FLØS NYT januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLØS NYT januar 2012"

Transkript

1 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar 2012 indførtes nye beskatningsregler for brug af multimedier (mobiltelefon, pc, internetopkobling), som er nødvendige for arbejdets udførelse. Den såkaldte multimedieskat er blevet afskaffet, og fremover vil multimedier, der anvendes i forbindelse med arbejdets udførelse, være skattefri. De ændrede skatteregler trådte i kraft den 1. januar 2012, og begrebet Fri telefon er genindført fra samme dato. Ordningen er nu implementeret i FLØS. Her findes det ændrede regelgrundlag på Folketingets hjemmeside: Overordnet er reglerne for Fri telefon fra 1. januar 2012 følgende: Begge ægtefæller beskattes, hvis de har fri telefon. I modsætning til hvad der gjaldt inden multimedieskattens indførelse, kan medarbejdere ikke modregne egne private telefon-/internetudgifter i det skattepligtige beløb. Den skattepligtige værdi udgør kr årligt, svarende til kr. 208,33 pr. måned. Det fulde månedsbeløb indgår i Felt 13 AM-indkomst til eindkomst. Beløbet er skattepligtigt og indgår i Felt 15 A-skat til eindkomst. Beløbet er AM-bidragspligtigt og indgår i Felt 16 AM-bidrag til eindkomst. Beløbet indberettes i Felt 20 Fri telefon til eindkomst. Felt 20 benyttes frem til og med 31. december 2011 til indberetning af multimediebeskatning. Beløbet er feriepengeberettiget. Der foretages ikke selvstændig bogføring/kontering af beskatning af fri telefon, da det ikke er en økonomisk omkostning for menighedsrådet/stiftet. Beløbet indgår som en del af AMindkomsten. Den omfattede personkreds er som hidtil i henhold til ligningsloven en person, der får stillet et eller flere af de pågældende goder til rådighed som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd, kommunalbestyrelser og menighedsråd. Reglerne er blevet forenklet, og de skærpede kontrolkrav, der hidtil har været gældende for arbejdsgivere, er erstattet af mere lempelige kontrolkrav.

2 Til gengæld er beskatningen af fri telefon altså genindført og udvidet til også at gælde en arbejdsgiverbetalt (fri) internetforbindelse uden adgang til arbejdsstedets netværk. En arbejdsgiverbetalt internetforbindelse beskattes imidlertid ikke, hvis den er tilsluttet en medarbejders computer, når medarbejderen fra sin computer har adgang til arbejdsstedets netværk, såsom Den digitale arbejdsplads, DAP. I modsætning til de regler, som gjaldt før multimedieskattens indførelse, "fritager" en internetforbindelse med adgang til arbejdsstedets netværk ikke samtidig en telefon, der kører på samme forbindelse som internetforbindelsen. Bestemmelsen om skattefrit internet via computer med adgang til arbejdsstedets netværk er således kun relevant, hvis man ikke også samtidig har en telefon til rådighed. Skatten af fri telefon og/eller internetforbindelse er som nævnt på kr. pr. år. Hvis samlevende ægtefæller begge skal betale skat af fri telefon/internetforbindelse, nedsættes skatten for hver ægtefælle med 25 %, så der i stedet skal betales kr. pr. år (2011-tal). Arbejdsgivere skal dog ikke bekymre sig om at finde ud af, om medarbejderne har en samlevende ægtefælle eller ej - det er en sag mellem den enkelte medarbejder og SKAT, som håndteres i forbindelse med medarbejderens skatteberegning. Arbejdsgiver skal som udgangspunkt nu kun foretage en overordnet kontrol af, om medarbejderne overholder den indgåede aftale. Hvis arbejdsgiveren konstaterer, at der for en medarbejder pludselig sker væsentlige afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster", eller hvis det konstateres, at en medarbejder via indholdstakserede sms'er har doneret penge til indsamlinger, deltaget i sms-konkurrencer eller afholdt andre private udgifter via telefonen, vil der skulle foretages en kontrol af, om den konkrete medarbejder har anvendt arbejdsmobiltelefonen i strid med aftalen. Bærbare pc'er kan en medarbejder i modsætning til tidligere tage med hjem uden begrænsninger og uden at arbejdsgiveren af hensyn til skattemyndighederne skal kontrollere, hvor ofte medarbejderen tager en bærbar pc med hjem og hvorfor. Det arbejdsgiverbetalte elektroniske udstyr må gerne anvendes af andre personer i husstanden, men må stadig ikke decideret stilles til rådighed for medarbejderens ægtefælle/samlever/børn m.v. Gør man det, falder godet uden for beskatning af fri telefon/internetforbindelse og beskattes særskilt. SKAT har udarbejdet en vejledning, som findes på følgende netadresse: og en række spørgsmål og svar, som findes her: i forbindelse med ophævelse af multimedieskatten. FLØS-rapporter På rapporten Afstemningsliste eindkomst og Afstemningsliste eindkomst - Lønperiode ændres teksten Multimediebeskatning generelt til Fri telefon. På Lønspecifikation ændres saldofelt fra Multimedieskat til Fri telefon Gamle FLØS-lønarter til Multimediebeskatning Fast lønart 5465 Multimediebeskatning lukkes automatisk af Multidata med slutdato 31. december 2011 på alle aktive medarbejdere. Den multimediebeskatning, som er foretaget på forudlønnede medarbejdere i december måneds lønkørsel 2011 (lønperiode januar 2012), tilbageføres ved efterregulering.

3 Variabel lønart 5466 Multimedieskat korrektion lukkes pr. 31. december 2011 og kan derfor ikke længere anvendes. Nye FLØS-lønarter til Fri telefon Fast lønart 5470 Fri Telefon er oprettet pr. 1. januar Den nye lønart skal manuelt tilknyttes omfattede medarbejdere. Lønarten beskatter automatisk medarbejderen med kr. 208,33 pr. måned. Den nye lønart 5470 vil fremgå på medarbejderens lønspecifikation med kr. 208,33 før skat. Beløbet fratrækkes igen automatisk efter skat. Beskatningsgrundlaget fremgår herudover af saldofeltet Fri telefon på lønspecifikationen. Variabel lønart 5472 Fri telefon korrektion er oprettet pr. 1. januar Lønarten benyttes til korrektion af beskatning af værdi for fri telefon og påvirker det beløb, som fremgår af medarbejderens lønspecifikation før skat (og således også det beløb, der fremgår efter skat). Lønarten påvirker endvidere den værdi, som fremgår af saldofeltet Fri telefon på lønspecifikationen. 2. Ændring af betegnelse på lønarter Nedenstående ændringer er led i bestræbelserne på at opnå en ensartet brug FLØS. Betegnelsen på fast lønart 2980 Interval Lg. 1 - Kirketjener ændres med denne release til: Intervalløn Kirketjener Betegnelsen på fast lønart 2990 Interval Lg. 1 - Kirkemusiker ændres med denne release til: Intervalløn Kirkemusiker Betegnelsen på variabel lønart 4107 Regulering af kvartalsferiep. ændres med denne release til: Kvartalsferiepenge, korrektion Betegnelsen på variabel lønart 8880 Diverse tillæg (eft. skat) ændres med denne release til: Refusion ved udlæg Betegnelsen på stillingslønart 1020 Særligt tillæg ændres med denne release til: Tillæg til stilling, pens.giv. 3. Ændring af betegnelse på stillingskategorier til kontorfunktionærer Betegnelserne på HK-lønniveauerne, som i dag har betegnelser af Kontorassistent, Assistent, Overassistent og Kontorfuldmægtig, er ændret, så de svarer til betegnelserne i organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), som i praksis følges i folkekirken. Det er hensigten på sigt at reducere antallet af HK-stillingskategorier ved at samle dem, men nedenstående stillingskategorier vil indtil videre fortsat kunne anvendes. Kontorassistenter Følgende stillingskategori har hidtil været benyttet til Kontorassistenter: 1145 Kontorassistent provsti.

4 Betegnelsen på stillingskategorien er ændret til: Kontorfunktionær u/uddannelse Assistenter Følgende stillingskategori har hidtil været benyttet til Assistenter: 1051 Assistent 1146 Assistent provsti Betegnelsen på disse stillingskategorier er ændret til: Kontorfunktionær m/uddannelse Overassistent Følgende stillingskategorier har hidtil været benyttet til Overassistenter: 1052 Overassistent 1147 Overassistent provsti Betegnelsen på disse stillingskategorier er ændret til: Kontorfunktionær m/uddannelse Kontorfuldmægtige Følgende stillingskategorier har hidtil været benyttet til Kontorfuldmægtige: 1148 Kontorfuldmægtig Provsti 1163 Kontorfuldmægtig KKG/MR Betegnelsen på ovenstående stillingskategorier ændres med denne release til: Specialister/ ledere (HK) 4. Oprettelse af nye lønarter Ny variabel lønart 2110 Korr. af løn - ikke pens.giv : Pr. 1. januar 2012 er der oprettet en ny variabel lønart 2110 Korr. af løn - ikke pens.giv.. Ved anvendelse af lønarten angives antal og sats. Lønarten kan anvendes med både positivt og negativt tal i feltet Antal. Lønarten er udover betegnelsen identisk med den eksisterende variable lønart 2100 Timeløn med egen sats. Ny variabel lønart 2931 Korr. af løn - pens.giv. : Pr. 1. januar 2012 er der opretteten ny variabel lønart 2931 Korr. af løn - pens.giv.. Ved anvendelse af lønarten angives beløb. Lønarten kan anvendes med både positivt og negativt beløb. Lønarten er udover betegnelsen identisk med den eksisterende variabel lønart 2930 Engangsvederlag, Pens.giv.. Ny Fast lønart 5555 Kassererløn u. FP proc.reg. Pr. 1. januar 2012 er der oprettet en ny fast lønart 5555 Kassererløn u. FP proc.reg..

5 Lønarten er identisk med den eksisterende faste lønart 5550 Kassererløn uden feriepengene bortset fra, at der på den nye lønart indberettes et grundbeløb pr. 1. oktober 1997, som procentreguleres med den til enhver tid gældende procentreguleringssats i staten. Ny Fast lønart 5565 Kirkeværgeløn u. feriepenge proc.reg. Pr. 1. januar 2012 er der opretteten ny fast lønart 5565 Kirkeværgeløn u. feriepenge proc.reg.. Lønarten er identisk med den eksisterende faste lønart 5560 Kirkeværgeløn uden feriepenge bortset fra, at der på den nye lønart indberettes et grundbeløb pr. 1. oktober 1997, som procentreguleres med den til enhver tid gældende procentreguleringssats i staten. Ny Fast lønart 5575 Honorar kontaktperson proc.reg. Pr. 1. januar 2012 er der oprettet en ny fast lønart 5575 Honorar kontaktperson proc.reg.. Lønarten er identisk med den eksisterende faste lønart 5570 Honorar kontaktperson bortset fra, at der på den nye lønart indberettes et grundbeløb pr. 1. oktober 1997, som procentreguleres med den til enhver tid gældende procentreguleringssats i staten. 5. Bogføringsbilag med specifikationer som del af uddata fra lønkørsel Fra og med januar måneds lønkørsel 2012 vil Bogføringsbilag med specifikationer være indeholdt i de uddata, arbejdsgiverne modtager fra en lønkørsel. 6. FerieKonto oplysninger skal indberettes til eindkomst Bogføringsbilag med specifikationer som del af uddata fra lønkørsel Der er vedtaget ny lovgivning om indberetning af nettoferiepenge til Feriekonto til eindkomst. Reglerne gælder med virkning fra indkomståret 2012 og betyder, at de virksomheder, der i dag indberetter oplysninger om nettoferiepenge m.m. til Feriekonto, fra og med indkomståret 2012 i stedet skal indberette oplysninger om nettoferiepenge til eindkomst, men fortsat overføre selve feriepengene til Feriekonto. Den ændrede lovgivning påvirker ikke det daglige arbejde hos arbejdsgiverne, idet ændringerne håndteres automatisk af FLØS. Ændringerne betyder følgende: I forbindelse med fratrædelse af medarbejdere, der er ansat med Ferie med løn, indberettes fremover følgende til eindkomst: Nettoferiepenge Tilgodehavende feriedage Ferieår Fratrædelsesdato For medarbejdere med løbende beskatning af kvartalsferiepenge indberettes følgende til eindkomst: Nettoferiepengene Opsparede feriedage

6 Der foretages indberetning til eindkomst i forbindelse med hver lønkørsel. Der er ingen ændringer vedrørende indberetning af bruttoferiepenge til eindkomst. Beskattede bruttoferiepenge indberettes fortsat på alle berørte medarbejdere. De rapporter, der dannes i lønkørslen med dokumentation af indberettede oplysninger til eindkomst, er tilrettet, så de fremover dokumenterer ovenstående oplysninger. Korrektioner: Lønart 4106 Reg. kvartalsferiep. sidste år kan ikke længere benyttes til korrektion, og lønarten er lukket pr. 31. december Hvis der skal foretages korrektion af kvartalsferiepenge for sidste år, skal dette fremover ske manuelt ved henvendelse til Feriekonto.. Der er ingen ændringer for så vidt angår de øvrige lønarter til korrektion af feriepenge. Overførsel til Feriekonto: Nettoferiepenge overføres fortsat til Feriekonto. Der er i forbindelse med de nye regler kommet nye afregningsdatoer til Feriekonto for både fratrådte medarbejdere, der har været ansat med Ferie med løn, og for medarbejdere, der får beregnet kvartalsferiepenge. Afregningsfrister for fratrådte medarbejdere, der har været ansat med Ferie med løn: Fratrædelsesmåned Forfaldsdato Sidste rettidige betaling December januar januar 2012 Januar marts marts 2012 Februar april april 2012 Marts maj maj 2012 April juni juni 2012 Maj juli juli 2012 Juni august august 2012 Juli september september 2012 August oktober oktober 2012 September november november 2012 Oktober december december 2012 November januar januar 2013 December februar februar 2013 Afregningsfrister for medarbejdere, der får beregnet kvartalsferiepenge: Kvartal Forfaldsdato Sidste rettidige betaling Q januar januar 2012 (oktober - december 2011) Q maj maj 2012 (januar - marts 2012) Q (april - juni 2012) 1. august august 2012

7 Q (juli - september 2012) Q (oktober - december 2012) 1. november november februar februar 2013 Overførselslisten er rettet, så den fremover kan dokumentere flere forskellige afregningsdatoer på Modtager 8 Feriekonto. Overførselslisten vil fortsat dokumentere afregning af feriepenge pr. lønmodtager. 7. Forhøjelse af satser Forhøjelse af sats km. sats u/ km. I henhold til opdaterede satser fra SKAT forhøjes kilometergodtgørelse høj sats pr. 1. januar 2012 fra kr. 3,67 til kr. 3,80 pr. km. Forhøjelse af sats km. sats o/ km. Kilometergodtgørelse lav sats forhøjes pr. 1. januar 2012 fra kr. 2,00 til kr. 2,10 pr. km. Forhøjelse af sats Fradrag for fortæring I henhold til Moderniseringsstyrelsens cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2012 for tjenesterejser (Perst.nr ) er satsen uændret kr. 117,00 i Forhøjelse af sats Timedagpenge pr. time Satsen er uændret kr. 16,25 i Forhøjelse af sats Fast godtørelse Natophold Satsen er uændret kr. 195,00 i Forhøjelse af sats kilometergodtgørelse cykel I henhold til opdaterede satser fra SKAT forhøjes satsen pr. 1. januar 2012 til 0,50 pr. km. Forhøjelse af sats Timedagpenge pr. døgn I henhold til Moderniseringsstyrelsens cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2012 for tjenesterejser (Perst.nr ) er satsen uændret kr. 390,00 i Forhøjelse af sats dagpengesats 1., 2. og 3. ledighedsdag Pr. 1. januar 2012 forhøjes satsen til kr. 788,00 pr. dag. Forhøjelse af sats Dagpengesats pr. time Pr. 1. januar 2012 forhøjes satsen til kr. 106,49 pr. time. Forhøjelse af sats Sygedagpengesats 5 dage Pr. 1. januar 2012 forhøjes satsen til kr. 788,00 pr. dag. Forhøjelse af sats Max. grænse kapitalpension Maksimumgrænsen for Kapitalpension er uændret kr ,00 i 2012.

8 8. Rettelse af fejl i elektronisk bogføringsbilag Fejlen betød, at der blev indsat en ekstra blank skillelinje mellem bogføringsbilagene i filen, hvis arbejdsgiveren kun havde enten bagudlønnede eller forudlønnede. Dette er nu rettet således, at den overflødige blanke linje ikke længere dannes i filen, hvis arbejdsgiveren kun har medarbejdere med en enkelt aflønningsform. 9. Rettelse af fejl i feriedage forrige år - på Ferieafregningslisten og Afstemningsliste - eindkomst Fejlen er blevet fundet i forbindelse med dokumentation af optjening af feriedage forrige år for medarbejdere, som har afvigende ferie fra kvartalsferiepenge til ferie med løn. I feltet Restferiedage forrige år på Ferieafregningslisten fremgår beløbet for feriepenge grundlag fejlagtigt. Rapporten er nu rettet, så feltet fremover dokumenterer antal restferiedage forrige år. I feltet Feriedage optj. år = forrige år (f.eks. 2010) på rapporten Afstemningsliste eindkomst fremgik fejlagtigt beløbet for feriepenge grundlag. Rapporten er nu rettet, så feltet fremover dokumenterer antal restferiedage forrige år. Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 12. januar 2012 Med venlig hilsen Rasmus Rex, FLØS-ansvarlig

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Skat 2014. It-beskatning.

Skat 2014. It-beskatning. Skat 2014 It-beskatning. 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14

1. Tabeller og koder - generelt... 2. 2. Fraværskoder... 3. 3. Fratrædelseskoder... 12. 4. IP-koder... 13. 5. Opslagstabel... 14 1. Tabeller og koder - generelt... 2 2. Fraværskoder... 3 3. Fratrædelseskoder... 12 4. IP-koder... 13 5. Opslagstabel... 14 6. Lønarter - generelt... 17 7. Faste lønarter... 20 8. Variable lønarter...

Læs mere

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV

eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aalborg Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV eindkomst 2008 - en praktisk guide til revisorer og virksomheder STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - en verdensomspændende organisation af revisionsfirmaer og

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

REVISOR POSTEN SIDE 2. SIDE 4 Salg af ejerbolig skattefrit? SIDE 5 LetLøn www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk

REVISOR POSTEN SIDE 2. SIDE 4 Salg af ejerbolig skattefrit? SIDE 5 LetLøn www.revisam2000.dk E-mail: revi@revisam2000.dk S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 1 2004 SIDE 2 o STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Reduktion af løn i forbindelse med frynsegoder SIDE 4 Salg af ejerbolig skattefrit?

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere