Komiteen for Solbakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komiteen for Solbakken"

Transkript

1 Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen, Thorbjørn Kolbo, Nils Natorp, John Nielsen, Uffe Nielsen, Katrine Ring, Susan Thudal, Svend Rønne, Lisbeth Mogensen Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning Ekskursioner, inspiration til byudviklingsprojektet Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar Orientering fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration...13 Bilagsoversigt...14 Underskriftsside...15

3 Komiteen for Solbakken Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandler på sit møde den 12. december sagen om målsætning, indhold og plan for midlertidig anvendelse af Solbakken. Sagen har været forelagt til udtalelse for komiteen den 21. november. Efter komiteens behandling er der sket to ændringer af den foreslåede finansiering. For det første har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget bevilget op til kr. til udsmykning af facaderne på Hal 1 og for det andet er der fra administrationen fremsat en indstilling om, at der bevilges 1 mio. kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen i stedet for fra puljen til særlige aktiviteter for børn og unge. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender den fremlagte sag inklusiv administrationens indstilling, betyder det således, at der fortsat er en pulje på 2 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge på Solbakken. Selve kriterierne for hvilke aktiviteter, der kan bevilges til fra denne pulje afventer behandling i Civilstyrelsen. Det vil formentlig først ske i løbet af 1. eller 2. kvartal Efter Kommunalbestyrelsens beslutning i sagen vil de besluttede renoveringsarbejder blive udbudt i fagentreprise og igangsat efter tidsplanen, som blev fremlagt for komiteen den 21. november. Ifølge den fremlagte tidsplan vil området være klar til ibrugtagning efter sommerferien 2014, hvorfor det er nødvendigt allerede nu at tage stilling til hvilke aktiviteter og funktioner, der skal inviteres ind som aktører fra næste sommer. Administration har med afsæt i de opstillede målsætninger og krav til indhold beskrevet konturen af den fremadrettede proces. Den midlertidige anvendelse skal ske under overskriften: Dynamik og synergi mellem forskellige aktører. Alle aktiviteter, der sker i området skal kunne matche nedenstående punkter: Fungere som driver for udviklingen af byudviklingsprojektet på Solbakken Tilføre området værdi Påvirke de kommende permanente bygninger, anvendelser og projekter på arealet Skabe ejerskab Skabe opmærksomhed Målsætningen betyder, at alle brugere af området og dets bygninger og faciliteter i tanke og handling skal arbejde for samarbejde og samproduktion med andre aktører. Det betyder ligeledes, at det bliver centralt, at der fra start tiltrækkes aktører fra både kultur, idræt og erhverv. En anden vigtig forudsætning for succes med midlertidig anvendelse er, at der fra start bliver skabt faste arbejdspladser for folk fra de tre områder. Endelig skal anvendelsen give plads til dynamik, hvorfor alt ikke skal være fastbooket for et år af gangen. Der vil skulle være muligheder for, at der kan laves korte og længere projektperioder i dele af området. Når mange brugere med forskellige baggrunde og aktiviteter skal arbejde sammen, kræver det en enkel og tydelig organisation. Der skal være en tydelig indgang for alle, som har lyst til at være medskabere, og det skal være enkelt at komme i dialog om ideer. Forslag til organisering I byudviklingsprojektets første fase, som forventes at kunne vare flere år, skal der etableres en enkel og gennemsigtig organisation, som understøtter kravet om dynamik og synergi mellem aktører fra erhverv, kultur og idræt. Der laves én indgang for brugere, projektmagere og faste lejere. Denne indgang vil være digital, når det handler om booking mv.. Der udpeges en kommunal tovholder med 2

4 Komiteen for Solbakken ansvaret for den daglige drift som inden for en nærmere fastsat ramme og budget skal kunne træffe beslutninger sammen med aktuelle brugere og kommende medskabere. Den nærmere organisering af det daglige samarbejde mv. skal beskrives og vil i løbet af 1. kvartal blive fremlagt til behandling i komiteen, inden endelig behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Mulige lejere Straks efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december vil administrationen gå i gang med at afsøge mulighederne for faste lejere af Hal 1 s 1. sal med administrative arbejdspladser. På nuværende tidspunkt har der været en indledende uformel dialog med nogle få aktører fra både idræts- og kulturverdenen. Og der har været udtrykt interesse fra flere sider. Det forventes, at der kan fremlægges en status på udlejning på komiteens møde i januar Aktiviteter, projekter og fremtidige brugere Dialog med brugere om anvendelse af øvrige del af bygninger og arealer vil blive igangsat umiddelbart efter 1. januar Listen over brugere/aktører, der kunne have interesse i at anvende bygninger eller arealer, er lang. Administrationen har oplistet eksempler på foreninger, som kunne have interesse i at bruge de nuværende faciliteter fra starten. Listen er ikke utømmende og vil skulle suppleres med fx erhvervsvirksomheder, events, enkeltbrugere eller grupper uden foreningstilknytning, som kan se muligheder i at skabe aktiviteter på området. Eksempler på aktiviteter kunne være basket, street basket, street fodbold, bueskydning, dans, fægtning, kampsport, klatring, skydning, parkour, træningssale til teatre, små og store teaterevents. opera, store klassiske koncerter, små og store rock/pop musikarrangementer samt mulighed for større møder. IPS Idræt på Solbakken foreslår aktivitetsdag den 25. januar 2014 kl til Projektgruppen bag Facebookgruppen IPS som i oktober inviterede til dialog om fremtiden på Solbakken på Stars er kommet med forslag til en aktivitetsdag, som vil være en anledning til børn og unge samt deres familier får lejlighed til at se området og dets muligheder. Repræsentanter for IPS er inviteret til på komiteens møde at præsentere deres ideer til aktivitetsdagen samt få en dialog om, hvordan de kan understøtte byudviklingsprojektet på Solbakken. Det kan oplyses, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i oktober 2013 har godkendt retningslinjer for udlån af Hal1 på Solbakken. Disse retningslinjer vil være gældende indtil renoveringsarbejder mv. er færdiggjorte, og der derefter er godkendt nye retningslinjer. Retningslinjerne er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Godkendte retningslinjer for lån af Hal 1 på Solbakken /13 Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes at administrationen under forsætning af Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december arbejder videre med udleje af 1. sal af Hal 1. at at administrationen - på baggrund af drøftelserne i Komiteen for Solbakken - udarbejder plan for organisering og anvendelse i byudviklingsprojektets 1. fase fra august 2014 og frem, sagen fremlægges til fornyet behandling i januar 2014 forud for indstilling til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. 3

5 Komiteen for Solbakken Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Sagen blev drøftet, og der blev peget på følgende fokuspunkter, som skal medtages i det kommende arbejde: Interessant med en hal med plads til 3000 pers. Giver mulighed for store arrangementer. Projektet skal indeholde arrangementer og aktiviteter, der indimellem kan tiltrække folk fra alle hjørner af kommunen og de omliggende kommuner. Aktiviteter i den kommende tid skal være medskabere til det, vi håber, der opstår, når byudviklingsprojektet er klar om 5 år. IPS kan være en god medspiller i dette. Vi skal tænke på de smalle idrætsgrene, de idrætsaktiviteter vi ikke kan have i hver by, kan få plads på Solbakken. De første lejere skal helst have rødder i både sport, erhverv og kultur. Der skal tænkes i mødelokaler og ikke i klublokaler. Kontraktlængde vi laver kontrakter med 1 års opsigelse, indtil vi har det samlede koncept på plads. Den daglige organisering skal beskrives præcist, og det kommunikeres ud til de kommende brugere. Komiteen kan fungere som driftsankenævn, men samtidig er det vigtigt, at vi fastholder det strategiske niveau i komiteen. Projektgruppen bag Facebookgruppen IPS (Idræt På Solbakken) fremlagde sine tanker og ideer for komiteen (bilag vedlagt referatet). IPS tilbød at arrangere aktivitetsdag den 25. januar. Arrangementet den 25. januar vil give børn og unge samt deres familier lejlighed til at se området og dets muligheder. Programmet for dagen er endnu ikke helt på plads, men projektgruppen bag IPS regner med, at der blandt andet vil være muligheder for at afprøve parkour, streetboard, rulleskøjter, bokwa, crossfit, klatring, håndbold, petanque, kørestolsbasket, fægtning, kampsport og løb. Arrangementet vil blive annonceret i nyhedsbrev, via annoncering mv. IPS har derudover kontakt til Handicaprådet. Komiteen rådede IPS til også at medtænke kultur, herunder musik og til at være opmærksomme på eventuelle problemer omkring repræsentativitet. Komiteen bevilligede økonomisk støtte til arrangement den 25. januar 2014 på op til kr. på baggrund af det af IPS indsendte budget. Støtten vil kunne bruges til markedsføring, el, vand, varme, toiletter og forsikringer mv. 4

6 Komiteen for Solbakken Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Udbudsdirektivet (2004/14/EF - BEK nr. 712 af 15/06/2011 m.fl.) Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (LOV nr. 548 af 08/06/2006 m.fl.) Derudover Momsloven, Selskabsloven, Fondsloven m.v. Resumé Muligheden for at etablere samarbejde med eksterne interessenter er vigtige elementer i forhold til Solbakkeprojektet. Administrationen vurderer derfor, at komiteen har brug for en gennemgang af de vigtigste muligheder og regler omkring kommunal medvirken ved offentlig-privat samarbejde, samt de dertil hørende økonomiske muligheder og begrænsninger. Sagsfremstilling Kommunal medvirken ved offentlig-privat samarbejde er reguleret af en række regler og retningslinjer. En del af disse regler har betydning for hvordan, i hvilket omfang og på hvilke vilkår det er muligt i Solbakkeprojektet at inddrage og samarbejde med eksterne interessenter, bidragsydere og leverandører. På et meget overordnet og generelt niveau er kommunal forvaltning inkl. offentlig-privat samarbejde reguleret af nogle få grundprincipper, med dertilhørende lovgivning, som for Solbakkeprojektet særligt har relation til: Forvaltningen af offentlige midler skal ske på en økonomisk hensigtsmæssig måde lånebekendtgørelsen Samarbejde må ikke være konkurrenceforvridende udbudsreglerne samt kommuners deltagelse i selskaber (Lov 548) Transparens i den kommunale forvaltning (åbenhed/offentlighed) - forvaltningsloven Forvaltning af offentlige midler - lånebekendtgørelsen Offentlige tilskudsmidler skal forvaltes på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at der skal tages skyldige økonomiske hensyn. Det betyder på et konkret niveau, at kommuner som udgangspunkt: Skal finansiere anlægsaktiver uden lånoptagelse har til formål at regulere kommuners opførelser af anlæg og sikre kommunens fremtidige disponeringsmuligheder At kommunens adgang til at optage lån svarer til summen af en række fast definerede kommunale udgifter (opgøres pr. år) Kommunens adgang til at optage lån kaldes også den tilladte låneadgang eller lånerammen. Optagelse af lån besluttes af kommunalbestyrelsen, og optagne lån skal bogføres i det regnskabsår udgiften, lånet skal dække, vedrører. For at imødegå valutaspekulation må kommuner pr. januar 2012 udelukkende hjemtage lån i DKK eller EUR. Såfremt en kommune har optaget et lån, og de låneberettigede udgifter bliver mindre end beregnet ved optagelsen, skal der afdrages ekstraordinært eller deponeres et beløb svarende til differencen. Kommuner kan således ikke spekulere i overbudgettering for at løfte lånerammen. Løbetiden på kommunale lån må maksimalt udgøre 25 år for annuitets-, serie- og indekslån og 15 år for stående lån og afdragsfri lån. I opgørelsen af kommunens samlede lån indgår, med relevans for Solbakkeprojektet: 1. Den del af lån optaget i kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner o.l. med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen 5

7 Komiteen for Solbakken Indgåelse af aftaler, inkl. leje- og leasingafteler, om brug af ejendomme, lokaler m.v. eller drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med kommunal anlægsopgave 3. Den del af aftaler, indgået af selskaber, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave Deponeringsreglen Såfremt en kommune ikke har ledig låneramme eller ikke ønsker, at et lån eller aftale skal indgå i beregningen af kommunes låntagning, kan kommunen deponere et beløb (evt. i obligationer) svarende til værdien af lånet/aftalen. Deponering skal som udgangspunkt ske ved kontraktindgåelse (for aftaler vedrørende ikke opførte ejendomme kan deponering ske i takt med opførelse). Deponerede midler frigives gradvist fra det tidspunkt anlægget tages i brug og frigives med en femogtyvendedel årligt. Kassekreditreglen Udover optagelse af langfristede lån er det muligt for en kommune at trække på kassekreditten samt, til mellemfinansiering af anlægsprojekter at optage byggelån. For at sikre at kommuners kassekredit kun anvendes til finansiering af midlertidige likviditetsunderskud, er der fastsat regler for tilladte træk på kassekreditten. For kommuner opgøres tilladt kassekredittræk som gennemsnittet af likvide beholdninger over de seneste 365 dage. For kommunale fællesskaber, interessentskaber, andels- og aktieselskaber og lignende, gælder at kassekreditten maksimalt må udgøre 125,- kr. indbygger der er omfattet af fællesskabet I forhold til Solbakkeprojektet får den model som vælges ved etablering af offentlig- privat samarbejde og finansieringen heraf, derfor væsentlig betydning for i hvilket omfang Vordingborg Kommune vil blive pålagt at deponere midler, hjemtage lån, trække på kassekredit eller anvende midler fra kassebeholdningen. Modeller for offentlig-privat samarbejde Der anvendes i dag en række forskellige modeller, når det offentlige og private samarbejder, og der sker løbende justering, tilpasning og videreudvikling af modellerne, i takt med at der opnås erfaring med at samarbejde og behovet for at videreudvikle offentlige services opstår. Valg af samarbejdsform bør tage udgangspunkt i såvel det konkrete projekt sammenholdt med Vordingborg Kommunes ønsker om involveringssgrad. Modellerne er i nogen grad tilpasset de forskellige faser i et projekt, hvorfor både valg af en enkelt model eller kombinationer af flere modeller kan være rigtig afhængig af det konkrete projekt. I bilaget Notat om offentlig-privat samarbejde redegøres for, hvor i et projekts faser de enkelte modeller typisk anvendes, samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved modellerne. Finansiering i offentlig-private samarbejder Når kommuner samarbejder med private er det oftest kommunen, som er ansvarlig for finansieringen. Det skyldes primært, at samarbejdet er relateret til køb af varer og serviceydelser, samt at der ved etablering af anlæg - er tradition for at kommuner selv ejer anlæg. Der er dog, særligt i de seneste år, sket en udvikling mod mere integrerede samarbejdsformer, hvor privat finansiering i højere grad indgår i anlægs- og udviklingsprojekter. Privat medfinansiering betyder ofte, at kommunen må indgå i forskellige selskabskonstruktioner sammen med den, eller de, private parter. Kommuners deltagelse i selskaber kan principielt ske i alle selskabsformer, inklusive fonde, så længe de særlige regler for kommunal deltagelse i selskaber overholdes. Reglerne er nærmere beskrevet i bilaget Notat om offentlig-privat samarbejde. Uanset hvilken finansierings- og ejerskabsstruktur der anvendes i et offentlig-privat samarbejde eller et kommunalt udviklingsprojekt, som Solbakken, hvor kommunen er ejer af grunden, skal reglerne om henholdsvis deponering og offentlige kontrakter og koncessioner være i orden, når der tildeles kontrakter og koncessioner til en privat eller offentlig-privat enhed. Det betyder, at hvis kommunen ikke anvender en ledig låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til den private finansiering, samt at kommunen skal sikre at opgaven udbydes i henhold til EU s udbudsregler. KUN når der er fuld privat finansiering og privat ejerskab scenarie 2.a. - finder deponerings- og udbudsreglerne ikke anvendelse. Finansieringsmuligheder, og dermed mulighederne for at opnå privat finansiering eller medfinansiering til kommunale anlægs- eller udviklingsprojekter, kan deles i tre scenarier: 6

8 Komiteen for Solbakken Scenarie 1 - fuld kommunal finansiering, uden private bidrag/tilskud, kan opdeles i 2 scenarier: a. der etableres et offentligt-privat partnerskab - Kommunen finansierer alle faser i projektet, der indgås partnerskabsaftale, hvorefter den private part varetager alle opgaver vedrørende anlæg og drift, og kommunen betaler en fastsat pris ved ibrugtagning og derefter løbende driftsbetalinger til den private part. Driftsbetalingerne dækker drifts- og vedligeholdelsesudgifter og evt. øvrige ydelser, som indgår i partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftaler er udbudspligtige. Helsinge skole og Svømmehal er eksempler herpå. Partnerskabsaftalen betyder, at pris for anlæg og drift er aftalt ved kontraktindgåelse, hvorfor den private part har en interesse i at levere et kvalitetsbyggeri, hvor udgifterne til drift og vedligehold er så lave som muligt. b. der etableres ikke partnerskab - Kommunen driver og finansierer alle faser i projektet. Afhængig af projektet og samarbejdsmodel kan den private aktør indgå ved projektering, udførelse, etablering af anlæg og drift, og kommunen betaler for de enkelte ydelser undervejs i forløbet. Ydelserne er udbudspligtige. Kødbyen i København er et eksempel herpå, idet området ejes af Københavns Kommune, udlejning af ejendomme vurderes af en tværgående gruppe med henblik på at sikre den ønskede udvikling i området. Platform 4 i Ålborg er et også eksempel herpå, projektet er finansieret gennem kommunens salg af grunde/ejendomme i området samt udlejning af lokaler i driftsfasen. Selve projektet er brugerdrevet. Scenarie 2 -fuld privatfinansiering kan yderlige opdeles i to scenarier: a. Privat ejerskab fra projektstart -private virksomheder, enkeltvirksomheder eller fælles selskaber, varetager etablering/renovering af anlæg/byområde eller lign. (udførelse), vedligehold og drift samt den fulde finansiering af det pågældende projekt og ejer aktivitet. I anlægsfasen kan dele af design varetages i samarbejde med kommunen. Det er dog kommunen der gennem den kommunale planlægning og dertilhørende lokalplaner definerer den endelige plan/projektet. I driftsfasen anvendes anlæg/bygninger af kommunen mod, at denne yder driftstilskud (f.eks. til idrætsfaciliteter)eller betaler leje for lokaler som anvendes til kommunale opgaver. Der er ikke udbudspligt, da kommunen ikke ejer projektet. Kommunen skal dog deponere midler, når der indgås lejeaftale i henhold til gældende regler. Carlsberg-Byen er et eksempel på et fuldt privatfinansieret byudviklingsprojekt, hvor hele området fra projektstart var ejet af et privat selskab (Carlsberg A/S), som efterfølgende indgik et fælles-selskab med en række pensionsselskaber med henblik på at udvikle området. b. Privat ejerskab som følge af partnerskabsaftale den private part varetager den fulde investering og afholder udgifter til etablering, udførelse og drift m.v. Kommunen betaler herefter den private leverandør gennem løbende driftsbetalinger i kontraktperioden (typisk + 25 år). Driftsbetalingerne dækker betaling af leverandørens udgifter til den løbende drift og vedligehold af anlægget/aktivet, samt anlægsarbejdet, finansieringsomkostninger og eventuelle afskrivninger. Efter kontraktudløb ejer den private virksomhed aktivet, og kommunen betaler for anvendelse af aktivet. Kommunen skal deponere midler, da OPP med privat ejerskab sidestilles med kommunal anlægsopgave. Skattecenter Haderslev er et eksempel herpå. Skattecentret er en kontorbygning, som er opført og ejet af den private part, efter kontraktudløb er denne ejer af kontorhuset. Den private finansiering og ejerskabet, i såvel a. som b., kan ske i alle selskabsformer, inklusiv konsortier. Scenarie 3 -kombinationsfinansiering kommunal finansiering med privat medfinansiering Medfinansiering ved offentlige anlægs- og udviklingsprojekter kan både udgøres af tilskuds- og puljemidler fra andre offentlige virksomheder og bidrag, pulje- og fondsmidler fra private. Afhængig af projektets karakter kan der være variation i hvilken form for medfinansiering det er mulig at opnå, og dermed hvilken økonomisk konstruktion, der er mest hensigtsmæssig. Ved privat medfinansiering modtages midler ofte fra selskaber eller fonde, der som en del af deres formål ønsker at bidrage til gavn for almenvellet. Bidragydere kan have ønsker eller krav om at få indflydelse på alle, eller dele af, projektets faser, ligesom der kan være forskellige bidragydere til forskellige projektfaser. For fondsbidrag vil der ofte være krav om at bidraget skal anvendes til et foruddefineret formål og i henhold til bidragsyders fundats og filantropiske programerklæring, uden at bidragyder derudover kræver indflydelse på projektet. For bidrag fra selskaber vil der oftest være krav om indflydelse, deltagelse eller etablering af fælles selskab. Afhængig af hvordan tilskud/bidrag konkret ydes og kravene dertil, vil det ofte være relevant at vurdere, hvorvidt kommunen med fordel kan indgå i en virksomhedskonstruktion med bidragydere. En sådan konstruktion kan bestå i etablering af et selskab (alle selskabsformer jf. lov 548) eller en fond. Da hver konstruktion bør tage udgangspunkt i det enkelte projekt samt de moms- og skattemæssige forhold forbundet med denne, er der i det efterfølgende redegjort for konkrete eksempler på virksomhedskonstruktioner, hvor der indgår såvel kommunal som privat finansiering. 7

9 Komiteen for Solbakken a. Bidrag, pulje- og fondsmidler, uden krav om indflydelse og uden etablering af selskab der ydes bidrag til et kommunalt projekt uden krav om indflydelse på eksempelvis drift m.v. Oftest dog med krav om at bidraget skal anvendes til et foruddefineret formål og i henhold til bidragsyders fundats, filantropiske programerklæring eller lign. Spinderihallerne i Vejle er et eksempel herpå, ombygningen blev finansieret med midler fra Realdania samt tilskud fra Socialministeriet. Drives af Vejle Kommune. Nordkraft i Ålborg er et lignende eksempel. Nordkraft ejes af Ålborg kommune som også var bygherre på projektet. Projektet fik midler fra Lokale- og anlægsfonden. Nordkraft drives af Ålborg Kommune i samarbejde med brugerne. b. Bidrag fra private, puljer, fonde og offentlige - med etablering af Fonde eller Selvejende institutioner der ydes bidrag til et offentligt anlægsprojekt og den efterfølgende drift af anlægget. Danmarks Borgcenter er et eksempel herpå. Der er etableret en dobbelt fondskonstruktion, hvor Vordingborg Borg Fond er etableret som erhvervsdrivende fond (anlægsfond) og Museum Sydøstdanmark som selvejende institution (driftsfond). Vordingborg Borg Fond varetager alle opgaver forbundet med anlæg af Borgcenteret, og udlejer anlægget til Museum Sydøstdanmark som varetager driften. Konstruktionen giver, udover adskillelse af anlæg og drift, nogle momsfordele bl.a. begrundet i bidragydernes fondsstatus. c. Bidrag fra private, puljemidler og kommunalt bidrag - med etablering af selskab der ydes privat bidrag fra et registreret selskab (A/S, ApS eller lign.) Bidrag ydes ud fra en investeringstilgang, og der forventes senere indtægter eller afkast fra projektet. For at adskille bidragsselskabet, og dermed reducere den økonomiske risiko ved et eventuelt tab, og det aktuelle projekt med kommunen (og evt. andre investorer), etableres et nyt fælles selskab. Det nye selskab kan etableres i alle selskabsformer. Ofte vælges dog partnerselskab (P/S) da denne konstruktion giver nogle fordele omkring skat og hæftelse. Fredericia C er et eksempel på etablering af et fælles selskab. Fredericia Kommune og Real Dania By A/S har stiftet et Partnerselskab som har til formål at areal-/byudvikle arealer omkring Fredericia Havn. Realdania By A/S ejer 75 % af selskabet og Fredericia Kommune ejer de resterende 25 %. I selskabet er indskudt både kontaktkapital og apportindskud (her ejendomme), og en af forudsætningerne for partnerskabsaftalen er netop, at alle grunde i området skal indskydes i selskabet. Partnerselskabets indtægter skal komme fra salg af grunde i takt med at området udvikles. Når valg af finansieringsmodel for Solbakkeprojektet skal besluttes endeligt, er det således en række muligheder for at finde og afdække præcis den model, som vurderes at være mest hensigtsmæssig for at tiltrække investorer til projektet, og dermed sikre projektets gennemførelse. Vordingborg Kommune har allerede med sit ejerskab af området inkl. de bygninger, som forbliver på området efter oprydning i besiddelse af en kapital som vil kunne indgå i de forskellige modeller. Dertil kommer, at Vordingborg Kommune derudover har reserveret en væsentlig anlægsramme til opførelse af idræts- og kulturfaciliteter, som ligeledes vil kunne indgå i de kommende projekter på området. Bilag: 1 Åben Notat om Offentlig Privat samarbejde /13 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Sagen blev drøftet, og komiteen blev opfordret til at spørge grundigt ind til økonomien ved besøgene i de planlagte ekskursioner. Spørgsmålet om inddragelse af fonde blev drøftet, hvornår og i hvilken form kan og skal de indgå i processen. 8

10 Komiteen for Solbakken Ekskursioner, inspiration til byudviklingsprojektet Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Resumé På mødet den 21. november vedtog komiteen 4 studieture med henblik på at søge inspiration til byudviklingsprojekt Solbakken. Administrationen har nu tilrettelagt de 4 ture og vil give en kort beskrivelse af forløb og indhold. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet detaljeret plan for den 1. tur, tur-planerne for denne og en mere overordnet for de øvrige er vedlagt som bilag. Endelig plan vil blive udsendt i god tid før den aktuelle ekskursion. På studiebesøgene vil komiteen undersøge bl.a.: Formålet med og baggrunden for projektet Succeskriterier, strategi for udvikling af området Baggrunden/årsagen til succes ikke succes Hvad har udviklingen (den succesfulde udvikling) af området betydet for den øvrige by/område? Ejerforhold, den økonomiske konstruktion i forbindelse med udvikling, anlæg og drift. Hvilke kommunale midler er bundet i projektet i form af investeringer, lokaletilskud, leje, driftsaftaler mv.? Komiteens konklusioner og observationer på hvert af besøgene vil blive indarbejdet i hvidbog fra alle 4 studiebesøg med henblik på at få et overblik over muligheder og metoder, samt de særlige erfaringer, der giver succes eller ikke-succes. Den overordnede turplan er som følger: 17. december 2013: Tur 3: Fredericia, Spinderihallerne i Vejle, Horsens Forum, fængselet og Byrum, Vejen Idrætscenter. Afgang Vordingborg 6.25, ankomst Fredericia 8.40 (tog fra København 6.50, ankomst Fredericia 8.40) Hjemkomst Vordingborg Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Thorbjørn Kolbo, Nils Natorp, Svend Rønne, Susan Thydal, Anne Middelboe Christensen, John Nielsen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard, Susanne Tegtmeier og Jesper Kjærulff. 8. januar 2014: Tur 1: DGI-byen, Øksnehallen, Kødbyen, Carlsberg derefter Birkerød Idrætscenter og Musicon i Roskilde. Afgang Vordingborg 6.30, (Ankomst København 8.00), hjemkomst Vordingborg Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Svend Rønne, Susan Thydal, John Nielsen, Lisbeth Mogensen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard og Lone Larsen. 13. januar 2014: Tur 2: Skanderborg Rådhus og dobbelthal, aktivitetspark i boligområde og Aalborg Nordkraft og Platform 4, Afgang Vordingborg 6.00, hjemkomst (Tog fra København 6.00, ankomst Skanderborg 8.57). Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Svend Rønne, Susan Thydal, John Nielsen, Anne Middelboe Christensen (kun Skanderborg), Lisbeth Mogensen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard og Jesper Kjærulff. 15. januar 2014: Tur 4: Papirfabrikken i Silkeborg, Godsbanen og Filmbyen i Århus samt Maltfabrikken i Ebeltoft. Afgang Vordingborg 6:00, ankomst Horsens 8:45 (tog fra København 6:00, ankomst Horsens 8.42) 9

11 Komiteen for Solbakken Hjemkomst Vordingborg Deltagere: Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Svend Rønne, Anne Middelboe Christensen, Lisbeth Mogensen, (John Nielsen m forbehold). Fra administrationen: Susanne Tegtmeier og Vibeke Møgelvang de Neergaard. Indstilling Administrationen indstiller, at at sagen drøftes med henblik på eventuelle justeringer, ekskursionerne gennemføres. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. 10

12 Komiteen for Solbakken Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Resumé Møde med interessenter om en samlet vision for byudviklingsprojektet er ifølge komiteens tidsplan planlagt til den 23. januar 2014 fra kl. 19:00 21:30 i Medborgerhuset i Kirkeskoven. Dialogmødet er det sidste led i rækken af elementer - åbent hus på Solbakken, ekskursioner og videns og erfaringsindsamling, der skal indgå i arbejdsseminaret den 4. februar Her bliver opgaven udarbejdelse af udkast til den endelige udformning af visionen. Sagsfremstilling Visionsmøde den 23. januar skal fremlægge de visioner som de kommende brugere og interessenter kan beskrive for området. En samlet vision for aktiviteter, indretning og fremtoning af området om 5 år sammen med de 3 til 5 vigtigste bud på, hvordan vi kan realisere disse visioner. Visionsmødet er det sidste led i rækken af inspiration til komiteens arbejde startende med borgermøde i september, åbent hus på Solbakken i december og januar, fire ekskursioner samt videns- og erfaringsindsamling fra andre lignende projekter. I løbet af februar og marts vil komiteen med afsæt i de mange input, udarbejde udkast til den samlede vision for område. Inden behandling i Kommunalbestyrelsen i april 2014 vil alle interesserede få mulighed for at komme med kommentarer til materialet. Invitationer udsendes til de, der har deltaget i dialogen indtil nu, til modtagere af nyhedsbrev og ved annoncering i presse og på hjemmesider. De erhvervsvirksomheder/organisationer hvor vi har kendskab til interesse for området, vil blive kontaktet individuelt og opfordret til at deltage i udviklingen af visionen. I invitationen anmodes om tilmelding og indsendelse af bidrag senest den 20. januar 2014, programmet for dagen tilrettelægges nærmere ud fra antallet deltagere. Udkast til invitation er vedlagt som bilag til dagsordenen. Bilag: 1 Åben Invitation til visionsmøde /13 Indstilling Administrationen indstiller, at invitation og deltagerkreds drøftes. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt med enkelte ændringer i invitationen. Sagen blev drøftet, og der blev peget på følgende fokuspunkter, som skal medtages i det kommende arbejde: Der gøres en særlig indsats i forhold til at nå ud til potentielle deltagere fra alle områder i kommunen. 11

13 Komiteen for Solbakken Der gøres en særlig indsats i forhold til at nå ud til potentielle erhvervsvirksomheder. 12

14 Komiteen for Solbakken Orientering fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lone Larsen Sagsfremstilling Orienteringer fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration Formålet med orienteringerne er at sikre en gensidig orientering om emner, der kan have relevans for byudviklingsprojektet på Solbakken. a) Orientering om forløb af åbent hus 7. december 2014, samt ideer fra de fremmødte. b) Orientering om procedure for indkomne ideer, administrationen samler alle henvendelser i en særskilt sag. c) Overskrifter i Nyhedsbrev No.2: Kommunalbestyrelsens beslutning om midler og igangsætning af den nødvendige renovering af Hal 1 og udearealer. Åbent hus foreløbige erfaringer og annoncering af åbent hus 4. januar Invitation til visionsdag den 23. januar Aktivitetsdag den 25. januar 2014, første arrangement på Solbakken. Skolernes arbejde med innovation projekter om udvikling af Solbakken. Fotokonkurrence og dokumentation fra fotoklubben. Aftale med Vordingborg fotoklub, de dokumenterer løbende ændringer og begivenheder i området. Derudover er der en fotokonkurrence, der løber frem til den 30. juni. Hver måned kan medlemmerne sende max. 5 billeder, som vil blive sat ind på hjemmesiden, og hver måned udvælges månedens billede, som vil blive vist på forsiden af websitet, endelig vinder og udstilling til sommer. Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Der blev orienteret om: Ved åbent hus den 7. december 2013 mødte ca. 50 deltagere frem, de blev opfordret til at indsende idéer til komiteen, hvilket flere har gjort. Skoler i Vordingborg by (8. klasse, 10. klasse og 1 HHX(ZBC)) har haft et innovationsforløb, hvor opgaven i år handlede om Solbakken. Elevernes præstationer vil blive udstillet på Solbakken og udstillingen åbnes den 25. januar 2014 samtidig med aktivitetsdagen. 13

15 Komiteen for Solbakken Bilagsoversigt 1. Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger 1. Godkendte retningslinjer for lån af Hal 1 på Solbakken (134957/13) 2. Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning 1. Notat om Offentlig Privat samarbejde (134392/13) 4. Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar Invitation til visionsmøde (135371/13) 14

16 Komiteen for Solbakken Underskriftsside Niels Fog Kaj Aagaard Anne Middelboe Christensen Thorbjørn Kolbo Nils Natorp John Nielsen Uffe Nielsen Katrine Ring Susan Thudal Svend Rønne Lisbeth Mogensen 15

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe

Juridiske problemstillinger og tendenser. PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger og tendenser PRIMO-seminar 26. oktober 2011 Advokat, partner Johan Weihe Juridiske problemstillinger Kommunale og regionale låneregler Offentligretlige problemstillinger Udbud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013

OPP HVORNÅR OG HVORDAN. Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP HVORNÅR OG HVORDAN Økonomidirektørforeningens Årsmøde 2013 OPP undervejs i mere end 10 år Regeringens handlingsplan, 2004: Det offentlige skal blive bedre til at bruge markedet, når det leverer service

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN

VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN VEDTÆGTER FOR DEN ALMENNYTTIGE ERHVERVSDRIVENDE FOND DGI HUSET PANTEREN 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fonds navn er: Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg:

Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: Forslag til vision for byudviklingsprojektet på Solbakken i Vordingborg: PANTEREN 'Panteren er Vordingborg OG regionens nye oplevelsessted for kultur, idræt, uddannelse og erhverv Slogan: Panteren giver

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form.

Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål og svar bringes nedenfor i anonymiseret form. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Rettelsesblad 3 til udbudsmaterialet for Øksnehallen Københavns Ejendomme har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop

GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER. Mandag Morgen - Klimaworkshop GRØNNE FINANSIERINGSMODELLER Mandag Morgen - Klimaworkshop Kort om KommuneKredit Medlemsejet forening siden 1899 Medlemmer: 98 Kommuner og 5 Regioner Medlemmerne hæfter solidarisk. KommuneKredits kreditvurdering

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ

LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 3. JUNI 2015 5 LONE HANSEN/HANNE PEDERSEN FREMTIDIG KONSTRUKTION IFT. EJERFORHOLD OMKRING BAGSVÆRD SØ 1. Opgave Bestyrelsen skal drøfte fremtidig konstruktion ift. ejerforhold omkring Bagsværd Sø, herunder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT

Budgetforslag 2013-16 18. SOLT 18. 18. I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde tre mio. kr. I september 2004 blev indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for fem

Læs mere