Center for Social Service Underretningsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Social Service Underretningsguide"

Transkript

1 Center fr Scial Service Underretningsguide Børn g unge med udfrdringer har brug fr hjælp i tide 1

2 Indhld Frrd... 3 Underretningspligten... 4 Hvrnår har du skærpet underretningspligt... 4 Hvrnår skal du underrette... 4 Særlig ved vergreb... 5 Er du i tvivl, m du skal underrette... 5 Persnlig pligt... 5 Underret i tide... 5 Inddrag altid frældrene så tidligt sm muligt... 6 Hvrdan underretter du... 6 Hvad skal din underretning indehlde... 6 Hvad sker der, når du har sendt en underretning... 7 Tilbagemelding til dig sm underretter... 8 Mulighed fr henvendelse til Ankestyrelsen... 9 Tavshedspligt samt udveksling g videregivelse af plysninger Tavshedspligten Udveksling g videregivelse af plysninger Gyldne råd

3 Frrd Denne guide henvender sig til dig, der i dit arbejde møder børn g unge, der kan have et særligt behv fr støtte Vi har skrevet denne guide fr at gøre pmærksm på ffentligt ansattes ansvar ver fr børn g unge. Første del af guiden mhandler den skærpede underretningspligt, da der er lvgivningsbestemt pligt til at underrette de sciale myndigheder, hvis du sm ffentlig ansat har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har et særligt behv fr støtte. Den anden del af guiden gennemgår i hvedtræk reglerne i frhld til tavshedspligt, samt udveksling g videregivelse af plysninger, da kendskab hertil er centralt fr det tværfaglige samarbejde. Det er nødvendigt, at Center fr Scial Service tidligt kan få kntakt med børn, unge g frældre med sciale udfrdringer g undersøge, m der er behv fr særlig støtte, g sidenhen eventuelt iværksætte den nødvendige hjælp. En tidlig indsats i frhld til barnets eller den unges udvikling g prblemets udvikling g et gdt tværfagligt samarbejde er afgørende fr en hjælp, der nytter. Derfr har vi i Egedal Kmmune valgt at arbejde efter Egemdellen Tæt på Tværs. Egemdellen - Tæt på Tværs er rammen fr vres mindset i frhld til arbejdet med børn g unge i udsatte psitiner i kmmunen. Frmålet med Tæt på Tværs er bl.a. at sikre: At børn g unge i udsatte psitiner får en pvækst g et hverdagsliv så tæt på det almindelige sm muligt g bliver kmpetente til at leve et selvstændigt liv målrettede g helhedsrienterede indsatser, der praktiseres i et frløbsperspektiv med tæt pfølgning g gradvis nedtrapning på indsatstrappen fr øje effektiv ressurceudnyttelse vi øger den faglige g menneskelige kvalitet af sagsbehandlingen samtidig med, at vi realiserer øknmiske besparelser. Der er udarbejdet fem dgmer, sm skaber grundlaget g sætter retningen fr vres arbejde i frbindelse med Tæt på Tværs. De fem dgmer er: Tidligere frebyggelse Hverdagsliv Netværk Tværfagligt samarbejde Effektiv indsats. I praksis betyder det, at vi i al vres arbejde skal tænke tidlig frebyggelse, hverdagsliv, netværk, tværfagligt samarbejde g effektiv indsats. Vi har derfr valgt det inddragende netværksmøde sm vres metde fr inddragelse af netværk g krdinering af det tværfaglige samarbejde. Du kan læse nærmere m det inddragende netværksmøde i det materiale, sm er udarbejdet herm. 3

4 Underretningspligten Hvrnår har du skærpet underretningspligt Hvis du er ffentlig ansat eller udøver ffentligt erhverv, har du en skærpet underretningspligt. Hvrnår skal du underrette Du har pligt til at underrette ved følgende frhld: Hvis du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år kan have behv fr særlig støtte efter servicelvens kapitel 11 1 hvis du vurderer, at et ufødt barn umiddelbart efter fødslen kan få behv fr særlig støtte på grund af de vrdende frældres frhld hvis et barn eller en ung under 18 år kan have behv fr særlig støtte på grund af ulvligt sklefravær eller undladelse af at pfylde undervisningspligten hvis et barn eller en ung under 18 år har været udsat fr vergreb. Sm underretter skal du ikke fretage en vurdering af, m barnet eller den unge vil kunne pnå særlig støtte efter servicelvens regler. Det er Center fr Scial Services pgave. Underretningspligten indtræder, uanset hvad der er årsag til, at barnet eller den unge kan have behv fr den særlige støtte. Det er ikke muligt at lave en udtømmende liste, men her er der ngle frhld, du skal være pmærksm på: Når barnet eller den unge har udfrdringer udver, hvad der er almindeligt fr alder g udviklingstrin, særligt med hensyn til læring g scialt samspil med andre børn g vksne når frældre har vanskeligheder ved eksempelvis misbrug, psykisk lidelse eller svære sciale belastninger når barnet eller den unge er udsat fr msrgssvigt eller vergreb når barnet eller den unge er ude i misbrug, kriminel adfærd eller andre sciale vanskeligheder. Det er altså ikke en betingelse, at der er tale m msrgssvigt, vergreb eller lignende alvrlige situatiner fr at underrette. Selvm du sm underretter har fretaget en underretning, skal du sm fagpersn frtsat benytte de hjælpemuligheder, der findes i dit eget regi. Du skal være pmærksm på, at du ikke har underretningspligt, hvis barnet eller den unges vanskeligheder har en karakter, sm bør løses med en særlig specialpædaggisk indsats efter flkesklelvens regler eller særlig støtte efter dagtilbudslven. Der kan eksempelvis være situatiner, hvr et barn reagerer i en bestemt peride på grund af frhldene i hjemmet, sm ikke umiddelbart leder til behv fr særlig støtte. Det kan f.eks. være ved sygdm i familie, en skilsmisse eller en flytning. Du kan i disse tilfælde via dialg med frældrene afklare, hvrvidt der er behv fr ekstra støtte i regi af nrmalmiljøet, even- 1 Særlig støtte efter servicelvens kapitel 11 kan eksempelvis være franstaltninger i frm af en behandlingsindsats, en familieknsulent i hjemmet, en kntaktpersn til barnet eller den unge, en aflastningsfamilie eller en anbringelse uden fr hjemmet. 4

5 tuelt benytte det inddragende netværksmøde, eller m frhldene leder til en antagelse m, at der kan være behv fr særlig støtte efter servicelven. Det er således vigtigt, at du både er pmærksm på, m barnet eller den unge kan have et behv fr særlig støtte efter servicelvens regler, g m barnet eller den unge har prblemer, der kræver en indsats inden fr det faglige regi, sm du arbejder i. Særlig ved vergreb Hvis du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat fr vergreb, skal du straks underrette Center fr Scial Service 2. Er du i tvivl, m du skal underrette Hvis du er i tvivl m, hvrvidt du skal underrette, vil det altid være en gd idé at tale med dine kllegaer eller din nærmeste leder. Er du ansat i en daginstitutin eller på en skle i kmmunen, kan du endvidere søge råd g vejledning hs den rådgiver fra Center fr Scial Service, der er tilknyttet din arbejdsplads. Du er gså altid velkmmen til at kntakte Center fr Scial Service, Råd- g vejledningsteamet tlf. nr Ved henvendelse til Center fr Scial Service bør du gøre dette uden nævnelse af barnet eller den unges navn, såfremt du ikke har frældrenes samtykke. Rådgiveren kan hjælpe dig med at afklare, m du bør skrive en underretning, såfremt hvad du særligt skal lægge vægt på i underretningen. Persnlig pligt Din underretningspligt er en persnlig pligt. At pligten er persnlig betyder, at du er frpligtet til at reagere g handle, når du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behv fr særlig støtte. Din underretningspligt går frud fr din tavshedspligt 3. Hvis I har en intern prcedure fr, at det altid er lederen, der sender underretninger til Center fr Scial Service, så fritager denne prcedure dig ikke fr din persnlige pligt. Det betyder, at hvis din leder ikke er enig med dig i grundlaget fr underretningen, så er du frpligtet til at sende underretningen alligevel. Underret i tide Hvis der er grund til at fretage en underretning, er det vigtigt, at du sm fagpersn gør det med det samme. Du skal således ikke først i eget regi frsøge at løse de prblemer, sm reglerne m særlig støtte efter servicelvens kapitel 11 sigter md at løse. Du kan ej heller benytte det inddragende netværksmøde i stedet fr at underrette, såfremt der er grundlag fr at underrette. Der kan være risik fr, at du sm fagpersn underetter fr sent, hvis du vælger først at afprøve alle muligheder fr støtte i dit eget regi, før du fretager en underretning. 2 Se fr nærmere vejledning i Beredskabsplan fr børn g unge md vergreb i Egedal Kmmune. Følg vejledningen i beredskabsplanen nøje g kntakt altid Center fr Scial Service ved tvivlsspørgsmål 3 Se afsnit m tavshedspligt samt udveksling g videregivelse af frtrlige plysninger 5

6 Inddrag altid frældrene så tidligt sm muligt Ofte vil du løbende have kntakt med frældrene, men før du underretter, bør du sm hvedregel altid rientere frældrene m, at du vil sende en underretning til Center fr Scial Service. Du bør gså frsøge at få samtykke fra frældremyndighedsindehaveren til at kntakte Center fr Scial Service m din bekymring. Skulle det ske, at frældrene ikke vil give samtykke, skal du alligevel underrette, hvis du har kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behv fr særlig støtte efter servicelvens regler. Dialgen m underretningen er nødvendig fr alle parter. Barnet eller den unge g frældrene har krav på at vide, hvad du bserverer, g hvad det er, sm du underretter m. Og både du g frældrene har behv fr, at kntakten ikke afskæres fr det videre samarbejdes skyld. Center fr Scial Service skal endvidere kunne samarbejde med familien på et åbent grundlag, der ikke frstyrres af frældrenes plevelse af, at ngen er gået bag m ryggen på dem. Fremlæg ved et møde med barnet eller den unge g frældrene dine faglige bservatiner. Det er gdt at være t til mødet, få enten din leder eller en kllega til at deltage sammen med dig. Vis interesse fr barnet eller den unge g frældrenes synspunkter g reaktiner. Du kan eventuelt tilføje deres bemærkninger til din underretning, men fasthld gså dine faglige bservatiner g pligten til at underrette Center fr Scial Service. Understreg at det er din vurdering, at barnet eller den unge g familien har behv fr hjælp, sm din arbejdsplads ikke kan yde selv. Giv frældrene en kpi af underretningen samtidig med, at du sender den til Center fr Scial Service. Ved mistanke m vergreb følg altid prceduren i Beredskabsplanen fr børn g unge md vergreb i Egedal Kmmune. Det er vigtigt at være pmærksm på, at rientering af frældrene i disse sager kan indebære, at plitiets muligheder fr efterfrskning frringes. Sm udgangspunkt vil det være Center fr Scial Service, der tager stilling til, m der skal fretages plitianmeldelse. I den frbindelse vil Center fr Scial Service sammen med plitiet vurdere sagen, herunder hvrdan den eller de mistænkte rienteres. Hvrdan underretter du Der er ingen frmkrav til, hvrdan du sm fagpersn skal underrette. Du kan underrette mundtlig g skriftlig på følgende måder: Kmmunens hjemmeside se under selvbetjening underret m udsatte børn Mail til Råd- g vejledningsteamets underretningspstkasse - CSS - Underretning vedrørende børn g unge (Fællespstkasse) Telefnisk henvendelse til Center fr Scial Service, Råd- g vejledningsteamet tlf. nr Det anbefales, at du fretager din underretning skriftligt fr at sikre, at dine bservatiner i frhld til barnet eller den unge g familien er frstået krrekt. Hvad skal din underretning indehlde En underretning baserer sig alene på de faktuelle frhld g de faktiske bservatiner g udtalelser, der vedrører barnet eller den unge. Frtlkning har sm udgangspunkt ikke plads i en underretning. Bringes der faglige vurderinger, skal de hldes adskilt fra de faktuelle plysninger. 6

7 Fr at Center fr Scial Service kan have et frnuftigt grundlag at vurdere sagen på, er det væsentligt, at underretningen indehlder så præcise plysninger sm muligt g gerne med eksempler. Du kan vælge at inddrage følgende punkter i din underretning: Kntaktplysninger på barnet g på den, der har frældremyndigheden hvr længe du har kendt barnet eller den unge baggrund fr at underrette, herunder hvr længe du har været bekymret dine bservatiner vedrørende barnet eller den unge g familien altid med barnet eller den unge i centrum generel beskrivelse af barnets eller den unges fysiske, psykiske g sciale frhld, ressurcer g udfrdringer samarbejdet med frældrene barnets eller den unges fremmøde andre plysninger m barnet eller den unge, sm er vigtige hvis underretningen er gennemgået med barnet eller den unge g/eller frældrene, så beskriv deres kmmentarer/reaktiner hvis underretningen er sendt uden frældrenes viden, skal dette begrundes. Det er vigtigt, at dat fr underretningen, dit navn, stilling g underskrift fremgår. Hvad sker der, når du har sendt en underretning Når Center fr Scial Service mdtager en underretning, sendes der en kvitteringsskrivelse til dig inden seks dage, så du kan se, at underretningen er mdtaget g hvilken rådgiver, der er ansvarlig fr sagen. Alle underretninger vurderes i første mgang af rådgiverne i Råd- g vejledningsteamet. Det er deres pgave at vurdere, m familien skal tilbydes et råd- g vejledningsfrløb, eller m det må antages, at barnet eller den unge har et særligt behv fr støtte. Det betyder, at en underretning medfører ikke i sig selv, at der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse 4. Familien skal rienteres, når Center fr Scial Service har mdtaget en underretning. Det vil afhænge af den enkelte sags nærmere mstændigheder, hvrnår g hvrdan familien plyses m underretningen g inddrages i sagens frløb. Sm underretter vil du sm udgangspunkt blive inviteret med til det første møde med familien, der vil mhandle selve underretningen. Din viden er vigtig g nødvendig fr rådgiverens videre arbejde med familien. Hvis rådgiveren i Råd- g vejledningsteamet vurderer, at et råd- g vejledningsfrløb ikke er tilstrækkeligt, visiterer de sagen til en rådgiver i et af de t børneteams - enten til en rådgiver i børnehandicap eller en rådgiver i team børn, unge g familier alt efter barnets eller den unges prblematikker. Den ansvarlige rådgiver træffer efterfølgende afgørelse m, hvrvidt der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse. Rådgiveren har fire måneder til at udarbejde den børnefaglige undersøgelse fra det tidspunkt, der har været grundlag fr at antage, at barnet eller den unge har et særligt behv fr støtte. 4 I henhld til servicelvens 50 7

8 Den børnefaglige undersøgelse skal afdække ressurcer g prblemer hs barnet eller den unge, familien g netværket. Rådgiveren skal anlægge en helhedsbetragtning, der mfatter barnets/den unges: Udvikling g adfærd Familiefrhld Sklefrhld Sundhedsfrhld Fritidsfrhld g venskaber Andre relevante frhld. Det skal sikre, at den viden, de prfessinelle har mkring barnet eller den unge, inddrages i den børnefaglige undersøgelse. Rådgiveren skal derfr samarbejde med de relevante fagpersner, der er i kntakt med barnet eller den unge g familien. Dette sker ftest ved indhentning af en skriftlig udtalelse eller afhldelse af et inddragende netværksmøde. Rådgiveren vurderer gså, m der er behv fr at indhente specialviden mkring barnet, den unge eller frældrene. Det kan f.eks. være en speciallægeerklæring, en psyklgisk undersøgelse af barnet eller den unge eller en frældrekmpetenceundersøgelse af frældrene. På baggrund af undersøgelsen bliver der udarbejdet en handleplan. Handleplanen er udgangspunktet fr afgørelsen m, hvrvidt der iværksættes en franstaltning efter servicelvens kapitel I særlige tilfælde kan rådgiveren iværksætte en franstaltning, mens den børnefaglige undersøgelse udarbejdes. Mens den børnefaglige undersøgelse udarbejdes, skal barnets eller den unges msrg sikres, g her har du frtsat en central rlle. Det er et fælles ansvar mellem s prfessinelle, familien g netværket at aftale en indsats, der sikrer barnets eller den unges trivsel, gså selvm der er sendt en underretning til Center fr Scial Service, g der muligvis er ved at blive udarbejdet en børnefaglig undersøgelse. Det anbefales, at krdinering af denne indsats sker i frbindelse ved afhldelse af et inddragende netværksmøde. Du kan altid anmde rådgiver m, at der bliver indkaldt til et inddragende netværksmøde, hvis du finder behv herfr 6. Hvis frhldene fr barnet eller den unge ændrer sig i psitiv eller negativ retning efter afsendelsen af din underretning, vil rådgiveren gerne høre fra dig igen. Tilbagemelding til dig sm underretter Sm fagpersn har du mulighed fr at få plyst, hvrvidt din underretning har givet Center fr Scial Service anledning til handling. Det skal plyses dig, m der er iværksat børnefaglig undersøgelse eller franstaltninger vedrørende barnet eller den unge, sm din underretning angår. Men du kan ikke få plysninger m indhldet eller mfanget af den børnefaglige undersøgelse eller eventuelle franstaltninger. Pligten gælder sm udgangspunkt alle tilfælde, med mindre særlige frhld gør sig gældende. 5 Særlig støtte efter servicelvens kapitel 11 kan eksempelvis være franstaltninger i frm af en behandlingsindsats, en familieknsulent i hjemmet, en kntaktpersn til barnet/den unge, en aflastningsfamilie eller en anbringelse uden fr hjemmet 6 Se nærmere i infrmatinsmaterialet m det inddragende netværksmøde 8

9 Mulighed fr henvendelse til Ankestyrelsen Hvis du har sendt en underretning til Center fr Scial Service, men ikke mener, at Center fr Scial Service gør nk, har du mulighed fr at underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre barnets eller den unges retssikkerhed g undersøge, m indsatsen er tilstrækkelig. Underretning til Ankestyrelsen kan ske både mundtlig g skriftligt du kan læse nærmere på Ankestyrelsens hjemmeside 9

10 Tavshedspligt samt udveksling g videregivelse af plysninger I det følgende vil reglerne m tavshedspligt, samt udveksling g videregivelse af plysninger blive gennemgået nærmere. Du er altid velkmmen til at kntakte Center fr Scial Service, hvis du har behv fr drøftelse g eller præcisering af reglerne. Tavshedspligten Tavshedspligten indebærer, at man sm fagpersn har tavshedspligt med hensyn til alle frtrlige plysninger m børn, unge g deres familier, sm man kmmer i besiddelse af gennem sit arbejde 7. Frmålet med at have regler m tavshedspligt er at sikre retssikkerheden g den grundlæggende tillid mellem brgeren g de persner fra det ffentlige, sm brgeren kmmer i kntakt med. Reglerne skal derfr bl.a. sikre, at der kun udveksles frtrlige plysninger m børn g unge g deres familier med andre fagpersner, når dette er nødvendigt, g når det har et sagligt frmål. Center fr Scial Service kan indhente plysninger fra andre myndigheder skle, institutin, psyklg, læge hvis plysningerne er nødvendige fr at behandle sagen 8. Når Center fr Scial Service indhenter plysninger, har du pligt til at videregive plysningerne. Der vil derfr ikke være tale m brud på tavshedspligten. Udveksling g videregivelse af plysninger I det tværfaglige samarbejde er det selvfølgelig nødvendigt, at de invlverede fagpersner udveksler frtrlige plysninger, men det er ligeså nødvendigt med ngle spilleregler, så plysninger ikke flyder frit. Sm altvervejende hvedregel skal vi dg altid frsøge at inddrage frældrene, da plysninger altid kan udveksles, hvis frældremyndighedsindehaveren giver tilladelse til det. Frtrlige plysninger er i frbindelse med samarbejdet mkring børn g unge persnlige g private plysninger m barnet eller den unge g frældrene 9. Persnlige plysninger er plysninger, der ikke umiddelbart er tilgængelige fr andre, sm kmme i kntakt med barnet eller den unge g familien. Disse plysninger kan i flere tilfælde gives videre, f.eks. plysninger m 10 : Familiemæssige frhld f.eks. hvem har frældremyndigheden, er barnet eller den unge adpteret Øknmiske frhld f.eks. får familien særligt børnetilskud Barnets eller den unges uddannelsesfrhld Frældrenes arbejds- eller ansættelsesfrhld Bligfrhld f.eks. er der risik fr, at bligen går på tvangsauktin Cpr.nr. Sciale prblemer, der ikke betragtes sm stre f.eks. at barnet eller den unge er meget verladt til sig selv. 7 Tavshedspligten indgår sm tema i en lang række lve. Relevant er umiddelbart Frvaltningslven, Retssikkerhedslven g Persndatalven 8 I henhld til retssikkerhedslven 11 a - c 9 I henhld til frvaltningslvens Listen er ikke udtømmende 10

11 Private plysninger er plysninger m en persns rent private frhld, sm bør beskyttes i størst muligt mfang. Derfr bør plysningerne sm udgangspunkt ikke videregives til andre, f.eks. plysninger m 11 : Race, religin g hudfarve Plitiske g freningsmæssige frhld f.eks. at frældrene er aktive i et bestemt plitisk parti eller en bestemt fagfrening Seksuelle frhld f.eks. at mr er hmseksuel Strafbare frhld f.eks. at far er dømt fr hæleri Helbredsfrhld g misbrug af nydelsesmidler eller lignende f.eks. at en af frældrene har kræft eller har et misbrug af alkhl Sciale prblemer, der betragtes sm stre f.eks. at frældrene er vldelige ver fr hinanden, eller at der er indgivet anmeldelse fr seksuelt misbrug. Oplysninger m rent private frhld må ikke videregives mellem frskellige frvaltninger eller myndigheder. Er der tale m samme frvaltning, kan plysninger m private frhld videregives, men kun plysninger sm er nødvendige g relevante fr sagens behandling 12. En kmmune er samme frvaltningsmyndig, selvm den er pdelt i frskellige centre. Hvis en administrativ enhed har en selvstændig kmpetence i frhld til byrådet, er den administrative enhed en selvstændig frvaltningsmyndighed. Der gør sig gældende fr sklerne samt selvejende g private institutiner, der ikke har en samarbejdsaftale med kmmunen. Undtagelsen fr denne regel er, når frældrene har givet samtykke, eller når hensynet til barnet eller den unge er klart større end hensynet til frældrene til trds fr frældrenes manglende samtykke. Denne undtagelse kaldes gså værdispringsreglen. I praksis skal der meget til, før man kan bruge værdispringsreglen. Barnets eller den unges prblemer skal være så stre, at der er fare fr den fysiske g psykiske udvikling. Det kan f.eks. ske, hvis der er mistanke m vergreb. SSD-samarbejdet 13 Man skal, sm tidligere nævnt, sm udgangspunkt altid frsøge at indhente samtykke fra frældremyndighedsindehaveren til udveksling af plysninger. I de tilfælde hvr det ikke er muligt at pnå samtykke, eller hvr det vurderes uhensigtsmæssigt, f.eks. frdi frældrene ikke ønsker at samarbejde, er prblemfrnægtende eller ikke er i stand til at varetage barnets tarv, er der mulighed fr at udveksle plysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde. Dette er gældende, når udvekslingen af plysninger er nødvendige sm led i det tidligere eller frebyggende samarbejde m udsatte børn g unge. SSD-samarbejdet er et tværfagligt samarbejde mellem Center fr Scial Service, CULT, skle, sundhedspleje g dagtilbud. Drøftelse af en knkret bekymring eller prblemstilling vedrørende et barn eller en ung uden samtykke fra frældrene kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der afhldes et pfølgende møde. Videregivelse af plysninger til den frælder, der ikke har del i frældremyndigheden En frælder, sm ikke har frældremyndigheden, har ret til efter anmdning at få rientering m barnets eller den unges frhld fra bl.a. skle g institutin samt få udleveret dkumenter m barnets eller den unges frhld, hvis disse findes. Retten til at få udleveret dkumenter er alene en ret til at få udleveret eksisterende dkumenter, såsm kpi af barnets eller den unges karakterblad, elevhandleplaner, sprgvurde- 11 Listen er ikke udtømmende 12 I henhld til frvaltningslvens I henhld til servicelvens 49a 11

12 ringer eller andre skriftlige dkumenter vedrørende barnet eller den unge. Den pågældende frælder har således ikke krav på at mdtage en særlig redegørelse eller lignende m barnets eller den unges frhld i øvrigt. Pligten til at videregive plysninger m barnet eller den unge indtræder kun, hvis der freligger en knkret g individuel anmdning m rientering fra den frælder, der ikke har frældremyndigheden. Der kan ikke anmdes m løbende rientering. Frældremyndighedsindehaveren kan ikke gøre indsigelse md videregivelsen af plysningerne, men der må ikke gives frtrlige plysninger m frældremyndighedsindehaveren, g plysningerne må ikke være til skade fr barnet eller den unge. Det er p til dig at beslutte på hvilken måde, rienteringen m barnets eller den unges frhld fregår. Orienteringen kan således ske ved mundtlige plysninger eller ved skriftlig rientering, hvis du vurderer, at en skriftlig rientering er mest hensigtsmæssig. Retten til rientering giver ikke den pågældende frælder adgang til at have en aktiv kntakt med jer, g rienteringsretten kan heller ikke danne grund fr anmdninger eller krav. Den pågældende frælder har dg ret til efter anmdning at få rientering m generelle sciale aktiviteter på barnets eller den unges institutin eller skle på det pågældende sted g har adgang til at deltage i disse aktiviteter. Ved generelle sciale aktiviteter frstås festlige begivenheder, almindelige frældre- g rienteringsmøder, sm indehlder generel rientering m, hvad der sker på det pågældende sted. Bestemmelsen giver således ikke ret til at få rientering m eller deltage i møde vedrørende det enkelte barns eller unges trivsel, f.eks. frældreknsultatiner vedrørende barnet eller den unge eller møder, hvr behvet fr en særlig indsats i frhld til barnet eller den unge, drøftes. Har den pågældende frælder én gang anmdet m at blive rienteret m generelle sciale aktiviteter, er denne anmdning løbende i mdsætning til retten m rientering, sm tidligere er beskrevet. Gyldne råd Tavshedspligten må aldrig frhale eller frhindre, at et barn eller en ung får den nødvendige hjælp g underretningspligten går frud fr tavshedspligten. Barnet eller den unge skal altid være i fkus Vig aldrig tilbage fr at inddrage frældrene g gør det så tidligt sm muligt Frældre værdsætter sm ftest at blive inddraget, g at de g deres børn bliver taget alvrligt en gd start er vigtig fr samarbejdet Barnet eller den unge har gså ressurcer, der kan udvikles ikke kun prblemer Alle har et persnligt ansvar fr at handle i frhld til børn g unge med udfrdringer. Revideret juli 2017 Center fr Scial Service 12

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart

Styrelsesvedtægt for daginstitutionen. Nørrehus. Fra 0 år og indtil skolestart Styrelsesvedtægt fr daginstitutinen Nørrehus Fra 0 år g indtil sklestart Lvgrundlag...2 Byrådet...2 Frældrebestyrelse...2 Institutinslederen...2 Valg af frældrerepræsentanter...3 Valg af medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Holstebro SvømmeClub

Holstebro SvømmeClub Hlstebr SvømmeClub Rygeplitik Alkhlplitik Pædfiliplitik Plitik fr frebyggelse af spisevægring Hlstebr SvømmeClub HSC s Rygeplitik I HSC er vi enige m, at: Rygning er ufrenelig med aktiv udøvelse af idræt.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse :

Personskade. Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rolle : Hvis det er en mindre hændelse : Suså Svømmeklub Persnskade Hvis en persn kmmer til skade, skal følgende iværksættes: Træner / bestyrelsesmedlems rlle : Hvis det er en mindre hændelse : Hvis det er livstruende : Når ambulancen er kørt

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Ntat Side 1 af 11 Til Til Kpi til Byrådet Drøftelse Administratinsgrundlag fr frældrebetaling ved anbringelse af børn g unge uden fr hjemmet. Grundlæggende m frældrebetaling Betaling er udgangspunktet

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år

Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU for unge i aldersgruppen år Ung i gang Omlægning af indsatsen ved CSU fr unge i aldersgruppen 18-30 år Den 14. marts 2016 Ung i gang Der ses et stigende antal unge 18 til 30 årige udsatte misbrugere g herunder et stigende antal hjemløse.

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Mange tak for jeres input.

Mange tak for jeres input. Frm: Ltte Rørtft-Madsen Sent: 16. marts 2017 16:18 T: 'fraeldreraadet2013@gmail.cm' Subject: Invitatin til møde Attachments: Til medlemmerne af Scialudvalget_frældrebidrag_140317.pdf; Bilag frældrebidrag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Bilag 17. Databehandleraftale

Bilag 17. Databehandleraftale Bilag 17 Databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Bilaget udgør i det hele et mindstekrav. Side 2/9 Aftale m databehandling mellem Kunden g Leverandøren

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik

Skolens ordensregler og rusmiddel-/rygepolitik Sklens rdensregler g rusmiddel-/rygeplitik Kære elev Ordensreglerne g rusmiddel-/rygeplitikken på Scial- g Sundhedssklen Fyn er udarbejdet ud fra sklens værdigrundlag, sm er Prfessinalisme. Dette værdigrundlag

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011

Trivselsstrategi for Hareskov Skole. Vedtaget: 16. november 2008 Revideret: 8. februar 2011 Trivselsstrategi fr Hareskv Skle Vedtaget: 16. nvember 2008 Revideret: 8. februar 2011 1 Indhldsfrtegnelse GOD TRIVSEL FOR ALLE PÅ HARESKOV SKOLE 3 HVAD FORSTÅR VI VED TRIVSEL OG MISTRIVSEL, KONFLIKTER

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kmmune Side 1. Mødedat: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: R-122 - Knstituerende møde - Nyt Ældreråd Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere