Komiteen for Solbakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komiteen for Solbakken"

Transkript

1 Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen, Thorbjørn Kolbo, Nils Natorp, John Nielsen, Uffe Nielsen, Katrine Ring, Susan Thudal, Svend Rønne, Lisbeth Mogensen Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning Ekskursioner, inspiration til byudviklingsprojektet Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar Orientering fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration...13 Bilagsoversigt...14 Underskriftsside...15

3 Komiteen for Solbakken Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandler på sit møde den 12. december sagen om målsætning, indhold og plan for midlertidig anvendelse af Solbakken. Sagen har været forelagt til udtalelse for komiteen den 21. november. Efter komiteens behandling er der sket to ændringer af den foreslåede finansiering. For det første har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget bevilget op til kr. til udsmykning af facaderne på Hal 1 og for det andet er der fra administrationen fremsat en indstilling om, at der bevilges 1 mio. kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen i stedet for fra puljen til særlige aktiviteter for børn og unge. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender den fremlagte sag inklusiv administrationens indstilling, betyder det således, at der fortsat er en pulje på 2 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge på Solbakken. Selve kriterierne for hvilke aktiviteter, der kan bevilges til fra denne pulje afventer behandling i Civilstyrelsen. Det vil formentlig først ske i løbet af 1. eller 2. kvartal Efter Kommunalbestyrelsens beslutning i sagen vil de besluttede renoveringsarbejder blive udbudt i fagentreprise og igangsat efter tidsplanen, som blev fremlagt for komiteen den 21. november. Ifølge den fremlagte tidsplan vil området være klar til ibrugtagning efter sommerferien 2014, hvorfor det er nødvendigt allerede nu at tage stilling til hvilke aktiviteter og funktioner, der skal inviteres ind som aktører fra næste sommer. Administration har med afsæt i de opstillede målsætninger og krav til indhold beskrevet konturen af den fremadrettede proces. Den midlertidige anvendelse skal ske under overskriften: Dynamik og synergi mellem forskellige aktører. Alle aktiviteter, der sker i området skal kunne matche nedenstående punkter: Fungere som driver for udviklingen af byudviklingsprojektet på Solbakken Tilføre området værdi Påvirke de kommende permanente bygninger, anvendelser og projekter på arealet Skabe ejerskab Skabe opmærksomhed Målsætningen betyder, at alle brugere af området og dets bygninger og faciliteter i tanke og handling skal arbejde for samarbejde og samproduktion med andre aktører. Det betyder ligeledes, at det bliver centralt, at der fra start tiltrækkes aktører fra både kultur, idræt og erhverv. En anden vigtig forudsætning for succes med midlertidig anvendelse er, at der fra start bliver skabt faste arbejdspladser for folk fra de tre områder. Endelig skal anvendelsen give plads til dynamik, hvorfor alt ikke skal være fastbooket for et år af gangen. Der vil skulle være muligheder for, at der kan laves korte og længere projektperioder i dele af området. Når mange brugere med forskellige baggrunde og aktiviteter skal arbejde sammen, kræver det en enkel og tydelig organisation. Der skal være en tydelig indgang for alle, som har lyst til at være medskabere, og det skal være enkelt at komme i dialog om ideer. Forslag til organisering I byudviklingsprojektets første fase, som forventes at kunne vare flere år, skal der etableres en enkel og gennemsigtig organisation, som understøtter kravet om dynamik og synergi mellem aktører fra erhverv, kultur og idræt. Der laves én indgang for brugere, projektmagere og faste lejere. Denne indgang vil være digital, når det handler om booking mv.. Der udpeges en kommunal tovholder med 2

4 Komiteen for Solbakken ansvaret for den daglige drift som inden for en nærmere fastsat ramme og budget skal kunne træffe beslutninger sammen med aktuelle brugere og kommende medskabere. Den nærmere organisering af det daglige samarbejde mv. skal beskrives og vil i løbet af 1. kvartal blive fremlagt til behandling i komiteen, inden endelig behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Mulige lejere Straks efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december vil administrationen gå i gang med at afsøge mulighederne for faste lejere af Hal 1 s 1. sal med administrative arbejdspladser. På nuværende tidspunkt har der været en indledende uformel dialog med nogle få aktører fra både idræts- og kulturverdenen. Og der har været udtrykt interesse fra flere sider. Det forventes, at der kan fremlægges en status på udlejning på komiteens møde i januar Aktiviteter, projekter og fremtidige brugere Dialog med brugere om anvendelse af øvrige del af bygninger og arealer vil blive igangsat umiddelbart efter 1. januar Listen over brugere/aktører, der kunne have interesse i at anvende bygninger eller arealer, er lang. Administrationen har oplistet eksempler på foreninger, som kunne have interesse i at bruge de nuværende faciliteter fra starten. Listen er ikke utømmende og vil skulle suppleres med fx erhvervsvirksomheder, events, enkeltbrugere eller grupper uden foreningstilknytning, som kan se muligheder i at skabe aktiviteter på området. Eksempler på aktiviteter kunne være basket, street basket, street fodbold, bueskydning, dans, fægtning, kampsport, klatring, skydning, parkour, træningssale til teatre, små og store teaterevents. opera, store klassiske koncerter, små og store rock/pop musikarrangementer samt mulighed for større møder. IPS Idræt på Solbakken foreslår aktivitetsdag den 25. januar 2014 kl til Projektgruppen bag Facebookgruppen IPS som i oktober inviterede til dialog om fremtiden på Solbakken på Stars er kommet med forslag til en aktivitetsdag, som vil være en anledning til børn og unge samt deres familier får lejlighed til at se området og dets muligheder. Repræsentanter for IPS er inviteret til på komiteens møde at præsentere deres ideer til aktivitetsdagen samt få en dialog om, hvordan de kan understøtte byudviklingsprojektet på Solbakken. Det kan oplyses, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i oktober 2013 har godkendt retningslinjer for udlån af Hal1 på Solbakken. Disse retningslinjer vil være gældende indtil renoveringsarbejder mv. er færdiggjorte, og der derefter er godkendt nye retningslinjer. Retningslinjerne er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Godkendte retningslinjer for lån af Hal 1 på Solbakken /13 Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes at administrationen under forsætning af Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december arbejder videre med udleje af 1. sal af Hal 1. at at administrationen - på baggrund af drøftelserne i Komiteen for Solbakken - udarbejder plan for organisering og anvendelse i byudviklingsprojektets 1. fase fra august 2014 og frem, sagen fremlægges til fornyet behandling i januar 2014 forud for indstilling til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. 3

5 Komiteen for Solbakken Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Sagen blev drøftet, og der blev peget på følgende fokuspunkter, som skal medtages i det kommende arbejde: Interessant med en hal med plads til 3000 pers. Giver mulighed for store arrangementer. Projektet skal indeholde arrangementer og aktiviteter, der indimellem kan tiltrække folk fra alle hjørner af kommunen og de omliggende kommuner. Aktiviteter i den kommende tid skal være medskabere til det, vi håber, der opstår, når byudviklingsprojektet er klar om 5 år. IPS kan være en god medspiller i dette. Vi skal tænke på de smalle idrætsgrene, de idrætsaktiviteter vi ikke kan have i hver by, kan få plads på Solbakken. De første lejere skal helst have rødder i både sport, erhverv og kultur. Der skal tænkes i mødelokaler og ikke i klublokaler. Kontraktlængde vi laver kontrakter med 1 års opsigelse, indtil vi har det samlede koncept på plads. Den daglige organisering skal beskrives præcist, og det kommunikeres ud til de kommende brugere. Komiteen kan fungere som driftsankenævn, men samtidig er det vigtigt, at vi fastholder det strategiske niveau i komiteen. Projektgruppen bag Facebookgruppen IPS (Idræt På Solbakken) fremlagde sine tanker og ideer for komiteen (bilag vedlagt referatet). IPS tilbød at arrangere aktivitetsdag den 25. januar. Arrangementet den 25. januar vil give børn og unge samt deres familier lejlighed til at se området og dets muligheder. Programmet for dagen er endnu ikke helt på plads, men projektgruppen bag IPS regner med, at der blandt andet vil være muligheder for at afprøve parkour, streetboard, rulleskøjter, bokwa, crossfit, klatring, håndbold, petanque, kørestolsbasket, fægtning, kampsport og løb. Arrangementet vil blive annonceret i nyhedsbrev, via annoncering mv. IPS har derudover kontakt til Handicaprådet. Komiteen rådede IPS til også at medtænke kultur, herunder musik og til at være opmærksomme på eventuelle problemer omkring repræsentativitet. Komiteen bevilligede økonomisk støtte til arrangement den 25. januar 2014 på op til kr. på baggrund af det af IPS indsendte budget. Støtten vil kunne bruges til markedsføring, el, vand, varme, toiletter og forsikringer mv. 4

6 Komiteen for Solbakken Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Udbudsdirektivet (2004/14/EF - BEK nr. 712 af 15/06/2011 m.fl.) Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (LOV nr. 548 af 08/06/2006 m.fl.) Derudover Momsloven, Selskabsloven, Fondsloven m.v. Resumé Muligheden for at etablere samarbejde med eksterne interessenter er vigtige elementer i forhold til Solbakkeprojektet. Administrationen vurderer derfor, at komiteen har brug for en gennemgang af de vigtigste muligheder og regler omkring kommunal medvirken ved offentlig-privat samarbejde, samt de dertil hørende økonomiske muligheder og begrænsninger. Sagsfremstilling Kommunal medvirken ved offentlig-privat samarbejde er reguleret af en række regler og retningslinjer. En del af disse regler har betydning for hvordan, i hvilket omfang og på hvilke vilkår det er muligt i Solbakkeprojektet at inddrage og samarbejde med eksterne interessenter, bidragsydere og leverandører. På et meget overordnet og generelt niveau er kommunal forvaltning inkl. offentlig-privat samarbejde reguleret af nogle få grundprincipper, med dertilhørende lovgivning, som for Solbakkeprojektet særligt har relation til: Forvaltningen af offentlige midler skal ske på en økonomisk hensigtsmæssig måde lånebekendtgørelsen Samarbejde må ikke være konkurrenceforvridende udbudsreglerne samt kommuners deltagelse i selskaber (Lov 548) Transparens i den kommunale forvaltning (åbenhed/offentlighed) - forvaltningsloven Forvaltning af offentlige midler - lånebekendtgørelsen Offentlige tilskudsmidler skal forvaltes på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at der skal tages skyldige økonomiske hensyn. Det betyder på et konkret niveau, at kommuner som udgangspunkt: Skal finansiere anlægsaktiver uden lånoptagelse har til formål at regulere kommuners opførelser af anlæg og sikre kommunens fremtidige disponeringsmuligheder At kommunens adgang til at optage lån svarer til summen af en række fast definerede kommunale udgifter (opgøres pr. år) Kommunens adgang til at optage lån kaldes også den tilladte låneadgang eller lånerammen. Optagelse af lån besluttes af kommunalbestyrelsen, og optagne lån skal bogføres i det regnskabsår udgiften, lånet skal dække, vedrører. For at imødegå valutaspekulation må kommuner pr. januar 2012 udelukkende hjemtage lån i DKK eller EUR. Såfremt en kommune har optaget et lån, og de låneberettigede udgifter bliver mindre end beregnet ved optagelsen, skal der afdrages ekstraordinært eller deponeres et beløb svarende til differencen. Kommuner kan således ikke spekulere i overbudgettering for at løfte lånerammen. Løbetiden på kommunale lån må maksimalt udgøre 25 år for annuitets-, serie- og indekslån og 15 år for stående lån og afdragsfri lån. I opgørelsen af kommunens samlede lån indgår, med relevans for Solbakkeprojektet: 1. Den del af lån optaget i kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner o.l. med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen 5

7 Komiteen for Solbakken Indgåelse af aftaler, inkl. leje- og leasingafteler, om brug af ejendomme, lokaler m.v. eller drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med kommunal anlægsopgave 3. Den del af aftaler, indgået af selskaber, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave Deponeringsreglen Såfremt en kommune ikke har ledig låneramme eller ikke ønsker, at et lån eller aftale skal indgå i beregningen af kommunes låntagning, kan kommunen deponere et beløb (evt. i obligationer) svarende til værdien af lånet/aftalen. Deponering skal som udgangspunkt ske ved kontraktindgåelse (for aftaler vedrørende ikke opførte ejendomme kan deponering ske i takt med opførelse). Deponerede midler frigives gradvist fra det tidspunkt anlægget tages i brug og frigives med en femogtyvendedel årligt. Kassekreditreglen Udover optagelse af langfristede lån er det muligt for en kommune at trække på kassekreditten samt, til mellemfinansiering af anlægsprojekter at optage byggelån. For at sikre at kommuners kassekredit kun anvendes til finansiering af midlertidige likviditetsunderskud, er der fastsat regler for tilladte træk på kassekreditten. For kommuner opgøres tilladt kassekredittræk som gennemsnittet af likvide beholdninger over de seneste 365 dage. For kommunale fællesskaber, interessentskaber, andels- og aktieselskaber og lignende, gælder at kassekreditten maksimalt må udgøre 125,- kr. indbygger der er omfattet af fællesskabet I forhold til Solbakkeprojektet får den model som vælges ved etablering af offentlig- privat samarbejde og finansieringen heraf, derfor væsentlig betydning for i hvilket omfang Vordingborg Kommune vil blive pålagt at deponere midler, hjemtage lån, trække på kassekredit eller anvende midler fra kassebeholdningen. Modeller for offentlig-privat samarbejde Der anvendes i dag en række forskellige modeller, når det offentlige og private samarbejder, og der sker løbende justering, tilpasning og videreudvikling af modellerne, i takt med at der opnås erfaring med at samarbejde og behovet for at videreudvikle offentlige services opstår. Valg af samarbejdsform bør tage udgangspunkt i såvel det konkrete projekt sammenholdt med Vordingborg Kommunes ønsker om involveringssgrad. Modellerne er i nogen grad tilpasset de forskellige faser i et projekt, hvorfor både valg af en enkelt model eller kombinationer af flere modeller kan være rigtig afhængig af det konkrete projekt. I bilaget Notat om offentlig-privat samarbejde redegøres for, hvor i et projekts faser de enkelte modeller typisk anvendes, samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved modellerne. Finansiering i offentlig-private samarbejder Når kommuner samarbejder med private er det oftest kommunen, som er ansvarlig for finansieringen. Det skyldes primært, at samarbejdet er relateret til køb af varer og serviceydelser, samt at der ved etablering af anlæg - er tradition for at kommuner selv ejer anlæg. Der er dog, særligt i de seneste år, sket en udvikling mod mere integrerede samarbejdsformer, hvor privat finansiering i højere grad indgår i anlægs- og udviklingsprojekter. Privat medfinansiering betyder ofte, at kommunen må indgå i forskellige selskabskonstruktioner sammen med den, eller de, private parter. Kommuners deltagelse i selskaber kan principielt ske i alle selskabsformer, inklusive fonde, så længe de særlige regler for kommunal deltagelse i selskaber overholdes. Reglerne er nærmere beskrevet i bilaget Notat om offentlig-privat samarbejde. Uanset hvilken finansierings- og ejerskabsstruktur der anvendes i et offentlig-privat samarbejde eller et kommunalt udviklingsprojekt, som Solbakken, hvor kommunen er ejer af grunden, skal reglerne om henholdsvis deponering og offentlige kontrakter og koncessioner være i orden, når der tildeles kontrakter og koncessioner til en privat eller offentlig-privat enhed. Det betyder, at hvis kommunen ikke anvender en ledig låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til den private finansiering, samt at kommunen skal sikre at opgaven udbydes i henhold til EU s udbudsregler. KUN når der er fuld privat finansiering og privat ejerskab scenarie 2.a. - finder deponerings- og udbudsreglerne ikke anvendelse. Finansieringsmuligheder, og dermed mulighederne for at opnå privat finansiering eller medfinansiering til kommunale anlægs- eller udviklingsprojekter, kan deles i tre scenarier: 6

8 Komiteen for Solbakken Scenarie 1 - fuld kommunal finansiering, uden private bidrag/tilskud, kan opdeles i 2 scenarier: a. der etableres et offentligt-privat partnerskab - Kommunen finansierer alle faser i projektet, der indgås partnerskabsaftale, hvorefter den private part varetager alle opgaver vedrørende anlæg og drift, og kommunen betaler en fastsat pris ved ibrugtagning og derefter løbende driftsbetalinger til den private part. Driftsbetalingerne dækker drifts- og vedligeholdelsesudgifter og evt. øvrige ydelser, som indgår i partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftaler er udbudspligtige. Helsinge skole og Svømmehal er eksempler herpå. Partnerskabsaftalen betyder, at pris for anlæg og drift er aftalt ved kontraktindgåelse, hvorfor den private part har en interesse i at levere et kvalitetsbyggeri, hvor udgifterne til drift og vedligehold er så lave som muligt. b. der etableres ikke partnerskab - Kommunen driver og finansierer alle faser i projektet. Afhængig af projektet og samarbejdsmodel kan den private aktør indgå ved projektering, udførelse, etablering af anlæg og drift, og kommunen betaler for de enkelte ydelser undervejs i forløbet. Ydelserne er udbudspligtige. Kødbyen i København er et eksempel herpå, idet området ejes af Københavns Kommune, udlejning af ejendomme vurderes af en tværgående gruppe med henblik på at sikre den ønskede udvikling i området. Platform 4 i Ålborg er et også eksempel herpå, projektet er finansieret gennem kommunens salg af grunde/ejendomme i området samt udlejning af lokaler i driftsfasen. Selve projektet er brugerdrevet. Scenarie 2 -fuld privatfinansiering kan yderlige opdeles i to scenarier: a. Privat ejerskab fra projektstart -private virksomheder, enkeltvirksomheder eller fælles selskaber, varetager etablering/renovering af anlæg/byområde eller lign. (udførelse), vedligehold og drift samt den fulde finansiering af det pågældende projekt og ejer aktivitet. I anlægsfasen kan dele af design varetages i samarbejde med kommunen. Det er dog kommunen der gennem den kommunale planlægning og dertilhørende lokalplaner definerer den endelige plan/projektet. I driftsfasen anvendes anlæg/bygninger af kommunen mod, at denne yder driftstilskud (f.eks. til idrætsfaciliteter)eller betaler leje for lokaler som anvendes til kommunale opgaver. Der er ikke udbudspligt, da kommunen ikke ejer projektet. Kommunen skal dog deponere midler, når der indgås lejeaftale i henhold til gældende regler. Carlsberg-Byen er et eksempel på et fuldt privatfinansieret byudviklingsprojekt, hvor hele området fra projektstart var ejet af et privat selskab (Carlsberg A/S), som efterfølgende indgik et fælles-selskab med en række pensionsselskaber med henblik på at udvikle området. b. Privat ejerskab som følge af partnerskabsaftale den private part varetager den fulde investering og afholder udgifter til etablering, udførelse og drift m.v. Kommunen betaler herefter den private leverandør gennem løbende driftsbetalinger i kontraktperioden (typisk + 25 år). Driftsbetalingerne dækker betaling af leverandørens udgifter til den løbende drift og vedligehold af anlægget/aktivet, samt anlægsarbejdet, finansieringsomkostninger og eventuelle afskrivninger. Efter kontraktudløb ejer den private virksomhed aktivet, og kommunen betaler for anvendelse af aktivet. Kommunen skal deponere midler, da OPP med privat ejerskab sidestilles med kommunal anlægsopgave. Skattecenter Haderslev er et eksempel herpå. Skattecentret er en kontorbygning, som er opført og ejet af den private part, efter kontraktudløb er denne ejer af kontorhuset. Den private finansiering og ejerskabet, i såvel a. som b., kan ske i alle selskabsformer, inklusiv konsortier. Scenarie 3 -kombinationsfinansiering kommunal finansiering med privat medfinansiering Medfinansiering ved offentlige anlægs- og udviklingsprojekter kan både udgøres af tilskuds- og puljemidler fra andre offentlige virksomheder og bidrag, pulje- og fondsmidler fra private. Afhængig af projektets karakter kan der være variation i hvilken form for medfinansiering det er mulig at opnå, og dermed hvilken økonomisk konstruktion, der er mest hensigtsmæssig. Ved privat medfinansiering modtages midler ofte fra selskaber eller fonde, der som en del af deres formål ønsker at bidrage til gavn for almenvellet. Bidragydere kan have ønsker eller krav om at få indflydelse på alle, eller dele af, projektets faser, ligesom der kan være forskellige bidragydere til forskellige projektfaser. For fondsbidrag vil der ofte være krav om at bidraget skal anvendes til et foruddefineret formål og i henhold til bidragsyders fundats og filantropiske programerklæring, uden at bidragyder derudover kræver indflydelse på projektet. For bidrag fra selskaber vil der oftest være krav om indflydelse, deltagelse eller etablering af fælles selskab. Afhængig af hvordan tilskud/bidrag konkret ydes og kravene dertil, vil det ofte være relevant at vurdere, hvorvidt kommunen med fordel kan indgå i en virksomhedskonstruktion med bidragydere. En sådan konstruktion kan bestå i etablering af et selskab (alle selskabsformer jf. lov 548) eller en fond. Da hver konstruktion bør tage udgangspunkt i det enkelte projekt samt de moms- og skattemæssige forhold forbundet med denne, er der i det efterfølgende redegjort for konkrete eksempler på virksomhedskonstruktioner, hvor der indgår såvel kommunal som privat finansiering. 7

9 Komiteen for Solbakken a. Bidrag, pulje- og fondsmidler, uden krav om indflydelse og uden etablering af selskab der ydes bidrag til et kommunalt projekt uden krav om indflydelse på eksempelvis drift m.v. Oftest dog med krav om at bidraget skal anvendes til et foruddefineret formål og i henhold til bidragsyders fundats, filantropiske programerklæring eller lign. Spinderihallerne i Vejle er et eksempel herpå, ombygningen blev finansieret med midler fra Realdania samt tilskud fra Socialministeriet. Drives af Vejle Kommune. Nordkraft i Ålborg er et lignende eksempel. Nordkraft ejes af Ålborg kommune som også var bygherre på projektet. Projektet fik midler fra Lokale- og anlægsfonden. Nordkraft drives af Ålborg Kommune i samarbejde med brugerne. b. Bidrag fra private, puljer, fonde og offentlige - med etablering af Fonde eller Selvejende institutioner der ydes bidrag til et offentligt anlægsprojekt og den efterfølgende drift af anlægget. Danmarks Borgcenter er et eksempel herpå. Der er etableret en dobbelt fondskonstruktion, hvor Vordingborg Borg Fond er etableret som erhvervsdrivende fond (anlægsfond) og Museum Sydøstdanmark som selvejende institution (driftsfond). Vordingborg Borg Fond varetager alle opgaver forbundet med anlæg af Borgcenteret, og udlejer anlægget til Museum Sydøstdanmark som varetager driften. Konstruktionen giver, udover adskillelse af anlæg og drift, nogle momsfordele bl.a. begrundet i bidragydernes fondsstatus. c. Bidrag fra private, puljemidler og kommunalt bidrag - med etablering af selskab der ydes privat bidrag fra et registreret selskab (A/S, ApS eller lign.) Bidrag ydes ud fra en investeringstilgang, og der forventes senere indtægter eller afkast fra projektet. For at adskille bidragsselskabet, og dermed reducere den økonomiske risiko ved et eventuelt tab, og det aktuelle projekt med kommunen (og evt. andre investorer), etableres et nyt fælles selskab. Det nye selskab kan etableres i alle selskabsformer. Ofte vælges dog partnerselskab (P/S) da denne konstruktion giver nogle fordele omkring skat og hæftelse. Fredericia C er et eksempel på etablering af et fælles selskab. Fredericia Kommune og Real Dania By A/S har stiftet et Partnerselskab som har til formål at areal-/byudvikle arealer omkring Fredericia Havn. Realdania By A/S ejer 75 % af selskabet og Fredericia Kommune ejer de resterende 25 %. I selskabet er indskudt både kontaktkapital og apportindskud (her ejendomme), og en af forudsætningerne for partnerskabsaftalen er netop, at alle grunde i området skal indskydes i selskabet. Partnerselskabets indtægter skal komme fra salg af grunde i takt med at området udvikles. Når valg af finansieringsmodel for Solbakkeprojektet skal besluttes endeligt, er det således en række muligheder for at finde og afdække præcis den model, som vurderes at være mest hensigtsmæssig for at tiltrække investorer til projektet, og dermed sikre projektets gennemførelse. Vordingborg Kommune har allerede med sit ejerskab af området inkl. de bygninger, som forbliver på området efter oprydning i besiddelse af en kapital som vil kunne indgå i de forskellige modeller. Dertil kommer, at Vordingborg Kommune derudover har reserveret en væsentlig anlægsramme til opførelse af idræts- og kulturfaciliteter, som ligeledes vil kunne indgå i de kommende projekter på området. Bilag: 1 Åben Notat om Offentlig Privat samarbejde /13 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Sagen blev drøftet, og komiteen blev opfordret til at spørge grundigt ind til økonomien ved besøgene i de planlagte ekskursioner. Spørgsmålet om inddragelse af fonde blev drøftet, hvornår og i hvilken form kan og skal de indgå i processen. 8

10 Komiteen for Solbakken Ekskursioner, inspiration til byudviklingsprojektet Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Resumé På mødet den 21. november vedtog komiteen 4 studieture med henblik på at søge inspiration til byudviklingsprojekt Solbakken. Administrationen har nu tilrettelagt de 4 ture og vil give en kort beskrivelse af forløb og indhold. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet detaljeret plan for den 1. tur, tur-planerne for denne og en mere overordnet for de øvrige er vedlagt som bilag. Endelig plan vil blive udsendt i god tid før den aktuelle ekskursion. På studiebesøgene vil komiteen undersøge bl.a.: Formålet med og baggrunden for projektet Succeskriterier, strategi for udvikling af området Baggrunden/årsagen til succes ikke succes Hvad har udviklingen (den succesfulde udvikling) af området betydet for den øvrige by/område? Ejerforhold, den økonomiske konstruktion i forbindelse med udvikling, anlæg og drift. Hvilke kommunale midler er bundet i projektet i form af investeringer, lokaletilskud, leje, driftsaftaler mv.? Komiteens konklusioner og observationer på hvert af besøgene vil blive indarbejdet i hvidbog fra alle 4 studiebesøg med henblik på at få et overblik over muligheder og metoder, samt de særlige erfaringer, der giver succes eller ikke-succes. Den overordnede turplan er som følger: 17. december 2013: Tur 3: Fredericia, Spinderihallerne i Vejle, Horsens Forum, fængselet og Byrum, Vejen Idrætscenter. Afgang Vordingborg 6.25, ankomst Fredericia 8.40 (tog fra København 6.50, ankomst Fredericia 8.40) Hjemkomst Vordingborg Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Thorbjørn Kolbo, Nils Natorp, Svend Rønne, Susan Thydal, Anne Middelboe Christensen, John Nielsen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard, Susanne Tegtmeier og Jesper Kjærulff. 8. januar 2014: Tur 1: DGI-byen, Øksnehallen, Kødbyen, Carlsberg derefter Birkerød Idrætscenter og Musicon i Roskilde. Afgang Vordingborg 6.30, (Ankomst København 8.00), hjemkomst Vordingborg Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Svend Rønne, Susan Thydal, John Nielsen, Lisbeth Mogensen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard og Lone Larsen. 13. januar 2014: Tur 2: Skanderborg Rådhus og dobbelthal, aktivitetspark i boligområde og Aalborg Nordkraft og Platform 4, Afgang Vordingborg 6.00, hjemkomst (Tog fra København 6.00, ankomst Skanderborg 8.57). Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Svend Rønne, Susan Thydal, John Nielsen, Anne Middelboe Christensen (kun Skanderborg), Lisbeth Mogensen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard og Jesper Kjærulff. 15. januar 2014: Tur 4: Papirfabrikken i Silkeborg, Godsbanen og Filmbyen i Århus samt Maltfabrikken i Ebeltoft. Afgang Vordingborg 6:00, ankomst Horsens 8:45 (tog fra København 6:00, ankomst Horsens 8.42) 9

11 Komiteen for Solbakken Hjemkomst Vordingborg Deltagere: Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Svend Rønne, Anne Middelboe Christensen, Lisbeth Mogensen, (John Nielsen m forbehold). Fra administrationen: Susanne Tegtmeier og Vibeke Møgelvang de Neergaard. Indstilling Administrationen indstiller, at at sagen drøftes med henblik på eventuelle justeringer, ekskursionerne gennemføres. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. 10

12 Komiteen for Solbakken Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Resumé Møde med interessenter om en samlet vision for byudviklingsprojektet er ifølge komiteens tidsplan planlagt til den 23. januar 2014 fra kl. 19:00 21:30 i Medborgerhuset i Kirkeskoven. Dialogmødet er det sidste led i rækken af elementer - åbent hus på Solbakken, ekskursioner og videns og erfaringsindsamling, der skal indgå i arbejdsseminaret den 4. februar Her bliver opgaven udarbejdelse af udkast til den endelige udformning af visionen. Sagsfremstilling Visionsmøde den 23. januar skal fremlægge de visioner som de kommende brugere og interessenter kan beskrive for området. En samlet vision for aktiviteter, indretning og fremtoning af området om 5 år sammen med de 3 til 5 vigtigste bud på, hvordan vi kan realisere disse visioner. Visionsmødet er det sidste led i rækken af inspiration til komiteens arbejde startende med borgermøde i september, åbent hus på Solbakken i december og januar, fire ekskursioner samt videns- og erfaringsindsamling fra andre lignende projekter. I løbet af februar og marts vil komiteen med afsæt i de mange input, udarbejde udkast til den samlede vision for område. Inden behandling i Kommunalbestyrelsen i april 2014 vil alle interesserede få mulighed for at komme med kommentarer til materialet. Invitationer udsendes til de, der har deltaget i dialogen indtil nu, til modtagere af nyhedsbrev og ved annoncering i presse og på hjemmesider. De erhvervsvirksomheder/organisationer hvor vi har kendskab til interesse for området, vil blive kontaktet individuelt og opfordret til at deltage i udviklingen af visionen. I invitationen anmodes om tilmelding og indsendelse af bidrag senest den 20. januar 2014, programmet for dagen tilrettelægges nærmere ud fra antallet deltagere. Udkast til invitation er vedlagt som bilag til dagsordenen. Bilag: 1 Åben Invitation til visionsmøde /13 Indstilling Administrationen indstiller, at invitation og deltagerkreds drøftes. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt med enkelte ændringer i invitationen. Sagen blev drøftet, og der blev peget på følgende fokuspunkter, som skal medtages i det kommende arbejde: Der gøres en særlig indsats i forhold til at nå ud til potentielle deltagere fra alle områder i kommunen. 11

13 Komiteen for Solbakken Der gøres en særlig indsats i forhold til at nå ud til potentielle erhvervsvirksomheder. 12

14 Komiteen for Solbakken Orientering fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orienteringer fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration Formålet med orienteringerne er at sikre en gensidig orientering om emner, der kan have relevans for byudviklingsprojektet på Solbakken. a) Orientering om forløb af åbent hus 7. december 2014, samt ideer fra de fremmødte. b) Orientering om procedure for indkomne ideer, administrationen samler alle henvendelser i en særskilt sag. c) Overskrifter i Nyhedsbrev No.2: Kommunalbestyrelsens beslutning om midler og igangsætning af den nødvendige renovering af Hal 1 og udearealer. Åbent hus foreløbige erfaringer og annoncering af åbent hus 4. januar Invitation til visionsdag den 23. januar Aktivitetsdag den 25. januar 2014, første arrangement på Solbakken. Skolernes arbejde med innovation projekter om udvikling af Solbakken. Fotokonkurrence og dokumentation fra fotoklubben. Aftale med Vordingborg fotoklub, de dokumenterer løbende ændringer og begivenheder i området. Derudover er der en fotokonkurrence, der løber frem til den 30. juni. Hver måned kan medlemmerne sende max. 5 billeder, som vil blive sat ind på hjemmesiden, og hver måned udvælges månedens billede, som vil blive vist på forsiden af websitet, endelig vinder og udstilling til sommer. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Der blev orienteret om: Ved åbent hus den 7. december 2013 mødte ca. 50 deltagere frem, de blev opfordret til at indsende idéer til komiteen, hvilket flere har gjort. Skoler i Vordingborg by (8. klasse, 10. klasse og 1 HHX(ZBC)) har haft et innovationsforløb, hvor opgaven i år handlede om Solbakken. Elevernes præstationer vil blive udstillet på Solbakken og udstillingen åbnes den 25. januar 2014 samtidig med aktivitetsdagen. 13

15 Komiteen for Solbakken Bilagsoversigt 1. Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger 1. Godkendte retningslinjer for lån af Hal 1 på Solbakken (134957/13) 2. Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning 1. Notat om Offentlig Privat samarbejde (134392/13) 4. Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar Invitation til visionsmøde (135371/13) 14

16 Komiteen for Solbakken Underskriftsside Niels Fog Kaj Aagaard Anne Middelboe Christensen Thorbjørn Kolbo Nils Natorp John Nielsen Uffe Nielsen Katrine Ring Susan Thudal Svend Rønne Lisbeth Mogensen 15

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 23. januar 2014 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Komiteen for PANTEREN

Komiteen for PANTEREN Komiteen for PANTEREN Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 12:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-03-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 16:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - udvidelse af anlægsprojekt 209 Underskriftsside

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten)

Notat. Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende. Til. Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Notat Til Forligspartierne bag kvalitetsfondsmidlerne (kulturudvalget samt Enhedslisten) Den Udmøntning af Puljen til multibaner og lignende Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Aktiviteterne kan opdeles i:

Aktiviteterne kan opdeles i: Sag nr. 32 Frederikssund havn - analyse af udviklingsmuligheder Journal nr.: 000608-2009 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Frederikssund Havn rummer i dag ca. 50 bådpladser hvoraf de 8 er udlejet til museumsskibe

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014

Til rådmandsmødet 30. oktober Notat vedrørende status på analysen af Globus og Dialogmøde i Globus1. Status på Globus1 efteråret 2014 Status på Globus1 efteråret 1. Resume I efteråret 2013 blev der udarbejdet en analyse af Globus1, hvor Kultur og Borgerservice var i dialog med væsentlige interessenter og brugere af Globus1. Analysen

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Referat (ekstraordinært møde) Mødedato: Søndag den 16. november 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger: Borgmesterkontoret Torsten Nielsen, Nina

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00.

Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 13 Mødet blev holdt mandag den 24. januar 2011 på Rådhuset i Mødelokale A. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:00. Medlemmer: Formand Nikolaj Bührmann (F),

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 19. september 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 19. september

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Det Nye Svømmecenter i Skanderborg

Det Nye Svømmecenter i Skanderborg Det Nye Svømmecenter i Skanderborg Muligheder for finansiering Forudsætninger Anlægsudgiften er beregnet til ca. 68 mio. kr. inkl. moms Heraf byggelånsrenter for ca. 5 mio. kr. og moms udgør 13 mio. kr.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard

Niels Carsten Bluhme, Svend Svendsen, Jørn Jensen, Lars Gullev, Signe Kongebro og Jacob Lundgaard 1 Albertslund den 18. oktober 2010 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 15:00 17:00 Sted: Deltagere: Afbud: Projektledelsen: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Niels

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet

Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT Håndtering af udbudsreglerne i Sankt Annæ Plads projektet Baggrund Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. BEK nr 1581 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., sagsnr. 2013-10323 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK

OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE OM VEJ OG PARK September 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Kontraktens omfang...3 1.2 Udbudsform og grundlag...3 1.3 Udbudsmaterialet...4 2 5 2.1 Ordregiver...5 2.2

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Torben Brøgger og Frederik Østergaard Kristiansen 2 Dagsorden Velkomst. Introduktion. Regulering af kommunernes låntagning:

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere