FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG"

Transkript

1 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2

3 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

4

5 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det arbejdsretlige system 21 Overenskomsternes indhold 23 Uddannelse / livslang læring 27 Arbejdsmiljø og det rummelige arbejdsmarked 31 Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik 35 Ligestilling og integration 37 Medlemmerne 39 Medlemskab af faglig a-kasse 41 Fagbevægelsens struktur 45 Danmark og globaliseringen 47

6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 6

7 INDLEDNING Fagligt og Politisk Grundlag er beskrivelsen af de politiske mål, som 3F har i kongresperioden De overordnede visioner og værdier danner rammen for det arbejde, som hele organisationen skal arbejde inden for. I Fagligt og Politisk Grundlag beskrives 3F s kerneydelser og kerneopgaver, holdninger og organisation. 3F sikrer medlemmerne tre overordnede kerneydelser: attraktive løn- og arbejdsforhold en fagforening, der gennem politisk arbejde forbedrer rammerne for medlemmernes liv en attraktiv fagligt funderet a-kasse. I Fagligt og Politisk Grundlag beskrives de kerneopgaver, organisationen udfører for at levere kerneydelserne. Resultaterne af disse aktiviteter skal være synlige og mærkbare for det enkelte medlem. Ud over kerneopgaverne har 3F en række holdninger - værdier - til det omliggende samfund. Det er ikke nødvendigvis opgaver, der er afsat ressourcer til i forbundet. Værdierne udtrykkes i Fagligt og Politisk Grundlag og præger generelt 3F s arbejde. Fagligt Politisk Grundlag bygger på mere end 100 års erfaring med fagligt arbejde og er resultatet af en demokratisk proces i organisationen.

8 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 8

9 VÆRDIER For at varetage medlemmernes interesser bedst muligt deltager 3F aktivt i samfundsdebatten med et demokratisk socialistisk menneskesyn som grundholdning. 3F skal sammen med danske og internationale faglige organisationer søge indflydelse på udviklingen i Danmark og den øvrige del af verden. FOR 3F ER DET VIGTIGT, AT bevare og udbrede kendskabet til den danske model, der er udviklet af fagbevægelsen og med det kollektive aftalesystem som fundament. der er fokus på demokrati, solidaritet, tryghed og på en så stor folkelig opbakning til at deltage i demokratiet som muligt. Ud fra disse værdier vil 3F aktivt formulere krav til den politiske dagsorden og arbejde sammen med de partier og organisationer, der vil arbejde for 3F s krav. 3F vil endvidere bidrage til udviklingen af en bred folkelig alliance, der er forudsætningen for en videre udvikling af det danske velfærdssamfund. vi fortsætter med at forme og udvikle vort solidariske og demokratiske velfærdssamfund. Det indebærer blandt andet et højt socialt niveau, afskaffelse af den sociale ulighed og fattigdom ved en retfærdig fordeling af goderne og en demokratisk styring af indhold, omfang og kvalitet af de offentlige velfærdsydelser. alle har et forsørgelsesgrundlag. løfte 3F-medlemmers sundhed op til landsgennemsnittet. Der sikres lighed for sundhed. velfærdssamfundets finansiering hviler på et retfærdigt, solidarisk og progressivt skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. der gennemføres en massiv beskæftigelsesindsats, der gavner velfærd og miljø. ledige får mulighed for at uddanne sig via en reel kvalificerende uddannelsesindsats.

10 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 10 alle unge sikres mulighed for en ungdomsuddannelse og garanti for ordinære praktikpladser. vi fortsat har en stærk offentlig sektor, som det bærende i samfundet. der bliver sat en stopper for udliciteringer og privatiseringer samt markedsgørelse af den offentlige sektors ydelser. ligestilling er en grundlæggende værdi, der arbejdes offensivt med. enhver form for racisme, fremmedhad, nazisme og anden ekstremisme bekæmpes, blandt andet gennem arbejdet for, at alle parter får indblik i og forståelse for hinandens kulturelle og sociale forhold. virke for fred, afrustning og faglig international solidaritet.

11 VÆRDIER

12 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 12

13 MEDLEMSDEMOKRATI 3F har en målsætning om til enhver tid at være det stærkeste og mest slagkraftige fagforbund, hvis arbejde hviler på et demokrati, der fungerer fra bund til top i organisationen. 3F er det fællesskab, der sikrer medlemmets rettigheder og muligheder for at få indflydelse på udviklingen på arbejdsmarkedet og på egen arbejdssituation. DERFOR ER DET ET MÅL FOR 3F, AT det enkelte medlem, med udgangspunkt i det kollektive, får indflydelse og handlemuligheder i forhold til sit eget liv og dermed en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. 3F s opbygning og organisering giver medlemmerne mulighed for at være aktive deltagere i, hvordan deres faglige interesser bedst muligt varetages. Medlemskabet skal give mening i hverdagen. medlemmerne til stadighed har indflydelse på de forskellige aktiviteter og debatter i afdelingen, herunder generalforsamling, overenskomstforhandling mv. Medlemmerne skal sikres indflydelse på, hvordan afdelingen fungerer i forhold til de faglige områder og a-kassen. medlemmet sikres indflydelse på arbejdspladsen gennem tillidsvalgte, klubber og forskellige samarbejdsorganer. fagligt aktive og andre ildsjæle kan udfolde sig optimalt i det faglige arbejde. ungdomsarbejdet såvel som andet fagligt arbejde skal bidrage til fortsat fornyelse af organisationen og være med til at skabe dialog og bygge bro. være i løbende dialog med medlemmer og arbejdspladser. 3F skal være en organisation med et levende og rummeligt demokrati. styrke mangfoldigheden, og at mangfoldigheden afspejles i den demokratiske proces i organisationen.

14 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 14

15 AFDELINGERNE De suveræne afdelinger udgør den bærende og demokratiske kraft i 3F. Afdelingerne er selvbærende og prioriterer professionelt alle de opgaver, som fællesskabet beslutter skal varetages af en moderne, fremsynet og aktiv fagforening. AFDELINGERNE HAR BLANDT ANDET TIL OPGAVE AT arbejde for, at alle er organiseret, herunder sikre en særlig indsats for at organisere lærlinge og elever, unge, grænsearbejdere og etniske minoriteter. arbejde for, at alle arbejdspladser og medlemmer er overenskomstdækket, herunder også lønmodtagere med atypiske ansættelsesformer. sikre en løbende kontakt til medlemmerne om alle relevante faglige spørgsmål gennem servicering af medlemmerne og opsøgende arbejde på arbejdspladserne. styrke det opsøgende arbejde over for udenlandske arbejdere i Danmark. styrke medlemmerne til at kunne indgå i løsningen af egne problemer på arbejdspladserne. være synlige på arbejdspladserne i forbindelse med løsning af akutte problemer. arbejde for, at alle medlemmer har et godt, sundt og udviklende arbejde. arbejde for, at alle medlemmer tilbydes afklaring af realkompetencer og udarbejdelse af kompetencebevis og uddannelsesplan med henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked. understøtte skabelse af netværk på tværs af små arbejdspladser uden tillidsvalgte.

16 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 16 afdelingen bistår de tillidsvalgte med løsning af opgaver af global, international karakter og støtter den tillidsvalgte, når en virksomhed varsler udflytning af arbejdspladser til et andet land. afdelingerne skal bistå tillidsvalgte samt sikre medlemmerne i tilfælde af virksomhedskonkurs og betalingsstandsning bedst muligt. være centrale politiske aktører, der aktivt bidrager til at sætte den politiske dagsorden i den lokale og regionale arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik og herigennem arbejde for politisk indflydelse ved at deltage i relevante fora, herunder kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, netværk til politikere, andre politiske aktører og medier. udvikle en ledelses- og personalepolitik, der bygger på professionalisme, samarbejde og nytænkning. arbejde med ligestilling, integration og mangfoldighed samt gennemføre de politiske mål i egen organisation. arbejde for, at afdelingen afspejler medlemssammensætningen med hensyn til køn, alder og etnisk baggrund. Derfor er ligestilling, lige repræsentation og ligebehandling en integreret del af afdelingernes kultur og daglige arbejde. arbejde helhedsorienteret i løsningen af opgaverne i et tæt samspil mellem det faglige og a-kassen. følge op på besluttede mål og vurdere kvaliteten i leveret service til medlemmerne og de opnåede resultater i det faglige og politiske arbejde.

17 AFDELINGERNE

18 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 18

19 TILLIDSVALGTE Tillidsvalgte er omdrejningspunktet i det faglige arbejde. 3F s tillidsrepræsentanter, klubber og lokale brancheklubber er det centrale bindeled mellem medlemmer og afdelinger. Derfor er det vigtigt, at tillidsvalgte får gode værktøjer til at løse denne opgave. 3F TILBYDER DE TILLIDSVALGTE: støtte til uddannelse og faglig kompetenceudvikling hurtig adgang til fagbevægelsens grunduddannelse understøttelse af faglige netværk udvikling af relevante kurser særlige tilbud til individuelle behov (læse/stave mv.) understøtning af det faglige og politiske arbejde på arbejdspladserne hjælp til omstillingsprocesser på arbejdspladsen hjælp til de udfordringer, som nye ledelsesformer giver hjælp til at hente oplysninger, som er relevante i deres arbejde i multinationale koncerner og selskaber ejet af kapitalfonde hjælp til udfordringer ved udlicitering, større rationaliseringer, omstillingsprocesser, massefyringer og virksomhedslukninger. 3F ARBEJDER FOR AT FÅ FLERE TILLIDSVALGTE. For 3F er respekt, tryghed, kompetenceudvikling, rettigheder, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt medarbejderindflydelse nøgleord i udviklingen af medlemmernes job.

20 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 20

21 DET ARBEJDSRETLIGE SYSTEM Det danske samfund hviler på en arbejdsmarkedsmodel, der er udviklet med det kollektive aftalesystem som fundament. Dette skal fastholdes for at bevare og udvikle vores solidariske og demokratiske samfund.samspillet mellem kollektive aftaler og lovgivning skal fortsat sikre den danske model. Vi vil forhindre begrænsninger i faglige organisationers konfliktret. 3F VIL ARBEJDE FOR OG UDARBEJDE KONKRETE ÆNDRINGSFORSLAG TIL EN TIDSSVARENDE HOVEDAFTALE, DER BLANDT ANDET INDEBÆRER, AT fredspligten opblødes, så vi får konfliktret i de tilfælde, hvor udefra kommende indgreb ændrer grundlaget for indgåede aftaler, eller hvor arbejdsgiverne begår grove overenskomstbrud. omvendt bevisbyrde bør gælde i alle afskedigelsessager, så det er arbejdsgive ren, der skal løfte bevisførelsen. Desuden skal sagsbehandlingen smidiggøres. alle afskedigelsessager, uafhængig af ansættelsesanciennitet, skal kunne indbringes for afskedigelsesnævnet. tidsfristen for lokal indsigelse af afskedigelsessager skal forlænges til 1 måned efter opsigelsens udløb. fagligt tillidsvalgtes ytringsfrihed sikres i forbindelse med konflikter af enhver art. 3F vil arbejde for, at arbejdsgiveren har bevisbyrden ved faglige tvistigheder om risici for sikkerhed og sundhed eller en personlig integritetskrænkelse, der berettiger til at standse arbejdet (liv, ære og velfærd). 3F vil endvidere arbejde for, at enhver lønmodtager har ret - og pligt - til at nægte at udføre arbejde under forhold, som tilsidesætter arbejdsmiljøloven. Reglerne om liv, ære og velfærd skal tydeliggøres og indrettes, så ansatte kan vægre sig mod et job uden bod og arbejdstab.

22 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 22

23 OVERENSKOMSTERNES INDHOLD For medlemmerne er det vigtigt, at overenskomsterne og det fagretlige system til stadighed er tilpasset de enkelte fags og branchers særlige vilkår og dermed de ansattes daglige arbejdsforhold. Derfor er det afgørende, at der til stadighed er dialog om overenskomsternes indhold og betydning. Der skal sikres bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv, øget rummelighed på arbejdsmarkedet samt en mere fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Reallønnen skal forbedres, og en solidarisk lønpolitik skal fremmes. Alle skal have ret til systematisk uddannelsesplanlægning og livslang uddan nelse med fuld løn. Det sikres, at lønmodtagere herunder udenlandske - arbejder under ligevær dige og overenskomstmæssige forhold. For at imødegå omgåelse af overenskomstmæssige forhold, sikres alle lønmodtageres rettigheder uanset hvor mange mellemled, der måtte være mellem hvervgiver og den, der i praksis ud fører opgaven, og der arbejdes for at indføre relevant følgelovgivning, der understøtter dette i overenskomsten. Der indføres tredjeparts forpligtelse, som siger, at en virksomhed kun må udlicitere arbejdet til overenskomstdækkede virksomheder. Al aktivering og praktik på arbejdspladserne skal ske på overenskomstmæssige vilkår og uden forringelser i normering. Der skal sikres væsentligt højere lønninger og ordentlige vilkår for lærlinge, elever og ungarbejdere. Der skal sikres ret til frihed med fuld løn ved børns sygdom. Ferierettigheder skal forbedres.

24 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 24 Arbejds- og ansættelsesvilkår skal forbedres, specielt ved arbejde på ubekvemme tider samt ved skifteholdsarbejde. Der skal gives fuld løn og pension under barsel, forældreorlov, sygdom og tilskadekomst. Ørebeløbet til FIU- og AKUT-fonden skal øges, da der stilles stadig større krav til de tillidsvalgtes kompetencer og dermed krav til deres uddannelse. Der skal sikres rettigheder og fordele alene til 3F-medlemmerne. De tillidsvalgte skal sikres forbedrede vilkår og større tryghed i ansættelsen. Ligestillingsrettighederne i overenskomsterne skal sikres. DET ENKELTE MEDLEM SKAL FØLE EJERSKAB TIL OVERENSKOMSTEN OG HAVE INDFLYDELSE PÅ FÆLLESSKABETS UDMØNTNING AF DEN. DERFOR SKAL medlemmerne have en direkte demokratisk indflydelse på de kollektive overenskomster. medlemmerne have mulighed for at tage stilling til resultatet af overenskomstforhandlinger ved en demokratisk afstemning, før de træder i kraft. afstemninger være tilrettelagt således, at medlemmerne kun tager stilling til den overenskomst, som de er tilknyttet. Afstemningsresultaterne skal respekteres af politikerne. indholdet og sproget i overenskomstaftalerne skal være udformet, sådan at medlemmerne lettere kan forstå og bruge dem.

25 OVERENSKOMSTERNES INDHOLD

26 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 26

27 UDDANNELSE / LIVSLANG LÆRING For at opretholde velfærdssamfundet i en globaliseret verden er det vigtigt, at arbejdsstyrken øger sin viden og kompetence. Derfor er uddannelse en samfundsopgave. 3F prioriterer tidssvarende uddannelser højt for både unge og voksne, således at alle får reel mulighed for at gennemføre almen- og erhvervsrettet uddannelse i et livslangt perspektiv efter eget valg. FOLKESKOLEN SKAL SIKRE, AT eleverne bliver vejledt bredt og kvalificeret om alle uddannelser, herunder de faglige uddannelser. vejledningen bryder med de traditionelle kønsroller. eleverne forlader grundskolen med de fornødne færdigheder vedrørende f.eks. læsning, stavning og regning, it, fremmedsprog og har kendskab til det danske samfund herunder den danske arbejdsmarkedsmodel. ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE SKAL udvikles i takt med udviklingen i samfundet. bygge på vekselvirkningsprincippet mellem arbejdsplads og uddannelsesinstitution. tilrettelægges i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne. ved samarbejde med arbejdsmarkedets parter sikre, at alle elever har grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsmarkedsforhold herunder den danske arbejdsmarkedsmodel. sikre, at eleverne får særlig instruktion om særlige arbejdsmiljørisici og den overenskomst, der er relevant for det aktuelle uddannelses- og brancheområde.

28 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 28 3F VIL SIKRE, AT alle medlemmer får tilbud om kompetenceafklaring og udarbejdelse af uddannelsesplan. alle medlemmer løbende får udviklet deres kompetencer med henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked. medlemmer med særlige undervisningsbehov, f.eks. læse/stave problemer, bliver tilgodeset. der er særlig fokus på at udvikle erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser inden for 3F s faglige områder. de statslige støtteordninger udbygges. alle lærlinge, også skolepraktikanter, sikres overenskomstmæssig betaling under hele uddannelsesforløbet. alle får en praktikplads, f.eks. ved at der sikres sociale klausuler, når det offentlige indgår kontrakter. efteruddannelse har bæredygtig omstilling som perspektiv. uddannelsesfonde oprettes og udbygges, hvor 3F har indflydelse på indhold og økonomi, således at både faglærte og ufaglærte medlemmer tilskyndes til at efteruddanne sig uden økonomiske tab. der er tilstrækkelige ordinære praktikpladser. fagforbundene, der er en del af de faglige uddannelser, har adgang til besøg på skolerne.

29 UDDANNELSE / LIVSLANG LÆRING

30 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 30

31 ARBEJDSMILJØ OG DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED Arbejdsmiljøet er på mange danske arbejdspladser så dårligt, at mange mennesker slides ned, kommer til skade eller bukker under for arbejdspresset. 3F vil arbejde for, at der skal være sunde og sikre arbejdspladser til alle. FOR AT STYRKE ARBEJDSMILJØET ØNSKER 3F, AT arbejdstilsynet skal føre mere omfattende tilsyn i alle brancher. arbejdsmiljølovens strafmuligheder oftere anvendes og skærpes. der vælges arbejdsmiljørepræsentanter på alle arbejdspladser, og at disses rettigheder og indflydelse forbedres. arbejdstiden og arbejdstempoet skal indrettes, så nedslidning undgås. arbejdsmiljøforskningen opprioriteres, og at der blandt andet forskes i det dårlige arbejdsmiljøs konsekvenser for samfundsøkonomien. arbejdsmiljøuddannelserne skal forbedres væsentligt, og det skal sikres, at lønmodtagere og/eller deres arbejdsmiljørepræsentanter har let adgang til forudbetalt professionel rådgivning om arbejdsmiljø hos rådgivere, som er anerkendt af parterne. For at skabe tryghed, forebyggelse af sygefravær og et godt arbejdsmiljø for de ansatte, bør alle virksomheder i samarbejde med tillidsrepræsentanten udarbejde personalepolitiske regler for: oplæring og instruktion af unge, lærlinge og nyansatte. gravide, barsel og ligestilling.

32 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 32 sygdom og arbejdsfastholdelse af kolleger efter arbejdsskader og anden sygdom. integration af personer, som står uden for arbejdsmarkedet. orlovs- og seniorpolitik. integration, etik og psykisk arbejdsmiljø. uddannelse og efteruddannelse. en misbrugspolitik. Selvom der skabes gode og sikre arbejdspladser, skal der arbejdes for et arbejdsskadesystem, hvor ansatte, der er kommet til skade i arbejdstiden, ikke lider økonomisk afsavn på grund af skaden. Tvivl om hvorvidt sygdom eller nedslidning skyldes arbejdet, skal komme den skadelidte til gode. skabes jobs på overenskomstmæssige vilkår til folk med nedsat arbejdsevne uden misbrug af løntilskud og sociale ordninger. sikres bedre vilkår under fleksjob og en forbedret adgang til førtidspension.

33 ARBEJDSMILJØ OG DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

34 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 34

35 ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 3F skal videreudvikle erhvervspolitikken baseret på parternes indflydelse. Erhvervsudviklingen skal ske i respekt for det omgivende samfund og miljø. 3F vil påvirke erhvervspolitikken, således at den bygger på et etisk og moralsk grundlag. DET BETYDER, AT 3F LOKALT, REGIONALT OG CENTRALT VIL ARBEJDE FOR, AT øge medlemmernes beskæftigelsesmuligheder, således at der sker en ensartet udvikling i hele landet. 3F skal herunder arbejde for en infrastruktur, der understøtter en sådan udvikling. påvirke erhvervspolitikken, således at det offentlige sikrer, at forskningsresultater omsættes til danske arbejdspladser. der udvikles nye produktionsmetoder, transportformer, vedvarende energikilder og måder at håndtere affald på, som sikrer miljøet for de kommende generationer. opnå en afbalanceret erhvervspolitik, hvor udviklingen af attraktive arealer til boliger sker i balance med udviklingen af arbejdspladser. erhvervspolitikken også har fokus på den sociale infrastruktur, børnehaver, skoler mv. sociale klausuler indføres i kontrakter, samt udbud og genudbud for såvel offentlige, halvoffentlige som private opgaver. Disse klausuler skal gælde i alle led, således at der ikke er mulighed for social dumping. alle forsøg på social dumping stoppes, og bagmændene straffes.

36 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 36

37 LIGESTILLING OG INTEGRATION 3F vil være foregangsforbund på ligestillingsområdet og tænke køn, ligestilling, integration og mangfoldighed ind i al planlægnings- og udviklingsarbejde. 3F arbejder for at skabe ligestilling, ligebehandling og ligeværd mellem mennesker, uanset køn, etnisk oprindelse, alder, seksuel orientering, handicap, religion og modvirke enhver form for diskrimination. Det gælder samfundsmæssigt, på arbejdspladsen og i organisationen. DET INDEBÆRER, AT 3F VIL ARBEJDE FOR, AT forbedre integration på arbejdspladsen. etniske minoriteter betragtes som en ressource. skabe interkulturel forståelse, anerkendelse af forskellighed og mangfoldighed. skabe bedst mulig repræsentativitet og deltagelse i organisationen og i samfundet i øvrigt. det kønsopdelte arbejdsmarked nedbrydes og uligelønnen fjernes. fremme sammenhængen mellem arbejds- og familieliv ved at arbejde for velfærdsydelser samt fleksibilitet og aftaler, der imødekommer familiens behov. sikre forbedrede barselsorlovsrettigheder til mænd. bekæmpe overgreb, misbrug og vold samt handel med mennesker.

38 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 38

39 MEDLEMMERNE Alle medlemmer er ligeværdige og mødes med respekt for forskellighed. Mangfoldighed er en styrke, som afspejles i organisationen. Som medlem af 3F skal man kunne se sig selv i en organisation, der bygger på et solidarisk menneskesyn, og som tænker i både individ og fællesskab. Derfor skal medlemmerne have tilbud om professionel og kvalificeret rådgivning, service, sagsbehandling og vejledning om de vilkår, arbejdslivet stiller den enkelte over for. Kontakten skal bygge på gensidig respekt. DERFOR GÆLDER FØLGENDE I FORHOLDET MELLEM 3F OG MEDLEMMERNE: 3F skal have en klar og synlig profil, der anerkender medlemmernes mangfoldighed og forskellige behov. Medlemmerne mødes af tillidsvalgte og ansatte i afdelingerne, som udtrykker engagement og positivitet. 3F skal gennem oplysning og debat fremme medlemmernes forståelse og interesse i overenskomsten - herunder at det enkelte medlem er en del af aftalen og har et medansvar for at forsvare og forbedre den. Medlemmerne skal have mulighed for at danne netværk på tværs af faglige grupperinger. Beskæftigede og ledige medlemmer skal med udgangspunkt i afdelingernes overenskomstdækning tilbydes afklaring og registrering af realkompetencer og formidling af arbejde. Medlemmer på barselsorlov, ledige og langtidssyge medlemmers rettigheder skal sikres og forbedres, herunder ret til pensionsopsparing. 3F yder juridisk bistand, hvis et medlem udsættes f.eks. for diskrimination og uligeløn.

40 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 40

41 MEDLEMSKAB AF FAGLIG A-KASSE Tryghed i forbindelse med arbejdsløshed Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles A-kasse fungerer som en enhed centralt og lokalt. A-kassen bygger på solidaritet og er en central del af den danske aftalemodel. A-kassen bygger på kvalitet og effektiv administration. Den er medlemmernes advokat og den er med til at sikre et aktivt medlemsdemokrati på grundlag af de kollektive overenskomster. Faglig Fælles A-kasse sætter medlemmernes retssikkerhed i centrum og støtter en forbedring af de arbejdsløses levevilkår. MED DETTE UDGANGSPUNKT ARBEJDER 3F OG 3FA FOR EN FREMTIDSSIKRING AF DAGPENGESYSTEMET. DET BETYDER BL.A.: at ingen mister dagpengene uden egen skyld. at dagpengene hæves, så dækningsgraden forbedres. at halve dagpenge til unge under 25 år fjernes. at genoptjeningsretten halveres til 962 timer. at aktivering i støttet beskæftigelse tæller som genoptjeningsret. at løntilskudsjob og vikarordningen i jobrotation giver genoptjeningsret til dagpenge. at deltagelse i voksen- og efteruddannelse ikke forbruger af dagpengeperioden. at tidsbegrænsningen i retten til supplerende dagpenge ophæves. at dagpengeforbruget opgøres i timer.

42 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 42 at ledige får ret til 12 ugers uddannelse målrettet arbejdsmarkedet efter 3 måneders ledighed. at ufaglærte ledige har ret til uddannelse til faglært niveau med uddannelsesydelse svarende til dagpengeniveauet. Ydelsen administreres af a-kassen. at beløbsgrænsen for modregning i offentlige aldersydelser hæves. EN NY AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK ET FREMTIDSSIKRET DAGPENGESYSTEM SKAL SIKRE TRYGHEDEN PÅ ARBEJDSMARKEDET FOR DE ARBEJDSLØSE. ET FREMTIDSSIKRET DAGPENGESYSTEM SKAL SES I SAMMENHÆNG MED EN NY AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK. DET BETYDER BL.A. at a-kasser og jobcentre samarbejder inden for en statslig styring, hvor a-kassen fortsat er det naturlige sted for ledige medlemmer at henvende sig. at jobcentre forpligtes til at samarbejde i naturlige beskæftigelsesenheder, der dækker et arbejdskraftsopland. at a-kasserne, indtil ret- og pligtaktiveringen træder i kraft, har kontakten til og ansvaret for arbejdsløse medlemmer. Opgaverne skal it-understøttes via det fælles datagrundlag. at der sikres i samarbejde med faglig afdeling - en effektiv jobformidlingsaktivitet i tæt samarbejde med de kommunale jobcentre. at der sikres kvalitet i oplysning om uddannelse, vejledning, kompetenceafklaring, etablering af en individuel uddannelsesplan, uddannelse, efteruddannelse og aktivering.

43 MEDLEMSKAB AF FAGLIG A-KASSE

44 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 44

45 FAGBEVÆGELSENS STRUKTUR For 3F er det vigtigt også at forholde sig til den samlede fagbevægelses fremtid. I en række nationale og internationale forhold er det afgørende for vores varetagelse af medlemsinteresser, at den samlede fagbevægelse er stærk, står sammen og søger maksimal indflydelse. 3F ønsker at være med i et stærkt fællesskab sammen med de andre danske fagforbund. Derfor vil vi deltage aktivt i den løbende tilpasning og nødvendige forandring af fællesskabets rolle og opgaver.

46 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 46

47 DANMARK OG GLOBALISERINGEN GLOBALISERING Globalisering, multinationale selskabers magt og liberalisering af handels- og kapitalbevægelser øger udfordringerne for fagbevægelsen. Grænserne overskrides hver dag og i øget omfang af kapital, vandrende arbejdstagere, varer og tjenesteydelser. 3F vil derfor arbejde for sikring af den sociale dimension i alle handelsaftaler. Social dumping af enhver art skal bekæmpes. Arbejdskraftens øgede mobilitet nødvendiggør, at vandrende arbejdstagere garanteres en social sikring og sikres mod udnyttelse. Dette sker bedst ved at sikre, at alt arbejde bliver overenskomstdækket. Danske arbejdspladser rykker oftere til udlandet end tidligere, hvilket nødvendiggør et offensivt og nyorienteret fagligt arbejde, der sikrer medlemmerne i de ofte hektiske omstillingsprocesser. Målet er at sikre en mere retfærdig og social bæredygtig udvikling i verden, for fred, demokrati og overholdelse af menneskerettigheder, herunder ILO s arbejdstagerrettigheder. 3F vil konstant være opmærksom på at modarbejde de dele af terrorlovgivningen, der begrænser det politiske og faglige arbejde såvel nationalt som internationalt. DERFOR SKAL 3F ARBEJDE FOR, AT ILO s grundlæggende konventioner bliver respekteret af alle lande og virksomheder: retten til at organisere sig. retten til at forhandle overenskomster. forbud mod børnearbejde. forbud mod tvangsarbejde. forbud mod diskrimination. ligeløn for mænd og kvinder. arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

48 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 48 verdensbanken, WTO, IMF, EU og tilsvarende internationale organisationer skal medvirke til at sikre, at faglige rettigheder og menneskerettigheder respekteres, og at der satses på social udvikling. udvikle stærke organisationer i lande, hvor der ikke er tradition for stærk faglig organisering. Desuden skal 3F være med til at fastholde og udbygge de faglige organisationer i lande, hvor organisationernes forhold søges forringet. den globale ulighed begrænses blandt andet ved: en beskatning af valutatransaktionerne via transaktionsskat. afskaffelse af skatteparadiserne. at en række u-landes gæld eftergives. at pensionskasserne globalt investerer etisk. bekæmpe handel med mennesker, herunder handel med børn, unge og kvinder til prostitution. arbejde for et bæredygtigt samfund i balance med mennesker og natur. arbejde for, at det ydre miljø og arbejdsmiljø forbedres globalt. modarbejde alle traktater og aftaler, som udvider og opretholder skæv handel til ugunst for de fattige lande. medvirke til etablering af globale koncernudvalg og udbygningen af det koncernfaglige samarbejde.

49 DANMARK OG GLOBALISERINGEN

50 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 50

51 DANMARK OG GLOBALISERINGEN Det er afgørende, at det internationale arbejde integreres i forbundets almindelige beslutningsstruktur og aktiviteter, og at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering på alle niveauer - såvel centralt, regionalt og lokalt. DETTE GØRES VED, AT oplyse og deltage i internationalt og gensidigt forpligtende solidaritetsarbejde: derigennem sikres en spredning og forankring af det internationale arbejde til afdelinger, regioner, arbejdspladser samt branche- og landsklubber, så medlemmer, tillidsvalgte og faglige ledere er aktivt engageret i 3F s internationale indsats. styrke samarbejdet med alle niveauer i de faglige organisationer i østersøområdet i kampen mod social dumping blandt andet gennem eksternt finansieret projektsamarbejde jf. 3F s strategier og handlingsplaner herfor. arbejde for, at fagbevægelsen er en ligeberettiget part, og ved at sikre, at tillidsvalgte er omdrejningspunktet i samarbejdet. der sikres maksimal indflydelse samt uddannelse til de nye udfordringer. der arbejdes på, at den nuværende tærskelværdi på 37,5 millioner kr. i cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter helt fjernes. 3F vil fremover styrke indsatsen mod social dumping i forhold til dansk og udenlandsk arbejdskraft, der underbyder de aftaler, vi har på arbejdsmarkedet. 3F vil styrke indsatsen i forhold til virksomheder, der flytter arbejdspladser til lande med dårligere vilkår for arbejdere. Vi skal blive bedre til at støtte vore tillidsrepræsentanter, når virksomheder begynder at overveje udflytning. Indsatsen skal koordineres af daglig ledelse, og afdelinger, grupper og sekretariater skal medvirke.

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

4. ORDINÆRE KONGRES OG DELEGERETMØDE SEPTEMBER 2016

4. ORDINÆRE KONGRES OG DELEGERETMØDE SEPTEMBER 2016 4. ORDINÆRE KONGRES OG DELEGERETMØDE 10. - 15. SEPTEMBER 2016 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER Ændringsforslag til Fagligt og politisk grundlag

3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER Ændringsforslag til Fagligt og politisk grundlag 3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE 14. - 19. SEPTEMBER 2013 Ændringsforslag til Fagligt og politisk grundlag Ændringsforslag til FPG Endelig version Opdateret 27. juni 2013 Ændringsforslag til Fagligt

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Fagpolitisk grundlag. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003

Fagpolitisk grundlag. Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003 Fagpolitisk grundlag Vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 8. februar 2003 Side 3 3 6 8 9 9 10 Indhold SAMMEN ER VI STÆRKERE Overenskomster og arbejdsret Beskæftigelse og velfærd Internationale samarbejder

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Forord... 2 En fagforening der er til for medlemmerne... 2 Vi er én fagforening... 3 Vi er en ambitiøs fagforening... 3 3F Sydfyn er åben

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Principprogram 2012-2014

Principprogram 2012-2014 Principprogram 2012-2014 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssigt relevant beskæftigelse Livslønnen for både offentligt og privatansatte medlemmer skal afspejle de erhvervede akademiske

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM FÆLLESSKAB, & FREMTID FAGLIGHED MÅLPROGRAM HK STAT KONGRES 2016 PÅ SIDERNE 3-10 ER FORBUNDSSEKTORBESTYRELSENS FORSLAG TIL MÅLPROGRAMMET FRA SIDE 11 ER OPSTILLET FORSLAGET MED DE ENKELTE HERTIL OG ER DERMED

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere