FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG"

Transkript

1 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2

3 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

4

5 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det arbejdsretlige system 21 Overenskomsternes indhold 23 Uddannelse / livslang læring 27 Arbejdsmiljø og det rummelige arbejdsmarked 31 Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik 35 Ligestilling og integration 37 Medlemmerne 39 Medlemskab af faglig a-kasse 41 Fagbevægelsens struktur 45 Danmark og globaliseringen 47

6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 6

7 INDLEDNING Fagligt og Politisk Grundlag er beskrivelsen af de politiske mål, som 3F har i kongresperioden De overordnede visioner og værdier danner rammen for det arbejde, som hele organisationen skal arbejde inden for. I Fagligt og Politisk Grundlag beskrives 3F s kerneydelser og kerneopgaver, holdninger og organisation. 3F sikrer medlemmerne tre overordnede kerneydelser: attraktive løn- og arbejdsforhold en fagforening, der gennem politisk arbejde forbedrer rammerne for medlemmernes liv en attraktiv fagligt funderet a-kasse. I Fagligt og Politisk Grundlag beskrives de kerneopgaver, organisationen udfører for at levere kerneydelserne. Resultaterne af disse aktiviteter skal være synlige og mærkbare for det enkelte medlem. Ud over kerneopgaverne har 3F en række holdninger - værdier - til det omliggende samfund. Det er ikke nødvendigvis opgaver, der er afsat ressourcer til i forbundet. Værdierne udtrykkes i Fagligt og Politisk Grundlag og præger generelt 3F s arbejde. Fagligt Politisk Grundlag bygger på mere end 100 års erfaring med fagligt arbejde og er resultatet af en demokratisk proces i organisationen.

8 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 8

9 VÆRDIER For at varetage medlemmernes interesser bedst muligt deltager 3F aktivt i samfundsdebatten med et demokratisk socialistisk menneskesyn som grundholdning. 3F skal sammen med danske og internationale faglige organisationer søge indflydelse på udviklingen i Danmark og den øvrige del af verden. FOR 3F ER DET VIGTIGT, AT bevare og udbrede kendskabet til den danske model, der er udviklet af fagbevægelsen og med det kollektive aftalesystem som fundament. der er fokus på demokrati, solidaritet, tryghed og på en så stor folkelig opbakning til at deltage i demokratiet som muligt. Ud fra disse værdier vil 3F aktivt formulere krav til den politiske dagsorden og arbejde sammen med de partier og organisationer, der vil arbejde for 3F s krav. 3F vil endvidere bidrage til udviklingen af en bred folkelig alliance, der er forudsætningen for en videre udvikling af det danske velfærdssamfund. vi fortsætter med at forme og udvikle vort solidariske og demokratiske velfærdssamfund. Det indebærer blandt andet et højt socialt niveau, afskaffelse af den sociale ulighed og fattigdom ved en retfærdig fordeling af goderne og en demokratisk styring af indhold, omfang og kvalitet af de offentlige velfærdsydelser. alle har et forsørgelsesgrundlag. løfte 3F-medlemmers sundhed op til landsgennemsnittet. Der sikres lighed for sundhed. velfærdssamfundets finansiering hviler på et retfærdigt, solidarisk og progressivt skattesystem, hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. der gennemføres en massiv beskæftigelsesindsats, der gavner velfærd og miljø. ledige får mulighed for at uddanne sig via en reel kvalificerende uddannelsesindsats.

10 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 10 alle unge sikres mulighed for en ungdomsuddannelse og garanti for ordinære praktikpladser. vi fortsat har en stærk offentlig sektor, som det bærende i samfundet. der bliver sat en stopper for udliciteringer og privatiseringer samt markedsgørelse af den offentlige sektors ydelser. ligestilling er en grundlæggende værdi, der arbejdes offensivt med. enhver form for racisme, fremmedhad, nazisme og anden ekstremisme bekæmpes, blandt andet gennem arbejdet for, at alle parter får indblik i og forståelse for hinandens kulturelle og sociale forhold. virke for fred, afrustning og faglig international solidaritet.

11 VÆRDIER

12 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 12

13 MEDLEMSDEMOKRATI 3F har en målsætning om til enhver tid at være det stærkeste og mest slagkraftige fagforbund, hvis arbejde hviler på et demokrati, der fungerer fra bund til top i organisationen. 3F er det fællesskab, der sikrer medlemmets rettigheder og muligheder for at få indflydelse på udviklingen på arbejdsmarkedet og på egen arbejdssituation. DERFOR ER DET ET MÅL FOR 3F, AT det enkelte medlem, med udgangspunkt i det kollektive, får indflydelse og handlemuligheder i forhold til sit eget liv og dermed en god balance mellem arbejdsliv og familieliv. 3F s opbygning og organisering giver medlemmerne mulighed for at være aktive deltagere i, hvordan deres faglige interesser bedst muligt varetages. Medlemskabet skal give mening i hverdagen. medlemmerne til stadighed har indflydelse på de forskellige aktiviteter og debatter i afdelingen, herunder generalforsamling, overenskomstforhandling mv. Medlemmerne skal sikres indflydelse på, hvordan afdelingen fungerer i forhold til de faglige områder og a-kassen. medlemmet sikres indflydelse på arbejdspladsen gennem tillidsvalgte, klubber og forskellige samarbejdsorganer. fagligt aktive og andre ildsjæle kan udfolde sig optimalt i det faglige arbejde. ungdomsarbejdet såvel som andet fagligt arbejde skal bidrage til fortsat fornyelse af organisationen og være med til at skabe dialog og bygge bro. være i løbende dialog med medlemmer og arbejdspladser. 3F skal være en organisation med et levende og rummeligt demokrati. styrke mangfoldigheden, og at mangfoldigheden afspejles i den demokratiske proces i organisationen.

14 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 14

15 AFDELINGERNE De suveræne afdelinger udgør den bærende og demokratiske kraft i 3F. Afdelingerne er selvbærende og prioriterer professionelt alle de opgaver, som fællesskabet beslutter skal varetages af en moderne, fremsynet og aktiv fagforening. AFDELINGERNE HAR BLANDT ANDET TIL OPGAVE AT arbejde for, at alle er organiseret, herunder sikre en særlig indsats for at organisere lærlinge og elever, unge, grænsearbejdere og etniske minoriteter. arbejde for, at alle arbejdspladser og medlemmer er overenskomstdækket, herunder også lønmodtagere med atypiske ansættelsesformer. sikre en løbende kontakt til medlemmerne om alle relevante faglige spørgsmål gennem servicering af medlemmerne og opsøgende arbejde på arbejdspladserne. styrke det opsøgende arbejde over for udenlandske arbejdere i Danmark. styrke medlemmerne til at kunne indgå i løsningen af egne problemer på arbejdspladserne. være synlige på arbejdspladserne i forbindelse med løsning af akutte problemer. arbejde for, at alle medlemmer har et godt, sundt og udviklende arbejde. arbejde for, at alle medlemmer tilbydes afklaring af realkompetencer og udarbejdelse af kompetencebevis og uddannelsesplan med henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked. understøtte skabelse af netværk på tværs af små arbejdspladser uden tillidsvalgte.

16 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 16 afdelingen bistår de tillidsvalgte med løsning af opgaver af global, international karakter og støtter den tillidsvalgte, når en virksomhed varsler udflytning af arbejdspladser til et andet land. afdelingerne skal bistå tillidsvalgte samt sikre medlemmerne i tilfælde af virksomhedskonkurs og betalingsstandsning bedst muligt. være centrale politiske aktører, der aktivt bidrager til at sætte den politiske dagsorden i den lokale og regionale arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik og herigennem arbejde for politisk indflydelse ved at deltage i relevante fora, herunder kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner, netværk til politikere, andre politiske aktører og medier. udvikle en ledelses- og personalepolitik, der bygger på professionalisme, samarbejde og nytænkning. arbejde med ligestilling, integration og mangfoldighed samt gennemføre de politiske mål i egen organisation. arbejde for, at afdelingen afspejler medlemssammensætningen med hensyn til køn, alder og etnisk baggrund. Derfor er ligestilling, lige repræsentation og ligebehandling en integreret del af afdelingernes kultur og daglige arbejde. arbejde helhedsorienteret i løsningen af opgaverne i et tæt samspil mellem det faglige og a-kassen. følge op på besluttede mål og vurdere kvaliteten i leveret service til medlemmerne og de opnåede resultater i det faglige og politiske arbejde.

17 AFDELINGERNE

18 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 18

19 TILLIDSVALGTE Tillidsvalgte er omdrejningspunktet i det faglige arbejde. 3F s tillidsrepræsentanter, klubber og lokale brancheklubber er det centrale bindeled mellem medlemmer og afdelinger. Derfor er det vigtigt, at tillidsvalgte får gode værktøjer til at løse denne opgave. 3F TILBYDER DE TILLIDSVALGTE: støtte til uddannelse og faglig kompetenceudvikling hurtig adgang til fagbevægelsens grunduddannelse understøttelse af faglige netværk udvikling af relevante kurser særlige tilbud til individuelle behov (læse/stave mv.) understøtning af det faglige og politiske arbejde på arbejdspladserne hjælp til omstillingsprocesser på arbejdspladsen hjælp til de udfordringer, som nye ledelsesformer giver hjælp til at hente oplysninger, som er relevante i deres arbejde i multinationale koncerner og selskaber ejet af kapitalfonde hjælp til udfordringer ved udlicitering, større rationaliseringer, omstillingsprocesser, massefyringer og virksomhedslukninger. 3F ARBEJDER FOR AT FÅ FLERE TILLIDSVALGTE. For 3F er respekt, tryghed, kompetenceudvikling, rettigheder, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt medarbejderindflydelse nøgleord i udviklingen af medlemmernes job.

20 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 20

21 DET ARBEJDSRETLIGE SYSTEM Det danske samfund hviler på en arbejdsmarkedsmodel, der er udviklet med det kollektive aftalesystem som fundament. Dette skal fastholdes for at bevare og udvikle vores solidariske og demokratiske samfund.samspillet mellem kollektive aftaler og lovgivning skal fortsat sikre den danske model. Vi vil forhindre begrænsninger i faglige organisationers konfliktret. 3F VIL ARBEJDE FOR OG UDARBEJDE KONKRETE ÆNDRINGSFORSLAG TIL EN TIDSSVARENDE HOVEDAFTALE, DER BLANDT ANDET INDEBÆRER, AT fredspligten opblødes, så vi får konfliktret i de tilfælde, hvor udefra kommende indgreb ændrer grundlaget for indgåede aftaler, eller hvor arbejdsgiverne begår grove overenskomstbrud. omvendt bevisbyrde bør gælde i alle afskedigelsessager, så det er arbejdsgive ren, der skal løfte bevisførelsen. Desuden skal sagsbehandlingen smidiggøres. alle afskedigelsessager, uafhængig af ansættelsesanciennitet, skal kunne indbringes for afskedigelsesnævnet. tidsfristen for lokal indsigelse af afskedigelsessager skal forlænges til 1 måned efter opsigelsens udløb. fagligt tillidsvalgtes ytringsfrihed sikres i forbindelse med konflikter af enhver art. 3F vil arbejde for, at arbejdsgiveren har bevisbyrden ved faglige tvistigheder om risici for sikkerhed og sundhed eller en personlig integritetskrænkelse, der berettiger til at standse arbejdet (liv, ære og velfærd). 3F vil endvidere arbejde for, at enhver lønmodtager har ret - og pligt - til at nægte at udføre arbejde under forhold, som tilsidesætter arbejdsmiljøloven. Reglerne om liv, ære og velfærd skal tydeliggøres og indrettes, så ansatte kan vægre sig mod et job uden bod og arbejdstab.

22 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 22

23 OVERENSKOMSTERNES INDHOLD For medlemmerne er det vigtigt, at overenskomsterne og det fagretlige system til stadighed er tilpasset de enkelte fags og branchers særlige vilkår og dermed de ansattes daglige arbejdsforhold. Derfor er det afgørende, at der til stadighed er dialog om overenskomsternes indhold og betydning. Der skal sikres bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv, øget rummelighed på arbejdsmarkedet samt en mere fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Reallønnen skal forbedres, og en solidarisk lønpolitik skal fremmes. Alle skal have ret til systematisk uddannelsesplanlægning og livslang uddan nelse med fuld løn. Det sikres, at lønmodtagere herunder udenlandske - arbejder under ligevær dige og overenskomstmæssige forhold. For at imødegå omgåelse af overenskomstmæssige forhold, sikres alle lønmodtageres rettigheder uanset hvor mange mellemled, der måtte være mellem hvervgiver og den, der i praksis ud fører opgaven, og der arbejdes for at indføre relevant følgelovgivning, der understøtter dette i overenskomsten. Der indføres tredjeparts forpligtelse, som siger, at en virksomhed kun må udlicitere arbejdet til overenskomstdækkede virksomheder. Al aktivering og praktik på arbejdspladserne skal ske på overenskomstmæssige vilkår og uden forringelser i normering. Der skal sikres væsentligt højere lønninger og ordentlige vilkår for lærlinge, elever og ungarbejdere. Der skal sikres ret til frihed med fuld løn ved børns sygdom. Ferierettigheder skal forbedres.

24 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 24 Arbejds- og ansættelsesvilkår skal forbedres, specielt ved arbejde på ubekvemme tider samt ved skifteholdsarbejde. Der skal gives fuld løn og pension under barsel, forældreorlov, sygdom og tilskadekomst. Ørebeløbet til FIU- og AKUT-fonden skal øges, da der stilles stadig større krav til de tillidsvalgtes kompetencer og dermed krav til deres uddannelse. Der skal sikres rettigheder og fordele alene til 3F-medlemmerne. De tillidsvalgte skal sikres forbedrede vilkår og større tryghed i ansættelsen. Ligestillingsrettighederne i overenskomsterne skal sikres. DET ENKELTE MEDLEM SKAL FØLE EJERSKAB TIL OVERENSKOMSTEN OG HAVE INDFLYDELSE PÅ FÆLLESSKABETS UDMØNTNING AF DEN. DERFOR SKAL medlemmerne have en direkte demokratisk indflydelse på de kollektive overenskomster. medlemmerne have mulighed for at tage stilling til resultatet af overenskomstforhandlinger ved en demokratisk afstemning, før de træder i kraft. afstemninger være tilrettelagt således, at medlemmerne kun tager stilling til den overenskomst, som de er tilknyttet. Afstemningsresultaterne skal respekteres af politikerne. indholdet og sproget i overenskomstaftalerne skal være udformet, sådan at medlemmerne lettere kan forstå og bruge dem.

25 OVERENSKOMSTERNES INDHOLD

26 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 26

27 UDDANNELSE / LIVSLANG LÆRING For at opretholde velfærdssamfundet i en globaliseret verden er det vigtigt, at arbejdsstyrken øger sin viden og kompetence. Derfor er uddannelse en samfundsopgave. 3F prioriterer tidssvarende uddannelser højt for både unge og voksne, således at alle får reel mulighed for at gennemføre almen- og erhvervsrettet uddannelse i et livslangt perspektiv efter eget valg. FOLKESKOLEN SKAL SIKRE, AT eleverne bliver vejledt bredt og kvalificeret om alle uddannelser, herunder de faglige uddannelser. vejledningen bryder med de traditionelle kønsroller. eleverne forlader grundskolen med de fornødne færdigheder vedrørende f.eks. læsning, stavning og regning, it, fremmedsprog og har kendskab til det danske samfund herunder den danske arbejdsmarkedsmodel. ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE SKAL udvikles i takt med udviklingen i samfundet. bygge på vekselvirkningsprincippet mellem arbejdsplads og uddannelsesinstitution. tilrettelægges i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og uddannelsesinstitutionerne. ved samarbejde med arbejdsmarkedets parter sikre, at alle elever har grundigt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og arbejdsmarkedsforhold herunder den danske arbejdsmarkedsmodel. sikre, at eleverne får særlig instruktion om særlige arbejdsmiljørisici og den overenskomst, der er relevant for det aktuelle uddannelses- og brancheområde.

28 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 28 3F VIL SIKRE, AT alle medlemmer får tilbud om kompetenceafklaring og udarbejdelse af uddannelsesplan. alle medlemmer løbende får udviklet deres kompetencer med henblik på at sikre deres muligheder på fremtidens arbejdsmarked. medlemmer med særlige undervisningsbehov, f.eks. læse/stave problemer, bliver tilgodeset. der er særlig fokus på at udvikle erhvervsuddannelser og AMU-uddannelser inden for 3F s faglige områder. de statslige støtteordninger udbygges. alle lærlinge, også skolepraktikanter, sikres overenskomstmæssig betaling under hele uddannelsesforløbet. alle får en praktikplads, f.eks. ved at der sikres sociale klausuler, når det offentlige indgår kontrakter. efteruddannelse har bæredygtig omstilling som perspektiv. uddannelsesfonde oprettes og udbygges, hvor 3F har indflydelse på indhold og økonomi, således at både faglærte og ufaglærte medlemmer tilskyndes til at efteruddanne sig uden økonomiske tab. der er tilstrækkelige ordinære praktikpladser. fagforbundene, der er en del af de faglige uddannelser, har adgang til besøg på skolerne.

29 UDDANNELSE / LIVSLANG LÆRING

30 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 30

31 ARBEJDSMILJØ OG DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED Arbejdsmiljøet er på mange danske arbejdspladser så dårligt, at mange mennesker slides ned, kommer til skade eller bukker under for arbejdspresset. 3F vil arbejde for, at der skal være sunde og sikre arbejdspladser til alle. FOR AT STYRKE ARBEJDSMILJØET ØNSKER 3F, AT arbejdstilsynet skal føre mere omfattende tilsyn i alle brancher. arbejdsmiljølovens strafmuligheder oftere anvendes og skærpes. der vælges arbejdsmiljørepræsentanter på alle arbejdspladser, og at disses rettigheder og indflydelse forbedres. arbejdstiden og arbejdstempoet skal indrettes, så nedslidning undgås. arbejdsmiljøforskningen opprioriteres, og at der blandt andet forskes i det dårlige arbejdsmiljøs konsekvenser for samfundsøkonomien. arbejdsmiljøuddannelserne skal forbedres væsentligt, og det skal sikres, at lønmodtagere og/eller deres arbejdsmiljørepræsentanter har let adgang til forudbetalt professionel rådgivning om arbejdsmiljø hos rådgivere, som er anerkendt af parterne. For at skabe tryghed, forebyggelse af sygefravær og et godt arbejdsmiljø for de ansatte, bør alle virksomheder i samarbejde med tillidsrepræsentanten udarbejde personalepolitiske regler for: oplæring og instruktion af unge, lærlinge og nyansatte. gravide, barsel og ligestilling.

32 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 32 sygdom og arbejdsfastholdelse af kolleger efter arbejdsskader og anden sygdom. integration af personer, som står uden for arbejdsmarkedet. orlovs- og seniorpolitik. integration, etik og psykisk arbejdsmiljø. uddannelse og efteruddannelse. en misbrugspolitik. Selvom der skabes gode og sikre arbejdspladser, skal der arbejdes for et arbejdsskadesystem, hvor ansatte, der er kommet til skade i arbejdstiden, ikke lider økonomisk afsavn på grund af skaden. Tvivl om hvorvidt sygdom eller nedslidning skyldes arbejdet, skal komme den skadelidte til gode. skabes jobs på overenskomstmæssige vilkår til folk med nedsat arbejdsevne uden misbrug af løntilskud og sociale ordninger. sikres bedre vilkår under fleksjob og en forbedret adgang til førtidspension.

33 ARBEJDSMILJØ OG DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

34 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 34

35 ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 3F skal videreudvikle erhvervspolitikken baseret på parternes indflydelse. Erhvervsudviklingen skal ske i respekt for det omgivende samfund og miljø. 3F vil påvirke erhvervspolitikken, således at den bygger på et etisk og moralsk grundlag. DET BETYDER, AT 3F LOKALT, REGIONALT OG CENTRALT VIL ARBEJDE FOR, AT øge medlemmernes beskæftigelsesmuligheder, således at der sker en ensartet udvikling i hele landet. 3F skal herunder arbejde for en infrastruktur, der understøtter en sådan udvikling. påvirke erhvervspolitikken, således at det offentlige sikrer, at forskningsresultater omsættes til danske arbejdspladser. der udvikles nye produktionsmetoder, transportformer, vedvarende energikilder og måder at håndtere affald på, som sikrer miljøet for de kommende generationer. opnå en afbalanceret erhvervspolitik, hvor udviklingen af attraktive arealer til boliger sker i balance med udviklingen af arbejdspladser. erhvervspolitikken også har fokus på den sociale infrastruktur, børnehaver, skoler mv. sociale klausuler indføres i kontrakter, samt udbud og genudbud for såvel offentlige, halvoffentlige som private opgaver. Disse klausuler skal gælde i alle led, således at der ikke er mulighed for social dumping. alle forsøg på social dumping stoppes, og bagmændene straffes.

36 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 36

37 LIGESTILLING OG INTEGRATION 3F vil være foregangsforbund på ligestillingsområdet og tænke køn, ligestilling, integration og mangfoldighed ind i al planlægnings- og udviklingsarbejde. 3F arbejder for at skabe ligestilling, ligebehandling og ligeværd mellem mennesker, uanset køn, etnisk oprindelse, alder, seksuel orientering, handicap, religion og modvirke enhver form for diskrimination. Det gælder samfundsmæssigt, på arbejdspladsen og i organisationen. DET INDEBÆRER, AT 3F VIL ARBEJDE FOR, AT forbedre integration på arbejdspladsen. etniske minoriteter betragtes som en ressource. skabe interkulturel forståelse, anerkendelse af forskellighed og mangfoldighed. skabe bedst mulig repræsentativitet og deltagelse i organisationen og i samfundet i øvrigt. det kønsopdelte arbejdsmarked nedbrydes og uligelønnen fjernes. fremme sammenhængen mellem arbejds- og familieliv ved at arbejde for velfærdsydelser samt fleksibilitet og aftaler, der imødekommer familiens behov. sikre forbedrede barselsorlovsrettigheder til mænd. bekæmpe overgreb, misbrug og vold samt handel med mennesker.

38 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 38

39 MEDLEMMERNE Alle medlemmer er ligeværdige og mødes med respekt for forskellighed. Mangfoldighed er en styrke, som afspejles i organisationen. Som medlem af 3F skal man kunne se sig selv i en organisation, der bygger på et solidarisk menneskesyn, og som tænker i både individ og fællesskab. Derfor skal medlemmerne have tilbud om professionel og kvalificeret rådgivning, service, sagsbehandling og vejledning om de vilkår, arbejdslivet stiller den enkelte over for. Kontakten skal bygge på gensidig respekt. DERFOR GÆLDER FØLGENDE I FORHOLDET MELLEM 3F OG MEDLEMMERNE: 3F skal have en klar og synlig profil, der anerkender medlemmernes mangfoldighed og forskellige behov. Medlemmerne mødes af tillidsvalgte og ansatte i afdelingerne, som udtrykker engagement og positivitet. 3F skal gennem oplysning og debat fremme medlemmernes forståelse og interesse i overenskomsten - herunder at det enkelte medlem er en del af aftalen og har et medansvar for at forsvare og forbedre den. Medlemmerne skal have mulighed for at danne netværk på tværs af faglige grupperinger. Beskæftigede og ledige medlemmer skal med udgangspunkt i afdelingernes overenskomstdækning tilbydes afklaring og registrering af realkompetencer og formidling af arbejde. Medlemmer på barselsorlov, ledige og langtidssyge medlemmers rettigheder skal sikres og forbedres, herunder ret til pensionsopsparing. 3F yder juridisk bistand, hvis et medlem udsættes f.eks. for diskrimination og uligeløn.

40 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 40

41 MEDLEMSKAB AF FAGLIG A-KASSE Tryghed i forbindelse med arbejdsløshed Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles A-kasse fungerer som en enhed centralt og lokalt. A-kassen bygger på solidaritet og er en central del af den danske aftalemodel. A-kassen bygger på kvalitet og effektiv administration. Den er medlemmernes advokat og den er med til at sikre et aktivt medlemsdemokrati på grundlag af de kollektive overenskomster. Faglig Fælles A-kasse sætter medlemmernes retssikkerhed i centrum og støtter en forbedring af de arbejdsløses levevilkår. MED DETTE UDGANGSPUNKT ARBEJDER 3F OG 3FA FOR EN FREMTIDSSIKRING AF DAGPENGESYSTEMET. DET BETYDER BL.A.: at ingen mister dagpengene uden egen skyld. at dagpengene hæves, så dækningsgraden forbedres. at halve dagpenge til unge under 25 år fjernes. at genoptjeningsretten halveres til 962 timer. at aktivering i støttet beskæftigelse tæller som genoptjeningsret. at løntilskudsjob og vikarordningen i jobrotation giver genoptjeningsret til dagpenge. at deltagelse i voksen- og efteruddannelse ikke forbruger af dagpengeperioden. at tidsbegrænsningen i retten til supplerende dagpenge ophæves. at dagpengeforbruget opgøres i timer.

42 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 42 at ledige får ret til 12 ugers uddannelse målrettet arbejdsmarkedet efter 3 måneders ledighed. at ufaglærte ledige har ret til uddannelse til faglært niveau med uddannelsesydelse svarende til dagpengeniveauet. Ydelsen administreres af a-kassen. at beløbsgrænsen for modregning i offentlige aldersydelser hæves. EN NY AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK ET FREMTIDSSIKRET DAGPENGESYSTEM SKAL SIKRE TRYGHEDEN PÅ ARBEJDSMARKEDET FOR DE ARBEJDSLØSE. ET FREMTIDSSIKRET DAGPENGESYSTEM SKAL SES I SAMMENHÆNG MED EN NY AKTIV ARBEJDSMARKEDSPOLITIK. DET BETYDER BL.A. at a-kasser og jobcentre samarbejder inden for en statslig styring, hvor a-kassen fortsat er det naturlige sted for ledige medlemmer at henvende sig. at jobcentre forpligtes til at samarbejde i naturlige beskæftigelsesenheder, der dækker et arbejdskraftsopland. at a-kasserne, indtil ret- og pligtaktiveringen træder i kraft, har kontakten til og ansvaret for arbejdsløse medlemmer. Opgaverne skal it-understøttes via det fælles datagrundlag. at der sikres i samarbejde med faglig afdeling - en effektiv jobformidlingsaktivitet i tæt samarbejde med de kommunale jobcentre. at der sikres kvalitet i oplysning om uddannelse, vejledning, kompetenceafklaring, etablering af en individuel uddannelsesplan, uddannelse, efteruddannelse og aktivering.

43 MEDLEMSKAB AF FAGLIG A-KASSE

44 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 44

45 FAGBEVÆGELSENS STRUKTUR For 3F er det vigtigt også at forholde sig til den samlede fagbevægelses fremtid. I en række nationale og internationale forhold er det afgørende for vores varetagelse af medlemsinteresser, at den samlede fagbevægelse er stærk, står sammen og søger maksimal indflydelse. 3F ønsker at være med i et stærkt fællesskab sammen med de andre danske fagforbund. Derfor vil vi deltage aktivt i den løbende tilpasning og nødvendige forandring af fællesskabets rolle og opgaver.

46 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 46

47 DANMARK OG GLOBALISERINGEN GLOBALISERING Globalisering, multinationale selskabers magt og liberalisering af handels- og kapitalbevægelser øger udfordringerne for fagbevægelsen. Grænserne overskrides hver dag og i øget omfang af kapital, vandrende arbejdstagere, varer og tjenesteydelser. 3F vil derfor arbejde for sikring af den sociale dimension i alle handelsaftaler. Social dumping af enhver art skal bekæmpes. Arbejdskraftens øgede mobilitet nødvendiggør, at vandrende arbejdstagere garanteres en social sikring og sikres mod udnyttelse. Dette sker bedst ved at sikre, at alt arbejde bliver overenskomstdækket. Danske arbejdspladser rykker oftere til udlandet end tidligere, hvilket nødvendiggør et offensivt og nyorienteret fagligt arbejde, der sikrer medlemmerne i de ofte hektiske omstillingsprocesser. Målet er at sikre en mere retfærdig og social bæredygtig udvikling i verden, for fred, demokrati og overholdelse af menneskerettigheder, herunder ILO s arbejdstagerrettigheder. 3F vil konstant være opmærksom på at modarbejde de dele af terrorlovgivningen, der begrænser det politiske og faglige arbejde såvel nationalt som internationalt. DERFOR SKAL 3F ARBEJDE FOR, AT ILO s grundlæggende konventioner bliver respekteret af alle lande og virksomheder: retten til at organisere sig. retten til at forhandle overenskomster. forbud mod børnearbejde. forbud mod tvangsarbejde. forbud mod diskrimination. ligeløn for mænd og kvinder. arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

48 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 48 verdensbanken, WTO, IMF, EU og tilsvarende internationale organisationer skal medvirke til at sikre, at faglige rettigheder og menneskerettigheder respekteres, og at der satses på social udvikling. udvikle stærke organisationer i lande, hvor der ikke er tradition for stærk faglig organisering. Desuden skal 3F være med til at fastholde og udbygge de faglige organisationer i lande, hvor organisationernes forhold søges forringet. den globale ulighed begrænses blandt andet ved: en beskatning af valutatransaktionerne via transaktionsskat. afskaffelse af skatteparadiserne. at en række u-landes gæld eftergives. at pensionskasserne globalt investerer etisk. bekæmpe handel med mennesker, herunder handel med børn, unge og kvinder til prostitution. arbejde for et bæredygtigt samfund i balance med mennesker og natur. arbejde for, at det ydre miljø og arbejdsmiljø forbedres globalt. modarbejde alle traktater og aftaler, som udvider og opretholder skæv handel til ugunst for de fattige lande. medvirke til etablering af globale koncernudvalg og udbygningen af det koncernfaglige samarbejde.

49 DANMARK OG GLOBALISERINGEN

50 Foto: xxxxxxxxxxxxxx FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 50

51 DANMARK OG GLOBALISERINGEN Det er afgørende, at det internationale arbejde integreres i forbundets almindelige beslutningsstruktur og aktiviteter, og at der sker den nødvendige tværfaglige koordinering på alle niveauer - såvel centralt, regionalt og lokalt. DETTE GØRES VED, AT oplyse og deltage i internationalt og gensidigt forpligtende solidaritetsarbejde: derigennem sikres en spredning og forankring af det internationale arbejde til afdelinger, regioner, arbejdspladser samt branche- og landsklubber, så medlemmer, tillidsvalgte og faglige ledere er aktivt engageret i 3F s internationale indsats. styrke samarbejdet med alle niveauer i de faglige organisationer i østersøområdet i kampen mod social dumping blandt andet gennem eksternt finansieret projektsamarbejde jf. 3F s strategier og handlingsplaner herfor. arbejde for, at fagbevægelsen er en ligeberettiget part, og ved at sikre, at tillidsvalgte er omdrejningspunktet i samarbejdet. der sikres maksimal indflydelse samt uddannelse til de nye udfordringer. der arbejdes på, at den nuværende tærskelværdi på 37,5 millioner kr. i cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter helt fjernes. 3F vil fremover styrke indsatsen mod social dumping i forhold til dansk og udenlandsk arbejdskraft, der underbyder de aftaler, vi har på arbejdsmarkedet. 3F vil styrke indsatsen i forhold til virksomheder, der flytter arbejdspladser til lande med dårligere vilkår for arbejdere. Vi skal blive bedre til at støtte vore tillidsrepræsentanter, når virksomheder begynder at overveje udflytning. Indsatsen skal koordineres af daglig ledelse, og afdelinger, grupper og sekretariater skal medvirke.

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Forbundet af IT-professionelle

Forbundet af IT-professionelle Forbundet af IT-professionelle PRINCIP PROGRAM FOR PROSA Forbundet af It-professionelle Ahlefeldtsgade 16, 1359 K. 3336 4141 prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Den Danske Model familiepolitik under pres

Den Danske Model familiepolitik under pres Den Danske Model familiepolitik under pres Policy briefing Anders Ejrnæs Ph.d., lektor Roskilde Universitet Workcare projekt Workcare Workcare projektet er et komparativt europæisk forskningsprojekt finansieret

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger

Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Bilag 3 til kredsuds. nr. 070 af den 2. september 2011 september 2011 Notat om udvalgte beskæftigelsesordninger Dette notat redegør for regelgrundlaget vedrørende de løntilskuds- og jobrotationsordninger,

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere