Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK"

Transkript

1 Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive aktieindkomstskat med 1 pct.-point 5. Nordsøen selskabsskat og Nordsøaftalen 6. Fremrykning af afgiftslempelser for energi til proces 7. Bortfald af CO 2 -afgift af el for erhverv 8. Nedsættelse af elafgift for erhverv (eldistributionsbidraget) 9. Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift 10. Lempelse til affald 11. Forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger 12. Kørselsafgifter for lastbiler 13. Forhøjelse af grænse for skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger 14. Succession til erhvervsdrivende fonde 15. Genindførelse af BoligJobordningen 16. Lempelse af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere 17. Ro og stabilitet om de fremtidige rammevilkår Side 1 af 18

2 1. Provenuoversigt Regeringen foreslår, at der gennemføres en række initiativer til forbedring af erhvervslivets vilkår for produktion og beskæftigelse på skatteområdet. De forventede provenueffekter af de enkelte elementer fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1 Mio. kr. (2014-niveau) Varigt Umiddelbar virkning Lavere selskabsskat mv heraf nedsættelse af selskabsskattesatsen ekskl. Nordsøen (med 1 pct.-point årligt fra ) heraf nedsættelse satsen for virksomhedsordningen (med 1 pct.-point årligt fra ) heraf stigning i lønsumsafgiften for den finansielle sektor heraf stigning i aktieindkomstskatten med 1 pct.-point over progressionsgrænsen Lavere energiafgifter og mindsket dobbeltregulering heraf fremrykning af lempelse for procesenergi heraf afskaffelse af CO 2-afgift på el for erhverv heraf bortfald af eldistributionsbidrag heraf minimusafgift på elforbrug (0,4 øre pr. kwh) Sanering af afgifter heraf afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift Note: På grund af afrundinger kan der forekomme enkelte afvigelser i summerne heraf lempelse til farligt affald heraf finansiering af affald i kvotesektoren Øvrige lempelser heraf forhøjelse af momsfradragsretten for hotelovernatninger til 75 pct heraf videreførelse af BoligJobordningen heraf bedre vilkår for forskere og nøglemedarbejdere heraf ramme til erhvervsdrivende fonde heraf kørselsafgifter på lastbiler indføres ikke heraf forhøjelse af grænsen for skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter til 25 mio. kr Umiddelbar virkning i alt Tilbageløb Umiddelbar virkning efter tilbageløb Side 2 af 18

3 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen Regeringen foreslår, at selskabsskattesatsen nedsættes fra 25 pct. til 22 pct. Nedsættelsen sker gradvist med 1 pct. point om året fra 2014 til Satsen i virksomhedsordningen nedsættes tilsvarende. Erhvervslivets investeringer i danske job holdes tilbage af et højt omkostningsniveau. Samtidig er Danmark i hård konkurrence med store dele af verden om at tiltrække investeringer og vellønnede arbejdspladser, og de udenlandske investeringer i Danmark er stagneret siden Andre lande har forbedret virksomhedernes rammebetingelser ved at reducere virksomhedsskatter og afgifter, herunder selskabsskatten. Med en nedsættelse af selskabsskattesatsen gøres det mere attraktivt at investere i danske arbejdspladser og virksomheder. Dermed beskyttes også det danske skattegrundlag. Selskabsskattesatsen bibeholdes på det nuværende niveau for aktiviteter i Nordsøen. Selskabsskattesatsen foreslås nedsat gradvist, således at der allerede nu sendes et nødvendigt signal til erhvervslivet. Nedsættelsen vil tilskynde danske virksomheder til øgede investeringer og dermed placering af værdiskabende aktiviteter i Danmark samtidig med, at skattesystemets begunstigelse af gældsfinansiering mindskes. Det bidrager til at sikre en robust selskabsbeskatning. En stigning i investeringerne i Danmark vil medføre, at beskæftigelsen på kort sigt øges med personer. et medfører en umiddelbar lempelse på 1,7 mia. kr. i 2014 stigende til 5,6 mia. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 2 Nedsættelse af selskabsskattesatsen og virksomhedsordningen Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 3 af 18

4 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor Regeringen foreslår i forbindelse med nedsættelsen af selskabsskatten at hæve lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Efter gældende regler er pengeinstitutter mv. momsfritaget, men pålægges i stedet lønsumsafgift, som for den finansielle sektor i dag udgør 10,9 pct. Lønsumsafgiften beregnes ud fra lønsummen, og afgiften er dermed uafhængig af, om pengeinstituttet har overskud i et givent år. Som led i skattereformen Danmark i arbejde forhøjes lønsumsafgiften for den finansielle sektor løbende frem til 2021, hvor satsen efter gældende regler vil udgøre 12,3 pct. Den foreslåede forhøjelse af lønsumsafgiftssatsen modsvarer år for år den lavere selskabsskattebetaling for sektoren under et. Frem mod 2020 medfører det isoleret set en stigning i satsen på 3 pct.-point. Samlet set forhøjes lønsumsafgiftssatsen med 4,4 pct.-point frem til 2021, hvorefter satsen vil udgøre 15,3 pct. et medfører et umiddelbart merprovenu på 255 mio. kr. i 2014 stigende til knap 1,3 mia. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 3 Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbart merprovenu Nedsættelsen af selskabsskatten i kombination med forhøjelsen af lønsumsafgiften indebærer ikke en merbelastning af den finansielle sektor under et. Side 4 af 18

5 4. Forhøjelse af den progressive aktieindkomstskat med 1 pct.-point Regeringen foreslår, at den progressive aktieindkomstskattesats forhøjes fra 42 pct. til 43 pct. Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct. Aktieindkomst består som udgangspunkt af indkomst, der allerede er selskabsbeskattet. Den samlede beskatning af selskabsindkomst, der tilfalder aktionærerne, svarer omtrent til den højeste marginalskat for lønindkomst. Personers aktieindkomst (i form af aktieudbytter og -avancer) op til kr. beskattes i dag med 27 pct. Beløb herudover (progressiv aktieindkomst) beskattes med 42 pct. Det indebærer, at hovedaktionærer på marginalen beskattes omtrent ens, uanset om de hæver overskuddet i virksomheden som løn eller som udbytte. Regeringen foreslår, at denne balance fastholdes. En forhøjelse af aktieindkomstskatten med 1 pct.point sikrer, at der med den lavere selskabsskattesats fortsat er skattemæssig neutralitet for hovedaktionærers hævning af overskud i form af enten løn eller udbytte. Hovedaktionærer opnår således ikke en skattefordel ved at udbetale overskud som aktieudbytter i stedet for løn. et medfører et umiddelbart merprovenu på 220 mio. kr. i 2014 stigende til 230 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 4 Forhøjelse af den progressive aktieindkomstskat Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbart merprovenu Side 5 af 18

6 5. Nordsøen selskabsskat og Nordsøaftalen Den foreslåede nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct. vil ikke omfatte overskud ved indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Det reducerer provenutabet ved selskabsskattenedsættelsen med over 500 mio. kr. i årene frem mod 2020, jf. tabel 1. Den varige virkning skønnes før tilbageløb at være 165 mio. kr. årligt. Tabel 5 Reduceret provenutab ved uændret selskabsskattesats for overskud ved indvinding af olie og gas Mio. kr. (2014-niveau) Varigt Umiddelbar reduktion af provenutab Kulbrinteskat heraf Redu. af provenutab før tilbageløb Reduktion af provenutab efter tilbageløb (i form af aktieindkomst mv.) Anm.: Det er lagt til grund, at tilbageløbet i form af aktieindkomst mv. realiseres gradvist frem mod Det varige tilbageløb som følge heraf udgør 16 pct. Kilde: Egne beregninger Regeringen finder på baggrund af Eftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding, at Nordsøaftalen fra 2003 har sikret en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i Nordsøen, en stigning i statens indtægter og et mere robust provenu. Statens andel af overskuddet fra DUC s aktiviteter i Nordsøen er som følge af aftalen steget fra ca. 40 til over 60 pct. Regeringen anser på den baggrund de aftalte økonomiske rammevilkår i Nordsøaftalen for at være balancerede og holdbare. Regeringen har noteret sig, at A. P. Møller - Mærsk og de øvrige DUC-selskaber har besluttet at give afkald på kompensation efter Kompensationsaftalen der er en del af Nordsøaftalen for nedsættelsen af selskabsskattestasen fra 25 pct. til 22 pct., selv om den påtænkte nedsættelse af selskabsskattesatsen for erhvervslivet til 22 pct. ikke vil omfatte overskud ved indvinding af olie og gas. Regeringen vil endvidere i samarbejde med branchen arbejde på, at der laves en langsigtet strategi for på kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og gas fra felterne i Nordsøen. Som en integreret del af en langsigtet strategi for at forøge indvinding og indtjening fra den danske del af Nordsøen er DUC-partnerne parate til at oprette og finansiere et nyt dansk forskningscenter, der skal samarbejde med danske og udenlandske forskningsmiljøer. Den intensiverede forsknings- og udviklingsindsats skal være direkte møntet på forbedret dansk produktion og indtjening. Side 6 af 18

7 6. Fremrykning af afgiftslempelser for energi til proces Regeringen foreslår at fremrykke allerede besluttede lempelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål. Som led i Energiaftalen indgår lempelser i afgifterne på procesenergi (energi til produktion) som kompensation for, at afgifterne på energi til rumvarme og visse andre formål stiger som følge af forsyningssikkerhedsafgiften. Lempelserne indfases gradvist i takt med, at afgifterne på rumvarme m.v. øges frem mod Frem for at indfase lempelserne på procesenergi over en årrække fremrykkes lempelserne, så virksomhederne allerede i 2014 opnår den fulde lempelse. Fremrykningen af afgiftslempelsen medfører en umiddelbar omkostningslettelse på 210 mio. kr. i Det er især energiintensive virksomheder i fremstillingserhvervene, som vil få gavn af lempelsen. Herved styrkes danske virksomheders konkurrenceevne, og normaliseringen af konjunkturerne og beskæftigelsen vil kunne ske hurtigere end ellers. Fremrykningen skønnes ikke at have nævneværdige energi- eller miljømæssige konsekvenser. et medfører en umiddelbar lempelse på 210 mio. kr. i 2014 faldende til 0 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 6 Fremrykning af afgiftslempelser for energi til proces Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 7 af 18

8 7. Bortfald af CO2-afgift af el for erhverv Regeringen foreslår at afskaffe CO 2 -afgiften på elektricitet (energispareafgift) for erhverv. Satsen for CO 2 -afgift på elektricitet er i dag 6,5 øre pr. kwh. Udover CO 2 -afgiften er elektricitet til erhverv pålagt en række andre afgifter, herunder energiafgift, PSO og nettariffer. et vil forbedre erhvervenes konkurrenceevne ved at reducere afgiftsbelastningen på erhvervenes produktionsinput. For vareproducerende erhverv, særligt landbrug og industri, udgør den umiddelbare besparelse i gennemsnit ca kr. pr. beskæftiget. Besparelsen for handel og service svarer i gennemsnit til ca. 325 kr. pr. beskæftiget. et vil samlet set øge aktiviteten i økonomien og vil udover den direkte virkning på konkurrenceevnen styrke arbejdsudbuddet. Derudover vil bortfald af CO 2 -afgiften nedbringe dobbeltreguleringen af elområdet, som i forvejen er reguleret ved CO 2 -kvoter. Det samfundsøkonomiske tab ved dobbeltreguleringen nedbringes derved. Kvoteordningen indebærer, at den samlede CO 2 -udledning i EU ikke vil stige med forslaget, mens de faktiske CO 2 -udledninger fra dansk område skønnes at stige med ca. 0,12 mio. tons svarende til ca. 0,3 pct. af CO 2 -udledningerne. Når CO2-afgiften på elektricitet sammen med elafgiften for erhverv fjernes, betaler landbrug og gartneri ikke afgift for elektricitet til procesforbrug. EU s minimumsafgifter på energiprodukter indebærer, at det er nødvendigt at indføre en minimumsafgift på landbrug og gartneris elforbrug. Der er dog stadig tale om en væsentlig lempelse for disse brancher. Afskaffelsen af CO2-afgiften på elektricitet for erhverv skal ses i sammenhæng med, at de danske afgifter på elektricitet i dag generelt er højere end i andre EU-lande. et medfører en umiddelbar lempelse på 1,4 mia. kr. i 2014 faldende til ca. 1,3 mia. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 7 Bortfald af CO2-afgift af elektricitet for erhverv Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 8 af 18

9 8. Nedsættelse af elafgift for erhverv (eldistributionsbidraget) Regeringen foreslår, at særafgiften for elforbrug under 15 mio. kwh (eldistributionsbidraget) bortfalder. Momsregistrerede virksomheder kan i dag ikke få godtgjort den del af elforbruget, der udgør mindre end 15 mio. kwh årligt (eldistributionsbidraget). Eldistributionsbidraget udgør 1 øre pr. kwh. Der er tale om en særregel, som er en afvigelse fra de almindelige regler i elafgiften for erhverv. Bortfald af særreglen vil medføre en forbedring af især små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. Samtidig indebærer forslaget en administrativ lettelse for virksomhederne, idet virksomhederne ikke længere skal beregne særafgift for elforbrug under 15 mio. kwh. Bortfald af særreglen vil bidrage til at reducere afgiftsbelastningen på erhvervenes produktionsinput. For vareproducerende erhverv, særligt landbrug og industri, udgør den umiddelbare besparelse i gennemsnit ca. 180 kr. pr. beskæftiget. Besparelsen for handel og service svarer i gennemsnit til ca. 40 kr. pr. beskæftiget. De faktiske CO 2 -udledninger fra dansk område skønnes som følge af bortfald af særreglen at stige med ca. 0,016 mio. tons svarende til ca. 0,03 pct. af CO 2 - udledningerne. CO 2 -kvoteordningen indebærer, at den samlede CO 2 -udledning i EU ikke vil stige med forslaget. et medfører en umiddelbar lempelse på 160 mio. kr. i 2014 faldende til 140 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 8 Nedsættelse af elafgift for erhverv (eldistributionsbidrag) Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 9 af 18

10 9. Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift Regeringen foreslår at afskaffe den del af den vægtbaserede emballageafgift, der er baseret på miljøindekset. Emballageafgiften består blandt andet af en vægtbaseret afgift, der er fastsat på baggrund af et miljøindeks for forskellige emballagetyper, og som dækker ca. 10 pct. af det samlede emballageforbrug. En afskaffelse af den vægtbaserede afgift indebærer, at erhvervene lettes for betydelige administrative byrder. Hertil kommer den sparede afgift, som for detailhandlen udgør i gennemsnit ca kr. pr. beskæftiget. Målt i forhold til beskæftigelsen i industrien udgør besparelsen i gennemsnit ca kr. pr. beskæftiget. Kun en lille andel af emballageforbruget er reelt dækket af den vægtbaserede emballageafgift. Den øvrige del af emballageafgiften, som omfatter den volumenbaserede afgift på emballager til en lang række drikkevarer, afgift på bæreposer, engangsservice og PVC-folier, bibeholdes uændret. Samtidig er forureningskilder i forbindelse med produktion og forbrug af emballager i meget stort omfang reguleret ved andre afgifter på f.eks. energi, CO 2, svovl, NO x, spildevand og affald. Danmark er desuden blandt de bedste i OECD til at behandle og udnytte ressourcerne i affald. Regeringen lægger vægt på, at Danmark fastholder en høj kvalitet i håndteringen af affald og vil løbende tilpasse og modernisere affaldssektoren. et medfører en umiddelbar lempelse på 460 mio. kr. årligt i , jf. tabel 1. Tabel 9 Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 10 af 18

11 10. Lempelse til affald Håndtering af farligt affald Farligt affald blev som en del af den tidligere regerings forårspakke 2.0 pålagt afgift fra 2010 ved forbrænding og fra 2012 ved deponering. Fra 2015 behandles farligt affald afgiftsmæssigt som andet affald. Afgifterne på farligt affald vil belaste enkelte virksomheder relativt hårdt, hvilket medfører en risiko for, at den danske kapacitet til forbrænding af farligt affald og genindvinding af metalskrot (shredning) bortfalder. Den danske forbrændingskapacitet er nødvendig for at kunne destruere det farlige affald i eller omkring Danmark og indgår i Danmarks miljøforpligtelser i forhold til EU. Regeringen vil derfor tage initiativ til at understøtte den danske kapacitet til forbrænding af farligt affald inden for rammerne af EU s statsstøtte-regler. Afgiften på deponering af farligt affald vil gøre det mere fordelagtigt at enten udnytte en større del af affaldet til genanvendelse mv. eller lade hele eller dele af shredningen ske i andre lande. Regeringen vil tage initiativ til en omlægning af deponeringsafgiften, som vil gøre det mere attraktivt for shreddervirksomhederne i Danmark at foretage investeringer i større genanvendelseskapacitet. Fjernelse af CO2-afgift for dele af affaldsforbrændingssektoren I 2012 blev det besluttet, at større affaldsforbrændingsanlæg inkluderes i kvotesektoren. Da kvotesektoren i stort omfang er fritaget for CO 2 -afgift, får staten færre indtægter herved. Som en del af Vækstplan DK sikres finansieringen til bortfaldet af disse indtægter. Samlet set er der lempelser i affaldssektoren for 45 mio. kr. i 2014 og 70 mio. kr. i 2015 og frem, jf. tabel 1. Tabel 10 Lempelser til affaldsvirksomheder Mio. kr.(2014-niveau) Lempelse i alt Side 11 af 18

12 11. Forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger Regeringen foreslår, at fradraget for moms på hotelovernatninger forhøjes fra 50 pct. til 75 pct. Hotelovernatninger er pålagt moms på 25 pct. Når en erhvervsdrivende har betalt for hotelovernatning i Danmark, kan momsen på denne regning ikke fratrækkes fuldt ud i virksomhedens momsregnskab. Forhøjelsen af fradraget vil sikre bedre forhold for danske hoteller og konferencecentre. Der er hård international konkurrence for dansk turismeerhverv, og der er en række eksempler på, at store konferencer og begivenheder placeres uden for Danmark. Regeringen vil derfor forbedre danske hoteller og konferencecentres mulighed for at tiltrække danske og udenlandske kunder. Forhøjelsen af fradraget vil forbedre erhvervets konkurrenceevne i forhold til eksempelvis Sverige og Tyskland, hvor der er fuld momsfradrag. Den positive effekt på antallet af erhvervsovernatninger på danske hoteller vil også medføre øget aktivitet i andre erhverv som f.eks. restaurationsbranchen. Heraf følger en positiv beskæftigelseseffekt i flere forskellige erhverv. et medfører en umiddelbar lempelse på 220 mio. kr. årligt i , jf. tabel 1. Tabel 11 Provenutab ved forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 12 af 18

13 12. Kørselsafgifter for lastbiler Regeringen foreslår, at der ikke indføres kørselsafgifter for lastbiler. Det blev under den tidligere VK-regering besluttet, at kørselsafgifter for lastbiler skulle bidrage med finansiering til Forårspakke 2.0 og Aftale om en grøn transportpolitik fra 2009 med ca. 1 mia. kr. årligt (svarende til ca. 750 mio. kr. efter tilbageløb). Den tidligere VK-regering traf ikke beslutning om en konkret model for kørselsafgifterne. Regeringen har siden 2012 undersøgt mulighederne for og arbejdet videre med indførelsen af kørselsafgifter for lastbiler fra Analysearbejdet har bl.a. vist, at kørselsafgiftssystemet indebærer markante omkostninger til henholdsvis etablering og løbende administration. Det gælder bl.a. investeringer i det tekniske udstyr såsom de betalingsbokse, der skal sidde i alle lastbiler, og de kontrolporte, der skal opstilles. Det gælder også den løbende drift af ordningen. Samlet set er de administrative omkostninger på nuværende tidspunkt på et så højt et niveau, at omkostningerne ikke står mål med de fordele, som afgiften medfører. Kørselsafgifter for lastbiler vil desuden indebære en betydelig belastning af erhvervslivet i størrelsesordenen op til 1,5 mia. kr. årligt. Afgiften vil bl.a. ramme transporterhvervene og dets kunder, fx detailbranchen. I den nuværende situation, hvor en styrkelse af erhvervslivets rammevilkår er centralt for dansk økonomi på kort og langt sigt, vil det ikke være hensigtsmæssigt at pålægge erhvervslivet denne ekstra byrde. Med Vækstplan DK anvises finansiering, således at det bortfaldne provenu fra afgiften på ca. 755 mio. kr. i varig virkning ikke kommer til at belaste de offentlige finanser fremadrettet. Hvis det på et senere tidspunkt viser sig muligt at indføre kørselsafgifter for lastbiler uden væsentlige økonomiske omkostninger f.eks. i lyset af den teknologiske udvikling eller erfaringer fra andre lande vil muligheden for at indføre afgiften blive genovervejet. Side 13 af 18

14 13. Forhøjelse af grænse for skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger Regeringen foreslår en forhøjelse af grænsen for udbetaling af skattekredit for underskud som følge af forsknings- og udviklingsomkostninger. Efter gældende regler kan virksomheder få udbetalt skatteværdien (25 pct.) af underskud, der kan henføres til udgifter til forskning og udvikling, dvs. en såkaldt skattekredit. Der er fastsat en øvre grænse for udbetaling på skatteværdien af et underskud på op til 5 mio. kr., svarende til 1,25 mio. kr. Fra og med 2014 forhøjes den øvre grænse for udbetaling af skattekredit fra skatteværdien af underskud på 5 mio. kr. til underskud på 25 mio. kr. Hermed vil der ved en selskabsskattesats på 22 pct. kunne udbetales skattekredit på 5,5 mio. kr. et styrker særligt små iværksættervirksomheders likviditet i opstartsfasen, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter endnu ikke har resulteret i indtægter. Disse virksomheder er en væsentlig drivkraft bag væksten i samfundsøkonomien, men har i dag ofte svært ved at finde den nødvendige finansiering i de første svære år. et medfører, at maksimumgrænsen for udbetaling af skattekredit hæves fra 1,25 mio. kr. til 5,5 mio. kr., når nedsættelsen af selskabsskattesatsen til 22 pct. er fuldt indfaset i Forhøjelsen vil styrke små vækstvirksomheders likviditet og adgang til risikovillig kapital i opstartsfasen, hvor de typisk ikke har nogen indtægter. et medfører en umiddelbar lempelse på 300 mio. kr. i 2014 faldende til 150 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 12 Forhøjelse af grænse for skattekreditter for forsknings- og udviklingsomkostninger Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 14 af 18

15 14. Succession til erhvervsdrivende fonde Regeringen foreslår, at der indføres regler om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde med henblik på at sikre vækst og erhvervsudvikling i Danmark. Det er ikke efter de nuværende regler muligt at overdrage en virksomhed med skattemæssig succession til en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at en virksomhedsejer, der ønsker vederlagsfrit som arv eller gave at overdrage sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond skal betale avanceskat i forbindelse med overdragelsen. Der afsættes en beløbsramme til ændring af successionsreglerne for erhvervsdrivende fonde på 300 mio. kr. årligt fra og med Den konkrete udformning af reglerne vil skulle analyseres nærmere. et medfører en umiddelbar lempelse på 300 mio. kr. årligt fra og med 2015, jf. tabel 1. Tabel 13 Succession til erhvervsdrivende fonde Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 15 af 18

16 15. Genindførelse af BoligJobordningen Regeringen foreslår, at BoligJobordningen videreføres i 2013 og Ordningen genindføres med virkning fra 1. januar 2013, hvor den udløb. BoligJobordningen blev indført pr. 1. juni 2011 som en midlertidig forsøgsordning med skattemæssigt fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Efter ordningen kan der fradrages op til kr. årligt pr. person over 18 år. De omfattede ydelser er dels visse serviceydelser i hjemmet, dels visse vedligeholdelses- og reparationsarbejder på eksisterende helårsboliger, dvs. sommerhuse er ikke omfattede af ordningen. Oprindeligt skulle ordningen løbe til udgangen af 2013, men som led i aftalen om finansloven for 2012 blev forsøgsperioden forkortet med et år. Indberetningerne til SKAT for indkomståret 2011 og de foreløbige indberetninger for indkomståret 2012 viser, at reparation og vedligeholdelse udgør knap 95 pct. af de indberettede fradrag, mens de øvrige ca. 5 pct. vedrører serviceydelser (rengøring, havearbejde m.v.). De seneste optællinger af foretagne fradrag for de omfattede 7 måneder i 2011 og foreløbige optællinger for 2012 viser, at anvendelsen af ordningen er lidt mindre end oprindelig forventet. I lyset heraf vurderes en uændret forlængelse at medføre et årligt finansieringsbehov i størrelsesordenen 1½ mia. kr. efter tilbageløb og adfærd, jf. tabel 1. BoligJobordningen skønnes at styrke beskæftigelsen med ca personer i 2013 og ca personer i Derudover er BoligJobordningen målrettet beskæftigelsen i små og mellemstore virksomheder (fortrinsvis håndværkervirksomheder i byggeriet) og vil have en positiv effekt på omlægning af sort til hvidt arbejde. Omfanget af konverteringer fra sort til hvidt arbejde er dog usikkert. Tabel 14 Finansieringsbehov ved genindførelse af BoligJobordningen Mio. kr niveau efter tilbageløb og adfærd Årligt i 2013 og 2014 Finansieringsbehov Genindførelse af ordningen kræver lovgivning, selv om det sker i uændret form. Side 16 af 18

17 16. Lempelse af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere Regeringen foreslår, at lempe reglerne for forskere og nøglemedarbejdere, således at personer, der har været ude af ordningen på grund af ophold i udlandet, fremover kan komme tilbage under ordningen, selv om de kommer til Danmark for den samme arbejdsgiver som før udlandsopholdet. Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere opnår særlig gunstige skattevilkår i Danmark. Nøglemedarbejdere defineres som ansatte med lønindkomst over kr. om måneden. Ordningen omfatter også danskere, der ikke har været skattepligtige i Danmark i ti år, og som i øvrigt opfylder ordningens krav. Ordningen er ikke begrænset til særlige medarbejdergrupper eller erhverv. Tidligere var karensperioden tre år og den nuværende bestemmelse sikrede dermed, at det ikke var muligt for en virksomhed at sende en medarbejder tre år til udlandet og hente vedkommende hjem igen på forskerskat. Idet karensperioden nu er ti år skønnes denne at sikre, at de særlige vilkår knyttet til forskerskatten ikke systematisk udnyttes. En lempelse af reglerne, så en medarbejder efter ophold i udlandet kan vende tilbage til den samme arbejdsgiver, vil gøre ordningen mere smidig og dermed gøre det nemmere for virksomhederne at fastholde eksisterende medarbejdere og tiltrække nye medarbejdere til Danmark. Det er særligt virksomheder, der beskæftiger højt specialiserede vidensarbejdere, som har gavn af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere. et vil være forbundet med et relativt begrænset mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt. Side 17 af 18

18 17. Ro og stabilitet om de fremtidige rammevilkår I udspillet indgår udover de konkrete lempelser af virksomhedernes skatter og afgifter en tilkendegivelse af, at erhvervslivets rammevilkår ikke vil blive forringet gennem generelle skatte- og afgiftsforhøjelser i de kommende år. Regeringen sender dermed et klart signal til erhvervslivet om, at de mere gunstige rammevilkår vil blive opretholdt fremadrettet. På den måde sikres ro og stabilitet omkring skatte- og afgiftspolitikken for erhvervslivet. Det sikrer tillid til fremtiden og giver grobund for langsigtede investeringer. Det bidrager til at forbedre virksomhedernes rammevilkår og konkurrenceevne og til at gøre det mere attraktivt at investere i Danmark. Det skal samtidig være muligt fx at omlægge bilafgifterne (jf. regeringsgrundlaget), gennemføre den besluttede indfasning af forsyningssikkerhedsafgiften samt tilpasse de danske skatte- og afgiftsregler til nye EU-regler eller afgørelser ved EUdomstolen og Kommissionen. Af udspillet fremgår: Regeringen vil derfor ikke pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter. Der skal være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter, ligesom skatte- og afgiftsstigninger, der allerede er vedtaget, besluttet eller udmeldt af regeringen, vil blive gennemført. EU-lovgivningen kan desuden give anledning til ændringer af de danske skatte- og afgiftsregler. Side 18 af 18

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Aftale om en vækstplan mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Aftale om en vækstplan mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative Overblik over skatte- og afgiftselementer i Aftale om en vækstplan mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative 1. Provenuoversigt 2. Forbedret likviditet for SMV er 3. Skattemæssigt

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser N O T AT 29. februar 2012 J.nr. 3401/1001-4027 Ref. Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser Der er fremlagt en række billiggørelser, der mindsker finansieringsbehovet

Læs mere

Gennemgang af skatteudgifter samt

Gennemgang af skatteudgifter samt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 296 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter samt Finanslovsforslag 2014-9 og 38 Skatteudvalget 5. september 2013 Gennemgang af skatteudgifter Skatteudvalget 5.

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag.

I dette nummer af Skattenyt sætter vi fokus på de områder, hvor udspillet afviger fra Skattekommissionens forslag. 24.02.2009 Regeringen har i dag offentliggjort sit udspil til en skattereform. Udspillet er ikke uddybet, så de egentlige konsekvenser for især erhvervslivet kendes derfor først, når lovforslagene fremsættes.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0066092 Udkast 8. maj 2013. Forslag

Skatteministeriet J. nr. 13-0066092 Udkast 8. maj 2013. Forslag Skatteministeriet J. nr. 13-0066092 Udkast 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love (Aftaler om Vækstplan

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde).

L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Lavere skat på arbejde). Skatteudvalget L 220 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-311-0004 Dato: 28. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 220 - Forslag til Lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven,

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik

VÆKSTPLANEN dit samlede overblik SÆrNummEr, juli 2013 værdifuld viden om økonomi VÆKSTPLANEN dit samlede overblik læs, hvordan direktør Søren Stemann Beck fra reklamebureauet Gorm Larsen & Zornig med de nye forlængede momsfrister styrker

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 8. december 2011 Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 1. Indledning og sammenfatning Energiafgifter er et populært skatteobjekt. Bare indenfor de seneste år er forhøjelser af energiafgifterne

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013

Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Skatteministeriet J. nr. 13-0065808 8. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen og udvidelse af ordningen om skattekreditter

Læs mere

Skitse til Vækstpakke 2014

Skitse til Vækstpakke 2014 Skitse til Vækstpakke 2014 Nyt kapitel Regeringen og Venstre er enige om at arbejde for at gennemføre en lang række initiativer, som reducerer omkostningerne for erhvervslivet, øger produktiviteten og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013)

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven

Læs mere

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE 30 min. om: Status: Hvad er der sket på området de seneste år? Før nu Overskudsvarmeafgift PSO-afgiften: Hvad er

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Aftale om en vækstplan

Aftale om en vækstplan Aftale om en vækstplan Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti enige om en vækstplan på samlet set ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold

FONDSBØRSMEDDELELSE. Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold FONDSBØRSMEDDELELSE Olieaktiviteterne i Nordsøen beskatnings- og koncessionsforhold har indgået aftale med Regeringen. Aftalen ændrer og øger beskatning af indtægter under koncession i Nordsøen indtil

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser

1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser 1. Vækst, øget arbejdsudbud og forbedrede offentlige finanser Skattereformen skal skabe ny vækst og flere job, og samtidig sikre, at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde. Reformen bidrager

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN

Resumé // 17/10/05 RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN RESUMÉ: REFORM AF AKTIE- OG KAPITALINDKOMSTBESKATNINGEN Resumé // 17/10/05 Danmark har i dag en meget kompliceret beskatning af aktie- og kapitalindkomst med en lang række forskellige skattesatser. Endvidere

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark

Investeringspakke. Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark Investeringspakke Konservative initiativer til fremme af et bedre investeringsklima i Danmark 1 Danmark befinder sig i en investeringskrise Udenlandske virksomheder går i stigende grad uden om Danmark,

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt. Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 2009 Kommissorium Markant reduktion af skatten på arbejde, herunder sidst

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er

Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Januar 2014 Lavere og simplere kapitalbeskatning vil øge investeringer i MMV er Af chefkonsulent Kathrine Lange, kala@di.dk Mindre og mellemstore virksomheder (MMV er) er i høj grad afhængige af, at danskere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007

Notat // 21/11/07 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 2007 ÅRHUNDREDETS PLAN ER RELEVANT I 27 Statsminister Poul Schlüter og daværende skatteminister Anders Fogh Rasmussen fremlagde i maj 1989 en økonomisk plan, der blev kendt som Århundredets plan. Planen blev

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere