Budgetforslag behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 9 Budgetforslag behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse side Forligstekst budgetforlig indgået den 27. september 2013 mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader 3 Resultatopgørelse 13 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17 Anlægsprogram Takstoversigt Politiske ændringer (1. & 2. behandling) 35 Ændringsforslag fra Konservative Folkeparti 43 Fremsendelsesskrivelse 45 Resultatopgørelse 49 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 51 1

4 2

5 Forligstekst 3

6 4

7 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for Forligspartierne fremlægger et budgetforlig, som på den ene side afspejler de stramme økonomiske rammer, som kommunerne står overfor, og på den anden side udviser social ansvarlighed over for kommunens svageste borgere. Der er med forliget skabt balance i økonomien, bl.a. gennem uspecificerede sparepuljer. Forligspartierne erkender, at det er en fælles udfordring, der skal løses af det nye byråd, så snart dette er tiltrådt. De økonomiske udfordringer Forligspartierne kan konstatere, at det økonomiske udgangspunkt for årets budgetlægning har været særdeles vanskeligt. Særligt kan følgende 3 forhold fremhæves: Bloktilskuddet til kommunen forventes reduceret med 25 mio. kr. fra 2015 og frem Udgiftspresset på serviceområderne stiger med 25 mio. kr. årligt bl.a. som følge af den demografiske sammensætning Der skal i 2014 betales et ekstraordinært afdrag vedr. Videnparken Til årets budgetlægning har Direktionen udarbejdet et forslag til ny budgetstrategi for kommunen. Strategien har som målsætning at gøre økonomien mere robust, styrke kassebeholdningen samt skabe et råderum til investeringer i udviklingen af Fredericia kommune. Forligspartierne anerkender budgetstrategien men må samtidig erkende, at det ikke er lykkedes at leve op til samtlige målsætninger i strategien. Det nye Byråd skal med andre ord arbejde videre med realiseringen heraf. Investeringer i Fredericia C Forligspartierne anser Fredericia C som det vigtigste byudviklingsprojekt i nyere tid. I budgetforliget er der ikke afsat penge til investeringer i udviklingen af området, men forligspartierne har forudsat, at etableringen af kanaler og renoveringen af havnekajen ved den tidligere værftsgrund påbegyndes, i takt med, at finansieringen skaffes. Det er planen, at projektet påbegyndes i Folkeskoleområdet Folkeskoleområdet har fyldt meget i årets budgetforhandlinger, hvilket kun er naturligt set i lyset af den besluttede folkeskolereform. Forligspartierne er enige om, at besparelsen på 10 klasses skolen halveres, ligesom der ikke spares på SFO. Derudover er der indlagt en pulje på årligt kr. til efteruddannelse (rotationsprojekt) af lærere og pædagoger. Forligspartierne har fundet penge til opførelse af en multihal ved Kirstinebjergskolen i De sparede lockoutmidler anvendes på skoleområdet til udvikling og efteruddannelse. Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre midler til implementering af skolereformen i alt 5,597 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at besparelserne på specialområdet ikke gennemføres. 5

8 Småbørns- og klubområdet Forligspartierne er enige om at besparelsen på den ændrede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne samt de 5 % besparelse på specialområdet ikke gennemføres, og at der årligt afsættes kr. til efteruddannelse af pædagoger (rotationsprojekt). På klubområdet reduceres besparelsen med 50 % i 2014 og Forældrekurser Forligspartierne er enige om, at der afsættes kr. til et pilotprojekt i 2014, hvor gangs fødende familier tilbydes forældrekurser. Voksenservice Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. Byrådet vedtog i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men forligspartierne må imidlertid konstatere, at det ikke er lykkedes at komme i mål med overholdelsen af de økonomiske rammer. Voksenservice havde ved udgangen af 2012 et akkumuleret merforbrug på 18,5 mio. kr. Med udgangen af 2013 forventes dette at være steget til 43,0 mio. kr. De økonomiske udfordringer udgør 20 mio. kr. i 2014 stigende til 32 mio. kr. i Forligspartierne er enige om, at Voksenservices budget hæves med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere er der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. kr. Spareforslagene fremgår som bilag 1 til forligsteksten. Den gamle gæld fra 2012 på 18,5 mio. kr. eftergives. Merforbruget i indeværende år indgår i Spar/lån, men der er afdragsfrihed for gælden frem til Forligspartierne er endvidere enige om at iværksætte en analyse af ProAktiv i 2014, idet Proaktiv og A-Huset prioriteres som væsentlige udviklingselementer i politikken på voksenområdet. Derudover ønsker forligspartierne en handleplan for overgangen fra børne- til voksenområdet. Forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes med udvikling og tiltag, der kan bidrage til fortsat god og effektiv opgaveløsning på voksenområdet. Plejen Plejen rammes ikke af besparelser fra sparekataloget. Til gengæld har forligspartierne forudsat, at mængdereguleringen til området kan reduceres med 1 mio. kr. årligt som følge af forventning om sund aldring. Endvidere er den private vikarkonto reduceret med 0,5 mio. kr. årligt. Udviklingsplan for biblioteket Forligspartierne er enige om, at der i 2014 skal udarbejdes en strategi- og udviklingsplan for kommunens bibliotek. 6

9 Borgerrådgiver Forligspartierne ønsker at styrke borgerbetjeningen ved ansættelse af borgerrådgiver. Borgerrådgiveren får til opgave at hjælpe borgeren med at navigere i det kommunale system og skal forhindre, at sagsbehandlingen kompliceres unødigt. Det er forligspartiernes forventning, at en borgerrådgiver både vil skabe øget service for kommunens borgere, samtidig med at sagsbehandlingen effektiviseres. Natursti ved Trelde Næs Forligspartierne ønsker at etablere en natursti for cyklister og vandrere langs kysten ved Trelde Næs. Projektet tænkes gennemført af ledige, frivillige, seniorjobbere og erhverv. Projektet giver Fredericias borgere adgang til områdets flotte natur og kan samtidig være med til at tiltrække turister til området. Der søges derudover om ekstern finansiering til gennemførelse af projektet. Ren by Vi gør en forskel Forligspartierne er enige om, at tilføre yderligere midler til renholdelse af Fredericia midtby samt indfaldsvejene. Et nyt servicekorps dedikeres udelukkende til dette formål. Cykelstier Forligspartierne har valgt at prioritere, at der afsættes i alt 8 mio. kr. til cykelstier fra Cykelstierne skal være med til at udbrede cyklismen og dermed gavne den enkeltes sundhed og miljøet generelt. Forligspartierne er enige om, at puljen til cykelstier øges til 18 mio.kr i takt med at indtægterne fra salg af jord muliggør dette. Kollektiv trafik Forligspartierne har i 2014 afsat kr. til udvikling af busdriften i Fredericia kommune. Beløbet skal sikre at beslutningsgrundlaget ved indførelsen af nye busruter i 2015 sker efter en grundig høringsfase hvor borgere, chauffører og andre interessenter inddrages. Forligspartierne ønsker planen koordineret med ruterne i Middelfart Kommune med særlig fokus på uddannelsesinstitutionerne i Erritsøområdet. Målrettet indsats på familieområdet Forligspartierne ønsker at målrette indsatsen på familieområdet. Indsatsen er nærmere beskrevet i bilag 2 til forligsteksten. Bedre Borgerservice Forligspartierne er enige om at god borgerdialog er forudsætningen for at skabe resultater og udnytte ressourcerne effektivt, i sær når det gælder arbejdet med sårbare borgere. Derfor investeres der kr. i til en fremadrettet udvikling af borgerdialog mellem Jobcentres og dets brugere. Besparelser Som nævnt indledningsvist, har det økonomiske udgangspunkt til årets budgetlægning været særdeles vanskeligt. Forligspartierne har derfor ikke kunne undgå, at arbejde med besparelser i forliget. Indarbejdede spareforslag fremgår af oversigten Politiske ændringer. 7

10 Besparelserne kan sammenfattes som følger: Mio. kr Indsats på arbejdsmarkedsområdet -8,0-13,0-20,0-24,0 Konkrete spareforslag fra sparekatalog -20,8-12,8-18,9-20,3 Konkrete nye spareforslag -1,8-4,3-5,3-5,3 Reduceret prisfremskrivning -5,9-5,7-5,7-5,6 Uspecificeret sparepulje -13,6-44,0-45,6-46,1 I alt -50,1-79,8-95,5-101,3 I det følgende er der nærmere redegjort for udvalgte besparelser: Reduktion af administrative udgifter og chefstillinger Fredericia Kommune har administrationsudgifter, der overstiger udgifterne i sammenlignelige kommuner. Forligspartierne forudser, at der også i 2015 og frem vil være pres på serviceudgifterne. Derfor har forligsparterne lagt yderligere 2 mio. kr. ind i besparelser på administration og ledelse i 2015 stigende til 3 mio. kr. fra 2016 og frem. Besparelsesforslagene skal ses i sammenhæng med, at der allerede ved 1. behandlingen var indarbejdet besparelser vedr. reduktion af serviceniveau i administrationen samt nedlæggelse af chefstillinger for 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 2,0 mio. kr. i Prisfremskrivning med halv virkning Budgetterne fremskrives normalt med prisfremskrivningsprocenter anbefalet af KL. Set i lyset af den økonomiske situation har forligspartierne valgt at halvere prisfremskrivningsprocenterne. I praksis bliver besparelsen udmøntet i form af puljer på det enkelte udvalg, som herefter får ansvaret for den konkrete udmøntning. Uspecificeret besparelsespulje På trods af omfattende besparelser på de kommunale serviceområder, har det ikke været muligt at skabe balance i økonomien. Forligspartierne har derfor valgt, at afsætte en uspecificeret besparelsespulje på 13,6 mio. kr. i 2014 stigende til 46,1 mio. kr. i Forligspartierne anmoder Direktionen om umiddelbart efter budgetvedtagelsen at påbegynde arbejdet med udmøntningen af puljen, sådan at det nye Byråd kan tage fat på opgaven i det nye år. 8

11 Fredericia den 27. september

12 Bilag 1 Besparelser på Voksenservice Mio. kr Omstrukturering med nedlæggelse af lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Omstrukturering med nedlæggelse af yderlige 1 lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Nedlæggelse af leder/medarbejderstilling i misbrugspsykiatri opgaver -0,440-0,440-0,440-0,440 Gennemgang af dyre enkeltsager -3,400-3,400-3,400-3,400 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,180-0,180-0,180-0,180 Ændrede kvalitetsstandarder på 85 ydelser -1,950-1,950-1,950-1,950 Nedlæggelse af medarbejderstilling, Stofmisbrug (Vakant) -0,420-0,420-0,420-0,420 Øget indtjening - mellemkommunal betalinger -0,200-0,200-0,200-0,200 Merindskrivning på Proaktiv 103-0,500-0,500-0,500-0,500 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,300-0,300-0,300-0,300 Generel nednorminering af Kobbelgården -0,875-0,875-0,875-0,875 Overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet -0,850-0,850-0,850-0,850 I alt økonomisk handleplan Voksenservice (Besparelse) -10,015-10,015-10,015-10,015 10

13 Bilag 2 Målrettet indsats på familieområdet Forligsparteierne ønsker at fortsætte den målrettede indsats på familieområdet, som beskrevet nedenfor: Indsatserne har været målrettet de grupper som havde behov og ikke alle grupper. Derfor har Familie- og Børnesundhed målrettet forældrekurserne mod unge mødre som skulle lære at være forældre og ikke mod alle dem, som sagtens kan finde ud af det. Familie- og Børnesundhed har på nuværende tidspunkt iværksat projekter for tilsammen 19 mio. kr. som finansieres af eksterne midler. De eksterne midler udløber i 2014 og 15. Forligspartierne ønsker at implementere og forankre disse projekter i den kommunale organisation. Projekterne er: ALAVU (at lære at være unge) som vi har fået kr. til over 4 år Fritidspas som vi har fået kr til over 4 år Vejen til uddannelse som vi har fået kr. til over 4 år Unge mødre som vi har fået 3 mio. kr. til over 4 år Derudover planlægger Familie- og Børnesundhed at iværksætte en række nye tiltag for at være med til at finansiere de besparelser, som skal ske på andre områder fx de store besparelser på arbejdsmarkedsområdet: Familieorienteret misbrugsbehandling Et skilsmisseprojekt Øget behandlingstilbud til unge misbrugere KKP medarbejdere til familieafdelingen og rehabilitering af forældre for at spare penge på sygedagpenge og det øvrige arbejdsmarked. Til implementering af alle disse projekter regner afdelingen med en investering på ca. 4,2 mio. kr., som kan finansieres indenfor budgettet. Besparelsen bliver dels de 3,5 mio. kr. i årlig besparelse, som allerede er en del af budgettet fra 2016 samt en del af de besparelser, der er meldt ind fra Arbejdsmarkedsafdelingen. Udover dette bliver der i 2014 og frem udgifter til de reformer som er vedtaget. Det gælder: Tilsynsreformen ca. 1 mio. kr. DUBO 0,5 mio. kr. Overgrebspakke 0,5 mio. kr. Også disse opgaver kan løses indenfor budgettet. 11

14 12

15 Resultatopgørelse Budgetforlig 13

16 14

17 Forlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader Budgetforslag - budget Resultatopgørelse - mio. kr I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,0 Serviceudgifter 2.047, , , , , ,1 Øvrige driftsudgifter 972,4 988, , , ,8 999,7 Renter 22,8 20,9 21,6 20,1 85,4 21,4 Resultat af ordinær drift -138,4-105,0-131,6-144,3-519,2-129,8 Anlæg 49,6 36,8 48,7 63,9 199,0 49,8 Resultat af det skattefinansierede område -88,8-68,1-82,9-80,4-320,2-80,1 Jordforsyning / Danmark C 4,6 16,7 2,6 1,6 25,5 6,4 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 1,4 4,3 8,1-12,6 1,2 0,3 Resultat før finansielle poster -82,8-47,1-72,2-91,4-293,5-73,4 Låneoptagelse -48,7-2,3-2,3-2,3-55,6-13,9 Afdrag på lån 109,6 80,0 77,1 73,8 340,5 85,1 Resultat i alt -21,9 30,6 2,6-19,9-8,6-2,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning I alt G.snit Likvide aktiver primo -114,7-68,2-96,1-89, ,2 Drift, anlæg og finansielle poster 21,9-30,6-2,6 19,9-2,2 Øvrige finansforskydninger 24,6 2,7 8,9 0,6-9,2 Likvide aktiver ultimo -68,2-96,1-89,8-69, ,9 Likvide aktiver deponeret 1,9 0,0 0,0 13,8-3,9 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 113,0 115,0 119,0-117,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo I alt G.snit Langfristet gæld , ,5-925,7-854, ,7 - Heraf skattegæld -742,4-673,5-606,7-542, ,2 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -335,8-327,0-319,0-311, ,4 Mellemværende brugerfinansieret område -13,8-10,6-3,7-17, ,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Serviceudgifter - KL s sigtepunkt I alt G.snit Serviceudgifter - "rammeudmelding" 2.043,7 - - (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 15

18 16

19 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17

20 18

21 Serviceudgifter Mio. kr Arbejdsmarkedsområdet Investering i bedre borgerservice 0,500 Beredskabskommissionen Yderligere besparelse som følge af fusion -0,500-0,500-0,500 Børne- og Ungdomsudvalget 5% på specialområdet dagtilbud bortfalder 0,155 0,750 0,750 0,750 Reduktion af budget på specialområdet skoler 0,090 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Ændret fordeling mellem pædagoger og 0,593 1,185 1,185 1,185 medhjælpere i daginstitutioner bortfalder Omlægning af ungeområdet, klubtilbud - besparelse 0,500 0,500 reduceres i 2014 og 2015 Pulje til skolereform 0,397 1,200 2,200 1,800 Pulje til udvikling og efteruddannelse i folkeskolen 2,000 3,100 3,100 3,100 Notrmering i SFO reduceres ikke 0,275 0,661 0,661 0,661 Takst vedr. 10 ende reduceres med halv virkning 0,085 0,205 0,205 0,205 Efteruddannelse af lærere og pædagoger 0,632 0,632 0,632 0,632 (rotationsprojekt) Generel kompetenceudvikling skolereform 0,632 0,632 0,632 Forældrekursus pilotprojekt 0,250 Efteruddannelse af pædagoger på småbørnsområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 Kultur- og Fritidsudvalget Øget tilskud til Den Kreative Skole 0,200 0,200 0,200 0,200 De orange haller øget driftstilskud 0,100 Reduktion af den historiske Miniby gennemføres ikke 0,500 0,500 0,500 0,500 Socialudvalget Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Rengøring hver 3. uge - besparelse gennemføres ikke 0,970 1,940 1,940 1,940 Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Antallet af dagcentre reduceres ikke 0,500 1,000 1,000 1,000 Øgede midler til Voksenservice 10,000 10,000 10,000 10,000 Reduktion af mængderegulering Pleje -1,000-1,000-1,000-1,000 Reduktion af konto for private vikarer -0,500-0,500-0,500-0,500 19

22 Mio. kr Teknisk Udvalg Udvidelse af betalingsparkering gennemføres ikke 0,450 0,450 0,450 0,450 Vintervedligeholdelse - budget reduceres -0,300-0,300-0,300-0,300 Natursti til Trelde 0,450 0,450 Analyse af den kollektive trafik 0,500 Servicekorps til renholdelse af indre by og indfaldsveje 1,100 1,100 1,100 1,100 Sundhedsudvalget Serviceniveau genoptræning bibeholdes 0,122 0,244 0,244 0,244 Nedjustering af pulje til styrkelse af indsats for borgere med kronisk sygdom medtages ikke 0,250 0,250 0,250 0,250 Nedlæggelse af Seniorkurser medtages ikke 0,079 0,118 0,118 0,118 Udvidet straks service på hjælpemiddel & kommunikation medtages ikke 0,100 0,100 0,100 0,100 Økonomiudvalget Reduktion af vederlag til byråd gennemføres ikke 0,425 0,425 0,425 0,425 Reduktion af vederlag til valgtilforordnede 0,215 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Kørselsgodtgørelse til lav takst gennemføres ikke 0,350 0,350 0,350 0,350 Ansættelse af borgerrådgiver 0,500 0,500 0,500 0,500 Yderligere reduktion af administrative udgifter og -2,000-3,000-3,000 chefstillinger Prisfremskrivning gennemføres med halv virkning i -5,850-5,700-5,650-5, Den uspecificerede pulje hæves -3,600-8,000-9,550-10,100 I alt (pristalsfremskrevet) 13,262 14,006 12,176 10,963 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 20

23 Anlæg Mio. kr Teknisk Udvalg Anlægstilskud til haltage finansieres af -2,216 kvalitetsfondspuljen Reduktion af kvalitetsfondspuljen -6,000 Midler til cykelstier 2,000 2,000 4,000 Kultur- og Fritidsudvalget Hal ved Kirstinebjergsskolen 12,000 Anlægstilskud - Erritsøhallen renovering af tag 0,322 Anlægstilskud - Bøgeskovhallen renovering af tag 1,894 Økonomiudvalget Investeringer på Fredericia C gennemføres med -4,000-17,000-3,000-2,000 ekstern finansiering Salg af produktionsskolen -5,000 I alt (pristalsfremskrevet) -3,000-15,255-1,034 2,104 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 21

24 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter Tilskud til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform -0,632-1,264-1,264-1,264 I alt -0,632-1,264-1,264-1,264 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 22

25 Anlægsprogram

26 24

27 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Samlet anlæg i alt Skattefinansieret område Teknisk Udvalg Korrigeret budget 2013 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA Dronningens Bastion, aktivitetsområde -341 XA Øvrige Kvalitetsfond - renovering XA Byfornyelse, Vendersgade XA Køretøjer - busser XA Cykelprojekter XA Udskiftning ventilation daginstitutioner XA Othello, henlæggelsesmidler XA Sjællandsgade, henlæggelsesmidler XA Stævnhøj, henlæggelsesmidler XA Asfaltprojekter XA Elbo-Køkkenet, henlæggelsesmidler XA Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje XA Gadebelysning - renovering/optimering XA Byfornyelse, konsulentbistand XA Helhedsplaner for lokalsamfund XA PCB screening af kommunale ejendomme 605 XA Renovering af bygninger (ekskl. Kvalitetsfond) XA Byfornyelse, pulje XA Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger XA Sikring af brobygværker XA Renovering af fortove XA Ekstraord. udvendig bygningsvedl. Skoler XA Kollektiv trafik, læskure/standere 550 XA Fa. Idrætscenter - energirenovering XA Renovering af normalklasser XA Køretøjer Entreprenørgården XA Cykelsti Bredstrupvej 25 XA Renovering af Bülows Plads 182 XA Byfornyelse, Vendersgade XA Byfornyelse, Norgesgade XA Byfornyelse, Prinsessegade 31 7 XA Ydre Ringvej - færdiggørelse XA Nyt vejanlæg ved Stakkesvang XA Energirenovering XA Trafiksikring, Bøgeskov 500 XA Vejlbyvej (jordhotel) 494 XA Byfornyelse, Bjergegade 67a 16 XA Byfornyelse, Gothersgade 42 8 XA Byfornyelse, Prinsessegade

28 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Korrigeret budget 2013 XA Byfornyelse, Prinsessegade 65 a+b 7 XA Byfornyelse, Bøgeskovvej XA Byfornyelse, Oldenborggade XA Byfornyelse, Bjergegade 8 24 Budget 2014 XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse 75 XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentydelser 25 XA Ombygninger XA Pulje til flytteudgifter Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 XA xx Midler til cykelstier Miljøudvalget XA Etablering af badebro i Skærbæk 122 XA Publikumsfaciliteter 46 XA Naturplan XA Vandløb - restaureringsprojekter 540 Beredskabskommissionen XA Køretøjer - Brandvæsenet XA Nyt radiosystem - SINE 552 XA Udskiftning af busser Børne- og Ungdomsudvalget XA Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg XA Udskiftning af udstyr i skoleklinikk XA Pulje til opretholdelse pasningsgaranti XA Netværk og skærme til daginstitution XA Legepladser, skolegårde og udearealer XA Skolerenovering 782 XA Indv. vedligehold - Ullerup Bæk Skolen XA Ny skolestruktur XA Skolernes netværk/accesspoints XA Indv. vedligehold. - Kirstinebjergskolen XA Indv. vedligehold. - Erritsø Fællesskole XA Indv. vedligehold. - Fjordbakkeskolen XA Indv. vedligehold ende XA Indv. vedl. - Ryttergrøftvejens Skole XA Renovering af Gasværksgrunden 600 XA Genopretning Klokkefrøen 564 XA Køkkener i daginst. ifm. madordning 280 XA Ombygning af Arken 28 XA Renovering daginstitutioner og klubber 60 XA Legeplads Korskærparken 2 XA Midlertidig genhusning Klokkefrøen 736 XA Køb af ipads

29 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret budget 2013 XA Reparation af Landsoldaten Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA Vedligeholdelse idræts- og svømmehal XA Samarbejde om kunststofbane XA Depotgården 730 XA Renovering af Madsby Legepark 376 XA Fa. Idrætscenter - udsk. af gulv i hal XA Klimaskærme idrætsfaciliteter XA xx Hal ved Kirstinebjergskolen XA xx XA xx Socialudvalget Anlægstilskud - Erritsøhallen, renovering af tag Anlægstilskud - Bøgeskovhallen, renovering af tag XA Bofællesskab Autister, servicearealer 25 XA Udskiftning af PC'er, Plejen XA Teknologipuljen XA Udskiftning af Plejens PDA'er XA Bofællesskab Thygesminde Alle, 665 servicearealer XA Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig XA Ombygning Voksen Handicap, ungeområdet XA Skærmet enhed Proaktiv 270 XA Udviklingspulje specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst XA Bofællesskab Autister, boligdel 132 XA Cykelskur 250 XA Dagcenter møbler Sundhedsudvalget XA Udviklingspulje sundhedshus Erhverv, Innovation og Strategiudvalget XA Projektpulje EIS 276 XA Markedsføring 285 XA Ny erhvervspolitik 573 Økonomiudvalget XA Salg af kommunale bygninger, pulje XA Udskiftning af IT til Byrådet 85 XA Digitalisering, byggesagsbeh XA Indscanning af byggesagsarkiv XA IT-investeringer XA Vandsikring og kamera 421 XA FOT - kortlægning 75 XA Salg af I. P. Schmidt

30 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Korrigeret budget 2013 Budget 2014 XA Salg af Købmagergades skole XA xx Salg af Produktionsskolen Jordforsyning Teknisk Udvalg Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA BM af boligomr. øst for Bredstrupvej XA BM i Pjedsted Sivvænget 251 XA BM af areal ved Skærbækvej 104 XA Strategi for mere attraktiv by 538 XA BM erhvervsområde Børup 650 Økonomiudvalget XA BM af boligområde øst for Bredstrupvej XA Salg af små ubebyggede arealer 100 XA FredericiaC XA Vendersgade 35, køb/salg mv XA BM i Pjedsted - Sivvænget 100 Brugerfinansieret område Miljøudvalget XA Udvidelse og ændring af genbrugspladser -151 XA Indkøb af 1 stk. ballepresser XA Køb af fejemaskine 497 XA Køb af gravemaskine 497 XA Tilpasning af EU-deponikrav XA Køb af gummiged XA Flytning af genbrugspladsen Industrivej XA REnescience XA Anskaffelse af indsamlingsbiler XA Flytning af Genbrugscentret XA Containere XA Køb af gummiged 996 Danmark C Erhverv, Innovation og Strategiudvalget XA Sportsmarkedsføring Økonomiudvalget XA Realisering DanmarkC, salg erhvervsj XA Dronningens Kvarter (E4) XA Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC XA Prins Georgs Kvarter (E2) 66 28

31 Takstoversigt 29

32 30

33 Takstoversigt - Budget alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - Budget Budget % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 0,0 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88 0,88 0,0 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille 0 / 00 26,00 26,00 0,0 Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0 / 00 7,20 7,20 0,0 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0 / 00 8,70 8,70 0,0 Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier) 0 / 00 8,75 8,75 0,0 Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien) 0 / 00 0,037 0,037 0,0 Miljøområdet: Jordforurening: Administrationsgebyr pr. ejendom kr. **) **) Taksten afventer svar fra Miljøministeriet om beregningsmetoden. Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven kr. *) Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time. *) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside Renovationsområdet: Bortskaffelse af affald: 60 liter beholder kr , ,88 0,0 90 liter beholder kr , ,85 0,0 140 liter / 120 liter beholder kr , ,25 0,0 190 liter beholder kr , ,50 0,0 Lejligheder kr , ,97 0,0 Grønt affald, afhentning kr. 841,37 841,37 0,0 Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00 250,00 0,0 31

Forlig om budget 2014-2017

Forlig om budget 2014-2017 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget 2014-2017 Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for

Læs mere

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i %

Budget Budget Ændr. - alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - 2009 2010 i % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,86 0,88 2,3 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre Dansk Folkeparti Konservative Folkeparti Borgergruppen Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Borgergruppen har den 3. oktober

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget

Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 9 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

BUDGETFORSLAG til 1.-behandling

BUDGETFORSLAG til 1.-behandling Høringshæfte Borgmesterens BUDGETFORSLAG til 1.-behandling 2017-2020 FREDERICIA KOMMUNE 22. august 2016 Økonomi og Personale Borgmesterens budgetforslag i høring Økonomiudvalget i Fredericia Kommune har

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015 Godkendelsesstatus Spar/Lån S/L 0 0 Skattefinansieret område Driftsudgifter By- og Teknikudvalget By og teknik Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri mv. Rottebekæmpelse Spar/lån

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015. Regnskabsresultat Det skattefinansierede område 2015 har i årets begyndelse været præget af en optøning af lavkonjunkturen. Der har været en stigende interesse for at bosætte sig på Fanø, hvilket har afspejlet

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale

Budgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

8. januar 2016. Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 8. januar 2016 Takstoversigt 2016 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt:

Fakta: Alle 41 forslag kan læses på efterfølgende sider. Kontakt: Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2015 Radikale Venstre har fremsendt 41 ændringsforslag til budget 2015 under følgende 4 overskrifter: 1) Prioritering af kommunal service frem for anlægsprojekter

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. oktober 2016 E-mail: okonomi@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-16 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 samt vejledende budgetoverslag for årene 2018-2020 Resultatoversigt

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Struer Kommune - budget 2016-2019

Struer Kommune - budget 2016-2019 Drift: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget: Feriefonden Budget til Feriefondens møder/forplejning mv. nulstilles, og fremover skal Feriefonden selv finansierer disse udgifter. Tillidsrepræsentanter TR-tillæg

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning

19/09/ Resultatopgørelse, budget Udvikling i gennemsnitlig kassebeholdning Resultatopgørelse, budget 217-2 Mio. kr. Skatter Tilskud og udligning Tekniske korrektioner, skatter og tilskud Ændringer skatter og tilskud Drift Serviceudgifter Pris og lønpulje, serviceudgifter Tekniske

Læs mere

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017

Budget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2016 og overslagsårene 2017-19 Partierne Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har den 10. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2016 samt overslagsårene

Læs mere