Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimediebeskatning. En praktisk vejledning"

Transkript

1 Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009

2 1

3 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar Nærværende information er vores bidrag til forståelse af reglerne om multimediebeskatningen. Vi har søgt inspiration i bemærkningerne til lovforslaget, de bindende svar som er offentliggjort pt. samt vejledning fra SKAT. Såfremt du får behov for yderligere rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling eller din daglige revisor. December 2009 Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skatteafdelingen 2

4 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad sker der pr. 1. januar 2010?...5 Overgangsregler...5 Hvem rammes af multimediebeskatning?...6 Undtagelser til multimediebeskatning...6 Telefoni...7 Undtagelser fra beskatning...7 Pc...8 Sædvanligt tilbehør til en pc...8 Internet...9 Særlige medarbejdergrupper...10 Medarbejdere med adgang til pc under uddannelse...10 Hjemmearbejdende...10 Kørende medarbejdere...11 Medarbejdere på tjenesterejse...11 Medarbejder på tilkaldevagt...12 Momsmæssige forhold...13 Fastnettelefon ISDN-forbindelser...13 Mobiltelefon, internet, pc ere...13 Hvad skal du som arbejdsgiver gøre?...14 Medarbejdere, som kun har rådighed over stationært it-udstyr på arbejdspladsen...14 Medarbejdere, som har privat rådighed over multimedier...14 Øvrige medarbejdere, som har rådighed over bærbare multimedier på arbejdspladsen..14 Medarbejdere med flere arbejdsgivere...14 Kontrolkrav...14 Særligt kontrol af erhvervsmæssige mobiltelefoner...15 Dokumentation for gennemført kontrol...15 Bruttolønsordninger...17 Selvstændige erhvervsdrivende...18 Hovedaktionærer...18 Gode råd / optimering

5 Indledning Indledning Goder, der stilles til rådighed af arbejdsgiver med mulighed for privat anvendelse, bliver fremover omfattet af multimedieskatten. Med multimediebeskatningen indføres en rådighedsbeskatning, dvs. der sker beskatning, såfremt man har muligheden for at anvende de pågældende goder privat uden for arbejdspladsen, uagtet om man rent faktisk benytter goderne til private formål. Følgende goder er omfattet: Telefoni Datakommunikation via internettet Pc med sædvanligt tilbehør. De enkelte goder er nærmere beskrevet særskilt senere. Det er væsentligt at bemærke, at hvis en pc eller en mobiltelefon tages med hjem på bopælen blot én gang - anses godet for at være til rådighed for privat benyttelse, og dermed skal der ske multimediebeskatning af godet. Reglerne om multimediebeskatning er udformet som et objektivt regelsæt med enkelte undtagelser fra beskatning, idet det politiske mål er, at alle med de omtalte goder til rådighed skal være omfattet af reglerne. Undtagelse fra beskatning af enkelte medarbejdere eller medarbejdergrupper skal dokumenteres over for SKAT. Som et væsentlig led i denne dokumentation er den udvidede kontrol, som pålægges arbejdsgiver. Kontrollen skal være tilstrækkelig og kunne dokumenteres over for SKAT. Det er således vigtigt, at arbejdsgiver pr. 1. januar 2010 får overblik over, hvilke multimedier, der er til rådighed for de enkelte medarbejdere, for at der kan ske korrekt skattemæssig behandling heraf. Det er nødvendigt at gennemgå eksisterende lønaftaler mv., herunder lønpolitikken i virksomheden, med henblik på at vurdere, om der skal foretages ændringer. Det kan eksempelvis være indgåede bruttolønsordninger. 4

6 Hvad sker der pr. 1. januar 2010? Hvad sker der pr. 1. januar 2010? Med multimediebeskatningen sker der væsentlige ændringer i forhold til gældende regler: Beskatning sker som A-indkomst med løbende beskatning af DKK 250 pr. måned goderne er til rådighed Årlig beskatning af DKK 3.000, hvis goderne er til rådighed hele året beløbet pristalsreguleres fra 2011 Beskatningen sker pr. person i husstanden, som har multimedier til rådighed, dvs. ægtepar/samlevende der begge har multimedier til rådighed beskattes af 2 x DKK pr. år Det er ikke muligt at reducere den årlige beskatning af DKK med egne private afholdte udgifter til multimedier. Herudover kan der være ændringer vedrørende: Der skal ske beskatning af bredbåndsforbindelse, uanset at der er mulighed for opkobling til arbejdsgivers netværk Skattefrihed for anvendelse af pc er uden for arbejdspladsen ophæves uanset om benyttelse er til private formål eller pc en anvendes som et arbejdsredskab Det bliver igen muligt at finansiere en pc-ordning med en reduktion i bruttolønnen. Overgangsregler De nuværende regler om hjemme-pc-ordning, hvor medarbejderen har mulighed for at opnå fradrag for egenbetaling dog. maks. DKK under forudsætning af, at arbejdsgiveren betaler mindst 25% af udgifterne til pc-ordningen ophæves med virkning fra 1. januar Hvis man har etableret sådan en ordning inden den 22. april 2009, skal medarbejderen først multimediebeskattes med virkning fra 1. januar

7 Hvem rammes af multimediebeskatning? Hvem rammes af multimediebeskatning? Alle, der får stillet multimedier til rådighed af deres arbejdsgiver, og der er mulighed for privat benyttelse uden for arbejdsstedet, omfattet af multimediebeskatning. Selvstændige erhvervsdrivende omfattes også af multimediebeskatning. Hvis virksomheden drives fra samme ejendom, som den selvstændige bor i, vil den selvstændige være omfattet af multimediebeskatning, såfremt eksempelvis bredbåndsforbindelsen også kan benyttes i den private del af boligen. Medlemmer og medhjælp for bestyrelse, udvalg, kommissioner mm., der modtager honorar eller personalegoder, og som får stillet multimedier til rådighed, er omfattet af multimediebeskatning. Der sker ikke reduktion i multimediebeskatningen for ægtefæller eller samlevende (i samme husstand). Disse vil begge blive beskattet af DKK pr. år, hvis begge har stillet multimedier til rådighed af deres arbejdsgiver. Undtagelser til multimediebeskatning Personer, der til brug for deres frivillige ulønnede arbejde for foreninger mm. får stillet multimedier til rådighed af foreningen til brug for dette arbejde, skal ikke multimediebeskattes af disse. Frivillige i hjemmeværnet er ligeledes omfattet af undtagelsen. 6

8 Telefoni Telefoni Telefoni dvs. en almindelig fastnettelefon eller en mobiltelefon, der er stillet helt eller delvist til rådighed af arbejdsgiver til privat benyttelse uden for arbejdstiden - er omfattet af multimediebeskatning. Udgifter til anskaffelse, oprettelse af abonnement og forbrug samt sædvanlige telefonserviceydelser er inkluderet i beskatningen. Små håndholdte/minicomputere, hvis hovedfunktion er telefoni samt evt. kalender mm. såsom PDA, smartphones eller lign. anses ligeledes som en almindelig telefon. En medarbejder må ikke modtage flere mobiltelefoner til brug for medarbejderens børn m.fl. Modtager medarbejderen mere end en mobiltelefon, skal der være et erhvervsmæssigt behov herfor. Skatterådet har i bindende svar (SKM SR) undtagelsesvist godkendt, at en medarbejder kan få 2 telefoner stillet til rådighed, idet telefon nr. 1 er en hotline/vagttelefon, som kunder m.fl. altid kan komme igennem til. Skatterådet har endvidere forudsat, at telefon nr. 2 reelt er stillet til rådighed for medarbejderen og ikke direkte for den øvrige husstands beboer. Evt. tilskud til privat telefon mv. er fortsat skattepligtig for medarbejderen. Undtagelser fra beskatning En mobiltelefon, som udelukkende anvendes i arbejdsøjemed i arbejdstiden, og som ikke tages med hjem, er ikke omfattet af multimediebeskatning. En mobiltelefon, der er nødvendigt for at udføre arbejdet også uden for arbejdstiden, er fritaget for beskatning (ex. medarbejdere på tilkaldevagt mm.) I den situation kan den private rådighed over telefonen til privat benyttelse afkræftes med en tro og loveerklæring om, at telefonen ikke er til rådighed for privat benyttelse. Se eksempel på tro og love-erklæring på Arbejdsgiver har i den forbindelse pligt til at føre stikprøvevis kontrol via opkaldslister for at sikre, at telefonen udelukkende anvendes til erhvervsmæssige opkald. Det er vigtigt, at medarbejderen gøres opmærksom på, at der ikke må foretages private opkald fra telefonen hverken fra hjemmet eller fra arbejdspladsen. Skatterådet har i bindende svar (SKM SR) bekræftet, at det ikke er nødvendigt med en tro og love-erklæring og kontrol fra arbejdsgivers side, hvis en mobiltelefon er spærret for private opkald. SKAT oplyser, at der skal meget sikre beviser til at udgå multibeskatning af en telefon. 7

9 Pc Pc En pc med sædvanligt tilbehør, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for en medarbejder til privat benyttelse uden for arbejdsstedet, er omfattet af multimediebeskatning. Det medfører, at en pc, som tages med hjem til brug for arbejde bliver omfattet af beskatning, idet pc en samtidig formodes at være til rådighed for privat benyttelse. Der kan IKKE anvendes tro og love-erklæring for at undgå beskatning af en pc, der er til rådighed på den private bopæl, idet arbejdsgiver ikke kan kontrollere brugen heraf. Undtagelse til beskatning af en pc er, hvis pc en i enkeltstående tilfælde tages med hjem på bopælen i forbindelse med en tjenesterejse el. lign., og det er unødigt besværligt for medarbejderen at aflevere pc en på arbejdspladsen. Det er dog samtidig et krav, at pc en reelt ikke anvendes - hverken erhvervsmæssigt eller privat. Skatterådet har i bindende svar (SKM SR og SKM SR) bekræftet, at der er en formodning for, at en pc, som tages med hjem på bopælen, benyttes privat. Dette uagtet, at der er tale om kørende sælgere/teknikere, der ikke har et fast arbejdssted, hvor de kan aflevere pc en, samt at der alene er tale om et arbejdsredskab. Kørende sælgere/teknikere anses ikke for at være på tjenesterejse og kan derfor ikke omfattes af undtagelsen. En bærbar pc til rådighed på arbejdspladsen, og hvor der udarbejdes en tro og loveerklæring om, at pc en ikke må tages med hjem på bopælen, omfattes ikke af multimediebeskatning, hvis arbejdsgiveren fører kontrol hermed (SKM SR). Modsat gælder, at en stationær pc på arbejdspladsen ikke udløser beskatning. Sædvanligt tilbehør til en pc Sædvanligt tilbehør til en pc er almindeligt forekommende tilbehør til en computer, såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer af almindelig størrelse og standard. Skatterådet har i bindende svar (SKM SR) fastslået, at skærme til pc skal være mindre end 32 for at blive betragtet som sædvanlig tilbehør. Der er i det konkrete bindende svar spurgt på 32, 37 og 42 skærme, og de er alle blevet afvist som værende sædvanligt tilbehør til pc. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som forventes ændret i takt med tidens standarder og udvikling på området. 8

10 Internet Internet Internetforbindelse eksempelvis ISDN, ADSL, mobile internetforbindelse eller anden bredbåndsforbindelse - som er stillet til rådighed af arbejdsgiver med mulighed for privat anvendelse typisk på medarbejderens bopæl er omfattet af multimediebeskatning, Engangsudgifter til etablering af forbindelsen samt abonnements- og forbrugsudgifter er omfattet af beskatningen. Abonnementsudgifterne omfatter også sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet. Internetabonnement omfatter i dag også ydelser som eksempelvis gratis download af musik eller tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en integreret del af pakken og ikke kan udskilles på opkrævningen (dvs. at der ikke kan beregnes en særskilt værdi ift. en standardpakke mv. uden disse ydelser), er de omfattet af multimedieskatten, hvis de anses for at være en sædvanlig ydelse. Der findes pt. ikke retningslinjer for, hvordan integrerede og sædvanlige ydelser i relation til tv-kanaler skal vurderes, men vi forventer, at SKAT kommer med en stillingstagen hertil. Vi orienterer på Beierholm.dk, når der er mere konkret herom. Der kan ikke anvendes tro og love-erklæring for at undgå beskatning af internet, som stilles til rådighed af arbejdsgiver på medarbejderes private bopæl, idet arbejdsgiver ikke kan kontrollere benyttelse heraf. Skatterådet har i bindende svar (SKM SR) bekræftet, at en mobil internetforbindelse, som kun giver adgang til arbejdsgivers interne netværk via et dedikeret APN er fritaget for multimediebeskatning. Formodningen for den private rådighed er afkræftet i den konkrete situation henset til, at der kun er adgang til arbejdsgivers interne netværk og ikke videre adgang til internettet. Det skal samtidig bemærkes, at såfremt medarbejder har en pc til privat rådighed, vil denne medføre multimediebeskatning. 9

11 Særlige medarbejdergrupper Særlige medarbejdergrupper Medarbejdere med adgang til pc under uddannelse Medarbejdere under uddannelse - som ikke i øvrigt har bredbånd og/eller mobiltelefon stillet til rådighed fra arbejdsgiver - kan fritages for multimediebeskatning, såfremt arbejdsgiver stiller en pc til rådighed for en uddannelse, der opfylder betingelserne for skattefrihed. Pc en stilles til rådighed som en del af undervisningsmateriale herunder til brug for forberedelse hjemmefra på linje med bøger. Det er en forudsætning, at pc en er relevant for uddannelsen, samt at den ikke anvendes privat, og at den tilbageleveres til arbejdsgiver ved uddannelsens afslutning. En medarbejder under uddannelse vil dermed kunne tage en bærbar pc med hjem uden skattemæssige konsekvenser, hvis pc en udelukkende anvendes i studieøjemed, når den er med hjemme. Se (SKM SR), hvor en elev i et pengeinstitut får stillet en bærbar computer til uddannelsesbrug til rådighed ikke omfattes af multimediebeskatning. Der bør udarbejdes en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder om, at pc en stilles til rådighed til uddannelsesbrug, og at den ikke må benyttes til andre formål, når den er med hjemme privat (hverken privat eller arbejdsmæssigt). Alternativt skal der foreligge retningslinjer herfor i virksomheden. Anvendes pc en ligeledes arbejdsmæssigt, når den er med hjemme på den private bopæl, vil dette medføre, at der indtræder multimediebeskatning. Hjemmearbejdende Hvis en medarbejder tager en pc med hjem for at arbejde, gælder formodningsreglen - dvs. at der er formodning for, at pc en er stillet til privat rådighed for medarbejderen med multimediebeskatning til følge. Hvis en medarbejder tager en mobil internetforbindelse hjem for at arbejde, er det afgørende for, om medarbejderen bliver omfattet af multimediebeskatningen, om der via den mobile internetforbindelse kun er adgang til arbejdsgivers interne netværk, eller der er adgang til internettet. Såfremt der kun er adgang til arbejdsgivers interne netværk, er medarbejderen fritaget for multimediebeskatningen (SKM SR). Vær opmærksom på, at såfremt medarbejderen med den mobile internetforbindelse har en pc med hjem til at udføre arbejdet, bliver denne omfattet af multimediebeskatningen, uanset om der er adgang til internettet eller ej. Hvis medarbejderen alene har en mobiltelefon med hjem for at kunne udføre arbejdet hjemmefra, gælder formodningsreglen om, at telefonen er til privat rådighed. Medarbejderen bliver dermed omfattet af multimediebeskatning, medmindre telefonen er nødvendigt for arbejdet, at der er indgået tro og love-erklæring mellem arbejdsgiveren og 10

12 Særlige medarbejdergrupper medarbejderen om, at telefonen udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, at den rent faktisk også kun anvendes erhvervsmæssigt, samt at arbejdsgiveren fører kontrol med anvendelsen af telefonen. Hvis disse betingelser er opfyldt, vil medarbejderen ikke blive omfattet af multimediebeskatning, men her er det vigtigt at bemærke, at medarbejderen heller ikke må benytte mobiltelefonen til private opkald på arbejdspladsen. Kørende medarbejdere Kørende medarbejdere (sælgere m.fl.), der ikke har et fast arbejdssted, og som anvender pc og mobiltelefon i forbindelse med udførsel af arbejdet, omfattes af multimediebeskatning, da pc og mobiltelefon tages med hjem hver dag, og således gælder formodningsregelen om at multimedierne er stillet til privat rådighed for medarbejderen, uagtet de ikke har mulighed for at aflevere multimedierne på arbejdspladsen. Se bindende svar (SKM SR), hvor medarbejdere, som ikke har en sædvanlig arbejdsplads, men hele tiden arbejder på skiftende arbejdssteder, omfattes af multimediebeskatning, idet de ikke anses for at være på tjenesterejse og dermed omfattet af undtagelsen til multimediebeskatning. Hvis medarbejderen tager en mobil internetforbindelse - som er stillet til rådighed for brug i bilen - med hjem efter arbejde, er det afgørende for, om medarbejderen bliver omfattet af multimediebeskatningen, om der via den mobile internetforbindelse kun er adgang til arbejdsgivers interne netværk, eller der er adgang til internettet. Såfremt der kun er adgang til arbejdsgivers interne netværk, er medarbejderen fritaget for multimediebeskatningen (SKM SR). Vær opmærksom på, at såfremt medarbejderen med den mobile internetforbindelse samtidig har en pc til rådighed, bliver denne omfattet af multimediebeskatningen, uanset om der er adgang til internettet eller ej på den mobile internetforbindelse. Medarbejdere på tjenesterejse Tager en medarbejder på tjenesterejse og har en pc og/eller en mobiltelefon med hjem, gælder formodningsreglen som udgangspunkt, dvs. at der er en formodning for, at goderne er stillet til privat rådighed for medarbejderen, med multimediebeskatning til følge. Medarbejdere på tjenesterejse har dog mulighed for at undgå multimediebeskatning, selvom pc og mobiltelefonen medbringes på bopælsadressen. Betingelsen herfor er, at det ikke uden unødigt besvær er muligt at hente/tilbagelevere goderne på arbejdspladsen samme dag, som rejsen påbegyndes henholdsvis afsluttes. Bemærk, at medarbejderen ikke må anvende multimedierne privat eller erhvervsmæssigt på privatadressen, og at der skal indgås en tro og love-erklæring mellem arbejdsgiver og medarbejder om, at mobiltelefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, samt at arbejdsgiveren fører kontrol med anvendelsen af mobiltelefonen. 11

13 Særlige medarbejdergrupper Er disse betingelser opfyldt, vil en medarbejder på tjenesterejse, som ikke uden unødigt besvær har mulighed for at aflevere multimedierne på arbejdspladsen, ikke blive omfattet af multimediebeskatning. Konsekvensen heraf er, at medarbejderen ikke må benytte mobiltelefonen til private opkald fra arbejdspladsen., idet der er indgået aftale om, at mobiltelefonen udelukkende er til erhvervsmæssig brug. Det er en konkret vurdering, om medarbejderen ikke uden unødigt besvær kan hente/aflevere multimediet på arbejdspladsen før/efter tjenesterejsen. Der kan ifølge SKAT blandt andet lægges vægt på tidspunkt for afrejse/hjemkomst, rejsens længde, arbejdstidens længde, det benyttede transportmiddel til at hente/aflevere multimediet på arbejdspladsen, den yderligere afstand/tid der skal anvendes for at hente/aflevere multimediet på arbejdspladsen mm. Medarbejder på tilkaldevagt En medarbejder på tilkaldevagt, som har en mobiltelefon stillet til rådighed af arbejdsgiveren af hensyn til vagten, eller fordi arbejdsgiveren er afhængig af at kunne komme i kontakt med medarbejderen uden for arbejdstiden af hensyn til medarbejderens opgaver, kan undtages fra multimediebeskatning, såfremt: Telefonen skal være nødvendig for arbejdets udførsel Der skal være indgået en tro og love-erklæring mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at telefonen ikke må anvendes privat Telefonen må udelukkende anvendes til arbejdsrelateret formål. Endvidere skal arbejdsgiveren føre kontrol med, at medarbejderen ikke anvender telefonen privat. Konsekvensen heraf er, at medarbejderen ikke må benytte mobiltelefonen til private opkald fra arbejdspladsen., idet der er indgået aftale om, at mobiltelefonen udelukkende er til erhvervsmæssig brug. En medarbejder på tilkaldevagt, som har en pc stillet til rådighed af arbejdsgiver for at kunne udføre sit arbejde, vil - henset til formodningsreglen (om at computeren er til privat rådighed) - ikke have mulighed for at tage en computer med hjem, uden at det udløser multimediebeskatning. 12

14 Momsmæssige forhold Momsmæssige forhold Efter momsreglerne har en virksomhed som udgangspunkt momsfradrag vedrørende udgifter, der anvendes til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Fradragsretten indskrænkes dog, når der er tale om personalegoder, som også kan anvendes til private formål. Generelt for momsfradrag er det en betingelse, at faktura vedrørende udgiften skal stiles til og betales af virksomheden. Momsfradragsretten er forskellig afhængig af, om der er tale om en fastnettelefon eller mobiltelefon. Derfor er beskrivelse af momsreglerne opdelt i de to nedenstående afsnit. Fastnettelefon ISDN-forbindelser Som fastnettelefon anses også ISDN-linjer, hvorimod andre internetforbindelser ikke kan behandles efter bestemmelsen for fastnettelefoner. Momsen på anskaffelse og drift af fastnettelefoner mv. kan fratrækkes med 50%, hvis regningen er stilet til og betales af virksomheden. Fradraget kan dog ikke overstige den udgift, virksomheden faktisk har afholdt, eksempelvis hvis virksomheden opkræver en del af regningsbeløbet hos medarbejderen. Det er en forudsætning for momsfradraget, at medarbejderen anvender telefonen erhvervsmæssigt. Mobiltelefon, internet, pc ere Momsen på anskaffelse og drift af mobiltelefoner, internetforbindelser og pc ere kan fratrækkes efter et skøn. Skønnet baseres på den erhvervsmæssige anvendelse i forhold til den private anvendelse. Det er en betingelse, at faktura er stilet til og betales af virksomheden. Hvis mobiltelefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, er momsfradraget 100%. Benyttes mobiltelefonen også privat, er det op til virksomheden at fastsætte den erhvervsmæssige andel skønsmæssigt. Fradragsretten afhænger således af den konkrete erhvervsmæssige anvendelse, og det er virksomheden, der har det bedste grundlag for den skønsmæssige vurdering. Af hensyn til efterfølgende dokumentation over for SKAT anbefales det at notere ned, hvilke overvejelser og vurderinger, der ligger til grund for de enkelte skøn. 13

15 Hvad skal du som arbejdsgiver gøre? Hvad skal du som arbejdsgiver gøre? Når du som arbejdsgiver stiller et eller flere multimedier til rådighed for privat anvendelse for medarbejdere, har du pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkeds-bidrag af DKK 250 pr. måned, hvor goderne er stillet til rådighed. Hvis godet er stillet til rådighed midt i måneden, sker der beskatning for hele kalendermåneden, uagtet at medarbejderen ikke har godet til rådighed hele den pågældende måned. Du skal endvidere indberette månedligt til E-indkomstregisteret. Din pligt til at indberette og indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag korrekt betyder, at du som arbejdsgiver skal tage stilling til de medarbejdere, der råder over multimedier, og om disse medarbejdere hver især har privat rådighed over multimedier. Medarbejdere, som kun har rådighed over stationært it-udstyr på arbejdspladsen Der er ikke behov for at særlige tiltag, idet medarbejderne ikke har privat rådighed over multimedier uden for arbejdstiden. Medarbejdere, som har privat rådighed over multimedier Dine medarbejdere er omfattet af multimediebeskatningen, og du skal som arbejdsgiver indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt indberette til E-indkomstregisteret. Der er herefter ikke behov for yderligere tiltag vedrørende disse medarbejdere. Øvrige medarbejdere, som har rådighed over bærbare multimedier på arbejdspladsen Det er relevant at tage stilling til, om disse medarbejdere hver især har privat rådighed over udstyret. Når du har taget stilling, og du efterfølgende indberetter eller ikke indberetter privat rådighed over multimedier, har du tilkendegivet over for SKAT, hvorvidt disse medarbejdere er omfattet af multimediebeskatning eller ej. Medarbejdere med flere arbejdsgivere Hver arbejdsgiver skal indberette og indeholde skat af værdien af multimedier. Hvis der sker indeholdelse for en medarbejder med flere arbejdsgivere i samme måned, da vil SKAT på årsopgørelsen sørge for, at der kun sker beskatning med maksimalt DKK pr. år - dog maksimalt det antal måneder, hvor der har været multimedier til rådighed. Eventuel for meget indeholdt skat vil blive udbetalt som overskydende skat. Kontrolkrav Du har som arbejdsgiver pligt til at sikre, at den indeholdte A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og de indberettede oplysninger til SKAT er korrekt. Du skal derfor kontrollere brugen af de multimedier, som dine medarbejdere ikke bliver beskattet af. 14

16 Hvad skal du som arbejdsgiver gøre? Ifølge SKATs udmeldinger skal du minimum et par gange om året foretage uanmeldte stikprøvekontroller af, om aftalerne om multimedier overholdes, herunder også om betingelserne for at medbringe multimedier på tjenesterejser er overholdt. Særligt kontrol af erhvervsmæssige mobiltelefoner Der stilles særlige krav til kontrollen af, om en arbejdstelefon alene kun anvendes til erhvervsmæssige samtaler. Det er derfor nødvendigt, at du som arbejdsgiver kontrollerer, via specificerede lister, udgående opkald fra den erhvervsmæssige arbejdstelefon om medarbejderen overholder aftalen om, at telefonen alene anvendes erhvervsmæssigt. Du vil have opfyldt din kontrolforpligtelse jf. udmeldinger fra SKAT, hvis du foretager følgende kontroller: Du foretager en overordnet gennemgang af telefonregningerne, hver gang de modtages for unaturligt forbrug, fx for at se om regningen overstiger den beløbsgrænse, som normalt erhvervsmæssigt brug erfaringsmæssigt tilsiger, om der er store udsving i regningerne, eller om der er sket betalinger eller donationer fra telefonen Baseret på den overordnede gennemgang skal du foretage et efter forholdene passende antal konkrete stikprøver af opkaldslisterne. Hvis der ikke er fejl i stikprøverne, vil kontrolkravet normalt være opfyldt ved årlige stikprøver, der omfatter 5% af arbejdsmobiltelefonerne for en regningsperiode på en måned. SKAT er opmærksom på, at datalovgivningen forhindrer dig som arbejdsgiver i at se hele nummeret af de foretagne opkald. Du skal derfor vurdere, om det antal cifre, der er til rådighed, er nok til at afgøre, om der er tale om erhvervsmæssige opkald. Hvis du ikke er i stand til at konstatere dette, må du evt. i samarbejde med dine medarbejdere få klarlagt, hvorvidt der er tale om erhvervsmæssige opkald Dokumentation for gennemført kontrol Du skal kunne dokumentere over for SKAT ved et evt. kontrolbesøg, at reglerne for multimediebeskatning er overholdt, herunder også at den nødvendige kontrol er gennemført. Dokumentationen for, at reglerne om multimediebeskatning overholdes, vil være opfyldt ved, at du som arbejdsgiver har følgende: Oversigter over, hvilke bærbare multimedier de enkelte medarbejdere har til rådighed på arbejdspladsen, herunder om der er privat rådighed over dem Beskrivelse af virksomhedens multimediepolitik i forhold til medarbejderne, herunder hvordan multimediepolitikken håndteres og kontrolleres i praksis Datoer for gennemførte stikprøvevis kontroller med angivelse af resultater af kontrollen. 15

17 Hvad skal du som arbejdsgiver gøre? Herudover skal der ved rent erhvervsmæssige mobiltelefoner foreligge en tro og loveerklæring samt listerne, der er gennemgået for udgående opkald med angivelse af de bemærkninger, som kontrollen har givet anledning til. 16

18 Bruttolønsordninger Bruttolønsordninger Det er muligt for arbejdsgivere at finansiere multimedier til rådighed for medarbejdere med en reduktion i bruttolønnen hos den medarbejder, som har goderne til rådighed. Der er vigtigt at holde sig for øje, at bruttolønsreduktionen er finansieringen af goderne, og at medarbejderen samtidig vil blive beskattet af multimediegoderne. En bruttolønsordning er en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver, hvor medarbejderen accepterer en reduktion i bruttolønnen mod at få stillet et eller flere goder til rådighed. Ordningen etableres ved, at arbejdsgiver og medarbejder indgår en ny lønaftale om, at arbejdsgiveren stiller et eller flere goder til rådighed, og at medarbejderen til gengæld accepterer en reduktion i bruttolønnen. Efter praksis skal nedenstående krav være opfyldt for, at skattemyndighederne skattemæssigt anerkender det som en aftale om reduktion af bruttoløn: Der skal foreligge en ændret vederlagsaftale med en fremadrettet nedgang i den kontante løn Bruttolønsreduktionen skal fordeles over hele lønperioden mindst 12 måneder Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængig af medarbejderen løbende forbrug af godet Arbejdsgiveren skal som udgangspunkt have en økonomisk risiko i forbindelse med ordningen Arbejdsgiveren skal som udgangspunkt være ejer af godet eller være kontraktpart og ansvarlig i forhold til leverandøren Arbejdsgiveren kan ikke pålægge medarbejderen øgede udgifter til godet i den periode, hvor aftalen løber Medarbejderen skal have mulighed for evt. med et rimeligt varsel - at udtræde af ordningen Aftalen skal være indgået frivilligt parterne mellem. Det er muligt samtidigt at have flere bruttolønsordninger. Dette gælder også ordninger, der løber over forskellige perioder. (Eksempelvis kan en ordning vedr. multimedier løbe fra januar til december samtidig med en ordning vedr. firmabil løber fra juni til maj). 17

19 Selvstændige erhvervsdrivende Selvstændige erhvervsdrivende Multimedieskatten omfatter også selvstændige erhvervsdrivende. Multimedieskatten rammer også de selvstændige, der har en pc eller en internetforbindelse, og som udelukkende bruger den erhvervsmæssigt på sin bopæl. Selvom udstyret kun bruges erhvervsmæssigt, vil den selvstændige erhvervsdrivende ikke kunne undgå multimedieskatten, når udstyret er installeret på den private bopæl, da det er meget vanskeligt at afkræfte formodningen for den private rådighed. For de fleste selvstændige indeholder de nye regler en lempelse i forhold til de gældende regler. Det hænger sammen med, at man samtidig med betalingen af multimedieskatten får lov til at fratrække alle udgifterne til de erhvervsmæssige anvendte multimedier i virksomhedens regnskab, herunder abonnementsudgifter. I dag har selvstændige erhvervsdrivende ikke mulighed for at fratrække abonnementsudgifter på telefon. Hovedaktionærer Reglerne om multimediebeskatning er for en hovedaktionær de samme som for almindelige medarbejdere i et ansættelsesforhold. Der vil for hovedaktionærer være en særlig problematik i forbindelse med udførslen af kontrolfunktionen. Det må antages at være meget vanskeligt at løfte bevisbyrden over for SKAT om, at goderne ikke er til rådighed for privat benyttelse. Det skal bemærkes, at en hovedaktionær, som ikke er ansat i selskabet og heller ikke sidder i bestyrelsen, men udelukkende er hovedaktionær pga. kapitalbesiddelse, ikke omfattes af multimediebeskatning. Telefonregning, bredbåndsabonnement mv. hos en sådan hovedaktionær bliver anset for at være (maskeret) udlodning. De faktiske driftsudgifter vil i den forbindelse skulle udbyttebeskattes med 28 % og 42 % (2010). 18

20 Gode råd /optimering Gode råd / optimering Det må antages, at multimedieskatten er kommet for at blive så i stedet for at tænke i muligheder for at undgå beskatningen, hvilket er administrativt besværligt, bør der i stedet for tænkes konstruktivt og i muligheder for optimering. Det vil være attraktivt for et ægtepar at samle alle arbejdsgiverbetalte multimedier hos den ene ægtefælle, hvis dette er muligt For en medarbejder, som alligevel omfattes af multimedieskatten, gælder det om at få så meget som muligt stillet til rådighed inden for de givne rammer, da multimedieskatten er en standardsats. Arbejdsgiverens udgifter vil øges Bruttolønsordninger er interessante som del af lønpakker. Arbejdsgiverens udgifter er uændrede. Medarbejderen kan modtage en mobiltelefon, en pc inkl. sædvanligt tilbehør samt internetforbindelse, mod at medarbejderen eksempelvis går DKK ned i løn pr. måned, før skat. Skattepligtigt multimedie gode Med bruttotræk (DKK) Udgangspunkt (DKK) Løn Multimedier, omkostning Løn efter bruttotræk Multimediebeskatning AM-indkomst AM-bidrag 8% A-skat 52,8% Tilbageførsel beskatningsværdi Udbetalt efter skat Privat udgift Godet bliver hermed omkostningsneutralt for arbejdsgiveren at stille til rådighed samtidig med, at medarbejderen opnår den skattemæssige besparelse af godets værdi, i forhold til den marginalskat, medarbejderen betaler af sin indkomst. 19

21 Gode råd /optimering DKK Bruttotræk Skatten finansierer (56,6%) Medarbejderen betaler i skat skatten (56,6%) af DKK 250 (multimedieskatten) 141 Medarbejderen betaler 576 Medarbejderen slipper med at betale DKK 576 frem for DKK 1.000, hvis medarbejderen selv skulle afholde hele udgiften privat for derved ikke at blive underlagt multimediebeskatning. Det fremgår endvidere, at medarbejderen alene skal betale DKK 435 for hver yderligere DKK 1.000, der aftales i bruttolønsreduktion mod at få yderligere multimediegoder stillet til rådighed, når medarbejderen i forvejen er omfattet af multimediebeskatningen. Momsmæssigt kan arbejdsgiveren fratrække momsen af udgiften til multimedie godet i forhold til godets anvendelse. Hvis godet også anvendes privat, kan virksomheden kun fratrække momsen delvist på grundlag af et skøn over anvendelsen. Det er virksomheden, der har det bedste grundlag for at udøve skønnet over den momspligtige anvendelse. Overvejelser og vurderinger i forhold til skønnet bør virksomheden notere ned som dokumentation. I følge fast praksis skal arbejdsgiveren ikke betale moms af bruttotræksordninger. 20

22 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

multimedier beskatning og kontrol

multimedier beskatning og kontrol multimedier beskatning og kontrol Multimediebeskatningen trådte i kraft den 1. januar 2010. Det er indskærpet, at arbejdsgiverne skal sikre, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede oplysninger

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2018 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Vejledning om multimediebeskatning

Vejledning om multimediebeskatning Vejledningen er udarbejdet af Sundhedskartellets sekretariat i forbindelse med indførelsen af multimedieskatten 1. januar 2010 Vejledning om multimediebeskatning Det helt centrale spørgsmål er, om du som

Læs mere

It-beskatning. Skat 2016

It-beskatning. Skat 2016 It-beskatning Skat 2016 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2017 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING

MULTIMEDIEBESKATNING MULTIMEDIEBESKATNING forår 2010.. Ålborg Universitet Speciale på Cand.Merc (teoretiske del af uddannelsen til reg.revisor) Udarbejdet af: Jimmy Kirkeby (studienr. 20070970) Vejleder: John Engsig Forord

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere. Den 26. oktober 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmestere Den 26. oktober 2009 1. Resume Århus Kommune har en vision om at være en moderne, attraktiv og effektiv arbejdsplads. IT- og telefoniløsninger til

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011

Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser Fejlområder Lønomlægning (betingelser) Nyt om AM-bidrag pr. 1.1.2011 SKAT Personalegoder Ulla Fabricius Gitte Salling Vibe Marianne Lindholm Pedersen Ulla.Fabricius@skat.dk Gitte.Vibe@skat.dk Marianne.Lindholm@skat.dk Program Personalegoder Udvidet indberetningspligt Undtagelser

Læs mere

Finansloven ændringer til personbeskatning

Finansloven ændringer til personbeskatning Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Finansloven ændringer til personbeskatning Regeringen har fremsat lovforslag om skærpelser Regeringen har fremlagt 7 lovforslag

Læs mere

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17.

Multimediebeskatning. HD Regnskab og økonomistyring. Copenhagen Business School. Afsluttende hovedopgave. Afleveringsdato 17. HD Regnskab og økonomistyring Copenhagen Business School Afsluttende hovedopgave Afleveringsdato 17. maj 2010 Multimediebeskatning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 4. kvt. 2009 Nye regler

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler

Indhold: 1 Multimediebeskatning. 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler Indhold: 1 Multimediebeskatning 2 Invitation til Plesner-seminar om multimediebeskatning - Lovændringer og praktiske konsekvenser af de nye regler 1 Multimediebeskatning Af advokat Niels Christian Ellegaard

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere

Beskatning af personalegoder 2013

Beskatning af personalegoder 2013 Beskatning af personalegoder 2013 Afgangsprojektet er udarbejdet af Laura Victoria Bell, Copenhagen Business School, HD(R). Copenhagen Business School, HD(R) Side 1 af 81 Forord Denne opgave er en afsluttende

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Skatteregler. Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Skatteregler Bo- og opholdssteder S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Multimedieskat SKM2009.675.SR, SKM2009.676SR, SKM2009.678.SR SKM2009.687SR samt SKM2009.692.SR.

Multimedieskat SKM2009.675.SR, SKM2009.676SR, SKM2009.678.SR SKM2009.687SR samt SKM2009.692.SR. 1 Multimedieskat SKM2009.675.SR, SKM2009.676SR, SKM2009.678.SR SKM2009.687SR samt SKM2009.692.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar af 10/11 2009

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Personalehåndbogen Personalegoder

Personalehåndbogen Personalegoder Personalehåndbogen Personalegoder VELFÆRDSUDVALGET Kommissorium for Velfærdsudvalget Klik på linket, og den ansatte vil komme til siden hvor den ansatte finder medlemmerne i Velfærdsudvalget, samt udvalgets

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Luk op for hele pakken

Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Medarbejderbredbånd Luk op for hele pakken Til dig fra Skat Internet og telefoni til halv pris din arbejdsgiver klarer betalingen. Kan det blive nemmere? Får du mobiltelefon eller bærbar

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Side 1 af 7 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål om multimediebeskatningen i Folketingets Uddannelsesudvalg tirsdag den

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 29.01.2014 SKAT GODKENDER DANSK-TYSK INVESTERINGSSTRUKTUR I et nyligt bindende svar, har Skatterådet bekræftet, at et dansk selskab i en tysk investeringsstruktur var skattemæssigt

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Kantineordninger S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Kantineordninger 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere