Indhentning af børne- og straffeattester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhentning af børne- og straffeattester"

Transkript

1 Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g /eller børneattest. Straffeattest indhentes: På de institutiner g phldssteder, der er nævnt i 22 i bekendtgørelse m behandling af persnplysninger i Det Centrale Kriminalregister (se bilag 1). Denne straffeattest kaldes en ffentlig straffeattest. Oplysningerne står på denne straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse. I behandlingspsykiatrien skal der indhentes straffeattest. Da hjemmelen til indhentelse af den ffentlige straffeattest hverken gælder smatiske eller psykiatriske afdelinger, kan der på disse afdelinger alene indhentes en såkaldt privat straffeattest. Denne straffeattest medtager frhld, der er p til 5 år gamle. Børneattest indhentes: På institutiner g phldssteder fr børn g unge under 15 år g på hspitalerne i verensstemmelse med den beslutning, der blev truffet på mødet i Strategisk Sundhedsledelsesfrum den 23. august 2007 (jfr. nedenfr). Der indhentes børneattester fr de medarbejdere, der har direkte kntakt til børn g unge under 15 år. Derudver indhentes der børneattester fr persner, der via deres arbejdspgaver færdes fast på et sted, hvr der er børn g unge under 15 år, g hvr persnerne derved har mulighed fr at pnå direkte kntakt med børnene/de unge. Generelt Det er institutins-/afdelingsledelsens ansvar, at der er indhentet attester, inden medarbejderen tiltræder sin stilling. Det er vigtigt at institutins-/afdelingsledelsen er bevidst m dette, idet man ved en straffeattest, der ikke kan accepteres, risikerer efterfølgende at skulle annullere ansættelsen eller afskedige medarbejderen. Behandlingen af straffe- g børneattesterne skal ske så smidigt sm muligt dg under hensyntagen til, at det fr de plettede attesters vedkmmende er vigtigt at være pmærksm på, at der er tale m meget persnfølsmme plysninger, sm skal behandles frtrligt, g at der er tale m plysninger, der alene må anvendes i frbindelse med ansættelsen. 1

2 Der skal indhentes en ny straffe- g/eller børneattest, hvis medarbejderen skifter til en anden arbejdsplads under Regin Midtjylland. Dette er begrundet med, at et strafbart frhld, sm kan accepteres på én arbejdsplads ikke nødvendigvis kan accepteres på en anden arbejdsplads g mvendt. Der skal derfr gså indhentes ny straffe- g/eller børneattest, når medarbejdere mplaceres i frbindelse med mstillinger, besparelser. lign. I frbindelse med beskæftigelse/praktik af elever g studerende fra VIA g andre uddannelsesinstitutiner indhentes straffe- g/eller børneattester efter samme retningslinjer sm fr øvrige medarbejdere. En versigt ver elev- g praktikperider er vedlagt sm bilag. Fr lønnede studerende sker indhentning af straffe- g/eller børneattest i frbindelse med ansættelsen. Fr ulønnede studerende er institutins-/afdelingsledelsen ansvarlige fr at anmde de studerende m at underskrive en samtykkeerklæring g herefter indhente en straffe- g/eller børneattest. Se versigt ver ulønnede studerende/elever g hvrnår der indhentes straffe- g/eller børneattest, jf. bilag 2. Kpi af selve anmdningen m straffe- g/eller børneattest jurnaliseres fr lønnede medarbejdere på medarbejderens persnalesag fr ulønnede medarbejdere på en generel sag. Svar fra Kriminalregistret sendes til g behandles i hhv. Kncern HR, Vibrg g HR i Psykiatri g Scial fr så vidt angår institutinsmrådet g de vksenpsykiatriske afdelinger. Der vil altid blive inddraget en jurist i sagsbehandlingen af attesterne, hvis der er tvivl m hvrvidt attesten kan have betydning fr ansættelsen. Institutins-/afdelingsledelsen inddrages ikke i alle sager, hvr der er en plettet straffe- /børneattest. Det vil alene ske i tilfælde, hvr den behandlende HR afdelings jurist skønner, at det frhld, der er nævnt i attesten kan få betydning fr ansættelsen. I skønnet m hvrvidt en tidligere straf kan have betydning fr en ansættelse tages udgangspunkt i, at hensigten med at rekvirere straffeattesten ikke er at straffe 2. gang. Attesten indhentes alene fr at beskytte de bre g brgere, der er på Regin Midtjyllands institutiner/ tilbud /psykiatriske afdelinger. 2

3 Der er i hvert enkelt tilfælde tale m et knkret vurdering, hvr der bl.a. lægges vægt på frbrydelsens grvhed, hvr længe siden frbrydelsen er begået, samt hvr ansøgeren skal arbejde (f.eks. narkdmme i frhld til muligheden fr adgang til medicinskab eller bres medicin, prmillekørsel i frhld til at skulle køre med bre, vld i frhld til at skulle være ansvarlig fr mindreårige eller andre, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv, sv.). Det betyder i praksis, at såfremt institutins-/afdelingsledelsen ikke bliver kntaktet af HR afdelingen inden fr 8-10 dage efter at anmdningen er sendt til Kriminalregisteret, kan institutins-/afdelingsledelsen regne med, at der ikke er prblemer i at ansætte medarbejderen. Institutins-/afdelingsledelsen vil altid blive inddraget, hvis der er tvivl m hvrvidt attesten kan have betydning fr den knkrete ansættelse. Svarene fra Kriminalregisteret indgår ikke i den enkelte medarbejders persnalesag. Svarene scannes ind i ESDH Emnesager. Kun ganske få medarbejdere i henhldsvis Kncern HR g HR i har adgang til disse sager. Straffeattest: 1. Der indhentes en ffentlig straffeattest i frbindelse med ansættelse af alle medarbejdere (dvs. både fastansatte, midlertidigt ansatte, vikarer, lønnede + ulønnede praktikanter m.fl.) på dag- g døgninstitutinerne fr børn g unge, tilbud fr vksne fysisk g psykisk handicappede g på de scialpsykiatriske institutiner, jf. bilag 1. I behandlingspsykiatrien indhentes der en privat straffeattest i frbindelse med ansættelse af medarbejdere, jf. bilag 2. Ansøgeren bliver af arbejdsstedet rienteret m indhentelse af straffeattest. Der udleveres et bilag, der beskriver, hvilke straffelvsvertrædelser Kriminalregistret videregiver til Regin Midtjylland. Samtidig udleveres/tilsendes en samtykkeerklæring, der skal udfyldes både af ansøgeren g arbejdsstedet. Samtykkeerklæringen findes på Kncern HR s hjemmeside. Arbejdsstedet sender derefter den udfyldte samtykkeerklæring til Kriminalregistret. 2. Der indhentes stikprøvevis indhentning af straffeattester fr medarbejdere, der tildeles anvisningsret. Medarbejderen anmdes m selv at indhente en privat straffeattest hs plitiet. Denne straffeattest indehlder dmme mv. fra de sidste 5 år. De indhentede straffeattester sendes til Kncern HR. Kncernøknmi g arbejdspladsen rienteres kun m straffeattesten, hvis denne indehlder plysninger m øknmisk kriminalitet, der kan have betydning fr tildeling af anvisningsret. Alle indhentede straffeattester jurnaliseres på en lukket sag af Kncern HR. De indhentede straffeattester jurnaliseres således ikke på medarbejderens persnalesag. 3

4 Bilag, der beskriver straffelvsvertrædelser er vedlagt sm bilag 1. Børneattest: Ansøgeren bliver af arbejdsstedet rienteret m indhentelse af straffeattest. Samtykkeerklæring til brug ved indhentelse af børneattest findes på Kncern HR s hjemmeside. Særligt vedrørende børneattester på hspitalerne. Med de frskelle, der er på de enkelte hspitaler i frhld til rganisatin g pgaveløsning, fastlægger hspitalerne selv, hvilke afdelinger / medarbejdergrupper, der skal indhentes børneattester fr udver de grupper, der eksplicit er nævnt i bekendtgørelsen vedrørende sygehusmrådet. Opgørelsen kan være sm en psitiv-liste, hvr der pregnes hvilke afdelinger g medarbejdergrupper, der skal indhentes børneattest fr, eller en negativ-liste hvr der pregnes, hvilke afdelinger / medarbejdergruppe, der ikke skal indhentes børneattest fr, idet der så indhentes fr alle øvrige ansatte på hspitalet. Da der vil være frskel på, hvilke afdelinger/grupper, der freslås indhentet børneattester fr på hspitalerne, indhentes der nye børneattester ved vergang fra et hspital til et andet g fra en afdeling til en anden, hvis der ikke tidligere er indhentet børneattest på det pågældende hspital. Specielt fr læger i almenmedicinske uddannelsesstillinger skal børneattest altid indhentes af det hspital, der udbetaler løn til lægen, gså under fase 1-ansættelsen i praksis. Der indhentes ikke ny børneattest, når lægen umiddelbart efter fase 1-ansættelsen i praksis får arbejdssted på lønudbetalende hspital. ne indhenter børneattester vedrørende præster, der ikke er ansat i Flkekirken, ne sikrer at der indhentes børneattester vedrørende tlke, der arbejder på afdelinger, hvr der indhentes børneattest ved ansættelser ne indhenter børneattester vedrørende frivillige, der virker på afdelinger, hvr der indhentes børneattester ved ansættelser. Kncern HR har rettet henvendelse til Universitetet g anmdet m, at der indhentes børneattester fr den enkelte studerende frud fr et ulønnet uddannelsesfrløb på et af hspitalerne. Det frudsættes, at kmmunerne har indhentet børneattester fr de sklelærere, der er beskæftigede på hspitalerne. 4

5 Det frudsættes, at Falck g Taxa vgnmændene har indhentet børneattester fr de medarbejdere, der sm led i deres arbejde har deres gang på hspitalerne g har direkte kntakt med børn under 15 år Det enkelte hspital indhenter børneattesterne hs Rigsplitichefen. Svaret sendes af Rigsplitichefen til Regin Midtjyllands Kncern HR i Vibrg. Børneattesterne vil blive vurderet af Kncern HR. Dette sikrer en ensartet vurdering af børneattesterne. Hertil kmmer, at der samtidig etableres en sagsgang, der sikrer en høj grad af frtrlighed med de meget persnlige plysninger, der kan være i en børneattest. I de tilfælde, hvr en børneattest indebærer, at en medarbejder frmdentlig ikke kan ansættes eller en studerende ikke kan mdtages i en afdeling, vil hspitalet eller uddannelsesstedet blive kntaktet med henblik på en drøftelse, inden der træffes en endelig beslutning. (Den medarbejder eller studerende, der har en børneattest, der indebærer at den pågældende ikke kan frventes ansat eller beskæftiget vil ligeledes blive partshørt inden, der træffes en endelig beslutning.) Såfremt der er spørgsmål til venstående kan følgende kntaktes: Kncern HR: Nina Skarum (tlf / 10730) HR, : Anne-Marie Pulsen (tlf / 70213) 5

6 Bilag 1. i 22 i bekendtgørelse m behandling af persnplysninger i Det Centrale Kriminalregister. (se vedlagte bilag) 22. Rigsplitichefen kan endvidere efter begæring udstede straffeattester til ffentlig brug, sm indehlder de i bilag 1 nævnte afgørelser, til: 1) 2) 3) Den Sciale Ankestyrelse, de sciale nævn g kmmunerne fr frældre til børn g unge, ver fr hvem der er spørgsmål m iværksættelse af særlig støtte efter lv m scial service, kapitel 8, 4) de under nr. 3 nævnte myndigheder samt amtskmmunerne fr persner, der søger tilladelse til at have børn i døgnphld, i privat døgnpleje eller i privat dagpasning md betaling samt disses ægtefæller, samlevere g andre, der skal bistå med pasningen af børnene, 5) 6) amtskmmunerne, kmmunerne g institutiner mfattet af den ffentlige frvaltning fr persner, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud g rådgivningstilbud fr børn g unge, 7) amtskmmunerne g kmmunerne fr persner, der søger ansættelse ved dagtilbud g btilbud fr vksne samt fr persner, der er ansat ved eller driver private btilbud, 8) 9) amtskmmunerne fr persner, der søger ansættelse ved amtskmmunernes rådgivning g knsulentstøtte samt revalideringsindsats, 10) amtsrådene, Københavns Kmmune g kmmunalbestyrelsen i Frederiksberg Kmmune fr persner, der søger ansættelse ved de pågældende myndigheders psykiatriske institutiner, 11) amtsrådene, Københavns Kmmune g kmmunalbestyrelserne fr persner, der søger ansættelse i flkesklen, g sm led i ansættelsen har en direkte kntakt med elever, 12) Stk. 2. Videregivelse af plysninger efter stk. 1, nr. 1, 4-12 g 16 18, kan kun ske efter samtykke fra den, plysningerne angår. 16, stk. 2 g 3, finder tilsvarende anvendelse. 6

7 Bilag i bekendtgørelse m behandling af persnplysninger i Det Centrale Kriminalregister 11. Plitiet udsteder straffeattester fr private persner, når de pågældende fremsætter begæring herm. Fr persner under 18 år udstedes straffeattester dg kun, når frældremyndighedens indehaver eller den pågældendes værge har givet samtykke. Stk. 2. I straffeattester efter stk. 1 ptages alene afgørelser, sm er tilført afgørelsesdelen, g sm mfatter vertrædelse af straffelven, lvgivningen m eufriserende stffer eller udenlandske afgørelser med følgende begrænsninger: 1) Tiltalefrafald medtages ikke, hvis der er frløbet 2 år fra daten fr tiltalefrafaldets gdkendelse i retten. 2) Bødestraffe medtages ikke, hvis der er frløbet 2 år fra daten fr den endelige afgørelse. 3) Andre afgørelser medtages ikke, hvis der er frløbet 3 år fra daten fr den endelige afgørelse. Hvis den, sm afgørelsen vedrører, har været indsat til afsning, medtages afgørelsen dg, hvis der ikke er frløbet 5 år fra den endelige løsladelse. 4) Retsfølger efter straffelvens medtages ikke, hvis der er frløbet 5 år fra retsfølgens endelige phævelse. Stk. 3. Er der tale m vertrædelser begået af unge mellem 15 g 18 år, gælder endvidere følgende begrænsninger: 1) Tiltalefrafald med vilkår m ungdmskntrakt medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende mdtager en afgørelse, der mfatter vertrædelse af straffelven eller lvgivningen m eufriserende stffer, g der er frløbet 1 år fra daten fr tiltalefrafaldets gdkendelse i retten. 2) Bødestraffe medtages ikke, hvis det er første gang, den pågældende mdtager en afgørelse, der mfatter vertrædelse af straffelven, g der er frløbet 1 år fra daten fr den endelige afgørelse. Stk. 4. De i stk. 2 g 3 nævnte tilførsler medtages ikke, hvis den pågældende straffebestemmelse senere er phævet. Stk. 5. Rigsplitichefen kan efter ansøgning fra den registrerede i særlige tilfælde meddele dispensatin fra de i stk. 2 g 3 anførte tidsfrister. 7

8 Bilag 3. Oversigt ver elever / studerende maj 2012 Praktikperide Praktiksted Børne- g /eller straffeattest indhentes Scial- g sundhedsassistent elever 3 praktikperider af 14 + Pædaggstuderende 3 praktikperider 12 g 26 Pædaggisk assistent elever 2 praktikperider 26 Sygeplejestuderende Praktikperider 1 dag til 26 + fr praktikperider på 1 uge g derver Jrdemderstuderende Praktikperider Serviceassistentelever 2-årig uddannelse, heraf ca. halvdelen i praktik Kntrelever Praktikfrløb Hele reginen Lægesekretærelever Praktikperider på 8 måneder + Ernæringsassistentelever 3 praktikperider mellem 5 g 10 måneder + Ergterapeutstuderende 5 praktikperider mellem 5 g 10 8

9 Fysiterapeutstuderende Praktikperider fra 1 dag til 10 fr praktik på 1 uge g derver herunder praktik 1 dag X 10 Hspitalsteknikelever = Audilgiassistentelever g neurfysiassistentelever 4 Praktikperider 4 9 Bianalytikerstuderende Mduler 3-10 Radigrafstuderende Mduler 1 uge 20 9

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven

Familierådgivningen. Godkendt serviceniveau for foranstaltninger på området for udsatte børn og unge. Serviceloven Familierådgivningen Gdkendt serviceniveau fr franstaltninger på mrådet fr udsatte børn g unge Servicelven vedr. Merudgifter jfr. 41 Tabt arbejdsfrtjeneste, jf. 42 g Særligt supplerende tabt arbejdsfrtjeneste,

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker

Vorrevangskolen 2006/07: Personalepolitikker Vrrevangsklen 2006/07: Persnaleplitikker Intrduktin af nyansatte medarbejdere på Vrrevangsklen Ansættelsessamtalen : Ptentielle ansøgere tilbydes en rundvisning på sklen. Der gives mulighed fr en ufrmel

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetforudsætninger - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kmmune Budget 2015 Side 69 Detaljerede budgetfrudsætninger - Scial- g Sundhedsudvalget B60.10 Bevillingsmråde Det specialiserede scialmråde:... 103.393 B.60.10.05 Frebyggende indsats fr ældre g handicappede...

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere