KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken Middelfart

2 Indholdsfortegnelse * 1. Indledning og lovgrundlag 2. Opgaver, som udføres af Rusmiddelcenteret 3. Målgruppe for tilbudene i Rusmiddelcenteret 4. De overordnede mål og værdier for indsatsen i Rusmiddelcenteret 5. Rusmiddelcenterets organisationsstruktur og placering af behandlingstilbud 6. Visitationsprocedurer 7. Behandlingsgaranti, anonymitet og det frie valg 8. Behandlingsplaner og medicinske handleplaner - udarbejdelse, koordinering og opfølgning 9. Brugerinddragelse 10. Klageadgang 11. Personalets faglige kvalifikationer 12. Monitorering af indsatsen

3 13. Den fremtidige indsats på området 14. Kvalitetskrav og praksis i forbindelse med anvendelse af private Døgninstitutioner.

4 1. Indledning og lovgrundlag Rusmiddelcenteret er en del af Sundhedsafdelingen i Middelfart Kommune. Rusmiddelcentrets leder refererer administrativt til sundhedschef, politisk til social - og sundhedsudvalget i Middelfart Kommune. I det følgende er lovgrundlaget for Rusmiddelcenterets tilbud kort beskrevet: Social behandling for stofmisbrug: I Rusmiddelcenteret har vi jf. Servicelovens 101 et tilbud om rådgivning, vejledning og social behandling til voksne borgere i Middelfart kommune med stof- og blandingsmisbrug. Servicelovens 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om behandling efter stk. 1 og 2 af stofmisbrugere under 18 år i særlige tilfælde. Stk. 4. En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, der er visiteret til efter stk. 1. Stk. 5. Fristen efter stk. 2 kan fraviges, hvis personen vælger at blive behandlet i et andet offentligt eller godkendt privat behandlingstilbud end det, kommunalbestyrelsen har visiteret til efter stk. 1. Stk. 6. Retten til at vælge efter stk. 4 kan begrænses, hvis hensynet til stofmisbrugeren taler for det. Lægelig behandling af stofmisbrugere: Rusmiddelcenteret er jf. Sundhedsloven (LOV nr. 546 af 24/06/2008) forpligtet til at yde vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere. Sundhedslovens 142. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk 3 Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Behandling for alkoholmisbrug: Middelfart Kommune har forpligtigelse til at yde vederlagsfri behandling. Forpligtelsen er formuleret i Sundhedslovens 141. Sundhedslovens 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling.

5 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 4. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser m.v., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor patienten bor. 2. Opgaver, som udføres af Rusmiddelcenteret: Almindelige tilbud: Rådgivning og visitation Borgeren kan henvende sig direkte fra gaden og modtage råd og vejledning i forbindelse med sit misbrug. Herfra vil vedkommende, i overensstemmelse med behandlingsgarantien, inden 14 dage få udarbejdet en medicinsk handleplan samt en social behandlingsplan, og vil blive visiteret til et behandlingstilbud i RcM. Rådgivning/visitationen er åbent torsdag kl til kl Ambulante samtaler I de situationer, hvor borgeren er i tvivl om, hvorvidt der skal søges stoffri behandling eller ej, er der mulighed for ambulante samtaler. Der er tale om afklarende og rådgivende individuelle samtaleforløb. Fokus er meget bredt, afhængig af de problemstillinger hver enkelt borger ønsker at arbejde med. Et afklaringsforløb har en øvre grænse på 3 måneder. Medicinsk behandling Misbrugere tilbydes, afhængigt af vedkommendes problematik, enten substitutionsbehandling (metadon / suboxone), eller antabusbehandling og abstinens behandling. Ordination af medicin forestås af Rusmiddelcenter Middelfarts lægekonsulent. Centeret varetager principielt ordination af al afhængigheds skabende medicin til centrets brugere, herunder lettere til moderate abstinenser som følge af alkoholindtag. Psykiatrisk afdeling forestår ordination af medikamenter i forbindelse med psykiatriske lidelser, mens Rusmiddelcenteret kan varetage medicinadministrationen og udlevering i samarbejde med borgeren. Rusmiddelcentret og psykiatrisk afdeling samarbejder omkring disse borgere. Centerets lægekonsulent har konsultation på torsdage kl til kl Ved iværksættelse af substitutionsbehandling er buprenorphin / Suboxone første valg. Ved opstart af medicinsk behandling, foretages der automatisk henvendelse til egen læge for at sikre koordination af borgerens samlede behandling. Sygeplejersken praktiserer i klinikken i centerets åbningstid. Medicinudlevering foregår alle hverdage fra kl til kl og igen kl til kl Rusmiddelcenteret gennemfører urinkontroller for Børne- og familieafdelingen efter aftale og til eksterne samarbejdspartnere mod vederlag.

6 Café tilbud (ad hoc) Indsatsen i Rusmiddelcenteret har netværksdannelse som et centralt omdrejningspunkt. Cafeens målgruppe er i høj grad gruppen af aktive stofmisbruger, der periodisk vælger den sociale behandling fra. Middelfart kommune ønsker at give mulighed for en behandlingsfri zone, hvor det tilsigtes at møde brugerne fordomsfri og med mulighed for at præge og udvikle cafeen og de aktiviteter der iværksættes. Der er etableret brugermøde og cafeen er medlem af LVS, landsforeningen af væresteder og har således mulighed for at tilbyde brugerne deltagelse i de aktiviteter der planlægges herfra.. Cafeen formål er: Gennem dialog med brugerne at medvirke til formidle og kvalificere de valg brugerne kan foretage i forhold til egen situation. Centeret tilbyder gratis kaffe og morgenbrød hele ugen. Cafeen er placeret i Rusmiddelcenteret i umiddelbar forbindelse med medicinudleveringen og har åbent i hele centerets åbningstid Introduktions forløb (ambulant) Er principielt et tilbud til alle der er indskrevet i Rusmiddelcenteret. Forløbet strækker sig over 4 uger med en ugentlig undervisningssession på i alt 1½ time. Forløbet har til formål at give misbrugeren indsigt i baggrunden for at misbrug vælges som overlevelsesstrategi. Gennem oplysning, omsorg og opmærksomhed, søger RcM med introduktionsforløbet at skabe opmærksomhed om de valg og fravalg misbrugeren har. Forløbet indeholder 4 temaer: - Anerkendelse af misbrugets funktion - Forsvar og benægtelse - Behov - egen omsorg - kost - fysik - medicin - Selvværd og selvtillid - destruktion - mål & valg Hvis borgeren ikke ønsker at deltage i introforløbet, skal vedkommende aktivt vælge introforløbet fra, et fravalg får betydning for den kategori borgeren placeres i og som Rusmiddelcenteret tilrettelægger behandlingen efter. Introforløbet kører som lukkede forløb med nye hold når der er 8 til 10 deltagere, forløbet er først afsluttet når alle 4 moduler er gennemført, herefter udleveres bevis for gennemført forløb. Motivationsgruppe (ambulant dag) Målgruppen er de borgere der er i substitutionsbehandling. Der stilles ikke krav om at borgeren er uden sidemisbrug, men gruppedeltagerne skal have et ønske om at indgå i et struktureret behandlingsforløb, med det sigte at indgå i en forandringsproces.

7 Formålet er: - gennem gruppeforløbet at opnå en intervention der giver den enkelte deltager mulighed for at undersøge og analysere, gennemarbejde og forandre forholdet til sig selv og andre i de relationer gruppen byder på - at deltageren får mulighed for at øge og udvikle personlige arbejdspunkter - at deltageren erhverver redskaber der kan styrke den indre styring og øge de personlige kompetencer i forhold til ønsker og evner i den fremadrettede forandringsproces Forløbet indeholder en række faste temaer med vægtning af de forskellige problematikker der er aktuelle for deltagerne. Der er løbende indtag i gruppen, afslutning vil blive planlagt i forbindelse med iværksættelse af nedtrapning og ophør af sidemisbrug, ofte med det sigte at kunne overgå til et forløb i forandringsgruppen. I forbindelse med afslutning i gruppeforløbet vil der i samarbejde med den enkeltes behandler blive udarbejdet et revideret personlig behandlingsplan der justeres efter de erfaringer og valg der er erhvervet i forløbet. Et ønske om forsat substitutionsbehandling efter endt forløb, vil blive problematiseret, men respekteret som et personligt valg. Gruppesessionerne finder sted 2 x ugentlig i alt 6 timer, suppleret med planlagte foredrag, aktiviteter eller andre sociale arrangementer i samarbejde med det lokale clean/ædru netværk. Forandringsgruppe (dag) Er et tilbud til de borgere der modtager lægeordineret medicin, og i en periode har været uden sidemisbrug. Principielt forventes det at der er iværksat en nedtrapningsplan i forhold til stemningsændrende præparater. Misbrugeren skal som udgangspunkt formulere et ønske om at opnå stoffrihed/ædruelighed. Dette skal indgå i den behandlingsplan som borgeren har udarbejdet i samarbejde med behandleren. Behandlingen i forandringsgruppen har til formål at understøtte de erhvervede erfaringer og valg den enkelte har taget i forbindelse med introforløb, motivationsgruppe forløbet eller under det individuelle samtaleforløb. Forløbet i forandringsgruppen søges, sammen med Rusmiddelcenter Middelfarts øvrige tilbud, at tilgodese samme behov som et traditionelt døgnbehandlingstilbud. Erfaringerne viser, at tilknytning til lokalområdets netværk og kommunens øvrige tilbud, giver gode muligheder for at skabe hensigtsmæssige og fleksible sammenhænge i forbindelse med den enkelte misbrugers mål om tilbagevenden til en almindelig tilværelse. Den enkeltes afslutning på forløbet aftales individuelt mellem gruppeledere, behandler og borger, bl.a. med henblik på at sikre kontinuerlighed ved overgang til det videre forløb. Gruppesessionerne finder sted 3 x ugentlig i alt 9 timer, suppleret med planlagte foredrag, aktiviteter eller andre sociale arrangementer, i samarbejde med det lokale clean/ædru netværk. Efterværn og opfølgning Med udgangspunkt i en helhedsorienteret og sammenhængende indsats, overfor de borgere der er havnet i et misbrug ønsker Rusmiddelcenter Middelfart at tilbyde opfølgning og efterværn efter opnået stoffrihed.

8 Da indsatsen erfaringsmæssigt viser at problematikkerne, også efter opnået ædruelighed / stoffrihed er meget komplekse, vil der være stor fokus på samarbejde og koordinering af indsatsen omkring den enkelte borger. I forhold til den enkelte borger søges afklaring af egne værdier og ønsker om forandringer. De redskaber der er erhvervet gennem forløb i Rusmiddelcenteret understøttes gennem samtaler med efterværnsmedarbejderne. Umiddelbart efter visitering til efterværnet, indkaldes der til koordinerende møde med relevante samarbejdspartnere i jobcenteret, med henblik på udarbejdelse af handleplan der er i overensstemmelse med de planer der foreligger på borgeren i anden forvaltnings regi. Efterværnsmedarbejder indkalder ligeledes borgeren til et introduktionsmøde med henblik på at integrere borgerens ønske om den fremtidige indsats i handleplanen. Endelig udarbejdes den færdige handleplan. Handleplanen vil være retningsgivende for indsatsen i Efterværnet. Handleplanen indeholder plan for fremtid uddannelse arbejde. Rusmiddelcenteret tilsigter handleplan klar til borgerens underskrift en uge efter det koordinerende møde. Afklaring til arbejdsmarkedet: I afklaringsforløb arbejdes der med - personlig afklaring helbred udvikling egne ressourcer - social afklaring - bolig netværk økonomi. Under afklaringen arbejdes der med forskellige temaer, der i høj grad er genkendelig i forhold til de forløb borgeren tidligere i behandlingsforløbet er blevet præsenteret for. Det forventes - og borgeren støttes i, at der i høj grad sker en praktisk omsætning af de erhvervede erfaringer. Temaerne bearbejdes gennem: Gruppearbejde, individuelle samtaler, film, foredrag og oplæg, fritid, introduktion til - eller dannelse af netværksgrupper samt individuelle opgaver. Der er mulighed for: - at medvirke til job ordinært eller fleksjob ved jobkonsulent - Uddannelse - Hurtig indsats hvis noget går galt - Social mentor og / eller opfølgning. Afklaringsforløb er et struktureret forløb over 12 uger. Forløbet etableres efter behov, dog skal der minimum være 3 deltagere, der foretages løbende indtag i gruppen. Deltagerne modtager bevis for gennemført Afklaringsforløb Problemløsende gruppe Er et tilbud til den gruppe af borgere der er ophørt med misbrug af alle stemningsændrende stoffer. Tilbuddet henvender sig endvidere til pårørende til misbrugere. Gruppen er et tilbud til deltageren om: - bedre at forstå sine problemer - Lære at løse personlige problemer, og udfordre gamle handlemønstre i trygge, omsorgsfulde og respektfulde omgivelser

9 - Identificere og ændre - Misforstået tankegang uhåndterbare følelser trang til at gøre ting der gør livet mere smertefuldt selvundertrykkende adfærd forhold der gør problemerne værre - Blive hørt, taget alvorligt, respekteret og bekræftet - Tage del i gruppens fælles ånd eller gruppebevidsthed, en kraftig kilde til viden, mod, styrke og håb for den personlige problemløsning Derudover planlægges der temadage, gives undervisning og arbejdes med opgaver. Gruppesessionerne finder sted 3 gange ugentlig, suppleret med planlagte aktiviteter, der bl.a. indeholder arrangementer med det stoffrie og ædru netværk, i nærmiljøet på den 4. dag. Behandlingsforløbet varighed vil blive tilpasset den enkelte deltager Behandlingsprincipperne bygger på Cenaps Danmarks model, der udspringer fra Gorski`s behandlingsteorier. Som en naturlig og integreret del af behandlingsprogrammet henvises deltagerne til deltagelse i NA og AA (anonyme stofmisbruge og alkoholikere). Sociale arrangementer, aktiviteter Der arrangeres forskellige sociale aktiviteter, ture og foredrag, med udgangspunkt i Rusmiddelcenter Middelfarts cafe.. Centeret ønsker at opbygge en kultur og tradition for hele brugergruppen, omkring de højtider der ofte er problematiske at komme igennem for målgruppen. Endvidere foretages der i de enkelte gruppeforløb aktiviteter som har et mere målrettet sigte i relation til gruppens formål og som begrænser sig til de deltagere der er aktive i de enkelte forløb. Endelig ønsker centeret gennem et tæt samarbejde med stoffrie netværk at etablere arrangementer som kan styrke det lokale netværk. Cafeen er medlem af LVS og har således mulighed for at tilbyde brugerne aktiviteter der arrangeres herfra. Specielle tilbud: Nada Øreakupunktur tilbydes om supplement til den medicinske abstinensbehandling, hvilket kan betyde reduktion og i nogle tilfælde udeladelse af den medicinske behandling der kan være uhensigtsmæssig i forhold til målgruppen. Behandlingen har endvidere positiv betydning for behandling af fysisk og følelsesmæssig ubalance samt indre uro. Nada udøves kun af personale der har gennemført kursus i denne behandlingsform. Lægesamtale Der tilbydes lægesamtaler med centerets lægekonsulent i forhold til problematikker der er misbrugsrelaterede. Det er centerets intention at lægekonsulent og behandler i god dialog skaber sammenhæng mellem den medicinske og sociale behandling. Lægekonsulenten varetager den faglige vurdering af ordinationer og ændringer af disse. Lægekonsulenten har samtaler efter aftale torsdag kl til kl

10 Støtte- og kontaktpersonordning Er et tilbud til de mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt til hjemløse og misbrugere med psykiatriske diagnoser. Der er i denne indsats fokus på etik og borgerens integritet. Der arbejdes på at skabe kontakt og dialog der kan hjælpe borgeren til refleksion. RcM s medarbejder tager kontakt til borgeren i eget hjem, og i det miljø hvor målgruppen i øvrigt færdes. Funktionen har til opgave at understøtte eller afdække borgerens behandlingspotentiale. Endvidere tilbydes anonym rådgivning og vejledning i forhold til borgerens situation og hvor det understøtter den generelle opgave, kan der i nogen grad tilbydes praktiske hjælpefunktioner. Afklarings og vejledningsforløb for unge. (unge under 18 år) I erkendelse af at der er et stigende behov og at praksis har vist at flere unge under 18 år opsøger hjælp i forhold til et misbrug, tilbyder centeret at varetage: - Afklarings- og vejledningsforløb, med henblik på at støtte den unge i sin stillingstagende til, at forholde sig konstruktivt til egen misbrugsadfærd. - at kvalificere afklaring af unge med muligt misbrug eller forbrug af stemningsændrende stoffer - herunder alkohol. Afklaring og vejledningsforløb varetages af uddannet terapeut. Herudover er der etableret en ungegruppe, som består af en ugentlig gruppesession med unge under 18 år der er visiteret via familieafdelingen. Kognitive og psykodynamiske samtaleforløb Der er mulighed for at blive visiteret til et mere intensivt og individuelt terapiforløb, når der skønnes at være et behov for en målrettet psykodynamisk eller kognitiv tilgang til problemløsning. Samtalerne foretages af uddannet terapeut og kan søges eller tilbydes gennem borgerens behandler. Forløbets varighed og intensitet aftales borger og terapeut imellem. Visitation til disse samtaleforløb sker på centerets visitationsmøde hver anden onsdag. Anonyme samtaler Der er mulighed for at få anonyme samtaleforløb med henblik på afklaring af stof og alkoholproblematik. I de situationer, hvor borgeren ønsker anonyme samtaler, er der mulighed for anonyme ambulante samtaler. Der er tale om afklarende og rådgivende individuelle samtaleforløb. Fokus er meget bredt, afhængigt af de problemstillinger den enkelte borger ønsker at arbejde med. Et afklaringsforløb har en øvre tidsgrænse på 3 måneder. Anonymitet respekteres ved anmodning om dette ved henvendelse Henvisninger Centeret henviser i den udstrækning der er behov for dette til anden foranstaltning eller ekspertise. Endvidere henvises til lokale stoffrie netværk og det lokale værested i den udstrækning at borgeren skønnes at profitere af tilbuddet.

11 Endelig henvises til de lokale NA og AA møder Samarbejdsaftaler Der er indgået en samarbejdsaftale vedrørende behandling af sindslidende med samtidig misbrug mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark. Aftalen fremgår af Sundhedsaftalen mellem Middelfart kommune og Region Syd, der er udarbejdet Sundhedsafdelingen har indgået samarbejdsaftale mellem Jobcenteret og Rusmiddelcenter Middelfart. Rusmiddelcenteret har indgået en aftale med Teglgårdshuset og Kollegiet som omhandler Rusmiddelcenterets behandling af beboerne på disse institutioner. 3. Målgruppe for tilbudene i Rusmiddelcenteret Misbrugere over 18 år: Misbruget omfatter indtagelse af f.eks. alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstasy, svampe, LSD, heroin, benzodiazepiner.. Disse personer har et stort regelmæssigt eller periodisk dagligt forbrug. Der er typisk udviklet afhængighed med abstinenser til følge. Der vil almindeligvis være tale om fysiske, psykiske og sociale samt adfærdsmæssige konsekvenser af misbruget. Denne persongruppe er som oftest kendt i det sociale og sundhedsmæssige system, samt hos politi og retsvæsen. Gruppen deles op efter følgende 4 kategorier: Omsorgsgruppen der er omfattet af cafeens tilbud og en 3 parts samtale hver 3. måned Motivation gruppen som er omfattet af tilbud i motivationsgruppe forløb. Gruppen omfatter borgere der forsat kan have et sidemisbrug ud over den lægeordinerede medicin, antabus, abstinens- og substitutionsbehandling. Forandringsgruppe omfatter de borgere der indgår kontrakt om samarbejde omkring væsentlige forandringer i eget liv, og som ikke har sidemisbrug Gruppen af ædru og clean misbrugere, der arbejder på at opnå sociale og arbejdsmæssige færdigheder til at begå sig på arbejdsmarkedet, og i livet, uden brug af stemningsændrende stoffer. 4. De overordnede mål og værdier for indsatsen i Rusmiddelcenteret Vores mål: - Rusmiddelcenterets behandlingsindsats skal ses i forlængelse af Middelfart Kommunes Værdier At lære og lykkes og kommunens fælles værdibaserede ledelsesgrundlag. - Rusmiddelcenteret tilbyder behandling til borgere i Middelfart med alkohol- samt stofmisbrug. - At se tegn på at borgeren får lyst til forandring - At se tegn på ædruelighed / stoffrihed - At se tegn på faglig og personlig udvikling, et dynamisk og engageret personale med arbejdsglæde - At se tegn på tilfredse, glade og harmoniske borgere og kollegaer

12 - At se tegn på at borgeren føler sig mødt, set og respekteret - At borgeren oplever imødekommenhed og høj faglig kompetence - At samarbejdspartnere har tillid til vores faglige og personlige kompetencer - At borgeren oplever sammenhæng og helhed i den samlede behandlingsindsats og derved føler sig set og respekteret. Vores værdier: - Vi tror på at alle mennesker grundlæggende vil det bedste for sig selv - At vi ser misbruget/afhængigheden som en del af en større problematik - At åbenhed, nysgerrighed og villighed til forandringer er nødvendige faktorer - Vi tror på at en åben, direkte og ærlig kommunikation skaber troværdighed og godt miljø - At møde borgeren ud fra den humanistiske forståelse Det vil sige at den enkelte har ret og pligt til at have indflydelse på og ansvar for eget liv. At behandlingen tilrettelægges individuelt ud fra en aktuel udredning. Vi viser høj grad af faglighed samt dynamisk forståelse af borgerens samlede livssituation - At udvise ligeværdighed i dialog og adfærd ud fra en etik der bygger på humanistisk livsanskuelse. Vi vil arbejde ud fra en høj faglig standard, med mål om personlig trivsel og udvikling. Dette gælder både internt, eksternt og i forhold til borgeren.

13 5. Rusmiddelcenterets organisationsstruktur Rusmiddelcenteret er en del af Sundhedsafdelingen i Middelfart Kommune. Alle Middelfart Kommunes behandlingsaktiviteter vedrørende borgere over 18 år, med misbrugsproblemer er samlet under Rusmiddelcenteret i Middelfart. Rusmiddelcenteret har lokaler på Teglgårdsvej 27, Middelfart, herudover råder centeret over lokaler på Teglgårdsvej 17, Teglgårdsparken 29 samt Jernbanegade 8. Organisationsdiagram for Rusmiddelcenter Middelfart, Middelfart Kommune: Centerleder Sekretariat Lægekonsulent Visitator Sygeplejerske Aktiveringspro jekt Medicinmedarb. S K P C A F E Behandlingen Efterværn Rusmiddelcenteret koordinerer internt sine aktiviteter igennem en række faste møder: Personalemøde: Alle personaler deltager. Møderne afholdes én gang om måneden. Sagsgennemgang:

14 Alle personaler deltager. Møderne afholdes én gang om måneden. Behandlingsmøder: Terapeut, behandlere og Centerleder deltager. Møderne afholdes 3 gange om måneden. Visitationsmøde: Visitator, sygeplejerske, behandlere og terapeut er faste deltagere. Centerleder, SKP, cafemedarbejder og efterværnsmedarbejdere deltager efter behov. Møderne afholdes hver 14. dag Medicinmøde: Sygeplejerske, medicinmedarbejder og behandlere er faste deltagere. Lægekonsulent deltager efter behov. Møderne afholdes 2 gange om måneden. Behandlingsudvalgsmøder: Behandlere, terapeut og centerleder deltager. Mødet afholdes én gang om måneden. Uddannelsesudvalgsmøde: Centerleder og 2 medarbejderrepræsentanter deltager. Mødet afholdes én gang om måneden. Sygeplejerske- og sekretærmøde: Sygeplejerske, sekretær, medicinmedarbejder og centerleder. Mødet afholdes én gang om måneden. Efterværnsmøde: Centerleder og de 2 efterværnsmedarbejdere deltager. Mødet afholdes én gang om måneden. Cafe møde: Cafemedarbejder, SKP og 2 medarbejderrepræsentanter deltager. Mødet afholdes én gang om måneden.

15 6. Visitationsprocedurer Visitationsgange i Rusmiddelcenteret: Ansvarlig aktør Konsulentfunktion Ydelser Cafe behandlingsfri Zone SKP Behandler Individuel samtale Visitation / Rådgivning Medicinsk og social screening/afklaring samt udarbejdelse af social og medicinsk be/handlingsplan indenfor 14 dage Introforløb Læge Kons. Psykodynamisk Screening Medicinsk behandling Sygeplejerske Efterværn Efterværn Problemløsende gruppe Motivationsgruppe Forandringsgruppe VISITATION Arbejde Afklaring til arbejdsmarked Ekstern døgntilbud Selvhjælpsgruppe Kognitive/psyko Dynamiske samt. Anden extern tilbud afklaring, jobopfølgning eller mentorord.

16 Visitationsprocedure: Rusmiddelcenteret har den fulde visitationskompetence i samtlige sager i relation til tilbud efter SEL 101 og Sundhedslovens 141. Visitationen er tilrettelagt i henhold til reglerne om behandlingsgaranti (SEL 101 og Sundhedslovens 141), så der indenfor 14 dage efter første henvendelse er udarbejdet en behandlingsplan, og visitation til behandling har fundet sted. Visitationen til Rusmiddelcenterets behandlingstilbud ligger i forlængelse af den åbne Rådgivning. Visitation til Rusmiddelcenteret finder sted mandage kl til kl og torsdage kl til kl Udover den centrale visitation til Rusmiddelcenteret, som foretages af visitator og koordineres med sygeplejerske, er der visitation til samtlige centerets tilbud i det faste visitationsteam, som består af visitator, sygeplejerske, behandler og terapeut. Der er visitationsmøde onsdag hver 14. dag fra kl til kl Behandlerteamet har udover visitationen nogle mødefora (sagsmøder), hvor de enkelte sager løbende følges og vurderes fagligt. I sager vedrørende unge misbrugere under 18 år er det unge- og familieafdelingens ansvar at sikre tilvejebringelse af en handleplan, hvor Rusmiddelcenteret udarbejder den del af handleplanen, der omfatter behovet for misbrugsbehandling. 7. Behandlingsgaranti, anonymitet og det frie valg Behandlingsgaranti: Pr. 1. januar 2003 blev der ved lov /SEL 101, stk.2) indført behandlingsgaranti for social behandling for stofmisbrug for personer over 18 år. Loven indebærer bl.a. at kommunen skal iværksætte tilbud om behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse til Rusmiddelcenteret. Rusmiddelcenteret i Middelfart kommune efterlever pr lovkravet om behandlingsgaranti til voksne. I forhold til unge har Middelfart kommune købt opgaven af Odense kommune der således er forpligtet til at varetage opgaven for unge under 18 år der er omfattet af behandlingsgarantien. SEL 101, stk. 3, omhandler således en garanti for social behandling for stofmisbrug af unge under 18 år i særlige tilfælde. Pr. 1. januar 2007 blev der ved Sundhedslovens 141 formuleret en forpligtelse til at yde vederlagsfri behandling til borgere med alkoholmisbrug. Loven indebærer bl.a. at kommunen skal iværksætte tilbud om behandling senest 14 dage efter borgerens henvendelse. Endvidere har alkoholmisbrugeren krav på at behandling og rådgivning sker anonymt hvis dette ønskes. Det frie valg: Jf. SEL 101, stk. 4. kan en person, der er visiteret til behandling i et kommunalt tilbud, vælge at blive behandlet på et andet offentlig behandlingstilbud eller på et godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som dét kommunale tilbud man oprindeligt er blevet visiteret til.

17 Når behandlingsplanen peger på døgnbehandling, er Rusmiddelcenteret klienten behjælpelig med at søge relevant information i tilknytning til frit valg-muligheden. I praksis anbefaler vi et udvalg af institutioner, som lever op til vores kvalitetskrav og matcher den pågældende borger. 8. Behandlingsplanere, udarbejdelse, koordinering og opfølgning Det er Rusmiddelcenter Middelfarts opgave at udarbejde en behandlingsplan med henblik på behandling af borgerens misbrug. Dette gælder også ved henvendelse fra borgere under 18 år. I forbindelse med visitationen udformes sammen med borgeren en behandlingsplan med udgangspunkt i de problemstillinger, som borgeren ønsker/har behov for at arbejde med i behandlingsforløbet. Principielt henvises borgeren til centerets introduktionsprogram, så snart der er opnået medicinsk stabilitet. Introduktionsprogrammet foregår over 4 uger med 1 ½ times session pr. gang Indenfor 14 dage efter borgerens henvendelse, drøftes behandlingsplanen på et visitationsmøde og borgeren visiteres her videre til et tilbud i Rusmiddelcenterets regi eller evt. til et privat døgnbehandlingstilbud. Behandlingsplanen indeholder behandlingsbehov, arbejdspunkter, mål og metoder. Behandlingsplanen kvalitetssikres ved jævnlig opfølgning, dog minimum hver 3 måned og justeres altid i forbindelse med skift i de tilbud borgeren deltager i. 9. Brugerinddragelse I Rusmiddelcenteret taler vi om brugerindflydelse. Brugerinddragelse er jo blot måden at give borgerne indflydelse på. Det er vigtigt for os, sammen med borgeren at præcisere hvad borgeren har indflydelse på, og i hvilken grad indflydelsen strækker sig. Vi ønsker at brugerindflydelsen får et konkret indhold og udtryk. Retningslinier for indflydelse ligger i lovgivningen og definerer indflydelse på to niveauer: Indflydelse på egen sag Retssikkerhedslovens 4: Retssikkerhedslovens 4. Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandling af sin sag. Kommunen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed Indflydelse på tilrettelæggelse og udnyttelse af tilbudene / SEL 16 Servicelovens 16, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbudene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinier for brugerindflydelsen Brugerinddragelse og brugerindflydelse praktiseres på forskellige måder i Rusmiddelcenteret. Som udgangspunkt er borgeren den centrale og aktive person, når behandlingsplanen lægges og justeres. Brugere inddrages ligeledes som centrale aktører i arbejdet i Rusmiddelcenterets cafe, eller når indsatsområder skal evalueres. Der gennemføres brugerhøringer med konsulent udefra, der afholdes brugermøder m.v.

18 10. Klageadgang I de tilfælde, hvor Rusmiddelcenteret afslår et ansøgt tilbud, meddeles afgørelsen skriftligt, og der medgives i samme sagsgang en skriftlig klagevejledning. Den klageadgang, som borgeren gøres opmærksom på, ligger i SEL 60, stk.1. SEL 60, stk. 1. De afgørelser, som kommunen og amtskommunen træffer efter den sociale lovgivning, kan indbringes for det sociale nævn. Det er kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. 11. Personalets faglige kvalifikationer Pr. 1. juli 2008 er der ansat 14 personaler i Rusmiddelcenteret i Middelfart kommune. Ikke alle er ansat i fuldtidsstillinger. De ansatte personaler fordeler sig fagligt på: Lægekonsulent, sygeplejerske, sekretær, socialrådgivere, pædagoger, misbrugsvejledere, misbrugsbehandler, konsulenter og terapeut. Behandlerne har gennemgået supplerende efteruddannelsesforløb, primært med fokus på metoder i behandlingsarbejdet. Rusmiddelcenteret er uddannelsessted for socialrådgiverstuderende. Alle Rusmiddelcenter Middelfarts medarbejdere har i løbet af 2008 gennemført Cenaps kursus i problemløsende gruppeterapi, endvidere har de fleste medarbejdere på tværs af faglighed erhvervet NADA- akupunktur uddannelse. Alle behandlere har med udgangen af 2009, gennemført en terapeutisk basisuddannelse.. Der er udarbejdet en uddannelsesstrategi der indebærer at alle behandlere kan praktiserer kognitiv og psykodynamisk terapi med udgangen af monitorering af indsatsen Det er Rusmiddelcenter Middelfarts overbevisning, at vejen til udvikling og dygtiggørelse hænger sammen med dokumentation af egen indsats. Ud over almindelig journalisering på de enkelte brugeres sager, arbejder Rusmiddelcenteret med flere forskellige dokumentations-systemer. SIB (Register over stofmisbrugere i behandling) er et indberetningssystem til Sundhedsstyrelsen, over klienter i behandling. Det er lovpligtigt at indberette alle klienter, der indskrives i centeret til behandling. Alle klienter skal indberettes ved indskrivning. DANRIS ambulant: Center for Rusmiddelforskning er i gang med at udarbejde er registreringssystem til registrering af stofmisbrugere i ambulant og dagbehandling. Systemet forventes at være fuldt opdateret omkring januar Indsatsområderne er kategoriseret efter intensiteten i behandlingen:

19 Ad hoc Ambulant Ambulant dag Dag Døgn Der leveres en ydelse mindre end hver 14. dag (den medicinske behandling er ikke medregnet) ikke social stofmisbrugsbehandling Der tilbydes en ydelse mindst hver 14. dag og højst 2 gange om ugen Der tilbydes en ydelse 3 til 5 gange om ugen af højst 2 timers varighed Der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen i mere end 2 timer, ydelsen får samme kategori hvis den leveres mindst 3 gange om ugen med mere end 2 timer Behandling hvor der leveres en ydelse hver dag og hvor denne inkluderer overnatning Der er i overskriften på centerets ydelser i parentes anført ydelses kategorisering efter DANRIS Ambulant registreringssystem. 13. Den fremtidige indsats på området Ungegrupper Der er iværksat et samarbejde med Jobcenteret og Rusmiddelcenteret. Denne indsats skal understøtte intensionen i Ungestrategien i forhold til en målgruppe på anslået 70 unge fra 7. klasse til 30 år, der har brug for en særlig tilrettelagt indsats for at sikre en tilknytning til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Endvidere ønskes implementeret en screeningsmodel, der kan identificerer og kategoriserer - unge der ikke er i egentligt misbrug unge der er egnet til ambulant gruppeforløb og unge der har behov for et mere intensivt eksternt tilbud. Børnefamilieperspektiv Rusmiddelcenter Middelfart har planlagt en struktureret procedure der sikrer en børnefamilie perspektiv, der bl.a. sikre indhentning af væsentlige oplysninger i forhold til at tage vare på børn i familier med misbrug Kvalitetskrav og praksis i forbindelse med anvendelse af private Døgninstitutioner Rusmiddelcenter Middelfart visiterer alene til døgnbehandlings tilbud som er godkendte, og vægter behandlingssteder med social- og misbrugsfagligt uddannet personale. Derudover visiteres der kun til døgntilbud, som harmonerer med den behandlingsfilosofi og de værdier, som Rusmiddelcenter Middelfart selv står for.

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service

Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service Kvalitetsstandard for Social behandling for stofmisbrug for borgere over 18 år efter 101 i lov om social service December 2010 Lovgrundlag I medfør af 139 i Lov om social service har Socialministeren i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142.

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandlingen i Syddjurs Kommune 2017-2018 Servicelovens 101 og 101a samt Sundhedslovens 141og142. Side 1 af 11 Introduktion Det følger af sundhedsloven 141

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM Kvalitetsstandard 2016 for Misbrugscentret Kvalitetsstandard Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Nr. 430. 30. april 2014,

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3

Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling. Version nr.: 3 Udkast til: Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling 2012 Udarbejdet af: Tommy Neesgaard Dato: 29.11. 2011 Sagsid.: tone Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Område

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter

Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015. FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Kvalitetsstandarder for behandling af stof- og alkoholmisbrug 2015 FOR BRYDEHUSET Ballerup Kommunes rusmiddelcenter Opdateret d. 20 oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Kvalitetsstandarder og servicemål...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014

Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling September 2014 Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af stofmisbrugsbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere