Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Mødedato Torsdag den 24. april, kl Mødedeltagere Referat Helge Søgaard, Formand (HS) Lars Olsen, Næstformand (LO) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KJF) Lars-Ole Kopp, Nord (LOK) Thomas Uhlemann, Syd, (TU) Jørn Simonsen, Øst (JS) Thomas Lindschouw, Plan (TL) John Holm, Kort (JH) Lisa Tantholdt, Bredde (LT) Jette Kreiberg, Børn & Unge (JK) Helge Lang Pedersen, Elite (HLP) Preben Schmidt (PS) Dagsorden HS bemærkede at dagsordenen var blevet forenklet, med en lidt tydeligere opdeling mellem B-punkter til bred debat, og hvor der skal træffes beslutninger og C-punkter, der alene er til orientering. Orienteringspunkterne skal som udgangspunkt ikke debatteres. Endelig er aktiviteter, der har reference direkte til hovedbestyrelsen langt ind i en aktivitetsliste, der vedhæftes referatet som et bilag sammen med mødeplanen. Ingen ønskede på dette møde at løfte C-punkter og punkter på aktivitetslisten op til debatpunkter. Enighed om at evaluere den forenklede dagsorden ved mødets slutning. HS meddelte samtidig, at han fremover med mellemrum vil rundsende mails til hovedbestyrelsen og stab, omkring det idrætspolitiske i forhold til interne og eksterne relationer, og opfordrede alle til, som han, at sende en kvitteringsmail til de ansvarlige, når man har haft et godt møde, stævne eller bare oplevet et godt resultat af en aktivitet. Uddeling af DM medaljer vil i fremtiden være en opgave for alle hovedbestyrelsesmedlemmer og det samme gælder opgaven med til bladet at skrive rubrikkerne leder og kommentar mens rubrikken synspunkt skal skrives af en, der ikke er medlem af hovedbestyrelsen eller stab. Det er HS der koordinerer opgaverne. Mødereferat Side 1 af 9 HB møde 3/2008

2 Godkendt A. Godkendelse af referat 1. Referat 2/2008 af mødet fredag den 29. februar 2008 og lørdag den 1. marts Godkendt B. Debatpunkter til beslutning. 1. Strategi Er det ikke nu vi skal lægge en langsigtet strategi for hele forbundet? Seneste politikkatalog som samler hele forbundets strategi og vision er fra Der står rigtigt mange gode ting, og mange der ikke er opfyldt, men som stadig er mere end aktuelle. En erfaring er at vi skal sikre en bedre forankring i hele vores organisation, der omfatter enkelte klubmedlemmer, over klubber og udvalg til projektgrupper, ansatte og hovedbestyrelsen. Også behovet for at lave en grund analyse blev fremhævet. Der er brug for en frisk syn og nye fælles mål, der er realistiske og gerne målbare. JS var meget optaget af at en strategivedtagelse ikke måtte pålægge klubberne opgaver. Det er forbundets strategi, der skal fastlægges. Den skal indeholde små skridt, og afspejle de ændringer der har været i samfundet og de trends, der tegner sig på områder som Børnefamilier med mindre tid, MTB-O og motionsløbsbølgen og de uorganiserede. LT pegende på vigtigheden af det eksterne signal. Hvad er det vi kan sælge os på fremover? - Og JK pegende på at resultatet skal være både bredt og spændende. TU fremhævede at der faktisk er sket rigtigt meget også i klubberne, som har flyttet sig. I Kolding har både MTB-O og O-Biathlon tilført nye medlemmer og kræfter, og kortarbejdet har fået et løft. LO opfordrede til en principbeslutning nu. Vi skal have en god proces, det er vigtigt, men den må ikke blive for lang. Der blev truffet en principbeslutning om at der i perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde i marts 2009 skal udarbejdes en ny strategi for Dansk Orienterings-Forbund. KF og PS udarbejder et oplæg til køreplan, herunder kommer med indstilling til en projektbeskrivelse og sammensætning af en projektgruppe. PS undersøger mulighederne for ekstern konsulentstøtte fra DIF til gruppens arbejde. Punktet fremskrives. 2. Breddepolitikken 1. behandling Breddepolitik ver. 3.3 Køreplan Dialogmøder, Syd, Nord og Øst Fra hovedbestyrelsens behandling Dialogmøderne er vigtige og skal være med til at få klubberne med. Det er vigtigt at der ikke peges fingere af klubbernes arbejde, og at breddepolitikken aflaster og understøtter klubbernes ildsjæle. Det skal blive nemmere at være klub. Forbundets skal tilbyde klubberne noget. Lave aktiviteter for børn, unge og voksne. Kerneaktiviteter er ikke forståeligt. Skoleorientering, ja, hvis vi tænker langsigtet. Som forbund skal vi lave tre ting: Mødereferat Side 2 af 9 HB møde 3/2008

3 1. Breddeaktiviteter - som aflaster klubberne, samt opsamling og formidling af gode ideer på tværs. 2. Missionerer Fortælle eksternt hvem vi er og hvorfor nye skal vælge os. 3. Talent og elitearbejde der som et tilbud til den enkelte gør det muligt at udvikle sig så langt ambitioner, evner og talent rækker. Det er vigtigt at forbundet ikke er foran. Men at udviklingen kommer nedefra. Som et resultat af denne 1. behandling blev breddepolitikken redigeret til Breddepolitik ver.3.4 Breddepolitikken er nu i høring og behandles på 3 dialogmøder den og 7. maj i Syd, Nord og Øst. Punktet fremskrives 3. Integration af MTB-O Bilag fra MTB-O projektgruppen PS fremlagde indstillingen fra projektgruppen. De enkelte fagudvalg havde lejlighed til at ytre sig. Plan vil kunne påtage sig opgaverne, men har brug for lidt tid til at få især påsætning af kontrollanter til DM erne på plads. Børn og Unge ønske ikke at der står bør, men ønsker i stedet en blødere formulering, da man ikke umiddelbart kan magte opgaven. Indstillingen om at lade projektgruppen opløse i 2009 og blive erstattet af et løsere netværk, der samler ildsjælene, blev efter en kort drøftelse godkendt. Indstilling blev med nævnte bemærkninger godkendt. Opgaverne indarbejdes under de enkelte fagudvalg i den reviderede organisationsplan. PS underretter projetgruppen. Punktet sluttet. Opfølgning under punkt 5 og på aktivitetslisten. 4. Bestyrelsesansvar Materiale fra DIF udsendt på mail den 8. april 2008 kl PS bekræftede at den tegnede fælles forsikring hos TRYG også dækker søgsmål om bestyrelsesansvar. Hovedbestyrelsen tog materialet til efterretning og besluttede ikke at tegne yderligere forsikringer. Punktet er afsluttet og udgår. 5. Opdateringer af Forretningsorden, Organisationsplanen, Stillingsbeskrivelser, Personalepolitikken og et nyt bilag, opgavedeling. HS fremlagde nyt bilag om en opgavedeling imellem ham og 2 to næstformænd. Ideen er enkel, idet han gerne vil delegere nogle af de mange interne og eksterne opgaver til de to næstformænd. Det giver alt andet lige en bredere berøringsflade og sikre at der en tæt kontakt til de enkelte ansvarsområder. Det er tanken at opgavedelingen sammen med organisationsplanen, stillingsbeskrivelserne, personalepolitikken og forretningsordenen skal være de dokumenter, der holder organisation sammen og sikre overblik, opgavedeling og spilleregler for det daglige arbejde. JS understregede vigtigheden af at 7 dages fristen for dagsorden og bilag i forretningsordenen overholdes. Vedtaget at HS og PS til næste møde foretager en gennemgang og kommer med forslag til en opdatering af alle dokumenterne. Punktet fremskrives. Mødereferat Side 3 af 9 HB møde 3/2008

4 6. Budget 2009 LO omdelte køreplan for budget Budgettet 2009 og de langsigtede budgetmål for 2010 og 2011 er ikke ændret siden repræsentantskabsmødet. De nyeste meldinger peger på at tipsmidlerne er kommet under pres, og at vores tilskud fra DIF derfor på sigt vil kunne blive reduceret. Dette gælder selvom Tips- og Lotte omsætningen stiger, idet Danske Spil er tvunget ud i konkurrence og derfor må øge gevinstchancerne. Indtægtssiden vil først endelig ligge fast i Oktober-November, hvor vi kender meldingerne fra DIF og Team Danmark. Udgiftsrammerne vil i år fra starten blive styret hårdere. Alle udvalg og projektgrupper vil på forhånd blive pålagt at lave et budget med alternativer på +/- 5 % Køreplanen vedtaget. Vedhæftes dette referat. Punktet fremskrives. 7. Repræsentantskabsmødet 2008 Evalueringen gav disse synspunkter. Overskrift, Det var et lidt kedeligt og meget fagligt møde. Uddelingen af æresbevisninger var ikke værdig nok. Er æresbevisningen eller modtagere ikke til stede, sker der ikke uddeling. Mere festlige overrækkelser, med blomster, musik og helt korte indlæg. Ved 2 dages møde bør der være mere motion, og tilbud om sund mad. Taget til efterretning. JS og PS finder sted til mødet i 2009 på Vestsjælland. Punktet sluttet. 8. JWOC 2010 HSØ er hovedbestyrelsens kontaktperson til dette arrangement Der givet forhåndstilsagn om støtte fra henholdsvis Aalborg Kommune og SportEvent Danmark med et kontant beløb på samlet kr til arrangementsafviklingen. Hertil kommer kr fra Spar Nord Fonden. Der arbejdes i den samlede pakke med ovennævnte eksterne partnere ud fra en underskudsgaranti fra forbundet på kr Indstillingen og dermed en underskudsgaranti som anført blev godkendt. Punktet sluttet. Arrangementet følges på aktivitetslisten. C. Efterretning til orientering 1. Formanden DIF årsmøde Desværre er HSØ forhindret i at deltage i DIF s årsmøde, der afholdes i Brøndby lørdag den 26. april En hastig rundspørge til enkelte har ikke frembragt andre mødedeltagere fra hovedbestyrelsen. HSØ meddeler DIF-formand Niels Nygaard afbud med henvisning til problemer med kalenderkoordinering i forbindelse med formandsskiftet i DOF. Efter hovedbestyrelsesmødet blev det afklaret at Ove Gasbjerg kunne repræsentere forbundet. Fuldmagt blev givet. Mødereferat Side 4 af 9 HB møde 3/2008

5 International opfølgning HSØ har afholdt 2 telefonmøder i NORD regi vedrørende en nordisk kandidat til IOF Council. Indledningsvis var der enighed om, at en kvindelig kandidat skulle fremmes, hvilket bliver Astrid Waaler Kaas, tidligere generalsekretær i Norge, ligesom der er et ønske om genvalg af Åke Jakobsen, Sverige. Herudover ønskes fremsat yderligere en kandidat. Der kunne ikke skabes opbakning til at støtte den danske kandidat, som vi tidligere havde fremført ved NORD mødet i januar. Derimod enedes man om en finsk kandidat, Timo Ritakallio, der har international erhvervs- og orienteringserfaring. Samtidigt blev det aftalt mellem NORD landene, at Danmark har eneretten i nordisk regi - til at fremsætte en kandidat næste gang der bliver en plads ledig i IOF Council hvilket sker i 2010, hvor Åke Jakobsen forlader posten som IOF formand. Endvidere blev det aftalt at HSØ overtager posten som formand for European Working Group den europæiske sammenslutning af orienteringsnationer efter Bjørn Berntsen, Norge i Som sekretær for HSØ har Erik Nielsen givet tilsagn. Taget til efterretning Efter mødet er det afklaret at HS og Erik Nielsen den 23. maj 2008 tager til Oslo for at få opgaverne i European Working Group overdraget. PS undersøger om DIF finder dette arbejde støtteværdigt som en del af vores lobbyarbejde. 2. Generalsekretæren Økonomi indeværende år Der fremlægges ikke saldobalance med estimat på dette møde, da bevægelserne er begrænsede til dato. Repræsentantskabsmødet blev dyrere end budgetteret, dels fordi prisen i år var højere, dels fordi rigtigt mange gæster tog imod indbydelsen om at komme. Taget til efterretning 3. Nord LOK omtalte et spændende initiativ i Horsens, Idræt i Byen og efterlyste støtte fra forbundet til dette. HS oplyste at punktet ikke var på hovedbestyrelses dagsorden, da det var kommet dagen før og ikke var belyst. Det var lidt uklart hvad det egentlig var man ønskede støtte til, og oplagt at det måtte være kortudvalget og breddeudvalget der måtte se på henvendelsen i første omgang. LOK pegede også på at der kunne være midler i Nordkredsens Venner som kunne søges og understregede det vigtige i at forbundet understøttede ildsjæle, når de henvendte sig. 4. Syd Referat af møde 2/2008, søndag den 16. marts 2008 TU henviste til de spændende og lidt provokerende visionssnak, som referatet er udtryk for. Kredsen har gjort depotet med materiale mobilt på en trailer. En god ide, men forsikringsforholdene var lidt uafklarede. 5. Øst Der forelå ikke et aktuelt referat. Næste møde i kredsudvalget er mandag den 19. maj Plan Referat af møde 1/2008, onsdag den 16. april 2008 Mødereferat Side 5 af 9 HB møde 3/2008

6 TL bemærkede som ny formand, at der er mange driftsopgaver i udvalget. På det sidste møde blev det besluttet at Ole Husen og Bendt Frandsen skal være forbundets politiske ansigt udadtil overfor Skovforeningen og Skov- og Naturstyrelsen. 7. Kort Referat af møde 1/2008, mandag den 7. april 2008 JH oplyste at der nu er 72 skove, der er dækket af digitale grundkort, svarende til en omsætning på kr I maj måned holdes der 3 kortseminar i forenkling og generalisering af de nye grundmaterialer i rekognosceringen. Et i hver kreds. 8. Bredde Referat af møde 1/2008, onsdag den 20. februar 2008 Intet udover breddepolitikken. 9. Børn & Unge Referat af møde 2/2008, torsdag den 3. april 2008 JK oplyste at KUM var forestående. Reglerne er lempet en smule for at få holdene fyldt op. 10. Elite HLP Understregede at Åke Jönsson, vores nye landstræner, havde fået en flot start og var blevet vel modtaget af deltagerne i de forskellige landsholdsgrupper. ATK bogen er udkommet og sælger godt. TD er mere end tilfreds. Ranglisten har fået nyt liv og tiltrækker flere og efter en mindre justering nu også udenlandske deltagere, hvilket skærper konkurrencen og værdien. Udvalget har valgt at organisere sig på en ny måde. Efter at landstræner, juniorlandstræner og sportschef nu bor tæt sammen er egentlige udvalgsmøder afløst af faste 14 dages indbyrdes briefinger uden referat. Hele udvalget samles hvert år til et større weekendseminar, hvor der også bliver plads til flere og aktiviteter som teambuilding. Herfra vil der komme et referat, som også hovedbestyrelsen vil modtage. Alle punkter taget til efterretning D. Aktivitetslisten mødekalender Det blev supplerende oplyst at: - MTB-O Camp i Silkeborg samlede 120 deltagere, heraf det meste af verdenseliten. - Skovlukninger i Nordsjælland til EOC MTB-O og JWOC MTB-O er meget omfattende. - - Der arbejdes på at få dem præciseret og reduceret i omfang. - Projektgrupperne: Kommunikation og Nye kommuner sættes på standby, mens strategiarbejdet pågår. E. Kommunikation Hvad, hvem og hvordan F. Eventuelt Dialogmøderne PS Evaluering af dagsorden og mødeform Alle var tilfredse. HSØ arbejder videre af samme spor. Mødereferat Side 6 af 9 HB møde 3/2008

7 Aktivitetslisten HB Bilag 3/2008 Aktivitet Status Indstilling 1. MTB-O EOC 2009 & JWOC 2009 LO har sagt ja til at være hovedbestyrelsens kontaktperson til dette arrangement. Aftaler forventes klar til juni mødet. Det forventes at DOF skal stille likviditeten og en underskudsgaranti. Størrelsen er endnu ikke fastlagt. Spørgsmålet om garanti og likviditet tages op som beslutningspunkt på næste møde. 2. JWOC 2010 Se debatpunkt 3. Projektgruppen, MTB-O 4. Projektgruppen, Nye kommuner 5. Projektgruppe, Kvinder på toppen 6. Projektgruppe, O-service 7. Projektgruppe, Kommunikation Referat 1/2008 af møde lørdag den 29. marts 2008 Næste møde i uge 22. Næste møde er onsdag den 7. maj Ellis Sommer har påtaget sig at være kontakt på området for uddannelse. Jette Kreiberg vil gerne udtræde og søger en afløser. På næste møde drøftes en handlingsplan. Ole Husen er kontaktperson. Der har været afholdt et indledende møde i gruppen under Påskeløbene. Intet nyt 8. EFOL 2010 Intet nyt Mødereferat Side 7 af 9 HB møde 3/2008

8 9. Natursport 10. Interreg. IVa Afventer udspil fra Elitefacilitetsudvalget under DIF/TD Erik Nielsen har sagt ja til at stå for det videre arbejde. Køreplan Budget Type Aktivitet Information Torsdag dag den 24. april 2008 HB møde 3/2008 Vedtagelse af køreplan og budgetpolitik 2009 Maj Information Kontoansvarlige, udvalg og klubber informeres Mandag den 9. juni 2008 Onsdag den 11. juni 2008 Torsdag den 12. juni 2008 Klubledermøder Syd, Øst og Nord. Budgetmål drøftes Information og dialog på klubledermøderne. Mandag den 1. september 2008 Frist Budgetønsker 1/2009 Torsdag den 18. september 2008 HB møde 5/2008 Budget behandling Sammenskriv af ønsker Månedsbalance august 2008 foreligger September/oktober Forhandlinger Tilbagemeldinger, justeringer. Lørdag den 1. november 2008 Frist Budgetønsker 2/2009 Primo november Onsdag den 12. november 2008 Mandag den 17. november 2008 Torsdag den 20. november 2008 Høring Klubledermøder Øst, Syd og Nord. Budgetudkast version 2 offentliggøres. Information og dialog på klubledermøderne. Kontoansvarlige informeres direkte Lørdag den 22. november 2008 HB møde 6/2008 Budget behandles og endeligt vedtages. Månedsbalance oktober 2008 foreligger med revideret estimat Opdateret -24. april 2008/LO Mødereferat Side 8 af 9 HB møde 3/2008

9 Mødeplanen 2008 Opdateret den 4. marts 2008 Marts 2008 Lør/søn den marts 2008 Repræsentantskabsmøde Vejlefjord April 2008 Torsdag den 24. april 2008 Hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Nyborg Maj Mandag den 5. maj 2008 Dialogmøde breddepolitik Fredericia Tirsdag den 6. maj 2008 Dialogmøde breddepolitik Støvring Onsdag den 7. maj 2008 Dialogmøde breddepolitik Roskilde Juni 2008 Fredag den 6. juni 2008 Stabsmøde 1/2008 Mandag 9. juni 2008 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + kalender Onsdag 11. juni 2008 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + kalender Torsdag 12. juni 2008 Klubledermøde, Nord Eftersnak + Kalender Lørdag den 21. juni 2008 Hovedbestyrelsesmøde 4/2008 Nyborg Plan Juli 2008 August 2008 September 2008 Torsdag den 18. september 2008 Hovedbestyrelsesmøde 5/2008 Nyborg Budget 2009 (1) Oktober 2008 November 2008 Onsdag 12. november 2008 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + Budget Mandag 17. november 2008 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + Budget Torsdag 20. november 2008 Klubledermøde, Nord Karup Eftersnak + Budget Lørdag den 22. november 2008 Hovedbestyrelsesmøde 6/2008 Nyborg Budget 2009 (slut) December 2008 Fredag den 5. december 2008 Stabsmøde 2/2008 Mødereferat Side 9 af 9 HB møde 3/2008

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg, projektgrupper og revision Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Mødested Vejlefjord Mødedato Fredag den 29. februar 2008,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 28. februar 2014, kl. 18.00 ca. 19.30 Mødedeltagere Referat Gæst(er) Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 26. november

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2007 Mødested: Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Mødedato: Onsdag den 25.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 6/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 6/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 6/2005. Mødested: Danmarks Lærerforenings kursuscenter Storebæltscentret,

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelse og stab Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Mødested 1 a. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20. 2605 Brøndby 1 b. Hotel Hedegaarden,

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 1. marts 2013, kl. 17.00 18.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 3/2005.

Mødereferat B&UU-møde 3/2005. Til HB Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne-og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i Ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i Talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen Mødereferat

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 8. juni 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3.sal, 8000 Aarhus Mødedato Lørdag den 26. september 2015 kl. 11.00-16.00 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005. Mødested:

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3. sal Mødedato Tirsdag den 26. april 2016 kl. 16.30-21.00 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Walther Rahbek,

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 21. september 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Udvalg og alle medlemmer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2006 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mødelokale M3 Mødedato:

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Klubber og Udvalg Hovedbestyrelsen og Stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Onsdag

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: tirsdag den 24. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Mandag den 27. november 2006 kl. 17.30-22.00

Læs mere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen Dansk Orienterings-Forbund Referat til møde nr. 2, 2016 i Kredsudvalg Syd Mødested Finlandsvej 9, Middelfart (hos Terkel) Mødedato Mandag den 12. september - kl. 18.30 Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid):

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): s- Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): Direktøren har det overordnede ansvar for DOF s drift og den løbende udvikling af forbundet i tæt samarbejde med udvalg, projektgrupper og frivillige medarbejdere

Læs mere

Referat af B&UU møde 2/2008

Referat af B&UU møde 2/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen HB & stab Referat af B&UU

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 18. juni 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, Klubber, udvalg og projektgrupper Revisionen Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2007 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Mandag den 19. september 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006.

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer HB & stab Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Mødested: Hos Jesper Vesterdams Allé 8, Lind 7400 Herning Mødedato Onsdag den 6. december 2006 kl.

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen November 2015 Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen Denne forretningsorden er gældende for kredsudvalget og klubledermøderne i Sydkredsen. Sydkredsen er orienteringsklubber, som er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 7/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 7/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 7/2005. Mødested: Danmarks Lærerforenings kursuscenter Storebæltscentret,

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Referat planudvalget nr. 3/2008

Referat planudvalget nr. 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB Referat planudvalget nr. 3/2008 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 24. november 2008 kl. 17.00-21.00 Mødeindkaldte:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Mødested: Snabs klubhus, Helligkildevej 2, Vejle Mødedato: Torsdag d. 7/6 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter for Sydkredsens klubber og Kredsudvalg

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 10. februar 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Sydkredsens klubber, Kredsudvalget og DOF ved HS og MS ----------------------------------------------------------------------- Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Læs mere

Referat til HB møde 6/2008, Nyborg Strand

Referat til HB møde 6/2008, Nyborg Strand Dansk Orienterings-Forbund Til HB & stab Referat til HB møde 6/2008, Nyborg Strand Mødested Nyborg Strand Mødedato Lørdag den 22. nov. 2008 kl. 10.00 17.00 Mødedeltagere Referent Helge Søgaard, Formand

Læs mere

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter

Ungdomsbo. Indhold: Debatpunkter: 4. Indkomne punkter Referat fra bestyrelsesmøde nr. 152, onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat fra B&UU-møde 1/2007.

Referat fra B&UU-møde 1/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 25. januar 2015 kl. 15.00 21.00. Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Christian Hangel, Line Markert, Hans Natorp,

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO)

Ulrik Westring (UW), Preben Sørensen (PS), Malthe Emil Bøgh Olesen (MO) Referat af bestyrelsens møde torsdag den 1. oktober 2009 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Nils-Henrik Pedersen (NH), Arne Frier (AF) og Lars Scheibel (LS),

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

DOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11

DOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11 Dansk Orienterings-Forbund Bogholderiet Opdateret. september 2006 Resultat af 1. behandling Budget 2007 - version 2,0 Budget Estimat II Budget I Budget II Ansvar 2006 2006 2007 2007 Noter 10000 Drift 10001

Læs mere

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien.

Deltagelse: Karsten Høy-Petersen, Christian Scheelhardt, Søs Nygaard og fra Boligkontoret driftschef Finn Weidekamp og chefkonsulent Gitte Weien. Boligselskabet BSB Søllerød R E F E R A T til organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 7. februar 2013, kl. 16.00-21.00. Mødet afholdtes hos Boligkontoret Danmark, Røjelskær 15, 2. sal,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2010 Dato og tid: Sted: Referat: 2. september 2010, kl. 17:00 Remissen, Østerbro LE Deltagere: Afbud: Hans J. Larsen (HJL) Morten Krydsfelt (MK) Hasanin Rudha

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 16. november 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO)

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 23. april 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat fra dommerudvalgsmøde nr

Referat fra dommerudvalgsmøde nr Referat fra dommerudvalgsmøde nr. 3 2017-2018 Mandag den 6. november 2017, kl. 16.30 i Langeskov Deltagere: Jørgen Svane (JS), Jesper Kirkholm, (JK), Kim Linde, (KL) Ulrik Jørgensen (UJ) Lars Hagenau (LH)

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/213 Mødested: Odense s klubhus Odense Mødedato: tirsdag den 23. september 213 kl. 17.-21.45 Mødedeltagere:

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Lars Møller Jens Meilvang Valdemar Haumand side 1 d.16. marts 2010 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Dagsorden fra bestyrelsesmødet tirsdag d.16.3.2010 kl. 15.30. Mødet afholdes i Grenaa Idrætscenters mødelokale 4,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 3/2003.

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2004.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2004. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2004.

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 1616/14 REFERAT fra møde i Den Fælles Kapitalforvaltning den 8. januar 2014 i Århus Bispegård kl. 10.00 15.00 Tilstede var: Fra bestyrelsen: Kirsten Vej Petersen,

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS

Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl i EPOS Dato: 4. april 2006 J. nr.: 7.01.02 Sagsbehandler: kol Referat af møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse Den 30. marts kl. 10 12. i EPOS Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2004.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2004. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2004. Mødested:

Læs mere

B. Beretning for 2016 for Sydkredsen og valg af medlemmer til kredsudvalg Syd

B. Beretning for 2016 for Sydkredsen og valg af medlemmer til kredsudvalg Syd Dansk Orienterings-Forbund Til : Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dagsorden for klubledermøde 1, 2017 i Sydkredsen Mødested: Bøgelund, Bramdrupskovvej 40, Kolding Mødedato: Mandag

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 29. april 2010, kl. 17.00 - ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2007

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Tirsdag den 6. februar 2007 kl. 17.00-22.00

Læs mere