Nr. Uddannelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. Uddannelsesudvalget 2016 2017 2018 2019"

Transkript

1 Budget Nr. Uddannelsesudvalget (1.000 kr.) Uddannelsesudvalget Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i udviklingspulje Reduktion i ressourcetildeling til 10. kl Nedlæggelse af ubesat stilling i SSP Reduktioner UngSlagelse Udlægning af midler til støttetimer decentralt Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Generelle besparelser på virksomhederne Puljemidler til kostpolitik Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudområdet Børnehaver bliver aldersintegrerede * Børnehaver kan modtage 2-årige * Dagplejen reduceres svar. til én tilsynsynsfør. pædagog Lukning af "Åben rådgivning" ved Nordbycentret Ferielukning i dagtilbudene i dagene før påske Opsigelse aftale om betalte fridage (5.6, og 31.12) Generel reduktion i ressourcetildelingen for dagplejen Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 år (inst.) Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet Ændring i tilskud til privat pasning Reduktion i antal 2-sprogsmedarbejdere Reduktion i antal pladser i særlige sproggrupper Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen Reduktion i budget til Pædagogiske Inklusions Vejledere Reduktion i budget til kompetenceudvikling Reduktion i budget til centrale udviklingstiltag Reduktion i antal pladser i handicapafd. Ved Byskovgård Myndighedsområdet * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af effektiviserings- og besparelsesforslag Driftsønsker Det vidtgående specialområde Talentlinjer Fortsat drop-out indsats Ungdommens Uddannelsesvejledning Etablering af EUD Fortsat drift af kompetencecentret Talehøremotorik medarbejder til særlige børn i almensystemet Ekstra ressourcetildeling - svært belastede institutioner Flygtningebørns opstartsperiode i daginstitutioner Uddannelsesudvalget Side 1

2 Nr. Uddannelsesudvalget (1.000 kr.) Digitalisering - anvendelse af tablets i dagplejen Tilpasning af indtægtsbudget - Byskovgård Digitalisering - SMS-modul til dagplejesystemet Produktionsskoleelever over 18 år Udvidelse af antal sagsbehandlere Fælles driftsønske - Forebyggende indsatser Anlægsønsker Udviklingsønsker Kirkeskovskolen udvikling af skolegård/legeplads Dalmose skole etablering af krealaboratorium Marievangsskolen etablering af udeværksted Marievangsskolen etablering af rundløbsbane Flakkebjerg skole etablering af udeundervisning Vemmelev skole udbyg. multifunktionsområder på fællesarealer Stillinge skole etabl. faglokale til "Håndværk & Design" - Model 1* Stillinge skole etabl. faglokale til "Håndværk & Design" - Model 2* Broskolen etablering af multibevægelseshal Eggeslevmagle skole forbedring af trafiksikkerhed Eggeslevmagle skole etablering af B-hal og idrætsfaciliteter Storebæltsskolen etablering af legeplads Vemmelev skole udbygning af klasserum Skælskør skole etablering af leg og læringsmiljø Skælskør skole etablering af toiletfaciliteter nær boldbane Skælskør skole etabl. af ungdomsmiljø i samarbejde med elevrå Antvorskov skole etablering af learing TechLab Børnehaver - aldersintegrerede opdeling Legepladser og uderum * Forslag er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker Vemmelev skole udbygning af klasserum Uddannelsesudvalget Side 2

3 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion af Udvikingspulje Forslagets indhold Uddannelsesudvalget har en budgetlagt pulje til iværksættelse af udviklingstiltag på skoleområdet på 5,6 mio. kr. årligt. Det foreslås at dette beløb reduceres til 2,1 mio. kr., og der således reduceres med 3,5 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke umiddelbart den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion af Udviklingspulje Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 3

4 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduceret ressourcetildeling til 10. kl. Forslagets indhold Ved vedtagelsen af den gældende ressourcemodel for skolerne i forbindelse med Folkeskolereformen, blev tildelingen til 10. klasse ikke ændret. Hermed blev det besluttet, at den ekstra undervisningstid på to timer ugentligt som følge af Lov 409, blev fastholdt i ressourcen til Xclass. Xclass underviser i dag ekstra timer bl.a. i matematik, engelsk og dansk, på baggrund af denne ekstra ressource. Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved reduktion af timetallet Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduceret ressourcetildling til 10. kl. Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 4

5 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Nedlæggelse af stilling i SSP Forslagets indhold Der er pt. en ubesat stilling i SSP, der foreslås nedlagt. Dette forslag vil medføre et lavere aktivitetsniveau i SSP-samarbejdet og vil stille krav til at skolerne i højere grad aktiverer deres SSP-netværk. Ligeledes vil SSP i mindre grad kunne deltage i projektarbejde, der ikke direkte vedrører kerneopgaven. Konsekvenser for målgruppen Berører i nogen grad den borgernære service. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Nedlæggelse af stilling i SSP Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 5

6 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktioner UngSlagelse Forslagets indhold I forbindelse med analyse og omorganisering af UngSlagelse foreslås det følgende: 1) At der indføres en demografiafhængig budgetmodel, således at budgettet afhænger af hvor mange unge, der er i målgruppen. 2) At der bespares 0,5 mio. kr. på ledelse Konsekvenser for målgruppen Berører borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktioner UngSlagelse Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 6

7 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Udlægning af midler til støttetimer decentralt Forslagets indhold Midler til støttetimer tildeles i dag elever via visitation. Forslag om at midlerne i stedet fordeles efter elevtal, og at skolerne dermed får ansvaret for at lave lokale løsninger for disse midler. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Udlægning af midler til støttetimer decentralt Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 7

8 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Forslagets indhold Der er afsat 15 mio. kr. til udmøntning af ressourcemodellen og manglende forældrebetaling i SFO sfa. faldende tilslutning. Der kan først gives et endeligt overslag efter sommerferien, da visitationer og elevtal for kommende skoleår er udslagsgivende. Estimat for uforbrugte midler er pt. ca. 6 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Berører ikke den borgernære service Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduceret pulje til udmøntning af ressourcemodel Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 8

9 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generelle besparelser på virksomhederne Forslagets indhold Skolerne har gennemgået en række generelle besparelser de senere år i forbindelse med digitalisering, kopi/print, 0,5%-besparelser mm. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generelle besparelser på virksomhederne Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 9

10 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Puljemidler til kostpolitik Forslagets indhold Puljemidler, der har været anvendt til kostpolitik, bevægelsestiltag og sundhed. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket i nogen grad Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Puljemidler til kostpolitik Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 10

11 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Ændring af ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Forslagets indhold Ved vakante lederstillinger bliver virksomheder sammenlagt, således at der fremadrettet er én virksomhedsleder for hver to virksomheder. Souschef tildeles 7 timer ugentligt til ledelse. Forudsætning for en kapitalisering af forslaget er, at der opstår vakante stillinger. Forslaget gælder hele dagtilbuds (o-6 års)-området. Ændringer betyder derfor, at nuværende tre områder med fællesledere og daglige ledere fremadrettet for hvert område vil bestå af 1 virksomhedsleder og 2 souschefer. Konkret betyder det 1 virksomhedsleder og 2 souschefer i område Vemmelev. Og tilsvarende for Kildebakken/Storebæltsvej og Loppen/Strandvejen. Konsekvenser for målgruppen En ændring af ledelsesstrukturen berører ikke serviceniveauet for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 stigende til kr. i Personalemæssige konsekvenser Forslaget implementeres i forbindelse med vakante stillinger. Der ligger i forslaget ingen yderligere personalereduktioner. Sammenhæng til øvrige forslag Foslaget har ingen implikationer for de øvrige forslag. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Ændring af ledelsesstruktur Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 11

12 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Børnehaver bliver aldersintegrerede Forslagets indhold Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager 0-2 års børn i forhold til den fysiske kapacitet. Det betyder, at Dagplejen bliver tilsvarende reduceret. Forslaget er afhængig af en omkonvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser. Der er til budgetprocessen fremsendt anlægsønske, der beskriver den forventede investeringsudgift. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 stigende til kr. i Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype men ikke i forhold til kvalitet. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Understøtter Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi omkring udnyttelse af kapaciteten. Personalemæssige konsekvenser Når Dagplejen reducerer sker det ved at skære ned på antallet af dagplejere. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget kan erstattes af forslag Det er ikke muligt indenfor samme periode at implementere begge forslag. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Børnehaver bliver aldersintegrerede fra 0-6 år Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 12

13 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Børnehaver bliver aldersintegrerede og alle institutioner kan modtage børn fra 2- års alderen i småbørnsgrupper. Forslagets indhold Børnehaver bliver aldersintegrerede og modtager 2 årige børn i forhold til den fysiske kapacitet. Det betyder, at Dagplejen bliver tilsvarende reduceret, og at dagplejen fremadrettet i højere grad vil være et tilbud til de mindste børn. Forslaget er afhængig af en omkonvertering af børnehavepladser til småbørnspladser. Der er til budgetprocessen fremsendt anlægsønske, der beskriver den forventede investeringsudgift. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 stigende til kr. i Konsekvenser for målgruppen Berører den borgernære service ved ændring af tilbudstype men ikke i forhold til kvalitet. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Understøtter Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi omkring udnyttelse af kapaciteten. Personalemæssige konsekvenser Når Dagplejen reducerer sker det ved at skære ned på antallet af dagplejere. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget svarer til forslag Forskellen mellem de to forslag består i, at børnehaver i dette forslag fremadrettet kan modtage børn fra de fylder 2 år. I forslag kan børnehaver fremadrettet modtage børn fra 0-2 år. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Børnehaver modtager børn fra 2-år i småbørnsgruppe Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 13

14 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Dagplejen reduceres svarende til grundtildeling til én tilsynsførende pædagog Forslagets indhold Uansøgt afsked for én dagplejepædagog. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Besparelsen udgør netto % af det nedenfor angivne effektiviseringspotentiale. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket ved et lavere niveau for pædagogisk tilsyn og understøttelse af dagplejepraksis. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Uansøgt afsked for én dagplejepædagog. Der vil blive forsøgt omplacering indenfor området jf. de personalepolitiske retningslinjer. Ingen bemærkninger Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Dagplejen reduceres svarendetil én tilsynsførende pæ Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 14

15 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Lukning af Åben rådgivning ved Nordbycentret Forslagets indhold Åben rådgivning ved Nordbycentret lukkes. Aftale med rådgivere opsiges. Der er ikke tale om fastansatte medarbejdere De tilknyttede rådgivere indgår som en del af Nordbycentret i et tæt og helhedsorienteret samarbejde med centrets øvrige medarbejdere og stiller sig gerne til rådighed for virksomheder under Center for Dagtilbud. Medarbejderne har stor erfaring og viden indenfor såvel familieområdet, børnepsykologi, integration og udviklingsarbejde og kan rådgive og understøtte virksomhedernes forældresamarbejde og udviklingsarbejde. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Lukning af Åben rådgivning ved Nordbycentret Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 15

16 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Ferielukning i dagtilbuddene i dagene før påske Forslagets indhold Dagtilbud holder ferielukning i dagene op til påske. Familier med behov for tilbud i perioden bliver tilbudt et alternativt tilbud i en af kommunens dagtilbud. Antallet af lukkede dagtilbud er under indflydelse af, hvor mange familier, der har behov. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Forslag kan have en påvirkning på vækststrategien. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Ferielukning i dagene før påske Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 16

17 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Opsigelse af aftale om betalte fridage ved Grundlovsdag, den 24. december og 31. december. Forslagets indhold Ansatte ved dag- og klubtilbuddene ophører med at have arbejdsgiver-betalt fridag den 24. december og den 31. december. Dagene skal herefter afholdes som ferie eller afspadsering. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Forslaget berører ikke målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen bemærkninger Personalemæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Opsigelse af betalt fri den 24. og 31. december. Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 17

18 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generel reduktion i ressourcetildelingen for Dagplejen Forslagets indhold Ressourcetildelingen bliver reduceret i forhold til tilsynsførende, kompetenceudvikling og materialekøb. Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til Dagplejen i NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion i Dagplejen Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 18

19 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generel reduktion i ressourcetildelingen for 0-6 års institutionsområdet Forslagets indhold Ressourcetildelingen bliver reduceret i forhold til pædagogisk personale, kompetenceudvikling og materialekøb. Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til 0-6 års institutioner i NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion i 0-6 års institutionsområdet Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 19

20 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Generel reduktion i ressourcetildelingen for klubområdet Forslagets indhold En generel reduktion i ressourcetildelingen til klubområdet Effektiviseringspotentialet svarer til 0,5 % af den samlede ressourcetildeling til klubområdet i NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service kan blive påvirket for målgruppen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Generel reduktion på klubområdet Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 20

21 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Tilskud til privat pasning tildeles i forhold til det private tilbuds åbningstid antal uger pr. år Forslagets indhold Tilskud til private tilbud reguleres i forhold til det private tilbuds åbningstid. Det maksimale tilskud er fortsat svarende til udgiften til de kommunale tilbud. Ved reduceret åbningstid i det private tilbud reduceres tilskuddet tilsvarende. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Tilskud til privat pasning tilpasses åbningstid Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 21

22 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion i antallet af 2-sprogsmedarbejdere Forslagets indhold Gruppen af 2-sprogsmedarbejdere bliver reduceret med 1. Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skarpt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i antallet af to-sprogsmedarbejdere Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 22

23 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion i antallet af pladser i de særlige sproggrupper Forslagets indhold Antallet af pladser i de særlige sproggrupper reduceres. Reduktionen vil medføre, at børn i målgruppen fremadrettet skal sprogstimuleres og undervises i de ordinære tilbud. Sprogstimuleringsopgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skrapt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i antal pladser i de særlige sproggrupper Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 23

24 Budget Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) Uddannelsesudvalget Reduktion i budget til tale, høre og motorik gruppen (sproggruppen) Forslagets indhold Opgaverne vil fremadrettet skulle prioriteres skarpt og der vil være opgaver, der ikke længere kan udføres på både dagtilbuds- og skoleområdet. NB: Besparelsen får konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den faldende udgift. Det betyder, at besparelsen reelt er på kr. i 2016 og i overslagsårene. Konsekvenser for målgruppen Den borgernære service bliver påvirket for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Reduktionen kan ske indenfor rammen af frie midler og dermed uden personalemæssige konsekvenser. Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Reduktion i budget til sproggruppen Reduceret forældrebetaling Beløb i kr Total I alt Uddannelsesudvalget Side 24

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353.

Budget. Handicap- og Psykiatriudvalget 360.848 357.115 353.383 353.383 4.01 Handicap, psykiatri og misbrug 360.848 357.115 353.383 353. Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Budget 2016-2019 Foreløbig resultatopgørelse pr. 17.august 2015 Budgetrammer på drift 1.000 kr. Budget 2016-2019 Budget Budgetoverslag 2016 2017 2018 2019 SKATTEFINANSIERET

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Skrillingeskolen delrapport 2

Skrillingeskolen delrapport 2 Skrillingeskolen delrapport 2 1 Opsummering af rapportens anbefalinger Afsættet for denne rapport er fokus på Skrillingeskolens opgave ind i og for det samlede skoleområde. Skoleområdet bør ses som en

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Børne- og Uddannelsesudvalget, 27-04-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 27. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Mål, styringskæde og evalueringskultur... 8 Organisering af skolens dagligdag... 12 Personalesammensætning...

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere