Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Interflora-Danmarks kædesamarbejde"

Transkript

1 1 af :33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2: , bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9 subsidiært om fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1 for IF s love og den tilknyttede medlemsinstruks. 2. IF er organiseret som en forening, hvis medlemmer er selvstændige blomsterhandlere. De anmeldte love og den tilknyttede medlemsinstruks regulerer samarbejdet mellem medlemmerne. 3. Kædesamarbejdet indebærer en række forpligtelser vedr. optagelse herunder blandt andet, at medlemmet skal være medlem af Dansk Blomsterhandlerforening og en eksklusivbestemmelse, hvorefter medlemmerne ikke må være tilknyttet eller udføre ordrer fra andre organisationer. 4. Medlemsinstruksen indeholder angivelser af de forskellige blomsterydelser, der kan formidles via IF s distributionsnet. Der er her angivet dels en mindstepris, i forbindelse med hvilken det er angivet, at ordrer under denne pris forhøjes til mindsteprisen. Endelig er der fastsat et fast gebyr for fjernleverancen, som skal tillægges mindsteprisen ved bestilling. Der er endvidere angivet en anbefalet pris ud for de forskellige blomsterydelser. Denne angivelse har IF dog meddelt, vil blive ophævet, hvorfor den ikke vil blive kommenteret nærmere. 5. Efter at have haft notatet i høring, bad IF om et møde med styrelsen. Herefter har IF oplyst styrelsen om, at foreningen ikke finder, at bestemmelsen i lovene om pligtmæssig medlemskab af Dansk Blomsterhandlerforening er i strid med konkurrencelovens 6. IF dog er indstillet på at ophæve bestemmelsen. Rådet finder, at såfremt bestemmelsen ophæves, kan lovene gives en erklæring i medfør af konkurrencelovens For så vidt angår medlemsinstruksen er det alene bestemmelserne om minimumslevering og det faste gebyr der findes at være i strid med konkurrencelovens Rådet finder, at fastsættelsen af gebyret opfylder betingelserne i konkurrencelovens 8, stk. 1 nr Angivelsen af en minimumslevering findes imidlertid ikke at opfylde betingelserne i 8, stk. 1, nr. 1-4 hvorfor der ikke kan gives en individuel fritagelse. 9. IF har oplyst, at bestemmelsen om anbefalet pris vil blive ophævet, hvorfor den ikke vil blive kommenteret nærmere. Afgørelse 10. Det meddeles IF, at lovene kan gives en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, såfremt bestemmelsen om pligtmæssig medlemskab ophæves. 11. Endvidere meddeles det IF, at instruksens bestemmelse om minimumspris/-levering og gebyr for formidling og udbringning er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jfr. 6, stk. 3, og at anmodningen om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9 derfor ikke kan imødekommes.

2 2 af : Rådet finder, at bestemmelsen om gebyret for formidling og udbringning opfylder betingelserne for et få en individuel fritagelse, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1 nr. 1-4, mens bestemmelsen om minimumspris/-levering ikke findes at opfylde betingelserne for at få en individuel fritagelse. 13. Det meddeles derfor IF, at rådet finder, at medlemsinstruksen kan gives en fritagelse efter 8, stk. 1 nr. 1-4, med undtagelse af bestemmelsen om minimumspriser/-levering og om anbefalet pris. Fritagelsen gives jf. konkurrencelovens 8, stk. 3 for perioden 1. januar 1998 til 31. december Angivelsen i medlemsinstruksen af minimumspriser/-levering påbydes ophævet i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4, jf. 16, stk. 1 nr Påbudet skal, jf. 27, stk. 4, være efterkommet senest den 28. december Sagsfremstilling Indledning 16. Ved anmeldelse af 30 juni 1998 ansøgte IF om en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9 subsidiært om fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1 for IF s love, samt for den tilknyttede medlemsinstruks vedrørende distancelevering af blomster. 17. IF er organiseret som en forening, hvis medlemmer er selvstændige blomsterhandlere. De anmeldte love og den tilknyttede medlemsinstruks regulerer samarbejdet mellem medlemmerne og der er således tale om et samarbejde af horisontal karakter. 18. IF s formål er at virke til fremme af blomstersalg pr. distance, samt anden virksomhed til gavn for foreningens medlemmer. 19. IF varetager medlemmernes fælles kommercielle aktiviteter så som markedsføring, administration og videreudvikling af et system, hvor kunderne gennem en af IF s forretninger eller hos IF, kan bestille blomster og blomsterydelser til levering af en anden IF-forretning i Danmark eller i udlandet. 20. IF har ikke til formål selvstændigt at opnå fortjeneste og er i så henseende et non-profit -foretagende. Interflora-Danmarks love 21. IF s love regulerer Interflora-kædens og dens medlemmers virksomhed, og indeholder bestemmelser om optagelseskrav, medlemmernes pligter, foreningens organisation mv. Lovene er således en horisontal aftale mellem selvstændige erhvervsdrivende. 22. Rådet har fundet, at følgende bestemmelser er af konkurrenceretlig relevans: bestemmelserne i pkt om optagelsekrav, herunder krav om pligtmæssigt medlemskab af Dansk Blomsterhandlerforening, og krav til forretningsstandarden, samt bestemmelserne i pkt om medlemmernes pligter, herunder eksklusivbestemmelsen, hvorefter en medlemsbutik ikke må være medlem af eller tilsluttet organisationer med samme eller lignende formål. Medlemsinstruks for distancelevering af blomster 23. Instruksen er udstedt af IF s bestyrelse i medfør af lovene og indeholder en række bestemmelser om ekspeditioner af fjernleverancer.

3 3 af : Rådet har fundet, at de konkurrenceretligt relevante bestemmelser er: Vurdering bestemmelserne om minimumsordrestørrelser, dvs. angivelse af mindste beløb for hvilket forskellige typer blomsterydelser kan bestilles gennem IF, herunder bestemmelsen om, at ordre under mindsteprisen forhøjes til mindsteprisen. bestemmelserne om anbefalet pris for en blomsterydelse, samt bestemmelsen om det faste gebyr den enkelte butik skal tage for at formidle og udbringe fjernleverancer. Markedsafgrænsning Det geografiske marked 25. IF er en landsdækkende forening og det geografiske marked er derfor i anmeldelsen angivet til at være Danmark som helhed. 26. Det faktum at der, for så vidt angår fjernleverancerne, kan ske levering i udlandet, findes ikke at påvirke afgrænsningen af det geografiske marked, idet det afgørende i forbindelse med vurderingen heraf er, om forbrugerne ved fjernleverancer ville henvende sig til en blomsterhandler i leveringslandet som alternativ til bestilling af en udenlandsleverance i Danmark. Dette vurderes ikke at være tilfældet, hvorfor det geografiske marked findes at være Danmark. Det relevante produktmarked 27. IF har i anmeldelsen anført, at det relevante produktmarked bør afgrænses som: Pricipalt: det samlede marked for salg af gaveydelser pr. distance samt formidlede fjernleverancer (dvs. leveringer, som formidles via IF s systemer til en lokale blomsterhandler) og uformidlede fjernleverancer (dvs. fjernleverancer, hvor forbrugeren selv formidler kontakten til en lokal blomsterhandler) af blomster og blomsterydelser i Danmark. IFs anslåede markedsandel er med denne afgrænsning på ca. \%. Subsidiært: det samlede marked for formidlede og uformidlede fjernleverancer af blomster. Med denne markedsafgrænsning har IF en anslået markedsandel på \%. mest subsidiært: markedet for formidlede fjernleverancer af blomster og blomsterydelser i Danmark. IF har på dette marked en anslået markedsandel på ca.\%. 28. Konkurrencerådet behandlede i 1994 en klage fra det konkurrerende firma Euroflorist A/S over en eksklusivbestemmelse i IF s daværende vedtægter. I den forbindelse lagde konkurrencerådet til grund, at der forelå et særskilt delmarked i Danmark for formidling af blomstergaver. 29. IF har i forbindelse med den nuværende anmeldelse gjort gældende, at Konkurrencerådet bør revurdere denne markedsafgrænsning. 30. IF har oplyst at der i februar 1999 blev modtaget bestillinger via internettet, mens antallet i februar 2000 var steget til, hvilket svarer til ca. \% af IF s samlede blomstersalg. IF forventer, at andelen af internetbestillinger i 2001 vil udgøre \% af det samlede antal bestillinger. 31. Det er rådets vurdering, at der blandt andet som følge af internettets udbredelse ikke er samme grad af besvær ved at få kontakt til en blomsterhandler i en anden del af landet, som der har været tidligere. Det er derfor rådets vurdering, at muligheden for selv at henvende sig til en blomsterhandler et andet sted i landet af langt de fleste forbrugere vil blive betragtet som et reelt alternativ til en formidlet fjernleverance. 32. Rådet finder derfor, at der er substitutionsmulighed mellem formidlede fjernleverancer og

4 4 af :33 fjernleverancer, som ikke formidles gennem IF. 33. Rådet finder dog ikke, at markedet kan afgrænses til det samlede marked for gaveydelser, som principalt fremført af IF. For forbrugeren vil der ved en række lejligheder ikke være substitutionsmulighed mellem blomster og eksempelvis chokolade eller andre opmærksomhedsgaver. 34. Det er derfor rådets vurdering, at det relevante marked bør afgrænses som markedet for formidlede og uformidlede blomster og blomsterydelser. Den af IF anslåede markedsandel på \% vil blive lagt til grund i dette notat. Bagatelreglerne konkurrencelovens Den samlede årlige detailomsætning for medlemmerne i IF er på kr. incl. moms. Da markedsandelen som nævnt er på \% finder bagatelreglen i konkurrencelovens 7 ikke anvendelse. Gruppefritagelser konkurrencelovens Pr. 1. juni 2000 trådte de to nye gruppefritagelser for henholdsvis vertikale aftaler i (bekendtgørelse nr. 353/2000) og kædesamarbejder (bekendtgørelse nr. 352/2000) i kraft. De to gruppefritagelser afløser blandt andet den eksisterende gruppefritagelse for kædesamarbejde. 37. Der vil således skulle sondres mellem bestemmelser af vertikal karakter, som skal vurderes i henhold til gruppefritagelsen for kategorier af vertikale aftaler, og bestemmelser af horisontal karakter, som skal vurderes i henhold gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde. 38. Anvendelsen af gruppefritagelsen for vertikale aftaler og samordnet praksis er betinget af, at leverandørens markedsandel ikke overskrider 30\%. 39. I relation til gruppefritagelsen for horisontale aftaler er det en betigelse, at den samlede omsætning i butikker, der er omfattet af kædesamarbejdet ikke overstiger 25\% af den samlede danske detailomsætning indenfor kædesamarbejdets forretningsområde. 40. Da IF s markedsandel er på \%, finder de to gruppefritagelser ikke direkte anvendelse på lovene og medlemsinstruksen. 41. Det vil derfor nedenfor ved gennemgangen af de enkelte bestemmelser, med henholdsvis vertikalt eller horisontalt indhold, blive vurderet, om gruppefritagelserne kan finde analog anvendelse. Konkurrencelovens 6 Love for Interflora-Danmark 42. Rådet har, som nævnt i afs. 20 fundet, at følgende bestemmelser er af konkurrenceretlig relevans: i IF s love, som har følgende ordlyd: Som medlemmer af foreningen kan optages personer, der er medlem af Dansk Blomsterhandlerforening, og som har en efter bestyrelsens skøn forsvarlig faglig baggrund samt en forretningsstandard, der lever op til de til enhver tid aktuelle krav. Som hovedregel skal personerne have gennemgået den til enhver tid anerkendte

5 5 af :33 grunduddannelse indenfor faget eller kunne dokumentere tilsvarende færdigheder, eventuelt ved aflæggelse af en prøve Pligtmæsssigt medlemskab af Dansk Blomsterhandlerforening 44. IF har angivet at formålet med bestemmelsen er at sikre, at nye og eksisterende medlemmer af IF har og opretholder faglige kvalifikationer, som er en nødvendig forudsætning for Interflorasamarbejdet. Den løbende videreuddannelse af IF s medlemmer varetages af Dansk Blomsterhandlerforening. Det bemærkes, at Dansk Blomsterhandlerforening også har medlemmer, som ikke er medlemmer af Interflora-kæden. 45. En bestemmelse om pligtmæssig medlemskab af en brancheorganisation er en begrænsning i den enkeltes erhvervsfrihed Det er imidlertid ikke nødvendigvis det samme som, at bestemmelsen også er omfattet af konkurrencelovens omhandler aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Det vil derfor nedenfor blive vurderet, hvorvidt aftalen er omfattet af denne bestemmelse. 47. Afgørende for om en aftale har konkurrencebegrænsning som sit formål, foretages på grundlag af en objektiv vurdering af aftalens indhold i lyset af den økonomiske og retlige sammenhæng, hvori den indgår 1. Det afgørende er således ikke parternes subjektive hensigt med aftalen men derimod dens objektive kendetegn. De typiske aftaler, der har som sit formål at begrænse konkurrencen er aftaler om territorial opdeling, kartelaftaler og lign. Om end bestemmelsen udelukker ikke-medlemmer fra optagelse i IF-kæden, finder rådet ikke, at det er aftalens objektive formål at begrænse konkurrencen. Spørgsmålet er herefter, om aftalens virkning er konkurrencebegrænsende. 48. Vurderingen af, om en aftale, der ikke har til formål at begrænse konkurrencen, har konkurrencebegrænsende virkninger, skal efter fast praksis ske i lyset af den retlige og økonomiske sammenhæng, hvori aftalen optræder, og hvori den sammen med andre forhold kan medvirke til en samlet påvirkning af konkurrencen, idet der må tages hensyn til, hvorledes konkurrencen rent faktisk ville udfolde sig uden den omtvistede aftale EU-Domstolen har udtalt, at art. 85, stk. 1. finder anvendelse både på aftaler, der begrænser konkurrencen mellem parterne og aftaler, der begrænser den konkurrence, som kunne finde sted mellem parterne og tredjemand Kravet om medlemskab af Dansk Blomsterhandlerforening er en begrænsning af erhvervsfriheden, idet et potentielt medlem af IF ikke kan vælge at stå udenfor. Det begrænser dels det enkelte medlems muligheder for selv at vælge, hvordan det vil organiseres og dels begrænser det tredjemands mulighed for at trænge ind på markedet Organisationspligten i denne sag er dog ikke en betingelse for at kunne udøve erhvervet som blomsterhandler Spørgsmålet er herefter, om organisationspligten kan siges at have en kvalitativ begrænsning af konkurrencen IF har anført, at de ikke finder, at bestemmelsen er mærkbar, idet hovedformålet med medlemsskabet, som koster kr. årligt, er at bibringe medlemmerne en stadig højere faglig standard. 54. Det er rådets vurdering, at bestemmelsen i IFs vedtæger om pligtmæssig medlemskab af

6 6 af :33 Dansk Blomsterhandlerforening er en kvalitativ begrænsning af konkurrencen, idet bestemmelsen begrænser konkurrencen på det relevante marked. 55. Medlemskab af IF er som nævnt godt nok ikke en forudsætning for at kunne drive virksomhed som blomsterhandler, men det er rådets opfattelse, at der for mange blomsterhandlere er store fordele knyttet til et medlemskab af IF. Foreningen varetager en række fælleskommercielle aktiviteter, ligesom medlemskab af foreningen giver medlemmet mulighed for deltagelse i det store og veludbyggede distributionsnet foreningen har både nationalt og internationalt. 56. Konkurrencen på det relevante marked begrænses i og med, at et medlem, som ikke ønsker medlemskab af Dansk Blomsterhandlerforening, er afskåret fra at deltage på markedet for formidlede fjernleverancer. Det bemærkes i den forbindelse, at der kun er to kæder på markedet for formidlede fjernleverancer Interflora og Euroflorist. Euroflorist har en tilsvarende bestemmelse om pligtmæssig medlemskab af deres egen interesseorganisation, som alene er for Euroflorist medlemmer. 57. Det er på den baggrund rådets opfattelse, at bestemmelsen opfylder kriterierne i konkurrencelovens 6. Kravene til forretningsstandarden 58. Det er som udgangspunkt sagligt at stille visse krav til en kædedeltagers forretning. 59. Bestemmelserne kan dog være så upræcist formuleret, at de rummer en potentiel risiko for forskelsbehandling og i sidste ende en mulighed for kædeledelsen for praktisere bestemmelsen på en kvantitativ måde, således at bestemmelsens praktisering kan være konkurrencebegrænsende IF har dog overfor rådet oplyst, at bestemmelsen praktiseres på en ikke diskriminerende måde og rådet er da heller ikke bekendt med klager vedrørede bestemmelsen. 61. Rådet finder derfor ikke grundlag for at gribe ind overfor bestemmelsen for nærværende. Eksklusivbestemmelsen 62. I lovenes pkt er medlemmernes pligter opregnet. Det fremgår heraf, at medlemmerne blandt andet har pligt til: 63. at undlade at være medlem af eller tilsluttet andre organisationer med samme eller lignende formål og til ikke at ekspedere ordrer fra eller ordrer til sådanne organisationer eller disses medlemmer, 64. IF har angivet, at formålet med bestemmelsen er, at medlemsbutikkerne i forhold til kunden er IF s repræsentant, som yder den praktiske rådgivning om den bestilte blomsterydelse. For at kunne opfylde IFs målsætning, må den ordremodtagende butik have sin loyalitet entydigt knyttet til IF således, at kvalitetsniveauet sikres og således, at det undgås, at konkurrencen mellem blomsterformidlingsorganisationerne udvikler sig til et spørgsmål om forhandlerpræmiering. Det angives endvidere at bestemmelsen skal sikre IF s investeringer i fælles markedsføring mv. alene kommer medlemmerne til gode, samt at konkurrerende organisationer ikke får indblik i foreningens politik. Til støtte for opretholdelsen af eksklusivbestemmelsen har IF yderligere henvist til en afgørelse fra det norske konkurrensetilsyn. 65. I 1994 påbød det norske Konkurransetilsyn den daværende eksklusivbestemmelse i Interflora- Norges vedtægter ophævet, efter en klage fra Euroflorist, idet man fandt, at et forbud mod dobbeltmedlemskab begrænsede konkurrencen, og at et indgreb kunne forstærke konkurrencen på markedet.

7 7 af : Den 27. oktober 1999 ændrede Konkurransetilsynet imidlertid afgørelsen, idet man efter en vurdering af konkurrenternes ekspansionsmuligheder, ikke fandt, at Interflora-Norge kunne opretholde eller styrke en dominerende stilling ved hjælp af et sådant forbud. 67. I Danmark modtog man en lignende klage i 1993 fra Euroflorist over IF s eksklusivbestemmelse. Konkurrencerådet fandt den gang, at eksklusivbestemmelsen ikke indebar en konkurrencebegrænsning. 68. I gruppefritagelsen for kædesamarbejder i detailhandlen er det efter 5 lovligt at forpligte deltagere i kædesamarbejder til ikke at deltage i eller eje aktier, andele eller have andre væsentlige økonomiske interesser i konkurrerende kædesamarbejder. 69. Som nævnt i afs finder gruppefritagelsen ikke direkte anvendelse på grund af IF s markedsandel. Rådet er imidlertid af den opfattelse, at bestemmelsen kan finde analog anvendelse. 70. Det er rådets vurdering, at ophævelsen af eksklusivbestemmelsen vil rumme væsentlig risiko for at Euroflorist vil lukrere på det veludbyggede distributionsnet IF har både nationalt og internationalt med konkurreceskadelige virkninger til følge. Hvis eksklusivbestemmelsen ophæves vil foreningerne ikke hver især have incitament til at videreudvikle deres distributionssystemer til gavn for konkurrencen. 71. Ydermere har rådet lagt til grund, at Euroflorist siden 1994 har forøget sit medlemsantal. Eksklusivbestemmelsen findes derfor ikke i praksis at have haft en konkurrencebegrænsende virkning. Pligt til modtagelse af specielle varer/grupper af varer 72. Det fremgår videre af pkt. 4.1., at foreningens medlemmer har pligt til: at modtage specielle varer eller grupper af varer, der er almindelige salgsartikler i forretninger, tilsluttet foreningen, dog i rimeligt omfang. 73. IF har oplyst at bestemmelsen ikke for nærværende anvendes. Da bestemmelsen imidlertid er anmeldt, indebærer dens manglende anvendelse i praksis dog ikke, at den ikke skal underkastes en konkurrenceretlig vurdering. 74. I gruppefritagelsen for kædesamarbejde er det anført i 4, at kædedeltagere kan forpligtes til at føre det sortiment kædesamarbejdet løbende markedsfører i fællesskab overfor forbrugerne. 75. Såfremt bestemmelsen vil blive praktiseret på en måde, så den ikke strider mod gruppefritagelsen, finder rådet ikke, at der vil være anledning til at gribe ind. Medlemsinstruks for distancelevering af blomster 76. I medlemsinstruksen er det angivet, hvilke forskellige blomsterydelser, der kan leveres. Ud for hver ydelse er der dels angivet en anbefalet pris og dels en minimumspris/-levering. Eksempelvis er det ud for en mor og barn buket angivet, at den mindste pris en sådan ydelse kan leveres til, er kr., men IF anbefaler en pris på kr. 77. Det er endvidere angivet, at gebyret for udbringning er kr. for levering i Danmark og kr. for levering i udlandet. Gebyret består dels af et terminalgebyr på kr. og dels af et udbringningsgebyr på kr. 78. IF har overfor rådet oplyst, at foreningen vil ophæve angivelsen af de anbefalede priser,

8 8 af :33 hvorfor denne bestemmelse ikke vil blive kommenteret. 79. IF har i anmeldelsen gjort gældende, at angivelsen af minimumspriser/-levering ikke må forveksles med spørgsmålet om fastsættelse af bindende mindstepriser, idet prisangivelsen ikke er udtryk for, at en given blomsterydelse af en nærmere angiven art eller kvalitet skal sælges til en given (minimums-)pris. Prisen er en angivelse af en standard for kundens ønske og IF ser ikke andre muligheder for angivelse af en sådan standard end en prisangivelse. 80. Det er gjort gældende, at i forholdet til kunden er minimumsordrestørrelsen en angivelse af et passende minimumsforhold mellem samlet pris for leverancen og den ydelse, som leveres til modtageren af den pågældende blomsterhilsen. 81. Ved at anføre en minimumspris/-leverance, dikterer IF alt andet lige butikkerne og forbrugerne en mindstepris, idet det ikke er muligt at bestille en blomsterydelse til et beløb, der ligger under mindsteprisen. Det er endda udtrykkeligt angivet, at ordrer under mindsteprisen forhøjes til mindsteprisen. Det er et forhold, som direkte strider mod konkurrencelovens 6, stk. 2, nr Rådet er ikke enig i IF s argument om, at størrelse og udførelse af en blomsterydelse ikke lader sig definere eksakt, hvorfor den må defineres på grundlag af faglige standarder for forholdet mellem pris og kvalitet. 83. Rådet finder, at konkurrence parameteren bør være blomsternes kvalitet og ikke størrelsen på buketten. Det må være op til forbrugeren om en buket skal være dyr eller billig/stor eller lille. Butikkens og IF s opgave og mål er at sikre, at kvaliteten altid er tilfredsstillende. Dette sikres gennem uddannelse af medlemmerne. 84. Rådet finder på den baggrund, at der er tale om en horisontal fastsættelse af mindstepriser, som er i strid med lovens 6, stk. 2, nr. 1. Gebyr 85. Det er endvidere angivet, at der skal betales et terminalgebyr og et udbringningsgebyr på i alt kr. ved hver formidlede fjernleverance. Kædedeltagerne har således besluttet, hvor meget det koster at bringe en blomsterydelse ud. 86. Der er dermed tale om en horisontal prisfastsættelse, omfattet af 8, stk. 1 nr. 3 i gruppefritagelsen for horisontale aftaler. En sådan bestemmelse ville således ikke kunne nyde gavn af gruppefritagelsen, såfremt aftalen i øvrigt havde været omfattet. 87. Rådet finder, at der er tale om horisontal prisfastsættelse i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1 nr. 2. Konklusion 88. På baggrund af ovenstående er det rådets vurdering, at bestemmelserne i lovenes pkt om pligtmæssig medlemskab af Dansk Blomsterhandlerforening er en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. Rådet finder ligeledes at angivelsen i medlemsinstruksen om minimumspriser/-levering og fast gebyr for udbringning er en horisontal prisfastsættelse i strid med konkurrencelovens 6, stk. 2 nr Da IF har meddelt rådet, at foreningen vil ophæve bestemmelsen om pligtmæssigt medlemskab af Dansk Blomsterhandlerforening, finder rådet, at der, når denne bestemmelse er ophævet, efter de forhold rådet er bekendt med, kan meddeles IF en ikke-indgrebserklæring jf konkurrencelovens 9 for lovene. Der kan derimod ikke meddeles IF en ikke indgrebserklæring for medlemsinstruksen, da den indeholder hardcore konkurrencebegrænsende bestemmelser.

9 9 af :33 Konkurrencelovens Det skal herefter vurderes, hvorvidt de ovenfor nævnte bestemmelser kan gives individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, dvs. om rådet skønner, at medlemsinstruksen: 1) bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser mv. eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling 2) sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved, 3) ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og 4) ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser mv. 91. For at opnå fritagelse skal samtlige betingelser være opfyldt. Minimumspris/-levering 8, stk. 1 nr Til støtte for at medlemsinstruksen styrker effektiviteten/fremmer udviklingen har IF anført, at instruksen danner grundlaget for en effektiv konkurrence mellem adskilte og uafhængige formidlingsorganisationer. 93. IF s formål er at fremme medlemmernes fælleskommercielle interesser. Vurderingen af hvorvidt en aftale med det formål kan siges at fremme effektiviteten, afhænger af hvordan den påvirker markedet. I den forbindelse er koncentrationsgraden på markedet og markedsandelene en vigtig faktor. 94. Rådet finder generelt, at der er så store besparelser ved det fællessystem IF stiller til rådighed for medlemmerne, at selve distributionssystemet på det samfundsmæssige plan må antages at have effektivitetsfremmende virkninger. 95. Aftalens bestemmelse om minimumspriser/-levering er en hard core-overtrædelse af konkurrenceloven. Udganspunktet, hvorefter den enkelte erhvervsdrivende fastsætter sine egne priser ud fra omkostningshensyn mv. fjernes og dermed også det generelle incitament til at lave en flot buket til et lavere beløb. 96. Rådet har afvejet det generelt effektivitetsfremmende i distributionssystemet med den konkrete bestemmelse om minimumspris/-levering og samlet fundet, at 8, stk. 1 nr. 1 ikke er opfyldt for så vidt angår bestemmelsen om minimumspriser/-levering. 8, stk. 1 nr Rådet finder, at selve udbringningsordningen generelt er til fordel for forbrugerne, idet forbrugerne sikres en let adgang til at få formidlet fjernleverancerne af blomster på grund af kædens store forhandlernet og lette distributionsadgang. 98. Modsat har Rådet fundet, at angivelsen af mindstepriser er til så stor ulempe for forbrugerne, at der ikke samlet set er en forbrugerfordel. 99. Samlet set findes denne bestemmelse derfor ikke at være opfyldt.

10 10 af :33 8, stk. 1 nr IF har generelt om bestemmelserne i medlemsinstruksen anført, at bestemmelserne er sagligt begrundede og ikke går ud over bestemmelsernes målsætning Rådet har endvidere noteret sig IF s argument om, at blomsterydelser ikke lader sig definere eksakt og derfor må defineres på grundlag af de faglige standarder for forholdet mellem pris og kvalitet Rådet deler ikke denne opfattelse. Konkurrenceparameteren må være kvaliteten på blomsterydelsen og ikke størrelsen IF har angivet, at minimumsordrestørrelsen i forhold til kunden er en angivelse af et passende minimumsforhold mellem en samlet pris og den ydelse, der leveres. Rådet finder, at vurderingen af, hvad der er et passende minimumsforhold tilkommer kunden bestilleren og ikke IF IF har endvidere anført, at såfremt der ikke er faste retningslinier for, hvor lille en ordrestørrelse deltagerne i IF er berettiget til at få udbragt, vil det indebære, at hver enkelt butik sætter sit eget minimum for, hvilke ordrer, der udbringes. Det indebærer en besværliggørelse af selve processen i forbindelse med ordreafgivning, idet der ikke i dag er nogen kommunikation mellem den ordreafgivende og ordremodtagende butik Rådet skal hertil bemærke, at rådet er opmærksom på dels, at blomsterydelser er et individuelt produkt, som ikke kan defineres entydigt, idet der ikke føres et ens sortiment i de enkelte butikker, som er tilsluttet kæden, og dels at en bestiller skal kunne angive en eller anden form for standard for en formidlet fjernleverance idet bestilleren ofte ikke selv ser ydelsen Rådet finder dog, at der skal ganske særlige begrundelser til for at fritage en bestemmelse, som er en hard core konkurrencebegrænsning. At IF s formidlingssystem er baseret på, at der ikke er kommunikation mellem ordreafgiver og den modtagende forretning findes ikke at være tilstrækkeligt, idet rådet finder, at IF uden at ændre det eksisterende distributionssystem, kan praktisere en ophævelse af mindstepriserne-/leverancerne I de formentlig ret få - situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt den pris kunden ønsker levering til er for lav i forhold til hvad den udførende butik kan levere, kan den ordremodtagende tage telefonisk kontakt til den udførende Rådet finder på den baggrund ikke, at angivelsen af mindstepriser/-leverancer er proportional i forhold til formålet. Denne betingelse er derfor ikke opfyldt. 8 stk. 1 nr Rådet finder, at IF ved at angive mindstepriser for fjernleverancerne har mulighed for at udelukke en væsentlig del af konkurrencen for de blomsterydelser, som har en værdi på niveau med IFs mindstepriser. Det er rådets vurdering, at angivelsen af mindstepriser også må antages at have en afsmittende effekt på de uformidlede fjernleverancer og denne betingelse findes derfor ikke at være opfyldt Samlet set, er der derfor ingen af betingelserne i 8, stk. 1 der er opfyldt i relation til minimumspriserne/-levering. Bestemmelsen kan ikke gives en fritagelse og påbydes derfor ophævet. Gebyret

11 11 af :33 8, stk. 1 nr Som nævnt ovenfor i pkt. 92 ff. finder rådet, at der er store besparelser ved det fællessystem IF stiller til rådighed for medlemmerne, at selve distributionssystemet på det samfundsmæssige plan må antages at have effektivitetsfremmende virkninger Ved vurderingen af om denne betingelse er opfyldt, har rådet afvejet dels det effektivitetsfremmende i aftalen overfor det faktum, at fastsættelsen af gebyret er en hard core overtrædelse af konkurrenceloven Rådet har i den forbindelse lagt vægt på at angivelsen af mindstepriser ophæves og at gebyret alene er en accesorisk ydelse af en lille værdi. Rådet har derfor ud fra en samlet vurdering fundet, at fastsættelsen af gebyret ikke er til hinder for at de effektivitetsfremmende elementer i instruksen vil slå igennem og dermed veje tungest Rådet har således vurderet, at betingelsen er opfyldt. 8, stk. 1 nr Som angivet ovenfor i pkt 96ff, finder rådet, at selve udbringningsordningen generelt er til fordel for forbrugerne, idet forbrugerne sikres en let adgang til at få formidlet fjernleverancerne af blomster på grund af kædens store forhandlernet og lette distributionsadgang Det faktum at man fra kædens side fastsætter et gebyr, findes ikke samlet set at bevirke, at der ikke fortsat er forbrugerfordele forbundet med ordningen Rådet har derfor fundet, at denne betingelse er opfyldt. 8, stk. 1 nr Vurderingen af, hvorvidt gebyret, som accesorisk ydelse til blomsterydelsen, pålægger aftaleparterne unødvendige konkurrencebegræsninger for at nå aftalens mål om at styrke effektiviteten i distributionen, skal foretages ud fra, hvad alternativet vil være For det første vil det eksisterende distributionssystem ikke kunne opretholdes. Der ville i givet fald ved hver enkelt bestilling skulle tages kontakt til den udførende butik for at kunden kunne oplyses om, hvor meget en udbringning ville koste. Dette ville i høj grad hæmme de effektivitetsfordele, som er forbundet med distributionssystemet På trods af, at fastsættelsen af en sådan gebyr er en hard core overtrædelse af konkurrenceloven, har rådet fundet, at der ikke er et alternativ til et fast gebyr, hvor man samtidig kan opretholde de effektivtetsfordele, der er forbundet med distributionsssystemet Rådet har på den baggrund fundet, at bestemmelsen ikke går videre end formålet. Denne betingelse er dermed opfyldt. 8 stk. 1 nr Rådet finder, at denne betingelse er opfyldt, da gebyret, som accesorisk produkt, ikke i sig selv giver IF mulighed for at begrænse en væsentlig del af konkurrencen for de varer blomsterydelserne som aftalen vedrører. Rådet finder som nævnt, at gebyret er en forudsætning for at distributionssystemet kan fungere. Sammenfattende konklusion

12 12 af : Bestemmelserne i lovenes pkt om pligtmæssig medlemskab af Dansk Blomsterhandlerforening er en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens 6. Rådet finder ligeledes at angivelsen i medlemsinstruksen om minimumspris/-levering og fast gebyr for udbringning er en horisontal prisfastsættelse i strid med konkurrencelovens 6, stk. 2 nr Da IF har meddelt rådet, at foreningen vil ophæve bestemmelsen om pligtmæssigt medlemskab af Dansk Blomsterhandlerforening, finder rådet, at der, når denne bestemmelse er ophævet, efter de forhold rådet er bekendt med, kan meddeles IF en ikke-indgrebserklæring jf. konkurrencelovens 9 for lovene. Der kan derimod ikke meddeles IF en ikke indgrebserklæring for medlemsinstruksen, da den indeholder konkurrencebegrænsende bestemmelser Bestemmelsen om minimumspriser/-leverancer opfylder ikke betingelserne i konkurrencelovens 8 stk. 1 nr. 1-4 i, hvorfor der ikke kan gives en individuel fritagelse for denne bestemmelse Fastsættelsen af gebyret for anvendelse af terminalsystemet og udbringning findes at opfylde alle betingelserne i 8, stk Der kan derfor gives medlemsinstruksen en individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1 med undtagelse af bestemmelsen om mindstepriser/-levering, som påbydes ophævet. Interflora Danmark har den 18. oktober 2000 indbragt Konkurrencestyrelsens afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnets kendelse af 17. maj Kim Lungaard Hansen m.fl.: EU Konkurrenceretten, side 67 og dom af , forenede sager 29/93 og 30/83, CRAM og Rheinzink, saml s Kim Lundgaard Hansen m.fl.: EU Konkurrenceretten, side 68 og dom af , sag C 234/89, Delimitis, Saml. 1, side 935, præmis Dom ad , forenede sager 56/64 og 58/64, Consten og Grundig, saml. Side Rådet har tidligere grebet ind indenfor eksempelvis sygesikringsområdet, hvor det er udbredt at betinge ydelse af tilskud efter lov om offentlig sygesikring af, at den pågældende erhvervsudøver er medlem af den relevante faglige organisation, idet man fandt, at der forelå en unødvendig begrænsning af erhvervsfriheden, da den pågældende reelt ikke kunne udøve sit erhverv, såfremt der ikke blev givet tilskud via sygesikringen. 5 Også i sådanne sager har rådet grebet ind. I Matas-sagen var spørgsmålet, om det kunne stilles som betingelse, at man havde 3 års praksis fra en Matas-butik for at kunne blive deltager i Mataskæden. Rådet fandt, at bestemmelsen var i strid med 6 og at der ikke kunne gives en individuel fritagelse i henhold til 8, hvorfor bestemmelsen blev påbudt ophævet. I sagen om Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råde (PAR) var det en betingelse for at kunne deltage i PAR, at den pågældende tegnede en professionel ansvarsforsikring i Topdanmark. Rådet fandt, at bestemmelsen var i strid med 6 og at der ikke kunne gives individuel fritagelse efter 8. Bestemmelsen blev derfor påbudt ophævet 6 Konkurrenceankenævnet har behandlet spørgsmålet om en bestemmelses kvalitative begrænsning af konkurrencen i sagen om Søllerød Kommunes udlejning af Rosenhuset, hvor det blev fastslået at et aftalevilkår kun er i strid med konkurrencelovens 6, hvis det kan være af betydning for en virksom konkurrence på det relevante marked. I den konkrete sag fandtes en bestemmelse om ikke tildele alkoholbevilling til lejer, ikke at have en sådan markedspåvirkning, at der var tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af 6. 7 Jf. eksempelvis dom af , sag 26/76 (Metro I), saml. S. 1875, præmis vedrørende kommercielle forpligtelser, som indirekte førte til en begrænsning i antallet af bestående salgssteder og oprettelsen af nye.

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet

2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet 2001-08-30: BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 30. august 2001 i sag 00-224.395 BILLETnet A/S og Scandinavia On-line A/S (advokat

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S

Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Kontrakt mellem RKI Kreditinformation A/S og Advokaternes Serviceselskab A/S Journal nr. 2:8032-568/El/Service Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Den 30. juni 1998 har Advokaternes Serviceselskab A/S

Læs mere

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen

Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen 1 af 10 08-08-2012 10:50 Konkurrencebegrænsninger i kørelærerbranchen J.nr. 2:801-138/kb Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra en kørelærer på Bornholm

Læs mere

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet

2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet 2003-05-28: Fleggard Holding A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 28. maj 2003 i sag j.nr. 02-124.706 Fleggaard Holding A/S (advokat Thomas Ryhl) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling

Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling 1 af 9 21-06-2012 11:53 Adgangsvilkår til Finansrådets aftaler om betalingsformidling Journal nr.2:8032-196/ke/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Rådet skal tage stilling til Finansrådets

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber

Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber 1 af 6 06-08-2012 13:02 Sjællandske Kraftværker - aftagepligt for eldistributionsselskaber J.nr. 2:8032-131/ke Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé i/s Sjællandske Kraftværker (SK) har i medfør af konkurrencelovens

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin

Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin Leveringsnægtelse fra B&O overfor Merlin J.nr. 2:801-1/hhk Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Konkurrencerådet har modtaget en klage fra Merlin A/S over en leveringsnægtelse fra Bang & Olufsen A/S.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 *

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * KENDELSE AF S. 5. 1987 SAG 82/87 R KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT 8. maj 1987 * I sag 82/87 R, AUTEXPO SpA, Ora, Italien, ved advokat A. Pesce, Milano, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat

Læs mere