Lone Mikkelsen fuldmægtig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lone Mikkelsen fuldmægtig"

Transkript

1 X Henvendelse vedrørende håndtering af skimmelsvampeangreb X har ved brev af 14. juli 2009 på vegne Y rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Frederikshavns håndtering af skimmelsvampeangreb i ejendommen Z Skagen. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse Det er statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndighed i Frederikshavn har tilsidesat sin lovbestemte tilsynspligt efter byfornyelsesloven ved at undlade at udstede forbud mod beboelse i ejendommen Z, Skagen. Endvidere er det statsforvaltningens opfattelse, at tilsynspligten efter almenboligloven ikke er opfyldt fuldt ud, idet den kommunale myndighed har undladt at udstede påbud om afhjælpning på trods af, at Boligselskabet B ikke har fulgt den kommunale myndigheds henstillinger om afhjælpning af skimmelsvampeangreb. Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for udtalelsen. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG JOURNAL NR.: /332 SAGSBEHANDLER: LMINO DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR n Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag Med venlig hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt kontorchef Lone Mikkelsen fuldmægtig

2 Sagsfremstilling X har ved brev af 22. september 2009 på vegne Y anmodet statsforvaltningen som tilsynsmyndighed om at tage stilling til lovligheden af det tilsyn, som den kommunale myndighed i Frederikshavn har udøvet over for den almene boligorganisation B i forbindelse med, at der er konstateret skimmelsvamp i ejendommen beliggende Z, Skagen. Den kommunale myndighed i Frederikshavn har oplyst, at den konkrete sag har været rejst i Folketingets Boligudvalg og myndigheden har i den forbindelse udarbejdet en redegørelse for sagens forløb og myndighedens håndtering heraf. Af den kommunale myndigheds redegørelse fremgår det blandt andet, at der i henhold til en rapport udarbejdet af Teknologisk Institut er konstateret skimmelsvamp i 3 lejligheder i en af boligorganisationens afdelinger. Der har endvidere tidligere været problemer med skimmelsvamp i en bolig i en anden ejendom i Skagen, tilhørende samme boligorganisation. Den kommunale myndighed i Frederikshavn har endvidere udarbejdet et notat om sagsforløbet omkring ejendommen Z, Skagen. Af dette notat fremgår det blandt, at den kommunale myndighed i februar/marts 2007 har modtaget 3 henvendelser fra beboere på Z omkring fugt og skimmelproblemer. Den 2. marts 2007 har den kommunale myndighed anmodet boligforeningen om snarest muligt at få foretaget en undersøgelse af, om der er tale om farlige skimmelsvampe og indsendelse af en handlingsplan for afhjælpning af fugt- og svampeproblemerne. Den 31. juli 2007 har den kommunale myndighed foretaget tilsyn på ejendommen Z med deltagelse af blandt andet en specialist fra NIRAS A/S og embedslægen. Der blev ved dette tilsyn udtaget prøver, der efterfølgende blev analyseret på Teknologisk Institut. Den 17. september 2007 har NIRAS fremlagt en rapport, udarbejdet på baggrund af analyserne og det foretagne tilsyn. Det fremgår heraf, at der er tale om et betydeligt fugtproblem i gavlen. Fugtproblemet er forsøgt afværget med et stort antal åbne studsfuger, imprægnering af muren m.v., men disse forholdsregler har tilsyneladende ikke været tilstrækkelige. Disse fugtproblemer har medført vækst af skimmelsvampe i de forsatsvægge, der er opført på indersiden af gavlen. Det vurderes, at disse skimmelsvampeangreb kan forklare de indeklimagener, som nuvæ- SIDE 2

3 rende og tidligere beboere har oplevet. Det anbefales, at indvendige forsatsvægge bør tages ned, da disse er inficeret med skimmelsvamp, som følge af ophobet fugt. Eventuelt tapet på oprindelige ydermure nedtages og murene afrenses. Den 10. oktober 2007 har Embedslægeinstitutionen meddelt, at Embedslægeinstitutionen er enig i, at problemerne helt overvejende sandsynligt skyldes fugtskader efter vandindtrængning i den sydvendte mur. Embedslægeinstitutionen er derfor af den opfattelse, at der er en stærk årsags/virkningssammenhæng mellem fugtskaden og de af fugten opståede skimmelsvampeforekomster i lejligheden 2. tv.. Embedslægen er desuden af den opfattelse, at denne lejlighed udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko for beboeren, således at det anbefales, at beboeren ikke genindflytter i lejligheden, selv efter varig udbedring af fugtskaden og rengøring af lejligheden for skimmelsvamp. Lejlighederne på 2. tv, 1. tv og st. tv har været udsat for fugtskader i større omfang, hvorfor lejlighederne først anbefales taget i brug efter varig udbedring af fugtskaderne og hindring af fremtidig fugtindtrængning. Den 11. oktober 2007 har den kommunale myndighed rettet henvendelse til boligorganisationen, idet det er myndighedens vurdering, at der på baggrund af rapporten fra NIRAS A/S og Embedslægens notat skal udstedes et påbud til boligforeningen om afhjælpning af fugt- og svampeproblemerne, herunder at der snarest muligt skal tilbydes de pågældende beboere en anden passende bolig. Den 24. oktober 2007 har boligforeningen over for den kommunale myndighed erklæret sig indforstået med, at de pågældende beboere kan få anvist en anden passende bolig. Boligforeningen er i øvrigt ikke enig i den af NIRAS og Embedslægeinstitutionen foretagne konklusion. Boligforeningen er af den opfattelse, at såfremt man mener, at der er sundhedsfarlige skimmelsvampe i nævnte byggeri, må dette bevises ved en retssag, hvor der skal foretages et uvildigt syn og skøn. Den 16. november 2007 har den kommunale myndighed varslet påbud om afrensning, renovering og forebyggelse af skimmelsvamp. Den 7. december 2007 har den kommunale myndighed meddelt boligforeningen, at man fortsat er sindet at udstede det varslede påbud. Den 18. november 2007 har den kommunale myndighed afholdt møde med blandt andet den daglige leder af boligforeningen og boliginspektøren. På mødet er det bl.a. blevet aftalt, at genhusning af de berørte beboere sker efter SIDE 3

4 Boligselskabernes Landsforenings retningslinier. Efter flytningen af beboerne skal boligforeningen iværksætte undersøgelser vedrørende fugt og skimmelsvamp. Den kommunale myndighed har udsat påbuddet indtil videre. Den 30. januar 2008 afholder den kommunale myndighed møde med beboeren 2. tv., der på dette tidspunkt endnu ikke er flyttet til anden bolig. Den kommunale myndighed har indhentet handlingsplan hos boligforeningen for fjernelse af skimmelsvampen og årsagen hertil. Den 5. februar 2008 har den kommunale myndighed afholdt møde med boligforeningens advokat. Det blev bl.a. aftalt, at Teknologisk Institut skal foretage en uvildig undersøgelse. Den 9. juni 2008 har Teknologisk Institut meddelt, at undersøgelserne i marken er afsluttet, dog med undtagelse af de 3 øvrige blokke, idet boligforeningen ikke har ønsket at bekoste en sådan undersøgelse. Den 19. juni 2008 har den kommunale myndighed meddelt, at den manglende del af undersøgelsen skal gennemføres hurtigst muligt. I modsat fald vil den kommunale myndighed varsle et påbud om gennemførelse af skønsforretningen. 9. juli 2008 har Teknologisk Institut fremsendt en foreløbig rapport. Den 19. september 2008 har Teknologisk Institut fremsendt den endelige rapport, hvor det blandt andet fremgår, at der er værelser og gulve, hvor der er konstateret skimmelsvamp. Den 26. november 2008 har den kommunale myndighed anmodet boligforeningen om at indsende en handlings- og tidsplan for bortskaffelse af skimmelsvamp og årsagen hertil samt oplysning om, hvornår arbejdet med udbedring igangsættes, hvem der fører tilsyn hermed og hvem der efterfølgende foretager kontrol hermed. Den 10. marts 2009 har den kommunale myndighed opfordret boligforeningen til at få forholdene omkring afrensning af indbo i lejligheden 2. tv, bragt i orden. Den 18. juli 2009 har Retten i Hjørring afsagt dom i den sag, beboeren 2. tv har anlagt mod Boligforeningen B. Af domsudskriften fremgår blandt andet: Som det fremgår af rapporten fra Niras og embedslægens notat, er der skimmelsvampeforekomster i sagsø- SIDE 4

5 gerens lejlighed og lejligheden udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko for sagsøgeren. Det lægges til grund, at skimmelsvampeforekomsten har været i lejligheden siden december Den 19. august 2009 har Økonomiudvalget behandlet sagen. Udvalget besluttede, at der skulle udstedes påbud om, at de lejemål, i hvilke der i henhold til rapporten fra Teknologisk Institut var konstateret skimmelsvamp, ikke måtte genudlejes. Endvidere blev det besluttet, at der skulle iværksættes de nødvendige procedurer i forbindelse med eventuel indsættelse af ny forretningsfører. Af notatet fra Økonomiudvalgets møde fremgår det blandt andet: Det er forvaltningens opfattelse, at det ikke har været muligt som administrativ tilsynsmyndighed i forhold til den almene boligorganisation at formå boligorganisationen til at agere i form af nødvendige tiltag, herunder har de blandt andet ikke imødekommet kravet om at fremkomme med en konkret handlingsplan, baseret på rapporten fra Teknologisk Institut og de har fortsat udlejning af boligerne, uanset at der har været konstateret skimmelsvampeangreb heri. Det har været forsøgt dialog, blandt andet med møde med boligorganisationen, men dialogen har ikke ført til konkrete resultater. Som tilsynsmyndighed har kommunen efter lov om almene boliger 165 følgende muligheder: der kan meddeles de påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor der kan udpeges en forretningsfører til midlertidigt at overtage boligorganisationens administration der kan i særlige tilfælde udpeges en forretningsfører, der midlertidigt varetager de funktioner i boligorganisationen eller i en af boligorganisationens afdelinger, som i henhold til boligorganisationens vedtægter er tillagt boligorganisationens og afdelingens ledelse Ud over påbud om at iværksætte eventuelle nødvendige arbejder eller foretage konkrete handlinger, kan kommunen som tilsynsmyndighed altså i yderste konsekvens beslutte, at der midlertidigt udpeges en anden forretningsfører i en almen boligorganisation, SIDE 5

6 enten generelt eller til varetagelse af særlige funktioner. Den 21. september 2009 blev der afholdt et møde med deltagelse af Boligselskabernes Landsforening, Landsbyggefonden og den kommunale myndighed i Frederikshavn, hvor det blev aftalt, at Boligselskabernes Landsforening ville være behjælpelig med så vidt muligt at sikre, at der fremover ikke sker udlejning af de boliger, hvor der er konstateret skimmelsvamp. Ved brev af 8. marts 2010 har X på vegne Y fremsendt supplerende bemærkninger. Der er i brevet blandt andet anført: Det var dengang og er stadig vores opfattelse, at kommune har indsnævret sin opfattelse af tilsynsforpligtelsen til at være et forhold omkring tilsyn med almene boligselskabers drift frem for at se det som kommunens forpligtelser m.h.t. sundhedsfarlige boliger, jf. bl.a. byggelov og byfornyelseslov. Kommunen har i den forbindelse bl.a. ikke benyttet sig af, at kommunen har en boligkommission, der er byrådet var nedsat med det formål at varetage sådanne interesser i de tilfælde, at spørgsmål om boligers sundhed ikke kunne løses administrativt. Det vi ser i kommunens svar til Indenrigs- og Socialministeriet i brev af 29. september 2009 er, at man alene henviser til sagen som værende en sag omhandlende tilsyn med almen boligvirksomhed efter almenboligloven. Derved henvises bl.a. til en helhedsplan, som man påbegyndte udarbejdelsen af omkring månedsskiftet august/september 2009 og spørgsmål om boligselskabets forretningsførelse mv. Kommunen skriver endda tydeligt i skrivelsen : Det har tillige været overvejet, om byggelovens regler skulle/kunne anvendes, men det har været forvaltningens vurdering, at det ikke var det rette lovgrundlag i den aktuelle sag Vi skal hertil klart bede statsforvaltningen fastslå: 1. At byggeloven kunne være anvendt, herunder at almene selskaber skal vurderes ud fra reglerne i bygge- og byfornyelseslov m.h.t. boligers sikkerhed og sundhedsforhold på lige vilkår med private udlejningsselskaber og personer. og SIDE 6

7 2. At reglerne i byfornyelseslove burde være anvendt, da de boligmæssige sundhedsforhold for den enkelte lejer ikke skal afvente og bero på udarbejdelsen af helhedsplaner, større renoveringer og andre driftsmæssige dispositioner, som boligselskaber af egen drift eller i samspil med kommunen som tilsynsmyndighed med almen boligvirksomhed gennemfører. Y anfører udover den vedlagte replik hertil: Når man læser i det materiale, som [Frederikshavn Kommune] har fremsendt til statsforvaltningen samt indenrigs- og socialministeriet (kommunens notater omkring sagen) på siderne 7 og 8 i afsnittene 26. november 2008 samt 18. december 2008 (start på side 7), så skriver {Frederikshavn Kommune], at boligforeningen har anerkendt at anvende Boligselskabernes Landsforenings forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp. Begge notater er fra før jeg var i boligretten juni Det er lige præcist det, jeg ønsker skal ske, hvis boligforeningen og BL havde rettet sig efter deres egne aftaler med kommunen, var der slev ikke blevet nogen retssag og jeg var for længst flyttet i anden bolig... Sluttelig kan bemærkes, at lejeren i sagen Y endnu ikke dags dato er blevet sikret genhusning noget kommunen har overladt til det almene selskab af sikre, uden at det endnu er sket. Som bilag er vedlagt mail af 7. december 2009 fra Nanna Westerby, Folketingets Boligudvalg, hvor af det fremgår: Så har jeg læst dine mails og dokumenter igennem og Sophie og jeg har talt sammen. Det bedste og mest effektive ville være, hvis vi kunne få ministeren til at forholde sig til sagen hun skal jo sikre, at kommunen overholder loven. Det er jo i hvert fald ikke rigtigt, hvis kommunen siger, at byfornyelsesloven ikke gælder i skimmelsvampesager. Det er jo netop byfornyelsesloven, SIDE 7

8 som kommunen HAR PLIGT til at bruge, når der er tale om sundhedsfarlig skimmelsvamp. Den kommunale myndighed i Frederikshavn har ved mail af 28. juni 2010 oplyst, at Frederikshavn Byråd på forrige byrådsmøde har besluttet at kondemnere den i sagen omhandlede bolig. Ved mail af 26. juni 2010 har Y oplyst, at den kommunale myndighed først for ca. 14 dage siden begyndte at lede efter en ny bolig til ham, med det resultat at der ikke er nogle ledige, som han kan betale. Han er derfor bolig- og adresseløs fra 30. juni 2010 og hans indbo flyttes til Aalborg. Indboet ikke renset/repareret og vil kun blive det, såfremt han selv betaler for det. Ved mail af 4. juli 2010 har Y endvidere oplyst, at han har skullet betale husleje, varme, el, antennebidrag, licens og telefon/internet i perioden september/oktober 2009 til 30. juni 2010 uden at kunne bo og anvende det. Y ønsker derfor oplyst, om den kommunale myndighed er erstatningsansvarlige herfor. Nærmere redegørelse for udtalelsen Statsforvaltningen skal indledningsvist oplyse, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til den kommunale styrelseslovs 47, stk. 1, er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører således tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. lov om kommunernes styrelse 48, stk. 1. Statsforvaltningen er ikke noget klageorgan, og statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkelig grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. lov om kommunernes styrelse 48 a. Du har i din henvendelse bedt statsforvaltningen fastslå, at den kommunale myndighed i Frederikshavn burde have anvendt byggelovgivningens regler. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse efter byggelovgivningens regler fremgår af byggelovens 16 C, stk. 1, der har følgende ordlyd: 16 C. Kommunalbestyrelsen påser i sagsbehandlingen, at denne lov og de regler, der er fastsat i medfør heraf, overholdes, jf. dog 16, stk. 3. Hvis det i en ansøgning om byggetilladelse er anført, at bygningen er omfattet af 16, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen påse, om dette er tilfældet. Finder kommunalbestyrelsen, SIDE 8

9 at dette ikke er tilfældet, skal kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren herom. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages i henhold til 23. Kommunalbestyrelsens tilsynspligt efter byggelovgivningens regler indtræder dermed, når myndigheden bliver opmærksom på, at en bygning er ulovlig efter byggeloven. Byggelovens 14 har følgende ordlyd: 14. Bebyggelse, ejendommes ubebyggede arealer og derpå værende indretninger skal holdes i forsvarlig stand, således at de ikke frembyder fare for ejendommens beboere eller andre eller på anden måde er behæftet med væsentlige mangler. Endvidere skal ejendommen holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand. Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder, uanset hvornår bebyggelsen er opført. I bebyggede områder gælder de også for ubebyggede grunde. Såfremt en ejendom lider af væsentlige mangler, der medfører, at ejendommen angribes af skimmelsvampe, vil ejendommen således være ulovlig efter byggelovens 14, stk. 1. De reaktionsmuligheder, der står til rådighed for kommunalbestyrelsen følger af 16 C, stk. 2, der har følgende ordlyd: Stk. 2. Kommunalbestyrelsen påser, at påbud efter loven eller regler fastsat i medfør heraf efterkommes, og at vilkår fastsat i tilladelser eller dispensationer, som er meddelt af kommunalbestyrelsen, overholdes. Da byggeloven gælder for al bebyggelse, jf. byggelovens 2, vil kommunalbestyrelsen utvivlsomt have mulighed for at udstede påbud i medfør af byggelovgivningens regler ved ejendomme, der er en del af et alment boligselskab. Herudover er der fastsat en tilsynspligt med almene boligselskaber i lovbekendtgørelse nr af om almene boliger (almenboligloven) 164, stk. 1, der har følgende ordlyd: 164. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer. Af bekendtgørelse nr af om drift af almene boliger m.v. fremgår af 117: SIDE 9

10 117. Kommunalbestyrelsen påser, at ejendommenes samt servicearealernes vedligeholdelsestilstand er forsvarlig. Kommunalbestyrelsen kan om fornødent påbyde udførelse af nødvendige vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder og de arbejder, der er nævnt i 41 i lov om almene boliger m.v. Det følger dermed, at kommunalbestyrelsen har en tilsynspligt over for ejendommenes vedligeholdelsestilstand. Et skimmelsvampeangreb i en almen boligejendom er derfor omfattet af kommunalbestyrelsens tilsynspligt. Af almenboliglovens 165 fremgår: 165. Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, som skønnes nødvendige for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan udpege en forretningsfører til midlertidigt at overtage boligorganisationens administration. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde udpege en forretningsfører, der midlertidigt varetager de funktioner i boligorganisationen eller i en af boligorganisationens afdelinger, som i henhold til boligorganisationens vedtægter er tillagt boligorganisationens og afdelingens ledelse. Efter almenboligloven har kommunalbestyrelsen en tilsynspligt med de almene boligselskaber, således at kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere, såfremt det almene boligselskab ikke udøver en forsvarlig drift. Kommunalbestyrelsens reaktionsmuligheder over for uforsvarlig drift er udstedelse af påbud til boligselskabet. Herudover har kommunalbestyrelsen mulighed for at der midlertidigt udpeges en anden forretningsfører, der kan overtage boligselskabets administration eller særlige funktioner i boligselskabet. I de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen får en henvendelse om, at der er mistanke om, at en bolig er angrebet af skimmelsvamp, må kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse føre til, at der er en pligt til at reagere på henvendelsen. I almenboligloven er der ikke fastsat regler for, hvordan kommunalbestyrelsen skal reagere. Den mest almindelige reaktion må dog antages at være, at kommunalbestyrelsen indleder en undersøgelse til afklaring af, om der kan konstateres skimmelsvampeangreb. SIDE 10

11 Hvis undersøgelsen bekræfter, at der i en eller flere boliger i et alment boligselskab er konstateret skimmelsvamp kan kommunalbestyrelsen således, med hjemmel i almenboliglovens 165, udstede de nødvendige påbud til at få foretaget nærmere undersøgelser af svampeangrebets omfang, farlighed og muligheden for afhjælpning. Da der således er hjemmel til udstedelse af påbud i både byggeloven og almenboligloven, vil det forhold, at der fastslået en særlig tilsynspligt med almenboligselskaber i almenboligloven føre til, at almenboligloven som udgangspunkt har forrang for byggeloven (lex specialis princippet). Da Boligselskabet B er et alment boligselskab, er statsforvaltningen enig med den kommunale myndighed i Frederikshavn i, at påbud om afhjælpning af skimmelsvampeangreb kan udstedes i medfør af almenboliglovens 165. Som det fremgår af foranstående har kommunalbestyrelsen mulighed for i medfør almenboliglovens 165 at reagere i form af henstillinger og påbud. Den lovbestemte hjemmel kan imidlertid blive begrænset af ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset at der er lovmæssig hjemmel til at udstede et påbud om afhjælpning, har kommunalbestyrelsen en ulovbestemt pligt til først at afveje indgrebet ud fra et proportionalitetsprincip. Det betyder, at hvis myndigheden har et valg mellem flere typer af indgreb til opnåelse af et ønskeligt resultat, følger det af princippet, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at vælge det mindst indgribende, som er tilstrækkeligt til opnåelse af formålet. Se hertil Forvaltningsret Almindelige Emner, 4. udg., Jens Garde m.fl. side 262. Det forhold, at den kommunale myndighed i Frederikshavn har indledt et samarbejde med Boligselskabet B med henblik på et samarbejde om afhjælpning af problemerne er derfor som udgangspunkt i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Statsforvaltningen skal dog i den forbindelse bemærke, at proportionalitetsprincippet også indeholder et krav om, at det mindst indgribende middel skal være tilstrækkeligt til at opfylde formålet. Såfremt formålet ikke opnås med det mindre indgreb, vil kommunalbestyrelsen være forpligtet til at anvende et mere indgribende middel. Hvor hurtigt kommunalbestyrelsen skal gribe ind med et mere indgribende middel, må afhænge af sagens omstændigheder og eventuelle konsekvenser. SIDE 11

12 I det konkrete tilfælde har den kommunale myndighed haft kendskab til skimmelsvampeangrebet siden februar Der er ikke på noget tidspunkt i forløbet udstedt et endeligt påbud til Boligselskabet B, uanset at skimmelsvampeangrebet, efter det oplyste, endnu ikke er afhjulpet. Statsforvaltningen finder på den baggrund, at den kommunale myndighed i Frederikshavn ikke har opfyldt sin til tilsynspligt efter almenboligloven fuldt ud, idet den kommunale myndighed ikke har anvendt et indgreb, der var tilstrækkeligt til at opfylde formålet om afhjælpning af skimmelsvampeangrebene i ejendommen Z. Ved siden af tilsynspligten i almenboligloven indeholder byfornyelsesloven (lovbkg. nr. 132 af ) en handlepligt for den kommunale myndighed i de tilfælde, hvor et skimmelsvampeangreb er af sundhedsfarlig karakter. 75, stk. 1 og stk. 2 af i byfornyelsesloven har følgende ordlyd: 75 a. Skønnes en bygnings benyttelse forbundet med sundhedsfare eller brandfare, jf. 75, stk. 1-5, og vil det ud fra en samlet økonomisk og bebyggelses-, brandog sundhedsmæssig vurdering være rimeligt, at der gennemføres foranstaltninger, som afhjælper faren, kan kommunalbestyrelsen, samtidig med eller efter at der er nedlagt forbud efter 76, stk. 1, meddele ejeren påbud herom. Er der tale om bygninger, der ikke benyttes til beboelse eller ophold for mennesker, kan kommunalbestyrelsen meddele påbud uden at have nedlagt forbud efter 76, stk. 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter samtidig en frist for foranstaltningernes gennemførelse. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for ejendomme, for hvilke kommunalbestyrelsen kan meddele påbud efter 165, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. og 89, stk. 2, i lov om friplejeboliger. Det følger således heraf, at påbud efter byfornyelseslovens 75 a ikke kan anvendes, såfremt der er tale om almenboliger. Her skal påbuddet udstedes i medfør af almenboliglovens 165, stk. 1. Henvisningen til almenboligloven er ikke medtaget i byfornyelseslovens 76, der i stk. 1 har følgende ordlyd: 76. Skønnes en bygnings benyttelse forbundet med sundhedsfare eller brandfare, jf. 75, stk. 1-5, kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at bygningen eller en del af denne benyttes til beboelse eller op- SIDE 12

13 hold for mennesker (kondemnering). Forbud kan omfatte beboede og ubeboede bygninger. Kommunalbestyrelsen fastsætter samtidig en frist for fraflytning og rydning af de pågældende boliger eller opholdsrum. Socialministeriet har ved brev af 15. juni 2010 udtalt sig til sagen. Ministeriet har blandt andet anført: Konstateres der sundhedsfare, har kommunalbestyrelsen efter byfornyelsesloven pligt til at nedlægge forbud mod beboelse eller ophold. Kommunalbestyrelsen kan således ikke vælge at udstede påbud om afhjælpning efter almenboliglov uden samtidig at meddele forbud efter byfornyelsesloven. Det må herefter fastslås, at kommunalbestyrelsen har en handlepligt i tilfælde af skimmelsvampeangreb af sundhedsskadeligt omfang. I modsætning til tilsynspligten efter almenboligloven, kan kommunalbestyrelsen ikke vælge et mindre indgreb først, uanset om et mindre indgreb ville være tilstrækkeligt. Kommunalbestyrelsen har således en pligt til at nedlægge et forbud mod beboelse i den berørte del af ejendommen. Uanset at det i hvert fald af Embedslægeinstitutionens rapport fremgår, at der i en del af boligerne er konstateret skimmelsvampeangreb i et omfang, der udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko for beboerne, ses den kommunale myndighed i Frederikshavn ikke at have taget stilling til udstedelse af beboelsesforbud i medfør af byfornyelseslovens 76. Under henvisning til, at der som nævnt er en pligt for den kommunale myndighed til at nedlægge forbud mod beboelse eller ophold, hvis der konstateres sundhedsfare i de berørte boliger, finder statsforvaltningen, at den kommunale myndighed i Frederikshavn har tilsidesat sin tilsynspligt efter byfornyelsesloven ved at undlade at meddele forbud mod beboelse i medfør af byfornyelseslovens 76. Da Frederikshavn Byråd nu har truffet beslutning om at kondemnere ejendommen, finder statsforvaltningen ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen. Byfornyelseslovens 61 og 62 har følgende ordlyd: 61. Når en bolig skal fraflyttes som følge af en beslutning i medfør af denne lov, skal kommunalbestyrelsen anvise husstanden en anden bolig. Denne ret tilkommer lejere af beboelseslejligheder og lejere af enkeltværelser, der ifølge lov om leje er beskyttet mod opsigelse. For andelshavere og beboere, der selv ejer de- SIDE 13

14 res bolig, gælder retten kun, hvis boligen skal fraflyttes som følge af en beslutning efter kapitel 6 eller kapitel 9 i denne lov. Retten til at få anvist en erstatningsbolig indtræder, når der træffes beslutning som nævnt i 1. og 3. pkt., dog tidligst 6 måneder før det tidspunkt, hvor boligen skal være fraflyttet. Det følger således, at kommunalbestyrelsen har pligt til at foretage genhusning af beboere, der skal fraflytte boligen som følge af en beslutning truffet i medfør af byfornyelsesloven. Da det af det oplyste fremgår, at der er iværksat foranstaltninger med henblik på at foretage genhusning, foretager statsforvaltningen ikke en nærmere undersøgelse heraf, jf. kommunestyrelseslovens 48 a. Statsforvaltningen skal afslutningsvis oplyse at spørgsmålet om et eventuelt erstatningskrav i henhold i henhold til de almindelige erstatningsretlige regler hører under domstolene. Statsforvaltningen foretager ikke yderligere i anledning af henvendelsen. SIDE 14

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES MULIGHED FOR AT GRIBE IND OVER FOR FUGT OG SKIMMELSVAMP I BOLIGER OG OPHOLDSRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Oversigt over sagsgangen i en skimmelsvampesag...5 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod

23.10.2012 besigtigede Varde Kommune ejendommen Grønnegade 9 (6870). matr.nr. 1 n, Ølgod By, Ølgod Varde Kommune Plan og Byg Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax 79947478 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 29.04.2013 Lars Aabling Direkte tlf. 7994 7489 Byggesags nr. 12-1057 Dok. nr. Sags nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en

Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Er der Fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i en Almen bolig Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt og skimmelsvamp

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.

BECH-BRUUN. l. 1. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa. Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen. Statsforvaltningen Byfornyelsesnaevnet Storetory 10 6200 Aabenraa Sendt med sikker e-mail (tilsynet@statsforvaltningen.dk) Kgbenhavn ~ 28. januar 2015 Tine LundinJacobsen Advokat T +45 72 27 35 11 tij@bechbruun.com

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej

AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret anvendelse, Røddingvej Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00750 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommune, afslag på landzonetilladelse til ændret

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager

Advokat Marie-Louise Pind. Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011. Lejeret og skimmelsvamp. Omkostninger i skimmelsager Advokat Marie-Louise Pind Primære forretningsområder Gåhjemmøde Ejendomsforeningen Danmark den 28. februar 2011 Lejeret og skimmelsvamp Skimmelsvampesager Lejeret Køb og salg af fast ejendom Mangelsager

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum

Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum Boligudvalget (2. samling) BOU alm. del - Bilag 19 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse og lejelovgivning J.nr. 2007-1418 psh 21. december 2007 Notat vedrørende høringssvar til udkast til vejledning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning

NOTAT. Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning NOTAT Dato J. nr. 20. februar 2014 2014-795 Indholdet af nabopakken (ændring af cityringsloven) 1 Indledning Efter naboretlige regler skal naboer til fast ejendom have erstatning, hvis de udsættes for

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI

ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI ER DER FUGT OG SKIMMELSVAMP I DIN LEJEBOLIG? INFORMATION TIL DIG, DER BOR I PRIVAT UDLEJNINGSBYGGERI FUGT OG SKIMMELSVAMP UD AF DIN BOLIG DET ER VIGTIGT, AT DU LEVER I EN SUND BOLIG Der må ikke være fugt

Læs mere

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri

Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i. privat udlejningsbyggeri Er der fugt og skimmelsvamp i din lejebolig? Information til dig, der bor i privat udlejningsbyggeri Fugt og skimmelsvamp ud af din bolig Det er vigtigt, at du lever i en sund bolig Der må ikke være fugt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole.

Resume. Roskilde Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med mageskifte med Roskilde Tekniske Skole. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da formålet med mageskiftet er at opfylde kommuneplan, hvorfor det findes ubetænkeligt

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere