Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009"

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 18. juni 2009, kl ca Mødedeltagere Referat Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO) Kim Folmann Jørgensen, Næstformand (KJF) Lars-Ole Kopp, Nord (LOK) - AFBUD Thomas Uhlemann, Syd, (TU) - AFBUD Troels Bent Hansen, Øst (TBH) Thomas Lindschouw, Plan (TL) Jette Kreiberg, Børn & Unge (JK) Dorthe Hansen, Elite (DH) Lisa Tantholt, Bredde (LT) John Holm, Kort (JH) Mads Ingvardsen, Direktør Bjarke Refslund, Projektmedarbejder Mads Ingvardsen MØDEOPLÆG anført med alm. skrift. REFERAT anført med kursiv. HSØ bød velkommen og bad HB deltage i et minuts stilhed til ære for Ove Gasbjergs minde. Som forberedelse til mødet er der udsendt et fyldigt mødeoplæg og ganske mange bilag. Dagsorden A. Godkendelse af referat Referat 3/2009. Er tidl. udsendt og lagt på DOF s website. Godkendt som udsendt. B. Debatpunkter Fremadrettede til beslutninger Mødeindkaldelse Side 1 af 12 HB møde 2/2009

2 1. Strategiprocessen BEMÆRK: Som optakt til drøftelsen vedr. strategi 2015 bedes formændene for kredsudvalg (ØST, SYD og NORD) samt fagudvalgene (PLAN, B&U, ELITE, BREDDE og KORT) forberede et mundtligt indlæg af ca. 5 min varighed, gerne suppleret med et kort stikordsnotat, der kan omdeles på mødet, over følgende 2 spørgsmål: A) Hvad er udvalgets bud på fremtiden i relation til hvidbogens målsætninger og tiltag. B) Hvordan ser fremtiden ud i udvalget i forhold til organisering, økonomi og opgaver. Herefter drøftes hvidbogens indhold og procesplanen. Finansieringsnotatet skal i denne sammenhæng anvendes som baggrundsmateriale for at nuancere indholdet af hvidbogen. Hvidbogen overdrages formelt til HB på mødet. Indstilling: Hvidbogen overdrages til HB og procesplanen for det videre arbejde vedtages. (6 bilag: ppt klubledermøder, hvidbog vers 2, procesplan 2015, procesplan grafik, finansieringsnotat, medlemsanalyse/mi) HB drøftede de fremlagte indlæg fra kreds- og fagudvalg. Enighed om at der nu var skabt et solidt grundlag, som det egentlige arbejde med udformning af mission, vision, strategi og aktivitetsplaner kan laves på grundlag af. Procesplanen for den videre færd med projektet blev vedtaget, herunder nedsættelse af en arbejdsgruppe, der udarbejder udkast til ovennævnte til næste HB-møde. Følgende indtræder i arbejdsgruppen. KFJ (formand for gruppen), DH, LT, TBH og MI (sekretær). Det første møde afholdes på Fyn den 8.august Se i øvrigt vedhæftede noter udarbejdet i forbindelse med den indledende udvalgsrunde, samt ppt. fra eliteudvalget. 2. Poster i Skoven Projektet har pt. fået tilført betydelige ressourcer. Knap kr. er realiseret i bevillinger fra SNS og Friluftsrådet. Der mangler de sidste tilsagn fra DIF, men disse formodes at være på plads inden HB mødet. På mødet vil planen for projektet blive fremlagt og der ønskes en debat omkring udformningen af projektet. Forhåbningen er at projektet kan søsættes i dens nye form pr. 1/ Indstilling: Budget og projektplan vedtages. (4 bilag: ppt klubledermøder, konceptbeskrivelse, budget, breddepuljeansøgning) MKI fremlagde projektet og budgettet herfor. Vigtigheden af projektstyring og periodisering af økonomien blev fremhævet. Endeligt budget udsendes til HB til efterretning. Nærmere information om klubbernes deltagelse og involvering følger henover sommeren. Ansøgningsrunde vedr. projektleder pågår med forventet ansættelse primo august Projektet blev vedtaget i dens fremlagte form med applaus for direktørens fremragende indsats. 3. Budgetopfølgning 2009 Der henvises til budget opfølgningsark pr. 30/ lagt på DOF s website. HB bedes kommentere den udarbejdede model for budgetopfølgning. Det er hensigten løbende at udvikle modellen afhængig af, hvad der skønnes for mest relevant at informere HB og DOF s medlemmer om, og hvilke informationer der typisk efterspørges. I alt ca. 10 nøgletal. Mødeindkaldelse Side 2 af 12 HB møde 2/2009

3 Hvad angår den foreliggende budgetopfølgning, udviser indtægterne et forventet beskedent fald. For at sikre opfyldelse af budgetmålet om et overskud på kr., er det nødvendig at foretage en mindre besparelse på udgiftssiden. Indstilling: Det indstilles, at der skæres kr. på udviklingspuljen, og at direktøren pålægges at finde de resterende midler indenfor administrationen. Budgetopfølgningen blev gennemgået med den konklusion, at der skal spares 3 %, svarende til ca. tkr. 150 over det næste halve år for at sikre det ønskede budgetmål om et overskud på tkr Det blev besluttet at gøre dette på følgende måde: Udviklingspuljen reduceres med tkr 50 fra ikke disponerede midler. LO og MI finder det resterende beløb i samarbejde med fagudvalg og ved gennemgang af administrative konti. 4. Budget 2010 Det foreliggende budgetudkast nr. 1/2010 udviser et underskud på kr. Under hensyntagen til det stående mål om at præstere et overskud på kr., skal der foretages tilpasninger på op til godt kr. HB bedes drøfte det foreliggende budgetudkast nr. 1/2010 og herunder på overordnet niveau forholde sig til de ønsker og prioriteringer, som de indmeldte budgetønsker fra kredse, udvalg og administrationen er udtryk for. I betragtning af den faldende tendens som basistilskuddet fra DIF udviser og de stadige (kritiske) diskussioner, som DOF s indtægter fra klubber og løb giver anledning til, bedes HB tage stilling til, om HB anser det for hensigtsmæssig i forbindelse med strategiprocessen at åbne en diskussion om ændring af DOF s indtægtsgrundlag. (4 bilag: ppt klubledermøder, budgetversion 1/MI, udvalgsbudgetter/planer (flere), budget ledelse og administration) LO fremlagde budgettet. Indtægtssiden er formentlig lidt underbudgetteret. Budgettet er ubearbejdet og afspejler alene de enkelte udvalgs budgetønsker. TBH foreslog følgende besparelser. HB reducerer rejser og ophold i størrelsesordenen tkr. 20. Midlerne i forhold til det internationale reduceres sammen med de frie projektmidler i størrelsesordenen tkr BREDDE reduceres med tkr PLAN friholdes beløbet anvendes hovedsageligt til skovadgang. SYD og NORD nedjusterer på B&U området, således at disse kredse får efter det samlede antal løbere og ikke som et bloktilskud. Dette vil frigøre ca. tkr ELITE hvor stipendier ikke forekommer at være en DOF-opgave, samt et ønske om væsentlige besparelser på mobil og permanentcenteret. KFJ supplerende med, at der er midler i kommunerne, som klubberne kan trække på, og der er blevet større betalingsparathed. Derudover bør der være brugerbetaling på KUM. Endvidere kan klubberne finde penge til eliten i kommunerne. Prisen på deltagelse i elitens aktiviteter bør sættes op. DH svarede med synspunktet om, at det er kritisk at øge brugerbetalingen overfor klubberne, hvilket reelt vil straffe de klubber der har mange gode løbere. Mødeindkaldelse Side 3 af 12 HB møde 2/2009

4 KFJ anbefalede at Poster i skoven har et særskilt budget adskilt fra BREDDE s ordinære drift. JK gennemgik kommentarer til budgettet fra klubledermøde i ØST. LO anførte at der i høj grad er en pengerigelighed i klubberne. En fremtidig omlægning af indtægtsgrundlaget bør debatteres i foråret Den nuværende struktur med et afgiftssystem vil givetvis komme under pres i fremtiden. DH nævnte vigtigheden af at vi skal hele tiden viser, hvad får klubberne får ud af investeringerne i forbundet. Midlet er større synlighed der godtgør hvad forbundet leverer. HB afsluttede 1. behandling af budgettet med en konklusion om at LO og MI i samarbejde med kreds- og fagudvalg udarbejder justeringer i budgettet, således at budgetmålet om et overskud på tkr. 100 kan opnås. 2. behandling af budgettet finder sted ved HB s møde i september. Forinden udsendes revideret budget suppleret med reviderede aktivitetsoversigter. C. Efterretning sager til orientering 1. Formanden Kondolancebrev fra IOF Der er modtaget kondolancebrev fra IOF i forbindelse med Ove Gasbjergs bisættelse. Brevet læses op på mødet. Der er modtaget takkeskrivelse fra familien Gasbjerg. NORD-møde i Finland HSØ og LO repræsenterer DOF ved det kommende NORD møde i Salo, Finland. Væsentlige punkter på dagsordenen omtalt på DOF s website: NORT (jf. efterfølgende punkt), Fremtid for NOC, Adventure sport som IOF-disciplin, Forberedelse af IOF-møder i august, WG Media-arbejdet i IOF-regi. Nordic Orienteering Tour Som omtalt på DOF s website blev projektet debatteret grundigt. Med baggrund i meget ringe fremdrift i udviklingen af arrangementet og især med baggrund i meget stor usikkerhed omkring økonomien, blev det besluttet at Danmark udtræder af projektet. De øvrige nordiske lande arbejder videre med en stærkt reduceret model for arrangementet. Viser der sig senere grundlag herfor, kan Danmark indtræde igen. Reglement vedr. uddeling af DM medaljer Der har efterfølgende været korrespondance med Gunnar Grue Sørensen, Tisvilde Hegn OK vedr. det ændrede reglement vedr. uddeling af DM-medaljer til klasser med mindre end 5 deltagere. Svar i for form at notat udarbejdet af TL, Plan, samt et afsluttende notat fra Gunnar Grue Sørensen vedlægges til orientering. (2 bilag: notat fra PLAN/TL, notat fra Gunnar Grue Sørensen) Korrespondancen indgår nu i PLAN s arkiv med henblik på fremtidige ordinære reglementsændringer. O-service Brugergruppen Jf. det tidligere udsendte mødereferat fra gruppen møde, er arbejdet kommer rigtigt godt fra start. Opgaverne, der omfatter såvel support, udvikling og uddannelse, er prioriteret og planlagt på meget tilfredsstillende vis. Mødeindkaldelse Side 4 af 12 HB møde 2/2009

5 Lokaler Syddansk Turisme Der er indgået en ny aftale om fortsat lån/leje af lokaler på Syddansk Turisme i Middelfart. Følgende har udleveret nøglechip og adgangskode: HSØ, MI, Flemming Nørgaard, kortsupervisor og Gert Nielsen, breddekonsulent. Aftalen indebærer at kun de anførte personer kan reservere lokaler og afvikle møder i lokalerne. IOF-program WOC2009 HSØ, MI samt Erik Nielsen repræsenterer DOF ved mødeaktviterne i WOC-ugen medio august. Herudover deltager Flemming Hjort Jensen og Finn Arildsen i møder i hhv. MAP Commission og IT Commission. Mødeprogrammet er omfattende med hhv. NORD-møde, møder i European Federations (HSØ er President og Erik Nielsen Secretary General), IOF Presidents Meeting og IOF Presidents Conference. WOC2009 Jury-medlem HSØ er udpeget som jury-medlem ved WOC2009 i Ungarn. Amager OK Velkomstbrev er fremsendt fra hhv. HSØ/TL og MI. Klubbens vedtægter er godkendt jf. beslutning herom på seneste HB-møde. DIF Internationalt Lobbymøde DIF har inviteret til international lobbymøde, hvor specialforbundenes engagement i international arbejde skal drøftes med henblik på en intensivering, bl.a. i forbindelse med IOCkongressen i CPH. Mødet er sammenfaldende med dette HB-møde, hvorfor der er meldt afbud. TD- Direktør Michael Andersens blog DOF er særdeles positivt omtalt på ovennævntes blog. Der udleveres kopi af teksten på HBmødet. HSØ supplerede orienteringen med følgende: Tak til DOF s venner for den store støtte til vore dygtige juniorløbere. Referatet fra Repræsentantskabsmøde er nu efter en lang og vanskelig proces modtaget og lagt på nettet. DIF s bredde og ungeudvalg skal sammenlægges i et nyt udviklingsudvalg. Henrik Dagsbjerg, Horsens OK har hidtil nu repræsenteret DOF, og ønsker at blive indstillet til fortsat medvirken. HB tiltrådte med bemærkning om, at der forventes kontinuerlige tilbagemeldinger om arbejdet, såfremt indstillingen om medlem i udvalget imødekommes. Udpegningen er et anliggende for DIF s bestyrelse. 2. Direktøren Bogholderifunktion i fremtiden Thomas Sørensen har sagt op i DIF pr. 1/9, da han skal læse videre. Vi har været godt tilfredse med Thomas virke i DOF. Dette betyder reelt, at vi pr. 1/ får tildelt en ny regnskabsmedarbejder fra DIF. Thomas Sørensen laver en overdragelse af økonomifunktionen medio juli, men der vil i løbet af august være tale om en overgangsperiode, hvor den nye medarbejder skal sættes ind i vores arbejdsgange. Der må således påregnes lidt ekstra forklaringer ved afregninger. DIF i Fremtiden arbejdsgrupper/dof repræsentation Der er nedsat fire arbejdsgrupper under DIF. Arbejdsgrupper der skal arbejde med spørgsmål vedrørende fællessekretariat, breddekonsulentordningen, udvikling af idrætten og et større forpligtende samarbejde mellem DIF og specialforbundene. Arbejdsgrupperne er en blanding af Mødeindkaldelse Side 5 af 12 HB møde 2/2009

6 politikere og ansatte i DIF og specialforbund. Deres arbejde starter 1/ og skulle gerne munde ud i nogle konkrete tiltag omkring 1/ I lyset af en række store igangværende opgaver og projekter, har vi valgt ikke at lade DOF være repræsenteret i arbejdsgrupperne. O-patruljen Projektet ledes af Merete Spangsberg. Der er udsendt materiale til 500 skoler og der er indgået et samarbejde med Dansk Skoleidræt. Projektet fortsætter som et pilotprojekt frem til 31/ Der er tilknyttet 10 o-patrulje konsulenter der tager rundt på skolerne og underviser i orientering. Projektet er selvfinansieret igennem skolernes egenbetaling. Dog ikke lønudgiften til Merete Spangsberg. Projekt Godt træningsmiljø for orienteringstalenter 10 klubber er med i projektet og der er skrevet under på samarbejdsaftalerne. Klubberne arbejder hårdt og positivt med projektet. Team Danmark har flere gange ytret, at de finder projektet godt og er overrasket over den store entusiasme der udvises i klubberne. Lokale- og Anlægsfonden Arena ansøgning. Ansøgningen til LOA skal munde ud i, at vi får tilført økonomiske ressourcer til etablering af vores idrætsarenaer (kort). Vores kort er vores idrætsarena og argumentet er, at det er en arena som en tennishal eller en golfbane. Det forventes at LOA yder økonomisk tilsagn til at støtte JWOC og til tegning af 3 større skovområder. (2 bilag: Arenaansøgning og Arenacost s) TV dækning af MTBO-EOC/Danmark og WOC/Ungarn I samarbejde med Johan Fegar og Ole Lind forsøger vi at skabe kontakter til TV. Arbejdet kræver en ihærdig indsats men det ser positivt ud. Specielt er TV2 interesseret i at følge MTB- O EOC. Kursusvirksomhed Senest 1/ vil der blive fremsendt et kursuskatalog for vinteren 09/10. Heri skal indgå alle de kursusaktiviteter vi har på programmet fra november 2009 til maj Herunder træneruddannelse, trænerseminar, skovkontaktmøder, voksenkurser, O-CAD kurser, korttegningskurser etc. I løbet af juni vil data for kursusvirksomhed blive indsamlet. De udvalg der har uddannelsesaktiviteter skal fremsende datoer herfor til MI senest 1/7 2009, så datoerne kan samles i et kursuskatalog. 3. Nord Der henvises til det nyligt udsendte referat fra seneste klubledermøde i NORD. 4. Syd TU orienterer mundtligt fra mødet blandt SYD-kredslederne der afholdes den 16/6. Kate Hansen OK SNAB er indtrådt i kredsudvalget som sekretær, og Steen Holmegaard OK GORM indtræder i BUU. TU har annonceret sin afgang som fung. formand for SYD til januar Øst TBH orienterer fra mødet blandt ØST-kredslederne, afholdt den 10/6. Mødereferat er lagt på ØST hjemmeside. Mødeindkaldelse Side 6 af 12 HB møde 2/2009

7 6. Plan Forbundets tidligere generalsekretær Preben Schmidt blev den 29. april valgt ind i Friluftsrådets bestyrelse for en 2-årig periode. Der er den afviklet et heldages kursus/seminar for skovkontakter m.fl. i Odense. Der var 23 deltagere fra hele landet. TL omtalte kort Adgangspolitisk Handlingsplan og arbejdsstrukturen i PLANudvalget. Der er overvejelser i gang vedr. danske deltagere på kommende Adviser Clinic v/j.j. Lyngaa. HS ønskede synspunkter omkring GPS i relation til IOF beslutning om forbud mod anvendelse af GBP. TL kommer med input ti HSØ til kommende IOF-møde medio august. 7. Kort Klubberne har ved den seneste deadline for bestilling af grundmaterialer fra COWI i juni bestilt for kr., således at der i 2009 i alt er bestilt grundmaterialer for kr. Der er i april-maj gennemført korttegningsseminarer i de 3 kredse. Hovedvægten har været på instruktion i hvordan man anvender GPS til korttegning sammen med COWI grundmaterialerne. Indholdet af kurset har været både en teoretisk gennemgang og praktisk brug at GPS udstyret i skoven. Deltagerantallet til de 3 kurser har været 70 personer. Mogens Hansen yder et fantastisk arbejde omkring MTB-O kortene stor ros fra kortudvalget og HB til det store arbejde Mogens udfører. På seneste klubleder i SYD fremkom et synspunkt om at prisen for COWI-kurverne var for billige i forhold til værdien af dette fremragende redskab. 8. Bredde Kuglepenne. Vores kuglepenne er kommet. på gaden Der er leveret stk. som kan deles ud til forskellige løb m.m. Kontakt breddekonsulent Gert Nielsen. De udleveres efter først til mølle princippet kr. projekt Der kom 8 forskellige ønsker/bemærkninger.. Det ene var en reklame for sporten. i form af en biografreklame. Vi har valgt at finde en arbejdsgruppe, der vil arbejde med dette projekt. Pengene blev fordelt til 3 projekter: Legeting til påskeløbet 2009, hvor O-klubberne Gorm og Jelling havde en fælles ansøgning. Kort til projekt Sund by i Horsens. Støtte til Veterankredsmatchgruppen ved Lise Oline ( Østkredsen) Et nyt løb i januar 2010 i Tisvilde. V1, V2 og V3 Vi har med udgangspunkt i bogen Talentets udvikling udarbejdet et indhold til vores kurser, som afholdes forår Poster i Skoven Der er sat 130 faste poster i Grib Skov, hvor der var en fin indvielse onsdag den 3. juni. En stor tak til FIF- Hillerød for det store arbejde. Se venligst: Dansk firmaidræt omtaler også Poster i skoven i deres blad og og i nyhedsbrev. Familieorientering. I Østkredsen er en arbejdsgruppe i gang med at udbygge konceptet familieorientering. Torben Seir ( Helsingør) har købt navnet: Ældreidrætsdag Mødeindkaldelse Side 7 af 12 HB møde 2/2009

8 Kom til København den 8.septemter på Islands Brygge, hvor Amager OK hjælper med et by-oløb. O-Patruljen. Der er en aftale med Dansk Skoleidræt om samarbejdet med O-Patruljen. Byens Grønne Puls Der arbejdes på et foto o-løb ifbm med Byens Grønne Puls i København NV. 9. Børn & Unge Mødeaktivitet. Vi har afholdt to B&UU møder samt haft KUM ind imellem, siden sidste HB møde så det er vores rigtige travle tid. På første møde havde vi afsat tid til besøg af Bjarke og debatterede hvidbogen. Vi kom ikke hele vejen rundt, da den er ret omfattende, men vi fik en god diskussion. KUM KUM blev afholdt af Silkeborg OK og det var i pragtfuld vejr med nogle super terræner. Festen var også god og evalueringen, som blev holdt på sidste B&UU møde var fuld af roser til arrangørerne. Det var savnet at vores reviderede (fra sidste år) KUM reglement ikke var lagt på hjemmesiden, som vi troede i udvalget. Det gav lidt forvirring men heldigvis havde arrangørerne fået tilsendt den korrekte version (af udvalget), så KUM overholdte det rigtige reglement. Faktisk lå selve KUM reglementet ikke på hjemmesiden, men derimod en noget udateret KUM vejledning. Udvalget besluttede at KUM vejledningen bliver opdateret og så vil både reglement samt vejledning komme på hjemmeside. Øvrigt Kredsene har forskellige leder udfordringer især mht. ledere for juniorerne. Udvalget vil derfor forsøge at skabe nogle rammer, så det kan blive mere attraktivt at være "med på lederholdet" omkring landets juniorer. De første forslag til indhold på årets Novembersamling blev berørt og udvalgets næste møde (i august) vil arbejde videre med dette vigtige emne. 10. Elite Eliteudvalgsmøde Har afholdt møde, hvor der blev drøftet forventninger til hinanden mm. Der vil fortsat være behov for at justere på deling af arbejdsopgaver efter at strukturen er blevet lavet så meget om i Der planlægges novembersamling, hvor der vil være undervisning for forskellige grupper ( nov) Diplomstuderende, ATK ere, TKC ere og andre trænere. Der kommer indbydelse i løbet af august /sept. Arbejdsmøde TD/DOF: Møde mellem Åke J, Lars L og Jens Maibom. Konstruktivt møde med karakter både af status og fremadrettede planer. Aktiviteter: Der er mange konkurrenceaktiviteter og konkurrencetræningsaktiviteter. Der har været positivt fokus på mange danskere ved forårets internationale konkurrencer. Under Tio-mila blev der via speakningen ofte nævnt danske navne. 2 danskere på vinderholdet i herreklassen. Ved NOC blev det til 3 medaljer og flere podiepladser. Ved Venla var 2 danskere på vinderholdet. Mødeindkaldelse Side 8 af 12 HB møde 2/2009

9 I den nærmeste fremtid er der MTB-o EOC + MTB-o JWOC, EYOC og JWOC. Desuden WCafdelinger i Norge. Der er stor chance for mange topplaceringer. HB tog de fremlagte orienteringspunkter til efterretning. D. Aktivitetslisten opdateret liste, se nedenfor E. Mødekalender se nedenfor F. Kommunikation web/hjemmeside og pressen - Budgetprocedure offentliggøres på hjemmesiden. (LO/MI) - Den nedsatte arbejdsgruppe omkring strategien offentliggøres på hjemmesiden. (KJF) - En beskrivelse på hjemmesiden fra HB omkring hvad så nu i strategiarbejdet. (MI) G. Eventuelt TBH foreslog muligheden for at afholde netværksmøder over internettet. MKI går til DIF med ideen. HS konkluderede, at det fysiske møde er vigtigt, men vi kan tænke videre i den retning. JK anførte at lørdagsmøderne var gode og HB bør have et par stykker af disse om året. Aktivitetslisten Mødeindkaldelse Side 9 af 12 HB møde 2/2009

10 Aktivitet Status Indstilling 1. MTB-O EOC/JWOC2009, 2. JWOC Projektgruppen, MTB-O 4. Projektgruppe, Kvinder på toppen. Regelsæt sat på plads i samarbejde mellem Event Director Tage V Andersen og HSØ på vegne af European Federations. Den afsluttende planlægning skrider hastigt fremad. Der er styr på stævnet. Forberedelser forløber planmæssigt jf mdt. Opdatering fra Event Director Walther Rahbek. MTB-O gruppen fortsætter som projektgruppe i Integration i nuvær. HB udsat til Projektet er i en synliggørelsesfase. Seneste nummer af orientering havde fokus på området. Der er oprettet en facebookgruppe med 42 medlemmer. Der er positiv fremdrift i projektet. Fremskrives Fremskrives Fremskrives Fremskrives 5. EFOL 2010 Forberedelserne er gået i gang under ledelse af Event Director Preben Schmidt. Fremskrives 6. Strategiarbejdet Debatpunkt på HB-møde juni 2009 Debat 7. ATK-projektet. Godt træningsmiljø 8. Nordic O Tour Efterretningspunkt på HB-møde juni 2009 Efterretningspunkt på HB-møde juni 2009 Sagen er drøftet på NORD-møde primo juni Orientering/Fremskrives. Orientering/Fremskrives 9. O-patruljen Efterretningspunkt på HB-møde juni Poster i skoven Debatpunkt på HB møde juni 2009 Orientering/Fremskrives Debat Mødeplanen 2009 Mødeindkaldelse Side 10 af 12 HB møde 2/2009

11 Februar 2009 Tirsdag den 3. februar 2009 Dialogmøde NORD - kredsen Århus Dialog 1 Torsdag den 5. februar 2009 Dialogmøde SYD kredsen Fredericia Dialog 1 Fredag den 27. februar 2009 Hovedbestyrelsesmøde 2/2009 Sorø Lørdag den 28. feb Repræsentantskabsmøde Sorø Marts-2009 Mandag den 16 marts 2009 NORD Ålborg Debat/dialog i klubber Tirsdag den 17 marts 2009 NORD Århus Debat/dialog i klubber Onsdag den 18 marts 2009 SYD Fredercia/Odense Debat/dialog i klubber Mandag den 23 marts 2009 SYD Fredercia/Odense Debat/dialog i klubber Tirsdag den 24 marts 2009 ØST Sorø/Roskilde Debat/dialog i klubber Onsdag den 25 marts 2009 ØST Hillerød/Farum Debat/dialog i klubber April april 2009 Hovedbestyrelsesmøde 3/2009 Nyborg Visionsarbejdet Maj/Juni 2009 Fredag den 5. maj 2009 Stabsmøde 1/2009 Torsdag den 4. juni 2009 Klubledermøde, Nord Silkeborg Eftersnak + kalender Onsdag den 10. juni 2009 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + kalender Tirsdag den 16. juni 2009 Klubledermøde, Syd Kolding Eftersnak + Kalender Torsdag 18. juni 2009 Hovedbestyrelsesmøde 4/2009 Nyborg Visionsarbejdet. Juli 2009 August 2009 September 2009 Torsdag den 24. september 2009 Hovedbestyrelsesmøde 5/2009 Nyborg Budget 2010 (1) Oktober 2009 November 2009 xx november 2009 Klubledermøde, Øst Roskilde Eftersnak + Budget xx november 2009 Klubledermøde, Syd Fredericia Eftersnak + Budget 12. november 2009 Klubledermøde, Nord Karup Eftersnak + Budget Lørdag den 21. november 2009 Hovedbestyrelsesmøde 6/2009 Nyborg Budget 2010 (slut) December 2009 Fredag den 4. december 2009 Stabsmøde 2/2009 Mødeindkaldelse Side 11 af 12 HB møde 2/2009

12 Januar 2010 Torsdag den 21. januar 2010 Hovedbestyrelsesmøde 1/2010 Nyborg Regnskab 2009 Lørdag/søndag januar 2010 NORD møde Oslo xx. januar 2010 Klubledermøde, Syd Fredericia xx. januar 2010 Klubledermøde, Øst Roskilde 28. januar 2010 Klubledermøde, Nord Karup Marts 2010 Fredag den 5. marts 2010 Hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Idrættens Hus Lørdag/søndag 6-7. marts 2010 Repræsentantskabsmøde Vingsted Mødeindkaldelse Side 12 af 12 HB møde 2/2009

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008

Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg, projektgrupper og revision Mødereferat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2008 Mødested Vejlefjord Mødedato Fredag den 29. februar 2008,

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2014 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 28. februar 2014, kl. 18.00 ca. 19.30 Mødedeltagere Referat Gæst(er) Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 2/2013 Mødested Idrættens Hus, Brøndby Mødedato Fredag, den 1. marts 2013, kl. 17.00 18.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2015 Mødested KursusCentre.dk, Oddevejen 8, Middelfart Mødedato Fredag 6. marts 2015 kl. 17.30-22.00 Mødedeltagere Referat Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette Rønning

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 3/2005.

Mødereferat B&UU-møde 3/2005. Til HB Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne-og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i Ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i Talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen Mødereferat

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Referat af møde i planudvalget nr. 3/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 26. november

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 8. juni 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Medlemmer, klubber, udvalg, projektgrupper og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 6/2015 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3.sal, 8000 Aarhus Mødedato Lørdag den 26. september 2015 kl. 11.00-16.00 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Hjemmesiden Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 2/2006 Mødested: Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby Mødedato: Fredag den 3. marts 2006 kl.

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 2/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen

Kate Nielsen, Terkel Gydesen, Per Eg, Knud Erik Thomsen Dansk Orienterings-Forbund Referat til møde nr. 2, 2016 i Kredsudvalg Syd Mødested Finlandsvej 9, Middelfart (hos Terkel) Mødedato Mandag den 12. september - kl. 18.30 Deltagere Kate Nielsen, Terkel Gydesen,

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: Mandag den 19. september 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006

Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB og Stab Referat af møde i kortudvalget nr. 5/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Tirsdag den 28. november 2006 kl. 17.00-21.30

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2014 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 10. februar 2014 kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011.

Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 2/2011. Mødedato: Lørdag d. 12. marts 2011 kl. 16:30-19:15 Mødested: Mødedeltagere: Referent:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2003.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2009

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 23. april 2009, kl. 17.00-ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2015 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: mandag den 21. september 2015 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 16. november 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO)

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2016 Mødested Institut for Idræt, Dalgas Avenue 4, 3. sal Mødedato Tirsdag den 26. april 2016 kl. 16.30-21.00 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Walther Rahbek,

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2016 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: torsdag den 14. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017

Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 1/2017 Mødested: FROS klubhus, Fredericia Mødedato: tirsdag den 24. januar 2016 kl. 17.30-21.30 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 9. juni 2010, kl. 17.00 - ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30

Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar 2015, kl. 17:30 21:30 Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 1/2015 Mødested: Roskilde OK s Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde Mødedato/tid: Mandag d. 19. januar

Læs mere

Referat fra B&UU-møde 1/2007.

Referat fra B&UU-møde 1/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013

Referat af møde i kortudvalget nr. 3/2013 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat af møde i kortudvalget nr. 3/213 Mødested: Odense s klubhus Odense Mødedato: tirsdag den 23. september 213 kl. 17.-21.45 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007

Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelse og stab Referat fra møde i planudvalget nr. 1a+1b/2007 Mødested 1 a. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20. 2605 Brøndby 1 b. Hotel Hedegaarden,

Læs mere

Mødeindkaldelse til hovedbestyrelsesmøde 6/2009

Mødeindkaldelse til hovedbestyrelsesmøde 6/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødeindkaldelse til hovedbestyrelsesmøde 6/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Lørdag, den 21. november 2009, kl. 09.30 - ca. 16.00

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg og revision Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2007 Mødested: Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Mødedato: Onsdag den 25.

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde 4/2005. Mødested:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 6/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 6/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 6/2005. Mødested: Danmarks Lærerforenings kursuscenter Storebæltscentret,

Læs mere

Referat til HB møde 6/2008, Nyborg Strand

Referat til HB møde 6/2008, Nyborg Strand Dansk Orienterings-Forbund Til HB & stab Referat til HB møde 6/2008, Nyborg Strand Mødested Nyborg Strand Mødedato Lørdag den 22. nov. 2008 kl. 10.00 17.00 Mødedeltagere Referent Helge Søgaard, Formand

Læs mere

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006

Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB & stab Referat fra møde i planudvalget nr. 3/2006 Mødested Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato Mandag den 27. november 2006 kl. 17.30-22.00

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Sydkredsens klubber, Kredsudvalget og DOF ved HS og MS ----------------------------------------------------------------------- Referat fra klubledermøde nr. 3, 2011 i Sydkredsen

Læs mere

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid):

Dansk Forbund. Orientering. Brøndby, december 2008. Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): s- Stillingsbeskrivelser. Direktør (fuld tid): Direktøren har det overordnede ansvar for DOF s drift og den løbende udvikling af forbundet i tæt samarbejde med udvalg, projektgrupper og frivillige medarbejdere

Læs mere

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen & stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2006 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 19. juni 2006

Læs mere

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 5/2009

Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 5/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Mødereferat af hovedbestyrelsesmøde 5/2009 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 24. september 2009, kl. 16.00-ca. 21.30

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010

Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Referat af hovedbestyrelsesmøde 2/2010 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 29. april 2010, kl. 17.00 - ca. 21.30 Mødedeltagere

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 2/2004.

Mødereferat B&UU-møde 2/2004. Dansk Orienterings-Forbund Til HB Børne- og Ungeudvalgets medlemmer KUM-arrangører 2005/2006 Kredsenes Børne-og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i Ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i Talentudviklingscentre

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007

Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Referat fra bestyrelsesmødet 29.01.2007 Afbud fra Anni Jensen 1) Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet 11.12.2006 Referatet blev enstemmigt godkendt. 2) Ordinær generalforsamling 05.02.2007 Bestyrelsen

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Årets MTB-O rytter overrakt af Walther Rahbek på vegne af Bjarke Refslund, MTBOudvalget Camilla Søgaard, Horsens OK Traditionelt har det været op til DOF s medlemmer at stemme på Årets MTBO-rytter, men

Læs mere

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007

Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer Klubber og Udvalg Hovedbestyrelsen og Stab Referat af møde i planudvalget nr. 2/2007 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Onsdag

Læs mere

DOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11

DOF kontoplan 2006 Opdateret 27-09-2006 Side 1 af 11 Dansk Orienterings-Forbund Bogholderiet Opdateret. september 2006 Resultat af 1. behandling Budget 2007 - version 2,0 Budget Estimat II Budget I Budget II Ansvar 2006 2006 2007 2007 Noter 10000 Drift 10001

Læs mere

Referat af B&UU møde 2/2008

Referat af B&UU møde 2/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen HB & stab Referat af B&UU

Læs mere

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen November 2015 Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen Denne forretningsorden er gældende for kredsudvalget og klubledermøderne i Sydkredsen. Sydkredsen er orienteringsklubber, som er

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012

Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Referat hovedbestyrelsesmøde 3/2012 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 13. juni 2012, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen, Næstformand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2003.

Læs mere

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus.

Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Referat fra Sydkredsens B&U udvalgs møde d. 7. marts i OO s klubhus. Mødedeltagere: Kurt Andersen (KA) - Faaborg/formand, Inge Thorsen (IT) OO/næstformand, Bent Mikkelsen(BM) Faaborg/U1, Merete Spangsberg

Læs mere

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen

Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Referat fra klubledermøde nr. 2, 2012 i Sydkredsen Mødested: Snabs klubhus, Helligkildevej 2, Vejle Mødedato: Torsdag d. 7/6 kl. 19.00 Mødeindbudte Klubrepræsentanter for Sydkredsens klubber og Kredsudvalg

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014

Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Referat hovedbestyrelsesmøde 1/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Torsdag, den 30. januar 2014, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen, ansatte, Klubber, kredse og udvalg samt revisor Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2005. Mødested: Mødedato: Mødeindkaldte: Danmarks lærerforenings kursuscenter

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2008

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Klubber, udvalg og projektgrupper Revision (offentliggøres via hjemmesiden) Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2008 Mødested Nyborg Strand, Østerøvej

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2006

Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2006 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte Udvalg og alle medlemmer Referat af Hovedbestyrelsesmøde nr. 5/2006 Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mødelokale M3 Mødedato:

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015 Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2015 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Torsdag 29. januar 2015 kl. 17.00-21.30 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Torben

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Onsdag den 14. maj 2014 kl. 17.00 21.30 (middag kl. 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM)

Læs mere

Skovlukninger, konsulenter, kontrollanter og dommere

Skovlukninger, konsulenter, kontrollanter og dommere Kort & Planudvalget Senest opdateret 1. November 2009 2009 Dato Typ e Skov/Skovlukni ng Dato Arrangør Bem. Kortkonsulent Stævnekontrol Banekontrol Dommer/Jury 28/3 C Tisvilde Hegn 10.03.08 FIF, Øst, Roskilde

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014. Dagsorden: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor

Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014. Dagsorden: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Til: Østkredsens Klubber Kredsudvalg, Øst DOF kontor Referat af Østkredsens Klubledermøde 2/2014 Mødested: Mødedato/tid: Mødeindkaldte: Hovedtemaer: Farum OKs Klubhus, Ryttergårdsvej 104, 3520 Farum. Mandag

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat af Østkredsens klubledermøde 3/2016.

Referat af Østkredsens klubledermøde 3/2016. Til: Østkredsens Klubformænd Kredsbestyrelse, Øst Kredsformænd, Syd og Nord DOF kontor Referat af Østkredsens klubledermøde 3/2016. Mødested: OK Roskildes Klubhus, Nordpilen, Bjældevej 20, 4000 Roskilde.

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Referat planudvalget nr. 3/2008

Referat planudvalget nr. 3/2008 Dansk Orienterings-Forbund Til Udvalgets medlemmer HB Referat planudvalget nr. 3/2008 Mødested: Fyntours, Sivmosevænget 4, 5260 Odense S Mødedato: Mandag den 24. november 2008 kl. 17.00-21.00 Mødeindkaldte:

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2004.

Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2004. Dansk Orienterings-Forbund Til Til orientering for Hovedbestyrelsen, ansatte Klubber og medlemmer Kredsbestyrelser og kredsudvalg DOF s udvalg DOF s revisorer Referat af Hovedbestyrelsesmøde 5/2004. Mødested:

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013

Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Referat hovedbestyrelsesmøde 4/2013 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Tirsdag, den 17. september 2013, kl. 17.00 ca. 21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Mette Rønning Steffensen,

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2011

Referat fra hovedbestyrelsesmøde 2/2011 fra hovedbestyrelsesmøde 2/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Onsdag, den 27. april 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge Søgaard, Formand (HSØ) Lars Olsen, Næstformand (LO) (Kim Folmann

Læs mere

Referat fra B&UU møde 3/2009

Referat fra B&UU møde 3/2009 Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer Referat fra B&UU møde 3/2009 Mødested Syddansk Turisme Teglgårdsparken 101 5500 Middelfart Mødedato Tirsdag den 9. juni 2009 kl. 17.00-21.30.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Referat af eliteudvalgsmøde den 19. maj 2013 kl. 16:00 Favrholmvænget Hillerød

Referat af eliteudvalgsmøde den 19. maj 2013 kl. 16:00 Favrholmvænget Hillerød Referat af eliteudvalgsmøde den 19. maj 2013 kl. 16:00 Favrholmvænget 34 3400 Hillerød Til stede: Pernille Buch, Morten Lassen, Helge Lang Petersen, Johan McLassen, Søren Bobach, Lars Lindstrøm, Michael

Læs mere

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik

Desuden deltog fra administrationen: Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Dorte Radik Bovia Bestyrelsesmøde - referat Mødetid: Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 14.00 Mødested: Engstien 2A, Kolding Mødedeltagere: Karl-Jørn Petersen KJP Anni Damgaard AD Eva Kristensen EK Mogens Hinrichsen

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/2011 Dansk Orienterings-Forbund Til Hovedbestyrelsen og ansatte af hovedbestyrelsesmøde 1/2011 Mødested Hotel Nyborg Strand, Nyborg Mødedato Tirsdag, den 1. februar 2011, kl. 17.00-21.30 Mødedeltagere Helge

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1

Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat 3. Forretningsudvalgsmøde den 12. juni 2012 Side 1 Referat til 3. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 12. juni 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006.

Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer HB & stab Mødereferat Breddeudvalgsmøde 7/2006. Mødested: Hos Jesper Vesterdams Allé 8, Lind 7400 Herning Mødedato Onsdag den 6. december 2006 kl.

Læs mere