Budgetforslag behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 9 Budgetforslag behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse side Forligstekst budgetforlig indgået den 27. september 2013 mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader 3 Resultatopgørelse 13 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17 Anlægsprogram Takstoversigt Politiske ændringer (1. & 2. behandling) 35 Ændringsforslag fra Konservative Folkeparti 43 Fremsendelsesskrivelse 45 Resultatopgørelse 49 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 51 1

4 2

5 Forligstekst 3

6 4

7 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for Forligspartierne fremlægger et budgetforlig, som på den ene side afspejler de stramme økonomiske rammer, som kommunerne står overfor, og på den anden side udviser social ansvarlighed over for kommunens svageste borgere. Der er med forliget skabt balance i økonomien, bl.a. gennem uspecificerede sparepuljer. Forligspartierne erkender, at det er en fælles udfordring, der skal løses af det nye byråd, så snart dette er tiltrådt. De økonomiske udfordringer Forligspartierne kan konstatere, at det økonomiske udgangspunkt for årets budgetlægning har været særdeles vanskeligt. Særligt kan følgende 3 forhold fremhæves: Bloktilskuddet til kommunen forventes reduceret med 25 mio. kr. fra 2015 og frem Udgiftspresset på serviceområderne stiger med 25 mio. kr. årligt bl.a. som følge af den demografiske sammensætning Der skal i 2014 betales et ekstraordinært afdrag vedr. Videnparken Til årets budgetlægning har Direktionen udarbejdet et forslag til ny budgetstrategi for kommunen. Strategien har som målsætning at gøre økonomien mere robust, styrke kassebeholdningen samt skabe et råderum til investeringer i udviklingen af Fredericia kommune. Forligspartierne anerkender budgetstrategien men må samtidig erkende, at det ikke er lykkedes at leve op til samtlige målsætninger i strategien. Det nye Byråd skal med andre ord arbejde videre med realiseringen heraf. Investeringer i Fredericia C Forligspartierne anser Fredericia C som det vigtigste byudviklingsprojekt i nyere tid. I budgetforliget er der ikke afsat penge til investeringer i udviklingen af området, men forligspartierne har forudsat, at etableringen af kanaler og renoveringen af havnekajen ved den tidligere værftsgrund påbegyndes, i takt med, at finansieringen skaffes. Det er planen, at projektet påbegyndes i Folkeskoleområdet Folkeskoleområdet har fyldt meget i årets budgetforhandlinger, hvilket kun er naturligt set i lyset af den besluttede folkeskolereform. Forligspartierne er enige om, at besparelsen på 10 klasses skolen halveres, ligesom der ikke spares på SFO. Derudover er der indlagt en pulje på årligt kr. til efteruddannelse (rotationsprojekt) af lærere og pædagoger. Forligspartierne har fundet penge til opførelse af en multihal ved Kirstinebjergskolen i De sparede lockoutmidler anvendes på skoleområdet til udvikling og efteruddannelse. Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre midler til implementering af skolereformen i alt 5,597 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at besparelserne på specialområdet ikke gennemføres. 5

8 Småbørns- og klubområdet Forligspartierne er enige om at besparelsen på den ændrede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne samt de 5 % besparelse på specialområdet ikke gennemføres, og at der årligt afsættes kr. til efteruddannelse af pædagoger (rotationsprojekt). På klubområdet reduceres besparelsen med 50 % i 2014 og Forældrekurser Forligspartierne er enige om, at der afsættes kr. til et pilotprojekt i 2014, hvor gangs fødende familier tilbydes forældrekurser. Voksenservice Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. Byrådet vedtog i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men forligspartierne må imidlertid konstatere, at det ikke er lykkedes at komme i mål med overholdelsen af de økonomiske rammer. Voksenservice havde ved udgangen af 2012 et akkumuleret merforbrug på 18,5 mio. kr. Med udgangen af 2013 forventes dette at være steget til 43,0 mio. kr. De økonomiske udfordringer udgør 20 mio. kr. i 2014 stigende til 32 mio. kr. i Forligspartierne er enige om, at Voksenservices budget hæves med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere er der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. kr. Spareforslagene fremgår som bilag 1 til forligsteksten. Den gamle gæld fra 2012 på 18,5 mio. kr. eftergives. Merforbruget i indeværende år indgår i Spar/lån, men der er afdragsfrihed for gælden frem til Forligspartierne er endvidere enige om at iværksætte en analyse af ProAktiv i 2014, idet Proaktiv og A-Huset prioriteres som væsentlige udviklingselementer i politikken på voksenområdet. Derudover ønsker forligspartierne en handleplan for overgangen fra børne- til voksenområdet. Forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes med udvikling og tiltag, der kan bidrage til fortsat god og effektiv opgaveløsning på voksenområdet. Plejen Plejen rammes ikke af besparelser fra sparekataloget. Til gengæld har forligspartierne forudsat, at mængdereguleringen til området kan reduceres med 1 mio. kr. årligt som følge af forventning om sund aldring. Endvidere er den private vikarkonto reduceret med 0,5 mio. kr. årligt. Udviklingsplan for biblioteket Forligspartierne er enige om, at der i 2014 skal udarbejdes en strategi- og udviklingsplan for kommunens bibliotek. 6

9 Borgerrådgiver Forligspartierne ønsker at styrke borgerbetjeningen ved ansættelse af borgerrådgiver. Borgerrådgiveren får til opgave at hjælpe borgeren med at navigere i det kommunale system og skal forhindre, at sagsbehandlingen kompliceres unødigt. Det er forligspartiernes forventning, at en borgerrådgiver både vil skabe øget service for kommunens borgere, samtidig med at sagsbehandlingen effektiviseres. Natursti ved Trelde Næs Forligspartierne ønsker at etablere en natursti for cyklister og vandrere langs kysten ved Trelde Næs. Projektet tænkes gennemført af ledige, frivillige, seniorjobbere og erhverv. Projektet giver Fredericias borgere adgang til områdets flotte natur og kan samtidig være med til at tiltrække turister til området. Der søges derudover om ekstern finansiering til gennemførelse af projektet. Ren by Vi gør en forskel Forligspartierne er enige om, at tilføre yderligere midler til renholdelse af Fredericia midtby samt indfaldsvejene. Et nyt servicekorps dedikeres udelukkende til dette formål. Cykelstier Forligspartierne har valgt at prioritere, at der afsættes i alt 8 mio. kr. til cykelstier fra Cykelstierne skal være med til at udbrede cyklismen og dermed gavne den enkeltes sundhed og miljøet generelt. Forligspartierne er enige om, at puljen til cykelstier øges til 18 mio.kr i takt med at indtægterne fra salg af jord muliggør dette. Kollektiv trafik Forligspartierne har i 2014 afsat kr. til udvikling af busdriften i Fredericia kommune. Beløbet skal sikre at beslutningsgrundlaget ved indførelsen af nye busruter i 2015 sker efter en grundig høringsfase hvor borgere, chauffører og andre interessenter inddrages. Forligspartierne ønsker planen koordineret med ruterne i Middelfart Kommune med særlig fokus på uddannelsesinstitutionerne i Erritsøområdet. Målrettet indsats på familieområdet Forligspartierne ønsker at målrette indsatsen på familieområdet. Indsatsen er nærmere beskrevet i bilag 2 til forligsteksten. Bedre Borgerservice Forligspartierne er enige om at god borgerdialog er forudsætningen for at skabe resultater og udnytte ressourcerne effektivt, i sær når det gælder arbejdet med sårbare borgere. Derfor investeres der kr. i til en fremadrettet udvikling af borgerdialog mellem Jobcentres og dets brugere. Besparelser Som nævnt indledningsvist, har det økonomiske udgangspunkt til årets budgetlægning været særdeles vanskeligt. Forligspartierne har derfor ikke kunne undgå, at arbejde med besparelser i forliget. Indarbejdede spareforslag fremgår af oversigten Politiske ændringer. 7

10 Besparelserne kan sammenfattes som følger: Mio. kr Indsats på arbejdsmarkedsområdet -8,0-13,0-20,0-24,0 Konkrete spareforslag fra sparekatalog -20,8-12,8-18,9-20,3 Konkrete nye spareforslag -1,8-4,3-5,3-5,3 Reduceret prisfremskrivning -5,9-5,7-5,7-5,6 Uspecificeret sparepulje -13,6-44,0-45,6-46,1 I alt -50,1-79,8-95,5-101,3 I det følgende er der nærmere redegjort for udvalgte besparelser: Reduktion af administrative udgifter og chefstillinger Fredericia Kommune har administrationsudgifter, der overstiger udgifterne i sammenlignelige kommuner. Forligspartierne forudser, at der også i 2015 og frem vil være pres på serviceudgifterne. Derfor har forligsparterne lagt yderligere 2 mio. kr. ind i besparelser på administration og ledelse i 2015 stigende til 3 mio. kr. fra 2016 og frem. Besparelsesforslagene skal ses i sammenhæng med, at der allerede ved 1. behandlingen var indarbejdet besparelser vedr. reduktion af serviceniveau i administrationen samt nedlæggelse af chefstillinger for 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 2,0 mio. kr. i Prisfremskrivning med halv virkning Budgetterne fremskrives normalt med prisfremskrivningsprocenter anbefalet af KL. Set i lyset af den økonomiske situation har forligspartierne valgt at halvere prisfremskrivningsprocenterne. I praksis bliver besparelsen udmøntet i form af puljer på det enkelte udvalg, som herefter får ansvaret for den konkrete udmøntning. Uspecificeret besparelsespulje På trods af omfattende besparelser på de kommunale serviceområder, har det ikke været muligt at skabe balance i økonomien. Forligspartierne har derfor valgt, at afsætte en uspecificeret besparelsespulje på 13,6 mio. kr. i 2014 stigende til 46,1 mio. kr. i Forligspartierne anmoder Direktionen om umiddelbart efter budgetvedtagelsen at påbegynde arbejdet med udmøntningen af puljen, sådan at det nye Byråd kan tage fat på opgaven i det nye år. 8

11 Fredericia den 27. september

12 Bilag 1 Besparelser på Voksenservice Mio. kr Omstrukturering med nedlæggelse af lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Omstrukturering med nedlæggelse af yderlige 1 lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Nedlæggelse af leder/medarbejderstilling i misbrugspsykiatri opgaver -0,440-0,440-0,440-0,440 Gennemgang af dyre enkeltsager -3,400-3,400-3,400-3,400 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,180-0,180-0,180-0,180 Ændrede kvalitetsstandarder på 85 ydelser -1,950-1,950-1,950-1,950 Nedlæggelse af medarbejderstilling, Stofmisbrug (Vakant) -0,420-0,420-0,420-0,420 Øget indtjening - mellemkommunal betalinger -0,200-0,200-0,200-0,200 Merindskrivning på Proaktiv 103-0,500-0,500-0,500-0,500 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,300-0,300-0,300-0,300 Generel nednorminering af Kobbelgården -0,875-0,875-0,875-0,875 Overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet -0,850-0,850-0,850-0,850 I alt økonomisk handleplan Voksenservice (Besparelse) -10,015-10,015-10,015-10,015 10

13 Bilag 2 Målrettet indsats på familieområdet Forligsparteierne ønsker at fortsætte den målrettede indsats på familieområdet, som beskrevet nedenfor: Indsatserne har været målrettet de grupper som havde behov og ikke alle grupper. Derfor har Familie- og Børnesundhed målrettet forældrekurserne mod unge mødre som skulle lære at være forældre og ikke mod alle dem, som sagtens kan finde ud af det. Familie- og Børnesundhed har på nuværende tidspunkt iværksat projekter for tilsammen 19 mio. kr. som finansieres af eksterne midler. De eksterne midler udløber i 2014 og 15. Forligspartierne ønsker at implementere og forankre disse projekter i den kommunale organisation. Projekterne er: ALAVU (at lære at være unge) som vi har fået kr. til over 4 år Fritidspas som vi har fået kr til over 4 år Vejen til uddannelse som vi har fået kr. til over 4 år Unge mødre som vi har fået 3 mio. kr. til over 4 år Derudover planlægger Familie- og Børnesundhed at iværksætte en række nye tiltag for at være med til at finansiere de besparelser, som skal ske på andre områder fx de store besparelser på arbejdsmarkedsområdet: Familieorienteret misbrugsbehandling Et skilsmisseprojekt Øget behandlingstilbud til unge misbrugere KKP medarbejdere til familieafdelingen og rehabilitering af forældre for at spare penge på sygedagpenge og det øvrige arbejdsmarked. Til implementering af alle disse projekter regner afdelingen med en investering på ca. 4,2 mio. kr., som kan finansieres indenfor budgettet. Besparelsen bliver dels de 3,5 mio. kr. i årlig besparelse, som allerede er en del af budgettet fra 2016 samt en del af de besparelser, der er meldt ind fra Arbejdsmarkedsafdelingen. Udover dette bliver der i 2014 og frem udgifter til de reformer som er vedtaget. Det gælder: Tilsynsreformen ca. 1 mio. kr. DUBO 0,5 mio. kr. Overgrebspakke 0,5 mio. kr. Også disse opgaver kan løses indenfor budgettet. 11

14 12

15 Resultatopgørelse Budgetforlig 13

16 14

17 Forlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader Budgetforslag - budget Resultatopgørelse - mio. kr I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,0 Serviceudgifter 2.047, , , , , ,1 Øvrige driftsudgifter 972,4 988, , , ,8 999,7 Renter 22,8 20,9 21,6 20,1 85,4 21,4 Resultat af ordinær drift -138,4-105,0-131,6-144,3-519,2-129,8 Anlæg 49,6 36,8 48,7 63,9 199,0 49,8 Resultat af det skattefinansierede område -88,8-68,1-82,9-80,4-320,2-80,1 Jordforsyning / Danmark C 4,6 16,7 2,6 1,6 25,5 6,4 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 1,4 4,3 8,1-12,6 1,2 0,3 Resultat før finansielle poster -82,8-47,1-72,2-91,4-293,5-73,4 Låneoptagelse -48,7-2,3-2,3-2,3-55,6-13,9 Afdrag på lån 109,6 80,0 77,1 73,8 340,5 85,1 Resultat i alt -21,9 30,6 2,6-19,9-8,6-2,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning I alt G.snit Likvide aktiver primo -114,7-68,2-96,1-89, ,2 Drift, anlæg og finansielle poster 21,9-30,6-2,6 19,9-2,2 Øvrige finansforskydninger 24,6 2,7 8,9 0,6-9,2 Likvide aktiver ultimo -68,2-96,1-89,8-69, ,9 Likvide aktiver deponeret 1,9 0,0 0,0 13,8-3,9 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 113,0 115,0 119,0-117,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo I alt G.snit Langfristet gæld , ,5-925,7-854, ,7 - Heraf skattegæld -742,4-673,5-606,7-542, ,2 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -335,8-327,0-319,0-311, ,4 Mellemværende brugerfinansieret område -13,8-10,6-3,7-17, ,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Serviceudgifter - KL s sigtepunkt I alt G.snit Serviceudgifter - "rammeudmelding" 2.043,7 - - (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 15

18 16

19 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17

20 18

21 Serviceudgifter Mio. kr Arbejdsmarkedsområdet Investering i bedre borgerservice 0,500 Beredskabskommissionen Yderligere besparelse som følge af fusion -0,500-0,500-0,500 Børne- og Ungdomsudvalget 5% på specialområdet dagtilbud bortfalder 0,155 0,750 0,750 0,750 Reduktion af budget på specialområdet skoler 0,090 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Ændret fordeling mellem pædagoger og 0,593 1,185 1,185 1,185 medhjælpere i daginstitutioner bortfalder Omlægning af ungeområdet, klubtilbud - besparelse 0,500 0,500 reduceres i 2014 og 2015 Pulje til skolereform 0,397 1,200 2,200 1,800 Pulje til udvikling og efteruddannelse i folkeskolen 2,000 3,100 3,100 3,100 Notrmering i SFO reduceres ikke 0,275 0,661 0,661 0,661 Takst vedr. 10 ende reduceres med halv virkning 0,085 0,205 0,205 0,205 Efteruddannelse af lærere og pædagoger 0,632 0,632 0,632 0,632 (rotationsprojekt) Generel kompetenceudvikling skolereform 0,632 0,632 0,632 Forældrekursus pilotprojekt 0,250 Efteruddannelse af pædagoger på småbørnsområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 Kultur- og Fritidsudvalget Øget tilskud til Den Kreative Skole 0,200 0,200 0,200 0,200 De orange haller øget driftstilskud 0,100 Reduktion af den historiske Miniby gennemføres ikke 0,500 0,500 0,500 0,500 Socialudvalget Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Rengøring hver 3. uge - besparelse gennemføres ikke 0,970 1,940 1,940 1,940 Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Antallet af dagcentre reduceres ikke 0,500 1,000 1,000 1,000 Øgede midler til Voksenservice 10,000 10,000 10,000 10,000 Reduktion af mængderegulering Pleje -1,000-1,000-1,000-1,000 Reduktion af konto for private vikarer -0,500-0,500-0,500-0,500 19

22 Mio. kr Teknisk Udvalg Udvidelse af betalingsparkering gennemføres ikke 0,450 0,450 0,450 0,450 Vintervedligeholdelse - budget reduceres -0,300-0,300-0,300-0,300 Natursti til Trelde 0,450 0,450 Analyse af den kollektive trafik 0,500 Servicekorps til renholdelse af indre by og indfaldsveje 1,100 1,100 1,100 1,100 Sundhedsudvalget Serviceniveau genoptræning bibeholdes 0,122 0,244 0,244 0,244 Nedjustering af pulje til styrkelse af indsats for borgere med kronisk sygdom medtages ikke 0,250 0,250 0,250 0,250 Nedlæggelse af Seniorkurser medtages ikke 0,079 0,118 0,118 0,118 Udvidet straks service på hjælpemiddel & kommunikation medtages ikke 0,100 0,100 0,100 0,100 Økonomiudvalget Reduktion af vederlag til byråd gennemføres ikke 0,425 0,425 0,425 0,425 Reduktion af vederlag til valgtilforordnede 0,215 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Kørselsgodtgørelse til lav takst gennemføres ikke 0,350 0,350 0,350 0,350 Ansættelse af borgerrådgiver 0,500 0,500 0,500 0,500 Yderligere reduktion af administrative udgifter og -2,000-3,000-3,000 chefstillinger Prisfremskrivning gennemføres med halv virkning i -5,850-5,700-5,650-5, Den uspecificerede pulje hæves -3,600-8,000-9,550-10,100 I alt (pristalsfremskrevet) 13,262 14,006 12,176 10,963 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 20

23 Anlæg Mio. kr Teknisk Udvalg Anlægstilskud til haltage finansieres af -2,216 kvalitetsfondspuljen Reduktion af kvalitetsfondspuljen -6,000 Midler til cykelstier 2,000 2,000 4,000 Kultur- og Fritidsudvalget Hal ved Kirstinebjergsskolen 12,000 Anlægstilskud - Erritsøhallen renovering af tag 0,322 Anlægstilskud - Bøgeskovhallen renovering af tag 1,894 Økonomiudvalget Investeringer på Fredericia C gennemføres med -4,000-17,000-3,000-2,000 ekstern finansiering Salg af produktionsskolen -5,000 I alt (pristalsfremskrevet) -3,000-15,255-1,034 2,104 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 21

24 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter Tilskud til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform -0,632-1,264-1,264-1,264 I alt -0,632-1,264-1,264-1,264 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 22

25 Anlægsprogram

26 24

27 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Samlet anlæg i alt Skattefinansieret område Teknisk Udvalg Korrigeret budget 2013 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA Dronningens Bastion, aktivitetsområde -341 XA Øvrige Kvalitetsfond - renovering XA Byfornyelse, Vendersgade XA Køretøjer - busser XA Cykelprojekter XA Udskiftning ventilation daginstitutioner XA Othello, henlæggelsesmidler XA Sjællandsgade, henlæggelsesmidler XA Stævnhøj, henlæggelsesmidler XA Asfaltprojekter XA Elbo-Køkkenet, henlæggelsesmidler XA Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje XA Gadebelysning - renovering/optimering XA Byfornyelse, konsulentbistand XA Helhedsplaner for lokalsamfund XA PCB screening af kommunale ejendomme 605 XA Renovering af bygninger (ekskl. Kvalitetsfond) XA Byfornyelse, pulje XA Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger XA Sikring af brobygværker XA Renovering af fortove XA Ekstraord. udvendig bygningsvedl. Skoler XA Kollektiv trafik, læskure/standere 550 XA Fa. Idrætscenter - energirenovering XA Renovering af normalklasser XA Køretøjer Entreprenørgården XA Cykelsti Bredstrupvej 25 XA Renovering af Bülows Plads 182 XA Byfornyelse, Vendersgade XA Byfornyelse, Norgesgade XA Byfornyelse, Prinsessegade 31 7 XA Ydre Ringvej - færdiggørelse XA Nyt vejanlæg ved Stakkesvang XA Energirenovering XA Trafiksikring, Bøgeskov 500 XA Vejlbyvej (jordhotel) 494 XA Byfornyelse, Bjergegade 67a 16 XA Byfornyelse, Gothersgade 42 8 XA Byfornyelse, Prinsessegade

28 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Korrigeret budget 2013 XA Byfornyelse, Prinsessegade 65 a+b 7 XA Byfornyelse, Bøgeskovvej XA Byfornyelse, Oldenborggade XA Byfornyelse, Bjergegade 8 24 Budget 2014 XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse 75 XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentydelser 25 XA Ombygninger XA Pulje til flytteudgifter Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 XA xx Midler til cykelstier Miljøudvalget XA Etablering af badebro i Skærbæk 122 XA Publikumsfaciliteter 46 XA Naturplan XA Vandløb - restaureringsprojekter 540 Beredskabskommissionen XA Køretøjer - Brandvæsenet XA Nyt radiosystem - SINE 552 XA Udskiftning af busser Børne- og Ungdomsudvalget XA Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg XA Udskiftning af udstyr i skoleklinikk XA Pulje til opretholdelse pasningsgaranti XA Netværk og skærme til daginstitution XA Legepladser, skolegårde og udearealer XA Skolerenovering 782 XA Indv. vedligehold - Ullerup Bæk Skolen XA Ny skolestruktur XA Skolernes netværk/accesspoints XA Indv. vedligehold. - Kirstinebjergskolen XA Indv. vedligehold. - Erritsø Fællesskole XA Indv. vedligehold. - Fjordbakkeskolen XA Indv. vedligehold ende XA Indv. vedl. - Ryttergrøftvejens Skole XA Renovering af Gasværksgrunden 600 XA Genopretning Klokkefrøen 564 XA Køkkener i daginst. ifm. madordning 280 XA Ombygning af Arken 28 XA Renovering daginstitutioner og klubber 60 XA Legeplads Korskærparken 2 XA Midlertidig genhusning Klokkefrøen 736 XA Køb af ipads

29 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret budget 2013 XA Reparation af Landsoldaten Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA Vedligeholdelse idræts- og svømmehal XA Samarbejde om kunststofbane XA Depotgården 730 XA Renovering af Madsby Legepark 376 XA Fa. Idrætscenter - udsk. af gulv i hal XA Klimaskærme idrætsfaciliteter XA xx Hal ved Kirstinebjergskolen XA xx XA xx Socialudvalget Anlægstilskud - Erritsøhallen, renovering af tag Anlægstilskud - Bøgeskovhallen, renovering af tag XA Bofællesskab Autister, servicearealer 25 XA Udskiftning af PC'er, Plejen XA Teknologipuljen XA Udskiftning af Plejens PDA'er XA Bofællesskab Thygesminde Alle, 665 servicearealer XA Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig XA Ombygning Voksen Handicap, ungeområdet XA Skærmet enhed Proaktiv 270 XA Udviklingspulje specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst XA Bofællesskab Autister, boligdel 132 XA Cykelskur 250 XA Dagcenter møbler Sundhedsudvalget XA Udviklingspulje sundhedshus Erhverv, Innovation og Strategiudvalget XA Projektpulje EIS 276 XA Markedsføring 285 XA Ny erhvervspolitik 573 Økonomiudvalget XA Salg af kommunale bygninger, pulje XA Udskiftning af IT til Byrådet 85 XA Digitalisering, byggesagsbeh XA Indscanning af byggesagsarkiv XA IT-investeringer XA Vandsikring og kamera 421 XA FOT - kortlægning 75 XA Salg af I. P. Schmidt

30 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Korrigeret budget 2013 Budget 2014 XA Salg af Købmagergades skole XA xx Salg af Produktionsskolen Jordforsyning Teknisk Udvalg Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA BM af boligomr. øst for Bredstrupvej XA BM i Pjedsted Sivvænget 251 XA BM af areal ved Skærbækvej 104 XA Strategi for mere attraktiv by 538 XA BM erhvervsområde Børup 650 Økonomiudvalget XA BM af boligområde øst for Bredstrupvej XA Salg af små ubebyggede arealer 100 XA FredericiaC XA Vendersgade 35, køb/salg mv XA BM i Pjedsted - Sivvænget 100 Brugerfinansieret område Miljøudvalget XA Udvidelse og ændring af genbrugspladser -151 XA Indkøb af 1 stk. ballepresser XA Køb af fejemaskine 497 XA Køb af gravemaskine 497 XA Tilpasning af EU-deponikrav XA Køb af gummiged XA Flytning af genbrugspladsen Industrivej XA REnescience XA Anskaffelse af indsamlingsbiler XA Flytning af Genbrugscentret XA Containere XA Køb af gummiged 996 Danmark C Erhverv, Innovation og Strategiudvalget XA Sportsmarkedsføring Økonomiudvalget XA Realisering DanmarkC, salg erhvervsj XA Dronningens Kvarter (E4) XA Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC XA Prins Georgs Kvarter (E2) 66 28

31 Takstoversigt 29

32 30

33 Takstoversigt - Budget alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - Budget Budget % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 0,0 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88 0,88 0,0 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille 0 / 00 26,00 26,00 0,0 Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0 / 00 7,20 7,20 0,0 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0 / 00 8,70 8,70 0,0 Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier) 0 / 00 8,75 8,75 0,0 Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien) 0 / 00 0,037 0,037 0,0 Miljøområdet: Jordforurening: Administrationsgebyr pr. ejendom kr. **) **) Taksten afventer svar fra Miljøministeriet om beregningsmetoden. Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven kr. *) Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time. *) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside Renovationsområdet: Bortskaffelse af affald: 60 liter beholder kr , ,88 0,0 90 liter beholder kr , ,85 0,0 140 liter / 120 liter beholder kr , ,25 0,0 190 liter beholder kr , ,50 0,0 Lejligheder kr , ,97 0,0 Grønt affald, afhentning kr. 841,37 841,37 0,0 Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00 250,00 0,0 31

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer.

Budget 2013-2016. Fredensborg Kommune. Budget med plads til udvikling og nye initiativer. Elbiler, klimainvesteringer. Elbiler, klimainvesteringer og energicenter Fredensborg Kommune - med plads til udvikling og nye initiativer Fremtidens dagtilbud og folkeskole Foreningsog fritidstilbud for alle Livskvalitet i højsæde

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere