Investeringer i tidlige sociale indsatser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringer i tidlige sociale indsatser"

Transkript

1 Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen

2 CASA Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge November 2010 Henning Hansen, Niels Rasmussen og Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse Kigkurren 8 M, st København S. Telefon Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Kigkurren 8 M, st. DK-2300 Copenhagen S. Denmark Phone Homepage:

3 Investeringer i tidlige sociale indsatser - samfundsøkonomiske beregninger af indsatser i forhold til udsatte børn og unge 8 CASA, November 2010 ISBN: Elektronisk ISBN:

4

5 Forord To svenske nationaløkonomer kortlagde for nylig de økonomiske konsekvenser af, at der ikke bliver grebet tidligt ind over for truede børn og unge, og påviste, hvilket økonomisk potentiale der er for tidlige sociale indsatser. En dansk analyse, som Copenhagen Business School har lavet for Mødrehjælpen viser, at projektet I gang er en god social og økonomisk investering, som giver et positivt samfundsøkonomisk nettoresultat. Der er tale om analyser, som prøver at vende den sædvanlige optik på udsatte børn og unge som en økonomisk belastning for kommunerne til en optik, hvor en tidlig social indsats betragtes som en langsigtet økonomisk investering. Inspireret af denne tilgang har Socialpædagogernes Landsforbund bedt CASA om at foretage en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af investeringer i tidlige sociale indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Formålet med analysen er at illustrere, at det samfundsøkonomisk kan betale sig med tidlige sociale indsatser med henblik på at undgå, at udsatte børn og unge får dårlige opvækstvilkår og medfølgende et dårligt liv i voksentilværelsen. Med tidlig social indsats menes en helhedsorienteret tidlig indsats, som er rettet mod hele familien dvs. både børn og forældre. En indsats som afhjælper vanskelighederne i opvækstårene og dermed giver bedre muligheder for et almindeligt voksenliv. Socialpædagogernes Landsforbund har stillet fire cases til rådighed for analysen, som illustrerer dårlige liv i voksentilværelsen. Derudover har de peget på de tidlige sociale indsatser, som det ville være en god idé at iværksætte i forhold til de fire cases med henblik på, at voksentilværelsen kunne blive et almindeligt liv. Med disse oplysninger har CASA udført de forskellige beregninger, herunder set på de samfundsøkonomiske konsekvenser af investeringer i tidlige sociale indsatser i forhold til udsatte børn og unge. De forskellige beregninger og forudsætninger for beregningerne er alle placeret i bilag bagest i rapporten. Analysen er udført af Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen, begge CASA samt konsulent på opgaven cand.polit. Niels Rasmussen. Analysen er gennemført i september og oktober CASA November 2010

6

7 Indholdsfortegnelse 1 Tidlig social indsats kan betale sig Tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge Caseundersøgelse De fire dårlige liv Det økonomiske regnestykke (1. fase) Samfundsøkonomisk potentiale Tidlig social indsats (2. fase) Samfundsøkonomiske konsekvenser (3. fase) Hvilken succesrate er nødvendig? Effekten af investering i tidlig social indsats et regneeksempel Appendiks: Fordelingen af gevinster og udgifter ved en tidlig social indsats mellem kommuner og stat Litteratur Bilag Bilag 1: Beregningsforudsætninger Bilag 2: Enkeltbudgetter Bilag 3: Oversigt over beløb Bilag 4: Eksempler på dårlige liv Bilag 5: Eksempler på almindelige liv Bilag 6: Tidlige sociale indsatser

8 2

9 1 Tidlig social indsats kan betale sig 1.1 Tidlig indsats i forhold til udsatte børn og unge Den seneste undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI, 2010) angående børn og unges velfærd og trivsel på en række områder som materiel velfærd, sociale relationer, livsstil, helbred, fritid og andre viser, at de fleste børn og unge har det godt. De vokser op i gode og trygge rammer med forældre, som giver dem omsorg og kærlighed. De fleste børn er glade og velfungerende både fysisk og psykisk. Men der er 15 % af børn og unge, som har det svært på mange af de nævnte områder, så svært at de karakteriseres som udsatte eller marginaliserede og præget af en situation med vanskelige opvækstvilkår. Stort set samme andel blev benævnt risikobørn i en tidligere undersøgelser fra Denne undersøgelse opererede med en opdeling af gruppen af risikobørn i en blødere gruppe af børn med særlige behov og to mere distinkte grupper, nemlig gruppen af truede børn og kernegruppen af allerede identificerede problembørn. Den sidste gruppe blev opgjort til ca. 4 % af de årige børn og unge (Risikobørn, 1993). Der er i den anledning peget på behovet for en forstærket tidlig social indsats og en særlig målrettet indsats fra professionelle rettet mod både børn og unge og deres forældre med henblik på at skabe bedre trivsel for udsatte børn og unge. En tidlig social indsats er ikke kun vigtig i forhold til børn og unges trivsel. Den er også vigtig på længere sigt. Undersøgelser og forskning viser, at en opvækst med dårlig trivsel også påvirker voksenlivet. Generelt klarer udsatte børn og unge sig dårligere end ikke udsatte børn og unge. Det er dog langt fra alle udsatte og tidligere udsatte børn og unge, der klarer sig dårligt trods større risiko. Det er imidlertid vigtigt at understrege, at udsatte børn og unge netop har særlige problemer, der giver dem sværere vilkår i livet. En forstærket forebyggende indsats påkalder sig også interesse af andre grunde. De samlede offentlige udgifter til området udsatte børn og unge udgjorde i ,8 mia. kr. Det omfatter udgifter til børn og unge anbragt uden for eget hjem ( børn og unge (2009)), børn og unge, der modtog visse forebyggende foranstaltninger ( børn og unge (ultimo 2008)) og familier, der har modtaget en eller flere typer af forebyggende familierettede foranstaltninger ( familier (2008)). Der er således tale om betydelige udgifter for kommunerne, og udgifterne har gennem en længere periode været støt stigende og lægger et stort pres 3

10 på de kommunale budgetter og mulighederne for at finansiere andre kommunale indsatsområder, daginstitutioner, skoleområdet og ældreområdet. Kommunerne har derfor også en direkte økonomisk interesse i en mere konstruktiv indsats på området. Set fra et overordnet samfundsøkonomisk perspektiv vil en bedre forebyggende og tidlig social indsats også bidrage til et større arbejdsudbud, fordi store opvækstproblemer ofte medfører en mere marginal tilknytning til arbejdsmarkedet og herunder en tidlig overgang til førtidspension. Danmarks Statistik har fx set på voksnes kriminalitet, sundhed og uddannelse i forhold til, hvorvidt de pågældende har modtaget støtte fra bistandsloven/serviceloven i deres barndom/ungdom eller ej. For de årige gælder det for mellem 5,5 % og 7 % (i perioden ). Modtagelsen af sådan støtte må formodes at være en indikator for andelen af børn og unge med de vanskeligste opvækstforhold. Undersøgelser viser, at der blandt de voksne, som har begået kriminalitet, er en overrepræsentation af denne gruppe. 17 % af de kriminelle årige i 2007 tilhørte gruppen med de vanskeligste opvækstforhold, selvom denne gruppe som nævnt kun udgjorde mellem 5,5 % og 7 % af aldersgruppen. Det samme gælder, når vi ser på helbredskomponenter som fx behandling for stofmisbrug. Her er der en klar overrepræsentation af voksne, som har været udsatte børn og unge og haft vanskelige opvækstår. 40 % af de personer, der fik behandling for stofmisbrug i , var tidligere udsatte børn (Danmarks Statistik: Udsatte børn og unge, 2007). En tidlig social indsats har derfor ikke kun betydning på kort sigt, det vil sige i forhold til trivslen for børn og unge i deres opvækst, men har også betydning på længere sigt for børn og unges voksenliv. Der er alt for mange eksempler på dårlige voksenliv karakteriseret ved løs tilknytning til arbejdsmarkedet og overgang til førtidspension i en relativ ung alder, som kan henføres til dårlige opvækstvilkår. Voksne personer som i deres tidlige opvækstår har været udsat for omsorgssvigt, alkoholiserede forældre, eller vokset op med forældre under socialt dårlige vilkår. Formålet med denne undersøgelse er at vise, om det alene af økonomiske grunde er en god idé med en tidlig social indsats. Det vil sige, at det samfundsøkonomisk kan betale sig med en tidlig social indsats med henblik på at undgå at udsatte børn og unge får dårlige opvækstvilkår og medfølgende et dårligt liv i voksentilværelsen. Med tidlig social indsats menes en helhedsorienteret tidlig indsat, som er rettet mod hele familien dvs. både børn og forældre. En indsats som afhjælper vanskelighederne i opvækstårene og dermed giver bedre muligheder for et almindeligt voksenliv. 4

11 1.2 Caseundersøgelse Undersøgelsen tager udgangspunkt i fire cases for socialt udsatte, som Socialpædagogernes Landsforbund har stillet til rådighed for undersøgelsen. Der er tale om faktiske livsforløb baseret på virkelige sociale sager, som illustrerer fire forskellige voksenliv. Et dårligt liv i voksentilværelsen er karakteriseret ved ingen uddannelse, ringe tilknytning til arbejdslivet og et langt liv som kontanthjælpsmodtager og med stor risiko for at komme på førtidspension i en relativ ung alder. De mennesker, det handler om i de fire cases, har det til fælles, at de i deres tidlige opvækstår har været udsatte børn og unge med omsorgssvigt, alkoholiserede forældre eller i øvrigt vokset op med forældre under socialt dårlige vilkår. De fire voksenliv har desuden det til fælles, at de er præget af en løs tilknytning til arbejdsmarkedet grundet dårlig eller ingen uddannelse og har psykiske problemer og/eller misbrugsproblemer. Deres dårlige voksenliv har som konsekvens, at de alle fire i en relativ ung alder bliver tildelt førtidspension. Et første sted i analysen er at beregne belastningen af de offentlige finanser for hver af de fire dårlige liv. Der udregnes nettoudgifter i forhold til det offentlige under den forudsætning, at der ikke er foretaget nogen socialpolitisk indsats i opvækstårene som udsatte børn og unge. Ud over de fire dårlige liv udregnes der nettoudgifter i forhold til det offentlige for tre almindelige liv. De almindelige liv vil sige et voksenliv som selvforsørgende. De tre almindelige liv er repræsenteret ved voksenliv som ikke-faglært, som sygeplejerske og som faglært metalarbejder. I et andet step sættes de fire dårlige liv over for de almindelige liv for at vise, hvor meget samfundet kunne spare ved at vende dårlige liv med store samfundsmæssige udgifter til almindelige liv, hvor samfundet har en positiv nettogevinst grundet skatteindtægter og færre udgifter til overførsler og serviceydelser (behandling, sundhed m.v.). Et tredje step er den tidlige sociale indsats. Socialpædagogernes Landsforbund har peget på tidlige sociale indsatser, der kunne have den betydning, at disse tidligere udsatte børn og unge fik et almindeligt liv som voksen i stedet for det dårlige liv, som har præget deres voksentilværelse. Der findes ikke undersøgelser, som handler om effekten af de foreslåede indsatser eller lignende indsatser. Men erfaringerne siger, at en tidlig social indsats vil øge chancerne for at få et mere almindeligt liv. Det er på denne baggrund, at de foreslåede tidlige sociale indsatser er opstillet for de fire cases. Et fjerde step er at sætte udgiften til den tidlige indsats i forhold til de sparede offentlige nettoudgifter ved at vende dårlige liv til almindelige liv. 5

12 Ved de samfundsøkonomiske beregninger er de tidlige sociale indsatser sammenholdt med de forskellige forløb i voksenlivet, og specielt i forhold til de nettogevinster, der vil være af at få et almindeligt liv i stedet for et dårligt liv som voksen. I praksis vil der ofte være ydet en indsats på et eller andet tidspunkt senere i barndommen, men for sent eller i et utilstrækkeligt omfang i forhold til de børn, som senere oplever de dårlige liv. Hvis man også medtog disse omkostninger ved beregningen af udgifterne til de dårlige liv, ville den meget tidlige indsats fremstå yderligere gunstigt. Men der er set bort fra disse udgifter for at få en ren modstilling af den tidlige indsats og fraværet af en indsats i barndommen. Beregningerne vil derfor have en tendens til at undervurdere gevinsten ved en tidlig og effektiv indsats. Det skal bemærkes, at der er set bort fra alle offentlige udgifter, som er fælles for dårlige liv og almindelige liv, fx udgifter til daginstitution og skolegang og almindelige sundhedsudgifter. Kun merbelastningen af sundhedsvæsenet ved de dårlige liv er medtaget (se bilaget om forudsætninger). 1.3 De fire dårlige liv 1 Kvinde stort set uden arbejdsmarkedstilknytning og høje sundhedsudgifter Kvinden vokser op i et hjem præget af alkohol. Både hendes mor og far er alkoholikere. Hjemmet er præget af megen vold. Kvinden bliver seksuelt misbrugt. Hun får sit første barn som 16 årig. Hun får yderligere to børn. Alle børn er i behandlingssystemet ambulant eller i anbringelse. Kvinden får ingen uddannelse og opnår aldrig en tilknytning til arbejdsmarkedet. Hun har i en relativ kort periode en meget løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Hun lider af angstneurose og fødselsdepression. Hun går til ambulant behandling og bliver indlagt på hospital i 4 måneder. Kvindens forsørgelse: Fra hun er 18 til 25 år, er hun på kontanthjælp. Fra 26 til 43 år har hun en meget løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Gennemsnitligt er hun i arbejde 15 % af tiden og 85 % af tiden på kontanthjælp. På grund af angstneurose og depression bliver hun tildelt førtidspension, da hun bliver 43 år. Bor i egen bolig. 2 Mand uden uddannelse med stofmisbrug og fængselsdom. Hjemløs i perioder og har lidt periodisk arbejde er primært på overførselsindkomst Manden vokser op i et hjem med omsorgssvigt. Allerede i vuggestuen udviser han foruroligende adfærd, og han klarer sig dårligt i skolen, som han går ud af som 15 årig. Han bor hjemme i kort tid og flytter derefter hjemmefra og finder en lille lejlighed. Han får ingen uddannelse og kommer tidligt ud i et misbrug af stoffer. Hans liv er turbulent og præget af kriminalitet. 6

13 Mandens forsørgelse: Fra han er 18 til 25 år er han på kontanthjælp, men han har dog job indimellem. Der er tale om en løs tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor han gennemsnitligt i denne periode er i arbejde 30 % af tiden og 70 % af tiden på kontanthjælp. Hans liv er præget af alkohol og stoffer, og i perioder er han hjemløs. Han bliver ramt af sygdom og kommer på sygedagpenge. Da han bliver 30 år, begår han kriminalitet og afsoner 3 års fængsel. Efter fængsel bliver han tildelt førtidspension. Han modtager misbrugsbehandling 4 gange af 3-9 måneders varighed. 3 Kvinde på botilbud og løs arbejdsmarkedstilknytning Kvinden vokser op i et hjem præget af alkohol. Hendes mor, som hun bor alene med, er alkoholiker. Hun forlader skolen tidligt, og hendes ungdomsår er præget af alkohol. Hun flytter hjemmefra og kommer i et botilbud som 18 årig. Hun er kontaktsvag og selvskadende og kommer i behandling i kombination lukket og åbent psykiatrisk hospital. Hun bor i botilbuddet i perioden år. I den periode er hun sideløbende i perioder indlagt på lukket og åben psykiatrisk afdeling. Kvindens forsørgelse: Hun modtager kontanthjælp frem til 25 års alderen. Fra år modtager hun revalidering og tager en SOSU-uddannelse. Fra hun er 30 til 40 år, er hun delvist i arbejde. Gennemsnitligt er hun 40 % af tiden i arbejde og på dagpenge 60 % af tiden. Den løse tilknytning betyder, at hun overgår til kontanthjælp, så i perioden fra hun er 41 til 50 år, er hun på kontanthjælp 60 % af tiden og 40 % i arbejde. Fra hun er 51 til 52 år, er hun to år på sygedagpenge, hvorefter hun bliver tildelt førtidspension. Kvinden er periodisk i psykiatrisk og somatisk behandling, hun har udviklet et misbrug, og hun kommer i døgnbehandling 2 gange af 3 måneder. 4 Ikke-faglært mand med ophold på krisecenter Manden vokser op under dårlige sociale vilkår, herunder med en alkoholiseret og voldelig far og en svag psykisk mor. Han går tidligt ud af skolen og får ingen uddannelse. Han begår småkriminalitet i ungdomsårene og har et blandingsmisbrug i moderat grad. Mandens forsørgelse: Han arbejder som ufaglært i forskellige job, hvor han går ud og ind af arbejdsmarkedet. Han har således en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Fra han er år arbejder han gennemsnitligt 55 % af tiden og er på dagpenge 45 % af tiden. Han har et alkoholmisbrug, der dog styres nogenlunde. Som 35 årig bliver han skilt og får en social deroute og bliver hjemløs. Han trækker stikket ud og er i et ½ år på krisecenter. Fra han er år, er han på kontanthjælp, og derefter bliver han tildelt førtidspension. Han bor i egen bolig. 7

14 1.4 Det økonomiske regnestykke (1. fase) I formuleringen af de dårlige liv er der fokuseret på at gøre dem så realistiske som mulige. I beregningerne af belastningen af de offentlige udgifter fokuseres der udelukkende på de samfundsøkonomiske nettoeffekter, som omfatter indkomstoverførsler, skatteindbetalinger og sundhedsydelser samt andre udgifter til sociale begivenheder, der virker sandsynlige og i øvrigt kan prisfastsættes med nogenlunde nøjagtighed. Der medtages ikke udgifter til afledte effekter som fx udgifter til andre personer i familien (børns anbringelse) eller samfundsmæssige omkostninger ved kriminelle handlinger eller andre former for overførsler end indkomstoverførsler. Fremgangsmåde Der beregnes de sociale belastninger af fire dårlige liv. Der beregnes nettoeffekter i forhold til det offentlige og udgifter til sociale serviceydelser dvs. sundhedsudgifter, behandling, boformer, hjælp og støtte (se bilag 1). Derudover beregnes nettoeffekter af tre almindelige liv; en ikke-faglært, en faglært og en mellemlang videregående uddannet fx sygeplejerske (se bilag 2). Nettoeffekter for det offentlige af de fire cases Med en opgørelse af nettoeffekter for de fire cases, hvor der sammenlignes med en ikke-faglært voksentilværelse, fremkommer følgende tal (altså over hele voksentilværelsen år): Tabel 1: Nettoeffekter for henholdsvis dårlige liv og ikke-faglært arbejder Offentlige nettoudgifter ved dårlige liv Offentlige nettoindtægter for en ikke-faglært arbejder Nettogevinst Case 1: Kvinde uden arbejdsmarkedstilknytning Case 2: Mand med misbrug og fængsel Case 3: Kvinde, løs arbejdsmarkedstilknytning og botilbud Case 4: Mand, ikke-faglært krisecenter Nettoeffekter af de fire cases, hvor der sammenlignes med et almindeligt liv, hvor kvinden i voksentilværelsen er sygeplejerske og manden faglært metalarbejder. 8

15 Tabel 2: Nettoeffekter for henholdsvis dårlige liv og sygeplejerske og metalarbejder Offentlige nettoudgifter ved dårlige liv Offentlige nettoindtægter for henholdsvis sygeplejerske og faglært arbejder Nettogevinst Case 1: Kvinde uden arbejdsmarkedstilknytning Case 2: Mand med misbrug og fængsel Case 3: Kvinde, løs arbejdsmarkedstilknytning og botilbud Case 4: Mand, ikke-faglært krisecenter Beregningerne viser, at nettogevinsten varierer afhængig af graden af belastninger i det dårlige liv, og hvilken voksentilværelse der sammenlignes med. Af de fire cases for dårligt liv viser det sig, at case 2 giver de største offentlige nettoudgifter på 8,6 mio. kr. til forskel fra de øvrige cases, som giver offentlige nettoudgifter på omkring 5,5 mio. kr. med en variation fra 5,3 mio. kr. (case 4) til 5,9 mio. kr. (case 3). Sammenligner vi voksentilværelser, er det oplagt, at en voksentilværelse med faglig uddannelse som sygeplejerske eller metalarbejder giver en større nettoindtægt for det offentlige. Mens en voksentilværelse som ikke-faglært giver 2,3 mio. kr. i nettoindtægt, giver en voksentilværelse som sygeplejerske 4,3 mio. kr. og som metalarbejder 3,9 mio. kr. i nettoindtægt. På denne baggrund bliver nettogevinsten for det offentlige forskellig. Gennemsnitligt vil der være tale om en nettogevinst på 8,5 mio. kr. for de fire cases ved overgang til en voksentilværelse som ikke-faglært, mens der vil være tale om en gennemsnitlig gevinst på 10,4 mio. kr. ved en overgang til et voksenliv som sygeplejerske eller metalarbejder. Den gennemsnitlige nettogevinst på tværs af de forskellige voksenliv vil være 9,5 mio. kr. 1.5 Samfundsøkonomisk potentiale De fire cases er karakteriseret ved langvarig kontanthjælp med overgang til førtidspension i en relativ tidlig alder (hhv. 45, 53, 33 og 43 år) alle med psykiske problemstillinger og/eller misbrugsproblemer. For at få en idé om, hvor mange der har disse karakteristika, har vi taget udgangspunkt i årlige nytilkendelser af førtidspension, da alle fire cases er karakteriseret ved tildeling af førtidspension. (Antallet af nytilkendelser har ligget på i en årrække, men lå lavt i 2007 (12.000) pga. kommunalreformen. I 2008 var antallet og i ). 9

16 For det første kan vi afgrænse gruppen på diagnose. De to store diagnosegrupper ved tilkendelse af førtidspension er psykiske lidelser og bevægeapparatlidelser. Vi kan udelukke den sidste og i forhold til de fire cases holde os til psykiske lidelser. Der er sket en markant stigning i antallet, som bliver tilkendt førtidspension grundet psykiske lidelser (se tabel 3). Tabel 3: Kommunale nytilkendelser af førtidspension med diagnosen psykiske lidelser opdelt på aldersgrupper ( ) år år år år år år I alt Kilde: Årsstatistik for førtidspension 2010, Ankestyrelsen For det andet afgrænsning på aldersgruppe. Af de fire cases falder to inden for aldersgruppen år. En er under 40 år, og en er over 50 år. Tager vi alene aldersgruppen år, er der personer, som i 2009 tildeles førtidspension grundet psykiske lidelser. For det tredje afgrænses efter tidligere indkomst. En del kommer fra sygedagpenge, men den helt store gruppe kommer fra kontanthjælp knap 90 %. Følger vi de fire cases og alene tager dem, som kommer fra kontanthjælp, er der tale om knap personer, som overgår til førtidspension grundet psykiske lidelser. Tager vi gennemsnittet af nettoeffekten af de fire cases i forhold til en situation, hvor de bliver almindelige liv enten i arbejde som faglært eller i arbejde som ikke-faglært, er der tale om en gennemsnitlig nettoeffekt på 9,5 mio. kr. Forudsætter vi, at det med en tidlig social indsats lykkes at undgå dårlige liv forstået som langvarig kontanthjælp med overgang til førtidspension grundet psykiske lidelser i en relativ tidlig alder (her for aldersgruppen år), og fordelingen på voksentilværelse er ligeligt fordelt mellem en ikke-faglært voksentilværelse og faglært voksentilværelse, er der tale om en samfundsøkonomisk nettobesparelse i størrelsesordenen 23,75 mia. kr. (9,5 mio. x personer) set over disse personers livsforløb. Dette svarer samtidig til samfundets årlige udgifter til denne persongruppe, som overgår til førtidspension i alderen år forudsat, at tilgangen er den samme hvert år. (Det er klart, at de 2500 personer, der overgår til førtidspension i det enkelte år, kun belaster samfundet med et års udgifter, men til gengæld belaster tidligere års tilgang til førtidspensionssystemet også det 10

17 enkelte kalenderår. Derfor vil de 23,75 mia. kr. repræsentere den årlige udgift ved en konstant tilgang til førtidspension og det forudsatte forudgående forløb med kun delvis arbejde og kontanthjælp, dagpenge, behandling m.v.) Det er vurderingen, at der er et økonomisk potentiale for en offentlig gevinst på knap 24 mia. kr. årligt, hvis den udpegede målgruppe med et dårligt liv præget af sociale vanskeligheder og manglende selvforsørgelse kan hjælpes til et liv med selvforsørgelse. 1.6 Tidlig social indsats (2. fase) Den nyeste forskning om børn og unge viser, at der fortsat er 15 % af børn og unge, som er marginaliserede, socialt udsatte eller går under betegnelsen risikobørn. I en undersøgelse fra 1993 af udsatte børn og unge opererede man med begrebet risikobørn og fandt også her, at der var tale om ca. 15 % af alle børn og unge. I undersøgelsen blev der foretaget en opdeling af gruppen af risikobørn i en blødere gruppe af børn med særlige behov og to mere distinkte grupper, nemlig gruppen af truede børn og kernegruppen af allerede identificerede problembørn. Den sidste gruppe blev opgjort til ca. 4 % af de årige børn og unge (Risikobørn, 1993). Den konstante andel på 15 % børn og unge som er marginaliserede, peger på, at den tidlige sociale indsats er blevet forsømt. Det er hensigten med denne undersøgelse at vise, om det kan betale sig at forebygge med en tidlig social indsats. En tidlig social indsats, som er helhedsorienteret med inddragelse af hele familien, hvor der er sammenhæng mellem indsatserne og samarbejde mellem de forskellige aktører på området sundhedsplejen, daginstitutionen og skolen. Der er ikke nødvendigvis tale om nye indsatser med nye typer af organisationer, institutioner og projekter, men at satse på en tidligere indsats som er helhedsorienteret, opsøgende og opfølgende med fokus på hele familien. De tidlige indsatser er ikke udvalgt ud fra evidenskriterier. Der foreligger ikke undersøgelser eller dokumentation for indsatser, der til forskel fra andre indsatser fører til, at udsatte børn og unge i deres voksenliv får et almindeligt liv. Indsatserne er præsenteret ud fra erfaringer med tidlige sociale indsatser. I forhold til de fire cases er følgende forslag til løsning: Case 1: Familien er velkendt i systemet. Pigen anbringes til udredning af 5 måneders varighed på en døgninstitution fra fødslen. Pigen har ingen varige skader af alkohol under moderens svangerskab. Anbringes i plejefamilie. Da pigen er 5 år, er moderen parat til alkoholbehandling og til hjælp med at 11

18 komme ud af et voldeligt ægteskab: psykologbehandling ugentligt i et halvt år og med intensiv støtte og træning i hjemmet to gange ugentligt i et halvt år herefter nedjusteret til en gang hver 14. dag, som fortsætter til pigen er 8 år. Pigen hjemgives som 6½ årig. Pigen besøger familieplejen en weekend månedligt, indtil hun er 10 år (aflastning i 2 døgn). Case 2: Allerede meget tidligt i vuggestuen har drengen en foruroligende adfærd. Drengen udredes som 3 årig og diagnosticeres som havende ADHD. Drengen medicineres. Han får 10 timers ugentlig støttepædagog i børnehaven fra 4-6 år. Der bevilges hjemme-hos og kontaktperson til hjemmet efter behov fra drengens 4. til 13. år svarende til en bevilling på gennemsnitlig 4 timer ugentligt i alle årene. Case 3: Moder og pigen anbringes på en familieinstitution umiddelbart efter pigens fødsel. Moderen gennemgår alkoholbehandling sideløbende med anbringelse, som i alt varer ¾ år. Der bevilges støtte i hjemmet til fastholdelse af den positive familiesituation. Case 4: Politiet bliver tilkaldt til hjemmet på grund af vold i hjemmet, da drengen er ½ år. Familien kommer i familiedøgnbehandling i 3 måneder, og faderen kommer i ambulant misbrugsbehandling sideløbende hermed. Familien får intensiv støtte i hjemmet 10 timer ugentligt i 4 år, drengen får aflastning i familiepleje 6 døgn pr. måned indtil han er 14 år. For hver af de fire cases har vi opgjort udgifterne til den foreslåede tidlige sociale indsats. For en præcis opgørelse af udgifterne til de enkelte indsatser i forhold til den enkelte case (se nærmere i bilag). Tabel 4: Samlede udgifter til den tidlige sociale indsats til familie og barn for de enkelte casefamilier Case 1: ,9 Case 2: ,4 Case ,5 Case 4: ,0 Der vil være tale om en gennemsnitsudgift på 1,8 mio. kr. Forudsætter vi, at ca. 15 % af en årgang er risikobørn, svarer det til knap børn af en årgang. Børn karakteriseret som problembørn omkring 4 % vil svare til ca børn. En investering i en tidlig social indsats i forhold til denne gruppe vil give en investering på 4,7 mia. kr. 12

19 Vi vil i det følgende se, om det er økonomisk forsvarligt at investere i en tidlig social indsats, som det her er foreslået for de fire cases. 1.7 Samfundsøkonomiske konsekvenser (3. fase) I dette afsnit vil vi sætte den tidlige sociale indsats i forhold til senere nettoeffekter og undersøge om det kan betale sig at investere i tidlig social indsats. Da den tidlige sociale indsats forudsættes sat ind meget tidligt i barnets liv, mens gevinsten først optræder fra det 18 år for den ikke-faglærte eller lidt senere, når der sammenlignes med gode liv som sygeplejerske eller faglært arbejder, er der tale om investeringsbeslutning. Det er derfor ikke nok, at udgifterne går lige op med gevinsten. Derfor er der foretaget en neddiskontering af gevinsterne såvel som udgifter til år 0. Da det pt. er stærkt omdiskuteret, hvilken samfundsmæssig kalkulationsrente dvs. hvilken neddiskonteringsrente, der er den mest relevante, er beregningerne foretaget med 3 forskellige kalkulationsrenter nemlig en realrente (rente-inflation) på 2 %, 4 % og 6 %. Det forudsættes, at der vil være en økonomisk vækst på 2 % pr. år. Grundberegningen er baseret på en realrente svarende til disse 2 %. Tabel 5: Nettogevinst ved forskellige kalkulationsrente. Investering i tidlig social indsats som medfører ændring fra et dårligt liv til almindeligt liv med ikke-faglært arbejde Grundberegning 2 % 4 % 6 % Case 1: Kvinde uden arbejdsmarkedstilknytning Case 2: Mand med misbrug og fængsel Case 3: Kvinde løs arbejdsmarkedstilknytning og botilbud Case 4: Mand, ikke-faglært og i krisecenter Gennemsnit (afrundet) Det fremgår af beregningerne, at grundberegningen på 2 % viser, at der vil være gevinst ved alle de forskellige eksempler, altså uafhængigt af om det almindelige liv er et liv som ikke-faglært arbejder eller er et almindeligt liv som sygeplejerske eller metalarbejder. For de sidstnævnte liv er nettogevinsten større end ved et almindeligt liv som ikke-faglært arbejder. 13

20 Tabel 6: Nettogevinst ved forskellige kalkulationsrente. Investering i tidlig social indsats som medfører ændring fra et dårligt liv til almindeligt liv med faglært arbejde Grundberegning 2 % 4 % 6 % Case 1: Kvinde uden arbejdsmarkedstilknytning Case 2: Mand med misbrug og fængsel Case 3: Kvinde løs arbejdsmarkedstilknytning og botilbud Case 4: Mand, ikke-faglært og i krisecenter Gennemsnit (afrundet) Der er også tale om en gevinst ved en kalkulationsrente på 4 % pr. år. Alle eksemplerne viser positive nettoresultater, men er klart mindre end nettoresultatet i grundberegningen. Ser vi på resultaterne ved en kalkulationsrente på 6 %, vil der netto være tale om et negativt beløb ved eksempel 1 og eksempel 4, mens der fortsat er tale om positive bidrag, hvad angår eksempel 2 og eksempel Hvilken succesrate er nødvendig? Med de foreslåede tidlige sociale indsatser i forhold til de fire cases har vi fundet ud af, at der vil være tale om en positiv nettogevinst. Det gælder for grundberegningen, og det gælder også ved en kalkulationsrente på 4 %. Derimod vil case 1 og 4 ikke give en nettogevinst ved en kalkulationsrente på 6 %. Dette er tilfældet under forudsætning af, at de tidlige sociale indsatser virker det vil sige, at der sker et skift fra et dårligt voksenliv uden selvforsørgelse til et almindeligt liv med selvforsørgelse. Der er dog ikke sikkerhed for, at dette vil ske i forhold til alle børn og unge. Spørgsmålet er derfor, hvor stor en succesrate der er nødvendig for, at investeringen kan betale sig. Virker den tidlige sociale indsats i forhold til alle de børn og forældre, som modtager de tidlige sociale indsatser, er der ingen tvivl, at en investering i de tidlige sociale indsatser ved en kalkulationsrente på 2 % og 4 % klart ville kunne betale sig. Der vil være en samfundsøkonomisk gevinst for samfundet og for de mange børn og forældre. 14

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv

Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Sociale problemer i opvæksten og i det tidlige voksenliv Hvert år anvendes omkring 15 mia. kr. på anbringelser og forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Nogle af indsatserne skal forebygge,

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD 1. Baggrund for og formål med analysen

Læs mere

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender

Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender Samfundsøkonomisk regnskab DTU s internationale dimittender 1 Konklusioner Under studiet og i en periode på 8 år efter dimission har den gennemsnitlige internationale dimittend fra DTU bidraget med 1,2

Læs mere

INDHOLD INVESTERING I PROGRAMMER MÅLRETTET UDSATTE KRÆVER LANGSIGTET FOKUS 1. BAGGRUND FOR OG FORMÅL MED ANALYSEN

INDHOLD INVESTERING I PROGRAMMER MÅLRETTET UDSATTE KRÆVER LANGSIGTET FOKUS 1. BAGGRUND FOR OG FORMÅL MED ANALYSEN INDHOLD 1. Baggrund for og formål med analysen Tidlige indsatser målrettet udsatte børn og unge 2. Rambølls tilgang (metode og datagrundlag) TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? 3. Analysens resultater SAMFUNDSØKONOMISKE

Læs mere

TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG?

TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? TIDLIG INDSATS - BETALER DET SIG? SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE (MST, MTFC, PMTO MV.) MAJBRITT SKOV RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD 1.

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Den målrettede flaskepost om forebyggende indsatser

Den målrettede flaskepost om forebyggende indsatser STOF nr. 22, 2013 Den målrettede flaskepost om forebyggende indsatser - Der kan være store samfundsøkonomiske og menneskelige gevinster ved forebyggende indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Artiklen

Læs mere

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant

Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen udhuler dagpengedækningen markant Skattereformen 2012 medfører, at dagpengenes værdi i forhold til lønningerne fremover bliver forringet markant. Dato: 12. oktober 2015 Int.: VSK, MK Det

Læs mere

Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre

Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Notat Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Fremskudt beskæftigelsesindsats for kvinder på krisecentre Eksempel

Læs mere

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom

Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 237 Offentligt Genoptræningsplaner til personer med psykisk sygdom Analyse Danske Fysioterapeuter Indholdsfortegnelse 1 Resumé 3 2 Økonomiske

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse. Famil. 21. marts 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Famil Analyse 21. marts 2015 Beregningsantagelser gevinst ved beskæftigelse Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Dette notat beskriver de antagelser, som ligger til grund for beregninger

Læs mere

TIDLIG INDSATS BETALER SIG!

TIDLIG INDSATS BETALER SIG! TIDLIG INDSATS BETALER SIG! SAMFUNDSØKONOMISKE KONSEKVENSER AF TIDLIG INDSATS PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MAJBRITT SKOV OG LOUISE FINDSEN RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING A/S INDHOLD Baggrund for

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER

SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER SØM: SOCIALØKONOMISK INVESTERINGSMODEL EKSEMPLER PÅ BEREGNINGER 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SØM 3 SAMTALETERAPI FOR UNGE MED STOFMISBRUG 5 FORLØBSPROGRAM BORGERE MED PSYKISKE LIDELSER OG SAMTIDIGT MISBRUG

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune

2012 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge. Rebild Kommune 212 Økonomiske potentialer i beskæftigelsesindsatsen for unge Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...2 2. UNGE LEDIGE MED EN UDDANNELSE...7 3. UNGE LEDIGE MED UDDANNELSESPOTENTIALE...

Læs mere

STOR GEVINST VED 12 ÅRS RET OG PLIGT TIL UDDANNELSE

STOR GEVINST VED 12 ÅRS RET OG PLIGT TIL UDDANNELSE 11. august 8 Resumé: STOR GEVINST VED 12 ÅRS RET OG PLIGT TIL UDDANNELSE Investeringer i uddannelse vil give en stor gevinst for den enkelte, som får en uddannelse, for samfundet generelt og for de offentlige

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

2012 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen. Teknisk baggrundsnotat

2012 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen. Teknisk baggrundsnotat 2012 Økonomiske potentialer i ungeindsatsen i Nordjylland Teknisk baggrundsnotat Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...1 2. TYPEBEREGNINGER...1 3. DE FEM UDVALGTE UNGETYPER...3 4. LÆSEVEJLEDNING TIL BEREGNINGEN...3

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI

ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER. Mette Lausten, SFI ANBRAGTE 15-ÅRIGES HVERDAGSLIV OG UDFORDRINGER Mette Lausten, SFI DISPOSITION Statistik Forløbsundersøgelsen af anbragte børn født i 1995 (AFU) Resultater fra rapporten 2 Andel 0-17-årige i forebyggelse

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Hvad er de kommunale omkostninger ved alkoholoverforbrug. Jakob Kjellberg, Sundhedsøkonom. Dansk Sundhedsinstitut

Hvad er de kommunale omkostninger ved alkoholoverforbrug. Jakob Kjellberg, Sundhedsøkonom. Dansk Sundhedsinstitut Hvad er de kommunale omkostninger ved alkoholoverforbrug Jakob Kjellberg, Sundhedsøkonom. Dansk Sundhedsinstitut 1 Ikke første gang den type undersøgelse er lavet I 1999 publicerede sundhedsministeriet

Læs mere

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp

Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp Pæn forskel på lavtlønsindkomster og kontanthjælp I debatten om, hvorvidt det betaler sig at arbejde, har det været fremhævet, at det for visse grupper ikke kan betale sig at tage et arbejde frem for at

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune

Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune 6. november 2007 Økonomiske konsekvenser af en skattestigning i Furesø Kommune Med vedtagelsen af budget 2008 besluttede byrådet at skatten i Furesø Kommune i 2008 bliver forhøjet med 0,5 procent. Følgende

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug

Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Notat Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug Eksempel på anvendelse af SØM Rasmus Højbjerg Jacobsen og Mette Verner Forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Beregningsgrundlag for Sæt tal på din sociale værdi version 0.1

Den Sociale Kapitalfond Analyse Beregningsgrundlag for Sæt tal på din sociale værdi version 0.1 Den Sociale Kapitalfond Analyse Beregningsgrundlag for Sæt tal på din sociale værdi version 0.1 Oktober 2017 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Prisen på hjemløshed. Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Rockwool Fondens Forskningsenhed Prisen på hjemløshed Martin Junge, Centre for Economic and Business Research Torben Tranæs, Rockwool Fondens Forskningsenhed Juni 2009 Prisen på hjemløshed Flere og flere

Læs mere

Sociale investeringer i udsatte boligområder. Frans Clemmesen Cheføkonom Danmarks Almene Boliger

Sociale investeringer i udsatte boligområder. Frans Clemmesen Cheføkonom Danmarks Almene Boliger Sociale investeringer i udsatte boligområder Frans Clemmesen Cheføkonom Danmarks Almene Boliger Politiske perspektiver (Længere på literen) Offentlige udgifter Offentligt forbrug 513 mia. kr. Indkomstoverførsler

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Baggrundsdokumentation til Arbejdsmarkedskommissionens

Baggrundsdokumentation til Arbejdsmarkedskommissionens Baggrundsdokumentation til Arbejdsmarkedskommissionens notat Mere velfærd kræver mere arbejde 23. april 2008 Sekretariatet For at regeringens 2015-plan - Mod nye mål - Danmark 2015 - skal være finanspolitisk

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen

Analyse. Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? 12. juni 2015. Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen Analyse 12. juni 2015 Hvilke kontanthjælpsmodtagere vinder på at gå i arbejde et overblik? Af Andreas Mølgaard og Katrine Marie Tofthøj Jakobsen I Danmark har vi sammenlignet med andre lande en høj kompensationsgrad

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR

FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 8. januar 2014 FORSKELSBELØB FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE BESKEDEN VIRKNING AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 2014

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB

2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET LAVTLØNSJOB Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 18. marts 2015 2015: OVER 30 ÅRIGE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE HAR FORTSAT SVAGT INCITAMENT TIL AT TAGE ET

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet.

Aktører i velfærdssamfundet. Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. Aktører i velfærdssamfundet Familie Børnehaver Uddannelse Folkepension Ældrepleje SU etc. Marked Frivillig sektor Offentlig sektor Fig. 17.1 Aktører i velfærdssamfundet. De tre velfærdsmodeller UNIVERSEL

Læs mere

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2 Caseberegninger Cabi har udarbejdet 4 fiktive cases 1 vedrørende personer, som af forskelige årsager er havnet på overførselsindkomst. Alle cases har det til fælles, at borgerforløbene ender med positivt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af en økonomisk model til at forebygge social marginalisering

Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af en økonomisk model til at forebygge social marginalisering 2014/1 BSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine M. Brix (EL), Pernille Skipper (EL) og Frank Aaen

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Erfaringer og resultater fra projektet Tidlig opsporing og indsats i jobcentre 1 Disposition Kort om projektet Hvorfor er tidlig opsporing

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

April 2016. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune

April 2016. Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune April 2016 Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats Beregningseksempler for Holstebro Kommune Økonomiske perspektiver ved investering i den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats.

Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Analysenotat - helhedsorienteret ungeindsats. Halsnæs kommunes fokus for den helhedsorienterede ungeindsats er unge i alderen 15-24 år. Målgruppen er unge, der er udfordrede, der ikke er i skole, - uddannelse

Læs mere

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014.

Udenforskabets pris. Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser. København, september 2014. Udenforskabets pris Samfundsøkonomisk beregning af potentialet ved forebyggende indsatser København, september 2014 I samarbejde med: Skandia modellen Udenforskabets pris 72,3 milliarder kroner. Det er

Læs mere