Budgetforslag behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2014-2017. 2. behandling"

Transkript

1 Budgetlægning Hæfte 9 Budgetforslag behandling 30. september 2013 Økonomi Tlf

2

3 Indholdsfortegnelse side Forligstekst budgetforlig indgået den 27. september 2013 mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader 3 Resultatopgørelse 13 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17 Anlægsprogram Takstoversigt Politiske ændringer (1. & 2. behandling) 35 Ændringsforslag fra Konservative Folkeparti 43 Fremsendelsesskrivelse 45 Resultatopgørelse 49 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 51 1

4 2

5 Forligstekst 3

6 4

7 FREDERICIA KOMMUNE 27. september 2013 Forlig om budget Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader har den 27. september 2013 indgået forlig om budgettet for Forligspartierne fremlægger et budgetforlig, som på den ene side afspejler de stramme økonomiske rammer, som kommunerne står overfor, og på den anden side udviser social ansvarlighed over for kommunens svageste borgere. Der er med forliget skabt balance i økonomien, bl.a. gennem uspecificerede sparepuljer. Forligspartierne erkender, at det er en fælles udfordring, der skal løses af det nye byråd, så snart dette er tiltrådt. De økonomiske udfordringer Forligspartierne kan konstatere, at det økonomiske udgangspunkt for årets budgetlægning har været særdeles vanskeligt. Særligt kan følgende 3 forhold fremhæves: Bloktilskuddet til kommunen forventes reduceret med 25 mio. kr. fra 2015 og frem Udgiftspresset på serviceområderne stiger med 25 mio. kr. årligt bl.a. som følge af den demografiske sammensætning Der skal i 2014 betales et ekstraordinært afdrag vedr. Videnparken Til årets budgetlægning har Direktionen udarbejdet et forslag til ny budgetstrategi for kommunen. Strategien har som målsætning at gøre økonomien mere robust, styrke kassebeholdningen samt skabe et råderum til investeringer i udviklingen af Fredericia kommune. Forligspartierne anerkender budgetstrategien men må samtidig erkende, at det ikke er lykkedes at leve op til samtlige målsætninger i strategien. Det nye Byråd skal med andre ord arbejde videre med realiseringen heraf. Investeringer i Fredericia C Forligspartierne anser Fredericia C som det vigtigste byudviklingsprojekt i nyere tid. I budgetforliget er der ikke afsat penge til investeringer i udviklingen af området, men forligspartierne har forudsat, at etableringen af kanaler og renoveringen af havnekajen ved den tidligere værftsgrund påbegyndes, i takt med, at finansieringen skaffes. Det er planen, at projektet påbegyndes i Folkeskoleområdet Folkeskoleområdet har fyldt meget i årets budgetforhandlinger, hvilket kun er naturligt set i lyset af den besluttede folkeskolereform. Forligspartierne er enige om, at besparelsen på 10 klasses skolen halveres, ligesom der ikke spares på SFO. Derudover er der indlagt en pulje på årligt kr. til efteruddannelse (rotationsprojekt) af lærere og pædagoger. Forligspartierne har fundet penge til opførelse af en multihal ved Kirstinebjergskolen i De sparede lockoutmidler anvendes på skoleområdet til udvikling og efteruddannelse. Forligspartierne er endvidere enige om at tilføre midler til implementering af skolereformen i alt 5,597 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at besparelserne på specialområdet ikke gennemføres. 5

8 Småbørns- og klubområdet Forligspartierne er enige om at besparelsen på den ændrede fordeling mellem pædagoger og medhjælpere i daginstitutionerne samt de 5 % besparelse på specialområdet ikke gennemføres, og at der årligt afsættes kr. til efteruddannelse af pædagoger (rotationsprojekt). På klubområdet reduceres besparelsen med 50 % i 2014 og Forældrekurser Forligspartierne er enige om, at der afsættes kr. til et pilotprojekt i 2014, hvor gangs fødende familier tilbydes forældrekurser. Voksenservice Udgiftsniveauet på området for voksne handicappede har gennem en årrække været stigende. Byrådet vedtog i 2011 strategien En ny vej, som skulle sikre, at de økonomiske rammer kunne overholdes ved at gå nye veje i løsningen af opgaverne på området. Resultaterne på området har været markante, men forligspartierne må imidlertid konstatere, at det ikke er lykkedes at komme i mål med overholdelsen af de økonomiske rammer. Voksenservice havde ved udgangen af 2012 et akkumuleret merforbrug på 18,5 mio. kr. Med udgangen af 2013 forventes dette at være steget til 43,0 mio. kr. De økonomiske udfordringer udgør 20 mio. kr. i 2014 stigende til 32 mio. kr. i Forligspartierne er enige om, at Voksenservices budget hæves med 10 mio. kr. til imødegåelse af de stigende udgifter. Endvidere er der peget på konkrete spareforslag for yderligere 10 mio. kr. Spareforslagene fremgår som bilag 1 til forligsteksten. Den gamle gæld fra 2012 på 18,5 mio. kr. eftergives. Merforbruget i indeværende år indgår i Spar/lån, men der er afdragsfrihed for gælden frem til Forligspartierne er endvidere enige om at iværksætte en analyse af ProAktiv i 2014, idet Proaktiv og A-Huset prioriteres som væsentlige udviklingselementer i politikken på voksenområdet. Derudover ønsker forligspartierne en handleplan for overgangen fra børne- til voksenområdet. Forligspartierne ønsker, at der fortsat arbejdes med udvikling og tiltag, der kan bidrage til fortsat god og effektiv opgaveløsning på voksenområdet. Plejen Plejen rammes ikke af besparelser fra sparekataloget. Til gengæld har forligspartierne forudsat, at mængdereguleringen til området kan reduceres med 1 mio. kr. årligt som følge af forventning om sund aldring. Endvidere er den private vikarkonto reduceret med 0,5 mio. kr. årligt. Udviklingsplan for biblioteket Forligspartierne er enige om, at der i 2014 skal udarbejdes en strategi- og udviklingsplan for kommunens bibliotek. 6

9 Borgerrådgiver Forligspartierne ønsker at styrke borgerbetjeningen ved ansættelse af borgerrådgiver. Borgerrådgiveren får til opgave at hjælpe borgeren med at navigere i det kommunale system og skal forhindre, at sagsbehandlingen kompliceres unødigt. Det er forligspartiernes forventning, at en borgerrådgiver både vil skabe øget service for kommunens borgere, samtidig med at sagsbehandlingen effektiviseres. Natursti ved Trelde Næs Forligspartierne ønsker at etablere en natursti for cyklister og vandrere langs kysten ved Trelde Næs. Projektet tænkes gennemført af ledige, frivillige, seniorjobbere og erhverv. Projektet giver Fredericias borgere adgang til områdets flotte natur og kan samtidig være med til at tiltrække turister til området. Der søges derudover om ekstern finansiering til gennemførelse af projektet. Ren by Vi gør en forskel Forligspartierne er enige om, at tilføre yderligere midler til renholdelse af Fredericia midtby samt indfaldsvejene. Et nyt servicekorps dedikeres udelukkende til dette formål. Cykelstier Forligspartierne har valgt at prioritere, at der afsættes i alt 8 mio. kr. til cykelstier fra Cykelstierne skal være med til at udbrede cyklismen og dermed gavne den enkeltes sundhed og miljøet generelt. Forligspartierne er enige om, at puljen til cykelstier øges til 18 mio.kr i takt med at indtægterne fra salg af jord muliggør dette. Kollektiv trafik Forligspartierne har i 2014 afsat kr. til udvikling af busdriften i Fredericia kommune. Beløbet skal sikre at beslutningsgrundlaget ved indførelsen af nye busruter i 2015 sker efter en grundig høringsfase hvor borgere, chauffører og andre interessenter inddrages. Forligspartierne ønsker planen koordineret med ruterne i Middelfart Kommune med særlig fokus på uddannelsesinstitutionerne i Erritsøområdet. Målrettet indsats på familieområdet Forligspartierne ønsker at målrette indsatsen på familieområdet. Indsatsen er nærmere beskrevet i bilag 2 til forligsteksten. Bedre Borgerservice Forligspartierne er enige om at god borgerdialog er forudsætningen for at skabe resultater og udnytte ressourcerne effektivt, i sær når det gælder arbejdet med sårbare borgere. Derfor investeres der kr. i til en fremadrettet udvikling af borgerdialog mellem Jobcentres og dets brugere. Besparelser Som nævnt indledningsvist, har det økonomiske udgangspunkt til årets budgetlægning været særdeles vanskeligt. Forligspartierne har derfor ikke kunne undgå, at arbejde med besparelser i forliget. Indarbejdede spareforslag fremgår af oversigten Politiske ændringer. 7

10 Besparelserne kan sammenfattes som følger: Mio. kr Indsats på arbejdsmarkedsområdet -8,0-13,0-20,0-24,0 Konkrete spareforslag fra sparekatalog -20,8-12,8-18,9-20,3 Konkrete nye spareforslag -1,8-4,3-5,3-5,3 Reduceret prisfremskrivning -5,9-5,7-5,7-5,6 Uspecificeret sparepulje -13,6-44,0-45,6-46,1 I alt -50,1-79,8-95,5-101,3 I det følgende er der nærmere redegjort for udvalgte besparelser: Reduktion af administrative udgifter og chefstillinger Fredericia Kommune har administrationsudgifter, der overstiger udgifterne i sammenlignelige kommuner. Forligspartierne forudser, at der også i 2015 og frem vil være pres på serviceudgifterne. Derfor har forligsparterne lagt yderligere 2 mio. kr. ind i besparelser på administration og ledelse i 2015 stigende til 3 mio. kr. fra 2016 og frem. Besparelsesforslagene skal ses i sammenhæng med, at der allerede ved 1. behandlingen var indarbejdet besparelser vedr. reduktion af serviceniveau i administrationen samt nedlæggelse af chefstillinger for 0,3 mio. kr. i 2014 stigende til 2,0 mio. kr. i Prisfremskrivning med halv virkning Budgetterne fremskrives normalt med prisfremskrivningsprocenter anbefalet af KL. Set i lyset af den økonomiske situation har forligspartierne valgt at halvere prisfremskrivningsprocenterne. I praksis bliver besparelsen udmøntet i form af puljer på det enkelte udvalg, som herefter får ansvaret for den konkrete udmøntning. Uspecificeret besparelsespulje På trods af omfattende besparelser på de kommunale serviceområder, har det ikke været muligt at skabe balance i økonomien. Forligspartierne har derfor valgt, at afsætte en uspecificeret besparelsespulje på 13,6 mio. kr. i 2014 stigende til 46,1 mio. kr. i Forligspartierne anmoder Direktionen om umiddelbart efter budgetvedtagelsen at påbegynde arbejdet med udmøntningen af puljen, sådan at det nye Byråd kan tage fat på opgaven i det nye år. 8

11 Fredericia den 27. september

12 Bilag 1 Besparelser på Voksenservice Mio. kr Omstrukturering med nedlæggelse af lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Omstrukturering med nedlæggelse af yderlige 1 lederstilling på handicapområdet -0,450-0,450-0,450-0,450 Nedlæggelse af leder/medarbejderstilling i misbrugspsykiatri opgaver -0,440-0,440-0,440-0,440 Gennemgang af dyre enkeltsager -3,400-3,400-3,400-3,400 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,180-0,180-0,180-0,180 Ændrede kvalitetsstandarder på 85 ydelser -1,950-1,950-1,950-1,950 Nedlæggelse af medarbejderstilling, Stofmisbrug (Vakant) -0,420-0,420-0,420-0,420 Øget indtjening - mellemkommunal betalinger -0,200-0,200-0,200-0,200 Merindskrivning på Proaktiv 103-0,500-0,500-0,500-0,500 Kontaktpersonstøtte til døvblinde -0,300-0,300-0,300-0,300 Generel nednorminering af Kobbelgården -0,875-0,875-0,875-0,875 Overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet -0,850-0,850-0,850-0,850 I alt økonomisk handleplan Voksenservice (Besparelse) -10,015-10,015-10,015-10,015 10

13 Bilag 2 Målrettet indsats på familieområdet Forligsparteierne ønsker at fortsætte den målrettede indsats på familieområdet, som beskrevet nedenfor: Indsatserne har været målrettet de grupper som havde behov og ikke alle grupper. Derfor har Familie- og Børnesundhed målrettet forældrekurserne mod unge mødre som skulle lære at være forældre og ikke mod alle dem, som sagtens kan finde ud af det. Familie- og Børnesundhed har på nuværende tidspunkt iværksat projekter for tilsammen 19 mio. kr. som finansieres af eksterne midler. De eksterne midler udløber i 2014 og 15. Forligspartierne ønsker at implementere og forankre disse projekter i den kommunale organisation. Projekterne er: ALAVU (at lære at være unge) som vi har fået kr. til over 4 år Fritidspas som vi har fået kr til over 4 år Vejen til uddannelse som vi har fået kr. til over 4 år Unge mødre som vi har fået 3 mio. kr. til over 4 år Derudover planlægger Familie- og Børnesundhed at iværksætte en række nye tiltag for at være med til at finansiere de besparelser, som skal ske på andre områder fx de store besparelser på arbejdsmarkedsområdet: Familieorienteret misbrugsbehandling Et skilsmisseprojekt Øget behandlingstilbud til unge misbrugere KKP medarbejdere til familieafdelingen og rehabilitering af forældre for at spare penge på sygedagpenge og det øvrige arbejdsmarked. Til implementering af alle disse projekter regner afdelingen med en investering på ca. 4,2 mio. kr., som kan finansieres indenfor budgettet. Besparelsen bliver dels de 3,5 mio. kr. i årlig besparelse, som allerede er en del af budgettet fra 2016 samt en del af de besparelser, der er meldt ind fra Arbejdsmarkedsafdelingen. Udover dette bliver der i 2014 og frem udgifter til de reformer som er vedtaget. Det gælder: Tilsynsreformen ca. 1 mio. kr. DUBO 0,5 mio. kr. Overgrebspakke 0,5 mio. kr. Også disse opgaver kan løses indenfor budgettet. 11

14 12

15 Resultatopgørelse Budgetforlig 13

16 14

17 Forlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, SF, Dansk Folkeparti, Borgergruppen og John Bader Budgetforslag - budget Resultatopgørelse - mio. kr I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,0 Serviceudgifter 2.047, , , , , ,1 Øvrige driftsudgifter 972,4 988, , , ,8 999,7 Renter 22,8 20,9 21,6 20,1 85,4 21,4 Resultat af ordinær drift -138,4-105,0-131,6-144,3-519,2-129,8 Anlæg 49,6 36,8 48,7 63,9 199,0 49,8 Resultat af det skattefinansierede område -88,8-68,1-82,9-80,4-320,2-80,1 Jordforsyning / Danmark C 4,6 16,7 2,6 1,6 25,5 6,4 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 1,4 4,3 8,1-12,6 1,2 0,3 Resultat før finansielle poster -82,8-47,1-72,2-91,4-293,5-73,4 Låneoptagelse -48,7-2,3-2,3-2,3-55,6-13,9 Afdrag på lån 109,6 80,0 77,1 73,8 340,5 85,1 Resultat i alt -21,9 30,6 2,6-19,9-8,6-2,2 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning I alt G.snit Likvide aktiver primo -114,7-68,2-96,1-89, ,2 Drift, anlæg og finansielle poster 21,9-30,6-2,6 19,9-2,2 Øvrige finansforskydninger 24,6 2,7 8,9 0,6-9,2 Likvide aktiver ultimo -68,2-96,1-89,8-69, ,9 Likvide aktiver deponeret 1,9 0,0 0,0 13,8-3,9 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 113,0 115,0 119,0-117,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo I alt G.snit Langfristet gæld , ,5-925,7-854, ,7 - Heraf skattegæld -742,4-673,5-606,7-542, ,2 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -335,8-327,0-319,0-311, ,4 Mellemværende brugerfinansieret område -13,8-10,6-3,7-17, ,4 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Serviceudgifter - KL s sigtepunkt I alt G.snit Serviceudgifter - "rammeudmelding" 2.043,7 - - (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto 15

18 16

19 Politiske ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet 17

20 18

21 Serviceudgifter Mio. kr Arbejdsmarkedsområdet Investering i bedre borgerservice 0,500 Beredskabskommissionen Yderligere besparelse som følge af fusion -0,500-0,500-0,500 Børne- og Ungdomsudvalget 5% på specialområdet dagtilbud bortfalder 0,155 0,750 0,750 0,750 Reduktion af budget på specialområdet skoler 0,090 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Ændret fordeling mellem pædagoger og 0,593 1,185 1,185 1,185 medhjælpere i daginstitutioner bortfalder Omlægning af ungeområdet, klubtilbud - besparelse 0,500 0,500 reduceres i 2014 og 2015 Pulje til skolereform 0,397 1,200 2,200 1,800 Pulje til udvikling og efteruddannelse i folkeskolen 2,000 3,100 3,100 3,100 Notrmering i SFO reduceres ikke 0,275 0,661 0,661 0,661 Takst vedr. 10 ende reduceres med halv virkning 0,085 0,205 0,205 0,205 Efteruddannelse af lærere og pædagoger 0,632 0,632 0,632 0,632 (rotationsprojekt) Generel kompetenceudvikling skolereform 0,632 0,632 0,632 Forældrekursus pilotprojekt 0,250 Efteruddannelse af pædagoger på småbørnsområdet 0,500 0,500 0,500 0,500 Kultur- og Fritidsudvalget Øget tilskud til Den Kreative Skole 0,200 0,200 0,200 0,200 De orange haller øget driftstilskud 0,100 Reduktion af den historiske Miniby gennemføres ikke 0,500 0,500 0,500 0,500 Socialudvalget Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,580 1,161 1,161 1,161 Rengøring hver 3. uge - besparelse gennemføres ikke 0,970 1,940 1,940 1,940 Reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Yderligere reduktion af tidsforbrug til personlig pleje gennemføres ikke 0,507 1,014 1,014 1,014 Antallet af dagcentre reduceres ikke 0,500 1,000 1,000 1,000 Øgede midler til Voksenservice 10,000 10,000 10,000 10,000 Reduktion af mængderegulering Pleje -1,000-1,000-1,000-1,000 Reduktion af konto for private vikarer -0,500-0,500-0,500-0,500 19

22 Mio. kr Teknisk Udvalg Udvidelse af betalingsparkering gennemføres ikke 0,450 0,450 0,450 0,450 Vintervedligeholdelse - budget reduceres -0,300-0,300-0,300-0,300 Natursti til Trelde 0,450 0,450 Analyse af den kollektive trafik 0,500 Servicekorps til renholdelse af indre by og indfaldsveje 1,100 1,100 1,100 1,100 Sundhedsudvalget Serviceniveau genoptræning bibeholdes 0,122 0,244 0,244 0,244 Nedjustering af pulje til styrkelse af indsats for borgere med kronisk sygdom medtages ikke 0,250 0,250 0,250 0,250 Nedlæggelse af Seniorkurser medtages ikke 0,079 0,118 0,118 0,118 Udvidet straks service på hjælpemiddel & kommunikation medtages ikke 0,100 0,100 0,100 0,100 Økonomiudvalget Reduktion af vederlag til byråd gennemføres ikke 0,425 0,425 0,425 0,425 Reduktion af vederlag til valgtilforordnede 0,215 0,215 0,215 0,215 gennemføres ikke Kørselsgodtgørelse til lav takst gennemføres ikke 0,350 0,350 0,350 0,350 Ansættelse af borgerrådgiver 0,500 0,500 0,500 0,500 Yderligere reduktion af administrative udgifter og -2,000-3,000-3,000 chefstillinger Prisfremskrivning gennemføres med halv virkning i -5,850-5,700-5,650-5, Den uspecificerede pulje hæves -3,600-8,000-9,550-10,100 I alt (pristalsfremskrevet) 13,262 14,006 12,176 10,963 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 20

23 Anlæg Mio. kr Teknisk Udvalg Anlægstilskud til haltage finansieres af -2,216 kvalitetsfondspuljen Reduktion af kvalitetsfondspuljen -6,000 Midler til cykelstier 2,000 2,000 4,000 Kultur- og Fritidsudvalget Hal ved Kirstinebjergsskolen 12,000 Anlægstilskud - Erritsøhallen renovering af tag 0,322 Anlægstilskud - Bøgeskovhallen renovering af tag 1,894 Økonomiudvalget Investeringer på Fredericia C gennemføres med -4,000-17,000-3,000-2,000 ekstern finansiering Salg af produktionsskolen -5,000 I alt (pristalsfremskrevet) -3,000-15,255-1,034 2,104 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 21

24 Finansiering Skatter og tilskud (mio. kr.) Ændring i skatter Tilskud til kompetenceudvikling i forbindelse med skolereform -0,632-1,264-1,264-1,264 I alt -0,632-1,264-1,264-1,264 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Renter (mio. kr.) Ændring i renter I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto Låneoptagelse (mio. kr.) Ændring i låneoptagelse I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Afdrag (mio. kr.) Ændring i afdrag I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Øvrige finansforskydninger (mio. kr.) Ændring i øvrige finansforskydninger I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto Likvide aktiver deponeret (mio. kr.) Ændring i deponering I alt 0,000 0,000 0,000 0,000 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i mio. kr., netto 22

25 Anlægsprogram

26 24

27 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Samlet anlæg i alt Skattefinansieret område Teknisk Udvalg Korrigeret budget 2013 Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA Dronningens Bastion, aktivitetsområde -341 XA Øvrige Kvalitetsfond - renovering XA Byfornyelse, Vendersgade XA Køretøjer - busser XA Cykelprojekter XA Udskiftning ventilation daginstitutioner XA Othello, henlæggelsesmidler XA Sjællandsgade, henlæggelsesmidler XA Stævnhøj, henlæggelsesmidler XA Asfaltprojekter XA Elbo-Køkkenet, henlæggelsesmidler XA Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje XA Gadebelysning - renovering/optimering XA Byfornyelse, konsulentbistand XA Helhedsplaner for lokalsamfund XA PCB screening af kommunale ejendomme 605 XA Renovering af bygninger (ekskl. Kvalitetsfond) XA Byfornyelse, pulje XA Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger XA Sikring af brobygværker XA Renovering af fortove XA Ekstraord. udvendig bygningsvedl. Skoler XA Kollektiv trafik, læskure/standere 550 XA Fa. Idrætscenter - energirenovering XA Renovering af normalklasser XA Køretøjer Entreprenørgården XA Cykelsti Bredstrupvej 25 XA Renovering af Bülows Plads 182 XA Byfornyelse, Vendersgade XA Byfornyelse, Norgesgade XA Byfornyelse, Prinsessegade 31 7 XA Ydre Ringvej - færdiggørelse XA Nyt vejanlæg ved Stakkesvang XA Energirenovering XA Trafiksikring, Bøgeskov 500 XA Vejlbyvej (jordhotel) 494 XA Byfornyelse, Bjergegade 67a 16 XA Byfornyelse, Gothersgade 42 8 XA Byfornyelse, Prinsessegade

28 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Korrigeret budget 2013 XA Byfornyelse, Prinsessegade 65 a+b 7 XA Byfornyelse, Bøgeskovvej XA Byfornyelse, Oldenborggade XA Byfornyelse, Bjergegade 8 24 Budget 2014 XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - undersøgelse 75 XA Byfornyelse, Skimmelsvamp - konsulentydelser 25 XA Ombygninger XA Pulje til flytteudgifter Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 XA xx Midler til cykelstier Miljøudvalget XA Etablering af badebro i Skærbæk 122 XA Publikumsfaciliteter 46 XA Naturplan XA Vandløb - restaureringsprojekter 540 Beredskabskommissionen XA Køretøjer - Brandvæsenet XA Nyt radiosystem - SINE 552 XA Udskiftning af busser Børne- og Ungdomsudvalget XA Solcelleanlæg på kvalitetsfondsanlæg XA Udskiftning af udstyr i skoleklinikk XA Pulje til opretholdelse pasningsgaranti XA Netværk og skærme til daginstitution XA Legepladser, skolegårde og udearealer XA Skolerenovering 782 XA Indv. vedligehold - Ullerup Bæk Skolen XA Ny skolestruktur XA Skolernes netværk/accesspoints XA Indv. vedligehold. - Kirstinebjergskolen XA Indv. vedligehold. - Erritsø Fællesskole XA Indv. vedligehold. - Fjordbakkeskolen XA Indv. vedligehold ende XA Indv. vedl. - Ryttergrøftvejens Skole XA Renovering af Gasværksgrunden 600 XA Genopretning Klokkefrøen 564 XA Køkkener i daginst. ifm. madordning 280 XA Ombygning af Arken 28 XA Renovering daginstitutioner og klubber 60 XA Legeplads Korskærparken 2 XA Midlertidig genhusning Klokkefrøen 736 XA Køb af ipads

29 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret budget 2013 XA Reparation af Landsoldaten Budget 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA Vedligeholdelse idræts- og svømmehal XA Samarbejde om kunststofbane XA Depotgården 730 XA Renovering af Madsby Legepark 376 XA Fa. Idrætscenter - udsk. af gulv i hal XA Klimaskærme idrætsfaciliteter XA xx Hal ved Kirstinebjergskolen XA xx XA xx Socialudvalget Anlægstilskud - Erritsøhallen, renovering af tag Anlægstilskud - Bøgeskovhallen, renovering af tag XA Bofællesskab Autister, servicearealer 25 XA Udskiftning af PC'er, Plejen XA Teknologipuljen XA Udskiftning af Plejens PDA'er XA Bofællesskab Thygesminde Alle, 665 servicearealer XA Bofællesskab Thygesminde Alle, bolig XA Ombygning Voksen Handicap, ungeområdet XA Skærmet enhed Proaktiv 270 XA Udviklingspulje specialiserede områder - plan for opbremsning af udgiftsvækst XA Bofællesskab Autister, boligdel 132 XA Cykelskur 250 XA Dagcenter møbler Sundhedsudvalget XA Udviklingspulje sundhedshus Erhverv, Innovation og Strategiudvalget XA Projektpulje EIS 276 XA Markedsføring 285 XA Ny erhvervspolitik 573 Økonomiudvalget XA Salg af kommunale bygninger, pulje XA Udskiftning af IT til Byrådet 85 XA Digitalisering, byggesagsbeh XA Indscanning af byggesagsarkiv XA IT-investeringer XA Vandsikring og kamera 421 XA FOT - kortlægning 75 XA Salg af I. P. Schmidt

30 Fredericia Kommune Anlægsprogram Vedtaget budget oktober 2013 netto, hele kr. (2013 i 13 pris, i 14 pris) Korrigeret budget 2013 Budget 2014 XA Salg af Købmagergades skole XA xx Salg af Produktionsskolen Jordforsyning Teknisk Udvalg Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag XA BM af boligomr. øst for Bredstrupvej XA BM i Pjedsted Sivvænget 251 XA BM af areal ved Skærbækvej 104 XA Strategi for mere attraktiv by 538 XA BM erhvervsområde Børup 650 Økonomiudvalget XA BM af boligområde øst for Bredstrupvej XA Salg af små ubebyggede arealer 100 XA FredericiaC XA Vendersgade 35, køb/salg mv XA BM i Pjedsted - Sivvænget 100 Brugerfinansieret område Miljøudvalget XA Udvidelse og ændring af genbrugspladser -151 XA Indkøb af 1 stk. ballepresser XA Køb af fejemaskine 497 XA Køb af gravemaskine 497 XA Tilpasning af EU-deponikrav XA Køb af gummiged XA Flytning af genbrugspladsen Industrivej XA REnescience XA Anskaffelse af indsamlingsbiler XA Flytning af Genbrugscentret XA Containere XA Køb af gummiged 996 Danmark C Erhverv, Innovation og Strategiudvalget XA Sportsmarkedsføring Økonomiudvalget XA Realisering DanmarkC, salg erhvervsj XA Dronningens Kvarter (E4) XA Handleplan for erhvervsetablering i kommunen samt markedsføring af DanmarkC XA Prins Georgs Kvarter (E2) 66 28

31 Takstoversigt 29

32 30

33 Takstoversigt - Budget alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder - Budget Budget % Indkomstskatter: Kommunal udskrivningsprocent % 25,5 25,5 0,0 Kirkelig udskrivningsprocent % 0,88 0,88 0,0 Ejendomsskatter & afgifter: Kommunal grundskyldspromille 0 / 00 26,00 26,00 0,0 Kommunal grundskyldspromille (landbrugsejendomme) 0 / 00 7,20 7,20 0,0 Dækningsafgiftspromille for forretningsejendomme 0 / 00 8,70 8,70 0,0 Dækningsafgiftspromille for offentlige statsejendomme (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for kommunale/regionale ejendomme, som ikke i henhold til byrådsbeslutning er fritaget for dækningsafgift (vedr. grundværdier) 0 / 00 13,00 13,00 0,0 Dækningsafgiftspromillen for offentlige ejendomme (vedr. forskelsværdier) 0 / 00 8,75 8,75 0,0 Rottebekæmpelse (en given promille af ejendomsværdien) 0 / 00 0,037 0,037 0,0 Miljøområdet: Jordforurening: Administrationsgebyr pr. ejendom kr. **) **) Taksten afventer svar fra Miljøministeriet om beregningsmetoden. Gebyr for godkendelser og tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven kr. *) Der opkræves brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgning om godkendelser eller tilsyn efter Miljøbeskyttelsesloven. Der opkræves pr. time. *) Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside Renovationsområdet: Bortskaffelse af affald: 60 liter beholder kr , ,88 0,0 90 liter beholder kr , ,85 0,0 140 liter / 120 liter beholder kr , ,25 0,0 190 liter beholder kr , ,50 0,0 Lejligheder kr , ,97 0,0 Grønt affald, afhentning kr. 841,37 841,37 0,0 Ændring / ombytning af beholder kr. 250,00 250,00 0,0 31

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16

Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre Dansk Folkeparti Konservative Folkeparti Borgergruppen Forlig om budgettet for 2013 og overslagsårene 2014-16 Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti og Borgergruppen har den 3. oktober

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Basisbudget 2016-2019

Basisbudget 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 1 Basisbudget 2016-2019 Byrådets budgetseminar den 27. august 2015 27. august 2015 Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Høringshæfte. Borgmesterens budgetforslag 2016-2019. Budgetlægning 2016-2019

Høringshæfte. Borgmesterens budgetforslag 2016-2019. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 2 Borgmesterens budgetforslag 2016-2019 til 1. behandling Høringshæfte 27. august 2015 Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Borgmesterens

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011

Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd

Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17. Vækst. via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforlig for Vejle Kommunes budget 2014 17 Vækst via Uddannelse, Beskæftigelse og Velfærd Budgetforligspartierne Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.

Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98. Indtægter Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.103 Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere