Komiteen for Solbakken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Komiteen for Solbakken"

Transkript

1 Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen, Thorbjørn Kolbo, Nils Natorp, John Nielsen, Uffe Nielsen, Katrine Ring, Susan Thudal, Svend Rønne, Lisbeth Mogensen Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning Ekskursioner, inspiration til byudviklingsprojektet Visionsmøde den 23. januar og arbejdsseminar den 4. februar Orientering fra formand, fra komitemedlemmer og fra administration...13 Bilagsoversigt...14 Underskriftsside...15

3 Komiteen for Solbakken Aktiviteter og organisering i 1. fase af byudviklingsprojektet på Solbakken - den midlertidige anvendelse af arealer og bygninger Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandler på sit møde den 12. december sagen om målsætning, indhold og plan for midlertidig anvendelse af Solbakken. Sagen har været forelagt til udtalelse for komiteen den 21. november. Efter komiteens behandling er der sket to ændringer af den foreslåede finansiering. For det første har Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget bevilget op til kr. til udsmykning af facaderne på Hal 1 og for det andet er der fra administrationen fremsat en indstilling om, at der bevilges 1 mio. kr. fra Udviklings- og Markedsføringspuljen i stedet for fra puljen til særlige aktiviteter for børn og unge. Hvis Kommunalbestyrelsen godkender den fremlagte sag inklusiv administrationens indstilling, betyder det således, at der fortsat er en pulje på 2 mio. kr. til aktiviteter for børn og unge på Solbakken. Selve kriterierne for hvilke aktiviteter, der kan bevilges til fra denne pulje afventer behandling i Civilstyrelsen. Det vil formentlig først ske i løbet af 1. eller 2. kvartal Efter Kommunalbestyrelsens beslutning i sagen vil de besluttede renoveringsarbejder blive udbudt i fagentreprise og igangsat efter tidsplanen, som blev fremlagt for komiteen den 21. november. Ifølge den fremlagte tidsplan vil området være klar til ibrugtagning efter sommerferien 2014, hvorfor det er nødvendigt allerede nu at tage stilling til hvilke aktiviteter og funktioner, der skal inviteres ind som aktører fra næste sommer. Administration har med afsæt i de opstillede målsætninger og krav til indhold beskrevet konturen af den fremadrettede proces. Den midlertidige anvendelse skal ske under overskriften: Dynamik og synergi mellem forskellige aktører. Alle aktiviteter, der sker i området skal kunne matche nedenstående punkter: Fungere som driver for udviklingen af byudviklingsprojektet på Solbakken Tilføre området værdi Påvirke de kommende permanente bygninger, anvendelser og projekter på arealet Skabe ejerskab Skabe opmærksomhed Målsætningen betyder, at alle brugere af området og dets bygninger og faciliteter i tanke og handling skal arbejde for samarbejde og samproduktion med andre aktører. Det betyder ligeledes, at det bliver centralt, at der fra start tiltrækkes aktører fra både kultur, idræt og erhverv. En anden vigtig forudsætning for succes med midlertidig anvendelse er, at der fra start bliver skabt faste arbejdspladser for folk fra de tre områder. Endelig skal anvendelsen give plads til dynamik, hvorfor alt ikke skal være fastbooket for et år af gangen. Der vil skulle være muligheder for, at der kan laves korte og længere projektperioder i dele af området. Når mange brugere med forskellige baggrunde og aktiviteter skal arbejde sammen, kræver det en enkel og tydelig organisation. Der skal være en tydelig indgang for alle, som har lyst til at være medskabere, og det skal være enkelt at komme i dialog om ideer. Forslag til organisering I byudviklingsprojektets første fase, som forventes at kunne vare flere år, skal der etableres en enkel og gennemsigtig organisation, som understøtter kravet om dynamik og synergi mellem aktører fra erhverv, kultur og idræt. Der laves én indgang for brugere, projektmagere og faste lejere. Denne indgang vil være digital, når det handler om booking mv.. Der udpeges en kommunal tovholder med 2

4 Komiteen for Solbakken ansvaret for den daglige drift som inden for en nærmere fastsat ramme og budget skal kunne træffe beslutninger sammen med aktuelle brugere og kommende medskabere. Den nærmere organisering af det daglige samarbejde mv. skal beskrives og vil i løbet af 1. kvartal blive fremlagt til behandling i komiteen, inden endelig behandling i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Mulige lejere Straks efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december vil administrationen gå i gang med at afsøge mulighederne for faste lejere af Hal 1 s 1. sal med administrative arbejdspladser. På nuværende tidspunkt har der været en indledende uformel dialog med nogle få aktører fra både idræts- og kulturverdenen. Og der har været udtrykt interesse fra flere sider. Det forventes, at der kan fremlægges en status på udlejning på komiteens møde i januar Aktiviteter, projekter og fremtidige brugere Dialog med brugere om anvendelse af øvrige del af bygninger og arealer vil blive igangsat umiddelbart efter 1. januar Listen over brugere/aktører, der kunne have interesse i at anvende bygninger eller arealer, er lang. Administrationen har oplistet eksempler på foreninger, som kunne have interesse i at bruge de nuværende faciliteter fra starten. Listen er ikke utømmende og vil skulle suppleres med fx erhvervsvirksomheder, events, enkeltbrugere eller grupper uden foreningstilknytning, som kan se muligheder i at skabe aktiviteter på området. Eksempler på aktiviteter kunne være basket, street basket, street fodbold, bueskydning, dans, fægtning, kampsport, klatring, skydning, parkour, træningssale til teatre, små og store teaterevents. opera, store klassiske koncerter, små og store rock/pop musikarrangementer samt mulighed for større møder. IPS Idræt på Solbakken foreslår aktivitetsdag den 25. januar 2014 kl til Projektgruppen bag Facebookgruppen IPS som i oktober inviterede til dialog om fremtiden på Solbakken på Stars er kommet med forslag til en aktivitetsdag, som vil være en anledning til børn og unge samt deres familier får lejlighed til at se området og dets muligheder. Repræsentanter for IPS er inviteret til på komiteens møde at præsentere deres ideer til aktivitetsdagen samt få en dialog om, hvordan de kan understøtte byudviklingsprojektet på Solbakken. Det kan oplyses, at Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i oktober 2013 har godkendt retningslinjer for udlån af Hal1 på Solbakken. Disse retningslinjer vil være gældende indtil renoveringsarbejder mv. er færdiggjorte, og der derefter er godkendt nye retningslinjer. Retningslinjerne er vedlagt som bilag. Bilag: 1 Åben Godkendte retningslinjer for lån af Hal 1 på Solbakken /13 Indstilling Administrationen indstiller, at sagen drøftes at administrationen under forsætning af Kommunalbestyrelsens beslutning den 12. december arbejder videre med udleje af 1. sal af Hal 1. at at administrationen - på baggrund af drøftelserne i Komiteen for Solbakken - udarbejder plan for organisering og anvendelse i byudviklingsprojektets 1. fase fra august 2014 og frem, sagen fremlægges til fornyet behandling i januar 2014 forud for indstilling til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. 3

5 Komiteen for Solbakken Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Sagen blev drøftet, og der blev peget på følgende fokuspunkter, som skal medtages i det kommende arbejde: Interessant med en hal med plads til 3000 pers. Giver mulighed for store arrangementer. Projektet skal indeholde arrangementer og aktiviteter, der indimellem kan tiltrække folk fra alle hjørner af kommunen og de omliggende kommuner. Aktiviteter i den kommende tid skal være medskabere til det, vi håber, der opstår, når byudviklingsprojektet er klar om 5 år. IPS kan være en god medspiller i dette. Vi skal tænke på de smalle idrætsgrene, de idrætsaktiviteter vi ikke kan have i hver by, kan få plads på Solbakken. De første lejere skal helst have rødder i både sport, erhverv og kultur. Der skal tænkes i mødelokaler og ikke i klublokaler. Kontraktlængde vi laver kontrakter med 1 års opsigelse, indtil vi har det samlede koncept på plads. Den daglige organisering skal beskrives præcist, og det kommunikeres ud til de kommende brugere. Komiteen kan fungere som driftsankenævn, men samtidig er det vigtigt, at vi fastholder det strategiske niveau i komiteen. Projektgruppen bag Facebookgruppen IPS (Idræt På Solbakken) fremlagde sine tanker og ideer for komiteen (bilag vedlagt referatet). IPS tilbød at arrangere aktivitetsdag den 25. januar. Arrangementet den 25. januar vil give børn og unge samt deres familier lejlighed til at se området og dets muligheder. Programmet for dagen er endnu ikke helt på plads, men projektgruppen bag IPS regner med, at der blandt andet vil være muligheder for at afprøve parkour, streetboard, rulleskøjter, bokwa, crossfit, klatring, håndbold, petanque, kørestolsbasket, fægtning, kampsport og løb. Arrangementet vil blive annonceret i nyhedsbrev, via annoncering mv. IPS har derudover kontakt til Handicaprådet. Komiteen rådede IPS til også at medtænke kultur, herunder musik og til at være opmærksomme på eventuelle problemer omkring repræsentativitet. Komiteen bevilligede økonomisk støtte til arrangement den 25. januar 2014 på op til kr. på baggrund af det af IPS indsendte budget. Støtten vil kunne bruges til markedsføring, el, vand, varme, toiletter og forsikringer mv. 4

6 Komiteen for Solbakken Modeller for offentlig-private samarbejds- og finansieringsformer, herunder regler for deponering og kassebeholdning Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Lisbeth Mogensen Lovgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., Udbudsdirektivet (2004/14/EF - BEK nr. 712 af 15/06/2011 m.fl.) Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber (LOV nr. 548 af 08/06/2006 m.fl.) Derudover Momsloven, Selskabsloven, Fondsloven m.v. Resumé Muligheden for at etablere samarbejde med eksterne interessenter er vigtige elementer i forhold til Solbakkeprojektet. Administrationen vurderer derfor, at komiteen har brug for en gennemgang af de vigtigste muligheder og regler omkring kommunal medvirken ved offentlig-privat samarbejde, samt de dertil hørende økonomiske muligheder og begrænsninger. Sagsfremstilling Kommunal medvirken ved offentlig-privat samarbejde er reguleret af en række regler og retningslinjer. En del af disse regler har betydning for hvordan, i hvilket omfang og på hvilke vilkår det er muligt i Solbakkeprojektet at inddrage og samarbejde med eksterne interessenter, bidragsydere og leverandører. På et meget overordnet og generelt niveau er kommunal forvaltning inkl. offentlig-privat samarbejde reguleret af nogle få grundprincipper, med dertilhørende lovgivning, som for Solbakkeprojektet særligt har relation til: Forvaltningen af offentlige midler skal ske på en økonomisk hensigtsmæssig måde lånebekendtgørelsen Samarbejde må ikke være konkurrenceforvridende udbudsreglerne samt kommuners deltagelse i selskaber (Lov 548) Transparens i den kommunale forvaltning (åbenhed/offentlighed) - forvaltningsloven Forvaltning af offentlige midler - lånebekendtgørelsen Offentlige tilskudsmidler skal forvaltes på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at der skal tages skyldige økonomiske hensyn. Det betyder på et konkret niveau, at kommuner som udgangspunkt: Skal finansiere anlægsaktiver uden lånoptagelse har til formål at regulere kommuners opførelser af anlæg og sikre kommunens fremtidige disponeringsmuligheder At kommunens adgang til at optage lån svarer til summen af en række fast definerede kommunale udgifter (opgøres pr. år) Kommunens adgang til at optage lån kaldes også den tilladte låneadgang eller lånerammen. Optagelse af lån besluttes af kommunalbestyrelsen, og optagne lån skal bogføres i det regnskabsår udgiften, lånet skal dække, vedrører. For at imødegå valutaspekulation må kommuner pr. januar 2012 udelukkende hjemtage lån i DKK eller EUR. Såfremt en kommune har optaget et lån, og de låneberettigede udgifter bliver mindre end beregnet ved optagelsen, skal der afdrages ekstraordinært eller deponeres et beløb svarende til differencen. Kommuner kan således ikke spekulere i overbudgettering for at løfte lånerammen. Løbetiden på kommunale lån må maksimalt udgøre 25 år for annuitets-, serie- og indekslån og 15 år for stående lån og afdragsfri lån. I opgørelsen af kommunens samlede lån indgår, med relevans for Solbakkeprojektet: 1. Den del af lån optaget i kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner o.l. med kommunal deltagelse, som kan henføres til kommunen 5

7 Komiteen for Solbakken Indgåelse af aftaler, inkl. leje- og leasingafteler, om brug af ejendomme, lokaler m.v. eller drift af institutioner, hvis etablering kan sidestilles med kommunal anlægsopgave 3. Den del af aftaler, indgået af selskaber, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave Deponeringsreglen Såfremt en kommune ikke har ledig låneramme eller ikke ønsker, at et lån eller aftale skal indgå i beregningen af kommunes låntagning, kan kommunen deponere et beløb (evt. i obligationer) svarende til værdien af lånet/aftalen. Deponering skal som udgangspunkt ske ved kontraktindgåelse (for aftaler vedrørende ikke opførte ejendomme kan deponering ske i takt med opførelse). Deponerede midler frigives gradvist fra det tidspunkt anlægget tages i brug og frigives med en femogtyvendedel årligt. Kassekreditreglen Udover optagelse af langfristede lån er det muligt for en kommune at trække på kassekreditten samt, til mellemfinansiering af anlægsprojekter at optage byggelån. For at sikre at kommuners kassekredit kun anvendes til finansiering af midlertidige likviditetsunderskud, er der fastsat regler for tilladte træk på kassekreditten. For kommuner opgøres tilladt kassekredittræk som gennemsnittet af likvide beholdninger over de seneste 365 dage. For kommunale fællesskaber, interessentskaber, andels- og aktieselskaber og lignende, gælder at kassekreditten maksimalt må udgøre 125,- kr. indbygger der er omfattet af fællesskabet I forhold til Solbakkeprojektet får den model som vælges ved etablering af offentlig- privat samarbejde og finansieringen heraf, derfor væsentlig betydning for i hvilket omfang Vordingborg Kommune vil blive pålagt at deponere midler, hjemtage lån, trække på kassekredit eller anvende midler fra kassebeholdningen. Modeller for offentlig-privat samarbejde Der anvendes i dag en række forskellige modeller, når det offentlige og private samarbejder, og der sker løbende justering, tilpasning og videreudvikling af modellerne, i takt med at der opnås erfaring med at samarbejde og behovet for at videreudvikle offentlige services opstår. Valg af samarbejdsform bør tage udgangspunkt i såvel det konkrete projekt sammenholdt med Vordingborg Kommunes ønsker om involveringssgrad. Modellerne er i nogen grad tilpasset de forskellige faser i et projekt, hvorfor både valg af en enkelt model eller kombinationer af flere modeller kan være rigtig afhængig af det konkrete projekt. I bilaget Notat om offentlig-privat samarbejde redegøres for, hvor i et projekts faser de enkelte modeller typisk anvendes, samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved modellerne. Finansiering i offentlig-private samarbejder Når kommuner samarbejder med private er det oftest kommunen, som er ansvarlig for finansieringen. Det skyldes primært, at samarbejdet er relateret til køb af varer og serviceydelser, samt at der ved etablering af anlæg - er tradition for at kommuner selv ejer anlæg. Der er dog, særligt i de seneste år, sket en udvikling mod mere integrerede samarbejdsformer, hvor privat finansiering i højere grad indgår i anlægs- og udviklingsprojekter. Privat medfinansiering betyder ofte, at kommunen må indgå i forskellige selskabskonstruktioner sammen med den, eller de, private parter. Kommuners deltagelse i selskaber kan principielt ske i alle selskabsformer, inklusive fonde, så længe de særlige regler for kommunal deltagelse i selskaber overholdes. Reglerne er nærmere beskrevet i bilaget Notat om offentlig-privat samarbejde. Uanset hvilken finansierings- og ejerskabsstruktur der anvendes i et offentlig-privat samarbejde eller et kommunalt udviklingsprojekt, som Solbakken, hvor kommunen er ejer af grunden, skal reglerne om henholdsvis deponering og offentlige kontrakter og koncessioner være i orden, når der tildeles kontrakter og koncessioner til en privat eller offentlig-privat enhed. Det betyder, at hvis kommunen ikke anvender en ledig låneramme, skal der deponeres et beløb svarende til den private finansiering, samt at kommunen skal sikre at opgaven udbydes i henhold til EU s udbudsregler. KUN når der er fuld privat finansiering og privat ejerskab scenarie 2.a. - finder deponerings- og udbudsreglerne ikke anvendelse. Finansieringsmuligheder, og dermed mulighederne for at opnå privat finansiering eller medfinansiering til kommunale anlægs- eller udviklingsprojekter, kan deles i tre scenarier: 6

8 Komiteen for Solbakken Scenarie 1 - fuld kommunal finansiering, uden private bidrag/tilskud, kan opdeles i 2 scenarier: a. der etableres et offentligt-privat partnerskab - Kommunen finansierer alle faser i projektet, der indgås partnerskabsaftale, hvorefter den private part varetager alle opgaver vedrørende anlæg og drift, og kommunen betaler en fastsat pris ved ibrugtagning og derefter løbende driftsbetalinger til den private part. Driftsbetalingerne dækker drifts- og vedligeholdelsesudgifter og evt. øvrige ydelser, som indgår i partnerskabsaftalen. Partnerskabsaftaler er udbudspligtige. Helsinge skole og Svømmehal er eksempler herpå. Partnerskabsaftalen betyder, at pris for anlæg og drift er aftalt ved kontraktindgåelse, hvorfor den private part har en interesse i at levere et kvalitetsbyggeri, hvor udgifterne til drift og vedligehold er så lave som muligt. b. der etableres ikke partnerskab - Kommunen driver og finansierer alle faser i projektet. Afhængig af projektet og samarbejdsmodel kan den private aktør indgå ved projektering, udførelse, etablering af anlæg og drift, og kommunen betaler for de enkelte ydelser undervejs i forløbet. Ydelserne er udbudspligtige. Kødbyen i København er et eksempel herpå, idet området ejes af Københavns Kommune, udlejning af ejendomme vurderes af en tværgående gruppe med henblik på at sikre den ønskede udvikling i området. Platform 4 i Ålborg er et også eksempel herpå, projektet er finansieret gennem kommunens salg af grunde/ejendomme i området samt udlejning af lokaler i driftsfasen. Selve projektet er brugerdrevet. Scenarie 2 -fuld privatfinansiering kan yderlige opdeles i to scenarier: a. Privat ejerskab fra projektstart -private virksomheder, enkeltvirksomheder eller fælles selskaber, varetager etablering/renovering af anlæg/byområde eller lign. (udførelse), vedligehold og drift samt den fulde finansiering af det pågældende projekt og ejer aktivitet. I anlægsfasen kan dele af design varetages i samarbejde med kommunen. Det er dog kommunen der gennem den kommunale planlægning og dertilhørende lokalplaner definerer den endelige plan/projektet. I driftsfasen anvendes anlæg/bygninger af kommunen mod, at denne yder driftstilskud (f.eks. til idrætsfaciliteter)eller betaler leje for lokaler som anvendes til kommunale opgaver. Der er ikke udbudspligt, da kommunen ikke ejer projektet. Kommunen skal dog deponere midler, når der indgås lejeaftale i henhold til gældende regler. Carlsberg-Byen er et eksempel på et fuldt privatfinansieret byudviklingsprojekt, hvor hele området fra projektstart var ejet af et privat selskab (Carlsberg A/S), som efterfølgende indgik et fælles-selskab med en række pensionsselskaber med henblik på at udvikle området. b. Privat ejerskab som følge af partnerskabsaftale den private part varetager den fulde investering og afholder udgifter til etablering, udførelse og drift m.v. Kommunen betaler herefter den private leverandør gennem løbende driftsbetalinger i kontraktperioden (typisk + 25 år). Driftsbetalingerne dækker betaling af leverandørens udgifter til den løbende drift og vedligehold af anlægget/aktivet, samt anlægsarbejdet, finansieringsomkostninger og eventuelle afskrivninger. Efter kontraktudløb ejer den private virksomhed aktivet, og kommunen betaler for anvendelse af aktivet. Kommunen skal deponere midler, da OPP med privat ejerskab sidestilles med kommunal anlægsopgave. Skattecenter Haderslev er et eksempel herpå. Skattecentret er en kontorbygning, som er opført og ejet af den private part, efter kontraktudløb er denne ejer af kontorhuset. Den private finansiering og ejerskabet, i såvel a. som b., kan ske i alle selskabsformer, inklusiv konsortier. Scenarie 3 -kombinationsfinansiering kommunal finansiering med privat medfinansiering Medfinansiering ved offentlige anlægs- og udviklingsprojekter kan både udgøres af tilskuds- og puljemidler fra andre offentlige virksomheder og bidrag, pulje- og fondsmidler fra private. Afhængig af projektets karakter kan der være variation i hvilken form for medfinansiering det er mulig at opnå, og dermed hvilken økonomisk konstruktion, der er mest hensigtsmæssig. Ved privat medfinansiering modtages midler ofte fra selskaber eller fonde, der som en del af deres formål ønsker at bidrage til gavn for almenvellet. Bidragydere kan have ønsker eller krav om at få indflydelse på alle, eller dele af, projektets faser, ligesom der kan være forskellige bidragydere til forskellige projektfaser. For fondsbidrag vil der ofte være krav om at bidraget skal anvendes til et foruddefineret formål og i henhold til bidragsyders fundats og filantropiske programerklæring, uden at bidragyder derudover kræver indflydelse på projektet. For bidrag fra selskaber vil der oftest være krav om indflydelse, deltagelse eller etablering af fælles selskab. Afhængig af hvordan tilskud/bidrag konkret ydes og kravene dertil, vil det ofte være relevant at vurdere, hvorvidt kommunen med fordel kan indgå i en virksomhedskonstruktion med bidragydere. En sådan konstruktion kan bestå i etablering af et selskab (alle selskabsformer jf. lov 548) eller en fond. Da hver konstruktion bør tage udgangspunkt i det enkelte projekt samt de moms- og skattemæssige forhold forbundet med denne, er der i det efterfølgende redegjort for konkrete eksempler på virksomhedskonstruktioner, hvor der indgår såvel kommunal som privat finansiering. 7

9 Komiteen for Solbakken a. Bidrag, pulje- og fondsmidler, uden krav om indflydelse og uden etablering af selskab der ydes bidrag til et kommunalt projekt uden krav om indflydelse på eksempelvis drift m.v. Oftest dog med krav om at bidraget skal anvendes til et foruddefineret formål og i henhold til bidragsyders fundats, filantropiske programerklæring eller lign. Spinderihallerne i Vejle er et eksempel herpå, ombygningen blev finansieret med midler fra Realdania samt tilskud fra Socialministeriet. Drives af Vejle Kommune. Nordkraft i Ålborg er et lignende eksempel. Nordkraft ejes af Ålborg kommune som også var bygherre på projektet. Projektet fik midler fra Lokale- og anlægsfonden. Nordkraft drives af Ålborg Kommune i samarbejde med brugerne. b. Bidrag fra private, puljer, fonde og offentlige - med etablering af Fonde eller Selvejende institutioner der ydes bidrag til et offentligt anlægsprojekt og den efterfølgende drift af anlægget. Danmarks Borgcenter er et eksempel herpå. Der er etableret en dobbelt fondskonstruktion, hvor Vordingborg Borg Fond er etableret som erhvervsdrivende fond (anlægsfond) og Museum Sydøstdanmark som selvejende institution (driftsfond). Vordingborg Borg Fond varetager alle opgaver forbundet med anlæg af Borgcenteret, og udlejer anlægget til Museum Sydøstdanmark som varetager driften. Konstruktionen giver, udover adskillelse af anlæg og drift, nogle momsfordele bl.a. begrundet i bidragydernes fondsstatus. c. Bidrag fra private, puljemidler og kommunalt bidrag - med etablering af selskab der ydes privat bidrag fra et registreret selskab (A/S, ApS eller lign.) Bidrag ydes ud fra en investeringstilgang, og der forventes senere indtægter eller afkast fra projektet. For at adskille bidragsselskabet, og dermed reducere den økonomiske risiko ved et eventuelt tab, og det aktuelle projekt med kommunen (og evt. andre investorer), etableres et nyt fælles selskab. Det nye selskab kan etableres i alle selskabsformer. Ofte vælges dog partnerselskab (P/S) da denne konstruktion giver nogle fordele omkring skat og hæftelse. Fredericia C er et eksempel på etablering af et fælles selskab. Fredericia Kommune og Real Dania By A/S har stiftet et Partnerselskab som har til formål at areal-/byudvikle arealer omkring Fredericia Havn. Realdania By A/S ejer 75 % af selskabet og Fredericia Kommune ejer de resterende 25 %. I selskabet er indskudt både kontaktkapital og apportindskud (her ejendomme), og en af forudsætningerne for partnerskabsaftalen er netop, at alle grunde i området skal indskydes i selskabet. Partnerselskabets indtægter skal komme fra salg af grunde i takt med at området udvikles. Når valg af finansieringsmodel for Solbakkeprojektet skal besluttes endeligt, er det således en række muligheder for at finde og afdække præcis den model, som vurderes at være mest hensigtsmæssig for at tiltrække investorer til projektet, og dermed sikre projektets gennemførelse. Vordingborg Kommune har allerede med sit ejerskab af området inkl. de bygninger, som forbliver på området efter oprydning i besiddelse af en kapital som vil kunne indgå i de forskellige modeller. Dertil kommer, at Vordingborg Kommune derudover har reserveret en væsentlig anlægsramme til opførelse af idræts- og kulturfaciliteter, som ligeledes vil kunne indgå i de kommende projekter på området. Bilag: 1 Åben Notat om Offentlig Privat samarbejde /13 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. Sagen blev drøftet, og komiteen blev opfordret til at spørge grundigt ind til økonomien ved besøgene i de planlagte ekskursioner. Spørgsmålet om inddragelse af fonde blev drøftet, hvornår og i hvilken form kan og skal de indgå i processen. 8

10 Komiteen for Solbakken Ekskursioner, inspiration til byudviklingsprojektet Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Komiteen for Solbakken Område: Udviklingsstaben - Sagsbeh: Vibeke Møgelvang de Neergaard Resumé På mødet den 21. november vedtog komiteen 4 studieture med henblik på at søge inspiration til byudviklingsprojekt Solbakken. Administrationen har nu tilrettelagt de 4 ture og vil give en kort beskrivelse af forløb og indhold. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet detaljeret plan for den 1. tur, tur-planerne for denne og en mere overordnet for de øvrige er vedlagt som bilag. Endelig plan vil blive udsendt i god tid før den aktuelle ekskursion. På studiebesøgene vil komiteen undersøge bl.a.: Formålet med og baggrunden for projektet Succeskriterier, strategi for udvikling af området Baggrunden/årsagen til succes ikke succes Hvad har udviklingen (den succesfulde udvikling) af området betydet for den øvrige by/område? Ejerforhold, den økonomiske konstruktion i forbindelse med udvikling, anlæg og drift. Hvilke kommunale midler er bundet i projektet i form af investeringer, lokaletilskud, leje, driftsaftaler mv.? Komiteens konklusioner og observationer på hvert af besøgene vil blive indarbejdet i hvidbog fra alle 4 studiebesøg med henblik på at få et overblik over muligheder og metoder, samt de særlige erfaringer, der giver succes eller ikke-succes. Den overordnede turplan er som følger: 17. december 2013: Tur 3: Fredericia, Spinderihallerne i Vejle, Horsens Forum, fængselet og Byrum, Vejen Idrætscenter. Afgang Vordingborg 6.25, ankomst Fredericia 8.40 (tog fra København 6.50, ankomst Fredericia 8.40) Hjemkomst Vordingborg Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Thorbjørn Kolbo, Nils Natorp, Svend Rønne, Susan Thydal, Anne Middelboe Christensen, John Nielsen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard, Susanne Tegtmeier og Jesper Kjærulff. 8. januar 2014: Tur 1: DGI-byen, Øksnehallen, Kødbyen, Carlsberg derefter Birkerød Idrætscenter og Musicon i Roskilde. Afgang Vordingborg 6.30, (Ankomst København 8.00), hjemkomst Vordingborg Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Svend Rønne, Susan Thydal, John Nielsen, Lisbeth Mogensen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard og Lone Larsen. 13. januar 2014: Tur 2: Skanderborg Rådhus og dobbelthal, aktivitetspark i boligområde og Aalborg Nordkraft og Platform 4, Afgang Vordingborg 6.00, hjemkomst (Tog fra København 6.00, ankomst Skanderborg 8.57). Deltagere: Katrine Ring, Uffe Nielsen, Svend Rønne, Susan Thydal, John Nielsen, Anne Middelboe Christensen (kun Skanderborg), Lisbeth Mogensen. Fra administrationen: Vibeke Møgelvang de Neergaard og Jesper Kjærulff. 15. januar 2014: Tur 4: Papirfabrikken i Silkeborg, Godsbanen og Filmbyen i Århus samt Maltfabrikken i Ebeltoft. Afgang Vordingborg 6:00, ankomst Horsens 8:45 (tog fra København 6:00, ankomst Horsens 8.42) 9

11 Komiteen for Solbakken Hjemkomst Vordingborg Deltagere: Uffe Nielsen, Kaj Aagaard, Svend Rønne, Anne Middelboe Christensen, Lisbeth Mogensen, (John Nielsen m forbehold). Fra administrationen: Susanne Tegtmeier og Vibeke Møgelvang de Neergaard. Indstilling Administrationen indstiller, at at sagen drøftes med henblik på eventuelle justeringer, ekskursionerne gennemføres. Beslutning i Komiteen for Solbakken den Fraværende: Anne Middelboe Christensen, John Nielsen Indstillingen tiltrådt. 10

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere