktioner genbruges i videst mulig omfang, hvor det giver mening, og hvor det er teknologisk og økonomisk holdbart. 5.3 Fleksibilitetsprincip De enkelte komponenter skal opbygges således, at de hurtigt og uden store omkostninger kan tilpasses til eventuelt ændrede forretningsbehov, samt lovmæssige og forvaltningsmæssige behov. Dette princip skal forstås på en fleksibel måde, da nogle komponenter har behov for at være mere tilpasningsegnede (for eksempel Myndighedshøring ) end andre. 5.4 Datastandardiseringsprincip Løsningens database, dataservices og andre datakomponenter skal bygges således, at de opfylder de relevante nationale og internationale datastandarder, som understøtter et nemt genbrug af ejendoms- og bygningsdata af 18 -

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx

Underbilag 3.3 LA. Ver 1.0.docxx Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Løsningsarkitektur Ejerfortegnelsen

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata

Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER 19. okt. 2012 Gevinsterne i initiativet Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Sag: /pll-mbbl Baggrund Som en del af den fællesoffentlige

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Gevinster ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Gevinster ved grunddataforbedringer på Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser Publiceret 19. august 2011 2 Grunddataprogrammets

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet

Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Gevinsterne ved grunddataforbedringer på ejendomsdataområdet Peter Lindbo Larsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Grunddataprogrammets delprogrammer Grunddatamodellen GD1 -Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C: Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag C:

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Produktbeskrivelser Bilag

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Jysk-Fynsk GIS konference 2013

Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Ejendomsdataprogrammet Jysk-Fynsk GIS konference 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata v/ Peter Lindbo Larsen 15-02-2016 1 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ejendom og bygning Adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Maj konferencen 2013

Maj konferencen 2013 Ejendomsdataprogrammet Maj konferencen 2013 Spor: Digitaliseringsstrategi Titel: Ejendomsområdet forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne Peter Knudsen Projektleder Matriklens udvidelse

Læs mere

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet

Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 1 og 2 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Fælles teststrategi for Ejendomsdataprogrammet

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 - Bilag A: Matriklen Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi

Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Version:

Læs mere

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen,

Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet. Peter Lindbo Larsen, Gode ejendomsdata på vej Dataforbedringer på ejendomsdataområdet EJENDOMSDATAPROGRAMMET Peter Lindbo Larsen, Programleder: Ejendomsdataprogrammet (GD1) 23-05-2016 1 Ejendomsdataprogrammet vil gøre det

Læs mere

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af

Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen. Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af Arkitekturrapport: Ejendomsskatte- og Ejendomsbidragsløsningen Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapporten ejes af projektets

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker

Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag A - Arbejdspakker Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Indhold Fremtidens ejendomsregistrering 3 Tre vigtige forbedringer

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler

Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Bilag 2 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Etablering af datadistribution på den Fællesoffentlige Datafordeler Version: 0.8 Status: udkast Oprettet: 10.3.2014 Dato: 16. juni 2014 Dokument historie

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016

Programbeskrivelse. 5.5 Kommunal implementering af grunddata. 1. Formål og baggrund. Juni 2016 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Programbeskrivelse 5.5 Kommunal implementering af grunddata www.kl.dk Side 1 af 7 1. Formål og baggrund Det fælleskommunale program har til formål, at understøtte

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen

Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen Fremtidsmodel - for samspillet mellem BBR og ejendomsvurderingen BBR-programmet - til understøttelse af ejendomsvurderingen BBR-programmet Version 0.2 28. oktober 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. IDENTIFICEREDE

Læs mere

Programstyringsdokument

Programstyringsdokument Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata Programstyringsdokument MBBL-REF: 2012-3715 Version:

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Processer ift. ejendomsvurdering

Læs mere

BBR - og BBR s rolle

BBR - og BBR s rolle BBR - og BBR s rolle - Morten Lind, SKAT / Ejendom 02-05-2017 Disposition Historie og baggrund Kort om BBR Drivkræfterne nu Grunddataprogrammet Ejendomsvurdering Konklusion 04-05-2017 3 BBR - historien

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem

INFORMATIONSMØDE 2.DEC. Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem INFORMATIONSMØDE 2.DEC Ejendomsskatte- og ejendomsbidragssystem Dagsorden Velkommen Ved Leverandørchef Jesper Bo Seidler Intro til projekt Ejendomsskat og Ejendomsbidrag Ved Projektleder Sanne Mi Poulsen

Læs mere

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET

INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET INTRODUKTION OG STATUS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed KOMBIT kommunedage 1.-3. juni 2015 3 Aftalen en del af Økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal forenkles Grundregistrering som et

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata

Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Enkel og effektiv ejendomsregistrering Indhold og perspektiver i initiativet Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata Marts 2012 Forord Fremtidens ejendomsregistrering begreber. Det fungerer, men

Læs mere

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg

Grunddata. 7. Marts 2012 Peter Falkenberg Grunddata 7. Marts 2012 Peter Falkenberg pfl@kl.dk Vision Grunddata er den offentlige sektors fælles forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der effektivt opdateres ét sted og anvendes af alle Hvad er grunddata?

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer:

Adresseprogrammet (GD2) Ejendomsdataprogrammet (GD1) Disclaimer: Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Disclaimer: Som led i testforløbende forud for Ejendomsdataprogrammets (GD1 s) implementering gennemføres en prøveimplementering for at kvalificere

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. ejendomsdannelse

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse Version: 0.71 Status: Udkast Oprettet: 10-10-2015 Fil: Fælles test i GD1-GD2-GD7 - Behovsundersøgelse

Læs mere

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016.

Aktstykke nr. 33 Folketinget Finansministeriet. København, den 29. november 2016. Aktstykke nr. 33 Folketinget 2016-17 33 Finansministeriet. København, den 29. november 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at det fællesoffentlige grunddataprogram fortsættes,

Læs mere

Grunddata på Datafordeleren

Grunddata på Datafordeleren Grunddata på Datafordeleren Fællesoffentlig datadistribution Morten Lindegaard 7. september, 2017 Grunddata på Datafordeleren Distribution af kopi af data Data skabes og vedligeholdes i grunddataregistre

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering

Den fælleskommunale Rammearkitektur. - en arkitektur for den kommunale digitalisering Den fælleskommunale Rammearkitektur - en arkitektur for den kommunale digitalisering Fundament Vision & Strategi Logik Rammearkitektur Fysik Udvikling/Implementering 2 13.10.2014 Fælles it-arkitekturstyring

Læs mere

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR

Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper. Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Ejendomstyper i ESR 910c Notat om ejendomstyper Beskrivelse af ejendomstyper i ESR Dokumentets metadata: Projektnavn: Ejendomstyper i ESR Projektejer: Thomas Christiansen Projektfase: 2 - Analyse & Plan

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet

Implementeringsplan for GD2 - Adresseprogrammet Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Effektivt genbrug af

Læs mere

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur

Grunddataprogrammet. Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur Grunddataprogrammet Præsentation den 24. februar 2016 Deniz Gøgenur deng@nanoq.gl Overordnede mål og perspektiver Strategiske mål for programmet: Grunddataprogrammet skal sikre korrekte grunddata, der

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere