9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:"

Transkript

1 (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes i Islams navn, selv hvis landets borgere er ikke-muslimer. 2. Hvad er Dar al-kufr? Dar al-kufr er det land, hvor Kufr love er implementeret i livets affærer, og hvis sikkerhed opretholdes i Kufrs navn, selv hvis alle borgere i landet er muslimer. Dette er fordi kriteriet for, om en region er Dar al- Islam eller Dar al-kufr, er lovene, som implementeres der og sikkerheden, hvormed den beskyttes. Målestokken er således ikke religionen, borgerne i regionen tilhører. 3. Hvilke muslimske lande er i dag Dar al-islam? Af alle muslimske lande i dag, er der ikke ét land eller én stat, hvor udelukkende islamiske love implementeres i styret og livets affærer. Altså betragtes de alle som Dar al-kufr, selvom deres borgere er muslimer. 4. Hvad er muslimens pligt over for sit land? Islam gør det til en pligt for alle muslimer at arbejde for at ændre deres lande fra Dar al-kufr til Dar al-islam, og dette opnås ved at etablere den Islamiske Stat, dvs. Al-Khilafah, og ved at udpege en Khalifah og give ham en bai ah, på den betingelse, at han vil styre med Allahs و تعالى) (سبحانه Ord, dvs. han vil implementere de Islamiske love i det land, hvor Khilafah er blevet etableret. Derefter skal muslimerne arbejde sammen med Khilafah for at indlemme resten af de Islamiske lande i den, hvorved disse lande vil blive Dar al-islam, og de vil så bære Islam til verden gennem Da wah og Jihad. 5. Hvad er Khilafah? Khilafah er den globale ledelse for alle muslimerne i verden. Dens rolle er at etablere lovene fra den islamiske Shari ah og bære Islams Da wah til verden. 6. Er Khilafah kendt som noget andet? Khilafah er også kendt som al-imamah. Begge termer har samme betydning. Adskillige autentiske ahadith nævner dem med samme betydning, og ingen af de to termer har nogensinde været forskellige i betydning, i nogen Shari ah tekst, dvs. al-qur an og Profetens االله عليه وسلم) (صلى Sunnah. Disse er de eneste direkte kilder til Shari ah. Det er ikke forpligtende at fastholde termen Khilafah eller Imamah, men det er derimod forpligtende at holde fast i termernes betydning. 7. Er etableringen af en Khalifah en forpligtelse for alle muslimer i verden? Etableringen af en Khalifah er en forpligtelse for alle muslimer i verden. At udføre denne pligt, som enhver anden af de pligter, Allah و تعالى) (سبحانه har pålagt muslimerne, er en livsvigtig forpligtelse, hvori der ikke kan være noget valg eller nogen selvtilfredshed. Forsømmelse i udførslen af denne pligt er en af de største synder, for hvilken Allah و تعالى) (سبحانه straffer hårdt! 8. Hvad er beviset for, at udpegelsen af en Khalifah er obligatorisk? Beviset for at udpegelse af en Khalifah er obligatorisk for alle muslimer findes i Sunnah og Sahabahs Ijma (enstemmighed). 9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: Umar fortalte mig, at han hørte Profeten االله عليه وسلم) (صلى sige: (( من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ))

2 Den, der fjerner sin hånd fra lydighed, vil møde Allah på Opstandelsesdagen uden et bevis for sig, og den der dør uden en bai ah (lydighedsløfte) om sin nakke, han dør en jahiliyyah død. [Muslim] Så Profeten االله عليه وسلم) (صلى gjorde det forpligtende for enhver muslim, at have en bai ah om sin hals og tilskrev den, som dør uden en bai ah om sin nakke, en jahiliyyah død. Denne bai ah kan ikke være til andre end en Khalifah, og Profeten االله عليه وسلم) (صلى gjorde det forpligtende for enhver muslim at have en bai ah til en Khalifah om sin hals. Men han االله عليه وسلم) (صلى gjorde det ikke forpligtende for enhver muslim at give bai ah til en Khalifah. Pligten ligger i eksistensen af en bai ah om enhver egnet muslims hals, dvs. en eksistensen af en Khalifah, som følgelig fortjener en bai ah, om enhver muslims hals. Så det er eksistensen af en Khalifah, som placerer en bai ah om enhver muslims hals, om end muslimen har givet bai ah til ham personligt eller ej. Derfor er denne hadith fra Profeten االله عليه وسلم) (صلى et bevis på, at udpegelsen af en Khalifah er en صلى االله عليه ( Profeten forpligtelse og ikke et bevis på, at det at give bai ah er en forpligtelse. Dette er fordi irettesatte muslimen, som ikke har en bai ah om sin hals indtil han dør og ikke den som ikke har givet (وسلم :(صلى االله عليه وسلم) bai ah. Hisham ibn Urwa berettede via Abu Saleh, fra Abu Hurayrah, at Profeten sagde (( سيليكم بعدي امراء فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وا طيعوا في كل ما وافق الحق فا ن ا حسنوا فلكم ولهم وا ن ا ساءوا فلكم وعليهم )) Ledere vil varetage jeres affærer efter mig, hvor den gudfrygtige vil lede jer med sin gudfrygtighed, og den ulydige (oprørske mod Allah) med sin ulydighed, så lyt til dem og adlyd dem i alt det, som stemmer overens med sandheden. Hvis de handler godt, så vil det både være til fordel for dem og jer (i form af belønning på Opstandelsesdagen), og hvis de handler ondt, så tæller det positivt for jer, og negativt for dem. [Al-Mawardi] Muslim berettede via al-a araj, gennem Abu Hurayrah, at Profeten االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((ا نما الا مام جنة. يقاتل من وراي ه. ويتقى به )) Sandelig, Imamen er et skjold, som man kæmper bag og beskytter sig ved. Muslim berettede via Abu Hazim, som sagde: Jeg fulgtes med Abu Hurayrah i fem år, og hørte ham fortælle om Profetens االله عليه وسلم) (صلى udtalelse: ((كانت بنو ا سراي يل تسوسهم الا نبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وا نه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر )) Banu Israeel blev styret af profeterne. Når en profet døde blev han efterfulgt af en anden, men der vil ikke komme en profet efter mig. Der vil være Khulafa, og de vil være mange. Der blev spurgt: hvad beordrer du os til? Han االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((فوا ببيعة الا ول فالا ول. وا عطوهم حقهم. فا ن االله ساي لهم عما استرعاهم )) Opfyld bai ah til dem, den ene efterfulgt af den anden, og giv dem hvad de har krav på, for Allah vil sandelig udspørge dem om det, Han betroede dem. Ibn Abbas berettede, at Profeten االله عليه وسلم) (صلى sagde: 2

3 ((من كره من ا ميره شيي ا فليصبر عليه. فا نه ليس ا حد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه ا لا مات ميتة جاهلية )) Den, der ser noget, som han afskyr, hos sin Amir, skal være tålmodig, for sandelig! Den der adskiller sig fra as-sultan (Islams autoritet) med så meget som en håndsbredde og dør i den tilstand, er død en jahiliyyah død. [Muslim] Profeten االله عليه وسلم) (صلى informerer os i disse ahadith om, at ledere vil varetage muslimernes affærer, og disse ahadith inkluderer beskrivelsen af en Khalifah som et skjold, dvs. en beskyttelse. Så beskrivelsen af Imamen som et skjold er informativ, hvilket vil sige, at den forklarer fordelen ved Imamens tilstedeværelse, صلى االله عليه ( Profeten og (سبحانه و تعالى) altså er det et påbud om at handle, for når den oplysning, som Allah leverer, indeholder irettesættelse, så er den et forbud, og når den indeholder lovprisning, så er den et (وسلم påbud. Hvis den beordrede handling er nødvendig for at implementere en hukm shar i (guddommelig lov), eller hvis en hukm shar i negligeres på grund af forsømmelse af denne, så er ordren absolut. Ydermere beordrede Profeten االله عليه وسلم) (صلى muslimerne til at adlyde denne Khalifah og bekæmpe dem, som bestrider hans autoritet som Khalifah, hvilket indikerer en ordre om at udpege en Khalifah og beskytte صلى االله ( Profeten hans Khilafah ved at kæmpe mod enhver, som anfægter ham. Imam Muslim berettede, at sagde: (عليه وسلم ((ومن بايع ا ماما فا عطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ا ن استطاع. فا ن جاء ا خر ينازعه فاضربوا عنق الا خر )) Og den, der giver Bai ah til en Imam med hånden og hjertet, skal adlyde ham, så længe han kan, og hvis en anden kommer for at forhindre det, så hug halsen over på den mand Således er ordren om at adlyde Imamen en ordre om at udpege ham, og ordren om at bekæmpe dem, som bestrider ham, er et bevis på, at denne ordre er absolut for at opretholde tilstedeværelsen af én Khalifah. 10. Hvad er beviset fra Ijma as-sahabah? Hvad angår Sahabahs Ijma (enstemmighed), så var de enige om nødvendigheden af at udpege en efterfølger eller Khalifah til Profeten االله عليه وسلم) (صلى efter hans død, og de var enige om at udpege en efterfølger til Abu Bakr, til Umar og til Uthman efter deres død. Sahabahs enstemmighed om at udpege en Khalifah viste sig kategorisk, da de udsatte begravelsen af Profeten ( االله عليه وسلم (صلى efter hans død, mens de var optaget af at udpege en efterfølger til ham, trods det faktum at begravelsen af den døde er Fard, og at det er haram for dem, som har påtaget sig at forberede hans begravelse, at påtage sig noget som helst andet, indtil de fuldfører begravelsen. Sahabah var forpligtede til at påtage sig forberedelsen af Profetens االله عليه وسلم) (صلى begravelse, men nogle af dem påtog sig i stedet opgaven at udpege en Khalifah, frem for at udføre begravelsen, og andre var tavse over for dette og deltog i udsættelsen af begravelsen i to nætter, trods deres evne til at afvise udsættelsen og deres evne til at begrave Profeten االله عليه وسلم).(صلى Dette var derfor en Ijma om at påtage sig udpegelsen af en Khalifah, frem for at begrave den døde. Dette kunne ikke være legitimt, medmindre udpegelsen af en Khalifah er højere prioriteret (mere obligatorisk) end begravelse af den døde. Sahabah var altid enige om, at det er en pligt at udpege en Khalifah. Skønt de var uenige om, hvilken person der skulle udpeges som Khalifah, så var de aldrig uenige om udpegelsen af en Khalifah, hverken da Profeten døde, eller da nogle af de retskafne Khulafa døde. Derfor er Ijma as-sahabah et klart og (صلى االله عليه وسلم) tydeligt bevis på, at udpegelsen af en Khalifah er obligatorisk. 11. Er det forpligtende at etablere Islam og implementere den Islamiske Shari ah i alle livets aspekter? Etablering af Islam og implementering af den Islamiske Shari ah i alle livets aspekter er forpligtet for enhver muslim gennem absolut bevisførelse. Denne pligt kan ikke gennemføres, medmindre der er en regent som besidder autoritet. Det juridiske princip lyder, Det, som en Wajib ikke kan realiseres foruden, er i sig selv Wajib. Således er udpegelsen af en Khalifah også forpligtet ud fra dette juridiske princip. 3

4 Ydermere beordrede Allah و تعالى) (سبحانه Sit Sendebud االله عليه وسلم) (صلى til at styre med alt det, Han سبحانه و ( Allah ordre til ham blev leveret på en utvetydig måde. (سبحانه و تعالى) åbenbarede til ham, og Allahs :(صلى االله عليه وسلم) sagde til Profeten (تعالى فاح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل الل ه و لا ت تب ع ا ه و اء ه م ع ما ج اء ك م ن ال ح ق Så styr iblandt dem med alt, hvad Allah har åbenbaret, og følg ikke deres lyster væk fra Sandheden som kom til dig. [MOQ 5:48] Og Han و تعالى) (سبحانه sagde: و ا ن اح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل الل ه و لا ت تب ع ا ه و اء ه م و اح ذر ه م ا ن ي فت ن وك ع ن ب ع ض م ا ا نز ل الل ه ا ل ي ك Og styr iblandt dem med alt, hvad Allah har åbenbaret, og følg ikke deres lyster; og pas på de ikke får dig til at afvige fra bare en del af det, Allah åbenbarede til dig. [MOQ 5:49] Allahs و تعالى) (سبحانه tale til Profeten االله عليه وسلم) (صلى er en tale til hans االله عليه وسلم) (صلى Ummah, medmindre der forelægger et bevis, som begrænser talen til ham االله عليه وسلم) (صلى specifikt. I dette tilfælde er der ikke noget bevis, så de førnævnte ayaat beordrer alle muslimer til at oprette styret. Udpegelsen af en Khalifah er ensbetydende med at etablere styret og autoriteten. Samtidig har Allah ( و تعالى (سبحانه gjort det obligatorisk for muslimerne at adlyde den, der besidder autoriteten, dvs. regenten, hvilket indikerer, at regentens tilstedeværelse er obligatorisk for muslimerne. Han و تعالى) (سبحانه siger: ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا ا ط يع وا الل ه و ا ط يع وا ال رس ول و ا و ل ي الا م ر م ن كم O I som har Iman! adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem med autoriteten blandt jer. [MOQ 4:59] Allah و تعالى) (سبحانه beordrer ikke lydighed til dem, som ikke eksisterer. Dette indikerer, at regentens eksistens er obligatorisk. Når Allah و تعالى) (سبحانه beordrer lydighed til dem med autoritet, så er det (ensbetydende med) en ordre om at udpege dem. Implementering af Shari ah afhænger af regentens eksistens. Således bliver regentens udpegelse obligatorisk, da hans manglende tilstedeværelse vil resultere i synd og forsømmelse af Shari ah. Derfor er det klart ud fra disse beviser, at oprettelsen af styret og autoriteten blandt muslimerne er Fard (obligatorisk), og det er også klart, at udpegelsen af en Khalifah, som tager hånd om styret og autoriteten, er obligatorisk for muslimerne, således at han kan implementere Shari ah lovene og ikke blot for styret og autoritetens skyld alene. Overvej det Profeten االله عليه وسلم) (صلى sagde: (( خيار ا ي متكم الذين تحبوهنم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار ا ي متكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم )) De bedste af jeres Imamer (ledere) er dem, som I elsker, og de elsker jer, og som beder for jer, og I beder for dem, og de værste af jeres Imamer er dem, som I hader, og de hader jer, og som forbander jer, og I forbander dem. Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى blev så spurgt: Skal vi så ikke erklære dem krig (løfte sværdet mod dem)? Han ( االله عليه وسلم (صلى svarede: ((لا ما ا قاموا فيكم الصلاة )) 4

5 Nej, ikke så længe de opretholder Salah (dvs. Islam) iblandt jer. [Muslim] Denne hadith er klar, idet den informerer om de gode og elendige ledere, og tydelig i sit forbud mod at udfordre deres autoritet, så længe de opretholder bønnen, som i denne kontekst betyder opretholdelsen af Islam og etablering af dens styre. Muslimernes pligt om at udpege en Khalifah, som etablerer Islams love og bærer dens kald, er således en sag, som ikke indeholder nogen tvivl med hensyn til dens absoluthed i de autentiske Shari ah tekster. Desuden er det en obligatorisk pligt, på grund af det faktum, at Allah و تعالى) (سبحانه har gjort det Fard for muslimer at etablere Islams autoritet og beskytte muslimers ære. Denne pligt er dog en kollektiv pligt, så hvis en del af Ummah påtager sig den, så opfyldes denne Fard og ansvaret falder fra resten af Ummah. Hvis en del af Ummah ikke er i stand til at opfylde denne Fard, selvom de udfører de handlinger, som vil realisere den, så forbliver ansvaret på alle muslimers skuldre, og denne Fard forbliver en Fard for enhver muslim, så længe muslimerne er uden en Khalifah. 12. Hvad er forskellen mellem den, som afholder sig fra at etablere en Khalifah, og den, som går i gang med at arbejde for at etablere en Khalifah? At afholde sig fra at etablere en Khalifah for muslimerne er en mægtig synd, fordi dette indebærer at afholde sig fra at udføre en vigtig Fard i Islam en Fard som implementeringen af de islamiske love er afhængig af, og som selve Islams tilstedeværelse på livets kampbane ligeledes afhænger af. Muslimer i helhed begår derfor en mægtig synd ved at afholde sig fra at etablere en Khalifah for alle muslimer. Hvis de bliver enige om at forblive uden en Khalifah, vil synden ramme alle muslimer i hele verden. Hvis nogle af muslimerne går i gang med at arbejde for genetableringen af Khilafah, og de resterende ikke gør, så vil synden falde fra dem, som påbegynder arbejdet for at etablere en Khalifah, mens denne Fard forbliver over dem, indtil en Khalifah er udpeget. Det er således, fordi involvering i etableringen af denne Fard fjerner synden for dens forsinkede opfyldelse og for dens manglende opfyldelse trods ens engagement i arbejdet for at etablere den, og trods vedkommendes had til det, som hindrer ham i at opfylde den. Hvad angår dem, som ikke er engageret i arbejdet for at etablere denne Fard, så vil synden forblive over dem, så snart tredages perioden er ovre, fra en Khalifahs afgang, og indtil udpegelsen af en ny Khalifah, fordi Allah و تعالى) (سبحانه har betroet dem med en Fard, som de hverken har udført eller engageret sig i arbejdet for, hvilket er påkrævet for dens opfyldelse. Derfor er de syndige og fortjener straf og ydmygelse fra Allah و تعالى),(سبحانه i dette liv og i det hinsides. De er syndige på grund af deres afholdelse fra at etablere en Khalifah, eller fra de handlinger, som (ifølge Shari ah) etablerer En Khalifah. Det er klart og tydeligt, at en muslim fortjener straf fra Allah و تعالى),(سبحانه når han ignorerer en hvilken som helst af de pligter han er pålagt, især den pligt, som implementerer andre pligter, den pligt som etablerer Shari ah lovene, og som løfter Islams sag højt og ophøjer Allahs ord i den muslimske verden og i resten af verden. Følgelig har ingen muslim på denne jords overflade nogen undskyldning for at forlade pligten at etablere den Deen, som Allah har beordret, det vil sige etableringen af en Khalifah for muslimerne, når der ikke er nogen Khilafah på jorden og dermed ingen til at implementere Allahs و تعالى) (سبحانه hudud for at beskytte Allahs helligdomme og ingen til at implementere denne Deens love og forene den muslimske Ummah (سبحانه و تعالى) under banneret, laa ilaaha ill Allah - Muhammadun Rasul Allah. Der findes sandelig ingen tilladelse i Islam til at forlade arbejdet for denne pligt, indtil den fuldføres. 13. Er Khilafah den eneste struktur for det islamiske styresystem? Islam har fastlagt, at strukturen for det islamiske styre er Khilafah systemet, og det er det eneste styresystem for den Islamiske Stat. Muslim berettede fra Abu Hazim, som sagde: Jeg fulgtes med Abu Hurayrah i fem år, og hørte ham fortælle om Profetens udtalelse: ((كانت بنو ا سراي يل تسوسهم الا نبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وا نه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر )) Banu Israeel blev styret af profeterne. Når en profet døde blev han efterfulgt af en anden, men der vil ikke komme en profet efter mig. Der vil være Khulafa, og de vil være mange. 5

6 Denne hadith er en tydelig udtalelse om det faktum, at den islamiske regeringsstruktur, efter Allahs Sendebud االله عليه وسلم),(صلى er Khilafah. Dette faktum underbygges bevismæssigt af adskillige andre ahadith, som bekræfter, at Khilafah eller Imamah er det eneste styresystem i Islam, ligesom hadithen, ((ا ذا بويع لخليفتين...)) Hvis der gives bai ah til to Khalifah er [Muslim] og andre ahadith, som indikerer, at styresystemet i Islam udelukkende er Khilafah. 14. Er det tilladt for muslimer i hele verden, at have mere end én islamisk stat, eller mere end én Khalifah? Styresystemet i Islam, som er Khilafah systemet, er et enhedssystem med én stat og ikke et føderalt system. Ingen muslimer i verden har tilladelse til at have mere end én islamisk stat eller mere end én Khalifah, som styrer dem med Allahs و تعالى) (سبحانه Bog og Allahs Sendebuds االله عليه وسلم) (صلى Sunnah, dvs. implementerer den islamiske lovgivning, fordi beviserne fra Shari ah har fastlagt dette og forbudt eksistensen af mere end én stat, som det er berettet af Abdullah ibn Amr ibn al- Aas االله عنه),(رضي som sagde, at han hørte Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى sige: ((ومن بايع ا ماما فا عطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ا ن استطاع. فا ن جاء ا خر ينازعه فاضربوا عنق الا خر )) Og den, der giver Bai ah til en Imam med hånden og hjertet, skal adlyde ham, så længe han kan, og hvis en anden kommer for at forhindre det, så hug halsen over på den mand [Muslim] Og som berettet af Abu Said al-khudri االله عنه),(رضي at Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((ا ذا بويع لخليفتين فاقتلوا الا خر منهما )) Hvis der gives bai ah til to Khalifah er, så dræb den sidste af dem. [Muslim] og som berettet af Arfajah االله عنه),(رضي som hørte Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى sige: ((من ا تاكم وا مركم جميع على رجل واحد يريد ا ن يشق عصاكم ا و يفرق جماعتكم فاقتلوه)) Hvis der kommer en person til jer, mens I er forenet under én mand, med hensigt om at nedbryde jeres styrke og splitte jeres enhed, så dræb ham. [Muslim] Disse ahadith er tydelige udtalelser om det faktum, at muslimer ikke må have mere end én Khalifah, og hvis en anden person prøver at fratage ham hans magt, så skal han dræbes. Hvis bai ah gives til to personer, betragtes den første som Khalifah, og den anden dræbes, hvis han ikke opgiver og træder tilbage. Hvis nogen bestrider en Khalifah for at splitte staten eller anbefaler sig selv som Khalifah i stedet, så skal han dræbes. Disse ahadith er også utvetydige med hensyn til, at det ikke er tilladt for muslimer at have mere end én stat, og de er utvetydige angående nødvendigheden af, at den Islamiske Stat er en enhedsstat, og ikke en unionsstat, sammensat af flere dele. 15. Hvad er principperne for styret i Islam? Det Islamiske styresystem er baseret på fire principper: I. Suveræniteten tilhører Allah و تعالى) (سبحانه og ikke folket 6

7 Det, som kontrollerer og styrer muslimerne og Ummah, er ikke muslimerne selv eller Ummah. Derimod kontrolleres muslimernes og Ummahs valg udelukkende af Allahs ( و تعالى (سبحانه påbud og forbud. Allah siger: (سبحانه و تعالى) ف لا و ر بك لا ي و م ن و ن ح تى ي ح كم وك ف يم ا ش ج ر ب ي ن ه م Nej, ved din Herre, de vil ikke have (rigtig) Iman, førend de gør dig til dommer i alt, hvad de strides om [MOQ 4:65] و م ا ك ان ل م و م ن و لا م و م ن ة ا ذا قض ى الل ه و ر س ول ه ا م ر ا ا ن ي كون له م ال خ ي ر ة م ن ا م ر ه م Det sømmer sig ikke for en Mu min eller en Mu minah, når Allah og Hans Sendebud har afgjort en sag, at de skulle have noget at sige i sagen. [MOQ 33:36] ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا ا ط يع وا الل ه و ا ط يع وا ال رس ول و ا و ل ي الا م ر م ن كم ف ا ن ت ن از ع ت م ف ي ش ي ء فر دوه ا لى الل ه و ال رس ول ا ن كنت م ت و م ن و ن ب الل ه و ال ي و م الا خ ر O I som har Iman! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem som har myndigheden iblandt jer. Hvis I strides om en sag så referer den(s afgørelse) tilbage til Allah og Sendebudet, hvis I virkelig har Iman på Allah og den Sidste Dag. [MOQ 4:59] Og Allahs Sendebuds االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((لا يو من ا حدكم حتي يكون هواه تبعا لما جي ت به )) Ingen af jer vil have (rigtig) Iman, førend hans (jeres) lyster er i overensstemmelse med det, jeg er kommet med (dvs. Islam). [Nawawi] Disse beviser tildeler utvetydigt Allahs و تعالى),(سبحانه og ikke Ummah, suveræniteten til at lovgive. II. Autoriteten tilhører Ummah Det er klart at autoriteten, dvs. ledelsen, tilhører Ummah, fordi dette kan ses i metoden, defineret af Lovgiveren, i Ummahs udpegelse af en Khalifah gennem bai ah og også ud fra det faktum, at en Khalifah tager autoriteten ved denne bai ah, og han styrer Ummah på dennes vegne. Det faktum, at en Khalifah tager imod bai ah, er et klart bevis på, at den reelle autoritet ligger hos Ummah, som giver den til hvem denne finder passende. Der er også andre udtrykkelige ahadith, som forklarer, at Ummah udpeger lederen og giver ham bai ah. Det berettes af Abdullah ibn Umar, at Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((ولا يحل لثلاثة نفر يكونون با رض فلاة ا لا ا مروا عليهم ا حدهم )) Det er ikke tilladt, at tre personer er i det åbne (under en rejse), uden at de udpeger en af dem som deres leder (Amir). [Ahmad] Det er tydeligt her, at Ummah er den som udpeger, og de ahadith om bai ah, som allerede er blevet nævnt, gør det klart, at autoriteten kommer fra Ummah. III. Én Khalifah At udpege én Khalifah for alle muslimer, som skal repræsentere dem i styret, er muslimernes pligt, og vi har været igennem mange ahadith omkring udpegelsen af en Khalifah og nødvendigheden af, at der kun er én Khalifah, hvilket også ses gennem Sahabahs Ijma. IV. Kun En Khalifah har ret til at adoptere og håndhæve islamiske holdninger i staten 7

8 Khalifah en er den, som udsteder konstitutionen (grundloven) og de forskellige kanoner (love). Sahabahs Ijma beviser, at kun en Khalifah kan adoptere islamiske love, og fra denne enstemmighed er udledt de velkendte principper: Imamens ordre afgør uenigheden, og Imamens ordre implementeres, og Imamen kan fremsætte lige så mange løsninger, som (antallet af) problemer, der måtte opstå. 16. Hvad består den Islamiske Stats Struktur af? Den Islamiske Stats struktur er som følgende: En Khalifah Delegerede Assistenter Udøvende Assistenter Amir for Jihad (hæren) Wulaa (Guvernører) Mahkamat ul-madhalim (højesteret og klagedomstol) Det Administrative System Ummah-rådet (صلى االله عليه وسلم) Sunnah, fordi han (صلى االله عليه وسلم) Disse komponenter er taget fra Allahs Sendebuds byggede statens struktur, og han االله عليه وسلم) (صلى var statens leder, og han االله عليه وسلم) (صلى beordrede muslimerne til at udpege en Khalifah til dem selv (efter ham), og han االله عليه وسلم) (صلى udpegede Abu Bakr Tirmidhi: som sine assistenter, som berettet af (رضي االله عنه) og Umar ibn al-khattab (رضي االله عنه) (( وا ما وزيراي من ا هل الا رض فا بو بكر وعمر )) Og hvad angår mine to assistenter (wazirai) blandt Jordens befolkning, så er de Abu Bakr og Umar. Wazir betyder den som hjælper og ikke termen Minister, som benyttes i de vestlige demokratier. Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى udpegede ligeledes krigs- og Jihadkommandører og wulaa (guvernører) over provinserne. Han االله عليه وسلم) (صلى udpegede Mu adh som guvernør over Yemen, og han udpegede A ttab (صلى االله عليه وسلم) ibn Usayd som guvernør over Makkah efter dens erobring. Ydermere udpegede han dommere til at dømme blandt folk. Han udpegede Ali ibn Abi Talib االله عنه) (رضي som dommer i Yemen, og han sendte Rashid ibn Abdullah som dommer i klagedomstolen (Qadi al-madhalim). Hvad angår den administrative struktur, så udpegede han االله عليه وسلم) (صلى sekretærer til de offentlige myndigheder, og de fik titlen departementschef. Han االله عليه وسلم) (صلى udpegede Muayqeeb ibn Abi Fatimah som sekretær over krigsbyttet og Hudhayfah ibn al-yaman som sekretær for indsamlingen af Zakah i Hijaz. Med hensyn til Ummah-rådet, så havde Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى ikke altid en formel forsamling, men han االله عليه وسلم) (صلى plejede at tage imod råd fra muslimer. Han االله عليه وسلم) (صلى samlede dem på Uhud dagen og søgte deres råd. Og andre gange plejede han االله عليه وسلم) (صلى at kalde på bestemte personer kontinuerligt for at søge deres råd, og de var blandt lederne af deres folk (stammer). Disse inkluderede Hamzah, Abu Bakr, Umar, Ja far, Ali, Ibn Mas ud, Salman, Ammar, Hudhayfah, Abu Dharr, al-miqdad, Sa d ibn Ubadah og Sa d ibn Mu adh, og de var ligesom en forsamling, hvis råd blev søgt. صلى ( han formede også en hær, og han var dens egentlige kommandør, og (صلى االله عليه وسلم) Allahs Sendebud kampe. plejede også at udpege kommandører i nogle af hans (االله عليه وسلم 17. Er det monarkiske system et islamisk system? Det monarkiske system er ikke et islamisk system, og Islam godkender det ikke, om end kongen er overhovedet og den egentlige regent, hvilket er tilfældet i Saudi Arabien og Jordan, eller hvis monarken blot er en frontfigur, som ikke regerer, som det er tilfældet i bl.a. England, Danmark og Spanien, fordi en Khalifah er ikke blot en frontfigur, men han er derimod regenten og den ansvarlige for håndhævelsen af Allahs و تعالى) (سبحانه love på Ummahs vegne. En Khalifah tilegner sig ikke sin position på samme måde som kongerne gør. Muslimerne vælger ham derimod og giver ham bai ah. Det arvemæssige system er ikke tilladt i Islam, og en Khalifah har ikke flere privilegier end enhver anden muslimsk borger, og han er ikke hævet 8

9 سبحانه و ( Allahs over loven ligesom kongerne, som ikke kan retsforfølges, men han er derimod underlagt udfører. love og kan stilles til regnskab for enhver handling han (تعالى 18. Er det republikanske system et islamisk system? Det republikanske system er ikke et islamisk system, og Islam godkender det ikke, om end det er præsidentielt, hvilket er tilfældet i USA, eller om det er parlamentarisk, som eksempelvis i Tyskland og Danmark, fordi det republikanske system, i begge dets former, er baseret på det demokratiske system, som giver suveræniteten til folket, mens Khilafah systemet er baseret på Islams system, som giver suveræniteten til Shari ah. Altså har Ummah ikke retten til at fjerne en Khalifah, selvom den har retten til at vælge ham og stille ham til regnskab, og kun en islamisk dom kan fjerne Khalifah en, dvs. i tilfælde af at han modarbejder Shara således, at det bliver nødvendigt at fjerne ham. Myndigheden til at afgøre om en Khalifah har modarbejdet loven således, at han skal fjernes, ligger hos Mahkamat ul-madhalim, som besidder autoriteten til at fjerne ham fra Khalifah posten, på grund af Allahs و تعالى) (سبحانه afgørelse: ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا ا ط يع وا الل ه و ا ط يع وا ال رس ول و ا و ل ي الا م ر م ن كم ف ا ن ت ن از ع ت م ف ي ش ي ء فر دوه ا لى الل ه و ال رس ول ا ن كنت م ت و م ن و ن ب الل ه و ال ي و م الا خ ر O I som har Iman! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem som har myndigheden iblandt jer. Hvis I strides om en sag så referer den(s afgørelse) tilbage til Allah og Sendebudet, hvis I virkelig har Iman på Allah og den Sidste Dag. [MOQ 4:59] Dette betyder, at de skal overlade sagen til Allahs و تعالى) (سبحانه og Hans Sendebuds االله عليه وسلم) (صلى lov, og Mahkamat ul-madhalim repræsenterer Allahs و تعالى) (سبحانه og Hans Sendebuds االله عليه وسلم) (صلى lov, mens det i tilfældet med præsidenten i det republikanske system er folket, som har retten til at fjerne ham, fordi folket besidder suveræniteten og autoriteten. En Khalifah vælges ikke for en begrænset periode. Den eneste begrænsning på hans styre, er implementeringen af Islam. Hvis han ikke implementerer Islam, så bliver han fjernet, selv hvis dette kun er en måned efter hans udpegelse. I modsætning til dette så udpeges en republiks præsident for en begrænset periode. I det parlamentariske system er der en premierminister ved præsidentens side, og hvis der i det hele taget er en præsidenten, så er han en frontfigur uden egentlig magt, da den reelle magt ligger hos premierministeren. Khalifah en er den reelle regent, og han regerer og implementerer sine ordrer, og han har ingen ministre som styrer uafhængigt af ham. 19. Er det præsidentielle system et islamisk system? Selvom præsidenten i det præsidentielle system er den reelle regent, så har han ministre med sig, som besidder regeringsmyndighed, selvom han er deres leder og regeringens præsident. Dette står i modsætning til Khilafah systemet hvor en Khalifah regerer direkte og så har assistenter med sig. Disse assistenter har ikke ministerbeføjelser som i det demokratiske republikanske system. Khalifah en regerer som værende statens overhoved og ikke lederen af en rådgivende forsamling. Derfor er der en stor forskel mellem det republikanske system og Khilafah systemet, og derfor er det ikke tilladt at kalde den Islamiske Stat en islamisk republik, og det er heller ikke tilladt at sige, at styresystemet i Islam er republikansk eller at Islam er et republikansk system på grund af den komplette modsætning mellem de to. 20. Er det islamiske system et imperiesystem? Regionerne som styres af Islam er - skønt de er sammensat af forskellige racer og forbundet til et centralt sted - ikke styret af et imperiesystem men af et system, som modstrider imperiesystemet. Imperiesystemet behandler ikke racer ligeligt i imperiets forskellige regioner. Det tildeler imperiets centrum privilegier inden for styret, finans og økonomi. Den islamiske regeringsmåde er at skabe lighed mellem borgere i alle statens regioner. Islam giver ikkemuslimer, som besidder statsborgerskab de samme rettigheder og forpligtelser, som muslimer har. De nyder den samme retfærdighed som muslimerne og er underlagt den samme ansvarlighed som dem. Ydermere har hver eneste borger, uanset verdensanskuelse, rettigheder, som selv en muslim, der lever i udlandet, og som ikke har statsborgerskab, ikke har. Med denne lighed adskiller det islamiske system sig totalt fra imperiesystemet. Det forvandler ikke regionerne, under dets lederskab, til kolonier, områder for udnyttelse, 9

10 eller kilder til rigdom, som kanaliseres tilbage til den centrale region til egen gavn, uanset hvor langt fra hinanden de er, og uanset hvor forskellige deres racer måtte være. Det islamiske system betragter hver region som en del af staten, og borgerne nyder de samme rettigheder som dem i den centrale region. Det gør også den regerende autoritet, systemerne og lovgivningen til den samme i alle regionerne. 21. Er det føderale system et islamisk system? Styresystemet i Islam er ikke føderalt, hvor regionerne opdeles af autonomi og forenes i den generelle styring. Det er derimod et enhedssystem, hvor Marrakesh i vest betragtes som det samme som Khurasan i Øst, og al-fayoom provinsen vil være det samme som Kairo, hvis det var den islamiske hovedstad. Alle disse regioners finans vil være den samme, ligesom deres budgetter vil være ens. Midlerne benyttes ligeligt på borgernes affærer, uanset deres wilayah. For eksempel, hvis der indsamles dobbelt så mange skatter som der er udgifter i en wilayah, så vil midlerne blive brugt til at dække denne wilayahs behov, men ikke ifølge hvor meget skat der blev indsamlet. Hvis en anden wilayah giver for lidt i forhold til dens udgifter, så tages dette ikke i betragtning ved fordelingen af ressourcer, og midler fra det generelle budget vil blive brugt til at opfylde denne wilayahs behov, uanset om den har indsamlet skatter nok til dette eller ej. Således er styresystemet en enhed, og ikke en føderation. Derfor adskiller det islamiske styresystem sig fra andre kendte systemer i dets oprindelse og fundament, selv hvis nogle af aspekterne ligner nogle af deres aspekter. Desuden er det islamiske system centralt i selve ledelsen, hvor den højeste autoritet sidder ved hovedkontoret, og hvor autoriteten og magten omfatter hver eneste del af staten, uanset hvor lille eller stor den er. Det er ikke tilladt at en del af staten bliver uafhængig, uanset størrelse, og dette forebygger opløsning. Den højeste autoritet er den entitet, som udpeger hær-kommandører, wulaa (guvernører), funktionærer indenfor styret, finansmæssige og økonomiske anliggender. Khalifah en udpeger dommere i alle regionerne, samt enhver, som har forpligtelser inden for styret. Han er den, som tager sig af ledelsen over hele landet. Kilde: november

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida

Aktiviteter og arrangementer internt i Munida Forord Muslimsk Ungdom i Danmark (Munida) startede med en vision om at give unge muslimer i Danmark en solid ballast, så de kunne begå sig i det danske samfund. Udgangspunktet var/er at opbygge en identitet,

Læs mere

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba

Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba Menneskerettigheder i islam og almindelige misforståelser af Abdul-Rahman al-sheba COPYRIGHT Forlaget Vandkunsten has

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12

Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Underindelingerne af Tawhîd...9 Tawhîd ar-rububiyyah (Opretholdelse af Allâhs enhed i Herredømmet) 12 Tawhîd al-asmâ' was-sifât (Opretholdelse af Allâhs enhed i navne

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Destruktioner af Sang og Musik

Destruktioner af Sang og Musik Destruktioner af Sang og Musik I Denne brochure kan du læse oversættelsen af en tale afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi nedskrevet af Shahzada-e-Attar Haji Ahmad Ubaid

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13

Det Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) www.islam-online.dk. De Bløde Vendinger. Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 De Bløde Vendinger Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 En læreres væremåde... 5 Imam Alsajjads (as) venlighed... 5 De troendes leder (as)

Læs mere

Islam. Islams historiske udvikling

Islam. Islams historiske udvikling Islam Islam, vb. (salama): fred, harmoni, hengivelse, underkastelse Muslim: den, der underkaster sig Allah er almægtig - har krav på msk.ts abs. lydighed Underkastelse i taknemmelighed over for den, man

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Table of Contents. Syndernes Moder... 1. Intentioner (Niyyah) I Forbindelse Med Læsning Af Bogen... V

Table of Contents. Syndernes Moder... 1. Intentioner (Niyyah) I Forbindelse Med Læsning Af Bogen... V براي یوں کی ماں Burayion ki Maa O versættelses afdelingen (Majlis e Tarajim) står for oversættelsen af denne bog. Al ret til redigering og udgivelse forbeholdes Majlis e tarajim. Hvis du finder fejl i

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG

RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG RUSLAND: OLIGARKERNE STØTTER STADIG PUTIN DE HAR INTET VALG Engang var det oligarkerne, der styrede russisk politik. I dag bakker de op om Putin trods sanktioner og valutakrise. Ruslands stærke mand er

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

På jagt efter motivationen

På jagt efter motivationen På jagt efter motivationen Handlekraftig selvoverskridelse i meningsfuldhedens tjeneste Af Jakob Skov, Villa Venire A/S april 2011 Motivationsbegrebet fylder til stadighed mere i dagens virksomheder og

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab

Promotion of the Amman Message. Amman-Budskab Promotion of the Amman Message Amman-Budskab 2 I Guds navn, Den Mest Barmhjertige, Den Mest Medfølende; Må Guds bønner være med Hans udvalgte Profet, med Profetens husstand, hans modige ledsagere, og alle

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena

Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Appendix - Len, ressourcer, handelsstation og arena Len Beskrivelse Len er et stykke jord man kan eje. Der er stor forskel på de forskellige len, både i hvor de ligger, hvad de koster, men også hvilke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Det Islamiske Regeringssystem

Det Islamiske Regeringssystem Det Islamiske Regeringssystem Imam Mohamad Alshirazi (qds) Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 1. Politik... 4 2. Økonomi... 6 3. Hæren... 9 4. Friheder...11 5. Retssystemet...14

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef)

Test i Graven * Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood Shareef) I Denne brochure kan du læse oversættelsen af en tale afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Allama Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi nedskrevet af Shahzada-e-Attar Haji Ahmad Ubaid Raza Attari. Denne brochure

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Murens fald og det maskuline hegemoni

Murens fald og det maskuline hegemoni Murens fald og det maskuline hegemoni Af Richard Lee Stevens, Kultursociolog, mag. art., Et maskulint hegemoni er den magt, mænd, som en samlet gruppe er i besiddelse af, og som er vævet ind i samfundets

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere