Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /4812 Workshop for Innovation og Medborgerskabsudvalget og Visionsgruppen for Aktivt Medborgerskab /5114 By- og landsbyambassadører /31214 Henvendelsesstrategi /4287 Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere /31019 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi /1922 Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Den omdelte dagsorden blev godkendt /4812 Workshop for Innovation og Medborgerskabsudvalget og Visionsgruppen for Aktivt Medborgerskab Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 1 af 10

2 Indstilling: Direktøren indstiller at Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøfter det videre arbejde med aktivt medborgerskab på workshop. Beslutningstema: Drøftelse af aktivt medborgerskab. Sagsfremstilling: Visionsgruppen for Aktivt Medborgerskab er inviteret til at deltage i en workshop sammen med Innovations- og Medborgerskabsudvalget i forbindelse med dagens møde. Formålet med workshoppen er at få en første drøftelse af hvordan det videre arbejde med aktivt medborgerskab skal tilrettelægges. Der er sat 1½ time af til workshoppen med start kl , og program for workshoppen er vedlagt som bilag. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Program for workshop Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Input fra workshoppen sammenskrives som grundlag for at lave en plan for det fremtidige arbejde med aktivt medborgerskab /5114 By- og landsbyambassadører Indstilling: Direktionen indstiller: at budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps overføres til Innovations- og Medborgerskabsudvalget ved førstkommende budgetopfølgning. at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen om ambassadørordning til efterretning. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som orienteringssag. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 2 af 10

3 Sagsfremstilling: Historik I 2012 afsatte Økonomiudvalget i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 midler til markedsføring af Assens Kommune. I en samlet sag blev der afsat midler til tre indsatser: Tilflytter portal FritidsPas Ambassadørordning. Der skete ikke reel fremdrift på udvikling af ambassadørordningen fra ultimo 2012 til ultimo 2013 på grund af udskiftning i landdistriktskoordinator stillingen. I oktober 2013 godkendte direktionen i Assens Kommune en revideret plan for ambassadørordningen. Denne godkendelse omhandlede: Borgermøde for alle interesserede i ambassadørordningen oktober 2013 Igangsætning af forsøg med ambassadører primo 2014 Evalueringer i juni og december Status Der er pt. tilknyttet 22 ambassadører til ordningen. Ambassadørerne repræsenterer både små landsbyer og landdistrikter, samt større byer som Aarup, Haarby og Glamsbjerg. Der er nedsat to arbejdsgrupper af ambassadører, der fokuserer på henholdsvis lokale tiltag og mere overordnede tilgange. I nedenstående tidsplan ses oplægget til indsatser i første halvår af Tidsplan : Oktober 2013 Åbent borgermøde om ambassadørindsatsen. November 2013 Møde for interesserede og nedsættelse af arbejdsgrupper Januar 2014 Møder i arbejdsgrupper Igangsætning af informations- og kontaktindsamling blandt samarbejdsparter. Februar 2014 Møder med samarbejdsparter i Assens Kommune Overordnet projektbeskrivelse godkendes i Direktionen Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 3 af 10

4 Marts 2014 Orientering i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Udarbejdelse af materialer og support til ambassadørerne April 2014 Ambassadørerne går i gang Juni 2014 Første delevaluering af ambassadørordningen og evt. tilretning. December 2014 Anden evaluering af ambassadørordningen og eventuel tilretning. For yderligere oplysninger og baggrund om ambassadørordningen henvises til den overordnede projektbeskrivelse, der er godkendt i direktionen den 5. februar 2014, samt den mundtlige fremlægning på udvalgsmødet (se bilag). Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: By- og landsbyambassadørordningen er en del af den samlede bosætningsstrategi under Vision Der er i årene afsat i alt kroner, hvor der resterer omkring kroner i 2014 ( for overførsel på kroner fra 2013), og kroner i Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: PowerPoint, februar 2014 Endelig overordnet projektbeskrivelse Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Overførsel af budgetmidler anbefales. Orienteringen taget til efterretning med de faldne bemærkninger /31214 Henvendelsesstrategi Indstilling: Direktionen indstiller, at henvendelsesstrategien godkendes. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 4 af 10

5 Beslutningstema: Innovations- og Medborgerskabudvalget skal tage stilling til godkendelse af henvendelsesstrategien. Sagsfremstilling: Af e2012-målene fremgik det, at hver kommune var ansvarlig for at få udviklet en kommunal kanalstrategi inden udgangen af 2012 i henhold til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (jf. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi). Det mål levede Assens Kommune op til med vores lokale kanalstrategi. Strategien er nu blevet opdateret og har ændret navn til en henvendelsesstrategi. Assens Kommune lever dermed fortsat op til kravet i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi punkt 1.3. Kanalstrategien skal indeholde strategiske overvejelser om, hvordan kommunikationen med hhv. borgere, virksomheder og andre myndigheder skal foregå. Målet er, at kommunikationen flyttes til de henvendelseskanaler, der er mest omkostningseffektive for kommunen, samtidig med, at borgeren eller virksomheden stadigvæk oplever at få en god service. I Assens har vi valgt, at kanalstrategien skal ændre navn til en henvendelsesstrategi, fordi strategien netop har fokus på henvendelsesmønstret mellem kommune og hhv. borgere og virksomheder, og vi mener derfor, at strategien lægger større vægt på selve henvendelsesmønsteret end hvilke kanaler, vi specifikt vil anvende. Fokus på henvendelsesmønsteret betyder samtidig, at strategien skal tages til efterretning hver gang, der tænkes i åbning af nye henvendelseskanaler til kommunikation med borgere og virksomheder. Den nye henvendelsesstrategi er rent indholdsmæssigt udformet som en overordnet ramme, så den kan bruges til alle typer af handlingsplaner. Strategien skal derfor ikke opdateres til hvert enkelt projekt, hvor en ny henvendelseskanal indgår, men udstikker mere overordnede retningslinjer. Lovgrundlag: Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Assens Kommunes henvendelsesstrategi.docx Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 5 af 10

6 Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Strategien udbygges med et par eksempler, ligesom der skal være fokus på hvilke muligheder der er for at få digital vejledning. Strategien videresendes til Ældrerådet og Handicaprådet. Med de faldne bemærkninger er strategien godkendt /4287 Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere Indstilling: Direktionen indstiller, at retningslinjerne for fritagelse til Digital Post for borgere godkendes. Beslutningstema: Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere. Sagsfremstilling: I 2012 blev Lov om Offentlig Digital Post vedtaget, og den sikrer bl.a. at alle borgere får en digital postkasse pr. 1. november Retsvirkningen på Digital Post sidestilles med fysisk post. I nogle tilfælde vil borgere kunne fritages fra Digital Post, og der kan søges om fritagelse fra den 1. marts Retningslinjerne for fritagelse fremgår af bilaget. Lovgrundlag: Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi fra 2011 pkt. 1.1: Digital Post til alle borgere i 2014 samt Lov om Offentlig Digital Post fra Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Beslutningskompetence til behandling af ansøgning om fritagelse delegeres til Borgerservice- og digitaliseringschefen. Udvalget orienteres om antal og resultatet af ansøgninger om fritagelse til maj, september og december Strategien videresendes til Ældrerådet og Handicaprådet. Retningslinier godkendt. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 6 af 10

7 6. 13/31019 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Indstilling: Direktionen indstiller, at status på de 32 digitaliseringsprojekter tages til efterretning. Beslutningstema: Status tages til efterretning. Sagsfremstilling: KL s bestyrelse vedtog i november 2010 en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og Assens Kommune besluttede at tilslutte sig strategien. Til understøttelse af strategien er der udarbejdet en handlingsplan med 32 digitaliseringsprojekter, der sætter dagsordenen for digitalisering til og med Følgende projekter indgår i handlingsplanen: Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling 1.4 Kommunalt indhold på "min side" på borger.dk 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint Beskæftigelsesområdet 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet 2.2 Digital a-kasse kommunikation 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Børne og kulturområdet 3.1 Den digitale skole 3.2 It-infrastruktur i folkeskolen 3.3 Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud 3.5 Det digitale bibliotek 3.6 DUBU - digitalisering af området for udsatte børn og unge Social- og sundhedsområdet 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort 4.3 Udbredelse af MedCom kommunikation 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata 4.5 Velfærdsteknologi 4.6 Kommunerne på sundhed.dk 4.7 Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 7 af 10

8 Teknik og miljøområdet 5.1 Min digitale byggesag (MDB) 5.2 Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 5.3 Digitalisering af planer - delprojekt om kommuneplaner 5.4 Digitalisering af planer - delprojekt om lokalplaner 5.5 Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet Sammenhængende it og konkurrence 6.1 Program for sammenhængende it uden monopoler 6.2 Konkurrence på monopolområderne 6.3 FLIS Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis 32 projekter er implementeret i de enkelte direktørområder. Projekterne er forankret hos fagområderne med den enkelte fagchef, som ansvarlig for gennemførelsen. I hvert projekt er udpeget ligeledes en tovholder. Tovholderens rolle afhænger af projektets størrelse. Status Økonomiudvalget fik i august 2013 forelagt status på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Efterfølgende er der arbejdet videre i de projekter, hvor det har været muligt og projektlederne på de 32 projekter i Assens Kommune har nu igen afgivet status på egen tidsplan i de enkelte projekter. Status viser, at vi i Assens Kommune er rigtig godt i gang med projekterne. Der en del projekter, som endnu ikke er overgivet til kommunerne men pt. forberedes i KL og KOMBIT, i de projekter følger projektlederne med i arbejdet via hjemmesider nyhedsbreve mm. Fra centralt hold har Assens Kommune løbende dialog med KL og KOMBIT om deres status i projekterne. Statusrapporteringen på de 32 projekter fremgår af bilaget. Særligt vedrørende projekt 1.1 Obligatorisk digital service bemærkes, at bølge 2 blev gennemført pr. 1. december 2013, hvor 13 selvbetjeningsløsninger blev implementeret. Bølge 3 træder i kraft den 1. december Der arbejdes godt med projektet, så det bliver klar. Projekt 6.2 konkurrence på monopolområderne bemærkes, at udbudsplanen for monopolområdet skal frigøre kommunerne fra KMD"s monopol på it-løsninger på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt. Planen vil også skabe konkurrence på de tværgående støttesystemer, der skaber itsammenhæng i form af den fælleskommunale Rammearkitektur. Efter aftale mellem KL og regeringen er det indskrevet i økonomiaftalen for 2013, at ovenstående systemer bedst udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne. Således afløftes Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 8 af 10

9 udbudspligten samlet for alle landets kommuner. Kommunernes udbudsplan er besluttet af KL s bestyrelse og koordineres af KOMBIT. Projektet løber frem mod I Assens Kommune er der nedsat en overordnet styregruppe, som varetager den strategiske planlægning og koordinering af projektet i kommunen. Lovgrundlag: Der bliver løbende udarbejdet lovgivning på fagområderne i forbindelse med gennemførelsen af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Økonomi: Der bliver løbende udarbejdet nationale business-cases for projekterne, som skal omsættes til lokale forhold i Assens Kommune. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Rapportering - december 2013/januar 2014 Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Taget til efterretning /1922 Eventuelt Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Den kommende direktør for innovation og netværk Rikke Berg deltager i næste udvalgsmøde. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 9 af 10

10 Underskriftsside Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 10 af 10

11 Bilag: 2.1. Program for workshop Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 47860/14

12 Program for workshop den 3. marts 2014 Innovations- og medborgerskabsudvalget og visionsgruppen for aktivt medborgerskab 1. Velkomst v. Charlotte Christiansen 2. Præsentation 3. To oplæg om konkrete medborgerskabsprocesser v. hhv. Steen Søgaard og Mette Pedersen 4. Miniworkshop v. Mette Pedersen 5. Opsamling den videre proces v. Charlotte Christiansen

13 Bilag: 3.1. PowerPoint, februar 2014 Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37453/14

14 By- og landsbyambassadører i Assens Kommune Forsøgsprojekt

15 Idégrundlag Markedsføring af Assens Kommune OG de enkelte lokalsamfund Modtagelse af nytilflyttede i lokalsamfundene Fastholdelse af nuværende borgere (Udbrede det aktive medborgerskab)

16 Udvikling af indsatser Ikke et færdigt projekt med definerede indsatser Alle ambassadører bidrager/har bidraget med ideer Der skal være plads til forskelle Alle indsatser tæller med!

17 Indsatser Primære indsatser: Promovering af Assens Kommune gennem aftaler med ejendomsmæglere, tilflytterportalen og ved personlig kontakt. (Opsøgende arbejde overfor potentielle tilflyttere) Gennem personligt at byde nytilflyttere velkommen til lokalsamfundet og Assens Kommune. Uddeling af informationsmaterialer, (fribilletter og små gaver). Ved at bistå tilflyttere med at skabe netværk i lokalsamfundet. Sekundære indsatser: Virke som lokale Goodwill ambassadører, der bidrager til det lokale fokus på lokalsamfundets ressourcer og potentialer. (Fastholdelse af nuværende borgere). Virke som forbilleder for det aktive medborgerskab.

18 Status, marts tilknyttede ambassadører fra Dreslette, Aarup, Haarby, Brylle, Magtenbølle, Glamsbjerg, Jordløse, Barløse/Turup, Thorøhuse, Andebølle, Skalbjerg, Verninge, Helnæs. Borgermøde i oktober 2013 med omkring 40 interesserede Arbejdsmøder med ambassadørerne i november 2013, januar og februar Møder med interne samarbejdsparter i februar God pressedækning på projektet. Ambassadørerne er selvstændigt gået i gang med lokale indsatser og informationsindsamling. Eksempelvis Åben Højfyn i april 2014.

19 Forventninger & ideer Ambassadørernes forventninger til Assens Kommune: (Udsagn fra spørgeskemaundersøgelse, januar 2014) Økonomisk støtte til udarbejdelse og trykning af materialer. Koordination af ambassadørerne, herunder arrangere fælles erfaringsmøder Overordnet styring af projektet Netværksskabende og konsulent funktion. Sikre koordinering med andre kommunale indsatser og tiltag! Ideer til fremtidige indsatser Udvikling og produktion af App. i samarbejde med ejendomsmæglere. App en skal indeholde gode historier om huse til salg, lokalsamfundet etc. Fremstød på store virksomheder i Odense, i Assens og andre kommuner. Hjemmesider for de enkelte lokalsamfund.

20 Foråret 2014 Budget udfærdiges Produktion af materialer om Assens Kommune Produktion af lokale materialer i samarbejde med lokale ambassadører Lokale aftaler om modtagelsesgaver. Afklaring vedrørende brug af Afklaring vedrørende procedure for udlevering af oplysninger om nytilflyttede Modtagelse af nytilflyttede i lokalsamfundene Videreudvikle indsatserne

21 Bilag: 3.2. Endelig overordnet projektbeskrivelse Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30625/14

22 By- og landsbyambassadører i Assens Kommune Projektets navn Baggrund By- og landsbyambassadører i Assens Kommune Assens Kommune er presset på indbyggertallet, der gennem en årrække har været faldende. Lokale forskelle til trods, er det især de mindre landsbysamfund og landdistrikterne, der er pressede. Forskelle i udviklingen i de tidligere centerbyer ses tydeligst ved, at det især er byerne mod nord v motorvejen og vest mod Odense, der oplever vækst i indbyggertallet. Assens Kommune har med Vision 2018 sat fokus på tilflytning, medborgerskab, erhvervsudvikling og uddannelse til alle. Som en del af indsatsområdet tilflytning er der i oktober 2013 taget initiativ til oprettelse af et ambassadørkorps af lokale ildsjæle fra lokalsamfundene i Assens Kommune. Formål Formålet med by- og landsbyambassadørerne er, at markedsføre de enkelte lokalsamfund og Assens Kommune overfor både aktive og potentielle tilflyttere. Ambassadørerne kan desuden bidrage til at fastholde nuværende indbyggere gennem fokus på lokalsamfundenes værdier. Mål og succeskriterier Mål: Det er et mål, at der skabes og fastholdes et engageret og aktivt korps af lokale ambassadører. Det er et mål, at ambassadørkorpset bliver en fast del af Assens Kommunes bosætningsindsats. Det er et mål, at ambassadørerne aktivt engagerer sig i udviklingen, gennemførelsen og udførelsen af ambassadørkorpsets opgaver. Succeskriterier: Det er et succeskriterie, at ambassadørerne i 2014 kontaktes af potentielle og/eller reelt nytilflyttede til minimum 5 af de deltagende lokalsamfund. Det er et succeskriterie, at der produceres materialer, der både lokalt og på kommuneplan beskriver Assens Kommunes attraktioner og værdi som

23 tilflytterkommune. Det er et succeskriterie, at der etableres en ny (under)hjemmeside til der kan bruges af ambassadørkorpset. Siden skal indeholde materialer og information om Assens Kommune som helhed, og de enkelte lokalområder. Det bør undersøges hvorvidt der kan skabes sammenhæng med hjemmesiden Det er et succeskriterie, at der etableres et bredt og forpligtigende samarbejde med en række interessenter, herunder ejendomsmæglere. Tids- og aktivitetsplan Oktober 2013: Åbent borgermøde om ambassadør projektet. November 2013: Første fælles arbejdsgruppemøde. November 2013: Nedsættelse af temaarbejdsgrupper. Projektorganisation Januar 2014: Møder i temaarbejdsgrupper Januar 2014: Igangsætning af indsamling af informationer, kontakter til samarbejdsparter. Marts 2014: Præsentation og status i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Juni 2014: Første evaluering Politisk refererer Projekt By- og landsbyambassadører til Innovations- og medborgerskabsudvalget. Overordnet ejes Projekt By- og landsbyambassadører af direktøren for Innovation og netværk i Assens Kommune. Projekt By- og landsbyambassadører er forankret hos landdistriktskoordinatoren i Plan & Kultur. Andre kommunale samarbejdsparter er: Kommunikationsafdelingen Kultur Borgerservice (IT) Derudover består projektorganisationen af de til enhver tid tilknyttede ambassadører. Projektgruppe Der nedsættes en tværgående projektgruppe, der består af repræsentanter fra følgende kommunale afdelinger: Plan og Kultur 2 personer (Landdistriktskoordinator og Kultur- og

24 Fritidskonsulent) Kommunikation Borgerservice Deltager(ne) fra kommunikation forventes at bidrage med assistance til udfærdigelse af skriftligt informationsmateriale, opsætning af hjemmeside, PR og erfaringsdeling. Interessenter Kommunikation Ressourcer Deltager fra Borgerservice forventes at bidrage med viden og løsningsforslag vedrørende ambassadørernes arbejde i lokalsamfundene. Det kan være udlevering af oplysninger vedrørende nytilflyttere til kommunen, fællesarrangementer for tilflyttere, fælles kommunikation, eksempelvis via hjemmesider og Fritidspas. Udover de tilknyttede ambassadører og Assens Kommune er der følgende interessenter: Lokale foreninger Lokale virksomheder Lokale aktivitetssteder Lokale institutioner Ejendomsmæglere Almene og private udlejere Oktober 2013: Promovering af borgermøde på facebook, via hjemmeside, Nyhedsbrev og lokale medier. November 2013: Opsamling på borgermødet via facebook og lokale medier. Omtale på landdistrikternes fællesråds hjemmeside. December 2013: Nyhedsbrev januar 2014: Opsamling på temaarbejdsgrupper via facebook, lokale medier. Herefter aftales PR fremstød iblandt ambassadørerne og i projektgruppen. Der er givet bevilling til ambassadørordning i sag nr. 12/5114 med et samlet budget på ca kroner i Desuden stiller Assens Kommune med landdistriktskoordinatoren, der afsætter den fornødne tid til projektet. Der skal forefindes/etableres support via hjemmeside, til (produktion af) materialer mm. Evaluering Rollefordeling Indsatsen i evalueres første gang i sommeren Assens Kommune:

25 Koordination af ambassadørernes indsatser Facilitere netværk mellem ambassadørerne Udvikling af ambassadørernes indsatser gennem information, koordination, udarbejdelse af materialer, processtøtte, ad hoc assistance etc. Se også punktet budget. Ambassadørerne: Budget Står til rådighed for tilflyttere før og efter en flytning til byen med informationer, viden og netværk. Deltager aktivt i udvikling af ambassadørstrategien. Deltager aktivt i udvikling af materialer til brug for ambassadørerne Deltager aktivt som lokal kontaktperson for Assens Kommune. Efter møder i januar og februar 2014 med arbejdsgrupperne og interne samarbejdsparter, vil der blive udfærdiget et budget for ambassadørindsatsen i 2014.

26 Bilag: 4.1. Assens Kommunes henvendelsesstrategi.docx Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

27 ASSENS KOMMUNES HENVENDELSESSTRATEGI Henvendelsesstrategien i Assens Kommune er at flytte henvendelser fra de dyrere analoge kanaler til de digitale kanaler, når det er hensigtsmæssigt for borgere, virksomheder og Assens Kommune. VISION Assens Kommune kommunikerer digitalt med alle borgere og virksomheder, og alle borgere og virksomheder kommunikerer digitalt med Assens Kommune. VORES RETTESNOR Henvendelsesstrategien indeholder fire principper, som vi skal forholde os til, hver gang vi overvejer at åbne en ny kanal. Vi prioriter den digitale kanal Vi afslutter henvendelser ved første kontakt (straksafklaring) Vi giver borgerne mulighed for at betjene sig selv hele vejen (fuld selvbetjening) Vi har få kanaler for hver service når vi åbner nye digitale kanaler, reducerer vi adgangen til de analoge kanaler. Digitalisering og Velfærdsteknologi Januar 2014

28 FOKUS PÅ DE DIGITALE Regeringen, regionerne og at forbedre og modernisere den betyder, at Assens Kommune har vores ressourcer bedst muligt, tidssvarende service. Beregninger fra Kommunernes digitale henvendelseskanaler i traditionelle, analoge kanaler. Så meget koster det i gennemsnit, henvender sig: Personligt fremmøde Papirpost (alm. brev) og digital post Telefonisk henvendelse Papirblanket (modtaget via el. papirpost) Selvbetjening uden integration til fagsystem Selvbetjening med integration til fagsystem KANALER kommunerne er i fuld gang med offentlige sektor og service. Det stor fokus på, hvordan vi udnytter samtidig med at vi tilbyder en Landsforening (KL) viser, at de gennemsnit er billigere end de når borgere og virksomheder 97 kr. 93 kr. 84 kr. 61 kr. 91 kr. 41 kr. 21 kr. VI FØLGER DE OFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGIER Retningen for vores arbejde er sat af nogle nationale digitaliseringsstrategier, som vi er forpligtet til at følge. Derfor vil du opleve, at vi bruger flere digitale løsninger både i vores daglige arbejde og i vores kontakt med borgere og virksomheder dels fordi det er billigt og dels fordi det ofte er det mest effektive for alle parter. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Alle kommuner har en politisk vedtaget kanalstrategi Det betyder forandringer for både borgere og medarbejdere i den måde vi kommunikerer på. I Assens Kommune støtter vi selvfølgelig vores borgere og kolleger i at bruge de nye digitale kanaler. Arbejdet med dette er beskrevet i en såkaldt kanalstrategi, som vi her hos os kalder en henvendelsesstrategi. HVAD ER EN HENVENDELSESSTRATEGI? En henvendelsesstrategi er en plan for, hvilke henvendelseskanaler vi ønsker Digitalisering og Velfærdsteknologi Januar 2014

29 Eksempler på analoge og digitale henvendelses Telefon Hjemmeside App Brev Mail Selvbetjening Personligt fremmøde borgere og virksomheder bruger, bruger, når vi kontakter dem. En også en plan for, hvordan vi bedst I Assens Kommune vil vi bruge styringsværktøj og den hjælper os henvendelseskanaler, vi vil bruge for kommunikationen med når de kontakter os, og hvilke vi henvendelsesstrategi indeholder udnytter henvendelseskanalerne. henvendelsesstrategien som vores med at prioritere hvilke fremadrettet for at nå vores mål borgere og virksomheder. Digitalisering og Velfærdsteknologi Januar 2014

30 Bilag: 5.1. Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 44825/14

31 Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere Med virkning fra 1. november 2014 er alle borgere i Danmark fra 15 år og derover med et personnummer og en fast bopæl i Danmark, forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder. Der er dog mulighed for at få fritagelse. Fritagelse kan søges fra 1. marts Der er flg. fritagelsesgrunde: Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post- løsningen. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post- løsningen. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer. Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark. Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPR-lovens 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPR-lovens 6, stk. 4. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen at anvende Digital Post-løsningen. Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID (fx på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres). Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s. Ansøgning om fritagelse kan indgives ved personlig henvendelse i kommunen, hvor ansøger skal afgive erklæring om at være omfattet af en af ovenstående fritagelsesgrunde. Borgeren skal legitimere sig ved fremvisning af f.eks. sundhedskort eller personligt fremmøde af en repræsentant, som ansøgeren har givet fuldmagt til at søge om fritagelse. Repræsentanten medbringer fritagelsesblanket, som skal være underskrevet af fuldmagtsgiveren, og repræsentanten skal legitimere sig ved fremvisning af f.eks. sundhedskort og skal underskrive erklæring om, at han/hun repræsenterer fuldmagtsgiveren. Hvis fuldmagten er givet til en juridisk enhed, skal repræsentanten endvidere forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed. Undtagelse Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af underskrevet erklæring om fritagelse, hvis der f.eks. er tale om en person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt.

32 I disse tilfælde kan afgørelse om fritagelse træffes på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold. Der kan f.eks. være tale om visse persongrupper, der bor i kommunens institutioner og plejecentre, men også om unge handicappede, der stadig er hjemmeboende. Der vil blive indgået aftaler med kommunens relevante institutioner om procedure for fritagelse af disse persongrupper. Der er desuden særlige regler for indsatte i kriminalforsorgens institutioner. Læseadgang En borger, der er tilsluttet Digital Post kan tildele en anden person eller en juridisk enhed læseadgang til post, der er sendt til eller fra den digitale postkasse. Også her kræves personligt fremmøde eller fuldmagt som ved ansøgning om fritagelse. Der er dog skærpede krav til en evt. repræsentants legitimation, som skal bestå af samme legitimation som ved straks udstedelse af NemID sædvanligvis gyldigt pas eller kørekort. Afgørelse Kommunalbestyrelsen (i praksis Borgerservice) træffer afgørelse om fritagelse på grundlag af anmodning herom og den foreviste legitimation. Det skal ikke dokumenteres eller efterprøves om en af fritagelsesbetingelserne er opfyldt. Hvis betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt meddeles afslag på begæring herom skriftligt. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Registrering Fritagelsen skal registreres i Digital Post Administrationsportalen og borgeren modtager en kvittering, når registreringen er foretaget. Fritagelsen gives som hovedregel for en periode på 2 år. I tilfælde hvor det vurderes, at ansøgeren permanent er omfattet af en af fritagelsesgrundende, kan fritagelsen dog og gives permanent. Proces Fritagelse kan søges Sommeren 2014 Brev til alle berørte om at de 1. november får tilknyttet en digital postkasse og mulighederne for fritagelse Tilslutning til Digital Post for alle borgere på 15 år og derover, der ikke har fået fritagelse Efterfølgende Ved første brev, der sendes til den digitale postkasse, sendes samtidig et fysisk brev til borgeren om, at der er post i den digitale postkasse Borgerservice

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13123 Orientering

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2 1.1 Obligatorisk digital service ets formål KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

SAPA overblik på et øjeblik. Kenneth Møller Johansen, KOMBIT SAPA overblik på et øjeblik Kenneth Møller Johansen, KOMBIT 1 Om forprojektet for SAPA Hvorfor? Del af Udbudsplanen for monopolområderne (ejes af KL, udføres af KOMBIT) Udbudsplanen skal iværksætte it-projekter,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om fritagelse af borgere fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af borgere for

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere Jens Kjellerup Digitaliseringschef Ballerup Kommmune & Bestyrelsen OS 2 - Offentlig Digitaliseringsfællesskab jeh2@balk.dk Tlf. +45 2477 4242 Agenda Digitaliseringslandskabet

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014

Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015. Version 1, 3. Juli 2014 Bølge 4 i økonomiaftalen for 2015 Version 1, 3. Juli 2014 Områder i bølge 4 Sygedagpenge - Indberetning af oplysninger i forbindelse med udbetaling af sygedagpenge Alm. helbredstillæg - Ansøgning om almindeligt

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Beskæftigelsesområdet Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 2.1: Data og snitflader på beskæftigelsesområdet...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere