Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK"

Transkript

1 Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive aktieindkomstskat med 1 pct.-point 5. Nordsøen selskabsskat og Nordsøaftalen 6. Fremrykning af afgiftslempelser for energi til proces 7. Bortfald af CO 2 -afgift af el for erhverv 8. Nedsættelse af elafgift for erhverv (eldistributionsbidraget) 9. Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift 10. Lempelse til affald 11. Forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger 12. Kørselsafgifter for lastbiler 13. Forhøjelse af grænse for skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger 14. Succession til erhvervsdrivende fonde 15. Genindførelse af BoligJobordningen 16. Lempelse af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere 17. Ro og stabilitet om de fremtidige rammevilkår Side 1 af 18

2 1. Provenuoversigt Regeringen foreslår, at der gennemføres en række initiativer til forbedring af erhvervslivets vilkår for produktion og beskæftigelse på skatteområdet. De forventede provenueffekter af de enkelte elementer fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1 Mio. kr. (2014-niveau) Varigt Umiddelbar virkning Lavere selskabsskat mv heraf nedsættelse af selskabsskattesatsen ekskl. Nordsøen (med 1 pct.-point årligt fra ) heraf nedsættelse satsen for virksomhedsordningen (med 1 pct.-point årligt fra ) heraf stigning i lønsumsafgiften for den finansielle sektor heraf stigning i aktieindkomstskatten med 1 pct.-point over progressionsgrænsen Lavere energiafgifter og mindsket dobbeltregulering heraf fremrykning af lempelse for procesenergi heraf afskaffelse af CO 2-afgift på el for erhverv heraf bortfald af eldistributionsbidrag heraf minimusafgift på elforbrug (0,4 øre pr. kwh) Sanering af afgifter heraf afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift Note: På grund af afrundinger kan der forekomme enkelte afvigelser i summerne heraf lempelse til farligt affald heraf finansiering af affald i kvotesektoren Øvrige lempelser heraf forhøjelse af momsfradragsretten for hotelovernatninger til 75 pct heraf videreførelse af BoligJobordningen heraf bedre vilkår for forskere og nøglemedarbejdere heraf ramme til erhvervsdrivende fonde heraf kørselsafgifter på lastbiler indføres ikke heraf forhøjelse af grænsen for skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter til 25 mio. kr Umiddelbar virkning i alt Tilbageløb Umiddelbar virkning efter tilbageløb Side 2 af 18

3 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen Regeringen foreslår, at selskabsskattesatsen nedsættes fra 25 pct. til 22 pct. Nedsættelsen sker gradvist med 1 pct. point om året fra 2014 til Satsen i virksomhedsordningen nedsættes tilsvarende. Erhvervslivets investeringer i danske job holdes tilbage af et højt omkostningsniveau. Samtidig er Danmark i hård konkurrence med store dele af verden om at tiltrække investeringer og vellønnede arbejdspladser, og de udenlandske investeringer i Danmark er stagneret siden Andre lande har forbedret virksomhedernes rammebetingelser ved at reducere virksomhedsskatter og afgifter, herunder selskabsskatten. Med en nedsættelse af selskabsskattesatsen gøres det mere attraktivt at investere i danske arbejdspladser og virksomheder. Dermed beskyttes også det danske skattegrundlag. Selskabsskattesatsen bibeholdes på det nuværende niveau for aktiviteter i Nordsøen. Selskabsskattesatsen foreslås nedsat gradvist, således at der allerede nu sendes et nødvendigt signal til erhvervslivet. Nedsættelsen vil tilskynde danske virksomheder til øgede investeringer og dermed placering af værdiskabende aktiviteter i Danmark samtidig med, at skattesystemets begunstigelse af gældsfinansiering mindskes. Det bidrager til at sikre en robust selskabsbeskatning. En stigning i investeringerne i Danmark vil medføre, at beskæftigelsen på kort sigt øges med personer. et medfører en umiddelbar lempelse på 1,7 mia. kr. i 2014 stigende til 5,6 mia. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 2 Nedsættelse af selskabsskattesatsen og virksomhedsordningen Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 3 af 18

4 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor Regeringen foreslår i forbindelse med nedsættelsen af selskabsskatten at hæve lønsumsafgiften for den finansielle sektor. Efter gældende regler er pengeinstitutter mv. momsfritaget, men pålægges i stedet lønsumsafgift, som for den finansielle sektor i dag udgør 10,9 pct. Lønsumsafgiften beregnes ud fra lønsummen, og afgiften er dermed uafhængig af, om pengeinstituttet har overskud i et givent år. Som led i skattereformen Danmark i arbejde forhøjes lønsumsafgiften for den finansielle sektor løbende frem til 2021, hvor satsen efter gældende regler vil udgøre 12,3 pct. Den foreslåede forhøjelse af lønsumsafgiftssatsen modsvarer år for år den lavere selskabsskattebetaling for sektoren under et. Frem mod 2020 medfører det isoleret set en stigning i satsen på 3 pct.-point. Samlet set forhøjes lønsumsafgiftssatsen med 4,4 pct.-point frem til 2021, hvorefter satsen vil udgøre 15,3 pct. et medfører et umiddelbart merprovenu på 255 mio. kr. i 2014 stigende til knap 1,3 mia. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 3 Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbart merprovenu Nedsættelsen af selskabsskatten i kombination med forhøjelsen af lønsumsafgiften indebærer ikke en merbelastning af den finansielle sektor under et. Side 4 af 18

5 4. Forhøjelse af den progressive aktieindkomstskat med 1 pct.-point Regeringen foreslår, at den progressive aktieindkomstskattesats forhøjes fra 42 pct. til 43 pct. Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct. Aktieindkomst består som udgangspunkt af indkomst, der allerede er selskabsbeskattet. Den samlede beskatning af selskabsindkomst, der tilfalder aktionærerne, svarer omtrent til den højeste marginalskat for lønindkomst. Personers aktieindkomst (i form af aktieudbytter og -avancer) op til kr. beskattes i dag med 27 pct. Beløb herudover (progressiv aktieindkomst) beskattes med 42 pct. Det indebærer, at hovedaktionærer på marginalen beskattes omtrent ens, uanset om de hæver overskuddet i virksomheden som løn eller som udbytte. Regeringen foreslår, at denne balance fastholdes. En forhøjelse af aktieindkomstskatten med 1 pct.point sikrer, at der med den lavere selskabsskattesats fortsat er skattemæssig neutralitet for hovedaktionærers hævning af overskud i form af enten løn eller udbytte. Hovedaktionærer opnår således ikke en skattefordel ved at udbetale overskud som aktieudbytter i stedet for løn. et medfører et umiddelbart merprovenu på 220 mio. kr. i 2014 stigende til 230 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 4 Forhøjelse af den progressive aktieindkomstskat Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbart merprovenu Side 5 af 18

6 5. Nordsøen selskabsskat og Nordsøaftalen Den foreslåede nedsættelse af selskabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct. vil ikke omfatte overskud ved indvinding af olie og gas i den danske del af Nordsøen. Det reducerer provenutabet ved selskabsskattenedsættelsen med over 500 mio. kr. i årene frem mod 2020, jf. tabel 1. Den varige virkning skønnes før tilbageløb at være 165 mio. kr. årligt. Tabel 5 Reduceret provenutab ved uændret selskabsskattesats for overskud ved indvinding af olie og gas Mio. kr. (2014-niveau) Varigt Umiddelbar reduktion af provenutab Kulbrinteskat heraf Redu. af provenutab før tilbageløb Reduktion af provenutab efter tilbageløb (i form af aktieindkomst mv.) Anm.: Det er lagt til grund, at tilbageløbet i form af aktieindkomst mv. realiseres gradvist frem mod Det varige tilbageløb som følge heraf udgør 16 pct. Kilde: Egne beregninger Regeringen finder på baggrund af Eftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding, at Nordsøaftalen fra 2003 har sikret en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i Nordsøen, en stigning i statens indtægter og et mere robust provenu. Statens andel af overskuddet fra DUC s aktiviteter i Nordsøen er som følge af aftalen steget fra ca. 40 til over 60 pct. Regeringen anser på den baggrund de aftalte økonomiske rammevilkår i Nordsøaftalen for at være balancerede og holdbare. Regeringen har noteret sig, at A. P. Møller - Mærsk og de øvrige DUC-selskaber har besluttet at give afkald på kompensation efter Kompensationsaftalen der er en del af Nordsøaftalen for nedsættelsen af selskabsskattestasen fra 25 pct. til 22 pct., selv om den påtænkte nedsættelse af selskabsskattesatsen for erhvervslivet til 22 pct. ikke vil omfatte overskud ved indvinding af olie og gas. Regeringen vil endvidere i samarbejde med branchen arbejde på, at der laves en langsigtet strategi for på kommercielt grundlag at gennemføre en optimering af indvindingen af olie og gas fra felterne i Nordsøen. Som en integreret del af en langsigtet strategi for at forøge indvinding og indtjening fra den danske del af Nordsøen er DUC-partnerne parate til at oprette og finansiere et nyt dansk forskningscenter, der skal samarbejde med danske og udenlandske forskningsmiljøer. Den intensiverede forsknings- og udviklingsindsats skal være direkte møntet på forbedret dansk produktion og indtjening. Side 6 af 18

7 6. Fremrykning af afgiftslempelser for energi til proces Regeringen foreslår at fremrykke allerede besluttede lempelser på erhvervenes forbrug af energi til procesformål. Som led i Energiaftalen indgår lempelser i afgifterne på procesenergi (energi til produktion) som kompensation for, at afgifterne på energi til rumvarme og visse andre formål stiger som følge af forsyningssikkerhedsafgiften. Lempelserne indfases gradvist i takt med, at afgifterne på rumvarme m.v. øges frem mod Frem for at indfase lempelserne på procesenergi over en årrække fremrykkes lempelserne, så virksomhederne allerede i 2014 opnår den fulde lempelse. Fremrykningen af afgiftslempelsen medfører en umiddelbar omkostningslettelse på 210 mio. kr. i Det er især energiintensive virksomheder i fremstillingserhvervene, som vil få gavn af lempelsen. Herved styrkes danske virksomheders konkurrenceevne, og normaliseringen af konjunkturerne og beskæftigelsen vil kunne ske hurtigere end ellers. Fremrykningen skønnes ikke at have nævneværdige energi- eller miljømæssige konsekvenser. et medfører en umiddelbar lempelse på 210 mio. kr. i 2014 faldende til 0 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 6 Fremrykning af afgiftslempelser for energi til proces Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 7 af 18

8 7. Bortfald af CO2-afgift af el for erhverv Regeringen foreslår at afskaffe CO 2 -afgiften på elektricitet (energispareafgift) for erhverv. Satsen for CO 2 -afgift på elektricitet er i dag 6,5 øre pr. kwh. Udover CO 2 -afgiften er elektricitet til erhverv pålagt en række andre afgifter, herunder energiafgift, PSO og nettariffer. et vil forbedre erhvervenes konkurrenceevne ved at reducere afgiftsbelastningen på erhvervenes produktionsinput. For vareproducerende erhverv, særligt landbrug og industri, udgør den umiddelbare besparelse i gennemsnit ca kr. pr. beskæftiget. Besparelsen for handel og service svarer i gennemsnit til ca. 325 kr. pr. beskæftiget. et vil samlet set øge aktiviteten i økonomien og vil udover den direkte virkning på konkurrenceevnen styrke arbejdsudbuddet. Derudover vil bortfald af CO 2 -afgiften nedbringe dobbeltreguleringen af elområdet, som i forvejen er reguleret ved CO 2 -kvoter. Det samfundsøkonomiske tab ved dobbeltreguleringen nedbringes derved. Kvoteordningen indebærer, at den samlede CO 2 -udledning i EU ikke vil stige med forslaget, mens de faktiske CO 2 -udledninger fra dansk område skønnes at stige med ca. 0,12 mio. tons svarende til ca. 0,3 pct. af CO 2 -udledningerne. Når CO2-afgiften på elektricitet sammen med elafgiften for erhverv fjernes, betaler landbrug og gartneri ikke afgift for elektricitet til procesforbrug. EU s minimumsafgifter på energiprodukter indebærer, at det er nødvendigt at indføre en minimumsafgift på landbrug og gartneris elforbrug. Der er dog stadig tale om en væsentlig lempelse for disse brancher. Afskaffelsen af CO2-afgiften på elektricitet for erhverv skal ses i sammenhæng med, at de danske afgifter på elektricitet i dag generelt er højere end i andre EU-lande. et medfører en umiddelbar lempelse på 1,4 mia. kr. i 2014 faldende til ca. 1,3 mia. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 7 Bortfald af CO2-afgift af elektricitet for erhverv Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 8 af 18

9 8. Nedsættelse af elafgift for erhverv (eldistributionsbidraget) Regeringen foreslår, at særafgiften for elforbrug under 15 mio. kwh (eldistributionsbidraget) bortfalder. Momsregistrerede virksomheder kan i dag ikke få godtgjort den del af elforbruget, der udgør mindre end 15 mio. kwh årligt (eldistributionsbidraget). Eldistributionsbidraget udgør 1 øre pr. kwh. Der er tale om en særregel, som er en afvigelse fra de almindelige regler i elafgiften for erhverv. Bortfald af særreglen vil medføre en forbedring af især små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. Samtidig indebærer forslaget en administrativ lettelse for virksomhederne, idet virksomhederne ikke længere skal beregne særafgift for elforbrug under 15 mio. kwh. Bortfald af særreglen vil bidrage til at reducere afgiftsbelastningen på erhvervenes produktionsinput. For vareproducerende erhverv, særligt landbrug og industri, udgør den umiddelbare besparelse i gennemsnit ca. 180 kr. pr. beskæftiget. Besparelsen for handel og service svarer i gennemsnit til ca. 40 kr. pr. beskæftiget. De faktiske CO 2 -udledninger fra dansk område skønnes som følge af bortfald af særreglen at stige med ca. 0,016 mio. tons svarende til ca. 0,03 pct. af CO 2 - udledningerne. CO 2 -kvoteordningen indebærer, at den samlede CO 2 -udledning i EU ikke vil stige med forslaget. et medfører en umiddelbar lempelse på 160 mio. kr. i 2014 faldende til 140 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 8 Nedsættelse af elafgift for erhverv (eldistributionsbidrag) Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 9 af 18

10 9. Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift Regeringen foreslår at afskaffe den del af den vægtbaserede emballageafgift, der er baseret på miljøindekset. Emballageafgiften består blandt andet af en vægtbaseret afgift, der er fastsat på baggrund af et miljøindeks for forskellige emballagetyper, og som dækker ca. 10 pct. af det samlede emballageforbrug. En afskaffelse af den vægtbaserede afgift indebærer, at erhvervene lettes for betydelige administrative byrder. Hertil kommer den sparede afgift, som for detailhandlen udgør i gennemsnit ca kr. pr. beskæftiget. Målt i forhold til beskæftigelsen i industrien udgør besparelsen i gennemsnit ca kr. pr. beskæftiget. Kun en lille andel af emballageforbruget er reelt dækket af den vægtbaserede emballageafgift. Den øvrige del af emballageafgiften, som omfatter den volumenbaserede afgift på emballager til en lang række drikkevarer, afgift på bæreposer, engangsservice og PVC-folier, bibeholdes uændret. Samtidig er forureningskilder i forbindelse med produktion og forbrug af emballager i meget stort omfang reguleret ved andre afgifter på f.eks. energi, CO 2, svovl, NO x, spildevand og affald. Danmark er desuden blandt de bedste i OECD til at behandle og udnytte ressourcerne i affald. Regeringen lægger vægt på, at Danmark fastholder en høj kvalitet i håndteringen af affald og vil løbende tilpasse og modernisere affaldssektoren. et medfører en umiddelbar lempelse på 460 mio. kr. årligt i , jf. tabel 1. Tabel 9 Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 10 af 18

11 10. Lempelse til affald Håndtering af farligt affald Farligt affald blev som en del af den tidligere regerings forårspakke 2.0 pålagt afgift fra 2010 ved forbrænding og fra 2012 ved deponering. Fra 2015 behandles farligt affald afgiftsmæssigt som andet affald. Afgifterne på farligt affald vil belaste enkelte virksomheder relativt hårdt, hvilket medfører en risiko for, at den danske kapacitet til forbrænding af farligt affald og genindvinding af metalskrot (shredning) bortfalder. Den danske forbrændingskapacitet er nødvendig for at kunne destruere det farlige affald i eller omkring Danmark og indgår i Danmarks miljøforpligtelser i forhold til EU. Regeringen vil derfor tage initiativ til at understøtte den danske kapacitet til forbrænding af farligt affald inden for rammerne af EU s statsstøtte-regler. Afgiften på deponering af farligt affald vil gøre det mere fordelagtigt at enten udnytte en større del af affaldet til genanvendelse mv. eller lade hele eller dele af shredningen ske i andre lande. Regeringen vil tage initiativ til en omlægning af deponeringsafgiften, som vil gøre det mere attraktivt for shreddervirksomhederne i Danmark at foretage investeringer i større genanvendelseskapacitet. Fjernelse af CO2-afgift for dele af affaldsforbrændingssektoren I 2012 blev det besluttet, at større affaldsforbrændingsanlæg inkluderes i kvotesektoren. Da kvotesektoren i stort omfang er fritaget for CO 2 -afgift, får staten færre indtægter herved. Som en del af Vækstplan DK sikres finansieringen til bortfaldet af disse indtægter. Samlet set er der lempelser i affaldssektoren for 45 mio. kr. i 2014 og 70 mio. kr. i 2015 og frem, jf. tabel 1. Tabel 10 Lempelser til affaldsvirksomheder Mio. kr.(2014-niveau) Lempelse i alt Side 11 af 18

12 11. Forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger Regeringen foreslår, at fradraget for moms på hotelovernatninger forhøjes fra 50 pct. til 75 pct. Hotelovernatninger er pålagt moms på 25 pct. Når en erhvervsdrivende har betalt for hotelovernatning i Danmark, kan momsen på denne regning ikke fratrækkes fuldt ud i virksomhedens momsregnskab. Forhøjelsen af fradraget vil sikre bedre forhold for danske hoteller og konferencecentre. Der er hård international konkurrence for dansk turismeerhverv, og der er en række eksempler på, at store konferencer og begivenheder placeres uden for Danmark. Regeringen vil derfor forbedre danske hoteller og konferencecentres mulighed for at tiltrække danske og udenlandske kunder. Forhøjelsen af fradraget vil forbedre erhvervets konkurrenceevne i forhold til eksempelvis Sverige og Tyskland, hvor der er fuld momsfradrag. Den positive effekt på antallet af erhvervsovernatninger på danske hoteller vil også medføre øget aktivitet i andre erhverv som f.eks. restaurationsbranchen. Heraf følger en positiv beskæftigelseseffekt i flere forskellige erhverv. et medfører en umiddelbar lempelse på 220 mio. kr. årligt i , jf. tabel 1. Tabel 11 Provenutab ved forhøjelse af fradrag for moms på hotelovernatninger Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 12 af 18

13 12. Kørselsafgifter for lastbiler Regeringen foreslår, at der ikke indføres kørselsafgifter for lastbiler. Det blev under den tidligere VK-regering besluttet, at kørselsafgifter for lastbiler skulle bidrage med finansiering til Forårspakke 2.0 og Aftale om en grøn transportpolitik fra 2009 med ca. 1 mia. kr. årligt (svarende til ca. 750 mio. kr. efter tilbageløb). Den tidligere VK-regering traf ikke beslutning om en konkret model for kørselsafgifterne. Regeringen har siden 2012 undersøgt mulighederne for og arbejdet videre med indførelsen af kørselsafgifter for lastbiler fra Analysearbejdet har bl.a. vist, at kørselsafgiftssystemet indebærer markante omkostninger til henholdsvis etablering og løbende administration. Det gælder bl.a. investeringer i det tekniske udstyr såsom de betalingsbokse, der skal sidde i alle lastbiler, og de kontrolporte, der skal opstilles. Det gælder også den løbende drift af ordningen. Samlet set er de administrative omkostninger på nuværende tidspunkt på et så højt et niveau, at omkostningerne ikke står mål med de fordele, som afgiften medfører. Kørselsafgifter for lastbiler vil desuden indebære en betydelig belastning af erhvervslivet i størrelsesordenen op til 1,5 mia. kr. årligt. Afgiften vil bl.a. ramme transporterhvervene og dets kunder, fx detailbranchen. I den nuværende situation, hvor en styrkelse af erhvervslivets rammevilkår er centralt for dansk økonomi på kort og langt sigt, vil det ikke være hensigtsmæssigt at pålægge erhvervslivet denne ekstra byrde. Med Vækstplan DK anvises finansiering, således at det bortfaldne provenu fra afgiften på ca. 755 mio. kr. i varig virkning ikke kommer til at belaste de offentlige finanser fremadrettet. Hvis det på et senere tidspunkt viser sig muligt at indføre kørselsafgifter for lastbiler uden væsentlige økonomiske omkostninger f.eks. i lyset af den teknologiske udvikling eller erfaringer fra andre lande vil muligheden for at indføre afgiften blive genovervejet. Side 13 af 18

14 13. Forhøjelse af grænse for skattekredit for forsknings- og udviklingsomkostninger Regeringen foreslår en forhøjelse af grænsen for udbetaling af skattekredit for underskud som følge af forsknings- og udviklingsomkostninger. Efter gældende regler kan virksomheder få udbetalt skatteværdien (25 pct.) af underskud, der kan henføres til udgifter til forskning og udvikling, dvs. en såkaldt skattekredit. Der er fastsat en øvre grænse for udbetaling på skatteværdien af et underskud på op til 5 mio. kr., svarende til 1,25 mio. kr. Fra og med 2014 forhøjes den øvre grænse for udbetaling af skattekredit fra skatteværdien af underskud på 5 mio. kr. til underskud på 25 mio. kr. Hermed vil der ved en selskabsskattesats på 22 pct. kunne udbetales skattekredit på 5,5 mio. kr. et styrker særligt små iværksættervirksomheders likviditet i opstartsfasen, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter endnu ikke har resulteret i indtægter. Disse virksomheder er en væsentlig drivkraft bag væksten i samfundsøkonomien, men har i dag ofte svært ved at finde den nødvendige finansiering i de første svære år. et medfører, at maksimumgrænsen for udbetaling af skattekredit hæves fra 1,25 mio. kr. til 5,5 mio. kr., når nedsættelsen af selskabsskattesatsen til 22 pct. er fuldt indfaset i Forhøjelsen vil styrke små vækstvirksomheders likviditet og adgang til risikovillig kapital i opstartsfasen, hvor de typisk ikke har nogen indtægter. et medfører en umiddelbar lempelse på 300 mio. kr. i 2014 faldende til 150 mio. kr. i 2020, jf. tabel 1. Tabel 12 Forhøjelse af grænse for skattekreditter for forsknings- og udviklingsomkostninger Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 14 af 18

15 14. Succession til erhvervsdrivende fonde Regeringen foreslår, at der indføres regler om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde med henblik på at sikre vækst og erhvervsudvikling i Danmark. Det er ikke efter de nuværende regler muligt at overdrage en virksomhed med skattemæssig succession til en erhvervsdrivende fond. Det betyder, at en virksomhedsejer, der ønsker vederlagsfrit som arv eller gave at overdrage sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond skal betale avanceskat i forbindelse med overdragelsen. Der afsættes en beløbsramme til ændring af successionsreglerne for erhvervsdrivende fonde på 300 mio. kr. årligt fra og med Den konkrete udformning af reglerne vil skulle analyseres nærmere. et medfører en umiddelbar lempelse på 300 mio. kr. årligt fra og med 2015, jf. tabel 1. Tabel 13 Succession til erhvervsdrivende fonde Mio. kr. (2014-niveau) Umiddelbar lempelse Side 15 af 18

16 15. Genindførelse af BoligJobordningen Regeringen foreslår, at BoligJobordningen videreføres i 2013 og Ordningen genindføres med virkning fra 1. januar 2013, hvor den udløb. BoligJobordningen blev indført pr. 1. juni 2011 som en midlertidig forsøgsordning med skattemæssigt fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Efter ordningen kan der fradrages op til kr. årligt pr. person over 18 år. De omfattede ydelser er dels visse serviceydelser i hjemmet, dels visse vedligeholdelses- og reparationsarbejder på eksisterende helårsboliger, dvs. sommerhuse er ikke omfattede af ordningen. Oprindeligt skulle ordningen løbe til udgangen af 2013, men som led i aftalen om finansloven for 2012 blev forsøgsperioden forkortet med et år. Indberetningerne til SKAT for indkomståret 2011 og de foreløbige indberetninger for indkomståret 2012 viser, at reparation og vedligeholdelse udgør knap 95 pct. af de indberettede fradrag, mens de øvrige ca. 5 pct. vedrører serviceydelser (rengøring, havearbejde m.v.). De seneste optællinger af foretagne fradrag for de omfattede 7 måneder i 2011 og foreløbige optællinger for 2012 viser, at anvendelsen af ordningen er lidt mindre end oprindelig forventet. I lyset heraf vurderes en uændret forlængelse at medføre et årligt finansieringsbehov i størrelsesordenen 1½ mia. kr. efter tilbageløb og adfærd, jf. tabel 1. BoligJobordningen skønnes at styrke beskæftigelsen med ca personer i 2013 og ca personer i Derudover er BoligJobordningen målrettet beskæftigelsen i små og mellemstore virksomheder (fortrinsvis håndværkervirksomheder i byggeriet) og vil have en positiv effekt på omlægning af sort til hvidt arbejde. Omfanget af konverteringer fra sort til hvidt arbejde er dog usikkert. Tabel 14 Finansieringsbehov ved genindførelse af BoligJobordningen Mio. kr niveau efter tilbageløb og adfærd Årligt i 2013 og 2014 Finansieringsbehov Genindførelse af ordningen kræver lovgivning, selv om det sker i uændret form. Side 16 af 18

17 16. Lempelse af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere Regeringen foreslår, at lempe reglerne for forskere og nøglemedarbejdere, således at personer, der har været ude af ordningen på grund af ophold i udlandet, fremover kan komme tilbage under ordningen, selv om de kommer til Danmark for den samme arbejdsgiver som før udlandsopholdet. Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere opnår særlig gunstige skattevilkår i Danmark. Nøglemedarbejdere defineres som ansatte med lønindkomst over kr. om måneden. Ordningen omfatter også danskere, der ikke har været skattepligtige i Danmark i ti år, og som i øvrigt opfylder ordningens krav. Ordningen er ikke begrænset til særlige medarbejdergrupper eller erhverv. Tidligere var karensperioden tre år og den nuværende bestemmelse sikrede dermed, at det ikke var muligt for en virksomhed at sende en medarbejder tre år til udlandet og hente vedkommende hjem igen på forskerskat. Idet karensperioden nu er ti år skønnes denne at sikre, at de særlige vilkår knyttet til forskerskatten ikke systematisk udnyttes. En lempelse af reglerne, så en medarbejder efter ophold i udlandet kan vende tilbage til den samme arbejdsgiver, vil gøre ordningen mere smidig og dermed gøre det nemmere for virksomhederne at fastholde eksisterende medarbejdere og tiltrække nye medarbejdere til Danmark. Det er særligt virksomheder, der beskæftiger højt specialiserede vidensarbejdere, som har gavn af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere. et vil være forbundet med et relativt begrænset mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt. Side 17 af 18

18 17. Ro og stabilitet om de fremtidige rammevilkår I udspillet indgår udover de konkrete lempelser af virksomhedernes skatter og afgifter en tilkendegivelse af, at erhvervslivets rammevilkår ikke vil blive forringet gennem generelle skatte- og afgiftsforhøjelser i de kommende år. Regeringen sender dermed et klart signal til erhvervslivet om, at de mere gunstige rammevilkår vil blive opretholdt fremadrettet. På den måde sikres ro og stabilitet omkring skatte- og afgiftspolitikken for erhvervslivet. Det sikrer tillid til fremtiden og giver grobund for langsigtede investeringer. Det bidrager til at forbedre virksomhedernes rammevilkår og konkurrenceevne og til at gøre det mere attraktivt at investere i Danmark. Det skal samtidig være muligt fx at omlægge bilafgifterne (jf. regeringsgrundlaget), gennemføre den besluttede indfasning af forsyningssikkerhedsafgiften samt tilpasse de danske skatte- og afgiftsregler til nye EU-regler eller afgørelser ved EUdomstolen og Kommissionen. Af udspillet fremgår: Regeringen vil derfor ikke pålægge erhvervslivet nye generelle forhøjelser af skatter og afgifter. Der skal være plads til fornuftige omlægninger af skatter og afgifter, ligesom skatte- og afgiftsstigninger, der allerede er vedtaget, besluttet eller udmeldt af regeringen, vil blive gennemført. EU-lovgivningen kan desuden give anledning til ændringer af de danske skatte- og afgiftsregler. Side 18 af 18

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i delaftalen om Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Afskaffelse af sodavandsafgiften 3. Nedsættelse af ølafgiften 4. Genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Aftale om en vækstplan mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Aftale om en vækstplan mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative Overblik over skatte- og afgiftselementer i Aftale om en vækstplan mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og De Konservative 1. Provenuoversigt 2. Forbedret likviditet for SMV er 3. Skattemæssigt

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk

Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Orientering Modtagere af E-News 22. april 2013 Dansk Erhvervs detaljerede vurdering af delaftale om Vækstplan.dk Regeringen indgik søndag den 21. april 2013 delaftale med Venstre, Konservative, Liberal

Læs mere

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Udfordringen v. økonomi- og indenrigsministeren Klare mål v. finansministeren Konkrete initiativer i Vækstplan DK v. skatteministeren Udfordringen

Læs mere

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V)

Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 293 Offentligt Talepapir til brug ved besvarelse af Samråd U - W fra Torsten Schack Pedersen (V) og Kristian Pihl Lorentzen (V) Spørgsmål U:

Læs mere

Morgenmøde om Vækstplan DK Juni 2013

Morgenmøde om Vækstplan DK Juni 2013 www.pwc.dk Morgenmøde om Juni 2013 ID: 7208326 Agenda Om Finansiering af Finansiering af virksomheders aktiviteter Betaling af kapitalpensionsafgiften udskydes Boligjobordningen Forbedringer for erhvervsdrivende

Læs mere

17 Skatter og afgifter

17 Skatter og afgifter Skatter og afgifter finansierer en række offentlige ydelser, der er vigtige for konkurrenceevne, produktivitet og offentlig velfærd. Det er fx uddannelse, forskning, infrastruktur, sygehusbehandling, børnepasning,

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 219 Bilag 5 Offentligt Dato 28. maj 2013 Side 1 af 5 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høring - udkast til lovforslag (L 216, L 217, L 218 og L 219) om

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 608 Offentligt 1. april 2014 J.nr. 13-0230142 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 608af 12. juli 2013 (alm.

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Dansk Energis vækstpakke

Dansk Energis vækstpakke Dansk Energis vækstpakke Danmarks evne til at skabe fornyet vækst og arbejdspladser skal reetableres. Danmark har tabt betydelige markedsandele siden 1995, svarende til et tab i eksportmængder på godt

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013

Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen mellem regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti d. 17. september 2013 1 / 5 Regeringen nedsatte i januar 2012 et tværministerielt udvalg til at foretage

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte DI Den 13. september 21 Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte Industrien skaber mere og mere

Læs mere

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister

Momsmæssige forhold virksomheder. 1) Forbedrede momsafregningsfrister RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 13. oktober 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 600 (Alm. del) af 20. september

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer

Arveafgiften hæmmer opsparing og investeringer Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 21. marts 2014 Arveafgiften er en ekstra kapitalskat, der kommer oven på den eksisterende aktie- og kapitalindkomstbeskatning, når værdier går

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN.

Serviceeftersynet. af vilkårene for kulbrinteindvinding. Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. Serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding Tværministerielt udvalg med deltagelse af SKM, FM, EVM og KEBMIN. 04-03-2013 Side 1 Del I Olie og gas i Nordsøen Produktion og oliepriser 04-03-2013

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012

Skatteudvalget SAU alm. del Bilag 353 Offentligt. Gennemgang af skatteudgifter. 4. september 2012 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 353 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter SAU 4. september 2012 Oversigt over præsentation Definition af skatteudgifter Eksempler på skatteudgifter Beregning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009 i hovedtræk 2. marts 2009 Momsfritagelsen for levering af fast ejendom ophæves. Dette sker i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler og betyder, at der i fremtiden skal betales moms af byggegrunde

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Svar på Spørgsmål 59 Offentligt MINISTEREN Folketingets Energipolitiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Dato 4. oktober 2007 J nr. 004-U03-41 Frederiksholms

Læs mere

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse

Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse - 1 Skattemæssigt underskud en begrænset fornøjelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog før sommerferien et lovforslag, der bl.a. var rettet mod beskatningen af multinationale

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET

FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET i:\oktober-2000\7-c-okt-00.doc 17. oktober 2000 Af Lars Andersen - direkte telefon: 3355 7717 RESUMÈ FINANSLOVEN OG ERHVERVSLIVET Der er stor uenighed om, hvordan regeringens fianslovforslag påvirker erhvervslivet.

Læs mere

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser N O T AT 29. februar 2012 J.nr. 3401/1001-4027 Ref. Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser Der er fremlagt en række billiggørelser, der mindsker finansieringsbehovet

Læs mere

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT

SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT Side 1/5 Selskaber og frivillig aconto skat Side 1 Skat i Finanslovsaftalen for 2016 Side 2 SELSKABER OG FRIVILLIG ACONTO SKAT SKAT giver nu selskaber mulighed for at indbetale en 3. rate aconto skat til

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015

Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Tax Matters Udgave nr. 5 2. oktober 2015 Regeringen klar med skatte- og afgiftslettelser for 2,4 mia. kr. Regeringen fremlagde i denne uge sit udspil til finansloven for 2016 og heri afsættes der blandt

Læs mere

Analyse 6. februar 2012

Analyse 6. februar 2012 6. februar 2012 De konkrete målsætninger for skattereformen kræver reelt en markant nedsættelse af topskatten I Kraka sidder vi og tænker lidt over skattereformen. Den første udfordring man støder på er

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Økonomisk analyse. Samfundsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgift for lastbiler. Administrative omkostninger og provenutab ved kørselsafgift

Økonomisk analyse. Samfundsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgift for lastbiler. Administrative omkostninger og provenutab ved kørselsafgift Økonomisk analyse 6. juli 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Samfundsøkonomiske konsekvenser af kørselsafgift for lastbiler Highlights:

Læs mere

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen

Skattereform og analyser i Skatteministeriet. Otto Brøns-Petersen Skattereform og analyser i Skatteministeriet Otto Brøns-Petersen Skattereform Provenuvurderinger og analysers formål og krav generelt Central del af det politiske beslutningsgrundlag Bidrager til at indkredse,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Statens indtægter fra selskabsskatter

Statens indtægter fra selskabsskatter Statens indtægter fra selskabsskatter De åbne skattelister for selskabers selskabskat offentliggøres nu for tredje år i træk. I den forbindelse offentliggør Skatteministeriet en række nøgletal omkring

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 399 Offentligt 6. september 2017 J.nr. 2017-3344 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 399 af 22. maj

Læs mere

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr.

De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et personfradrag på 100.000 kr. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 154 Offentligt Departementet J.nr. 2005-318-0398 De umiddelbare provenu- og fordelingsmæssige konsekvenser af en flad skat på 43 pct. med et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. januar 2017 J.nr. 16-1692470 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven

Læs mere

(mia kr.) (mia kr.) Personskat Topskattepakke: Sænke topskat med

(mia kr.) (mia kr.) Personskat Topskattepakke: Sænke topskat med Bilag 4b.2 DREAM gennemregning af Dansk Erhvervs skatte- og afgiftspolitik Effekt Mekanisk provenutab Provenutab efter tilbageløb og adfærd Beskæftigelseseffekt* BNP-effekt Forslag (1.000 personer) Personskat

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 453 Offentligt 8. juni 2016 J.nr. 16-0633906 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 453 af 11. maj 2016 (alm. del).

Læs mere

Lavere aktieskat forgylder de rigeste

Lavere aktieskat forgylder de rigeste Lavere aktieskat forgylder de rigeste Sænkes den øverste aktieskat fra pct. til 7 pct. vil det give en skattelettelse på,6 mia. kr. Heraf vil de,8 mia. kr. gå til den rigeste procent. Den rigeste procent

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Gennemgang af skatteudgifter samt

Gennemgang af skatteudgifter samt Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 296 Offentligt Gennemgang af skatteudgifter samt Finanslovsforslag 2014-9 og 38 Skatteudvalget 5. september 2013 Gennemgang af skatteudgifter Skatteudvalget 5.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2009-10 Fremsat den 28. april 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldpromillen

Læs mere

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, Dato 24. november 2011 Side 1 af 6 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2100 København Ø Sendes til Peter.Bak@Skat.dk Høringssvar til lovforslag L 30 - Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.523(alm. del)af 24. september 2013stillet efter ønske frajesper Petersen (S)

Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.523(alm. del)af 24. september 2013stillet efter ønske frajesper Petersen (S) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 523 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 11. april 2014 Endeligt svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.523(alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel

Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF Nyt kapitel Den 22. marts 2017 Der har været produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen de sidste 45

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 29. januar Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt J.nr. 2007-418-0385 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 154-157 af 29. januar 2007. (Alm. del). Kristian

Læs mere

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele.

En omlægning af selskabsskatten, hvor satsen sættes ned samtidig med, at skattegrundlaget bredes mere ud, vil indebære en række fordele. i:\december 99\selskabsskat-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 December 1999 RESUMÈ MULIGHED FOR LAVERE SELSKABSSKAT Ser man nærmere på den danske selskabsskat, er der gode muligheder

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 16. november 2017 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 562 (Alm. del) af 30. august

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER

EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER 15. november 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722/30291107 EKSPLOSIV VÆKST I MEDARBEJDEROBLIGATIONER Skatteministeriet vurderer i sit seneste skøn, at medarbejderobligationer i alt giver et

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) Og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen

Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen ( ) Og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Notat: NEDSÆTTELSE AF SELSKABSSKAT FRA 22 TIL 15 PCT. ØGER LØNNEN FOR EN LO-ARBEJDER MED 2.000 KR. 08-07-2016 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (2123 7952) Og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen I

Læs mere