Diabetikerhjemmet Solglimt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diabetikerhjemmet Solglimt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ole Hansen Seniorkonsulent Bjarne Spanggaard

2 Om tilsynets gennemførelse Tilsynet er varetaget af Tilsynsenheden i Odsherred Kommune ved seniorkonsulent Bjarne Spanggaard og udført torsdag den 15. november 2012 og 17. maj Tilsynet er gennemført ud fra samtaler med forstander Ole Hansen. Tilsynsrapporten har været til høring på Solglimt. Om tilsynets helhedsindtryk Interviewet foregik, som sædvanligt, i en åben og imødekommende atmosfære. Solglimt fremstræder pæn, ren og ryddelig. Tilsynet så ved denne lejlighed kun hovedbygningen, som indeholder kontorer, mødelokaler, centralkøkken og kantine/spisestue. Denne er nyrenoveret for få år siden både ude og inde. Det samme gælder afdeling Skovly. Afdeling Granly, som tidligere er besigtiget er ikke nyrenoveret, men er i en god vedligeholdelsesstandart. Sikkerheden for de unge og personalet er i orden og flugtveje er ryddet. Der forefindes brandmateriel som kontrolleres af beredskabet i Odsherred Kommune. Samlet vurdering Solglimt er et velfungerende tilbud, hvor der er lagt vægt på faglighed og kompetente medarbejdere. Et arbejde med en højere grad af skriftlighed er igangsat, hvilket forventes at ville kunne understøtte det gode generelle indtryk. Det drejer sig om arbejdsmateriale som retter sig både mod beboere og personale, her tænkes på fx procedurebeskrivelser i forhold til de unge, samt nedfældede/ajourførte politikker i forhold til personale og ikke mindst en hjemmeside der binder tilbuddet sammen, også udadtil. Den høje anciennitet i ansættelserne og det gode arbejdsmiljø er medvirkende til, at hverdagen på Solglimt fungerer uproblematisk. Insulinbehandling og håndtering af denne er veldokumenteret. Solglimt arbejder struktureret og helhedsorienteret med udgangspunkt i rutiner og beskrevne mål for den enkelte unge. Belægningen på Solglimt er hen over de sidste år fortsat faldende og er nu nede på omkring 60 % af den oprindelige kapacitet på 18 pladser. I 2011 og 2012 er takstberegningsgrundlaget nedjusteret fra 18 til 16 pladser. I 2013 er takstberegningsgrundlaget yderligere nedsat til 15 pladser. I efteråret 2013 er 11 ud af 15 pladser belagt, svarende til en belægning på godt 73 %. I et forsøg på at imødekomme kommunernes efterspørgsel på voksenpladser, fik Solglimt, med virkning fra 1. februar 2013, godkendt, at erstatte en af de i forvejen godkendte pladser med en voksenplads efter SEL. 107 i foreløbig 1 år. Det fremgår af den indgåede driftsoverenskomst mellem Solglimts bestyrelse og Odsherred Kommune, at taksten fastsættes på baggrund af en belægningsgrad på 16/18, svarende til 89 %. Samtidig med at taksten fra 2012 til 2013 er steget med 6,15 % konstateres en vigende tilgang, - en vigende tilgang, som også kan være begrundet i et faldende behov for pladser til børn og unge med diabetes. Regnskaberne for 2011 og 2012 er endnu ikke underskrevet af Solglimts bestyrelse. Selvom der foreligger budgetter for de efterfølgende år, må det givet afstedkomme visse styringsmæssige udfordringer. Hertil kan samtidigt konstateres, at den i 2007 indgåede driftsaftale mellem Solglimts bestyrelse og Odsherred Kommune, har ligge til forhandling i mere end 2 år, hvilket selvsagt må bremse for eventuelle initiativer om genopretning fra både Solglimts bestyrelse og fra kommunens side. Interviewguide tilsyn 2/27

3 Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærkninger Forbedringsområder - mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. Organisation og drift. 5.e) Driftsaftale 7.f) Årsregnskab Pædagogisk praksis og brugerindflydelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger: Fysiske rammer Intet Organisation og drift 5.e) Driftsaftale med Odsherred Kommune: Tilsynet vurderer, at driftsaftalen mellem Solglimts bestyrelse og Odsherred Kommune er af væsentlig betydning og anbefaler, at bestyrelsen og kommunens driftsenhed tager initiativ til at få forhandlingen om driftsoverenskomst vedrørende Solglimt tilendebragt. 7.f) Årsregnskab: Tilsynet vurderer, at årsregnskaberne er af væsentlig betydning for Solglimts budgetlægning og fortsatte daglige drift og anbefaler, at bestyrelsen og kommunens driftsenhed tager initiativ til at få forhandlingen om Solglimts årsregnskaber for 2011 og 2012 tilendebragt. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Intet Personaleforhold og arbejdsmiljø Intet Interviewguide tilsyn 3/27

4 Fysiske rammer Grundlag Vurdering 1. Rammer og beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer Solglimt er en selvejende institution, som blev stiftet i 1966 af foreningen Den lokale kreds om Solglimt, i et samarbejde med Red Barnet og Diabetesforeningen. Solglimt har driftsoverenskomst med Odsherred Kommune. Der er endvidere indgået overenskomst med kommunen om skoletilbud på Solglimt, til elever der, for en periode, ikke kan følge undervisningen i den lokale skole. Diabetikerhjemmet Solglimt er beliggende i Fårevejle Stationsby i Nordvestsjælland og er landets eneste behandlingshjem for børn og unge med diabetes. I lokalområdet er der skole, sportsklubber og foreninger, butikker mv. og blot få minutters gang til station med både tog og busforbindelser. Udearealerne er anlagt med en stor boldbane og har flere grønne områder samt en parkeringsplads. Solglimt ligger tilbagetrukket for enden af en stille villavej i byen. 1.b Indretning Solglimt består af 3 afdelinger; Skovly med 8 pladser, Granly med 6 pladser og Hækkely med 4 pladser. Budgetteknisk er pladstallet dog nedskrevet til 15 pladser. De 3 afdelinger er indrettet i hvert sit hus og indeholder alle enkeltværelser, køkken, spisestue, separate baderum og toiletter. Herudover er der hovedbygningen som indeholder centralkøkken, fælles kantine, kontorer og mødelokaler. Desuden er der en mindre gymnastiksal i en bygning for sig selv. 1.c Udnyttelse af fysiske rammer De bygningsmæssige faciliteter er veldisponerede og godt indrettet til formålet. 1.d Sikring af flugtveje Flugtvejene er sikret og ryddet. 1.e Alarmer Der er røgalarmer på alle værelser. På 2 af afdelingerne er der et forenklet varslingssystem. I den nye afdeling er der et varslingsanlæg som via telefon varsler direkte til stedets rådighedsvagt. Interviewguide tilsyn 4/27

5 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Det oplyses at Solglimt ikke indgår som en del af det kommunale bygningssyn. Institutionens budget skal selv afholde udgifter til vedligehold. 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Ingen 2.c Planlagt vedligeholdelse Ingen ekstraordinære planer, men følger en løbende vedligeholdelsesplan. 2.d Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter) - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der foreligger en beredskabsplan fra En tidligere aftale med Falck er opsagt og Solglimt har indgået aftale med beredskabet i Odsherred Kommune. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Der hænger en evakueringsplan i alle afdelinger. SR informerer alle nyansatte om planen. 3.c Brandtilsyn Der er gennemført brandsyn oktober 2012 ved Benny (SR Solglimt) og beredskabschef Jens Larsen. Plan over brandmateriel og flugtveje forefindes hos SR, pedel og forstander. Brandmateriellet bliver gennemgået årligt af Odsherred Kommunes Beredskabsafdeling. Interviewguide tilsyn 5/27

6 3.d Brandøvelse Kurser og øvelser gennemføres efter aftale med privat virksomhed og ser således ud: Elementær brandbekæmpelse, 3 timers kursus, afholdes for alle medarbejdere i slutningen af februar/starten af marts hvert år. 3.e Førstehjælp Kurser og øvelser gennemføres efter aftale med privat virksomhed og ser således ud: Førstehjælp, 6 timers kursus, afholdes for 1/3 af personalegruppen i starten af september hvert år. 3.f Andet Orientering om brandsikkerhed Nyansatte: SR orienterer om alarmeringsplan senest 14 dage efter ansættelse. Pedel eller SR orienterer om brandmateriel og flugtveje senest 14 dage efter ansættelse. Øvrige ansatte: Mindst en gang årligt (i efteråret) gennemgår SR, pedel og forstander alarmeringsplan, brandmateriel og flugtveje for alle ansatte på et personalemøde. Materialet revideres ved samme lejlighed. Børn og unge: Orienteres om alarmer, flugtveje, samlingsplads m.v. ved indflytning samt løbende på husmøder hvert ½ år. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Der er foretaget kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen uden anmærkninger. Solglimt har en elite smiley. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Interviewguide tilsyn 6/27

7 Organisation, drift og forretningsgange Grundlag Vurdering 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Solglimt var oprindelig en gammel forstanderbolig for Fårevejle højskole, men fungerede fra 1914 og frem til som børnehjem. Diabetesforeningen, Red Barnet og bestyrelsen for det tidligere børnehjem dannede i 1966 Diabetikerhjemmet Solglimt. Stedet havde samme forstander frem til ca hvorefter nuværende forstander Ole Hansen tiltrådte. Solglimt har driftsoverenskomst med Odsherred Kommune. Af denne fremgår, at optagelse på Solglimt træffes af bestyrelsen, i overensstemmelse med de af bestyrelsens fastlagte visitationskriterier. Det er ligeledes bestyrelsen som fastsætter det årlige antal åbningsdøgn og disse indberettes som en del af budgetforslaget. Taksten fastsættes på baggrund af en belægningsgrad på 16/18, svarende til 89 %. Der har gennem de sidste par år været søgt taget initiativ til forhandling om revision af driftsaftalen, denne oplyses aktuelt at være igangsat, men er endnu ikke tilendebragt. 5.b Udviklingstendenser Solglimt har faldende tilgang af elever, hvilket ses som alvorligt for fremtiden. Det er under overvejelse, om hvordan Solglimt fortsat kan opretholde ekspertise rettet mod unge med diabetes, som er tilbuddets kerneydelse. Solglimt har en rutinemæssigt kontakt til de 18 ambulatorier i landet, ligesom man mødes et par gange årligt. 5.c Projekter Det oplyses, at Solglimt har haft efterspørgsel på 107 pladser. Kommunerne er blevet mindre tilbøjelige til at give de unge et tilbud om efterværn efter SEL 76 og anmoder i stedet Solglimt om, at oprette pladser efter SEL 107 (midlertidige ophold). Der arbejdes aktuelt på at tilpasse Solglimts målgruppe til efterspørgslen. 5.d Andet Solglimt fik, med virkning fra 1. februar 2013, tilladelse til, at erstatte en af de i forvejen godkendte pladser med en voksenplads efter SEL Pladsen er konkret godkendt til 1 borger, der i forvejen havde tilbud på Solglimt, og i en foreløbig begrænset til 1 år. Interviewguide tilsyn 7/27

8 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at bestyrelsen og kommunens driftsenhed tager initiativ til at få forhandlingen om Solglimts driftsoverenskomst tilendebragt. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug - 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Den daglige administration varetages af forstander, sammen med stedets administrative medarbejder og revisor. Solglimt har i forbindelse med driftsoverenskomsten aftale med Odsherred Kommune om løn- og personaleadministration. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Solglimt overholder det af Indenrigsministeriet fastsatte kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) Det fremgår af referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2013, at regnskaberne for 2011 og 2012 endnu ikke underskrevet. En enig bestyrelse har besluttet, at der på det foreliggende ikke er grundlag for at godkende det af kommunen udarbejdede regnskab. Der er aktuelt forhandlinger i gang herom. 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) Administration af løn, deltagelse i barselspulje og IT support sker i et samarbejde med Odsherred Kommune. 7.e Andet - Interviewguide tilsyn 8/27

9 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at bestyrelsen og kommunens driftsenhed tager initiativ til at få forhandlingerne om Solglimts årsregnskaber tilendebragt. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse Grundlag Vurdering 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Budgettet for 2013 oplyses at være nedskrevet til 15 pladser. På dato for tilsyn er der indskrevet 12 unge, altså aktuelt en belægningsprocent på 80. Det oplyses dog, at der aktuelt er 4 henvendelser om pladser. Sammensætning er nogen lunde ligelig fordelt på køn. 8.b Alder Alderen ligger inden for år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Formålet er beskrevet i Vedtægt for Diabetikerhjemmet Solglimt således: at virke som døgninstitution for børn og unge efter servicelovens 51 for børn og unge med diabetes. (Nu servicelovens 66) Driftsoverenskomsten med Odsherred Kommune beskriver ikke målgruppe og kerneydelse yderligere. Det fremgår endvidere, at bestyrelsen for Diabetikerhjemmet Solglimt disponerer over samtlige pladser. Målgruppen er af forstander beskrevet som børn og unge med vanskelig regulerbar diabetes. Diabetes er dog langt fra det eneste de unges har med sig af vanskeligheder. De har alle én eller flere andre sammensatte problemstillinger, som ofte ikke er tilstrækkeligt afdækket inden anbringelsen. Årsagen hertil kan være at diabetesproblematikken i større eller mindre udstrækning har fået skylden for andre vanskeligheder, men som tydeligere slår igennem efter regulering af diabetesmedicineringen. Solglimt forsøger bedst muligt at tilgodese, de behov hver enkelt måtte have. I visitationsprocessen prøves på forhånd at få afdækket, hvad der ligger ved siden af diabetes, men ofte er det svært, da de fleste proble- Interviewguide tilsyn 9/27

10 mer af både forældre og andre involverede tilskrives sygdommen. Diabetesbehandlingen på Solglimt tager sit udgangspunkt i de guidelines, som sundhedsvæsenet i Danmark foreskriver mht. kost, motion og insulinbehandling. Dagligdagen på Solglimt er derfor ret struktureret, således at man bedst mulig tager hensyn til de unges sygdom. Diabetes fylder meget på Solglimt, men man prøver i videst muligt omfang at skabe en hverdag, hvor diabetes ikke begrænser de unge i deres udfoldelser. Den største udfordring er, at få de unge til selv at acceptere deres sygdom og i næste omgang at tage ansvar for den. Til diabetesbehandling på Solglimt er tilknyttet konsulent og overlæge i pædiatri Anni Ellermann fra Holbæk Sygehus. Hun har det overordnede ansvar for diabetesbehandlingen og planlægger sammen med Solglimts diabetesansvarlige behandlingsstrategier og nye behandlingstiltag. Hun er med i vurderingen af måleudstyr og ansvarlig i forhold til vurdering om den enkelte vil kunne profitere af overgang til pumpebehandling. 8.d Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Ja Nej Bemærkninger: I sjældne tilfælde forhandles en individuel takst. 8.e Andet Mange af de unge har brug for fortsat støtte efter et ophold på Solglimt. Solglimt kan tilbyde efterværn i egen bolig, men kommunerne er blevet mindre tilbøjelige til at give støtte hertil. Kommunerne anmoder Solglimt om at etablere pladser efter 107 (midlertidigt ophold). 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Solglimts overordnede mål er at gøre børn og unge i stand til at håndtere deres diabetes. Dette gøres ved at fokusere på kost, motion og insulinregulering. Interviewguide tilsyn 10/27

11 9.b Pædagogisk målsætning Mål og delmål for den enkelte fastsættes på de månedlige konsultationer hvor den unge, den diabetesansvarlige pædagog fra afdelingen samt lægekonsulenten deltager. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne På Solglimt er det normalt at have diabetes. Det kan være en stor lettelse at være sammen med andre, der også har diabetes. Der bliver lagt stor vægt på samspillet og balancen mellem kost, insulin og motion. Så udover at man kan være med til at tilberede sin egen mad, så bliver man også guidet i forhold til insulin og blodsukkermålinger. Hverdagen er struktureret om regelmæssige blodsukkermålinger, faste måletider og aftaler for motion. Motion er en vigtig del af Solglimts dagligdag. Alle skal deltage i mindst to aktiviteter om ugen og gerne flere. Nogle børn og unge deltager i klubber og foreninger udenfor Solglimt, mens andre er med i aktiviteter arrangeret af medarbejderne på Solglimt. I weekender og i ferier tages ofte på kortere eller længere ture - f.eks. kanoture. 9.e Andet - 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 10 Barn/ung/voksen 10.a Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret. Til hver ung er knyttet en kontaktperson, som har som sin opgave at varetage de fleste funktioner i den unges hverdag og i forhold til familien. Dette gælder de praktiske opgaver som fx tøj indkøb, fritidsaktiviteter, kontakt til skolen, kammeraters forældre og de mere behandlingsprægede opgaver som at læse blodsukkertal af og lægge ind på pc og tjekke det sammen med den unge. Interviewguide tilsyn 11/27

12 10.b Deltager barnet i praktiske opgaver Centralkøkkenet tilbereder en spændende og varieret diabeteskost. De ældste unge har eget kostbudget og handler ind og laver mad 4 x ugen. Alle afdelinger sørger selv for tilberedning af mellemmåltider. Måltiderne indtages som udgangspunkt i den gruppe hvor man hører til. De unge deltager også i daglige opgaver som borddækning, opvask og rengøring. 10.c Har børnene faste pligter De unge gør selv rent på deres værelser, men får den nødvendige støtte hertil. 10.d Børnemøder / ungemøder Alle afdelinger holder husmøde hver 14. dag. 10.e Medindflydelse Hovedprincippet er at der holdes elevrådsmøder hver 6. uge hvor fælles ønsker og problemer drøftes. Det er også elevrådet der disponerer over eventuelle donationer som Solglimt får. 10.f Samtale med barn/ung Planlægges individuelt. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Foregår efter KL s taksttabel for vederlag/takster. Nogle af de unge får pengene indsat på egen konto, andre får lommepenge udbetalt 4 x ugen og endelig får nogen penge 1 x ugen. Det er kontaktpædagogen der har ansvaret for, at de unge har en tilstrækkelig og ordentlig garderobe. 11.b Vejledning i brug af lommepenge Gives ude i afdelingerne. Indgår som en naturlig del af den pædagogiske behandling/praksis. 11.c Anden udbetaling til brugerne - Interviewguide tilsyn 12/27

13 11.d Skriftlig procedure Solglimt har igangsat arbejdet med at beskrive de generelle retningslinjer for personale, beboere og dele af den pædagogiske praksis på stedet. Som tidligere drøftet med tilsynet vurderes det at være hjælpsomt, at få samlet retningslinjer for praksis i fx en personalehåndbog og lagt ud på afdelingernes pc ere. Arbejde udmøntes aktuelt i journaliseringsprogrammet (BB-Soft). 11.e Andet - 11.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke a Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/ procedure for håndtering af beboermidler Alle der bliver 18 år under opholdet på Solglimt, vil, som udgangspunkt få kontanthjælp, hvis de ikke har anden indtægt fra alm. arbejde, produktionsskole, pension eller lign. Solglimt forsøger at sikre et slutteligt rådighedsbeløb på omkring kr., som skal dække udgifter til hygiejneartikler, frisør, transport (fritid), tandlæge samt egenbetaling af medicin. Der indsættes automatisk et beløb til tandlæge og medicin, på en spærret konto, som den unge ikke selv kan hæve fra. 12.b Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/ procedure og følges de Ja. 12.c Anden udbetaling til brugerne Ingen. 12.d Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab - 12.e Beboerbetaling for kost, rengøring, aktiviteter, etc. Der er aftalt møde med Voksenafdelingen i Odsherred Kommune, med henblik på en drøftelse af retningslinjer vedrørende egenbetaling for så vidt angår boligudgifter, kost samt evt. opsparing til etablering efter endt ophold. Tilsynet oplyses om at unge over 18 år i dag betaler for husleje, kost og daglige fornødenheder. Interviewguide tilsyn 13/27

14 12.f Andet (eks. revision) - 12.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 13 Behandlingsplaner / handleplaner 13.a Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige Ja Nej Bemærkninger: Der udarbejdes behandlingsplaner for alle unge på Solglimt. Solglimt indarbejder et system hvor handleplaner og løbende opfølgning indgår. Den tilknyttede psykolog er den gennemgående tovholder. Det er afdelingslederen som har behandlingsansvaret. 13.b Referat fra behandlingsmøder /konferencer vedr. barn/ung Det har tidligere været praksis, at Solglimt udarbejdede udkast til handleplaner og kommunen skriver referat af statusmøderne. Dette er nu ændret således, at Solglimt selv skriver referater og indarbejder resultatet i handlingsplaner og i opfølgningen på dem. 13.c Løbende justering af planerne Justering af handleplan sker løbende og i teamet omkring den konkrete unge. 13.d Andet - 13.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 14 Aktivitetstilbud 14.a Generelt om dagligdagen Til hvert hus er der tilknyttet pædagoger, som har det daglige samvær med gruppen af børn og unge. Hvert barn og ung har sin faste kontaktpædagog, som har kontakt med f.eks. familien, skolen, venners forældre og sagsbehandler. Det er også kontaktpædagogen man kan aftale hjemmeweekender, ferie, besøg af venner, tøjindkøb og lignende. Interviewguide tilsyn 14/27

15 Solglimt forsøger at få hverdagen til at være så hjemlig som muligt. De fleste af de unge følger undervisningen i det almindelige skolesystem. De går i folkeskole, friskole, teknisk skole, gymnasium eller lignende. Solglimt kan også tilbyde et internt undervisningstilbud til de elever, der af forskellige årsager ikke passer ind i det almindelige skolesystem. 14.b Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter Motion er en vigtig del af Solglimts dagligdag. Som tidligere beskrevet skal alle deltage i mindst 2 aktiviteter om ugen og gerne flere. Solglimt arbejder målrettet på at skabe en hverdag hvor diabetes ikke begrænser de unge i deres udfoldelser ved deltagelse i aktiviteter som fx lejrskoleophold o.l., fx deltager medarbejdere i lejrskoleophold med folkeskolen hvis det skønnes hensigtsmæssigt. 14.c Eksterne aktiviteter - 14.d Tvungen/frivillig deltagelse - 14.e Andet I forbindelse med at eleverne gennemsnitlig også er blevet ældre, sættes et stærkere fokus på botræning. 14.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 15 Kostpolitik 15.a Er der en kostpolitik Solglimt har en kostpolitik som sikre en spændende og varieret diabeteskost. Kosten skal være fedtfattig, grøn og groft. Derudover skal der være noget både for øjet og ganen. Desuden holdes sukkerindholdet indenfor de retningslinjer diabetesforeningen giver i forhold til diabeteskost. Solglimt har som målsætning at sikre sig, at de unge vil spise det der serveres, og derfor er kosten under konstant udvikling. 15.b Tilberedning centralt/lokalt Al mad tilberedes fra grunden af friske råvarer. De tilstræber årstidens frugt og grønt og gerne fra lokale leverandører. Interviewguide tilsyn 15/27

16 15.c Kostplan Der har tidligere været ansat en kok, men fra februar 2013 er denne stilling ændret til en deltids køkkenassistent. Denne forestår indkøb og tilberedning af maden og fastlægger kostplanen for den kommende periode. Køkkenassistenten har endvidere ansvaret for en sund og ernæringsrigtig diabeteskost. 15.d Brugers indflydelse og medvirken Det er hensigten, at beboerne fra februar 2013 i højere grad, skal være en aktiv del af tilberedningen af den daglige kost. Dette begrundet i at den gennemsnitlige alder er steget, men der ligger også en rationaliseringsgevinst i det. 15.e Andet Der tages i kostplanlægningen et særligt hensyn til unge med anden etnisk baggrund, når dette er aktuelt. 15.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 16 Seksualitet 16.a Regler og retningslinjer Ikke drøfte, men i retningslinjer på Solglimt, er der et afsnit om håndtering af beboeres evt. besiddelse af pornografisk materiale. Der er endvidere beskrevet, at der ikke må forefindes anstødelig udsmykning på væggene, hverken på værelser eller på fællesområdet. 16.b Seksualoplysning/undervisning - 16.c Prævention - 16.d Andet - 16.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 17 Alkohol/narkotika 17.a Information Solglimt har nedskrevne retningslinjer for brugen af alkohol og euforiserende stoffer. Interviewguide tilsyn 16/27

17 17.b Politik for området Er indeholdt i nedskrevne retningslinjer. 17.c Andet - 17.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 18 Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse 18.a Politik på området Ingen nedskrevne retningslinjer. Tages op når det vurderes relevant. 18.b Integration - 18.c Forældresamarbejde, tolk Anvender tolk i de familier hvor og når det er nødvendigt. Er ikke relevant aktuelt. 18.d Andet - 18.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 19 Medicingivning og opbevaring 19.a Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger Der er udarbejdet retningslinjer og intern vejledning vedrørende medicinhåndtering. Der er særskilte retningslinjer for Insulinbehandlingen. Internt har Solglimt en diabetesgruppe som består af 2 pædagoger og forstander. Deres opgave er at holde sig ajour med ny viden på området, undervisning af øvrigt personale og samarbejdspartnere samt en del praktiske opgaver. Nye medarbejdere er ikke ansvarlige for medicinhåndtering den første tid, men får den nødvendige tid til at lære praksis at kende. 19.b Opbevaring Al medicin er låst inde. Der er udarbejdet medicinkort vedr. håndtering af insulin. Interviewguide tilsyn 17/27

18 19.c Er reglerne kendte og følges de Reglerne er kendt af alle, hvilket giver sig selv grundet den særlige målgruppe i tilbuddet Solglimt. 19.d Andet Der foreligger særlige retningslinjer for de over 18 årige, herunder om betaling for medicin, som både inkluderer det lokale pengeinstitut og apotek. 19.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke.. 20 Brugersikkerhed 20.a Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele Er ikke aktuelt for Solglimts beboere. 20.b Efterspørgsel på nye hjælpemidler - 20.c Andet - 20.d Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 21 Hygiejne og rengøring 21.a Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer Der foreligger ikke egentlige hygiejneregler, men Solglimt har i retningslinjer på Solglimt, nedskrevet en sundhedspolitik og et afsnit om smittefare, som relaterer sig til målgruppens ofte brug af kanyler. 21.b Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald c Smitsomme sygdomme Se ovenfor. 21.d Brug af engangshandsker - Interviewguide tilsyn 18/27

19 21.e Rengøringsplaner Rengøringspersonale varetager rengøringen i fællesarealer efter egen plan. 21.f Andet - 21.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 22 Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende 22.a Serviceinformation, hjemmeside o.l. 22.b Oplysninger om internt kommunikationssystem Solglimt har en pjece udarbejdet i 2004, som meget kort beskriver tilbuddet. Solglimt har ligeledes en hjemmeside som aktuelt søges opdateret. Der har været brugt en del ressourcer herpå, men det oplyses, at der har været en store vanskeligheder i samarbejdet med firmaet der opsætter hjemmesiden. Solglimt anvender et elektronisk journal/dagbogs system som betyder at personalet via login kan læse og skrive i de enkelte beboeres handleplaner mv. Leder oplyser at systemet overholder datalovgivningen på området. 22.c Oplysning om regler og retningslinjer - 22.d Andet - 22.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 23 Samarbejde med forældre / pårørende 23.a Forældrebestyrelse / pårørenderåd Solglimt har ingen forældre- eller pårørenderåd. 23.b Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd - 23.c Tilgængelighed - Interviewguide tilsyn 19/27

20 23.f Andet Solglimt opfatter samarbejdet med forældre vitalt, da det er afgørende for børnenes mulighed for at lære at acceptere deres sygdom. De tilstræber som minimum en ugentlig telefonisk kontakt, hvor forældrene orienteres og medinddrages i børnenes hverdag. Der afholdes 2 sociale arrangementer pr. år, men det kan være svært med en høj deltagelse da mange familier kommer langvejs fra. 23.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 24. Bestyrelsesmøder (selvejende) 24.a Referat fra sidste møde Tilsynet har fået udleveret de 2 sidste referater fra bestyrelsesmøderne den 19. juni og den 11. september Solglimt er en selvejende døgninstitution med en bestyrelse, som består af 2 repræsentanter fra Diabetesforeningen, 2 fra Red Barnet og 2 fra Den lokale kreds om Solglimt, 1 repræsentant fra Odsherred Kommune, samt en personalerepræsentant. 24.b Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder Det fremgår af referat fra bestyrelsesmøde den 19. juni 2013, at regnskaberne for 2011 og 2012 endnu ikke underskrevet. Der aktuelt forhandlinger i gang herom. 24.c Tilgængelighed Ikke drøftet 24.d Andet - 24.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke 25 Intern skole 25.a Godkendelse af undervisningsplaner Solglimt har intern skole med overenskomst med Odsherred Kommune. Der er aktuelt ingen i intern undervisning. Tilsynet med skolen føres af Skolekonsulent fra Børn og Familie, Odsherred Kommune. Interviewguide tilsyn 20/27

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. maj 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Fonden Soloprojekt.dk Tilbudstype og form Opholdsted henhold

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse

Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Personalestruktur og aftaler vedr. personalets ansættelse Indhold Personalet... 2 Teams... 2 Arbejdstid... 2 Vikarer... 2 Bytte af vagter... 2 Jule- og nytårsvagten... 3 Personalemøder... 4 Ferieafholdelse...

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012.

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Tilsynsrapport Pilevang 2012. Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2013 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 21. oktober 2013. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og socialrådgiverstuderende Linda Villebæk. Samme dag

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere