Lone Mikkelsen fuldmægtig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lone Mikkelsen fuldmægtig"

Transkript

1 X Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Frederikshavns håndtering af skimmelsvampeangreb i ejendommen Z Skagen. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse Det er statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndighed i Frederikshavn har tilsidesat sin lovbestemte tilsynspligt efter byfornyelsesloven ved at undlade at udstede forbud mod beboelse i ejendommen Z, Skagen. Endvidere er det statsforvaltningens opfattelse, at tilsynspligten efter almenboligloven ikke er opfyldt fuldt ud, idet den kommunale myndighed har undladt at udstede påbud om afhjælpning på trods af, at Boligselskabet B ikke har fulgt den kommunale myndigheds henstillinger om afhjælpning af skimmelsvampeangreb. Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for udtalelsen. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /332 SAGSBEHANDLER: LMINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR n Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag Med venlig hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt kontorchef Lone Mikkelsen fuldmægtig

2 Sagsfremstilling X har ved brev af 22. september 2009 på vegne Y anmodet statsforvaltningen som tilsynsmyndighed om at tage stilling til lovligheden af det tilsyn, som den kommunale myndighed i Frederikshavn har udøvet over for den almene boligorganisation B i forbindelse med, at der er konstateret skimmelsvamp i ejendommen beliggende Z, Skagen. Den kommunale myndighed i Frederikshavn har oplyst, at den konkrete sag har været rejst i Folketingets Boligudvalg og myndigheden har i den forbindelse udarbejdet en redegørelse for sagens forløb og myndighedens håndtering heraf. Af den kommunale myndigheds redegørelse fremgår det blandt andet, at der i henhold til en rapport udarbejdet af Teknologisk Institut er konstateret skimmelsvamp i 3 lejligheder i en af boligorganisationens afdelinger. Der har endvidere tidligere været problemer med skimmelsvamp i en bolig i en anden ejendom i Skagen, tilhørende samme boligorganisation. Den kommunale myndighed i Frederikshavn har endvidere udarbejdet et notat om sagsforløbet omkring ejendommen Z, Skagen. Af dette notat fremgår det blandt, at den kommunale myndighed i februar/marts 2007 har modtaget 3 henvendelser fra beboere på Z omkring fugt og skimmelproblemer. Den 2. marts 2007 har den kommunale myndighed anmodet boligforeningen om snarest muligt at få foretaget en undersøgelse af, om der er tale om farlige skimmelsvampe og indsendelse af en handlingsplan for afhjælpning af fugt- og svampeproblemerne. Den 31. juli 2007 har den kommunale myndighed foretaget tilsyn på ejendommen Z med deltagelse af blandt andet en specialist fra NIRAS A/S og embedslægen. Der blev ved dette tilsyn udtaget prøver, der efterfølgende blev analyseret på Teknologisk Institut. Den 17. september 2007 har NIRAS fremlagt en rapport, udarbejdet på baggrund af analyserne og det foretagne tilsyn. Det fremgår heraf, at der er tale om et betydeligt fugtproblem i gavlen. Fugtproblemet er forsøgt afværget med et stort antal åbne studsfuger, imprægnering af muren m.v., men disse forholdsregler har tilsyneladende ikke været tilstrækkelige. Disse fugtproblemer har medført vækst af skimmelsvampe i de forsatsvægge, der er opført på indersiden af gavlen. Det vurderes, at disse skimmelsvampeangreb kan forklare de indeklimagener, som nuvæ- SIDE 2

3 rende og tidligere beboere har oplevet. Det anbefales, at indvendige forsatsvægge bør tages ned, da disse er inficeret med skimmelsvamp, som følge af ophobet fugt. Eventuelt tapet på oprindelige ydermure nedtages og murene afrenses. Den 10. oktober 2007 har Embedslægeinstitutionen meddelt, at Embedslægeinstitutionen er enig i, at problemerne helt overvejende sandsynligt skyldes fugtskader efter vandindtrængning i den sydvendte mur. Embedslægeinstitutionen er derfor af den opfattelse, at der er en stærk årsags/virkningssammenhæng mellem fugtskaden og de af fugten opståede skimmelsvampeforekomster i lejligheden 2. tv.. Embedslægen er desuden af den opfattelse, at denne lejlighed udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko for beboeren, således at det anbefales, at beboeren ikke genindflytter i lejligheden, selv efter varig udbedring af fugtskaden og rengøring af lejligheden for skimmelsvamp. Lejlighederne på 2. tv, 1. tv og st. tv har været udsat for fugtskader i større omfang, hvorfor lejlighederne først anbefales taget i brug efter varig udbedring af fugtskaderne og hindring af fremtidig fugtindtrængning. Den 11. oktober 2007 har den kommunale myndighed rettet henvendelse til boligorganisationen, idet det er myndighedens vurdering, at der på baggrund af rapporten fra NIRAS A/S og Embedslægens notat skal udstedes et påbud til boligforeningen om afhjælpning af fugt- og svampeproblemerne, herunder at der snarest muligt skal tilbydes de pågældende beboere en anden passende bolig. Den 24. oktober 2007 har boligforeningen over for den kommunale myndighed erklæret sig indforstået med, at de pågældende beboere kan få anvist en anden passende bolig. Boligforeningen er i øvrigt ikke enig i den af NIRAS og Embedslægeinstitutionen foretagne konklusion. Boligforeningen er af den opfattelse, at såfremt man mener, at der er sundhedsfarlige skimmelsvampe i nævnte byggeri, må dette bevises ved en retssag, hvor der skal foretages et uvildigt syn og skøn. Den 16. november 2007 har den kommunale myndighed varslet påbud om afrensning, renovering og forebyggelse af skimmelsvamp. Den 7. december 2007 har den kommunale myndighed meddelt boligforeningen, at man fortsat er sindet at udstede det varslede påbud. Den 18. november 2007 har den kommunale myndighed afholdt møde med blandt andet den daglige leder af boligforeningen og boliginspektøren. På mødet er det bl.a. blevet aftalt, at genhusning af de berørte beboere sker efter SIDE 3

4 Boligselskabernes Landsforenings retningslinier. Efter flytningen af beboerne skal boligforeningen iværksætte undersøgelser vedrørende fugt og skimmelsvamp. Den kommunale myndighed har udsat påbuddet indtil videre. Den 30. januar 2008 afholder den kommunale myndighed møde med beboeren 2. tv., der på dette tidspunkt endnu ikke er flyttet til anden bolig. Den kommunale myndighed har indhentet handlingsplan hos boligforeningen for fjernelse af skimmelsvampen og årsagen hertil. Den 5. februar 2008 har den kommunale myndighed afholdt møde med boligforeningens advokat. Det blev bl.a. aftalt, at Teknologisk Institut skal foretage en uvildig undersøgelse. Den 9. juni 2008 har Teknologisk Institut meddelt, at undersøgelserne i marken er afsluttet, dog med undtagelse af de 3 øvrige blokke, idet boligforeningen ikke har ønsket at bekoste en sådan undersøgelse. Den 19. juni 2008 har den kommunale myndighed meddelt, at den manglende del af undersøgelsen skal gennemføres hurtigst muligt. I modsat fald vil den kommunale myndighed varsle et påbud om gennemførelse af skønsforretningen. 9. juli 2008 har Teknologisk Institut fremsendt en foreløbig rapport. Den 19. september 2008 har Teknologisk Institut fremsendt den endelige rapport, hvor det blandt andet fremgår, at der er værelser og gulve, hvor der er konstateret skimmelsvamp. Den 26. november 2008 har den kommunale myndighed anmodet boligforeningen om at indsende en handlings- og tidsplan for bortskaffelse af skimmelsvamp og årsagen hertil samt oplysning om, hvornår arbejdet med udbedring igangsættes, hvem der fører tilsyn hermed og hvem der efterfølgende foretager kontrol hermed. Den 10. marts 2009 har den kommunale myndighed opfordret boligforeningen til at få forholdene omkring afrensning af indbo i lejligheden 2. tv, bragt i orden. Den 18. juli 2009 har Retten i Hjørring afsagt dom i den sag, beboeren 2. tv har anlagt mod Boligforeningen B. Af domsudskriften fremgår blandt andet: Som det fremgår af rapporten fra Niras og embedslægens notat, er der skimmelsvampeforekomster i sagsø- SIDE 4

5 gerens lejlighed og lejligheden udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko for sagsøgeren. Det lægges til grund, at skimmelsvampeforekomsten har været i lejligheden siden december Den 19. august 2009 har Økonomiudvalget behandlet sagen. Udvalget besluttede, at der skulle udstedes påbud om, at de lejemål, i hvilke der i henhold til rapporten fra Teknologisk Institut var konstateret skimmelsvamp, ikke måtte genudlejes. Endvidere blev det besluttet, at der skulle iværksættes de nødvendige procedurer i forbindelse med eventuel indsættelse af ny forretningsfører. Af notatet fra Økonomiudvalgets møde fremgår det blandt andet: Det er forvaltningens opfattelse, at det ikke har været muligt som administrativ tilsynsmyndighed i forhold til den almene boligorganisation at formå boligorganisationen til at agere i form af nødvendige tiltag, herunder har de blandt andet ikke imødekommet kravet om at fremkomme med en konkret handlingsplan, baseret på rapporten fra Teknologisk Institut og de har fortsat udlejning af boligerne, uanset at der har været konstateret skimmelsvampeangreb heri. Det har været forsøgt dialog, blandt andet med møde med boligorganisationen, men dialogen har ikke ført til konkrete resultater. Som tilsynsmyndighed har kommunen efter lov om almene boliger 165 følgende muligheder: der kan meddeles de påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor der kan udpeges en forretningsfører til midlertidigt at overtage boligorganisationens administration der kan i særlige tilfælde udpeges en forretningsfører, der midlertidigt varetager de funktioner i boligorganisationen eller i en af boligorganisationens afdelinger, som i henhold til boligorganisationens vedtægter er tillagt boligorganisationens og afdelingens ledelse Ud over påbud om at iværksætte eventuelle nødvendige arbejder eller foretage konkrete handlinger, kan kommunen som tilsynsmyndighed altså i yderste konsekvens beslutte, at der midlertidigt udpeges en anden forretningsfører i en almen boligorganisation, SIDE 5

6 enten generelt eller til varetagelse af særlige funktioner. Den 21. september 2009 blev der afholdt et møde med deltagelse af Boligselskabernes Landsforening, Landsbyggefonden og den kommunale myndighed i Frederikshavn, hvor det blev aftalt, at Boligselskabernes Landsforening ville være behjælpelig med så vidt muligt at sikre, at der fremover ikke sker udlejning af de boliger, hvor der er konstateret skimmelsvamp. Ved brev af 8. marts 2010 har X på vegne Y fremsendt supplerende bemærkninger. Der er i brevet blandt andet anført: Det var dengang og er stadig vores opfattelse, at kommune har indsnævret sin opfattelse af tilsynsforpligtelsen til at være et forhold omkring tilsyn med almene boligselskabers drift frem for at se det som kommunens forpligtelser m.h.t. sundhedsfarlige boliger, jf. bl.a. byggelov og byfornyelseslov. Kommunen har i den forbindelse bl.a. ikke benyttet sig af, at kommunen har en boligkommission, der er byrådet var nedsat med det formål at varetage sådanne interesser i de tilfælde, at spørgsmål om boligers sundhed ikke kunne løses administrativt. Det vi ser i kommunens svar til Indenrigs- og Socialministeriet i brev af 29. september 2009 er, at man alene henviser til sagen som værende en sag omhandlende tilsyn med almen boligvirksomhed efter almenboligloven. Derved henvises bl.a. til en helhedsplan, som man påbegyndte udarbejdelsen af omkring månedsskiftet august/september 2009 og spørgsmål om boligselskabets forretningsførelse mv. Kommunen skriver endda tydeligt i skrivelsen : Det har tillige været overvejet, om byggelovens regler skulle/kunne anvendes, men det har været forvaltningens vurdering, at det ikke var det rette lovgrundlag i den aktuelle sag Vi skal hertil klart bede statsforvaltningen fastslå: 1. At byggeloven kunne være anvendt, herunder at almene selskaber skal vurderes ud fra reglerne i bygge- og byfornyelseslov m.h.t. boligers sikkerhed og sundhedsforhold på lige vilkår med private udlejningsselskaber og personer. og SIDE 6

7 2. At reglerne i byfornyelseslove burde være anvendt, da de boligmæssige sundhedsforhold for den enkelte lejer ikke skal afvente og bero på udarbejdelsen af helhedsplaner, større renoveringer og andre driftsmæssige dispositioner, som boligselskaber af egen drift eller i samspil med kommunen som tilsynsmyndighed med almen boligvirksomhed gennemfører. Y anfører udover den vedlagte replik hertil: Når man læser i det materiale, som [Frederikshavn Kommune] har fremsendt til statsforvaltningen samt indenrigs- og socialministeriet (kommunens notater omkring sagen) på siderne 7 og 8 i afsnittene 26. november 2008 samt 18. december 2008 (start på side 7), så skriver {Frederikshavn Kommune], at boligforeningen har anerkendt at anvende Boligselskabernes Landsforenings forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp. Begge notater er fra før jeg var i boligretten juni Det er lige præcist det, jeg ønsker skal ske, hvis boligforeningen og BL havde rettet sig efter deres egne aftaler med kommunen, var der slev ikke blevet nogen retssag og jeg var for længst flyttet i anden bolig... Sluttelig kan bemærkes, at lejeren i sagen Y endnu ikke dags dato er blevet sikret genhusning noget kommunen har overladt til det almene selskab af sikre, uden at det endnu er sket. Som bilag er vedlagt mail af 7. december 2009 fra Nanna Westerby, Folketingets Boligudvalg, hvor af det fremgår: Så har jeg læst dine mails og dokumenter igennem og Sophie og jeg har talt sammen. Det bedste og mest effektive ville være, hvis vi kunne få ministeren til at forholde sig til sagen hun skal jo sikre, at kommunen overholder loven. Det er jo i hvert fald ikke rigtigt, hvis kommunen siger, at byfornyelsesloven ikke gælder i skimmelsvampesager. Det er jo netop byfornyelsesloven, SIDE 7

8 som kommunen HAR PLIGT til at bruge, når der er tale om sundhedsfarlig skimmelsvamp. Den kommunale myndighed i Frederikshavn har ved mail af 28. juni 2010 oplyst, at Frederikshavn Byråd på forrige byrådsmøde har besluttet at kondemnere den i sagen omhandlede bolig. Ved mail af 26. juni 2010 har Y oplyst, at den kommunale myndighed først for ca. 14 dage siden begyndte at lede efter en ny bolig til ham, med det resultat at der ikke er nogle ledige, som han kan betale. Han er derfor bolig- og adresseløs fra 30. juni 2010 og hans indbo flyttes til Aalborg. Indboet ikke renset/repareret og vil kun blive det, såfremt han selv betaler for det. Ved mail af 4. juli 2010 har Y endvidere oplyst, at han har skullet betale husleje, varme, el, antennebidrag, licens og telefon/internet i perioden september/oktober 2009 til 30. juni 2010 uden at kunne bo og anvende det. Y ønsker derfor oplyst, om den kommunale myndighed er erstatningsansvarlige herfor. Nærmere redegørelse for udtalelsen Statsforvaltningen skal indledningsvist oplyse, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen er ikke noget klageorgan, og statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkelig grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. lov om kommunernes styrelse 48 a. Du har i din henvendelse bedt statsforvaltningen fastslå, at den kommunale myndighed i Frederikshavn burde have anvendt byggelovgivningens regler. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse efter byggelovgivningens regler fremgår af byggelovens 16 C, stk. 1, der har følgende ordlyd: 16 C. Kommunalbestyrelsen påser i sagsbehandlingen, at denne lov og de regler, der er fastsat i medfør heraf, overholdes, jf. dog 16, stk. 3. Hvis det i en ansøgning om byggetilladelse er anført, at bygningen er omfattet af 16, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen påse, om dette er tilfældet. Finder kommunalbestyrelsen, SIDE 8

9 at dette ikke er tilfældet, skal kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren herom. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages i henhold til 23. Kommunalbestyrelsens tilsynspligt efter byggelovgivningens regler indtræder dermed, når myndigheden bliver opmærksom på, at en bygning er ulovlig efter byggeloven. Byggelovens 14 har følgende ordlyd: 14. Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I bebyggede områder gælder de også for ubebyggede grunde. Såfremt en ejendom lider af væsentlige mangler, der medfører, at ejendommen angribes af skimmelsvampe, vil ejendommen således være ulovlig efter byggelovens 14, stk. 1. De reaktionsmuligheder, der står til rådighed for kommunalbestyrelsen følger af 16 C, stk. 2, der har følgende ordlyd: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud efter loven eller regler fastsat i medfør heraf efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser eller dispensationer, som er meddelt af kommunalbestyrelsen, overholdes. Da byggeloven gælder for al bebyggelse, jf. byggelovens 2, vil kommunalbestyrelsen utvivlsomt have mulighed for at udstede påbud i medfør af byggelovgivningens regler ved ejendomme, der er en del af et alment boligselskab. Herudover er der fastsat en tilsynspligt med almene boligselskaber i lovbekendtgørelse nr af om almene boliger (almenboligloven) 164, stk. 1, der har følgende ordlyd: 164. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer. Af bekendtgørelse nr af om drift af almene boliger m.v. fremgår af 117: SIDE 9

10 117. Kommunalbestyrelsen påser, at ejendommenes samt servicearealernes vedligeholdelsestilstand er forsvarlig. Kommunalbestyrelsen kan om fornødent påbyde udførelse af nødvendige vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder og de arbejder, der er nævnt i 41 i lov om almene boliger m.v. Det følger dermed, at kommunalbestyrelsen har en tilsynspligt over for ejendommenes vedligeholdelsestilstand. Et skimmelsvampeangreb i en almen boligejendom er derfor omfattet af kommunalbestyrelsens tilsynspligt. Af almenboliglovens 165 fremgår: 165. Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan udpege en forretningsfører til midlertidigt at overtage boligorganisationens administration. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege en forretningsfører, der midlertidigt varetager de funktioner i boligorganisationen eller i en af boligorganisationens afdelinger, som i henhold til boligorganisationens vedtægter er tillagt boligorganisationens og afdelingens ledelse. Efter almenboligloven har kommunalbestyrelsen en tilsynspligt med de almene boligselskaber, således at kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere, såfremt det almene boligselskab ikke udøver en forsvarlig drift. Kommunalbestyrelsens reaktionsmuligheder over for uforsvarlig drift er udstedelse af påbud til boligselskabet. Herudover har kommunalbestyrelsen mulighed for at der midlertidigt udpeges en anden forretningsfører, der kan overtage boligselskabets administration eller særlige funktioner i boligselskabet. I de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen får en henvendelse om, at der er mistanke om, at en bolig er angrebet af skimmelsvamp, må kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse føre til, at der er en pligt til at reagere på henvendelsen. I almenboligloven er der ikke fastsat regler for, hvordan kommunalbestyrelsen skal reagere. Den mest almindelige reaktion må dog antages at være, at kommunalbestyrelsen indleder en undersøgelse til afklaring af, om der kan konstateres skimmelsvampeangreb. SIDE 10

11 Hvis undersøgelsen bekræfter, at der i en eller flere boliger i et alment boligselskab er konstateret skimmelsvamp kan kommunalbestyrelsen således, med hjemmel i almenboliglovens 165, udstede de nødvendige påbud til at få foretaget nærmere undersøgelser af svampeangrebets omfang, farlighed og muligheden for afhjælpning. Da der således er hjemmel til udstedelse af påbud i både byggeloven og almenboligloven, vil det forhold, at der fastslået en særlig tilsynspligt med almenboligselskaber i almenboligloven føre til, at almenboligloven som udgangspunkt har forrang for byggeloven (lex specialis princippet). Da Boligselskabet B er et alment boligselskab, er statsforvaltningen enig med den kommunale myndighed i Frederikshavn i, at påbud om afhjælpning af skimmelsvampeangreb kan udstedes i medfør af almenboliglovens 165. Som det fremgår af foranstående har kommunalbestyrelsen mulighed for i medfør almenboliglovens 165 at reagere i form af henstillinger og påbud. Den lovbestemte hjemmel kan imidlertid blive begrænset af ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset at der er lovmæssig hjemmel til at udstede et påbud om afhjælpning, har kommunalbestyrelsen en ulovbestemt pligt til først at afveje indgrebet ud fra et proportionalitetsprincip. Det betyder, at hvis myndigheden har et valg mellem flere typer af indgreb til opnåelse af et ønskeligt resultat, følger det af princippet, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at vælge det mindst indgribende, som er tilstrækkeligt til opnåelse af formålet. Se hertil Forvaltningsret Almindelige Emner, 4. udg., Jens Garde m.fl. side 262. Det forhold, at den kommunale myndighed i Frederikshavn har indledt et samarbejde med Boligselskabet B med henblik på et samarbejde om afhjælpning af problemerne er derfor som udgangspunkt i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Statsforvaltningen skal dog i den forbindelse bemærke, at proportionalitetsprincippet også indeholder et krav om, at det mindst indgribende middel skal være tilstrækkeligt til at opfylde formålet. Såfremt formålet ikke opnås med det mindre indgreb, vil kommunalbestyrelsen være forpligtet til at anvende et mere indgribende middel. Hvor hurtigt kommunalbestyrelsen skal gribe ind med et mere indgribende middel, må afhænge af sagens omstændigheder og eventuelle konsekvenser. SIDE 11

12 I det konkrete tilfælde har den kommunale myndighed haft kendskab til skimmelsvampeangrebet siden februar Der er ikke på noget tidspunkt i forløbet udstedt et endeligt påbud til Boligselskabet B, uanset at skimmelsvampeangrebet, efter det oplyste, endnu ikke er afhjulpet. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at den kommunale myndighed i Frederikshavn ikke har opfyldt sin til tilsynspligt efter almenboligloven fuldt ud, idet den kommunale myndighed ikke har anvendt et indgreb, der var tilstrækkeligt til at opfylde formålet om afhjælpning af skimmelsvampeangrebene i ejendommen Z. Ved siden af tilsynspligten i almenboligloven indeholder byfornyelsesloven (lovbkg. nr. 132 af ) en handlepligt for den kommunale myndighed i de tilfælde, hvor et skimmelsvampeangreb er af sundhedsfarlig karakter. 75, stk. 1 og stk. 2 af i byfornyelsesloven har følgende ordlyd: 75 a. Skønnes en bygnings benyttelse forbundet med sundhedsfare eller brandfare, jf. 75, stk. 1-5, og vil det ud fra en samlet økonomisk og bebyggelses-, brandog sundhedsmæssig vurdering være rimeligt, at der gennemføres foranstaltninger, som afhjælper faren, kan kommunalbestyrelsen, samtidig med eller efter at der er nedlagt forbud efter 76, stk. 1, meddele ejeren påbud herom. Er der tale om bygninger, der ikke benyttes til beboelse eller ophold for mennesker, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud uden at have nedlagt forbud efter 76, stk. 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter samtidig en frist for foranstaltningernes gennemførelse. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for ejendomme, for hvilke kommunalbestyrelsen kan meddele påbud efter 165, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. og 89, stk. 2, i lov om friplejeboliger. Det følger således heraf, at påbud efter byfornyelseslovens 75 a ikke kan anvendes, såfremt der er tale om almenboliger. Her skal påbuddet udstedes i medfør af almenboliglovens 165, stk. 1. Henvisningen til almenboligloven er ikke medtaget i byfornyelseslovens 76, der i stk. 1 har følgende ordlyd: 76. Skønnes en bygnings benyttelse forbundet med sundhedsfare eller brandfare, jf. 75, stk. 1-5, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at bygningen eller en del af denne benyttes til beboelse eller op- SIDE 12

13 hold for mennesker (kondemnering). Forbud kan omfatte beboede og ubeboede bygninger. Kommunalbestyrelsen fastsætter samtidig en frist for fraflytning og rydning af de pågældende boliger eller opholdsrum. Socialministeriet har ved brev af 15. juni 2010 udtalt sig til sagen. Ministeriet har blandt andet anført: Konstateres der sundhedsfare, har kommunalbestyrelsen efter byfornyelsesloven pligt til at nedlægge forbud mod beboelse eller ophold. Kommunalbestyrelsen kan således ikke vælge at udstede påbud om afhjælpning efter almenboliglov uden samtidig at meddele forbud efter byfornyelsesloven. Det må herefter fastslås, at kommunalbestyrelsen har en handlepligt i tilfælde af skimmelsvampeangreb af sundhedsskadeligt omfang. I modsætning til tilsynspligten efter almenboligloven, kan kommunalbestyrelsen ikke vælge et mindre indgreb først, uanset om et mindre indgreb ville være tilstrækkeligt. Kommunalbestyrelsen har således en pligt til at nedlægge et forbud mod beboelse i den berørte del af ejendommen. Uanset at det i hvert fald af Embedslægeinstitutionens rapport fremgår, at der i en del af boligerne er konstateret skimmelsvampeangreb i et omfang, der udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko for beboerne, ses den kommunale myndighed i Frederikshavn ikke at have taget stilling til udstedelse af beboelsesforbud i medfør af byfornyelseslovens 76. Under henvisning til, at der som nævnt er en pligt for den kommunale myndighed til at nedlægge forbud mod beboelse eller ophold, hvis der konstateres sundhedsfare i de berørte boliger, finder statsforvaltningen, at den kommunale myndighed i Frederikshavn har tilsidesat sin tilsynspligt efter byfornyelsesloven ved at undlade at meddele forbud mod beboelse i medfør af byfornyelseslovens 76. Da Frederikshavn Byråd nu har truffet beslutning om at kondemnere ejendommen, finder statsforvaltningen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Byfornyelseslovens 61 og 62 har følgende ordlyd: 61. Når en bolig skal fraflyttes som følge af en beslutning i medfør af denne lov, skal kommunalbestyrelsen anvise husstanden en anden bolig. Denne ret tilkommer lejere af beboelseslejligheder og lejere af enkeltværelser, der ifølge lov om leje er beskyttet mod opsigelse. For andelshavere og beboere, der selv ejer de- SIDE 13

14 res bolig, gælder retten kun, hvis boligen skal fraflyttes som følge af en beslutning efter kapitel 6 eller kapitel 9 i denne lov. Retten til at få anvist en erstatningsbolig indtræder, når der træffes beslutning som nævnt i 1. og 3. pkt., dog tidligst 6 måneder før det tidspunkt, hvor boligen skal være fraflyttet. Det følger således, at kommunalbestyrelsen har pligt til at foretage genhusning af beboere, der skal fraflytte boligen som følge af en beslutning truffet i medfør af byfornyelsesloven. Da det af det oplyste fremgår, at der er iværksat foranstaltninger med henblik på at foretage genhusning, foretager statsforvaltningen ikke en nærmere undersøgelse heraf, jf. kommunestyrelseslovens 48 a. Statsforvaltningen skal afslutningsvis oplyse at spørgsmålet om et eventuelt erstatningskrav i henhold i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler hører under domstolene. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i anledning af henvendelsen. SIDE 14

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25.

Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt. Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Socialministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 25. september 2007 Udkast til Vejledning om kommunernes mulighed for at

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter.

Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. A 01-09- 2008 Vedr.: Deres henvendelse vedr. Løsning Plejecenter. De har ved brev af 3. december 2006 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt

1. Indledning. Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 31 Offentligt Udkast 1110.07 til Vejledning til ejere af private udlejningsejendomme vedrørende fugt og skimmelsvamp Forord 1 1. Indledning 1 2. Lovgrundlag

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort.

Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort. Hørsholm Kommune Spørgsmål om opfyldelse af forpligtelsen efter byggelovens 16A, stk. 2 og 3, til at søge ulovlige forhold lovliggjort. Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden finder, at der trods det meget

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via:

Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att.: Kasserer, Freddy Andersen Andelsboligforeningen Ankermedet Lønningen 27, 9990 Skagen Sendt via: sebas@skagennet.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

S 5660 - Offentligt. Som anført i min foreløbige besvarelse af 22. juni 2006 har jeg anmodet Odense Kommune om en redegørelse.

S 5660 - Offentligt. Som anført i min foreløbige besvarelse af 22. juni 2006 har jeg anmodet Odense Kommune om en redegørelse. S 5660 - Offentligt Folketingets Lovsekretariat Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 22. august 2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk NH/ J.nr. 80-525 Under henvisning til

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Oversigt over sagsgangen i en skimmelsvampesag...5 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke.

Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. A 26-06- 2008 Deres henvendelse om Hedensted Kommunes tilsyn med to gylletanke. TILSYNET De rettede ved mail af 4. juni 2007 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Hedensted Kommunes tilsyn

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe

Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe j.nr. 6-3-3/1/HLH Orientering fra : Embedslægernes rådgivning til kommunerne om fugt og skimmelsvampe. Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 11 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse:

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune 9. maj 2008 Z Kommune har forespurgt Statsforvaltningen Nordjylland om, hvorvidt videregivelse af information om en foretagen underretning efter bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007,

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse X 08-04- 2010 Ved brev af 8. marts 2009 har X rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet X mener, at Y Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med behandling af sag om vindmølleområder.

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej Viborg. Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 08-12- 2010 TILSYNET Viborg Kommunes sagsnr. 2010/44678 Statsforvaltningen Midtjylland, fører i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven

Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Furesø Kommune tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Furesø Kommune ikke har tilsidesat sin tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven i forhold til

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land.

Spildevandsrensning i det åbne land. X 19. oktober 2010 Spildevandsrensning i det åbne land. X har ved brev af 9. juni 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende den kommunale myndighed i Jammerbugts behandling af sag om spildevandsrensning.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune.

Statsforvaltningen anmodede Holstebro Kommune om en redegørelse og modtog denne ved brev af 18. marts 2010 fra Holstebro Kommune. 08-1 2-2010 TILSYNET Den 1. juli 2009 rettede du på vegne af foreningen Strandingsmuseets Venner henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge kapitel VI i styrelsesloven 1 fører det statslige

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere