Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger"

Transkript

1 1 af :22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2: Rådsmødet den 23. februar Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger mellem producenterne og Danpo. I tilknytning til standardaftalen findes et sæt "Vedtægter for Prodan (Producentforeningen til Danpo)" og en "Samarbejdsaftale mellem Danpo A/S og Prodan, Producentforeningen til Danpo A/S". Standardaftalen forpligtiger producenterne til levering til Danpo i nærmere bestemt omfang. Over 80 % af aftalerne er uopsigelige for producenterne i 5 år eller mere. Danpo har en markedsandel på 36 %. De øvrige slagterier på markedet anvender lignende aftaler med tilsvarende lange opsigelsesvarsler. Rådet finder, at der ikke kan meddeles en 9-erklæring. Rådet har her lagt til grund, at produktionsaftaler, hvor over 80 % af leverandørerne forpligtiger sig til at levere i nærmere bestemt omfang til et bestemt slagteri i mindst 5 år begrænser mobiliteten på markedet og dermed konkurrencen, jf. at de øvrige slagterier anvender tilsvarende lange opsigelsesvarsler. Aftalen vil kunne fritages i henhold til KRL 8, stk.1. Der er herved lagt vægt på, at aftalen fremmer effektiviteten i produktionen ved at sikre en rationel tilrettelæggelse af produktionen. Hverken Prodans vedtægter eller Samarbejdsaftalen indeholder bestemmelser, der går udover produktionsaftalernes bestemmelser, og har nogen selvstændig betydning for konkurrencen. 2. Afgørelse Der kan ikke meddeles en ikke-indgrebserklæring i henhold til konkurrencelovens 9, da aftalen er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6. Der er herved lagt vægt på, at produktionsaftaler med et opsigelsesvarsel, der for over 80 % s vedkommende er på mindst 5 år begrænser konkurrencen ved at reducere mobiliteten på markedet. Producenterne hindres i at henvende sig til alternative aftagere Standardaftalen kan meddeles en fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1. Produktionsaftaler af en vis varighed styrker effektiviteten, idet aftalerne muliggør koordinerede investering i produktionsfremmende foranstaltninger hos slagterierne og hos producenterne, ligesom mandskabsbehov m.v. kan tilpasses. Fritagelsen gælder fra 7. maj 1999 til 6. maj 2004, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3, 1. pkt. 3. Sagsfremstilling 3.1. Sagens anledning Ved brev af 30. juni 1998 har Prodan (Producentforeningen til Danpo) anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger mellem producenterne og Danpo A/S. Den samme aftale er anmeldt af Danpo A/S med brev af 7. maj I ansøgningen fra Prodan ansøges om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 11, stk. 4, mens der i ansøgningen fra Danpo ansøges om en erklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk.1.

2 2 af :22 Parterne er blevet forelagt dette, og er blevet indbyrdes enige om, at få aftalen behandlet i overensstemmelse med Danpos ansøgning om en erklæring i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, d.v.s. at Producentforeningen for Danpo har trukket ansøgningen om ikke- indgreb i medfør af konkurrencelovens 11, stk. 4 tilbage Sagens parter Danpo A/S er et selskab, som ejes af den svenske koncern Scandinavian Poultry AB, der i Sverige driver virksomhed med kyllingeslagteri, forædlingsvirksomheder mm. Danpo driver virksomhed som fjerkræslagteri. Koncernen havde i 1998 en omsætning på 1,9 mia. kr. Prodan (Producentforeningen til Danpo A/S) er en forening af producenter med det formål at varetage medlemmernes interesse i forhold til Danpo. Prodans medlemmer består af fjerkræproducenter, der har en produktionsaftale om levering af slagtekyllinger til Danpo. Medlemmer kan indtræde i foreningen ved underskrift af en produktionsaftale omfattet af Prodans samarbejdsaftale med Danpo A/S, og kan udtræde ved udløbet af en sådan. Prodan har 95 medlemmer, der producerer 83 % af de kyllinger, der leveres til Danpo Det relevante marked Produktmarkedet Produktet er slagtekyllinger. Opdræt af slagtekyllinger er en specialiseret produktion, der foregår i specielt indrettede kyllingehuse, der skal opfylde en række specifikke krav for effektiv levering, hygiejne, veterinære bestemmelser mm. Kyllingerne slagtes på særskilte slagterier, der ikke uden videre kan omstilles til anden slagtning. Ligesom andre slagterier ikke uden videre kan omstilles til den specialproduktion, der er med kyllingeslagtning Det geografiske marked Parterne anfører det geografiske marked som værende Danmark. Der er tale om danske slagteriers slagtning af dansk opdrættet fjerkræ. Leverancen af kyllinger til slagtning hos Danpo og andre danske kyllingeslagterier kommer praktisk talt alene fra ca. 300 kyllingeproducenter, der er etableret i Danmark. Parterne i sagen har oplyst, at der dem bekendt ikke er foretaget væsentligt salg fra danske producenter til udenlandske kyllingeslagterier de seneste tre år. Det relevante marked er herefter markedet for leverancer af dansk opdrættede kyllinger til slagtning i Danmark Parternes stilling på markedet For de enkelte fjerkræslagterier er oplyst følgende markedsandele opgjort på grundlag af antallet af kyllingeslagtninger og på grundlag af slagtet levende vægt i Fjerkræslagteri: Markedsandel antal kyllinger Markedsandel levende vægt

3 3 af :22 Danpo 36,4 % 33,3 % Vinderup Poultry 19,7 % 21,0 % Skovsgaard 15,6 % 18,8 % Padborg 9,2 % 9,8 % Struer 8,7 % 8,0 % Gedved 8,6 % 7,7 % BornPoultry o.a. 1,8 % 1,4 % I alt 100,0 % 100,0 % Det skal bemærkes, at Vinderup Fjerkræslagteri og Skovsgaard Fjerkræslagteri ultimo 1999 blev lagt sammen og opererer under navnet Rose Poultry. Danpo A/S indkøber kyllinger til slagtning gennem indgåelse af længerevarende leveringskontrakter. Begrundelsen herfor er, at der er bohov for produktionsplanlægning for en længere periode ad gangen. Producenterne kan reelt ikke levere enkeltleverancer af kyllinger til slagtning. Produktionsflowet i kyllingeproduktionen kan i store træk beskrives som følger. Producenten modtager et hold daggamle kyllinger ( fx stk. ) fra et af de specialiserede rugerier. Kyllingerne opfodres i mellem 32 og 45 dage afhængig af formålet med slutproduktet. Herefter afhentes kyllingerne til slagtning, og stalden rengøres inden, der indsættes et nyt hold kyllinger. Indsættelse, og afhentning af kyllinger foretages af slagteriet, der tillige træffer beslutning om hvilke typer kyllinger, der skal produceres samt leveringstidspunktet. Den tid der medgår til opfodring, rengøring mm betyder, at der kan produceres ca. 8 hold kyllinger af ca pr. år i hver del af et kyllingehus, som typisk kan have plads til 4 hold af gangen. Der findes lignende aftaler mellem de andre fjerkræslagterier, og deres producenter Aftalerne Produktionsaftalerne Den anmeldte aftale er en standardaftale, der er indgået mellem Danpo A/S og de enkelte producenter. Danpo A/S har indgået sådanne individuelle aftaler med 95 danske slagteproducenter. Produktionsaftalen indeholder bl. a følgende bestemmelser: " 1, stk. 1: Producenterne forpligter sig til at producere og til Danpo at levere slagtekyllinger fra de i bilag 1 beskrevne slagtekyllingestalde." " 1, stk. 3: Producentens leveringspligt påhviler alene den produktionsenhed, der er beskrevet i produktionsaftalen. Leverancer fra producenten til andre modtagere af slagtekyllinger end Danpo

4 4 af :22 kræver Danpos skriftlige samtykke. Danpo skal give sådant samtykke, såfremt sådanne leverancer til andre modtagere af slagtekyllinger ikke hygiejnemæssigt påvirker den produktionsenhed, der er beskrevet i bilag 1. " 1, stk. 4: Såfremt producenten tillige leverer slagtekyllinger til andre modtagere af slagtekyllinger end Danpo, er Danpo berettiget til at begrænse de informationer, der tilstilles producenten." " 4, stk. 1, nr. 1: Efter Danpos ønske skal daggamle kyllinger indkøbes og leveres af Danpo. Retningslinier for indkøb og levering af daggamle kyllinger fremgår af den som bilag 5 vedhæftede aftale om indkøb og levering af daggamle kyllinger, der i givet fald skal indgås mellem producenten og Danpo." " 4, stk. 1, nr. 2: Foderet skal indkøbes hos en af Danpo godkendt foderstofleverandør, der efterkommer retningslinier fastsat af Danpo samt andre retningslinier fastsat i henhold til branchens salmonella handlingsplan og offentligt fastsatte regler." " 9 Nærværende aftale træder i kraft den, og den kan af såvel Danpo som producenten opsiges med 12 måneders skriftligt varsel til den 1. i en måned, dog tidligst til den." Af Danpos nuværende 95 producenter, har 17 en 1-årig aftale, 55 har en 5-årig aftale og 23 har en 7-årig aftale. 90 % af de leverede kyllinger baserer sig på aftaler med en varighed på 5-år eller mere. De 5-årige aftaler er indgået mellem Danpo og producenterne efter anmeldelsen til Konkurrencerådet. Leverandørerne får betaling i form af en pris pr. kg. vægt, samt en række tillæg. En typisk afregningspris hos Danpo vil fx kunne være sammensat som følger: Kyllingen 3,99 kr. pr./kg. Kvalitetstillæg 0,08 kr. pr./kg. ( fradrag ved kvalitetsbrist ) Leveret salmonellafri 0,07 kr. pr./kg. 1 Leveret campylobacterfri 0,05 kr. pr./kg. Vægttillæg udbetales hvis slagteriet fremrykker slagtningen i forhold til det planlagte tidspunkt Prodanbonus 0,10 kr. pr./kg. Aftaletillæg 0,10 kr. pr./kg.

5 5 af :22 5-års tillæg 0,05 kr. pr./kg. Nybygningstillæg 0,20 kr. pr./kg. De 4 individuelle tillæg, der udgøres af de 4 nederste tillæg, gives som tillæg efter kriterier for varierende grad af gensidig forpligtigelse mellem Danpo og den enkelte producent. Prodanbonus udbetales som en bonus på 10 øre pr. kg. leveret godkendt kylling til medlemmer af Prodan. Heraf gives de 8 øre som kompensation for tiltrædelse af Danpos leveringsbestemmelser, medens de 2 øre alene gives til producenterne som modydelse for organisering i Prodan. Aftaletillæg udbetales som en bindingsbonus på 10 øre pr. kg leverede slagtekyllinger. Bindingsbonusen er forbeholdt producenter, der har indgået produktionsaftaler med Danpo af mindst to års varighed. 5-års tillæg modsvarer aftaletillægget, men med en bindingsperiode på 5 år, hvor producenten får en bindingsbonus på yderligere 5 øre pr. kg. leveret slagtekylling. Nyhustillæg er et særligt ekstratillæg, der gives til en del af producenterne, som har opført nye kyllingehuse eller renoveret bestående huse. Ydelsen af dette tillæg er forbundet med, at producenten påtager sig en længerevarende leveringsforpligtigelse på typisk 7 år Vedtægter for Prodan Produktionsaftalerne er aftaler mellem Danpo og den enkelte kyllingeproducent. De overordnede samarbejdsrelationer mellem Danpo og Prodan er reguleret ved "Vedtægter for Prodan" og ved "Samarbejdsaftale mellem Danpo A/S og Prodan, Producentforeningen til Danpo A/S". Medlemmer af Prodan er fjerkræproducenter med produktionsaftaler om levering af slagtekyllinger til Danpo A/S. Medlemmer kan indtræde i foreningen ved underskrift af en produktionsaftale omfattet af Prodan's samarbejdsaftale med Danpo A/S og kan udtræde ved udløbet af en sådan. Ingen producent kan være medlem af Prodan, hvis der sideløbende eksisterer aftale med Danpo A/S indeholdende andre vilkår, end gældende i samarbejdsaftalen Samarbejdsaftalen mellem Danpo og Prodan Samarbejdsaftalen mellem Danpo og Prodan er en aftale, som er kommet i stand efter gensidigt ønske fra Danpo og producenterne i forbindelse med Scandinavian Poultry AB's overtagelse af aktierne i Danpo A/S og likvidationen af Danpo AmbA. Det fremgår af aftalen, at samarbejdsaftalen skal sikre Danpo tilstrækkelige leverancer, og danne grundlag for de fremtidige produktionsaftaler. Samarbejdsaftalen giver rammevilkårene for de bestemmelser om gensidige forpligtigelser for Danpo og producenterne, som fremgår af produktionsaftalerne. Samarbejdsaftalen har ikke et selvstændigt indhold, der går ud over bestemmelserne i produktionsaftalerne. Samarbejdsaftalen kan opsiges fra begge parters side med to års varsel Andre slagteriers produktionsaftaler Der findes produktionsaftaler mellem producenterne og de andre fjerkræslagterier, der stort set har samme indhold som Danpos produktionsaftaler. Hovedparten af disse aftaler indeholder bestemmelser om aftalens varighed i år, afregning af leverede slagtekyllinger med tillæg udover noteringen, godkendelse af leverancer af daggamle kyllinger og foder mm.

6 6 af :22 Ifølge det oplyste leveres der ikke kyllinger til slagtning i Danmark, der ikke leveres i henhold til en produktionsaftale. Over 80 % af produktionsaftalerne er indgået med et opsigelsesvarsel på 5 år eller derover. 4. Vurdering Produktionsaftalerne er indgået mellem selvstændige erhvervsdrivende om økonomiske aktiviteter. De er derfor omfattet af konkurrencelovens 2. Der gælder ikke nogen undtagelse eller fritagelse i henhold til EU-regler, jf. 4, og aftalen gælder uden for koncernforhold, jf. 5. Aftalen falder ikke ind under undtagelsesreglerne i EU-traktaten for landbrugsvarer (rådsforordning nr. 26 af 4. april 1962 (Rfo 26/62)), der ikke gælder, når andre end landmænd deltager. Danpo er et aktieselskab. Aftalen er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, stk.1, allerede af den grund at parternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. Parterne har ansøgt om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, og om en individuel fritagelse, jf. konkurrenceloven 8, stk Konkurrencelovens Anmelders synspunkt Anmelder finder ikke, at systemet med længerevarende aftaler er i strid med konkurrencereglerne. Slagteriet finder ikke, at længerevarende aftaler har til formål eller til følge mærkbart at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for kyllingebranchen. Som en følge af slagteriernes behov for produktionsplanlægning er det af betydning for slagteriet at have aftaler, som har mindst 1 års varighed, da produktionen planlægges for et år af gangen. Disse aftaler kan opsiges til den 1.i en måned, og har et 12 måneders opsigelsesvarsel. Det anføres endvidere, at for producenterne er det praktisk talt umuligt at få slagtet enkeltleverancer af kyllinger. Der er såvidt det er Danpo A/S bekendt ikke producenter, som ikke har en fast tilknytning til et slagteri. Anmelderen angiver dog, at producenten til enhver tid frit kan levere kyllinger til et andet dansk kyllingeslagteri eller til et udenlandsk kyllingeslagteri under den naturlige respekt for overholdelse af de indgåede aftaler i disses løbetid. I produktionsaftalerne er en række begrænsninger i producenternes mulighed for at vælge leverandør af daggamle kyllinger ( jf. 4, stk. 1, nr. 1 ) og for at vælge foderstofleverandør (jf. 4, stk. 1, nr.2 ). Anmelderen påpeger, at produktionsaftalerne blev udformet på et tidspunkt, hvor en betydelig del af slagtekyllingeproduktionen var behæftet med salmonella. Danpo havde et ønske om så hurtigt som muligt at markedsføre salmonellafrie produkter i Danmark, ikke mindst som følge af klare forbrugerønsker. De fire rugerier, som leverer daggamle kyllinger blev undersøgt i relation til salmonellastatus, og Danpo udvalgte ét af disse rugerier som værende det mest sikre til at levere daggamle kyllinger. Danpo skønnede dette nødvendigt af hensyn til salmonellasituationen, men i den forløbne periode er status på salmonellasituationen forbedret så meget på de øvrige rugerier, at det i 4, stk. 1, nr. 1 nævnte krav ikke gennemføres over for producenterne i dag. Danpo skønner det imidlertid nødvendigt at opretholde bestemmelsen, såfremt situationen på ny skulle ændre sig eller andre sygdomme skulle medføre problemer for kyllingeproduktionen.

7 7 af :22 Bestemmelsen i 4, stk. 1, nr. 2 er også grundet i salmonellaproblematikken. Alle leverandører af slagtekyllingefoder i Danmark er i dag godkendt til at levere foder til Danpos producenter. Danpo fremhæver, at godkendelse af foderstofvirksomhederne sker på et helt objektivt grundlag, og såfremt en producent ønsker at indkøbe foder i udlandet, vil Danpo naturligvis også tage konkret stilling til den pågældende leverandør Rådets vurdering Aftalerne forpligtiger producenterne til levering til Danpo i nærmere bestemt omfang. Med en varighed af aftalerne, hvor over 80 % af producenterne er bundet til Danpo i op til 5 år eller mere og hvor markedets øvrige producenter er bundet tilsvarende, betyder det, at aftalerne begrænser mobiliteten på markedet væsentligt. Producenter vil have svært ved at skifte slagteri før efter en længere periode. 2 Bestemmelsen må derfor anses for omfattet af KRL 6, stk. 1, og der er ikke grundlag for en ikke-indgrebserklæring Konkurrencelovens 8 Spørgsmålet er herefter, om der kan meddeles parterne en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Danpo kan fastsætte stramme kriterier for salmonellaindhold hos de kyllinger, som leveres til slagtning, jf. 4, stk. 1, nr. 1, om at daggamle kyllinger skal indkøbes gennem Danpo. Der må imidlertid lægges vægt på, at håndhævelsen af sådanne vilkår ikke rækker videre end nødvendigt og derved begrænser konkurrencen. I forbindelse med systematisk bekæmpelse af salmonella er det relevant at stille krav også til sundhedstilstanden for de daggamle kyllinger. Danpo dækker ca. 36 % af produktionen. 4, stk. 1, nr. 2, betinger leverancerne af foder til producenterne af, at Danpo har godkendt foderstofleverandørerne. Da kvaliteten af foder kan have betydning for det færdige produkt er der principielt ikke problemer ved, at der stilles hertil afpassede og objektive krav til foderet. Danpo har oplyst, at man godkender leverandører på et helt objektivt grundlag. For at opnå en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8 skal alle betingelser i stk. 1 være opfyldt. Ifølge nr. 1 skal aftalen bidrage til at styrke effektiviteten i produktion eller distribution. Parterne argumenterer for, at det system, hvorefter producenterne er knyttet til slagterierne i en periode af en vis varighed og modtager betaling bestående af dels den for alle slagterier gældende notering, dels visse individuelle tillæg, er til gensidig fordel for kyllingeslagterierne og producenterne. Produktionsaftalerne er med til at muliggøre den tidsmæssige binding mellem slagterier og producenter, hvilket muliggør investeringer i produktionsfremmende foranstaltninger hos såvel producent som slagteri, ligesom mandskabsbehov m.v. kan tilpasses en produktion, som er kendt for en vis periode ud i fremtiden. Rådet finder, at et systemet med produktionsaftaler, hvor aftaleperiodens længde svarer til en planlægningsperiode af en vis varighed er med til at give slagterierne en sikkerhed i leverancerne, og dermed en planmæssig effektivitet i leverancer og produktion. Aftalen vil også kunne medvirke til en styrkelse af produktkvaliteten, fx ved at sikre sunde og sygdomsfrie dyr. Kyllingeproducenterne vil ligeledes gennem aftalerne kunne opnå sikkerhed for den foretagne investering, og derved kunne tilrettelægge produktionen effektivt. Betingelse nr.1 anses for opfyldt.

8 8 af :22 Ifølge nr. 2 skal forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved aftalen. Parterne argumenterer for, at en optimering af produktionsforholdene hos såvel producent som slagteri vil på det stærkt konkurrencebetonede marked for levnedsmidler bevirke lavere priser for forbrugerne. Rådet er enig i, at en optimering af produktionsforholdene hos såvel producent og slagteri vil bevirke, at forbrugerne kan opnå en fordel. Det relevante marked er i dag karakteriseret ved to store producenter og 3 mindre. Færdigvarerne, dvs. slagtekyllingerne skal afsættes på verdensmarkedet for 65 % vedkommende. På dette marked er de danske slagterier i konkurrence med andre landes udbydere. Det konkurrencepres, der udøves herfra, vil have en vis effekt også på konkurrencen i det foranliggende led, således at det konkurrencemæssige pres samlet må antages at sikre, at forbrugerne får en rimelig andel i eventuelle fordele ved aftalen. Betingelse nr. 2 anses for opfyldt. Ifølge nr.3 må virksomhederne ikke pålægges begrænsninger, der er unødvendige. Parterne argumenterer for, at produktionssystemet ikke pålægger virksomhederne unødige begrænsninger, og anfører, at produktionsaftalerne med den længerevarende binding er en forudsætning for at opnå ovennævnte mål. Aftaler af en vis varighed er nødvendige for at opnå de effektivitetsfordele, der er tilsigtet med aftalen. Konkret går produktionsaftalerne efter rådets vurdering ikke videre end nødvendigt. Der er herved også lagt vægt på, at aftalerne kan opsiges med 12 måneders varsel til udløb ved initialperiodens udløb. Betingelse nr. 3 anses for opfyldt. Ifølge nr. 4 må aftalen ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer og tjenesteydelser m.v. Parterne anfører, at virksomhederne ikke ved systemet har mulighed for at udelukke konkurrence, idet slagteriet jo løbende må være konkurrencedygtig for at kunne forny aftalerne med producenterne. Rådet finder ikke, at Danpos aftaler med producenterne har virkninger, der fører til at konkurrencen kan anses for udelukket. Betingelse nr. 4 anses for opfyldt. Sammenfatning Det må samlet vurderes, at betingelserne for fritagelse efter 8, stk.1, er opfyldt for produktionsaftalen mellem Danpo A/S og producenterne, da betingelserne er opfyldt. 1 <SMALL>Anmelderen oplyser, at dette tillæg på 7 øre pr. kg. d.d. er ophørt og lagt til prisen, og at der i stedet sker fradrag på 10 øre pr. kg. ved konstatering af salmonella.</small> <SMALL>2 </SMALL>EU-Domstolen har i C-399/93 om et andelsmejeris vedtægter udtalt, at en kombination af klausuler som forpligtelsen til enelevering og pålæggelsen af meget høje udtrædelsesgodtgørelser, som binder medlemmerne til andelsforeningen i lange perioder og således berøver dem muligheden for at henvende sig til konkurrerende erhvervsdrivende kan have til følge, at konkurrencen begrænses.

9 9 af :22 Disse klausuler kan således dels gøre et marked stift, på hvilket der opererer et begrænset antal erhvervsdrivende, som har en stærk konkurrencemæssig stilling og praktiserer tilsvarende klausuler, og dels kan de konsolidere eller fastholde denne styrkeposition og således være til hinder for, at andre, konkurrerende erhvervsdrivende kommer ind på dette marked.

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam

Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam 1 af 11 18-06-2012 10:47 Naturgasleveringsaftaler mellem Dansk Naturgas, Elkraft A.m.b.A. og I/S Elsam J.rn. 2:8032-197 og 415/mel Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Dangas har den 30. juni 1998 til

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Producent-info 9-2014 [26.09.14]

Producent-info 9-2014 [26.09.14] 1. Reguleringen af noteringen stopper pr. slagtedag torsdag/fredag d. 25-26. september 2014 2. Opkrævning til Sikringsfonden (Gumboro og kassation) og Salmonella 3. Danpo får ny hjemmeside 4. Gumboro-situationen

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Slagtekylling fra stald til tallerken. Januar 2014

Slagtekylling fra stald til tallerken. Januar 2014 Slagtekylling fra stald til tallerken Januar 2014 Den danske slagtekyllings historie Side 2 Den danske slagtekyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen i Danmark.

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise

Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Kontrakt vedr. specialproduktion af Englandsgrise Mellem Slagtesvineproducent Navn Tlf.nr. Adresse og Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted Version 14 Oktober 2012 1. Generelt Ved underskrift

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Informationsbrev april 2009

Informationsbrev april 2009 Informationsbrev april 2009 Nr. 5-2009 1. Sokkeprøver 24. april 2009 Vedlagt er generel information om hvorfor og hvornår der skal udtages diverse sokkeprøver. Der er ligeledes en huskeliste, som I evt.

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger.

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Indretning og flytning af mobile huse til slagtekyllinger S:\0000\5435\Bygg\070122_CAF Byggeblad.doc Formål Beskrivelse af produktionen Økologisk vs. konventionel

Læs mere

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005

Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Fjerkræsfgiftsfonden - Ændringsbudget 2005 Note BO* 11.000*. S T? 9 * e budget 2005 A æ " M.,. Relati Ændring ***"*«foring A =>! afbi% 10Q*(B-A)/A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 524 1 Produktionsafgifter

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører

Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører Journal nr.3:1120-0100-0544/fødevarer og Finans/jf Rådsmødet den 28. august 2002 Resumé 1. 3 mælkeproducenter, der har ønsket at skifte fra ØkoMælk til Arla

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S

Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S LBK nr 844 af 06/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2011-2332 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Producent-info 1-2014 [07.02.14]

Producent-info 1-2014 [07.02.14] 1. Danpo sænker noteringen med 1 øre/kg godkendt kylling pr. slagtedag fra søndag/mandags slagtningen d. 9./10. februar 2014 og indtil videre 2. Hudlidelser udseende mulig opståen mulig forebyggelse 3.

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet

2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet 2000-07-30: Dansk Naturgas A/S ctr Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 31. juli 2000 i sag 99-112.213 Dansk Naturgas A/S (advokat Jon Stokholm) mod Konkurrencerådet (kammeradvokaten

Læs mere

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991

Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 Hovedaftale mellem SALA og LO Aftale af 1974 med ændringer pr.1. marts 1982 og 1. marts 1991 1. Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011)

Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) Porc-Ex A/S generelle indkøbsbetingelser (senest ændret d. 28. november 2011) 1. 1.1 1.2 Indledning Nærværende indkøbsbetingelser finder anvendelse på alle handler foretaget af Porc-Ex A/S (P), medmindre

Læs mere

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen

Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Rapport om kontrol i 2013 for salmonella og campylobacter i danskproduceret og importeret fersk kød - case-by-case-kontrollen Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Case-by-case-kontrollen...

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet

Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i prislofterne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Journal nr. 2:8032-568/El/Service Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Den 30. juni 1998 har Advokaternes Serviceselskab A/S

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 23-06- 2008 Afslag på fritagelse for offentligt udbud Århus Kommune har i brev af 13. november 2007 søgt om statsforvaltningens samtykke til fritagelse for offentligt

Læs mere

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde

Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Specifikation for Velfærdsdelikatesser fra bonde til kunde Krav til produktion af Sortbrogede Landrace Velfærdsgrise Krav til produktion af Velfærds Jersey Græskalv og Velfærds Jersey Ko Krav til produktion

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) 2009/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin. j.nr. 2009-5400-0015 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 1) (Ændring af regler om belægningsgrad,

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer

Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Vejledning til Design denmark Dansk Erhvervs Standardkontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer er udarbejdet med henblik på opfyldelse af betingelserne i Lov om arbejdsgiverens pligt

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter

Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Økonomikonference 2013 - Juridisk risikostyring af landmandens kontrakter Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 4. oktober 2013 Formål med kontrakter Regulerer

Læs mere