Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1"

Transkript

1 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden /4812 Workshop for Innovation og Medborgerskabsudvalget og Visionsgruppen for Aktivt Medborgerskab /5114 By- og landsbyambassadører /31214 Henvendelsesstrategi /4287 Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere /31019 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi /1922 Eventuelt Godkendelse af dagsorden Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Den omdelte dagsorden blev godkendt /4812 Workshop for Innovation og Medborgerskabsudvalget og Visionsgruppen for Aktivt Medborgerskab Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 1 af 10

2 Indstilling: Direktøren indstiller at Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøfter det videre arbejde med aktivt medborgerskab på workshop. Beslutningstema: Drøftelse af aktivt medborgerskab. Sagsfremstilling: Visionsgruppen for Aktivt Medborgerskab er inviteret til at deltage i en workshop sammen med Innovations- og Medborgerskabsudvalget i forbindelse med dagens møde. Formålet med workshoppen er at få en første drøftelse af hvordan det videre arbejde med aktivt medborgerskab skal tilrettelægges. Der er sat 1½ time af til workshoppen med start kl , og program for workshoppen er vedlagt som bilag. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Program for workshop Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Input fra workshoppen sammenskrives som grundlag for at lave en plan for det fremtidige arbejde med aktivt medborgerskab /5114 By- og landsbyambassadører Indstilling: Direktionen indstiller: at budgetmidler til drift af By- og landsbyambassadørkorps overføres til Innovations- og Medborgerskabsudvalget ved førstkommende budgetopfølgning. at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen om ambassadørordning til efterretning. Beslutningstema: Sagen forelægges Innovations- og Medborgerskabsudvalget som orienteringssag. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 2 af 10

3 Sagsfremstilling: Historik I 2012 afsatte Økonomiudvalget i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 midler til markedsføring af Assens Kommune. I en samlet sag blev der afsat midler til tre indsatser: Tilflytter portal FritidsPas Ambassadørordning. Der skete ikke reel fremdrift på udvikling af ambassadørordningen fra ultimo 2012 til ultimo 2013 på grund af udskiftning i landdistriktskoordinator stillingen. I oktober 2013 godkendte direktionen i Assens Kommune en revideret plan for ambassadørordningen. Denne godkendelse omhandlede: Borgermøde for alle interesserede i ambassadørordningen oktober 2013 Igangsætning af forsøg med ambassadører primo 2014 Evalueringer i juni og december Status Der er pt. tilknyttet 22 ambassadører til ordningen. Ambassadørerne repræsenterer både små landsbyer og landdistrikter, samt større byer som Aarup, Haarby og Glamsbjerg. Der er nedsat to arbejdsgrupper af ambassadører, der fokuserer på henholdsvis lokale tiltag og mere overordnede tilgange. I nedenstående tidsplan ses oplægget til indsatser i første halvår af Tidsplan : Oktober 2013 Åbent borgermøde om ambassadørindsatsen. November 2013 Møde for interesserede og nedsættelse af arbejdsgrupper Januar 2014 Møder i arbejdsgrupper Igangsætning af informations- og kontaktindsamling blandt samarbejdsparter. Februar 2014 Møder med samarbejdsparter i Assens Kommune Overordnet projektbeskrivelse godkendes i Direktionen Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 3 af 10

4 Marts 2014 Orientering i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Udarbejdelse af materialer og support til ambassadørerne April 2014 Ambassadørerne går i gang Juni 2014 Første delevaluering af ambassadørordningen og evt. tilretning. December 2014 Anden evaluering af ambassadørordningen og eventuel tilretning. For yderligere oplysninger og baggrund om ambassadørordningen henvises til den overordnede projektbeskrivelse, der er godkendt i direktionen den 5. februar 2014, samt den mundtlige fremlægning på udvalgsmødet (se bilag). Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: By- og landsbyambassadørordningen er en del af den samlede bosætningsstrategi under Vision Der er i årene afsat i alt kroner, hvor der resterer omkring kroner i 2014 ( for overførsel på kroner fra 2013), og kroner i Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: PowerPoint, februar 2014 Endelig overordnet projektbeskrivelse Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Overførsel af budgetmidler anbefales. Orienteringen taget til efterretning med de faldne bemærkninger /31214 Henvendelsesstrategi Indstilling: Direktionen indstiller, at henvendelsesstrategien godkendes. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 4 af 10

5 Beslutningstema: Innovations- og Medborgerskabudvalget skal tage stilling til godkendelse af henvendelsesstrategien. Sagsfremstilling: Af e2012-målene fremgik det, at hver kommune var ansvarlig for at få udviklet en kommunal kanalstrategi inden udgangen af 2012 i henhold til Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi (jf. Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi). Det mål levede Assens Kommune op til med vores lokale kanalstrategi. Strategien er nu blevet opdateret og har ændret navn til en henvendelsesstrategi. Assens Kommune lever dermed fortsat op til kravet i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi punkt 1.3. Kanalstrategien skal indeholde strategiske overvejelser om, hvordan kommunikationen med hhv. borgere, virksomheder og andre myndigheder skal foregå. Målet er, at kommunikationen flyttes til de henvendelseskanaler, der er mest omkostningseffektive for kommunen, samtidig med, at borgeren eller virksomheden stadigvæk oplever at få en god service. I Assens har vi valgt, at kanalstrategien skal ændre navn til en henvendelsesstrategi, fordi strategien netop har fokus på henvendelsesmønstret mellem kommune og hhv. borgere og virksomheder, og vi mener derfor, at strategien lægger større vægt på selve henvendelsesmønsteret end hvilke kanaler, vi specifikt vil anvende. Fokus på henvendelsesmønsteret betyder samtidig, at strategien skal tages til efterretning hver gang, der tænkes i åbning af nye henvendelseskanaler til kommunikation med borgere og virksomheder. Den nye henvendelsesstrategi er rent indholdsmæssigt udformet som en overordnet ramme, så den kan bruges til alle typer af handlingsplaner. Strategien skal derfor ikke opdateres til hvert enkelt projekt, hvor en ny henvendelseskanal indgår, men udstikker mere overordnede retningslinjer. Lovgrundlag: Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Assens Kommunes henvendelsesstrategi.docx Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 5 af 10

6 Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Strategien udbygges med et par eksempler, ligesom der skal være fokus på hvilke muligheder der er for at få digital vejledning. Strategien videresendes til Ældrerådet og Handicaprådet. Med de faldne bemærkninger er strategien godkendt /4287 Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere Indstilling: Direktionen indstiller, at retningslinjerne for fritagelse til Digital Post for borgere godkendes. Beslutningstema: Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere. Sagsfremstilling: I 2012 blev Lov om Offentlig Digital Post vedtaget, og den sikrer bl.a. at alle borgere får en digital postkasse pr. 1. november Retsvirkningen på Digital Post sidestilles med fysisk post. I nogle tilfælde vil borgere kunne fritages fra Digital Post, og der kan søges om fritagelse fra den 1. marts Retningslinjerne for fritagelse fremgår af bilaget. Lovgrundlag: Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi fra 2011 pkt. 1.1: Digital Post til alle borgere i 2014 samt Lov om Offentlig Digital Post fra Beslutningskompetence: Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag: Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Beslutningskompetence til behandling af ansøgning om fritagelse delegeres til Borgerservice- og digitaliseringschefen. Udvalget orienteres om antal og resultatet af ansøgninger om fritagelse til maj, september og december Strategien videresendes til Ældrerådet og Handicaprådet. Retningslinier godkendt. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 6 af 10

7 6. 13/31019 Status på Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Indstilling: Direktionen indstiller, at status på de 32 digitaliseringsprojekter tages til efterretning. Beslutningstema: Status tages til efterretning. Sagsfremstilling: KL s bestyrelse vedtog i november 2010 en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og Assens Kommune besluttede at tilslutte sig strategien. Til understøttelse af strategien er der udarbejdet en handlingsplan med 32 digitaliseringsprojekter, der sætter dagsordenen for digitalisering til og med Følgende projekter indgår i handlingsplanen: Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening 1.3 Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling 1.4 Kommunalt indhold på "min side" på borger.dk 1.5 Kommunale hjemmesider bruger tekster fra borger.dk 1.6 Optimering af Digital Post og Fjernprint Beskæftigelsesområdet 2.1 Data og snitflader på beskæftigelsesområdet 2.2 Digital a-kasse kommunikation 2.3 Digitalisering af løntilskud og fleksjob 2.4 Ny generation forretningssystem på beskæftigelsesområdet 2.5 Ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet Børne og kulturområdet 3.1 Den digitale skole 3.2 It-infrastruktur i folkeskolen 3.3 Digital kommunikation og videndeling i folkeskolen 3.4 Digital kommunikation og videndeling mellem forældre og dagtilbud 3.5 Det digitale bibliotek 3.6 DUBU - digitalisering af området for udsatte børn og unge Social- og sundhedsområdet 4.1 Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) 4.2 Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort 4.3 Udbredelse af MedCom kommunikation 4.4 Kommunernes adgang til kronikerdata 4.5 Velfærdsteknologi 4.6 Kommunerne på sundhed.dk 4.7 Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 7 af 10

8 Teknik og miljøområdet 5.1 Min digitale byggesag (MDB) 5.2 Fælleskommunal standardisering af geodataområdet 5.3 Digitalisering af planer - delprojekt om kommuneplaner 5.4 Digitalisering af planer - delprojekt om lokalplaner 5.5 Forenkling af arbejdet med ejendomsområdet Sammenhængende it og konkurrence 6.1 Program for sammenhængende it uden monopoler 6.2 Konkurrence på monopolområderne 6.3 FLIS Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis 32 projekter er implementeret i de enkelte direktørområder. Projekterne er forankret hos fagområderne med den enkelte fagchef, som ansvarlig for gennemførelsen. I hvert projekt er udpeget ligeledes en tovholder. Tovholderens rolle afhænger af projektets størrelse. Status Økonomiudvalget fik i august 2013 forelagt status på den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Efterfølgende er der arbejdet videre i de projekter, hvor det har været muligt og projektlederne på de 32 projekter i Assens Kommune har nu igen afgivet status på egen tidsplan i de enkelte projekter. Status viser, at vi i Assens Kommune er rigtig godt i gang med projekterne. Der en del projekter, som endnu ikke er overgivet til kommunerne men pt. forberedes i KL og KOMBIT, i de projekter følger projektlederne med i arbejdet via hjemmesider nyhedsbreve mm. Fra centralt hold har Assens Kommune løbende dialog med KL og KOMBIT om deres status i projekterne. Statusrapporteringen på de 32 projekter fremgår af bilaget. Særligt vedrørende projekt 1.1 Obligatorisk digital service bemærkes, at bølge 2 blev gennemført pr. 1. december 2013, hvor 13 selvbetjeningsløsninger blev implementeret. Bølge 3 træder i kraft den 1. december Der arbejdes godt med projektet, så det bliver klar. Projekt 6.2 konkurrence på monopolområderne bemærkes, at udbudsplanen for monopolområdet skal frigøre kommunerne fra KMD"s monopol på it-løsninger på kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt. Planen vil også skabe konkurrence på de tværgående støttesystemer, der skaber itsammenhæng i form af den fælleskommunale Rammearkitektur. Efter aftale mellem KL og regeringen er det indskrevet i økonomiaftalen for 2013, at ovenstående systemer bedst udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne. Således afløftes Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 8 af 10

9 udbudspligten samlet for alle landets kommuner. Kommunernes udbudsplan er besluttet af KL s bestyrelse og koordineres af KOMBIT. Projektet løber frem mod I Assens Kommune er der nedsat en overordnet styregruppe, som varetager den strategiske planlægning og koordinering af projektet i kommunen. Lovgrundlag: Der bliver løbende udarbejdet lovgivning på fagområderne i forbindelse med gennemførelsen af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Økonomi: Der bliver løbende udarbejdet nationale business-cases for projekterne, som skal omsættes til lokale forhold i Assens Kommune. Beslutningskompetence: Økonomiudvalget. Bilag: Rapportering - december 2013/januar 2014 Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Taget til efterretning /1922 Eventuelt Beslutning Innovations- og Medborgerskabsudvalget den : Den kommende direktør for innovation og netværk Rikke Berg deltager i næste udvalgsmøde. Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 9 af 10

10 Underskriftsside Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Møde i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mandag den 03. marts 2014 Assens Kommune, 10 af 10

11 Bilag: 2.1. Program for workshop Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 47860/14

12 Program for workshop den 3. marts 2014 Innovations- og medborgerskabsudvalget og visionsgruppen for aktivt medborgerskab 1. Velkomst v. Charlotte Christiansen 2. Præsentation 3. To oplæg om konkrete medborgerskabsprocesser v. hhv. Steen Søgaard og Mette Pedersen 4. Miniworkshop v. Mette Pedersen 5. Opsamling den videre proces v. Charlotte Christiansen

13 Bilag: 3.1. PowerPoint, februar 2014 Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37453/14

14 By- og landsbyambassadører i Assens Kommune Forsøgsprojekt

15 Idégrundlag Markedsføring af Assens Kommune OG de enkelte lokalsamfund Modtagelse af nytilflyttede i lokalsamfundene Fastholdelse af nuværende borgere (Udbrede det aktive medborgerskab)

16 Udvikling af indsatser Ikke et færdigt projekt med definerede indsatser Alle ambassadører bidrager/har bidraget med ideer Der skal være plads til forskelle Alle indsatser tæller med!

17 Indsatser Primære indsatser: Promovering af Assens Kommune gennem aftaler med ejendomsmæglere, tilflytterportalen og ved personlig kontakt. (Opsøgende arbejde overfor potentielle tilflyttere) Gennem personligt at byde nytilflyttere velkommen til lokalsamfundet og Assens Kommune. Uddeling af informationsmaterialer, (fribilletter og små gaver). Ved at bistå tilflyttere med at skabe netværk i lokalsamfundet. Sekundære indsatser: Virke som lokale Goodwill ambassadører, der bidrager til det lokale fokus på lokalsamfundets ressourcer og potentialer. (Fastholdelse af nuværende borgere). Virke som forbilleder for det aktive medborgerskab.

18 Status, marts tilknyttede ambassadører fra Dreslette, Aarup, Haarby, Brylle, Magtenbølle, Glamsbjerg, Jordløse, Barløse/Turup, Thorøhuse, Andebølle, Skalbjerg, Verninge, Helnæs. Borgermøde i oktober 2013 med omkring 40 interesserede Arbejdsmøder med ambassadørerne i november 2013, januar og februar Møder med interne samarbejdsparter i februar God pressedækning på projektet. Ambassadørerne er selvstændigt gået i gang med lokale indsatser og informationsindsamling. Eksempelvis Åben Højfyn i april 2014.

19 Forventninger & ideer Ambassadørernes forventninger til Assens Kommune: (Udsagn fra spørgeskemaundersøgelse, januar 2014) Økonomisk støtte til udarbejdelse og trykning af materialer. Koordination af ambassadørerne, herunder arrangere fælles erfaringsmøder Overordnet styring af projektet Netværksskabende og konsulent funktion. Sikre koordinering med andre kommunale indsatser og tiltag! Ideer til fremtidige indsatser Udvikling og produktion af App. i samarbejde med ejendomsmæglere. App en skal indeholde gode historier om huse til salg, lokalsamfundet etc. Fremstød på store virksomheder i Odense, i Assens og andre kommuner. Hjemmesider for de enkelte lokalsamfund.

20 Foråret 2014 Budget udfærdiges Produktion af materialer om Assens Kommune Produktion af lokale materialer i samarbejde med lokale ambassadører Lokale aftaler om modtagelsesgaver. Afklaring vedrørende brug af Afklaring vedrørende procedure for udlevering af oplysninger om nytilflyttede Modtagelse af nytilflyttede i lokalsamfundene Videreudvikle indsatserne

21 Bilag: 3.2. Endelig overordnet projektbeskrivelse Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30625/14

22 By- og landsbyambassadører i Assens Kommune Projektets navn Baggrund By- og landsbyambassadører i Assens Kommune Assens Kommune er presset på indbyggertallet, der gennem en årrække har været faldende. Lokale forskelle til trods, er det især de mindre landsbysamfund og landdistrikterne, der er pressede. Forskelle i udviklingen i de tidligere centerbyer ses tydeligst ved, at det især er byerne mod nord v motorvejen og vest mod Odense, der oplever vækst i indbyggertallet. Assens Kommune har med Vision 2018 sat fokus på tilflytning, medborgerskab, erhvervsudvikling og uddannelse til alle. Som en del af indsatsområdet tilflytning er der i oktober 2013 taget initiativ til oprettelse af et ambassadørkorps af lokale ildsjæle fra lokalsamfundene i Assens Kommune. Formål Formålet med by- og landsbyambassadørerne er, at markedsføre de enkelte lokalsamfund og Assens Kommune overfor både aktive og potentielle tilflyttere. Ambassadørerne kan desuden bidrage til at fastholde nuværende indbyggere gennem fokus på lokalsamfundenes værdier. Mål og succeskriterier Mål: Det er et mål, at der skabes og fastholdes et engageret og aktivt korps af lokale ambassadører. Det er et mål, at ambassadørkorpset bliver en fast del af Assens Kommunes bosætningsindsats. Det er et mål, at ambassadørerne aktivt engagerer sig i udviklingen, gennemførelsen og udførelsen af ambassadørkorpsets opgaver. Succeskriterier: Det er et succeskriterie, at ambassadørerne i 2014 kontaktes af potentielle og/eller reelt nytilflyttede til minimum 5 af de deltagende lokalsamfund. Det er et succeskriterie, at der produceres materialer, der både lokalt og på kommuneplan beskriver Assens Kommunes attraktioner og værdi som

23 tilflytterkommune. Det er et succeskriterie, at der etableres en ny (under)hjemmeside til der kan bruges af ambassadørkorpset. Siden skal indeholde materialer og information om Assens Kommune som helhed, og de enkelte lokalområder. Det bør undersøges hvorvidt der kan skabes sammenhæng med hjemmesiden Det er et succeskriterie, at der etableres et bredt og forpligtigende samarbejde med en række interessenter, herunder ejendomsmæglere. Tids- og aktivitetsplan Oktober 2013: Åbent borgermøde om ambassadør projektet. November 2013: Første fælles arbejdsgruppemøde. November 2013: Nedsættelse af temaarbejdsgrupper. Projektorganisation Januar 2014: Møder i temaarbejdsgrupper Januar 2014: Igangsætning af indsamling af informationer, kontakter til samarbejdsparter. Marts 2014: Præsentation og status i Innovations- og Medborgerskabsudvalget Juni 2014: Første evaluering Politisk refererer Projekt By- og landsbyambassadører til Innovations- og medborgerskabsudvalget. Overordnet ejes Projekt By- og landsbyambassadører af direktøren for Innovation og netværk i Assens Kommune. Projekt By- og landsbyambassadører er forankret hos landdistriktskoordinatoren i Plan & Kultur. Andre kommunale samarbejdsparter er: Kommunikationsafdelingen Kultur Borgerservice (IT) Derudover består projektorganisationen af de til enhver tid tilknyttede ambassadører. Projektgruppe Der nedsættes en tværgående projektgruppe, der består af repræsentanter fra følgende kommunale afdelinger: Plan og Kultur 2 personer (Landdistriktskoordinator og Kultur- og

24 Fritidskonsulent) Kommunikation Borgerservice Deltager(ne) fra kommunikation forventes at bidrage med assistance til udfærdigelse af skriftligt informationsmateriale, opsætning af hjemmeside, PR og erfaringsdeling. Interessenter Kommunikation Ressourcer Deltager fra Borgerservice forventes at bidrage med viden og løsningsforslag vedrørende ambassadørernes arbejde i lokalsamfundene. Det kan være udlevering af oplysninger vedrørende nytilflyttere til kommunen, fællesarrangementer for tilflyttere, fælles kommunikation, eksempelvis via hjemmesider og Fritidspas. Udover de tilknyttede ambassadører og Assens Kommune er der følgende interessenter: Lokale foreninger Lokale virksomheder Lokale aktivitetssteder Lokale institutioner Ejendomsmæglere Almene og private udlejere Oktober 2013: Promovering af borgermøde på facebook, via hjemmeside, Nyhedsbrev og lokale medier. November 2013: Opsamling på borgermødet via facebook og lokale medier. Omtale på landdistrikternes fællesråds hjemmeside. December 2013: Nyhedsbrev januar 2014: Opsamling på temaarbejdsgrupper via facebook, lokale medier. Herefter aftales PR fremstød iblandt ambassadørerne og i projektgruppen. Der er givet bevilling til ambassadørordning i sag nr. 12/5114 med et samlet budget på ca kroner i Desuden stiller Assens Kommune med landdistriktskoordinatoren, der afsætter den fornødne tid til projektet. Der skal forefindes/etableres support via hjemmeside, til (produktion af) materialer mm. Evaluering Rollefordeling Indsatsen i evalueres første gang i sommeren Assens Kommune:

25 Koordination af ambassadørernes indsatser Facilitere netværk mellem ambassadørerne Udvikling af ambassadørernes indsatser gennem information, koordination, udarbejdelse af materialer, processtøtte, ad hoc assistance etc. Se også punktet budget. Ambassadørerne: Budget Står til rådighed for tilflyttere før og efter en flytning til byen med informationer, viden og netværk. Deltager aktivt i udvikling af ambassadørstrategien. Deltager aktivt i udvikling af materialer til brug for ambassadørerne Deltager aktivt som lokal kontaktperson for Assens Kommune. Efter møder i januar og februar 2014 med arbejdsgrupperne og interne samarbejdsparter, vil der blive udfærdiget et budget for ambassadørindsatsen i 2014.

26 Bilag: 4.1. Assens Kommunes henvendelsesstrategi.docx Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

27 ASSENS KOMMUNES HENVENDELSESSTRATEGI Henvendelsesstrategien i Assens Kommune er at flytte henvendelser fra de dyrere analoge kanaler til de digitale kanaler, når det er hensigtsmæssigt for borgere, virksomheder og Assens Kommune. VISION Assens Kommune kommunikerer digitalt med alle borgere og virksomheder, og alle borgere og virksomheder kommunikerer digitalt med Assens Kommune. VORES RETTESNOR Henvendelsesstrategien indeholder fire principper, som vi skal forholde os til, hver gang vi overvejer at åbne en ny kanal. Vi prioriter den digitale kanal Vi afslutter henvendelser ved første kontakt (straksafklaring) Vi giver borgerne mulighed for at betjene sig selv hele vejen (fuld selvbetjening) Vi har få kanaler for hver service når vi åbner nye digitale kanaler, reducerer vi adgangen til de analoge kanaler. Digitalisering og Velfærdsteknologi Januar 2014

28 FOKUS PÅ DE DIGITALE Regeringen, regionerne og at forbedre og modernisere den betyder, at Assens Kommune har vores ressourcer bedst muligt, tidssvarende service. Beregninger fra Kommunernes digitale henvendelseskanaler i traditionelle, analoge kanaler. Så meget koster det i gennemsnit, henvender sig: Personligt fremmøde Papirpost (alm. brev) og digital post Telefonisk henvendelse Papirblanket (modtaget via el. papirpost) Selvbetjening uden integration til fagsystem Selvbetjening med integration til fagsystem KANALER kommunerne er i fuld gang med offentlige sektor og service. Det stor fokus på, hvordan vi udnytter samtidig med at vi tilbyder en Landsforening (KL) viser, at de gennemsnit er billigere end de når borgere og virksomheder 97 kr. 93 kr. 84 kr. 61 kr. 91 kr. 41 kr. 21 kr. VI FØLGER DE OFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGIER Retningen for vores arbejde er sat af nogle nationale digitaliseringsstrategier, som vi er forpligtet til at følge. Derfor vil du opleve, at vi bruger flere digitale løsninger både i vores daglige arbejde og i vores kontakt med borgere og virksomheder dels fordi det er billigt og dels fordi det ofte er det mest effektive for alle parter. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Alle kommuner har en politisk vedtaget kanalstrategi Det betyder forandringer for både borgere og medarbejdere i den måde vi kommunikerer på. I Assens Kommune støtter vi selvfølgelig vores borgere og kolleger i at bruge de nye digitale kanaler. Arbejdet med dette er beskrevet i en såkaldt kanalstrategi, som vi her hos os kalder en henvendelsesstrategi. HVAD ER EN HENVENDELSESSTRATEGI? En henvendelsesstrategi er en plan for, hvilke henvendelseskanaler vi ønsker Digitalisering og Velfærdsteknologi Januar 2014

29 Eksempler på analoge og digitale henvendelses Telefon Hjemmeside App Brev Mail Selvbetjening Personligt fremmøde borgere og virksomheder bruger, bruger, når vi kontakter dem. En også en plan for, hvordan vi bedst I Assens Kommune vil vi bruge styringsværktøj og den hjælper os henvendelseskanaler, vi vil bruge for kommunikationen med når de kontakter os, og hvilke vi henvendelsesstrategi indeholder udnytter henvendelseskanalerne. henvendelsesstrategien som vores med at prioritere hvilke fremadrettet for at nå vores mål borgere og virksomheder. Digitalisering og Velfærdsteknologi Januar 2014

30 Bilag: 5.1. Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere Udvalg: Innovations- og Medborgerskabsudvalget Mødedato: 03. marts Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 44825/14

31 Retningslinjer for fritagelse til Digital Post for borgere Med virkning fra 1. november 2014 er alle borgere i Danmark fra 15 år og derover med et personnummer og en fast bopæl i Danmark, forpligtet til at have en digital postkasse tilknyttet CPR-nummeret, hvor de kan modtage post fra offentlige myndigheder. Der er dog mulighed for at få fritagelse. Fritagelse kan søges fra 1. marts Der er flg. fritagelsesgrunde: Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post- løsningen. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post- løsningen. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer. Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark. Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR, jf. CPR-lovens 6, stk. 1 og 2, men er registreret som værende uden fast bopæl i CPR, jf. CPR-lovens 6, stk. 4. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen at anvende Digital Post-løsningen. Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID (fx på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres). Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s. Ansøgning om fritagelse kan indgives ved personlig henvendelse i kommunen, hvor ansøger skal afgive erklæring om at være omfattet af en af ovenstående fritagelsesgrunde. Borgeren skal legitimere sig ved fremvisning af f.eks. sundhedskort eller personligt fremmøde af en repræsentant, som ansøgeren har givet fuldmagt til at søge om fritagelse. Repræsentanten medbringer fritagelsesblanket, som skal være underskrevet af fuldmagtsgiveren, og repræsentanten skal legitimere sig ved fremvisning af f.eks. sundhedskort og skal underskrive erklæring om, at han/hun repræsenterer fuldmagtsgiveren. Hvis fuldmagten er givet til en juridisk enhed, skal repræsentanten endvidere forevise dokumentation for sit tilhørsforhold til den juridiske enhed. Undtagelse Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om fritagelse uden afgivelse af underskrevet erklæring om fritagelse, hvis der f.eks. er tale om en person, der på grund af varig svækkelse eller lignende tilstand ikke er i stand til at give personligt fremmøde og ikke kan afgive en fuldmagt.

32 I disse tilfælde kan afgørelse om fritagelse træffes på grundlag af kommunens kendskab til den pågældendes forhold. Der kan f.eks. være tale om visse persongrupper, der bor i kommunens institutioner og plejecentre, men også om unge handicappede, der stadig er hjemmeboende. Der vil blive indgået aftaler med kommunens relevante institutioner om procedure for fritagelse af disse persongrupper. Der er desuden særlige regler for indsatte i kriminalforsorgens institutioner. Læseadgang En borger, der er tilsluttet Digital Post kan tildele en anden person eller en juridisk enhed læseadgang til post, der er sendt til eller fra den digitale postkasse. Også her kræves personligt fremmøde eller fuldmagt som ved ansøgning om fritagelse. Der er dog skærpede krav til en evt. repræsentants legitimation, som skal bestå af samme legitimation som ved straks udstedelse af NemID sædvanligvis gyldigt pas eller kørekort. Afgørelse Kommunalbestyrelsen (i praksis Borgerservice) træffer afgørelse om fritagelse på grundlag af anmodning herom og den foreviste legitimation. Det skal ikke dokumenteres eller efterprøves om en af fritagelsesbetingelserne er opfyldt. Hvis betingelserne for fritagelse ikke er opfyldt meddeles afslag på begæring herom skriftligt. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Registrering Fritagelsen skal registreres i Digital Post Administrationsportalen og borgeren modtager en kvittering, når registreringen er foretaget. Fritagelsen gives som hovedregel for en periode på 2 år. I tilfælde hvor det vurderes, at ansøgeren permanent er omfattet af en af fritagelsesgrundende, kan fritagelsen dog og gives permanent. Proces Fritagelse kan søges Sommeren 2014 Brev til alle berørte om at de 1. november får tilknyttet en digital postkasse og mulighederne for fritagelse Tilslutning til Digital Post for alle borgere på 15 år og derover, der ikke har fået fritagelse Efterfølgende Ved første brev, der sendes til den digitale postkasse, sendes samtidig et fysisk brev til borgeren om, at der er post i den digitale postkasse Borgerservice

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service tochr magij Borgerservice og IT Bølge 2 er gennemført og trådt i kraft den 1.12.13. Bølge 3 træder i kraft 1.12.14 indeholder på nuværende tidspunkt

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening tochr tochr magij magij Borgerservice og IT Borgerservice og IT Bølge 3 træder i kraft d. 01.12.14, og vi er

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service tochr magij Borgerservice og IT Bølge 3 træder i kraft d. 1. december 2014 og omfatter 11 opgaveområder. Enkelte løsninger er allerede implementeret,

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 1 Digital borgerbetjening 1.1 Obligatorisk digital service tochr magij Borgerservice og IT Bølge 4 træder i kraft d. 01.12.15, og vi er pt. i planlægningsfasen. I denne fase skal der indhentes viden om

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Januar 2014

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Januar 2014 Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Januar 2014 1 Signaturforklaring: *) Projektets gevinster indgår som del af et andet

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes:

I medfør af 2, stk. 1, 5, stk. 1, 2 og 7, 6, stk. 2 og 11, stk. 1 i lov om Offentlig Digital Post, jf. lov nr. 528 af 11. juni 2012 fastsættes: Digitaliseringsstyrelsen/BIL 3. juni 2013 UDKAST til Bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til og om etablering af læseadgang. til Offentlig Digital Post samt om sletning af indhold i

Læs mere

gul grøn grøn grøn gul KOMBIT er projektleder nu nej

gul grøn grøn grøn gul KOMBIT er projektleder nu nej Dato: 6 7 8 9 10 14 17 23 Er det et Effekt (business Samlet Projektnr. Navn på projekt Tid Kvalitet Ressourcer case) vurdering KOMBIT's involvering fællesoffentligt Projektlederens bemærkninger om projektet

Læs mere

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi November 2014 1 Signaturforklaring: *) Projektets gevinster indgår som del af et andet

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Referat Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat Handicaprådet Tid torsdag den 8. maj 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 på Assens Rådhus Afbud: Lis Lund i stedet indkaldt suppleant Anette Rejnholdt Sørensen. Afbud: Betina Signe Stick, i stedet

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 31. marts 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/6934 Henvendelse

Læs mere

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Overblik over økonomiske potentialer for projekter i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi December 2015 1 Signaturforklaring: *) Projektets indgår som del af et andet projekt

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. februar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/27117 Proces for kortlægning

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /29867 Assens Sangkraftcenter...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden /29867 Assens Sangkraftcenter...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. februar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/29867

Læs mere

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Innovation- og Medborgerskabsudvalget. Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Innovation- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 6. januar 2014 kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30889 Perspektiver i

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam

Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening. 5. oktober 2015 Devoteam Foreningsmodel Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 5. oktober 2015 Devoteam Vision og formål for foreningen Vision: at digitaliseringen i medlemskommunerne skaber større værdi i den enkelte kommune,

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 2. juni 2014 Sted Mødelokale 4 Afbud Leif Rothe Rasmussen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13123 Orientering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2 1.1 Obligatorisk digital service ets formål KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015

SAMARBEJDSPLATFORMEN. BPI-møder oktober 2015 SAMARBEJDSPLATFORMEN BPI-møder oktober 2015 Hvem er KOMBIT? KOMBIT er kommunernes itfællesskab. 100 % ejet af KL og kommunerne. KOMBITs mission er at samle kommuner om fælles itløsninger, der fremmer effektivitet

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.

Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post. September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1. Vejledning til fritagelse af særligt svage borgere fra Digital Post September 2017 Udarbejdet af KL og Digitaliseringsstyrelsen Version 1.1 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er udarbejdet til det

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. BEK nr 1553 af 18/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen, j.nr. 2013-6211-331 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen

Afrapportering Bestyrelsen 1.1 Obligatorisk digital service 1.2 Effektiv digital selvbetjening KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016.

De overordnede regler om Digital Post er fastsat i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016. 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1094 af 13. september 2017 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt

Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Den digitale vej til velfærd, vækst og god service Digitaliserings- og kanalstrategi 2015-18 - revideres årligt Side 1 Side 2 Forord Digitalisering står øverst på dagsordenen for både stat, kommuner og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan!

DIGITAL LOVGIVNING. Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! DIGITAL LOVGIVNING Det offentlige ønsker at 80% af borgerne klarer sin kontakt med det offentlige digitalt. Der er en plan! Der er også en digital verden udenfor det offentlige Netbank & Nethandel Måleraflæsning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede

Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog. Teknik og miljø. Bestyrelser, råd og andre formelle fora. Høringsberettigede Afdækning af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog Dette notat er en kort skriftlig opsamling på afdækningen af Rudersdal Kommunes borger- og brugerdialog på borgerserviceområderne herunder Teknik

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen

SIDSTE NYT FRA KOMBIT. V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen SIDSTE NYT FRA KOMBIT V/ Markedsdirektør Thomas Rysgaard Christiansen Gevinster KOMBIT Besparelser på de direkte it-omkostninger Kommunen Effektiviseringer gennem omlægning af arbejdsgange Baseline for

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING

DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING BORGERBETJENING BORGERBETJENING DIGITAL KOMMUNIKATION OG BORGERBETJENING Marianne Mortensen (mjt@kl.dk) og Flemming Engstrøm (flen@kl.dk) STRATEGIEN STRATEGIEN Hvad kan I forvente i dag? Overblik over

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE

DIGITALISERINGSSTRATEGI April 2016 BRØNDBY KOMMUNE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 April 2016 BRØNDBY KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Strategisk sammenhæng... 3 3. Strategiske indsatsområder... 3 3.1 Borgerne skal videst muligt mestre

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi 2016-2018 September 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITALE FOKUSOMRÅDER 2016-2020...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles

Ansøgninger der modtages fra 1. december 2012 på sagsområderne nævnt ovenfor skal herefter behandles Notat Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: 12. november 2012 Udfærdiget af: Ulla Marcus Vedrørende: Overgang til obligatorisk digital ansøgning fra 1. december 2012 Notatet sendes/sendt

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere