Aftale om levering af økologisk mælk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om levering af økologisk mælk"

Transkript

1 Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3: /Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om levering af økologisk mælk efter konkurrencelovens 9, subsidiært 8, stk Arla Foods er Europas største mejeriselskab med en omsætning på ca 36 mia kr i Arla Foods modtager 83\% af den økologiske mælk på det danske marked 3. Andelshaverne i MD Foods, der på Arla Foods vegne indsamler/indkøber mælk har leveringspligt. Andelshaverne kan efter vedtægterne udtræde ved senest den 31. maj at udmelde sig med virkning fra regnskabsårets udløb (1. oktober). Dette medfører, at perioden fra udmeldelse til udtræden min. kan være 4 mdr - max 16 mdr. 4. Af den særskilte aftale med de økologiske leverandører fremgår, at det forudsættes, at de er andelshavere. Opsigelse kan ske med 13 mdrs. varsel til en 1. oktober, dvs den økologiske andelshaver er bundet til at levere økologisk mælk til selskabet i minimum 13 mdr. efter sin opsigelse. Styrelsen finder, at dette opsigelsesvarsel er omfattet af konkurrencelovens 6, stk Således begrænses andre mejerier i at starte ny økologisk produktion eller udvide den eksisterende før efter mindst 13 mdr. Der kan derfor ikke gives en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens Der kan heller ikke meddeles en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, idet ingen af de fire betingelser er opfyldt. Der er derfor grundlag for at meddele påbud. 7. Påbudet skal kun gælde den frist økologerne har for at udtræde af Arla Foods. Der er ikke grund til at kræve den frist, som Arla skal give økologerne, forkortet. Der kan således udmærket gælde et længere varsel for Arla end for økologerne. Afgørelse 8. Det meddeles Arla Foods at, aftalens bestemmelser om opsigelse er omfattet af konkurrencelovens 6, stk.1. Der kan derfor ikke meddeles en erklæring efter konkurrencelovens. 9. Der er heller ikke grundlag for en fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, idet aftalen ikke opfylder betingelserne for dette Selskabet påbydes i henhold til konkurrencelovens 6, stk. 4 og 16, stk. 1, nr.1, at ophæve aftalens pkt. 6, stk. 3 f.s.v.a økologernes ret til at opsige aftalen over for Arla Foods.

2 9. Påbudet skal efterkommes senest 1. marts 2002, jf. konkurrencelovens 27, stk. 4. Sagsfremstilling 10. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt aftale om levering af mælk fra økologiske/biodynamiske landbrug med anmodning om en erklæring om ikke-indgreb subsidiært en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Den anmeldte aftale er vedtaget forud for 1. januar 1998 og modtaget forud for 1. juli Aftalen er dermed omfattet af overgangsreglerne i konkurrencelovens 27, stk Ved anmeldelsen af 26. juni 1998 gjorde MD Foods opmærksom på, at opsigelsesvarslet i aftalen med de andelshavere, der leverer økologisk mælk ikke var en skærpelse af udmeldelsesfristerne i vedtægterne. Dette har selskabet efterfølgende ikke ønsket at bekræfte fortsat gælder. Markedsbeskrivelse 12. Der er 45 mejerier i Danmark, heraf 14 andelsmejerier og 31 privatejede. Af de 45 mejerier indvejer de 12 mejerier økologisk mælk. 13. Der blev i 99/00 indvejet i alt 4,5 mia kg mælk i Danmark. Heraf indvejede Arla Foods 4,1 mia kg i Danmark, svarende til 91\%. 14. Ud af den samlede indvejet mælkemængde udgjorde den økologiske mælk tons og Arla's andel heraf var tons, svarende til 83\%. 15. Mængderne af indvejet økologisk mælk er steget betydeligt i de senere år, og mængderne er mere end fordoblet siden 97/98. I dag er der et betydeligt overskud og Arla Foods anvender således kun ca 30\% af den økologisk mælk til økologiske mejeriprodukter til hjemmemarkedet. En mindre del eksporteres, men det meste sælges som konventionelle produkter. 16. Økologisk mælk afregnes generelt til landmanden til en højere pris end konventionel. Dette skal dække de ekstra udgifter der er forbundet med økologisk produktion. Økologisk mælkeproduktion kræver således økologisk fodring og at dyrene lukkes ud på græs i perioder. Landmanden kan således ikke på kort sigt skifte fra konventionel drift til økologisk, idet der kræves en vis omstillingsperiode (2 år). 17. Hovedparten af den indvejede mælk anvendes til drikkemælk og den økologiske andel af drikkemælken i Danmark nærmer sig 30\%. Parterne 18. Arla Foods blev oprettet i april 2000 ved fusionen mellem danske MD Foods og svenske Arla e.k. 19. Arla Foods ejes af knap mælkeproducenter i Danmark og Sverige og har en samlet indvejning på 7 mia kg mælk, heraf de 4,1 i Danmark.

3 20. Samlet omsatte selskabet i 2000 for ca 36 mia kr. 21. MD Foods indgår i dag som en del af Arla Foods med det formål at købe mælken fra andelshaverne og sælge den videre til Arla Foods, samt forestå valg til medlemsorganisationerne og kontakten til andelshaverne. 22. Andelshaverne i MD Foods har i henhold til vedtægterne leveringspligt - dog er der mulighed for at levere op til 20\% af mælkeleverancen inden for hver 14 dages periode til andre end MD Foods. Andelshaverne kan udtræde ved senest den 31. maj at udmelde sig med virkning fra regnskabsårets udløb (1. oktober). Dette medfører, at perioden fra udmeldelse til udtræden kan minimeres til 4 mdr. Aftalen 23. Aftalen om levering af mælk fra økologiske landbrug er en standardaftale, der indgås individuelt med den enkelte landmand. Det forudsættes i aftalen, at den økologiske producent er andelshaver i MD Foods og aftalen knytter sig til den økologiske mælkeproducents andelshaverrelationer. 24. Udover den til enhver tid gældende afregningspris for andelshaveres leverancer af mælk betales et særtillæg til dækning af ekstra omkostninger forbundet med produktionen af økologisk mælk. 25. Den økologiske producent er pligtig til, efter MD Foods nærmere angivne bestemmelser, at opnå og bevare myndighedernes godkendelse som producent af økologisk mælk i hele aftalens løbetid. Såfremt særtillægget for økologisk produktion ikke er opnået i enten en sammenhængende periode på 3 mdr. eller i mindst 6 mdr. i et regnskabsår, anses aftalen for ophørt fra det tidspunkt, hvor én af de to anførte betingelser kan konstateres opfyldt. 26. Aftalen kan ifølge pkt. 6 af begge parter opsiges med 13 mdrs. varsel med virkning til en 1. oktober. Dette medfører, at selvom den økologiske andelshaver lovligt melder sig ud af selskabet med eksempelvis minimumsfristen for andelshaveren på 4 mdr. er vedkommende bundet til at levere økologisk mælk til selskabet i minimum 13 mdr. 27. Økologiske producenter, der ikke tidligere har haft aftale med MD Foods om levering af økologisk mælk, er, bortset fra særlige omstændigheder, berettiget til at modtage særtillæg for økologisk produktion i mindst 3 år i alt. Parternes argumentation 28. Selskabet har anført, at den vedtægtsændring, der blev gennemført i forbindelse med fusionen med Kløver Mælk og som nedsatte udmeldelsesvarslet for andelshaverne til min 4 mdr. kun vedrørte konventionel mælk og at der fortsat kan indgås frivillige aftaler vedrørende specielle leverancer, herunder øko-aftaler, når saglige hensyn taler herfor og parterne ønsker dette. 29. Selskabet har fremlagt forslag om at ændre vedtægterne således at 5, stk. 4, hvorefter en andelshaver kan melde sig ud med min. 4 mdrs varsel til en 31. maj udvides med følgende: 30. "Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at der for andelshavere, der leverer økologisk mælk til selskabet, indgås kontrakter, der indeholder et længere opsigelsesvarsel".

4 31. Det er selskabets opfattelse, at vedtægtspræciseringen vil medføre, at sagen ikke relaterer sig til en forskel i bindingsperioden i henholdsvis vedtægterne og økoaftalen, men derimod alene vedrører spørgsmålet om, i hvilket omfang et opsigelsesvarsel på 13 mdr. kan udgøre en konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens Det er desuden selskabets opfattelse, at et varsel på 13 mdr. ikke har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen på markedet og er sædvanligt i denne form for kontraktforhold. 33. Selskabet finder, at et kortere varsel ville forhindre selskabet i at eksportere, idet det ikke vil kunne indgå længerevarende aftaler med udenlandske detailhandelskæder, hvis der ikke er sikkerhed for, at de økologiske mælkeleverancer er til stede. Da omstillingsperioden for at skifte fra konventionel til økologisk produktion er 24 mdr. finder selskabet at en binding på 13 mdr. er nødvendig. 34. Endelig har selskabet anført, at de økologiske leverandører ikke ønsker opsigelsesvarslet nedsat, da de ønsker sikkerhed for afsætningen, og at der ikke er kommet klager vedr. dette spørgsmål. Vurdering 35. MD Foods og leverandørerne udfører økonomisk aktivitet i forbindelse med køb og salg af økologisk mælk. Forholdet er derfor omfattet af konkurrenceloven, jf. 2, stk Der er ikke tale om forhold omfattet af nogen EU-undtagelse eller fritagelse, jf. konkurrencelovens 4. Undtagelsen i Rådsforordning 26/62 finder ikke anvendelse, da MD Foods uanset at selskabet kun modtager mælk fra danske leverandører er en del af Arla Foods koncernen, der forarbejder mælk fra leverandører/medlemmer fra mere end én medlemsstat. Der er ikke tale om en koncernintern aftale, jf. konkurrencelovens 5. Aftalen falder således udenfor 5, stk. 4 i bekendtgørelse 1029, da bindingsperioden for de økologiske andelshavere er på op til 25 mdr. MD Foods er dominerende på markedet for indsamling/ indkøb af økologisk mælk, og anvendelse af bekendtgørelsen forudsætter i så fald, at bindingsperioden er væsentligt kortere end 2 år Arla Foods har alene en koncernomsætning på ca 36 mia kr., hvortil kommer omsætningen hos de økologiske leverandører. Bagatelreglen i kl 7, stk. 1 finder derfor ikke anvendelse. Det relevante marked 38. Økologisk råmælk adskiller sig på udbudssiden fra konventionel ved produktionsmetoden. Som nævnt ovenfor stilles der særlige lovmæssige krav til produktion af økologisk mælk, og landmanden kan ikke på kort sigt skifte fra konventionel mælkeproduktion til økologisk. 39. Mejeriet afhenter også råmælken i særlige tanke, hvor det transporteres til mejeriet og varmebehandles og anvendes til produktion af bl.a drikkemælk, syrnede produkter, smør og ost. I hele denne proces holdes den økologiske mælk adskilt fra konventionel mælk. Forbrugerne betragter ligeledes økologisk mælk som et andet produkt end konventionel mælk, og er villige til at betale en merpris på 0,95-1,40 kr for økologisk sødmælk i forhold til konventionel. Økologisk mælk markedsføres således også særskilt og under eget mærke.

5 40. Mejerierne kan ikke erstatte økologisk mælk med konventionel råmælk, men kan godt gå den modsatte vej. 41. Mejeriernes indkøb af økologisk råmælk samt transport og lagring udgør således et særskilt produktmarked. 42. Det geografiske marked begrænses i et vist omfang af tidsfaktoren, da varmebehandlingen skal ske inden for en tidsafgrænset periode. Mælkens friskhed har betydning for anvendelsen. Transportomkostningerne og antallet af nødvendige stop spiller også en vis rolle. 43. Handel med økologisk råmælk over den danske grænse er stort set ikke eksisterende. Tidsfaktoren og transportomkostningerne skulle ikke hindre køb og salg fra Sverige eller Tyskland, men ingen af disse lande har en stor produktion af økologisk råmælk. 44. Sammenfattende er der tale om et nationalt marked for indkøb af økologisk råmælk fra landmanden samt transport og disponering af råmælken. Konkurrencelovens 6, stk I henhold til konkurrencelovens 6 er det forbudt for virksomheder m.v at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. 46. Aftalen fastlægger regler om ekstra betaling begrundet med at økologiske leverandører har nogle yderligere omkostninger forbundet med den økologiske produktion. Disse bestemmelser rejser efter styrelsens vurdering ikke spørgsmål i forhold til konkurrencelovens 6, stk Derimod finder styrelsen, at bestemmelserne om opsigelsesvarsel i pkt. 6 må anses for omfattet af 6, stk. 1, idet de har til følge at begrænse økologernes mulighed for at træde ud af MD Foods og kontrahere 100\% med en anden aftager. 48. Aftalens pkt. 6, stk. 3 er sålydende. "Aftalen kan opsiges med 13 måneders varsel til en 1. oktober" 49. Producenter af økologiske mælkeprodukter begrænses i deres adgang til markedet for indkøb af mælk. Der henvises til at MD Foods har en dominerende stilling på dette marked med en markedsandel på 83\% af den indvejede mælk. Alle 611 økologiske mælkeproducenter i MD Foods har samme bestemmelser om opsigelse. Efter de oplysninger, som styrelsen er bekendt med, benytter andre producenter af økologiske produkter sig af tilsvarende bestemmelser som MD Foods m.h.t leveringspligt og opsigelsesvarsel af en vis varighed. Det vil heller ikke være muligt for konkurrerende mejerier at indgå aftale med nye økologiske mælkeproducenter. Dels er adgangen til at etablere sig som mælkeproducent ikke fri, men reguleret ved kvoter og dels tager det mindst to år at omstille fra konventionel til økologisk drift. 50. De økologiske andelshavere afskæres gennem aftalen fra at skifte til et andet økologisk mejeri i min 13 mdr. og max 25 mdr. Et opsigelsesvarsel af denne varighed, som gælder for den helt overvejende del af markedets leverandører, kan gøre det vanskeligt for nye produktionsvirksomheder, der er afhængige af økologisk mælk, at få fodfæste. De vil have svært ved at udnytte kortvarige bevægelser i markedet, der udløser svingende efterspørgsel efter

6 økologiske produkter. Varslet kan også gøre det mere bekosteligt for dem at opnå aftale med leverandører, idet disse må antages at kræve en garanti for samhandel i en vis periode. De konventionelle andelshavere kan udmelde sig med et varsel på min 4 mdr. og max 16 mdr. De andelshavere, der leverer økologisk råmælk til Arla Foods, er bundet væsentligt længere tid end de andelshavere, der leverer konventionel mælk. 51. Pkt. 6, stk. 3 i aftalen med de økologiske/biodynamiske leverandører er således omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor ikke meddeles en erklæring efter konkurrencelovens MD Foods har i sine vedtægter 6, stk. 1 bestemmelser om andelshaverens adgang til splitleverancer. Det betyder, at en andelshaver - økologisk eller konventionel - har adgang til efter nærmere regler at levere op til 20\% af sin produktion af mælk til andre end MD Foods. Denne bestemmelse gør det lettere for en landmand - på forsøgsbasis - at deltage i alternative produktioner ligesom den kan udligne marginale forsyningsbehov hos konkurrerende virksomheder, forudsat disse kan planlægge deres behov nøje. 53. Men den ændrer ikke ved det forhold, at forsyningen af økomælk er lagt i helt faste rammer, og at disse for 83\%'s vedkommende i kraft af Arla's regler kun kan ændres med et opsigelsesvarsel på mdr. Arla's forslag (pkt. 30) og henvisningen til potentielle aftaler med udenlandske detailkæder (pkt. 33) ændrer heller ikke ved vurderingen. Den anmeldte standardaftale gælder for alle selskabets økologer og er ikke et særligt tilbud til et mindre antal og henvisningen til potentielle ordrer kan ikke tillægges særlig vægt, dels fordi selskabet for øjeblikket har et meget stort overskud af økomælk og dels fordi sådanne opgaver normalt vil indeholde en opbygningsperiode. Dels skal den fornødne logistik på plads og dels skal produkterne indarbejdes på markedet. Konkurrencelovens 8, stk Ifølge 8, stk. 1, kan de konkurrencebegrænsende bestemmelser fritages fra forbudet i 6, stk. 1, hvis samtlige betingelser i konkurrencelovens 8 er opfyldt. Aftalen bidrager til at styrke effektiviteten i produktion eller distribution 55. Anmelder har anført, at aftalen bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen, idet formålet med aftalen bl.a er at søge at regulere størrelsen af den økologiske produktion med henblik på, at mælkeproduktionen tilpasses afsætningsmulighederne. En sådan tilpasning vil styrke effektiviteten i produktionen. 56. Styrelsen finder, at denne betingelse ikke er opfyldt. Bestemmelserne i pkt 6, stk. 3 om lange udmeldelsesvarsler for en dominerende indsamler/indkøber af mælk kan ikke antages at styrke effektiviteten i hverken produktion eller distribution og giver ikke mulighed for at tilpasse sig kortvarige bevægelser i markedet. Aftalen sikrer forbrugerne en rimelig del af fordelene herved. 57. Anmelder har anført, at aftalen, via den ovenfor nævnte tilpasning, sikrer forbrugerne en fordel, idet manglende tilpasning fører til at overskydende økologisk mælk, der afsættes som konventionel

7 mælk, medfører omkostninger, der skal dækkes ind på anden vis, herunder ved afsætning af den økologiske mælk. 58. Styrelsen finder ikke, at denne betingelse er opfyldt. Ved en længere bindingsperiode for andelshavere af økologisk mælk begrænses disses konkurrencemuligheder. Det er vanskeligt at se, at forbrugerne skulle drage nogen fordel af dette, specielt når der er tale om en dominerende indkøber. Aftalen pålægger ikke virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål. 59. Anmelder har anført, at de begrænsninger, der pålægges den økologiske leverandør ved opsigelse af øko-aftalen, ikke er unødvendige for at nå disse mål. Omlægning til økologisk produktion kræver tid, og selskabet må derfor kræve et længere opsigelsesvarsel af økologerne for at kunne nå at starte en ny produktion op, hvis nogen melder sig ud. Selskabet bestræber sig hele tiden på at udvide salget af økologisk mælk. bl.a i udlandet og detailhandlen kræver leveringsaftaler af en varighed, der går ud over de 13 mdr. Selskabet vil ikke kunne lave sådanne langsigtede leveringsaftaler med detailhandlen, hvis de ikke har sikkerhed for de økologiske leverancer i en forholdsvis lang periode. 60. Styrelsen vil ikke bestride, at der i visse tilfælde kan være fordele ved aftaler mellem sælgere og købere af en vis varighed. Det er imidlertid ikke godtgjort at et varsel på mdr. skulle være nødvendigt. I forhold til de konventionelle producenter kan Arla Foods klare sig med 4-16 mdr. 61. Dertil kommer, at Arla Foods for øjeblikket har et betydeligt overskud af økologisk mælk, og der er ikke oplyst noget om, at denne situation reelt er ved at ændres. Desuden vil en omhyggelig planlægning og budgetlægning i betydelig grad kunne sikre det fornødne mælkegrundlag og overflødiggøre en ekstra binding. 62. Arla Foods har således allerede i dag et system med økonomisk præmiering af økologerne. Dette vil med kort varsel kunne udbygges, hvis der er behov for mere økologisk mælk. 63. Arla Foods har henvist til, at de nuværende 611 økologiske leverandører ikke finder bindingsperioden unødvendig lang, og at de ikke ønsker den nedsat. Hertil bemærkes, at vurderingen alene omfatter Arla's binding af de økologiske andelshavere. Der er intet til hinder for, at økologerne bevarer en ret til et mindste opsigelsesvarslet som anført i de nugældende kontrakter. Man ville dermed få et asymmetrisk varsel. 64. Styrelsen finder derfor samlet, at denne betingelse ikke er opfyldt. Det er således ikke godtgjort, at der er behov for et opsigelsesvarsel, der er længere end for andre andelshavere. Aftalen giver ikke virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser 65. Anmelder har anført, at bindingsperioden ikke giver selskabet mulighed for at udelukke konkurrencen på det relevante marked. For det første kan øvrige mejerier forlange at få engrosleveret økologisk mælk fra Arla Foods. For det andet kan også økologiske andelshavere vælge at splitlevere til andre økologiske mejerier, og for det tredje har øvrige mejerier adgang til på lige vilkår med Arla Foods at sikre en omlægning af konventionelle landmænd til økologisk

8 landbrug, ligesom øvrige mejerier har adgang til at indføre tilsvarende bindingsperioder i kontrakten med leverandøren. 66. Styrelsen finder, at Arla Foods med en markedsandel på 83\% af den økologiske mælk har mulighed for gennem et langt opsigelsesvarsel at hindre andre mejerier i at starte ny produktion eller udvide den eksisterende. Køb af engrosmælk fra Arla Foods giver de øvrige mejerier et afhængighedsforhold og påfører dem omkostninger. De øvrige mejerier foretrækker derfor i en række tilfælde selv at få leveringsaftale med landmændene. Muligheden for splitleverancer vil ikke nødvendigvis kunne opfylde kravet fra et mindre mejeri til en produktionsudvidelse. Et varsel på mdr. gør det vanskeligt at få startet ny produktion. 67. Betingelsen er derfor ikke opfyldt. Konklusion på konkurrencelovens Da ingen af de 4 betingelser er opfyldt, er der ikke grundlag for en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Samlet konklusion 69. Aftalens bestemmelser i pkt. 6, stk. 3 om opsigelse er omfattet af konkurrencelovens 6, stk.1. Der kan derfor ikke meddeles en erklæring efter konkurrencelovens 9. Det er heller ikke grundlag for en fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, idet aftalen ikke opfylder betingelserne for dette 70. Der er derfor grundlag for, at meddele MD Foods påbud om at ophæve aftalens pkt. 6, stk. 3, jf. konkurrencelovens 6, stk. 4 og 16, stk. 1, nr. 1. Det skal ske med virkning fra den 1. marts Arla Foods Amba har den 21. december 2001 indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. 1 Jf. afgørelse af , hvor rådet, på baggrund af Danægs markedsandel på 50\%, fandt, at Danægs vedtægter efter en nedsættelse fra 2 år til 15 mdr. faldt ind under bekendtgørelse 1029 og dermed var omfattet af konkurrencelovens 5.

2003-01-09: Arla Foods Amba mod Konkurrencerådet

2003-01-09: Arla Foods Amba mod Konkurrencerådet 2003-01-09: Arla Foods Amba mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9. januar 2003 i sag j.nr. 01-234.556 Arla Foods Amba (advokat Erik Bertelsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører

Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører Arla Foods og de økologiske mælkeleverandører Journal nr.3:1120-0100-0544/fødevarer og Finans/jf Rådsmødet den 28. august 2002 Resumé 1. 3 mælkeproducenter, der har ønsket at skifte fra ØkoMælk til Arla

Læs mere

Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Danske Mejeriers Mælkeudvalg 1 af 9 Danske Mejeriers Mælkeudvalg Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Rådet skal tage stilling til Mejeriforeningens anmeldelse af reglerne mv. for Danske Mejeriers Mælkeudvalg. Mejeriforeningen

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2003-11-04: Arla Foods A.m.b.A. mod Konkurrencerådet (Ophævet)

2003-11-04: Arla Foods A.m.b.A. mod Konkurrencerådet (Ophævet) 2003-11-04: Arla Foods A.m.b.A. mod Konkurrencerådet (Ophævet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 4. november 2003 i sag j.nr. 02-193.763 Arla Foods A.m.b.A. (advokat Erik Bertelsen) mod

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

2. Medlemmerne er ikke pålagt købspligt, men B-og D-medlemmer må ikke deltage i andet organiseret samarbejde om indkøb af planteværn og gødning.

2. Medlemmerne er ikke pålagt købspligt, men B-og D-medlemmer må ikke deltage i andet organiseret samarbejde om indkøb af planteværn og gødning. 1 af 12 08-08-2012 15:21 DLGs vedtægter Journal nr 2:8032-453/Fødevarer og finans, jf Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Rådet skal tage stilling til DLG s anmeldelse af selskabets vedtægter. DLG s

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Markedsudvikling for økologiske mælkeprodukter

Markedsudvikling for økologiske mælkeprodukter Forside Markedsudvikling for økologiske mælkeprodukter Indlæg på Dansk Kvæg s Kongres 26. februar 2008 v. Jesper Friis, Arla Foods 1 Fakta om Arla og økologien Opstart februar 1988 på økologisk mælkeproduktion

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Mejeriforeningens afregningsmodel. Januar 2008

Mejeriforeningens afregningsmodel. Januar 2008 Mejeriforeningens afregningsmodel Januar 2008 1. Baggrund Pr. oktober 2003 er der foretaget ændringer i afregningsmodellen. Tidligere har afregningsmodellen alene haft til formål at fordele mejeriets

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Klage over Dansk Tipstjeneste

Klage over Dansk Tipstjeneste 1 af 6 07-08-2012 14:41 Klage over Dansk Tipstjeneste J.nr. 2:801-153/cbe Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé Muskelsvindfonden har ved brev af 28. juli 1998 klaget til Konkurrencestyrelsen over en

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

ELBODANs kædesamarbejde

ELBODANs kædesamarbejde 1 af 13 18-06-2012 11:23 ELBODANs kædesamarbejde Journal nr. 2:8032-284 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Advokat Vagn Thorup, Kromann & Münter Advokatfirma, har som advokat for Elbodan a.m.b.a.

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Marts 2011 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 266 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 14. marts 2007 Sagsnr.:./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer

Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer Brancheaftale vedrørende supplerende regler for produktion af økologisk mælk og kød fra bedrifter med kreaturer KAPITEL I 1. Formål Denne brancheaftale supplerer EU s regler for økologisk jordbrugsproduktion

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: 12/05206 Sagsbehandler: /SUSJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr.: Sagsbehandler: /SUSJ Klager: PBA 6880 Tarm Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Ådum Kraftvarmeværk A.M.B.A. CVR 1851 5830 Skodsbølvej 6, Ådum 6880

Læs mere

Frit valg af tv-distributør

Frit valg af tv-distributør Danske Lejere Nørre Alle 22 8000 Aarhus C 71 99 44 14 info@danskelejere.dk Frit valg af tv-distributør Notat om ændringer i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om almene boliger Indhold

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri J.nr. 2:8032-179/cf Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Foreningen for Danmarks Lak- og

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 3. august 2006 en formidlingsaftale med indklagede gældende i 6 måneder.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 3. august 2006 en formidlingsaftale med indklagede gældende i 6 måneder. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Karsten Jakobsen Vestergade 15 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt salgsarbejde

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 268 2014 AA mod Ejendomsmægler Kim Nymark [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed BB [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. marts 2014 har AA indbragt

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere