AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN"

Transkript

1 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007

2

3 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

4 INDHOLD Forord Statens tilbud af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige. organisations- og ejerformer på Christianiaområdet Indledning Den almene boligorganisation Salg af bygninger til den almene boligorganisation den almene boligorganisations økonomi genopretning husleje den almene boligorganisations organisering,. administration og boligudlejning Christianiafonden bygningsmasse lejerelationen mellem staten, fonden og lejerne lejefastsættelse husleje og boliganvisning i forhold til. evt. boliger administreret af fonden Fondens vedtægter i øvrigt genopretning og vedligeholdelse af statsejendomme,. der eventuelt udlejes til fonden ChristianiaområdetSgrundejerforening Genopretning af fortids.mindet, herunder afvikling af.bygninger. beliggende på fortidsmindet Genhusning af beboere Nybyggeri og lokalplan for Christianiaområdet U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

5 BILAG Bilag 1. Driftsbudget for den almene boligorganisation Bilag 2. Beregningseksempler for huslejer. i den almene boligorganisation Bilag 3. Boligstøtteeksempler Bilag 4. Grundlag for lejeberegning for fonden Bilag 5. Slots- og Ejendomsstyrelsens forslag. til udlægning af byggefelter på Christianiaområdet TILLÆG Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias. beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige. organisations- og ejerformer på Christianiaområdet Brev af 24. august 2007 til SLOTS- og ejendomsstyrelsen Bilag A. Retssagen Bilag B. Forholdene på Volden, delområde III Bilag C. Røde Sols Plads Bilag D. Implementering Brev af 24. august 2007 til Advokat knud foldschack U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

6

7 Forord Christiania og Slots- og Ejendomsstyrelsen opnåede den 24. august 2007 en forståelse om forudsætningerne for gennemførelse af den aftale, der blev indgået den 22. december 2006 mellem Christianias Forhandlingsgruppe og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Aftalen af 22. december 2006 var en uddybning og et supplement til det tilbud om udmøntning af christianialoven som staten fremlagde for Christianias beboere den 26. september december-aftalen indeholder en række ændringer og præciseringer af statens tilbud fra 26. september Tilsvarende indeholder forståelsespapirerne af 24. august 2007 enkelte ændringer af indholdet af 22. december-aftalen og statens tilbud af 26. september De tre dokumenter supplerer derfor hinanden. Slots- og Ejendomsstyrelsen har valgt at samle dokumenterne i én publikation, så Christianias beboere og andre interesserede har mulighed for at få et samlet overblik over aftaledokumenterne. Da der er tale om aftaledokumenter, har Slots- og Ejendomsstyrelsen vurderet, at det ville kunne skabe usikkerhed om aftalegrundlaget, hvis dokumenterne blev søgt sammenskrevet i ét samlet dokument. Dokumenterne er derfor optrykt i uredigeret form. Dette indebærer, at det nyeste dokument erstatter formuleringer om samme emner i de tidligere dokumenter. U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

8

9 Statens tilbud af 26. september 2006 OM udmøntning AF fremtidige ORGANISATIONS- og ejerformer på CHRISTIANIAOMRådet

10 1 Indledning U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

11 På baggrund af den ændrede christianialov 1 fra 2004 og dialog med Christianias Forhandlingsgruppe og andre relevante interessenter fremlagde Slots- og Ejendomsstyrelsen i maj 2005 en samlet model for de fremtidige organisationsog ejerformer på Christianiaområdet 2. Med henblik på en konkretisering af modellen har Slots- og Ejendomsstyrelsen siden foråret 2005 ført drøftelser med Christianias Forhandlingsgruppe, beboernes advokat og KAB, der har fungeret som forhandlingsgruppens rådgiver. På baggrund af drøftelserne har Slots- og Ejendomsstyrelsen udarbejdet dette tilbud til Christianiaområdets beboere om en udmøntning af christianialoven. Tilbuddet er fremsat under forbehold for Finansudvalgets godkendelse. Økonomien i tilbuddet er baseret på en forudsætning om balance mellem statens indtægter og udgifter ved omdannelsen. Udgifterne til genopretning af fortidsmindet og bygninger samt reduceret husleje for nuværende beboere, skal dækkes af indtægter fra salget af bygninger til en almen boligorganisation og salget af byggeretter til nybyggeri. Statens tilbud, herunder tilsagnet om reduceret husleje for nuværende beboere, forudsætter, at en ny lokalplan muliggør et nybyggeri på netto etagemeter, jf. afsnit 7. Ved en accept af tilbuddet anerkender Christianiaområdets beboere de grundlæggende rammer og økonomiske vilkår, der indgår i tilbuddet, for den almene boligorganisation, en eventuel fond samt lokalplanen. Tilbuddet er en helhed, idet staten dog accepterer, at beboerne forholder sig isoleret til tilbuddets del om afvikling af bygninger på volden. Den endelige udfyldelse af rammerne vil kræve afklaring af en række detailspørgsmål, der skal drøftes nærmere mellem Slots- og Ejendomsstyrelsen, Christianias Forhandlingsgruppe og rådgivere samt andre relevante myndigheder. 1) Lov nr. 431 af 9. juni 2004 om ændret formål og ejerskab til området m.v. 2) Fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, maj U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

12 Såfremt Christianiaområdets beboere accepterer tilbuddet, nedsættes en implementeringsgruppe, der skal drøfte udfyldelse af de dele af tilbuddet, hvor der er behov for yderligere specificering og detailudmøntning. Implementeringsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, den almene boligorganisation, en eventuel fond, jf. afsnit 3, Socialministeriet samt Københavns Kommune. I overgangsperioden indtil den almene boligorganisation og en evt. fond er i drift, kan disse repræsenteres af medlemmer fra Christianias Forhandlingsgruppe og Christianias nuværende rådgivere. Implementeringsgruppen ledes af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Implementeringsgruppen får endvidere til opgave at følge den almene boligorganisations drift og økonomi samt den øvrige udvikling på Christianiaområdet. Finansministeren har i september forlænget søgsmålsfristen for afgørelser truffet ultimo december 2005 om accept af brugsret og brugstilladelser til den 15. december Christianiaområdets beboere skal senest den 15. november 2006 meddele Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvorvidt de ønsker at acceptere tilbuddet. Overskridelse af denne frist vil blive opfattet som en afvisning af tilbuddet. Hovedelementerne i det videre procesforløb er i øvrigt følgende: Den almene boligorganisation forventes at være stiftet 1. juli Fonden skal være endeligt stiftet og registreret senest den 1. februar Istandsættelsen af den almene boligorganisations bygninger skal foretages inden for en periode på otte år efter overtagelsen af bygningerne. Genopretningen af fortidsmindet begynder i slutningen af Fjernelse af bygninger på fortidsmindet vil ske fra begyndelsen af U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

13 2 Den almene boligorganisation U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t 11

14 Slots- og Ejendomsstyrelsen tilbyder, at en almen boligorganisation kan overtage hovedparten af boligerne i de eksisterende statsbygninger. 2.1 Salg af bygninger til DEN almene boligorganisation Den almene boligorganisation får mulighed for at overtage statslige kasernebygninger med et samlet bygningsareal på brutto ca etagemeter. Den endelige fastlæggelse af bygningsarealet beror dels på en opdeling af bygninger med blandet bolig og erhverv mellem den almene boligorganisation og staten, dels på en konkret opmåling, hvor der sikres korrekt opgørelse af udnyttede tagetager, der efter genopretning fortsat anvendes til bolig. Opmålingen sker derfor i forbindelse med genopretningen. Der indarbejdes i købsaftalen en reguleringsklausul, der indebærer, at købesummen reguleres efter en endelig opgørelse af etagemeterantallet. Reguleringsklausulen muliggør en regulering af købesummen i fem år regnet fra datoen for købsaftalens underskrivelse. Den konkrete formulering af klausulen vil blive drøftet i forbindelse med udarbejdelsen af købsaftaler. Købsprisen beregnes på grundlag af opmåling efter de gældende regler herom i bekendtgørelse om beregning af arealer af boliger og erhvervslokaler af 27. juni Bygningerne overtages i den stand, hvori de er og forefindes på overtagelsestidspunktet. Slots- og Ejendomsstyrelsen bærer intet ansvar for, om bygningerne er i lovlig og forsvarlig stand. Den almene boligorganisation bærer ansvaret for eventuelle fejl og mangler samt for eventuelt ansvar opstået som følge af bygningernes stand. Slots- og Ejendomsstyrelsens ansvarsfraskrivelse omfatter dog ikke mangler, der ikke er konstaterede i forbindelse med salget af bygningerne grundet sælgers misligholdelse af den loyale oplysningspligt. I sådanne tilfælde reguleres mangelspørgsmålet i overensstemmelse med normal praksis herfor, såsom udbedring af manglen og/eller forholdsmæssigt afslag i købesummen. Inden købsaftalens indgåelse skal der gennemføres bygningssyn af de bygninger, som ikke allerede er synet. Slots- og Ejendomsstyrelsen forestår gennemførelsen af bygningssynet. 3) Alle etagemeter er opmålt efter de gældende regler herom i bekendtgørelse om beregning af arealer af boliger og erhvervslokaler af 27. juni 1983, ligesom huslejeberegningen er foretaget med udgangspunkt i de på den måde fastslåede kvadratmetre. 12 U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

15 Bygningerne vil blive solgt på udstykkede matrikler, hvor grundene under bygningerne indgår i købet. Imidlertid er en del af bygningerne placeret på fortidsmindet, hvorfor staten ikke kan sælge grundene, hvorpå bygningerne er placeret. Disse bygninger vil derfor blive afhændet på lejet grund. Bygninger, der har blandede formål (f.eks. boliger og erhverv), ejerlejlighedsopdeles så vidt hensigtsmæssigt, så boligerne indgår i den almene boligorganisation, mens lokaler, der indeholder erhvervsaktiviteter forbliver i statsligt ejerskab. Den endelige fastlæggelse af, hvilke bygninger der skal ejerlejlighedsopdeles, skal senest ske ved udarbejdelsen af købsaftalen, og afgøres i sidste instans ensidigt af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Der er ved de tekniske beregninger af den almene boligorganisations økonomi lagt til grund, at etagemeter erhvervslokaler i bygninger med blandede formål fastholdes i statsligt regi, mens etagemeter overgår til den almene boligorganisation. Det er en forudsætning for boligorganisationens overtagelse af erhvervsarealer i et sådant omfang, at boligorganisationen med Københavns Kommunes godkendelse ansøger Socialministeriet om som forsøg efter 144 at udleje arealerne gennem et skattepligtigt selskab efter en model, der svarer til sideaktivitetsbekendtgørelsens 3a. Ønsker boligorganisationen ikke at stifte et sådant selskab, forbliver alle erhvervsarealer principielt i statsligt regi. Socialministeriet har tilkendegivet, at man er indstillet på at se positivt på en sådan ansøgning. En del af boligerne, der forudsættes overtaget af den almene boligorganisation, lever ikke op til almenboliglovens indretnings- og arealkrav. Det er derfor en forudsætning for salget, at boligorganisationen med Københavns Kommunes forudgående godkendelse indsender en forsøgsansøgning til Socialministeriet om forsøg med almenboliglovens bestemmelse om almene familieboligers indretning og størrelse. Socialministeriet har tilkendegivet, at man er indstillet på at se positivt på en sådan ansøgning. Den almene boligorganisation køber bygningerne til følgende priser: For de bygninger, der overtages på udstykket grund, betales en pris på kr. pr. etagemeter eksisterende bygningsareal. Bygningerne har en samlet bygningsmasse på etagemeter, hvilket indebærer en samlet købesum på ca. 80 mio. kr. Købesummen berigtiges på tidspunktet for overtagelsen af bygningerne ved optagelse af et statsligt lån, jf. nedenfor. U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t 13

16 De bygninger, der er placeret på fortidsmindet, afhændes vederlagsfrit, betinget af, at der betales en grundleje. Beregningen af lejen er baseret på et kapitalafkast på 4 pct. af en pris på kroner pr. etagemeter. Hertil kommer skatter, afgifter og andre faktiske udgifter, der påhviler Slotsog Ejendomsstyrelsen som grundejer og udlejer af grundene. Lejen reguleres årligt i forhold til de faktiske udgifter. Bygningerne på lejet grund har en samlet bygningsmasse på etagemeter. Det samlede årlige kapitalafkast, ex. de nævnte udgifter, udgør dermed 1,25 mio. kr., dvs. 140 kr. pr. etagemeter. De præcise vilkår for opsigelse og videreførelse af lejemålet drøftes i implementeringsgruppen. Slots- og Ejendomsstyrelsen afholder i forbindelse med salget udgifter til udarbejdelse af en udstykningsplan for hele Christianiaområdet. Slots- og Ejendomsstyrelsen afholder endvidere udgifter til egen advokat, der sørger for udarbejdelse af købsaftaler og skøder, samt alle tinglysningsafgifter forbundet med tinglysning af skøder. Ydermere afholder Slots- og Ejendomsstyrelsen som udgangspunkt alle udgifter i forbindelse med den forventede ejerlejlighedsopdeling. Slots- og Ejendomsstyrelsen afholder derimod ikke udgifter til den almene boligorganisations advokat eller til tinglysning af den almene boligorganisations pantebreve og lignende. Under forudsætning af, at en ny lokalplan muliggør et nybyggeri på netto etagemeter søges der reserveret en rummelighed i lokalplanen, der giver mulighed for, at boligorganisationen kan erhverve mindre byggeretter i tilknytning til de eksisterende bygninger på samlet op til etagemeter. Overtagelsen af disse byggeretter skal ske mod en pl-reguleret betaling af ovenstående etagemeterpris og udgifter 4. Betalingen skal ske ved endelig myndighedsgodkendelse af de påtænkte bygningsudvidelser. Såfremt forudsætningerne for den almene boligorganisation ændrer sig væsentligt i forbindelse med salget af bygningerne, genopretningen eller lignende, kan drøftelserne om den almene boligorganisation genoptages. 4) Der anvendes Finansministeriets pris- og løntalindeks, jf. 14 U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

17 2.2 Den almene boligorganisations økonomi Der er lagt følgende forudsætninger til grund for den almene boligorganisations økonomi: En købspris på kr. pr. etagemeter for bygninger på udstykket grund (2007-niveau). Vederlagsfri overdragelse af bygninger på lejet grund, betinget af, at der i den 30-årige lejeperiode betales 140 kr. pr. etagemeter svarende til et årligt kapitalafkast på 4 pct. af byggeretsprisen på kr. Hertil kommer udgifter til skatter og afgifter og andre statslige udgifter. En gennemsnitlig genopretningsudgift på kr. pr. etagemeter inkl. moms (2006-niveau). Genopretningen foretages over otte år. Driftsudgifter, herunder henlæggelser, på 325,50 kr. pr. etagemeter, (2006-niveau), jf. bilag 1. Som ovenfor anført er det forudsat, at den almene boligorganisation køber bygninger samt grund for 80 mio. kr., svarende til en salgspris på kr. pr. etagemeter. Købesummen på 80 mio. kr. finansieres ved et 40-årigt statslån, der forhøjes med op til 15 mio. kr. for at muliggøre en nødvendig startkapital i boligorganisationen samt finansiering af beboerindskud. Lånet er et annuitetslån mod sikkerhed i ejendommene. Lånet kan rykke i prioritet for realkreditlån til genopretning og modernisering. Lånet forfalder ved et evt. salg af bygningerne. Statslånet har en rente på 4,5 pct., hvilket indebærer en årlig ydelse på 5,2 mio. kr. ved et lån på 95 mio. kr. Den samlede ydelse på lånet er dermed 206 mio. kr. (144 mio. kr. i 2006-niveau). Kommende beboere betaler via huslejen deres andel af den fulde årlige ydelse på lånet, mens nuværende beboere alene betaler den ydelsesandel, der under de ovenstående beregningsforudsætninger muliggør en husleje første år på 420 kr. pr. etagemeter og et huslejeniveau på 660 kr. pr. etagemeter efter genopretning. Såfremt de forudsatte udgifter til eks. drift og genopretning ændres, vil de forudsatte huslejeniveauer for nuværende beboere ligeledes blive ændret. Der vil årligt ske en regulering af den samlede ydelse på lånet i forhold til den faktiske fraflytning af nuværende beboere. U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t 15

18 Ydelsesreduktionen forudsætter, at der sker genopretning af bygningerne efter en godkendt genopretningsplan. Såfremt genopretningsplanen ikke overholdes fuldt ud, vil der ske en tilsvarende tilpasning af ydelsesreduktionen, hvorved boligorganisationen ikke opnår den forudsatte reduktion i ydelsen. Vurderingen af genopretningsplanens opfyldelse foretages årligt af Slotsog Ejendomsstyrelsen. Herudover er Socialministeriet indstillet på at godkende forsøg efter almenboligloven, så der kan ydes offentlig støtte til genopretningen, svarende til den støtte, der ydes til alment nybyggeri. Efter almenboliglovens regler om beboerbetaling betaler beboerne det første år et beløb, der svarer til ca. 3,67 pct. af anskaffelsessummen til genopretningen. Beboerbetalingen reguleres herefter årligt efter reglerne i almenboliglovens 129. Staten yder ydelsesstøtte efter reglerne i almenboligloven. Københavns Kommune forudsættes at godkende en forsøgsansøgning samt at yde en kommunal grundkapital på 14 pct. af den samlede anskaffelsessum (genopretningsudgiften). Den statslige andel af støtten udgør med det nuværende renteniveau ca. 65 mio. kr. (2006-niveau), hvilket repræsenterer en statslig udgiftskonsekvens, der ikke forudsættes finansieret af indtægter fra salg af bygninger og byggeretter. Herudover vil staten, så vidt muligt i samarbejde med Københavns Kommune, garantere for byggekredit op til 60 mio. kr. til boligorganisationen. Tilbuddets låne- og støttetilsagn fremsættes under forudsætning af Finansudvalgets godkendelse. 2.3 Genopretning Den almene boligorganisation skal sørge for, at der sker genopretning af samtlige bygninger, som boligorganisationen erhverver. Genopretningsudgifterne er på baggrund af bygningssyn vurderet til at udgøre kr. pr. etagemeter inkl. moms (2006-niveau). Den samlede genopretningsudgift vurderes dermed at udgøre 251 mio. kr. inkl. moms. Genopretningen omfatter som udgangspunkt ikke modernisering, herunder køkken, bad og toiletfaciliteter. 16 U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

19 Genopretningen omfatter følgende forhold: Tag og fag Brandsikring og flugtveje Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold i øvrigt Tekniske basisinstallationer (vand, el, afløbsinstallationer og som hovedprincip fjernvarmebaseret centralvarme) Opretning af de bygninger, der forventes genfredet. Opretningen skal overholde et sædvanligt niveau til renovering af fredede bygninger (Det drejer sig om følgende bygninger: Krudthuset og Kommandørhuset på Vilhelms Bastion, Lille krudthus på Ulrichs Bastion samt Landetatens laboratorium og tilbygning på Sofie Hedevigs Bastion) Myndighedskrav i øvrigt i forbindelse med erhvervelsen af bygningerne Genopretningen skal foretages inden for en periode på otte år efter overtagelsen af bygningerne. Genopretningen af de bygninger, der forventes genfredet, skal prioriteres tidsmæssigt. Den almene boligorganisation skal senest seks måneder efter erhvervelsen af bygningerne udarbejde en detaljeret genopretningsplan. Genopretningsplanen skal godkendes af Slots- og Ejendomsstyrelsen. Den almene boligorganisation får til brug for udarbejdelsen af genopretningsplanen adgang til de rapporter mv., der er udarbejdet i forbindelse med det gennemførte bygningssyn i foråret 2006 såvel som det bygningssyn, der skal gennemføres inden købsaftalens indgåelse, jf. ovenfor. Christianias Forhandlingsgruppe har i øvrigt siden ultimo august 2006 haft adgang til rapporterne. For de bygninger, der overtages af den almene boligorganisation, har denne ansvaret for de byggesager, som er konstateret på baggrund af totalregistreringen i U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t 17

20 2.4 Husleje Huslejen skal fastsættes efter almindeligt gældende principper om balanceleje i almene boliger. Det må formodes, at der er store forskelle på brugsværdien af de kommende almene boliger på Christianiaområdet. En del beboere har renoveret og forbedret boligerne, og hvis almenboliglovens udgangspunkt følges, vil dette afspejle sig i fordelingen af huslejen. Beboerne, der for egen regning har forbedret deres bolig, vil således komme til at betale for forbedringerne en gang til over huslejen. Efter en nærmere kortlægning af problemstillingens omfang, er Socialministeriet indstillet på at drøfte behov og mulighed for, at der som forsøg efter almenboliglovens 144 gives tilladelse til at fravige almenboliglovens regler om huslejefordeling. Under forudsætning af det forudsatte genopretningsniveau, den statslige støtte, og at den almene boligorganisation i øvrigt følger de økonomiske forudsætninger, der er lagt til grund, har staten lavet beregningseksempler til mulige huslejer. Beregningerne indebærer som nævnt, at de nuværende beboere det første år skal betale en husleje på 420 kr. pr. etagemeter. I takt med genopretningen forhøjes huslejen til 660 kr. pr. etagemeter (2006-niveau), hvorefter den under de opstillede forudsætninger kan fastholdes. For nye beboere i boligorganisationen viser beregningseksemplerne, at huslejen vil stige fra ca. 527 kr. pr. etagemeter til ca. 800 kr. pr. etagemeter efter genopretning af tag, facader og grundinstallationer mv. I bilag 2 er opstillet beregningseksempler for udviklingen i huslejeniveauet og mulige huslejer for forskellige boligstørrelser. I bilag 3 er vist beregningseksempler på huslejen efter individuel boligstøtte ved forskellige familietyper. Beregningseksemplerne er baseret på, at alle etagemetre er huslejebærende. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil huslejen blive højere. Såfremt driftsudgifterne bliver højere end det i driftsbudgettet anførte, jf. bilag 1, herunder yderligere genopretning og modernisering af bygningerne, vil det medføre en tilsvarende lejestigning. Der er endvidere ikke i driftsbudgettet medtaget udgifter som følge af manglende lejebetaling. Opstår der huslejetab, vil det ligeledes medføre en lejestigning. 18 U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

21 2.5 Den almene boligorganisations organisering, administration OG boligudlejning Slots- og Ejendomsstyrelsen accepterer, at den almene boligorganisation organiseres som én boligorganisation med én afdeling, der i praksis organiseres i op til ni områder. Socialministeriet er indstillet på at imødekomme forsøgsansøgninger efter 144 i almenboligloven om følgende forhold: Forsøg om fravigelse af almenboliglovens regler om, at der skal udarbejdes et vedligeholdelsesreglement for den enkelte afdeling. Forsøg med tilladelse til fastsættelse af regler om beboernes egendeltagelse i den udvendige vedligeholdelse, som indebærer, at boligorganisationen i vedligeholdelsesreglementet får adgang til at beskrive de områder mht. udvendig vedligeholdelse af afdelingens bygninger, hvor beboerne forventes at deltage aktivt. Forsøget giver ikke boligorganisationen en udvidet adgang til at ophæve lejemålet ved misligholdelse af disse bestemmelser, men i stedet har boligorganisationen ret til at opkræve et beløb til køb af en tilsvarende ydelse hos en privat leverandør. Forsøget forudsætter, at der sikres passende kvalitet i vedligeholdelsen, hvorved forstås, at vedligeholdelsesarbejder skal være udført håndværksmæssigt korrekt. Det vil endvidere være en forudsætning for forsøget, at alle beboere stilles lige mht. graden af forpligtelse for udvendig vedligeholdelse. Dog skal boligorganisationen tage hensyn til beboernes individuelle ydeevne. Det skal således sikres, at boligorganisationen i vedligeholdelsesreglementet tager behørigt hensyn til ældre og beboere med midlertidig eller varig funktionsnedsættelse samt andre med særlige behov. Forsøg om fravigelse af normalvedtægtens bestemmelser om, at beslutninger i den øverste myndighed og på afdelingsmødet træffes ved almindelig stemmeflerhed. Disse beslutninger træffes i stedet med 2/3 flertal. Forsøget løber i 10 år. Forsøg om fravigelse af almenboliglovens bestemmelser om husordner, således at afdelingsmødet har mulighed for at fastsætte forskellige husordner for forskellige bebyggelser eller dele af bebyggelser i den enkelte afdeling. U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t 19

22 Socialministeriets forsøgsgodkendelse forudsætter Københavns Kommunes accept af forsøgene. Boligerne i den almene boligorganisation skal udlejes efter princippet om et åbent og gennemskueligt system. Boligerne skal alene udlejes på baggrund af anciennitet på en generel og åben venteliste. Nuværende beboere på Christianiaområdet, hvis boliger skal afvikles på kort eller længere sigt, vil blive tilbudt at lade sig opskrive på ventelisten før den åbnes for andre. Den almene boligorganisation må ikke anvende fleksible udlejningsregler eller reglerne om bofællesskaber. Reglerne om bofællesskaber kan dog undtagelsesvist anvendes ved allerede eksisterende kollektiver. Det er en forudsætning for salget af bygninger til en almen boligorganisation, at Københavns Kommune har godkendt boligorganisationens vedtægter. Vedtægterne drøftes med Slots- og Ejendomsstyrelsen inden fremsendelse til Københavns Kommune. Den almene boligorganisation skal administreres af en professionel administrator, så længe det statslige økonomiske engagement i området, efter statens opfattelse, nødvendiggør det. Den professionelle administrator skal have væsentlig erfaring med administration af almene boliger og skal godkendes af Slots- og Ejendomsstyrelsen. 20 U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

23 3 Christianiafonden U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t 21

24 Slots- og Ejendomsstyrelsen tilbyder, at Christianiaområdets beboere eller andre kan stifte en fond, der af staten kan leje, for derefter at videreudleje, bygninger og arealer, der rummer fælles aktiviteter, kulturelle og sociale aktiviteter samt erhverv. Derudover kan boliger i statsbygninger i delområde III og arealet under selvbyggerhuse, som ikke skal afvikles, lejes gennem fonden, hvis de enkelte beboere ønsker det. Såfremt forudsætningerne for lejerelationen mellem fonden og Slots- og Ejendomsstyrelsen ændrer sig væsentligt i forbindelse med indgåelse af lejekontrakter, genopretningen eller lignende, kan drøftelserne om lejerelationen genoptages. 3.1 Bygningsmasse Fonden skal blandt andet kunne administrere udlejning af følgende bygninger og arealer: 1. Statsbygninger og arealer, der rummer fælles aktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter samt erhverv. 2. Arealer under selvbyggerhuse, der anvendes til fælles aktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter samt erhverv. Dette gælder dog ikke for de selvbyggerhuse, der skal afvikles som led i genopretningen af voldområdet. 3. Arealer under øvrige selvbyggerhuse, såfremt de enkelte beboere ønsker at fremleje af fonden. Dette gælder dog ikke for de selvbyggerhuse, der skal afvikles som led i genopretningen af voldområdet. 4. Boliger i statsbygninger i delområde III, såfremt de enkelte beboere ønsker at fremleje af fonden. Der vil senere blivet taget stilling til adminstrationen af statsbygninger, der skal afvikles som følge af nybyggeri og administrationen af udleje af jord under selvbyggerhuse, der skal afvikles som følge af nybyggeri. De statsbygninger, der rummer fælles aktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter samt erhverv, udgør ca etagemeter bygningsareal. Den endelige fastlæggelse af bygningsarealet skal ske efter opdeling af bygninger med blandet bolig og erhverv mellem staten og den almene boligorganisation. Såfremt den endelige fastlæggelse af bygningsarealet afviger væsentligt fra det forudsatte, kan drøftelserne genoptages. 22 U d m ø n t n i n g a f f r e m t i d i g e o r g a n i s at i o n s - o g e j e r f o r m e r på C h r i s t i a n i a o m r å d e t

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau

Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau Notat 25. september 2008 Udvikling af Christianias udspil 9. september 2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen er af finansministeren i brev af 11. september 2008 blevet bedt om at vurdere Christianias udspil

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves.

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. Forslag til lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet 1 Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. 2 Loven træder i kraft 15. juli 2013. 1. Indledning Bemærkninger

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller

Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Notat vedrørende markedsaf konformitet kontraktmodeller Sammenligning af kontraktmodellen for henholdsvis universitetsområdet og kontorområdet i forhold til markedsnormen Notat udarbejdet til: Sag nr.

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere