9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:"

Transkript

1 (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes i Islams navn, selv hvis landets borgere er ikke-muslimer. 2. Hvad er Dar al-kufr? Dar al-kufr er det land, hvor Kufr love er implementeret i livets affærer, og hvis sikkerhed opretholdes i Kufrs navn, selv hvis alle borgere i landet er muslimer. Dette er fordi kriteriet for, om en region er Dar al- Islam eller Dar al-kufr, er lovene, som implementeres der og sikkerheden, hvormed den beskyttes. Målestokken er således ikke religionen, borgerne i regionen tilhører. 3. Hvilke muslimske lande er i dag Dar al-islam? Af alle muslimske lande i dag, er der ikke ét land eller én stat, hvor udelukkende islamiske love implementeres i styret og livets affærer. Altså betragtes de alle som Dar al-kufr, selvom deres borgere er muslimer. 4. Hvad er muslimens pligt over for sit land? Islam gør det til en pligt for alle muslimer at arbejde for at ændre deres lande fra Dar al-kufr til Dar al-islam, og dette opnås ved at etablere den Islamiske Stat, dvs. Al-Khilafah, og ved at udpege en Khalifah og give ham en bai ah, på den betingelse, at han vil styre med Allahs و تعالى) (سبحانه Ord, dvs. han vil implementere de Islamiske love i det land, hvor Khilafah er blevet etableret. Derefter skal muslimerne arbejde sammen med Khilafah for at indlemme resten af de Islamiske lande i den, hvorved disse lande vil blive Dar al-islam, og de vil så bære Islam til verden gennem Da wah og Jihad. 5. Hvad er Khilafah? Khilafah er den globale ledelse for alle muslimerne i verden. Dens rolle er at etablere lovene fra den islamiske Shari ah og bære Islams Da wah til verden. 6. Er Khilafah kendt som noget andet? Khilafah er også kendt som al-imamah. Begge termer har samme betydning. Adskillige autentiske ahadith nævner dem med samme betydning, og ingen af de to termer har nogensinde været forskellige i betydning, i nogen Shari ah tekst, dvs. al-qur an og Profetens االله عليه وسلم) (صلى Sunnah. Disse er de eneste direkte kilder til Shari ah. Det er ikke forpligtende at fastholde termen Khilafah eller Imamah, men det er derimod forpligtende at holde fast i termernes betydning. 7. Er etableringen af en Khalifah en forpligtelse for alle muslimer i verden? Etableringen af en Khalifah er en forpligtelse for alle muslimer i verden. At udføre denne pligt, som enhver anden af de pligter, Allah و تعالى) (سبحانه har pålagt muslimerne, er en livsvigtig forpligtelse, hvori der ikke kan være noget valg eller nogen selvtilfredshed. Forsømmelse i udførslen af denne pligt er en af de største synder, for hvilken Allah و تعالى) (سبحانه straffer hårdt! 8. Hvad er beviset for, at udpegelsen af en Khalifah er obligatorisk? Beviset for at udpegelse af en Khalifah er obligatorisk for alle muslimer findes i Sunnah og Sahabahs Ijma (enstemmighed). 9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: Umar fortalte mig, at han hørte Profeten االله عليه وسلم) (صلى sige: (( من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ))

2 Den, der fjerner sin hånd fra lydighed, vil møde Allah på Opstandelsesdagen uden et bevis for sig, og den der dør uden en bai ah (lydighedsløfte) om sin nakke, han dør en jahiliyyah død. [Muslim] Så Profeten االله عليه وسلم) (صلى gjorde det forpligtende for enhver muslim, at have en bai ah om sin hals og tilskrev den, som dør uden en bai ah om sin nakke, en jahiliyyah død. Denne bai ah kan ikke være til andre end en Khalifah, og Profeten االله عليه وسلم) (صلى gjorde det forpligtende for enhver muslim at have en bai ah til en Khalifah om sin hals. Men han االله عليه وسلم) (صلى gjorde det ikke forpligtende for enhver muslim at give bai ah til en Khalifah. Pligten ligger i eksistensen af en bai ah om enhver egnet muslims hals, dvs. en eksistensen af en Khalifah, som følgelig fortjener en bai ah, om enhver muslims hals. Så det er eksistensen af en Khalifah, som placerer en bai ah om enhver muslims hals, om end muslimen har givet bai ah til ham personligt eller ej. Derfor er denne hadith fra Profeten االله عليه وسلم) (صلى et bevis på, at udpegelsen af en Khalifah er en صلى االله عليه ( Profeten forpligtelse og ikke et bevis på, at det at give bai ah er en forpligtelse. Dette er fordi irettesatte muslimen, som ikke har en bai ah om sin hals indtil han dør og ikke den som ikke har givet (وسلم :(صلى االله عليه وسلم) bai ah. Hisham ibn Urwa berettede via Abu Saleh, fra Abu Hurayrah, at Profeten sagde (( سيليكم بعدي امراء فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وا طيعوا في كل ما وافق الحق فا ن ا حسنوا فلكم ولهم وا ن ا ساءوا فلكم وعليهم )) Ledere vil varetage jeres affærer efter mig, hvor den gudfrygtige vil lede jer med sin gudfrygtighed, og den ulydige (oprørske mod Allah) med sin ulydighed, så lyt til dem og adlyd dem i alt det, som stemmer overens med sandheden. Hvis de handler godt, så vil det både være til fordel for dem og jer (i form af belønning på Opstandelsesdagen), og hvis de handler ondt, så tæller det positivt for jer, og negativt for dem. [Al-Mawardi] Muslim berettede via al-a araj, gennem Abu Hurayrah, at Profeten االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((ا نما الا مام جنة. يقاتل من وراي ه. ويتقى به )) Sandelig, Imamen er et skjold, som man kæmper bag og beskytter sig ved. Muslim berettede via Abu Hazim, som sagde: Jeg fulgtes med Abu Hurayrah i fem år, og hørte ham fortælle om Profetens االله عليه وسلم) (صلى udtalelse: ((كانت بنو ا سراي يل تسوسهم الا نبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وا نه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر )) Banu Israeel blev styret af profeterne. Når en profet døde blev han efterfulgt af en anden, men der vil ikke komme en profet efter mig. Der vil være Khulafa, og de vil være mange. Der blev spurgt: hvad beordrer du os til? Han االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((فوا ببيعة الا ول فالا ول. وا عطوهم حقهم. فا ن االله ساي لهم عما استرعاهم )) Opfyld bai ah til dem, den ene efterfulgt af den anden, og giv dem hvad de har krav på, for Allah vil sandelig udspørge dem om det, Han betroede dem. Ibn Abbas berettede, at Profeten االله عليه وسلم) (صلى sagde: 2

3 ((من كره من ا ميره شيي ا فليصبر عليه. فا نه ليس ا حد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه ا لا مات ميتة جاهلية )) Den, der ser noget, som han afskyr, hos sin Amir, skal være tålmodig, for sandelig! Den der adskiller sig fra as-sultan (Islams autoritet) med så meget som en håndsbredde og dør i den tilstand, er død en jahiliyyah død. [Muslim] Profeten االله عليه وسلم) (صلى informerer os i disse ahadith om, at ledere vil varetage muslimernes affærer, og disse ahadith inkluderer beskrivelsen af en Khalifah som et skjold, dvs. en beskyttelse. Så beskrivelsen af Imamen som et skjold er informativ, hvilket vil sige, at den forklarer fordelen ved Imamens tilstedeværelse, صلى االله عليه ( Profeten og (سبحانه و تعالى) altså er det et påbud om at handle, for når den oplysning, som Allah leverer, indeholder irettesættelse, så er den et forbud, og når den indeholder lovprisning, så er den et (وسلم påbud. Hvis den beordrede handling er nødvendig for at implementere en hukm shar i (guddommelig lov), eller hvis en hukm shar i negligeres på grund af forsømmelse af denne, så er ordren absolut. Ydermere beordrede Profeten االله عليه وسلم) (صلى muslimerne til at adlyde denne Khalifah og bekæmpe dem, som bestrider hans autoritet som Khalifah, hvilket indikerer en ordre om at udpege en Khalifah og beskytte صلى االله ( Profeten hans Khilafah ved at kæmpe mod enhver, som anfægter ham. Imam Muslim berettede, at sagde: (عليه وسلم ((ومن بايع ا ماما فا عطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ا ن استطاع. فا ن جاء ا خر ينازعه فاضربوا عنق الا خر )) Og den, der giver Bai ah til en Imam med hånden og hjertet, skal adlyde ham, så længe han kan, og hvis en anden kommer for at forhindre det, så hug halsen over på den mand Således er ordren om at adlyde Imamen en ordre om at udpege ham, og ordren om at bekæmpe dem, som bestrider ham, er et bevis på, at denne ordre er absolut for at opretholde tilstedeværelsen af én Khalifah. 10. Hvad er beviset fra Ijma as-sahabah? Hvad angår Sahabahs Ijma (enstemmighed), så var de enige om nødvendigheden af at udpege en efterfølger eller Khalifah til Profeten االله عليه وسلم) (صلى efter hans død, og de var enige om at udpege en efterfølger til Abu Bakr, til Umar og til Uthman efter deres død. Sahabahs enstemmighed om at udpege en Khalifah viste sig kategorisk, da de udsatte begravelsen af Profeten ( االله عليه وسلم (صلى efter hans død, mens de var optaget af at udpege en efterfølger til ham, trods det faktum at begravelsen af den døde er Fard, og at det er haram for dem, som har påtaget sig at forberede hans begravelse, at påtage sig noget som helst andet, indtil de fuldfører begravelsen. Sahabah var forpligtede til at påtage sig forberedelsen af Profetens االله عليه وسلم) (صلى begravelse, men nogle af dem påtog sig i stedet opgaven at udpege en Khalifah, frem for at udføre begravelsen, og andre var tavse over for dette og deltog i udsættelsen af begravelsen i to nætter, trods deres evne til at afvise udsættelsen og deres evne til at begrave Profeten االله عليه وسلم).(صلى Dette var derfor en Ijma om at påtage sig udpegelsen af en Khalifah, frem for at begrave den døde. Dette kunne ikke være legitimt, medmindre udpegelsen af en Khalifah er højere prioriteret (mere obligatorisk) end begravelse af den døde. Sahabah var altid enige om, at det er en pligt at udpege en Khalifah. Skønt de var uenige om, hvilken person der skulle udpeges som Khalifah, så var de aldrig uenige om udpegelsen af en Khalifah, hverken da Profeten døde, eller da nogle af de retskafne Khulafa døde. Derfor er Ijma as-sahabah et klart og (صلى االله عليه وسلم) tydeligt bevis på, at udpegelsen af en Khalifah er obligatorisk. 11. Er det forpligtende at etablere Islam og implementere den Islamiske Shari ah i alle livets aspekter? Etablering af Islam og implementering af den Islamiske Shari ah i alle livets aspekter er forpligtet for enhver muslim gennem absolut bevisførelse. Denne pligt kan ikke gennemføres, medmindre der er en regent som besidder autoritet. Det juridiske princip lyder, Det, som en Wajib ikke kan realiseres foruden, er i sig selv Wajib. Således er udpegelsen af en Khalifah også forpligtet ud fra dette juridiske princip. 3

4 Ydermere beordrede Allah و تعالى) (سبحانه Sit Sendebud االله عليه وسلم) (صلى til at styre med alt det, Han سبحانه و ( Allah ordre til ham blev leveret på en utvetydig måde. (سبحانه و تعالى) åbenbarede til ham, og Allahs :(صلى االله عليه وسلم) sagde til Profeten (تعالى فاح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل الل ه و لا ت تب ع ا ه و اء ه م ع ما ج اء ك م ن ال ح ق Så styr iblandt dem med alt, hvad Allah har åbenbaret, og følg ikke deres lyster væk fra Sandheden som kom til dig. [MOQ 5:48] Og Han و تعالى) (سبحانه sagde: و ا ن اح كم ب ي ن ه م بم ا ا نز ل الل ه و لا ت تب ع ا ه و اء ه م و اح ذر ه م ا ن ي فت ن وك ع ن ب ع ض م ا ا نز ل الل ه ا ل ي ك Og styr iblandt dem med alt, hvad Allah har åbenbaret, og følg ikke deres lyster; og pas på de ikke får dig til at afvige fra bare en del af det, Allah åbenbarede til dig. [MOQ 5:49] Allahs و تعالى) (سبحانه tale til Profeten االله عليه وسلم) (صلى er en tale til hans االله عليه وسلم) (صلى Ummah, medmindre der forelægger et bevis, som begrænser talen til ham االله عليه وسلم) (صلى specifikt. I dette tilfælde er der ikke noget bevis, så de førnævnte ayaat beordrer alle muslimer til at oprette styret. Udpegelsen af en Khalifah er ensbetydende med at etablere styret og autoriteten. Samtidig har Allah ( و تعالى (سبحانه gjort det obligatorisk for muslimerne at adlyde den, der besidder autoriteten, dvs. regenten, hvilket indikerer, at regentens tilstedeværelse er obligatorisk for muslimerne. Han و تعالى) (سبحانه siger: ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا ا ط يع وا الل ه و ا ط يع وا ال رس ول و ا و ل ي الا م ر م ن كم O I som har Iman! adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem med autoriteten blandt jer. [MOQ 4:59] Allah و تعالى) (سبحانه beordrer ikke lydighed til dem, som ikke eksisterer. Dette indikerer, at regentens eksistens er obligatorisk. Når Allah و تعالى) (سبحانه beordrer lydighed til dem med autoritet, så er det (ensbetydende med) en ordre om at udpege dem. Implementering af Shari ah afhænger af regentens eksistens. Således bliver regentens udpegelse obligatorisk, da hans manglende tilstedeværelse vil resultere i synd og forsømmelse af Shari ah. Derfor er det klart ud fra disse beviser, at oprettelsen af styret og autoriteten blandt muslimerne er Fard (obligatorisk), og det er også klart, at udpegelsen af en Khalifah, som tager hånd om styret og autoriteten, er obligatorisk for muslimerne, således at han kan implementere Shari ah lovene og ikke blot for styret og autoritetens skyld alene. Overvej det Profeten االله عليه وسلم) (صلى sagde: (( خيار ا ي متكم الذين تحبوهنم ويحبونكم. ويصلون عليكم وتصلون عليهم. وشرار ا ي متكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم وتلعنوهنم ويلعنونكم )) De bedste af jeres Imamer (ledere) er dem, som I elsker, og de elsker jer, og som beder for jer, og I beder for dem, og de værste af jeres Imamer er dem, som I hader, og de hader jer, og som forbander jer, og I forbander dem. Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى blev så spurgt: Skal vi så ikke erklære dem krig (løfte sværdet mod dem)? Han ( االله عليه وسلم (صلى svarede: ((لا ما ا قاموا فيكم الصلاة )) 4

5 Nej, ikke så længe de opretholder Salah (dvs. Islam) iblandt jer. [Muslim] Denne hadith er klar, idet den informerer om de gode og elendige ledere, og tydelig i sit forbud mod at udfordre deres autoritet, så længe de opretholder bønnen, som i denne kontekst betyder opretholdelsen af Islam og etablering af dens styre. Muslimernes pligt om at udpege en Khalifah, som etablerer Islams love og bærer dens kald, er således en sag, som ikke indeholder nogen tvivl med hensyn til dens absoluthed i de autentiske Shari ah tekster. Desuden er det en obligatorisk pligt, på grund af det faktum, at Allah و تعالى) (سبحانه har gjort det Fard for muslimer at etablere Islams autoritet og beskytte muslimers ære. Denne pligt er dog en kollektiv pligt, så hvis en del af Ummah påtager sig den, så opfyldes denne Fard og ansvaret falder fra resten af Ummah. Hvis en del af Ummah ikke er i stand til at opfylde denne Fard, selvom de udfører de handlinger, som vil realisere den, så forbliver ansvaret på alle muslimers skuldre, og denne Fard forbliver en Fard for enhver muslim, så længe muslimerne er uden en Khalifah. 12. Hvad er forskellen mellem den, som afholder sig fra at etablere en Khalifah, og den, som går i gang med at arbejde for at etablere en Khalifah? At afholde sig fra at etablere en Khalifah for muslimerne er en mægtig synd, fordi dette indebærer at afholde sig fra at udføre en vigtig Fard i Islam en Fard som implementeringen af de islamiske love er afhængig af, og som selve Islams tilstedeværelse på livets kampbane ligeledes afhænger af. Muslimer i helhed begår derfor en mægtig synd ved at afholde sig fra at etablere en Khalifah for alle muslimer. Hvis de bliver enige om at forblive uden en Khalifah, vil synden ramme alle muslimer i hele verden. Hvis nogle af muslimerne går i gang med at arbejde for genetableringen af Khilafah, og de resterende ikke gør, så vil synden falde fra dem, som påbegynder arbejdet for at etablere en Khalifah, mens denne Fard forbliver over dem, indtil en Khalifah er udpeget. Det er således, fordi involvering i etableringen af denne Fard fjerner synden for dens forsinkede opfyldelse og for dens manglende opfyldelse trods ens engagement i arbejdet for at etablere den, og trods vedkommendes had til det, som hindrer ham i at opfylde den. Hvad angår dem, som ikke er engageret i arbejdet for at etablere denne Fard, så vil synden forblive over dem, så snart tredages perioden er ovre, fra en Khalifahs afgang, og indtil udpegelsen af en ny Khalifah, fordi Allah و تعالى) (سبحانه har betroet dem med en Fard, som de hverken har udført eller engageret sig i arbejdet for, hvilket er påkrævet for dens opfyldelse. Derfor er de syndige og fortjener straf og ydmygelse fra Allah و تعالى),(سبحانه i dette liv og i det hinsides. De er syndige på grund af deres afholdelse fra at etablere en Khalifah, eller fra de handlinger, som (ifølge Shari ah) etablerer En Khalifah. Det er klart og tydeligt, at en muslim fortjener straf fra Allah و تعالى),(سبحانه når han ignorerer en hvilken som helst af de pligter han er pålagt, især den pligt, som implementerer andre pligter, den pligt som etablerer Shari ah lovene, og som løfter Islams sag højt og ophøjer Allahs ord i den muslimske verden og i resten af verden. Følgelig har ingen muslim på denne jords overflade nogen undskyldning for at forlade pligten at etablere den Deen, som Allah har beordret, det vil sige etableringen af en Khalifah for muslimerne, når der ikke er nogen Khilafah på jorden og dermed ingen til at implementere Allahs و تعالى) (سبحانه hudud for at beskytte Allahs helligdomme og ingen til at implementere denne Deens love og forene den muslimske Ummah (سبحانه و تعالى) under banneret, laa ilaaha ill Allah - Muhammadun Rasul Allah. Der findes sandelig ingen tilladelse i Islam til at forlade arbejdet for denne pligt, indtil den fuldføres. 13. Er Khilafah den eneste struktur for det islamiske styresystem? Islam har fastlagt, at strukturen for det islamiske styre er Khilafah systemet, og det er det eneste styresystem for den Islamiske Stat. Muslim berettede fra Abu Hazim, som sagde: Jeg fulgtes med Abu Hurayrah i fem år, og hørte ham fortælle om Profetens udtalelse: ((كانت بنو ا سراي يل تسوسهم الا نبياء. كلما هلك نبي خلفه نبي. وا نه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر )) Banu Israeel blev styret af profeterne. Når en profet døde blev han efterfulgt af en anden, men der vil ikke komme en profet efter mig. Der vil være Khulafa, og de vil være mange. 5

6 Denne hadith er en tydelig udtalelse om det faktum, at den islamiske regeringsstruktur, efter Allahs Sendebud االله عليه وسلم),(صلى er Khilafah. Dette faktum underbygges bevismæssigt af adskillige andre ahadith, som bekræfter, at Khilafah eller Imamah er det eneste styresystem i Islam, ligesom hadithen, ((ا ذا بويع لخليفتين...)) Hvis der gives bai ah til to Khalifah er [Muslim] og andre ahadith, som indikerer, at styresystemet i Islam udelukkende er Khilafah. 14. Er det tilladt for muslimer i hele verden, at have mere end én islamisk stat, eller mere end én Khalifah? Styresystemet i Islam, som er Khilafah systemet, er et enhedssystem med én stat og ikke et føderalt system. Ingen muslimer i verden har tilladelse til at have mere end én islamisk stat eller mere end én Khalifah, som styrer dem med Allahs و تعالى) (سبحانه Bog og Allahs Sendebuds االله عليه وسلم) (صلى Sunnah, dvs. implementerer den islamiske lovgivning, fordi beviserne fra Shari ah har fastlagt dette og forbudt eksistensen af mere end én stat, som det er berettet af Abdullah ibn Amr ibn al- Aas االله عنه),(رضي som sagde, at han hørte Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى sige: ((ومن بايع ا ماما فا عطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ا ن استطاع. فا ن جاء ا خر ينازعه فاضربوا عنق الا خر )) Og den, der giver Bai ah til en Imam med hånden og hjertet, skal adlyde ham, så længe han kan, og hvis en anden kommer for at forhindre det, så hug halsen over på den mand [Muslim] Og som berettet af Abu Said al-khudri االله عنه),(رضي at Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((ا ذا بويع لخليفتين فاقتلوا الا خر منهما )) Hvis der gives bai ah til to Khalifah er, så dræb den sidste af dem. [Muslim] og som berettet af Arfajah االله عنه),(رضي som hørte Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى sige: ((من ا تاكم وا مركم جميع على رجل واحد يريد ا ن يشق عصاكم ا و يفرق جماعتكم فاقتلوه)) Hvis der kommer en person til jer, mens I er forenet under én mand, med hensigt om at nedbryde jeres styrke og splitte jeres enhed, så dræb ham. [Muslim] Disse ahadith er tydelige udtalelser om det faktum, at muslimer ikke må have mere end én Khalifah, og hvis en anden person prøver at fratage ham hans magt, så skal han dræbes. Hvis bai ah gives til to personer, betragtes den første som Khalifah, og den anden dræbes, hvis han ikke opgiver og træder tilbage. Hvis nogen bestrider en Khalifah for at splitte staten eller anbefaler sig selv som Khalifah i stedet, så skal han dræbes. Disse ahadith er også utvetydige med hensyn til, at det ikke er tilladt for muslimer at have mere end én stat, og de er utvetydige angående nødvendigheden af, at den Islamiske Stat er en enhedsstat, og ikke en unionsstat, sammensat af flere dele. 15. Hvad er principperne for styret i Islam? Det Islamiske styresystem er baseret på fire principper: I. Suveræniteten tilhører Allah و تعالى) (سبحانه og ikke folket 6

7 Det, som kontrollerer og styrer muslimerne og Ummah, er ikke muslimerne selv eller Ummah. Derimod kontrolleres muslimernes og Ummahs valg udelukkende af Allahs ( و تعالى (سبحانه påbud og forbud. Allah siger: (سبحانه و تعالى) ف لا و ر بك لا ي و م ن و ن ح تى ي ح كم وك ف يم ا ش ج ر ب ي ن ه م Nej, ved din Herre, de vil ikke have (rigtig) Iman, førend de gør dig til dommer i alt, hvad de strides om [MOQ 4:65] و م ا ك ان ل م و م ن و لا م و م ن ة ا ذا قض ى الل ه و ر س ول ه ا م ر ا ا ن ي كون له م ال خ ي ر ة م ن ا م ر ه م Det sømmer sig ikke for en Mu min eller en Mu minah, når Allah og Hans Sendebud har afgjort en sag, at de skulle have noget at sige i sagen. [MOQ 33:36] ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا ا ط يع وا الل ه و ا ط يع وا ال رس ول و ا و ل ي الا م ر م ن كم ف ا ن ت ن از ع ت م ف ي ش ي ء فر دوه ا لى الل ه و ال رس ول ا ن كنت م ت و م ن و ن ب الل ه و ال ي و م الا خ ر O I som har Iman! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem som har myndigheden iblandt jer. Hvis I strides om en sag så referer den(s afgørelse) tilbage til Allah og Sendebudet, hvis I virkelig har Iman på Allah og den Sidste Dag. [MOQ 4:59] Og Allahs Sendebuds االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((لا يو من ا حدكم حتي يكون هواه تبعا لما جي ت به )) Ingen af jer vil have (rigtig) Iman, førend hans (jeres) lyster er i overensstemmelse med det, jeg er kommet med (dvs. Islam). [Nawawi] Disse beviser tildeler utvetydigt Allahs و تعالى),(سبحانه og ikke Ummah, suveræniteten til at lovgive. II. Autoriteten tilhører Ummah Det er klart at autoriteten, dvs. ledelsen, tilhører Ummah, fordi dette kan ses i metoden, defineret af Lovgiveren, i Ummahs udpegelse af en Khalifah gennem bai ah og også ud fra det faktum, at en Khalifah tager autoriteten ved denne bai ah, og han styrer Ummah på dennes vegne. Det faktum, at en Khalifah tager imod bai ah, er et klart bevis på, at den reelle autoritet ligger hos Ummah, som giver den til hvem denne finder passende. Der er også andre udtrykkelige ahadith, som forklarer, at Ummah udpeger lederen og giver ham bai ah. Det berettes af Abdullah ibn Umar, at Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى sagde: ((ولا يحل لثلاثة نفر يكونون با رض فلاة ا لا ا مروا عليهم ا حدهم )) Det er ikke tilladt, at tre personer er i det åbne (under en rejse), uden at de udpeger en af dem som deres leder (Amir). [Ahmad] Det er tydeligt her, at Ummah er den som udpeger, og de ahadith om bai ah, som allerede er blevet nævnt, gør det klart, at autoriteten kommer fra Ummah. III. Én Khalifah At udpege én Khalifah for alle muslimer, som skal repræsentere dem i styret, er muslimernes pligt, og vi har været igennem mange ahadith omkring udpegelsen af en Khalifah og nødvendigheden af, at der kun er én Khalifah, hvilket også ses gennem Sahabahs Ijma. IV. Kun En Khalifah har ret til at adoptere og håndhæve islamiske holdninger i staten 7

8 Khalifah en er den, som udsteder konstitutionen (grundloven) og de forskellige kanoner (love). Sahabahs Ijma beviser, at kun en Khalifah kan adoptere islamiske love, og fra denne enstemmighed er udledt de velkendte principper: Imamens ordre afgør uenigheden, og Imamens ordre implementeres, og Imamen kan fremsætte lige så mange løsninger, som (antallet af) problemer, der måtte opstå. 16. Hvad består den Islamiske Stats Struktur af? Den Islamiske Stats struktur er som følgende: En Khalifah Delegerede Assistenter Udøvende Assistenter Amir for Jihad (hæren) Wulaa (Guvernører) Mahkamat ul-madhalim (højesteret og klagedomstol) Det Administrative System Ummah-rådet (صلى االله عليه وسلم) Sunnah, fordi han (صلى االله عليه وسلم) Disse komponenter er taget fra Allahs Sendebuds byggede statens struktur, og han االله عليه وسلم) (صلى var statens leder, og han االله عليه وسلم) (صلى beordrede muslimerne til at udpege en Khalifah til dem selv (efter ham), og han االله عليه وسلم) (صلى udpegede Abu Bakr Tirmidhi: som sine assistenter, som berettet af (رضي االله عنه) og Umar ibn al-khattab (رضي االله عنه) (( وا ما وزيراي من ا هل الا رض فا بو بكر وعمر )) Og hvad angår mine to assistenter (wazirai) blandt Jordens befolkning, så er de Abu Bakr og Umar. Wazir betyder den som hjælper og ikke termen Minister, som benyttes i de vestlige demokratier. Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى udpegede ligeledes krigs- og Jihadkommandører og wulaa (guvernører) over provinserne. Han االله عليه وسلم) (صلى udpegede Mu adh som guvernør over Yemen, og han udpegede A ttab (صلى االله عليه وسلم) ibn Usayd som guvernør over Makkah efter dens erobring. Ydermere udpegede han dommere til at dømme blandt folk. Han udpegede Ali ibn Abi Talib االله عنه) (رضي som dommer i Yemen, og han sendte Rashid ibn Abdullah som dommer i klagedomstolen (Qadi al-madhalim). Hvad angår den administrative struktur, så udpegede han االله عليه وسلم) (صلى sekretærer til de offentlige myndigheder, og de fik titlen departementschef. Han االله عليه وسلم) (صلى udpegede Muayqeeb ibn Abi Fatimah som sekretær over krigsbyttet og Hudhayfah ibn al-yaman som sekretær for indsamlingen af Zakah i Hijaz. Med hensyn til Ummah-rådet, så havde Allahs Sendebud االله عليه وسلم) (صلى ikke altid en formel forsamling, men han االله عليه وسلم) (صلى plejede at tage imod råd fra muslimer. Han االله عليه وسلم) (صلى samlede dem på Uhud dagen og søgte deres råd. Og andre gange plejede han االله عليه وسلم) (صلى at kalde på bestemte personer kontinuerligt for at søge deres råd, og de var blandt lederne af deres folk (stammer). Disse inkluderede Hamzah, Abu Bakr, Umar, Ja far, Ali, Ibn Mas ud, Salman, Ammar, Hudhayfah, Abu Dharr, al-miqdad, Sa d ibn Ubadah og Sa d ibn Mu adh, og de var ligesom en forsamling, hvis råd blev søgt. صلى ( han formede også en hær, og han var dens egentlige kommandør, og (صلى االله عليه وسلم) Allahs Sendebud kampe. plejede også at udpege kommandører i nogle af hans (االله عليه وسلم 17. Er det monarkiske system et islamisk system? Det monarkiske system er ikke et islamisk system, og Islam godkender det ikke, om end kongen er overhovedet og den egentlige regent, hvilket er tilfældet i Saudi Arabien og Jordan, eller hvis monarken blot er en frontfigur, som ikke regerer, som det er tilfældet i bl.a. England, Danmark og Spanien, fordi en Khalifah er ikke blot en frontfigur, men han er derimod regenten og den ansvarlige for håndhævelsen af Allahs و تعالى) (سبحانه love på Ummahs vegne. En Khalifah tilegner sig ikke sin position på samme måde som kongerne gør. Muslimerne vælger ham derimod og giver ham bai ah. Det arvemæssige system er ikke tilladt i Islam, og en Khalifah har ikke flere privilegier end enhver anden muslimsk borger, og han er ikke hævet 8

9 سبحانه و ( Allahs over loven ligesom kongerne, som ikke kan retsforfølges, men han er derimod underlagt udfører. love og kan stilles til regnskab for enhver handling han (تعالى 18. Er det republikanske system et islamisk system? Det republikanske system er ikke et islamisk system, og Islam godkender det ikke, om end det er præsidentielt, hvilket er tilfældet i USA, eller om det er parlamentarisk, som eksempelvis i Tyskland og Danmark, fordi det republikanske system, i begge dets former, er baseret på det demokratiske system, som giver suveræniteten til folket, mens Khilafah systemet er baseret på Islams system, som giver suveræniteten til Shari ah. Altså har Ummah ikke retten til at fjerne en Khalifah, selvom den har retten til at vælge ham og stille ham til regnskab, og kun en islamisk dom kan fjerne Khalifah en, dvs. i tilfælde af at han modarbejder Shara således, at det bliver nødvendigt at fjerne ham. Myndigheden til at afgøre om en Khalifah har modarbejdet loven således, at han skal fjernes, ligger hos Mahkamat ul-madhalim, som besidder autoriteten til at fjerne ham fra Khalifah posten, på grund af Allahs و تعالى) (سبحانه afgørelse: ي ا ا يه ا ا لذ ين ا م ن وا ا ط يع وا الل ه و ا ط يع وا ال رس ول و ا و ل ي الا م ر م ن كم ف ا ن ت ن از ع ت م ف ي ش ي ء فر دوه ا لى الل ه و ال رس ول ا ن كنت م ت و م ن و ن ب الل ه و ال ي و م الا خ ر O I som har Iman! Adlyd Allah, adlyd Sendebudet, og dem som har myndigheden iblandt jer. Hvis I strides om en sag så referer den(s afgørelse) tilbage til Allah og Sendebudet, hvis I virkelig har Iman på Allah og den Sidste Dag. [MOQ 4:59] Dette betyder, at de skal overlade sagen til Allahs و تعالى) (سبحانه og Hans Sendebuds االله عليه وسلم) (صلى lov, og Mahkamat ul-madhalim repræsenterer Allahs و تعالى) (سبحانه og Hans Sendebuds االله عليه وسلم) (صلى lov, mens det i tilfældet med præsidenten i det republikanske system er folket, som har retten til at fjerne ham, fordi folket besidder suveræniteten og autoriteten. En Khalifah vælges ikke for en begrænset periode. Den eneste begrænsning på hans styre, er implementeringen af Islam. Hvis han ikke implementerer Islam, så bliver han fjernet, selv hvis dette kun er en måned efter hans udpegelse. I modsætning til dette så udpeges en republiks præsident for en begrænset periode. I det parlamentariske system er der en premierminister ved præsidentens side, og hvis der i det hele taget er en præsidenten, så er han en frontfigur uden egentlig magt, da den reelle magt ligger hos premierministeren. Khalifah en er den reelle regent, og han regerer og implementerer sine ordrer, og han har ingen ministre som styrer uafhængigt af ham. 19. Er det præsidentielle system et islamisk system? Selvom præsidenten i det præsidentielle system er den reelle regent, så har han ministre med sig, som besidder regeringsmyndighed, selvom han er deres leder og regeringens præsident. Dette står i modsætning til Khilafah systemet hvor en Khalifah regerer direkte og så har assistenter med sig. Disse assistenter har ikke ministerbeføjelser som i det demokratiske republikanske system. Khalifah en regerer som værende statens overhoved og ikke lederen af en rådgivende forsamling. Derfor er der en stor forskel mellem det republikanske system og Khilafah systemet, og derfor er det ikke tilladt at kalde den Islamiske Stat en islamisk republik, og det er heller ikke tilladt at sige, at styresystemet i Islam er republikansk eller at Islam er et republikansk system på grund af den komplette modsætning mellem de to. 20. Er det islamiske system et imperiesystem? Regionerne som styres af Islam er - skønt de er sammensat af forskellige racer og forbundet til et centralt sted - ikke styret af et imperiesystem men af et system, som modstrider imperiesystemet. Imperiesystemet behandler ikke racer ligeligt i imperiets forskellige regioner. Det tildeler imperiets centrum privilegier inden for styret, finans og økonomi. Den islamiske regeringsmåde er at skabe lighed mellem borgere i alle statens regioner. Islam giver ikkemuslimer, som besidder statsborgerskab de samme rettigheder og forpligtelser, som muslimer har. De nyder den samme retfærdighed som muslimerne og er underlagt den samme ansvarlighed som dem. Ydermere har hver eneste borger, uanset verdensanskuelse, rettigheder, som selv en muslim, der lever i udlandet, og som ikke har statsborgerskab, ikke har. Med denne lighed adskiller det islamiske system sig totalt fra imperiesystemet. Det forvandler ikke regionerne, under dets lederskab, til kolonier, områder for udnyttelse, 9

10 eller kilder til rigdom, som kanaliseres tilbage til den centrale region til egen gavn, uanset hvor langt fra hinanden de er, og uanset hvor forskellige deres racer måtte være. Det islamiske system betragter hver region som en del af staten, og borgerne nyder de samme rettigheder som dem i den centrale region. Det gør også den regerende autoritet, systemerne og lovgivningen til den samme i alle regionerne. 21. Er det føderale system et islamisk system? Styresystemet i Islam er ikke føderalt, hvor regionerne opdeles af autonomi og forenes i den generelle styring. Det er derimod et enhedssystem, hvor Marrakesh i vest betragtes som det samme som Khurasan i Øst, og al-fayoom provinsen vil være det samme som Kairo, hvis det var den islamiske hovedstad. Alle disse regioners finans vil være den samme, ligesom deres budgetter vil være ens. Midlerne benyttes ligeligt på borgernes affærer, uanset deres wilayah. For eksempel, hvis der indsamles dobbelt så mange skatter som der er udgifter i en wilayah, så vil midlerne blive brugt til at dække denne wilayahs behov, men ikke ifølge hvor meget skat der blev indsamlet. Hvis en anden wilayah giver for lidt i forhold til dens udgifter, så tages dette ikke i betragtning ved fordelingen af ressourcer, og midler fra det generelle budget vil blive brugt til at opfylde denne wilayahs behov, uanset om den har indsamlet skatter nok til dette eller ej. Således er styresystemet en enhed, og ikke en føderation. Derfor adskiller det islamiske styresystem sig fra andre kendte systemer i dets oprindelse og fundament, selv hvis nogle af aspekterne ligner nogle af deres aspekter. Desuden er det islamiske system centralt i selve ledelsen, hvor den højeste autoritet sidder ved hovedkontoret, og hvor autoriteten og magten omfatter hver eneste del af staten, uanset hvor lille eller stor den er. Det er ikke tilladt at en del af staten bliver uafhængig, uanset størrelse, og dette forebygger opløsning. Den højeste autoritet er den entitet, som udpeger hær-kommandører, wulaa (guvernører), funktionærer indenfor styret, finansmæssige og økonomiske anliggender. Khalifah en udpeger dommere i alle regionerne, samt enhver, som har forpligtelser inden for styret. Han er den, som tager sig af ledelsen over hele landet. Kilde: november

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden

Shari ah-loven for muslimernes deltagelse i det politiske liv i den vestlige verden Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden 1 Sharii ah-lloven for muslliimernes delltagellse ii det polliitiiske lliiv ii den vestlliige verden Dette

Læs mere

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer

Taqi Al-Din Al-Nabhani. (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs. publikationer TAQI AL-DIN AL-NABHANI Islams system Hizb ut-tahrir Taqi Al-Din Al-Nabhani Islams system (Nidham al-islam) Hizb ut-tahrirs publikationer 2 (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse

Indholdsfortegnelse. Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg. Side 36 og 37 Interviewe del 2. Islams udbredelse 2 Indholdsfortegnelse. Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 10 Indholdsfortegnelse Indledning Islams udbredelse Islams udspring Side 30 35 Interviewe del 1 Det dit eget valg Side 36 og 37 Interviewe del 2 Du skal

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

Statskontrol af muslimernes familieliv

Statskontrol af muslimernes familieliv 1 ث ي ي ث ي ج ي Statskontrol af muslimernes familieliv - virkeligheden bag bekæmpelse af social kontrol Hizb-ut Tahrir Skandinavien Juni 2014 ع ن س ب يل الل ف س ي نف ق ن و ا م ل ي ص دوا م و ال ذ ن ك ف

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter.

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter. OPMÆRKSOMHED: Dette er en automatisk oversættelse. For at hente den originale tekst på engelsk skal du gå til http://www.islamicinformationcenter.info/understandingislam.pdf De professionelle oversættelser

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag?

Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Bilag 1 Transskription af interview med Ramus Paludan Jamen først kunne jeg godt lige tænke mig at spørge om, hvad er din professionelle relation til politiet er, og hvad du sådan laver til hverdag? Ja,

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK

4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK 4 2006 JULI TEMA SKRIFTENS FOLK Budskabet TIDSSKRIFT FOR BIBELSTUDIUM, TROSLIV OG MISSION At bo i Skriften Autoritet, autoritær, autoritativ Værdien af et myndigt lægfolk BUDSKABET 4 2006 TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere