For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker."

Transkript

1 Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder, men der er ikke sket ændring af reglerne for, hvornår et personalegode er skattepligtigt eller skattefrit. Tidligere var hovedreglen, at selvom personalegoder var skattepligtige, så var det uden indberetningspligt for arbejdsgiver, og det var op til medarbejderen selv at selvangive en evt. skattepligtig værdi. Udfordringer for arbejdsgiver Arbejdsgiver skal indberette værdien af personalegoder samtidig med indberetning af løn m.v. for den enkelte medarbejder. Dvs. løbende indberetning (mindst én gang månedligt) til eindkomstregistret. Om det kaldes arbejdsredskaber, personalepleje, personalegoder eller fryns, er uden betydning. Derfor er det nødvendigt at få et systematisk overblik over, hvilke medarbejdere som har hvilke goder til rådighed. Og det gælder både generelle goder, individuelle goder, goder via lønpakker, ad hoc-belønning og goder, som ydes via personaleforeninger m.m. Oplysninger fortrykt på årsopgørelsen Skatteministeriet har oplyst, at der vil ske fortryk af de indberettede oplysninger om værdien af personalegoder. De værdier, der er indberettet af arbejdsgiver for skattepligtige personalegoder, vil således fremgå af medarbejdernes fortrykte årsopgørelse, og medarbejderne skal derfor som udgangspunkt ikke selv foretage sig noget. Indberetning pr. 1. januar 2010 For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. A-indkomst: Fri firmabil, rubrik 19. Multimedier, rubrik 20 - Det er altafgørende, at arbejdsgiver har fuldt overblik over, hvilke goder som er omfattet af multimediebeskatning (f.eks. begrænsning i antal goder og skærmstørrelse). Værdien af udstyr, som falder uden for multimediebeskatningen skal indberettes særskilt. Fri kost og logi (som værdiansættes med Skatterådets standardsatser/normalværdi), rubrik 21. Kontante tilskud/godtgørelser og gavekort (skal behandles og indberettes som løn), rubrik 13. Refusion af private udgifter, herunder personlige medlemskaber og kontingenter (skal behandles og indberettes som løn), rubrik 13.

2 B-indkomst (med angivelse af værdi i særskilt rubrik): Fri helårsbolig, sommer-/fritidsbolig og lystbåd, hhv. rubrik 50, 51 og 52. Medie-/radiolicens, rubrik 53. B-indkomst (med angivelse af værdi i ny rubrik 55) omfatter f.eks.: Skattepligtige gaver og præmier - Belønning som tak for en god indsats (vin, chokolade m.m.) Deltagelse i arrangementer, som ikke anses for generel personalepleje eller kundearrangement: - Brug af sponsorbilletter (sport, kunst, kultur, underholdning m.m.) - Aktiviteter i personaleforeninger (sport, kunst, kultur, underholdning m.m.) - Adgang til fitness m.m. uden for arbejdsstedet Multimedie- og it-udstyr, som ikke er omfattet af multimediebeskatningen. Goder nævnt under bagatelgrænsen, hvis der ikke er en arbejdsmæssig begrundelse. Rejser og ophold af privat karakter / med turistmæssigt islæt. Ledsagers deltagelse i forretningsrejser m.m. Kantineordninger, hvis mindstekrav til medarbejderbetaling ikke er opfyldt. Personalerabatter (hvis rabatten overstiger arbejdsgivers avance). Personalelån (hvis rentefordel). Sundhedsydelser (hvis betingelser for skattefrihed ikke er opfyldt), f.eks.: - Helbredsundersøgelser som omfatter mere end et sundhedstjek Fri motorcykel. Fri jagt og jagtbytte. Fri kost og logi for andre medarbejdergrupper (dog først indberetningspligt fra og med 2011). B-indkomst (uden angivelse af værdi, dvs. kun med kryds -markering): Fri befordring mellem hjem og arbejde (måneds-/årskort til tog, bus, metro m.m.), rubrik 63. Undtaget fra indberetning Værdien af følgende (skattepligtige) goder er undtaget fra indberetningspligten: Goder omfattet af bagatelgrænsen jf. nedenfor. Privat benyttelse af goder, der stilles til rådighed af hensyn til arbejdet, men som ikke er omfattet af bagatelgrænsen (dog ikke goder omfattet af særlig indberetning jf. ovenfor) - F.eks. anden privat anvendelse af brobizz end mellem hjem og arbejde. Lejlighedsvis privat benyttelse af arbejdsredskaber (som ikke er omfattet af særlig indberetning jf. ovenfor) - F.eks. håndværkers lån og brug af værktøj, trailer, lift m.m. Privat benyttelse af arbejdsgiverbetalt parkeringsplads (ved arbejdsstedet). Bonuspoint, som er optjent i forbindelse med tjenesterejser betalt af arbejdsgiver. Firmabørnehave og firmavuggestue. Medarbejderne har fortsat selvangivelsespligt for eventuel skattepligtig værdi.

3 Bagatelgrænsen Bagatelgrænsen omfatter som hidtil kun erhvervsmæssigt betingede goder, som er stillet til rådighed af arbejdsgiver af hensyn til den enkelte ansattes konkrete arbejdssituation. Det er arbejdsgiver, som skal foretage en vurdering af, om det enkelte gode er erhvervsmæssigt begrundet og dermed omfattet af bagatelgrænsen, samt at værdien for det enkelte gode er under kr. Hvis godet ud fra en konkret vurdering - ikke anses for omfattet af bagatelgrænsen, skal arbejdsgiver indberette værdien som B-indkomst i rubrik 55 jf. ovenfor. Arbejdsgiver har derimod ikke pligt til at kontrollere, om den samlede årlige værdi af flere goder overstiger grundbeløbet på kr. (2010 og 2011). Goder, omfattet af bagatelgrænsen, kan f.eks. være: Aviser, tidsskrifter og magasiner m.m., som er stillet til rådighed af hensyn til arbejdet. Arbejdsbeklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiver med tydeligt logo eller firmanavn. Gratis mad og drikkevarer i særlige tilfælde, f.eks. overarbejde. Kreditkortordninger. Navigation (GPS), som er stillet til rådighed for medarbejdere, som har et erhvervsmæssigt behov herfor. Vaccination af nøglemedarbejdere. Vareafprøvning af virksomhedens nye produkter. Værdien af ferie under eller i forlængelse af en forretningsrejse (hvis der ikke er en merudgift for arbejdsgiver). Privat brug af frikort til offentlig befordring, som er stillet til rådighed til brug for erhvervsmæssig befordring (f.eks. DSB-ansatte). Det er som hidtil fortsat medarbejderens pligt selv at holde styr på værdien af sådanne goder og selvangive den samlede værdi, hvis grænsen overskrides. Skattefrie goder og arbejdsredskaber (uden indberetningspligt) Der skal ikke ske indberetning af skattefrie personalegoder og arbejdsredskaber som f.eks.: Sundhedsydelser til forebyggelse og/eller behandling af arbejdsrelaterede skader - Fysioterapi, zoneterapi, massage m.m. Sundhedsydelser, som er lægefagligt begrundet og en generel ordning tilbudt alle - Sundhedsforsikringer, alkoholafvænning og rygestop m.m. Erhvervsmæssigt betingende kontingenter (foreninger, netværk, erfa-grupper m.m.). Parkering ved arbejdsstedet og brug i forbindelse med arbejdet. Uddannelse. Skærmbriller m.m. Uniformer og sikkerhedsbeklædning og udstyr. Ovenstående goder kan indgå i en fleksibel lønpakke og finansieres via lønreduktion uden at skattefriheden påvirkes.

4 Skattefrie goder (uden indberetningspligt) Der skal ikke ske indberetning af skattefrie personalegoder som f.eks.: Generel personalepleje (på arbejdspladsen): - Kaffe, te, frugt, kildevand samt i ny og næ slik, kager og morgenbrød m.m. Arbejdsgivers tilskud til almindelig kantineordning - Hvis medarbejdernes egenbetaling opfylder mindstekravet på 15 kr./20 kr. pr. måltid Arbejdsgivers tilskud til personaleforeninger (herunder sport, kunst, kultur m.m.) - Hvis tilskuddet anvendes til skattefrie personalearrangementer m.m. Firmafester og -arrangementer m.m. - Julefrokost, sommerudflugt, afdelingsfest, teambuilding m.m. Firmasport og adgang til motionsfaciliteter på arbejdspladsen. Årlige gaver i anledning af jul eller nytår, maks. 700 kr. pr. år. Lejlighedsgaver af begrænset værdi - I anledning af personlige mærkedage m.m. (rund fødselsdag, bryllup, pensionering m.m.). Sundhedstjek af mindre omfang (på arbejdsgivers foranledning og i arbejdsgivers regi). Personalerabatter (hvis rabatten ikke overstiger arbejdsgivers avance). Ovenstående må ikke være individuelle og valgfrie goder og kan derfor ikke indgå i en fleksibel lønpakke og finansieres via lønreduktion. Godet er i så fald ikke længere at opfatte som et gode ydet som led i almindelig personalepleje, men anses for at indgå i lønfastsættelsen. Grundlag for beregning af feriepenge og lønsumsafgift Pensionsstyrelsen har vejledende udtalt, at en lønmodtager har krav på feriegodtgørelse og ferietillæg af ethvert personalegode, som lønmodtageren har krav på som led i ansættelsesforholdet. Det er uden betydning, om det er A- eller B-indkomst. Ved beregningen tages udgangspunkt i den skattepligtige værdi, som er indberettet af arbejdsgiver, dvs. skematisk værdi for fri bil, fri bolig og multimedier m.m. og markedsværdien for øvrige goder. Værdien af enkeltstående goder skal formentlig ikke medtages. Hvad er nyt? Ifølge Pensionsstyrelsen er der ikke tale om en ændring af retstilstanden. Efter vores opfattelse har praksis dog hidtil været, at feriepenge oftest er beregnet af værdien af personalegoder med udgangspunkt i de takster, der er fastsat af Skatterådet (dvs. kun for personalegoder med skematisk værdi). Dette har dog også været det helt naturlige udgangspunkt, da arbejdsgiver ikke tidligere har haft pligt til at opgøre eller indberette værdien for øvrige goder. Fra og med 1. januar 2010 vil værdien af alle skattepligtige personalegoder dog være indberettet af arbejdsgiver, og oplysningerne er således nu let tilgængelige. Hvornår skal der beregnes feriepenge? Værdien af personalegoder skal indgå i grundlaget for beregning af det årlige ferietillæg og ved beregning af feriegodtgørelse (for bl.a. timelønnede samt ved fratrædelse m.m.). Der skal ikke beregnes feriegodtgørelse af værdien af personalegoder, som er til rådighed under ferie.

5 Hvornår skal der beregnes lønsumsafgift? En række virksomheder, som typisk ikke er momspligtige, betaler i stedet lønsumsafgift (f.eks. virksomheder i den finansielle sektor). Ved opgørelse af grundlaget for beregning af lønsumsafgiften skal medregnes værdien af naturalier i det omfang, de berettiger til feriegodtgørelse efter ferieloven. Virksomheder, som betaler lønsumsafgift, skal således være opmærksomme på, at der også skal beregnes lønsumsafgift af værdien af skattepligtige og feriepengeberettigede personalegoder. Konsekvenser og udfordringer for arbejdsgiver Ud over at de nye indberetningspligter har givet mange arbejdsgivere en del udfordringer og administrativt bøvl, så får det umiddelbart også en ikke ubetydelig økonomisk konsekvens i form af, at der skal betales flere feriepenge og mere i lønsumsafgift. Det er vigtigt, at man som virksomhed er opmærksom på de nye regler både hvad angår indberetningspligterne og beregning af feriepenge - og at systemerne tilpasses til at kunne håndtere dette. Spørgsmål om personalegoder kan rettes til: København Odense Niels Sonne Martin Engstrøm Skytte Tlf Tlf Anders Zitawi Silkeborg/Viborg Richardt Tabori Kraft Tlf Tlf Tina Sørensen Slagelse/Nykøbing F Tlf Kenny Isaksen Birkerød Tlf Carsten Lagoni Aalborg Tlf Lars Bennedsgaard Andesen Esbjerg Tlf Søren Lundgaard Århus Tlf Bjarne Sall Hansen Kolding Tlf Steen Johansen Tlf Home Security Legal Privacy 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer.

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere