Diabetikerhjemmet Solglimt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diabetikerhjemmet Solglimt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ole Hansen Seniorkonsulent Bjarne Spanggaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved seniorkonsulent Bjarne Spanggaard og udført torsdag den 15. november 2012 og 17. maj Tilsynet er gennemført ud fra samtaler med forstander Ole Hansen. Tilsynsrapporten har været til høring på Solglimt. Om tilsynets helhedsindtryk Interviewet foregik, som sædvanligt, i en åben og imødekommende atmosfære. Solglimt fremstræder pæn, ren og ryddelig. Tilsynet så ved denne lejlighed kun hovedbygningen, som indeholder kontorer, mødelokaler, centralkøkken og kantine/spisestue. Denne er nyrenoveret for få år siden både ude og inde. Det samme gælder afdeling Skovly. Afdeling Granly, som tidligere er besigtiget er ikke nyrenoveret, men er i en god vedligeholdelsesstandart. Sikkerheden for de unge og personalet er i orden og flugtveje er ryddet. Der forefindes brandmateriel som kontrolleres af beredskabet i Odsherred Kommune. Samlet vurdering Solglimt er et velfungerende tilbud, hvor der er lagt vægt på faglighed og kompetente medarbejdere. Et arbejde med en højere grad af skriftlighed er igangsat, hvilket forventes at ville kunne understøtte det gode generelle indtryk. Det drejer sig om arbejdsmateriale som retter sig både mod beboere og personale, her tænkes på fx procedurebeskrivelser i forhold til de unge, samt nedfældede/ajourførte politikker i forhold til personale og ikke mindst en hjemmeside der binder tilbuddet sammen, også udadtil. Den høje anciennitet i ansættelserne og det gode arbejdsmiljø er medvirkende til, at hverdagen på Solglimt fungerer uproblematisk. Insulinbehandling og håndtering af denne er veldokumenteret. Solglimt arbejder struktureret og helhedsorienteret med udgangspunkt i rutiner og beskrevne mål for den enkelte unge. Belægningen på Solglimt er hen over de sidste år fortsat faldende og er nu nede på omkring 60 % af den oprindelige kapacitet på 18 pladser. I 2011 og 2012 er takstberegningsgrundlaget nedjusteret fra 18 til 16 pladser. I 2013 er takstberegningsgrundlaget yderligere nedsat til 15 pladser. I efteråret 2013 er 11 ud af 15 pladser belagt, svarende til en belægning på godt 73 %. I et forsøg på at imødekomme kommunernes efterspørgsel på voksenpladser, fik Solglimt, med virkning fra 1. februar 2013, godkendt, at erstatte en af de i forvejen godkendte pladser med en voksenplads efter SEL. 107 i foreløbig 1 år. Det fremgår af den indgåede driftsoverenskomst mellem Solglimts bestyrelse og Odsherred Kommune, at taksten fastsættes på baggrund af en belægningsgrad på 16/18, svarende til 89 %. Samtidig med at taksten fra 2012 til 2013 er steget med 6,15 % konstateres en vigende tilgang, - en vigende tilgang, som også kan være begrundet i et faldende behov for pladser til børn og unge med diabetes. Regnskaberne for 2011 og 2012 er endnu ikke underskrevet af Solglimts bestyrelse. Selvom der foreligger budgetter for de efterfølgende år, må det givet afstedkomme visse styringsmæssige udfordringer. Hertil kan samtidigt konstateres, at den i 2007 indgåede driftsaftale mellem Solglimts bestyrelse og Odsherred Kommune, har ligge til forhandling i mere end 2 år, hvilket selvsagt må bremse for eventuelle initiativer om genopretning fra både Solglimts bestyrelse og fra kommunens side. Interviewguide tilsyn 2/27

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder - mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. 5.e) Driftsaftale 7.f) Årsregnskab Pædagogisk praksis og brugerindflydelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger: Fysiske rammer Intet Organisation og drift 5.e) Driftsaftale med Odsherred Kommune: Tilsynet vurderer, at driftsaftalen mellem Solglimts bestyrelse og Odsherred Kommune er af væsentlig betydning og anbefaler, at bestyrelsen og kommunens driftsenhed tager initiativ til at få forhandlingen om driftsoverenskomst vedrørende Solglimt tilendebragt. 7.f) Årsregnskab: Tilsynet vurderer, at årsregnskaberne er af væsentlig betydning for Solglimts budgetlægning og fortsatte daglige drift og anbefaler, at bestyrelsen og kommunens driftsenhed tager initiativ til at få forhandlingen om Solglimts årsregnskaber for 2011 og 2012 tilendebragt. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Intet Personaleforhold og arbejdsmiljø Intet Interviewguide tilsyn 3/27

4 Fysiske rammer Grundlag Vurdering 1. Rammer og beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer Solglimt er en selvejende institution, som blev stiftet i 1966 af foreningen Den lokale kreds om Solglimt, i et samarbejde med Red Barnet og Diabetesforeningen. Solglimt har driftsoverenskomst med Odsherred Kommune. Der er endvidere indgået overenskomst med kommunen om skoletilbud på Solglimt, til elever der, for en periode, ikke kan følge undervisningen i den lokale skole. Diabetikerhjemmet Solglimt er beliggende i Fårevejle Stationsby i Nordvestsjælland og er landets eneste behandlingshjem for børn og unge med diabetes. I lokalområdet er der skole, sportsklubber og foreninger, butikker mv. og blot få minutters gang til station med både tog og busforbindelser. Udearealerne er anlagt med en stor boldbane og har flere grønne områder samt en parkeringsplads. Solglimt ligger tilbagetrukket for enden af en stille villavej i byen. 1.b Indretning Solglimt består af 3 afdelinger; Skovly med 8 pladser, Granly med 6 pladser og Hækkely med 4 pladser. Budgetteknisk er pladstallet dog nedskrevet til 15 pladser. De 3 afdelinger er indrettet i hvert sit hus og indeholder alle enkeltværelser, køkken, spisestue, separate baderum og toiletter. Herudover er der hovedbygningen som indeholder centralkøkken, fælles kantine, kontorer og mødelokaler. Desuden er der en mindre gymnastiksal i en bygning for sig selv. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer De bygningsmæssige faciliteter er veldisponerede og godt indrettet til formålet. 1.d Sikring af flugtveje Flugtvejene er sikret og ryddet. 1.e Alarmer Der er røgalarmer på alle værelser. På 2 af afdelingerne er der et forenklet varslingssystem. I den nye afdeling er der et varslingsanlæg som via telefon varsler direkte til stedets rådighedsvagt. Interviewguide tilsyn 4/27

5 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Det oplyses at Solglimt ikke indgår som en del af det kommunale bygningssyn. Institutionens budget skal selv afholde udgifter til vedligehold. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Ingen 2.c Planlagt vedligeholdelse Ingen ekstraordinære planer, men følger en løbende vedligeholdelsesplan. 2.d Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter) - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der foreligger en beredskabsplan fra En tidligere aftale med Falck er opsagt og Solglimt har indgået aftale med beredskabet i Odsherred Kommune. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Der hænger en evakueringsplan i alle afdelinger. SR informerer alle nyansatte om planen. 3.c Brandtilsyn Der er gennemført brandsyn oktober 2012 ved Benny (SR Solglimt) og beredskabschef Jens Larsen. Plan over brandmateriel og flugtveje forefindes hos SR, pedel og forstander. Brandmateriellet bliver gennemgået årligt af Odsherred Kommunes Beredskabsafdeling. Interviewguide tilsyn 5/27

6 3.d Brandøvelse Kurser og øvelser gennemføres efter aftale med privat virksomhed og ser således ud: Elementær brandbekæmpelse, 3 timers kursus, afholdes for alle medarbejdere i slutningen af februar/starten af marts hvert år. 3.e Førstehjælp Kurser og øvelser gennemføres efter aftale med privat virksomhed og ser således ud: Førstehjælp, 6 timers kursus, afholdes for 1/3 af personalegruppen i starten af september hvert år. 3.f Andet Orientering om brandsikkerhed Nyansatte: SR orienterer om alarmeringsplan senest 14 dage efter ansættelse. Pedel eller SR orienterer om brandmateriel og flugtveje senest 14 dage efter ansættelse. Øvrige ansatte: Mindst en gang årligt (i efteråret) gennemgår SR, pedel og forstander alarmeringsplan, brandmateriel og flugtveje for alle ansatte på et personalemøde. Materialet revideres ved samme lejlighed. Børn og unge: Orienteres om alarmer, flugtveje, samlingsplads m.v. ved indflytning samt løbende på husmøder hvert ½ år. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der er foretaget kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen uden anmærkninger. Solglimt har en elite smiley. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Interviewguide tilsyn 6/27

7 Organisation, drift og forretningsgange Grundlag Vurdering 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Solglimt var oprindelig en gammel forstanderbolig for Fårevejle højskole, men fungerede fra 1914 og frem til som børnehjem. Diabetesforeningen, Red Barnet og bestyrelsen for det tidligere børnehjem dannede i 1966 Diabetikerhjemmet Solglimt. Stedet havde samme forstander frem til ca hvorefter nuværende forstander Ole Hansen tiltrådte. Solglimt har driftsoverenskomst med Odsherred Kommune. Af denne fremgår, at optagelse på Solglimt træffes af bestyrelsen, i overensstemmelse med de af bestyrelsens fastlagte visitationskriterier. Det er ligeledes bestyrelsen som fastsætter det årlige antal åbningsdøgn og disse indberettes som en del af budgetforslaget. Taksten fastsættes på baggrund af en belægningsgrad på 16/18, svarende til 89 %. Der har gennem de sidste par år været søgt taget initiativ til forhandling om revision af driftsaftalen, denne oplyses aktuelt at være igangsat, men er endnu ikke tilendebragt. 5.b Udviklingstendenser Solglimt har faldende tilgang af elever, hvilket ses som alvorligt for fremtiden. Det er under overvejelse, om hvordan Solglimt fortsat kan opretholde ekspertise rettet mod unge med diabetes, som er tilbuddets kerneydelse. Solglimt har en rutinemæssigt kontakt til de 18 ambulatorier i landet, ligesom man mødes et par gange årligt. 5.c Projekter Det oplyses, at Solglimt har haft efterspørgsel på 107 pladser. Kommunerne er blevet mindre tilbøjelige til at give de unge et tilbud om efterværn efter SEL 76 og anmoder i stedet Solglimt om, at oprette pladser efter SEL 107 (midlertidige ophold). Der arbejdes aktuelt på at tilpasse Solglimts målgruppe til efterspørgslen. 5.d Andet Solglimt fik, med virkning fra 1. februar 2013, tilladelse til, at erstatte en af de i forvejen godkendte pladser med en voksenplads efter SEL Pladsen er konkret godkendt til 1 borger, der i forvejen havde tilbud på Solglimt, og i en foreløbig begrænset til 1 år. Interviewguide tilsyn 7/27

8 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at bestyrelsen og kommunens driftsenhed tager initiativ til at få forhandlingen om Solglimts driftsoverenskomst tilendebragt. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug - 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Den daglige administration varetages af forstander, sammen med stedets administrative medarbejder og revisor. Solglimt har i forbindelse med driftsoverenskomsten aftale med Odsherred Kommune om løn- og personaleadministration. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Solglimt overholder det af Indenrigsministeriet fastsatte kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Det fremgår af referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2013, at regnskaberne for 2011 og 2012 endnu ikke underskrevet. En enig bestyrelse har besluttet, at der på det foreliggende ikke er grundlag for at godkende det af kommunen udarbejdede regnskab. Der er aktuelt forhandlinger i gang herom. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Administration af løn, deltagelse i barselspulje og IT support sker i et samarbejde med Odsherred Kommune. 7.e Andet - Interviewguide tilsyn 8/27

9 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at bestyrelsen og kommunens driftsenhed tager initiativ til at få forhandlingerne om Solglimts årsregnskaber tilendebragt. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Grundlag Vurdering 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Budgettet for 2013 oplyses at være nedskrevet til 15 pladser. På dato for tilsyn er der indskrevet 12 unge, altså aktuelt en belægningsprocent på 80. Det oplyses dog, at der aktuelt er 4 henvendelser om pladser. Sammensætning er nogen lunde ligelig fordelt på køn. 8.b Alder Alderen ligger inden for år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Formålet er beskrevet i Vedtægt for Diabetikerhjemmet Solglimt således: at virke som døgninstitution for børn og unge efter servicelovens 51 for børn og unge med diabetes. (Nu servicelovens 66) Driftsoverenskomsten med Odsherred Kommune beskriver ikke målgruppe og kerneydelse yderligere. Det fremgår endvidere, at bestyrelsen for Diabetikerhjemmet Solglimt disponerer over samtlige pladser. Målgruppen er af forstander beskrevet som børn og unge med vanskelig regulerbar diabetes. Diabetes er dog langt fra det eneste de unges har med sig af vanskeligheder. De har alle én eller flere andre sammensatte problemstillinger, som ofte ikke er tilstrækkeligt afdækket inden anbringelsen. Årsagen hertil kan være at diabetesproblematikken i større eller mindre udstrækning har fået skylden for andre vanskeligheder, men som tydeligere slår igennem efter regulering af diabetesmedicineringen. Solglimt forsøger bedst muligt at tilgodese, de behov hver enkelt måtte have. I visitationsprocessen prøves på forhånd at få afdækket, hvad der ligger ved siden af diabetes, men ofte er det svært, da de fleste proble- Interviewguide tilsyn 9/27

10 mer af både forældre og andre involverede tilskrives sygdommen. Diabetesbehandlingen på Solglimt tager sit udgangspunkt i de guidelines, som sundhedsvæsenet i Danmark foreskriver mht. kost, motion og insulinbehandling. Dagligdagen på Solglimt er derfor ret struktureret, således at man bedst mulig tager hensyn til de unges sygdom. Diabetes fylder meget på Solglimt, men man prøver i videst muligt omfang at skabe en hverdag, hvor diabetes ikke begrænser de unge i deres udfoldelser. Den største udfordring er, at få de unge til selv at acceptere deres sygdom og i næste omgang at tage ansvar for den. Til diabetesbehandling på Solglimt er tilknyttet konsulent og overlæge i pædiatri Anni Ellermann fra Holbæk Sygehus. Hun har det overordnede ansvar for diabetesbehandlingen og planlægger sammen med Solglimts diabetesansvarlige behandlingsstrategier og nye behandlingstiltag. Hun er med i vurderingen af måleudstyr og ansvarlig i forhold til vurdering om den enkelte vil kunne profitere af overgang til pumpebehandling. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: I sjældne tilfælde forhandles en individuel takst. 8.e Andet Mange af de unge har brug for fortsat støtte efter et ophold på Solglimt. Solglimt kan tilbyde efterværn i egen bolig, men kommunerne er blevet mindre tilbøjelige til at give støtte hertil. Kommunerne anmoder Solglimt om at etablere pladser efter 107 (midlertidigt ophold). 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Solglimts overordnede mål er at gøre børn og unge i stand til at håndtere deres diabetes. Dette gøres ved at fokusere på kost, motion og insulinregulering. Interviewguide tilsyn 10/27

11 9.b Pædagogisk målsætning Mål og delmål for den enkelte fastsættes på de månedlige konsultationer hvor den unge, den diabetesansvarlige pædagog fra afdelingen samt lægekonsulenten deltager. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne På Solglimt er det normalt at have diabetes. Det kan være en stor lettelse at være sammen med andre, der også har diabetes. Der bliver lagt stor vægt på samspillet og balancen mellem kost, insulin og motion. Så udover at man kan være med til at tilberede sin egen mad, så bliver man også guidet i forhold til insulin og blodsukkermålinger. Hverdagen er struktureret om regelmæssige blodsukkermålinger, faste måletider og aftaler for motion. Motion er en vigtig del af Solglimts dagligdag. Alle skal deltage i mindst to aktiviteter om ugen og gerne flere. Nogle børn og unge deltager i klubber og foreninger udenfor Solglimt, mens andre er med i aktiviteter arrangeret af medarbejderne på Solglimt. I weekender og i ferier tages ofte på kortere eller længere ture - f.eks. kanoture. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Til hver ung er knyttet en kontaktperson, som har som sin opgave at varetage de fleste funktioner i den unges hverdag og i forhold til familien. Dette gælder de praktiske opgaver som fx tøj indkøb, fritidsaktiviteter, kontakt til skolen, kammeraters forældre og de mere behandlingsprægede opgaver som at læse blodsukkertal af og lægge ind på pc og tjekke det sammen med den unge. Interviewguide tilsyn 11/27

12 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Centralkøkkenet tilbereder en spændende og varieret diabeteskost. De ældste unge har eget kostbudget og handler ind og laver mad 4 x ugen. Alle afdelinger sørger selv for tilberedning af mellemmåltider. Måltiderne indtages som udgangspunkt i den gruppe hvor man hører til. De unge deltager også i daglige opgaver som borddækning, opvask og rengøring. 10.c Har børnene faste pligter De unge gør selv rent på deres værelser, men får den nødvendige støtte hertil. 10.d Børnemøder / ungemøder Alle afdelinger holder husmøde hver 14. dag. 10.e Medindflydelse Hovedprincippet er at der holdes elevrådsmøder hver 6. uge hvor fælles ønsker og problemer drøftes. Det er også elevrådet der disponerer over eventuelle donationer som Solglimt får. 10.f Samtale med barn/ung Planlægges individuelt. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Foregår efter KL s taksttabel for vederlag/takster. Nogle af de unge får pengene indsat på egen konto, andre får lommepenge udbetalt 4 x ugen og endelig får nogen penge 1 x ugen. Det er kontaktpædagogen der har ansvaret for, at de unge har en tilstrækkelig og ordentlig garderobe. 11.b Vejledning i brug af lommepenge Gives ude i afdelingerne. Indgår som en naturlig del af den pædagogiske behandling/praksis. 11.c Anden udbetaling til brugerne - Interviewguide tilsyn 12/27

13 11.d Skriftlig procedure Solglimt har igangsat arbejdet med at beskrive de generelle retningslinjer for personale, beboere og dele af den pædagogiske praksis på stedet. Som tidligere drøftet med tilsynet vurderes det at være hjælpsomt, at få samlet retningslinjer for praksis i fx en personalehåndbog og lagt ud på afdelingernes pc ere. Arbejde udmøntes aktuelt i journaliseringsprogrammet (BB-Soft). 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke a Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Alle der bliver 18 år under opholdet på Solglimt, vil, som udgangspunkt få kontanthjælp, hvis de ikke har anden indtægt fra alm. arbejde, produktionsskole, pension eller lign. Solglimt forsøger at sikre et slutteligt rådighedsbeløb på omkring kr., som skal dække udgifter til hygiejneartikler, frisør, transport (fritid), tandlæge samt egenbetaling af medicin. Der indsættes automatisk et beløb til tandlæge og medicin, på en spærret konto, som den unge ikke selv kan hæve fra. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Ja. 12.c Anden udbetaling til brugerne Ingen. 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Der er aftalt møde med Voksenafdelingen i Odsherred Kommune, med henblik på en drøftelse af retningslinjer vedrørende egenbetaling for så vidt angår boligudgifter, kost samt evt. opsparing til etablering efter endt ophold. Tilsynet oplyses om at unge over 18 år i dag betaler for husleje, kost og daglige fornødenheder. Interviewguide tilsyn 13/27

14 12.f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Der udarbejdes behandlingsplaner for alle unge på Solglimt. Solglimt indarbejder et system hvor handleplaner og løbende opfølgning indgår. Den tilknyttede psykolog er den gennemgående tovholder. Det er afdelingslederen som har behandlingsansvaret. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Det har tidligere været praksis, at Solglimt udarbejdede udkast til handleplaner og kommunen skriver referat af statusmøderne. Dette er nu ændret således, at Solglimt selv skriver referater og indarbejder resultatet i handlingsplaner og i opfølgningen på dem. 13.c Løbende justering af planerne Justering af handleplan sker løbende og i teamet omkring den konkrete unge. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Til hvert hus er der tilknyttet pædagoger, som har det daglige samvær med gruppen af børn og unge. Hvert barn og ung har sin faste kontaktpædagog, som har kontakt med f.eks. familien, skolen, venners forældre og sagsbehandler. Det er også kontaktpædagogen man kan aftale hjemmeweekender, ferie, besøg af venner, tøjindkøb og lignende. Interviewguide tilsyn 14/27

15 Solglimt forsøger at få hverdagen til at være så hjemlig som muligt. De fleste af de unge følger undervisningen i det almindelige skolesystem. De går i folkeskole, friskole, teknisk skole, gymnasium eller lignende. Solglimt kan også tilbyde et internt undervisningstilbud til de elever, der af forskellige årsager ikke passer ind i det almindelige skolesystem. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Motion er en vigtig del af Solglimts dagligdag. Som tidligere beskrevet skal alle deltage i mindst 2 aktiviteter om ugen og gerne flere. Solglimt arbejder målrettet på at skabe en hverdag hvor diabetes ikke begrænser de unge i deres udfoldelser ved deltagelse i aktiviteter som fx lejrskoleophold o.l., fx deltager medarbejdere i lejrskoleophold med folkeskolen hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 14.c Eksterne aktiviteter - 14.d Tvungen/frivillig deltagelse - 14.e Andet I forbindelse med at eleverne gennemsnitlig også er blevet ældre, sættes et stærkere fokus på botræning. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Solglimt har en kostpolitik som sikre en spændende og varieret diabeteskost. Kosten skal være fedtfattig, grøn og groft. Derudover skal der være noget både for øjet og ganen. Desuden holdes sukkerindholdet indenfor de retningslinjer diabetesforeningen giver i forhold til diabeteskost. Solglimt har som målsætning at sikre sig, at de unge vil spise det der serveres, og derfor er kosten under konstant udvikling. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Al mad tilberedes fra grunden af friske råvarer. De tilstræber årstidens frugt og grønt og gerne fra lokale leverandører. Interviewguide tilsyn 15/27

16 15.c Kostplan Der har tidligere været ansat en kok, men fra februar 2013 er denne stilling ændret til en deltids køkkenassistent. Denne forestår indkøb og tilberedning af maden og fastlægger kostplanen for den kommende periode. Køkkenassistenten har endvidere ansvaret for en sund og ernæringsrigtig diabeteskost. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Det er hensigten, at beboerne fra februar 2013 i højere grad, skal være en aktiv del af tilberedningen af den daglige kost. Dette begrundet i at den gennemsnitlige alder er steget, men der ligger også en rationaliseringsgevinst i det. 15.e Andet Der tages i kostplanlægningen et særligt hensyn til unge med anden etnisk baggrund, når dette er aktuelt. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Ikke drøfte, men i retningslinjer på Solglimt, er der et afsnit om håndtering af beboeres evt. besiddelse af pornografisk materiale. Der er endvidere beskrevet, at der ikke må forefindes anstødelig udsmykning på væggene, hverken på værelser eller på fællesområdet. 16.b Seksualoplysning/undervisning - 16.c Prævention - 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Solglimt har nedskrevne retningslinjer for brugen af alkohol og euforiserende stoffer. Interviewguide tilsyn 16/27

17 17.b Politik for området Er indeholdt i nedskrevne retningslinjer. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Ingen nedskrevne retningslinjer. Tages op når det vurderes relevant. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Anvender tolk i de familier hvor og når det er nødvendigt. Er ikke relevant aktuelt. 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Der er udarbejdet retningslinjer og intern vejledning vedrørende medicinhåndtering. Der er særskilte retningslinjer for Insulinbehandlingen. Internt har Solglimt en diabetesgruppe som består af 2 pædagoger og forstander. Deres opgave er at holde sig ajour med ny viden på området, undervisning af øvrigt personale og samarbejdspartnere samt en del praktiske opgaver. Nye medarbejdere er ikke ansvarlige for medicinhåndtering den første tid, men får den nødvendige tid til at lære praksis at kende. 19.b Opbevaring Al medicin er låst inde. Der er udarbejdet medicinkort vedr. håndtering af insulin. Interviewguide tilsyn 17/27

18 19.c Er reglerne kendte og følges de Reglerne er kendt af alle, hvilket giver sig selv grundet den særlige målgruppe i tilbuddet Solglimt. 19.d Andet Der foreligger særlige retningslinjer for de over 18 årige, herunder om betaling for medicin, som både inkluderer det lokale pengeinstitut og apotek. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke.. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Er ikke aktuelt for Solglimts beboere. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der foreligger ikke egentlige hygiejneregler, men Solglimt har i retningslinjer på Solglimt, nedskrevet en sundhedspolitik og et afsnit om smittefare, som relaterer sig til målgruppens ofte brug af kanyler. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald c Smitsomme sygdomme Se ovenfor. 21.d Brug af engangshandsker - Interviewguide tilsyn 18/27

19 21.e Rengøringsplaner Rengøringspersonale varetager rengøringen i fællesarealer efter egen plan. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Solglimt har en pjece udarbejdet i 2004, som meget kort beskriver tilbuddet. Solglimt har ligeledes en hjemmeside som aktuelt søges opdateret. Der har været brugt en del ressourcer herpå, men det oplyses, at der har været en store vanskeligheder i samarbejdet med firmaet der opsætter hjemmesiden. Solglimt anvender et elektronisk journal/dagbogs system som betyder at personalet via login kan læse og skrive i de enkelte beboeres handleplaner mv. Leder oplyser at systemet overholder datalovgivningen på området. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer - 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Solglimt har ingen forældre- eller pårørenderåd. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed - Interviewguide tilsyn 19/27

20 23.f Andet Solglimt opfatter samarbejdet med forældre vitalt, da det er afgørende for børnenes mulighed for at lære at acceptere deres sygdom. De tilstræber som minimum en ugentlig telefonisk kontakt, hvor forældrene orienteres og medinddrages i børnenes hverdag. Der afholdes 2 sociale arrangementer pr. år, men det kan være svært med en høj deltagelse da mange familier kommer langvejs fra. 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Tilsynet har fået udleveret de 2 sidste referater fra bestyrelsesmøderne den 19. juni og den 11. september Solglimt er en selvejende døgninstitution med en bestyrelse, som består af 2 repræsentanter fra Diabetesforeningen, 2 fra Red Barnet og 2 fra Den lokale kreds om Solglimt, 1 repræsentant fra Odsherred Kommune, samt en personalerepræsentant. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Det fremgår af referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2013, at regnskaberne for 2011 og 2012 endnu ikke underskrevet. Der aktuelt forhandlinger i gang herom. 24.c Tilgængelighed Ikke drøftet 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Solglimt har intern skole med overenskomst med Odsherred Kommune. Der er aktuelt ingen i intern undervisning. Tilsynet med skolen føres af Skolekonsulent fra Børn og Familie, Odsherred Kommune. Interviewguide tilsyn 20/27

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Rapport om tilsyn 2010

Rapport om tilsyn 2010 Rapport om tilsyn 2010 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Odsherred Kommune: Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. februar 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2012. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2012 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. juli 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden

Tilsynsrapport 2013. Den selvejende institution. Skovbærgården. Smedestræde 1 A. 4583 Sj. Odde. Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Tilsynsrapport 2013 Den selvejende institution Skovbærgården Smedestræde 1 A 4583 Sj. Odde Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 22. april 2013 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap

Chr. Hauchs Allé 11 3500 Værløse Hjemmeside: www.jonstrupvang.dk Tlf. 44651611. Region Hovedstaden - Handicap Handicapvirksomheden Blok E Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tilsyn 2007 Telefon Direkte Fax Mail Web 4820 5000 4820 5272 4820 5274 4820 5529 Alice.warming@hav.regionh.dk Jette.pedersen@hav.regionh.dk www.regionh.dk

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: 3. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Pædagogstuderende Louise Stenbring Tilsynet gennemført af:

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud

Tilsynsrapport. November 2010. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Granhøjen. Gasværket. Miljøterapeutisk Tilbud Tilsynsrapport November 2010 Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Gasværket Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Afd.leder

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Højagergård. Rapport over tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Højagergård Rapport over tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Afdeling Viskinge Københavns Kommune. Tirsdag, den 29. marts 2011 fra kl. 11.

Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Afdeling Viskinge Københavns Kommune. Tirsdag, den 29. marts 2011 fra kl. 11. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Skole- og behandlingshjemmet Orøstrand Afdeling Viskinge Københavns Kommune Tirsdag, den 29. marts 2011 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien.

Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. STILLINGSBESKRIVELSE Fælles stillingsbeskrivelse for pædagogisk ansat personale ved Den selvejende institution Under Kastanien. Generelt skal det slås fast at du som pædagog, lærer, mentor og vikar har

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere