En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen 1910-1940."

Transkript

1 En ordentlig havebruger! En undersøgelse af Kolonihaveforbundet for Danmarks arbejde for kolonihavesagen A proper gardener! A study of The Danish Allotment Garden Association s work for the allotment garden cause during the period Det Kongelige Bibliotek. Et speciale af: Anne Sofie Krogh Knudsen, stud. nr Vejleder: Søren Bitsch Christensen Aarhus Universitet 2007.

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Baggrunden for specialet 4 Afgrænsning af emne 4 Problemformulering 5 Det indre og ydre plan 6 Den teoretiske tilgang 6 Kolonihaverne som forskningsfelt 9 Historisk forskning 9 Etnologisk forskning 10 Materiale 12 Kapitel 2 Ideer og havetanker 14 Lovgivning omkring småhaver 14 Industribyernes og kolonihavernes fremkomst 15 Kolonihaveforbundets udbredelse 16 Udviklingen i Århus og Horsens 17 De samvirkende Haveforeninger på Marselisborg Mark 18 Kolonihavernes opståen i Horsens 19 Kapitel 3 - Haveinspiration og idealer 22 Det perfekte anlæg 22 Ideerne bag mønsterkolonierne 23 Formålet med mønsterkolonierne 26 Initiativets effekt 27 Oprettelsen af mønsterkolonien i Århus 28 Planlægningen af kolonien i Århus 29 Brugen og den daglige drift 30 Mønsterkolonien i Horsens 32 Brugen af mønsterkolonien i Horsens 34 Sammenfatning 35 Konsulentarbejdet 35 Kolonihavehuset 37 Pjecen 38 Præmiehaverne 40 Konsulentvirksomheden i Århus 43 Konsulentvirksomheden i Horsens 46 Sammenfatning 49 Kapitel 4 - Kolonihaveforbundet og offentligheden 51 Den første kontakt 51 Fra lokalforbund til landsforbund 53 2

3 Det kommunale plan 58 Den første tid: Kolonihaverne og byrådet i Århus 59 Århus kredsens opstartsfase 61 Århus kredsen som dominerende faktor på kolonihaveområdet 62 Haveorden i Århus 65 Kolonihaverne og byrådet i Horsens 69 En stille start 69 Fra foredragsforening til heftig forhandler 70 Ignoreret uorden eller ren pryd 72 Sammenfatning 74 Avisernes syn på kolonihavesagen 75 Politiken og Berlingske Tidendes syn på kolonihaven 75 Aviserne i Århus 78 Aviserne i Horsens 81 Sammenfatning 83 5) Forbundets motiver 85 6) Konklusion og perspektivering 91 7) A proper Gardener: Summary 95 Litteraturliste 97 3

4 Kapitel 1 Baggrunden for specialet Ideen til dette speciale opstod i forbindelse med et praktikophold på Byarkivet i Horsens. Her kom jeg til at stå med en indlevering, der indeholdt materiale fra Kolonihaveforbundets kreds i Horsens. Jeg blev overrasket over at se, at så mange kolonihaveforeninger var organiseret i forbundet, og den type af initiativer jeg kunne se var foregået i kredsen. Mængden af initiativer samt de love og vedtægter der fandtes i materialet fik mig til at studse, da dette langt fra harmonerede med min opfattelse af kolonihaverne som et fristed i ordets egentlige forstand. Jo mere jeg fik registreret og jo længere jeg kom tilbage i tid, fremstod kolonihaverne som andet og mere, end et sted hvor kolonisten kunne tilrettelægge sin tid og have, som han mente bedst. I stedet så det ud til, at Kolonihaveforbundet for Danmark havde brugt uanede mængder af kræfter på at skabe en række faste normer og standarder omkring det at være kolonist og det at holde kolonihave. Ovenstående undren vil komme til at danne basis for dette speciale, hvor jeg vil belyse Kolonihaveforbundet og dets kredses arbejde for kolonihavesagen fra 1910 til Vægten vil især ligge på perioden fra 1915 til 1930, da det er her forbundet virkelig får etableret sig i hele Danmark. Det er i dette tidsrum, at forbundet går fra at være et københavnsk foretagende med ca medlemmer til at blive et landsforbund med ca medlemmer. Desuden er det i denne periode, at mange initiativer fra forbundets side opstår. Disse initiativer begynder dog at ebbe ud omkring er da også valgt som sluttidspunkt, da det virker til, at forbundet på dette tidspunkt har konsolideret sin stilling i samfundet, og er blevet et anerkendt foretagende. Afgrænsning af emne Ovenstående tidsmæssige afgrænsning resulterer i, at det bliver opstarts- og etableringsfasen for Kolonihaveforbundet, der undersøges. Den valgte periode er ikke den, hvor forbundets medlemstal kulminerer, men i forhold til det jeg ønsker at undersøge, er netop etableringsfasen god, da jeg har en formodning om at de initiativer, der sættes i værk i denne selvdannelses periode for forbundet, er dem der fremover danner hjørnestenene i forbundets videre arbejde. At det netop er Kolonihaveforbundet og dets kredse der er valgt som genstandsfelt skyldes, at jeg med specialet sigter mod at kunne udlede noget der er mere generelt og bredere dækkende, end hvis jeg eksempelvis havde valgt en eller to enkeltstående foreninger. Det der gør forbundet 4

5 optimalt til at belyse sider af kolonihavernes historie, er dets dominans på området, da en stor del af landets kolonihaver meget hurtigt organiserer sig under dette. Derved kommer der til at stå langt flere kolonihaver under forbundet end uden for forbundet. Valget af forbundet medfører naturligvis, at livet i de egentlige foreninger fravælges, men ved at gøre brug af kredsniveauet under hovedforbundet, kan jeg nærme mig dette og samtidig udlede nogle generelle træk. Grunden til at jeg gennem kredsene, kan nærme mig foreningerne er, at kredsbestyrelserne består af personer, der er valgt fra de lokale medlemsforeninger samt at der til visse møder i kredsen er åbent for de menige medlemmer. Samtidig er et af formålene med kredsene at varetage de lokale medlemmers interesser over for hovedforbundet. Det placerer kredsene i en midterrolle mellem hovedforbundet og foreningerne. Derfor kan kredsniveauet bruges til at trække analysen ned på et stade nærmere kolonisterne. Herigennem kan jeg danne mig et bedre indtryk af, om tiltagene er blevet fulgt, og om de har haft nogen effekt. Til at belyse arbejdet på kredsniveau vil der blive gjort brug af en komparativ tilgang, hvor to af forbundets største kredse i Århus og Horsens, vil blive benyttet. Disse er udvalgt, da begge kredsområder er byer, der geografisk og erhvervsmæssigt minder om hinanden på daværende tidspunkt. Ved at gøre brug af to kredse bliver det lettere at udlede nogle gængse tendenser samt at fastslå, om noget virker til at gælde specifikt for netop en kreds og ingen andre. Problemformulering Overordnet ønsker jeg med dette speciale at belyse, hvorledes Kolonihaveforbundet og dets kredse i perioden fra arbejder for kolonihavesagen på udvalgte punkter, samt hvordan sagen fremstilles og sættes i relation til tidens debatter omkring storbyen og livet i denne. Med dette og de ovenstående afgrænsninger i baghovedet vil de overordnede spørgsmål for specialet lyde: Hvordan arbejder Kolonihaveforbundet for kolonihavesagen, indadtil overfor foreninger og udadtil i kontakten med staten, kommunen og pressen. Hvilket syn har disse instanser på kolonihavesagen? Hvilke normdannende tiltag sættes i gang og hvorfor? Hvordan virker disse i praksis? 5

6 Det indre og ydre plan Grundlaget for min ide om at analysere forbundets arbejde indadtil med initiativer rettet mod kolonisterne og foreningerne, og udadtil i relationerne med offentligheden og samfundets magtinstanser, hænger sammen med havernes opståen og position i samfundet. Min hypotese er i den sammenhæng, at visse standarder indadtil hjælper foreningerne og forbundet med at opnå bedre resultater udadtil - forhandlings- og omtalemæssigt. Dette hænger i høj grad sammen med den måde haverne er startet på. De egentlige kolonihaver, som vi kender dem i dag, med forening og fælles anlagte arealer, opstod nedefra i samfundssystemet, på meget forskellige vilkår. Derfor varierede forholdene meget fra haveanlæg til haveanlæg, både indadtil i haverne og udadtil i lejeforhold og i kontrakter med kommunen. Som følge heraf var kolonihaveområdet i mange kommuner en ting, der henlå i stilhed uden en samlet fremgangsmåde. Da der ikke eksisterede nogen bestemte procedurer på området, blev beslutningerne taget fra sag til sag, hvilket mange steder resulterede i dårlige lejemål, dyr leje og meget få rettigheder. Jeg har en ide om, at det indre og ydre niveau hænger sammen i den forstand, at kolonihaverne selv må arbejde for at få sig placeret på dagsordenen, både den politiske og offentlighedens. For at opnå dette, forsøger Kolonihaveforbundet, at fremstille bevægelsen efter bestemte idealer, og at videregive disse til kolonisterne. Dette er nødvendigt for at gøre op med den misbilligelse og uvidenhed, der ses på kolonihaven med. For mange er haverne et broget og uordentligt sted, hvor der bliver indtaget lidt for store mængder af alkohol. Denne negative opfattelse er den umiddelbare modsætning til den ramme, forbundet forsøger at placere kolonihaverne i. 1 Den teoretiske tilgang Som en tilgang til ovenstående emne vil jeg gøre brug af Michel Foucaults ideer om spillereglerne i det moderne samfund. Foucaults forfatterskab er omsiggribende og under konstant udvikling. Derfor er det ikke nok at sige, at man vil benytte Foucault, da han aldrig opstiller en fast teori med bestemte kasser og med klare måleinstrumenter. I stedet er der tale om tanker og tendenser omkring forskellige perioder i den vestlige verden. De dele af Foucaults forfatterskab, som vil blive benyttet her, er især dem der fokuserer på styringssystemerne i det moderne samfund, og som stammer fra værkerne Overvågning og Straf og Viljen til Viden. 1 Se eksempelvis A. Dalskov, Kolonihavebevægelsen i Danmark , (Calbergs bogtrykkeri, København 1933), s. 27 og Kolonihaven nr. 4, april, 1924, s.5. 6

7 Med fremvæksten af det kapitalistiske samfund starter det, som Foucault ser som en altomfattende disciplinering og social kontrol. Der er ikke kun tale om statslig magtudøvelse, men om magt på flere niveauer og med flere mønstre, der er indbygget i dagligdagen og i de sociale relationer. Dette adskiller sig i forhold til tidligere tider ved, at formålet ikke kun er at straffe når samfundets love brydes. I stedet søger man at forebygge, forbedre og forhindre at dette sker. Disciplineringen i samfundet er derfor ikke en negativ begrænsende faktor, men snarere en positiv, der former individer til produktive indbyggere, der yder det optimale. 2 Selve begrebet disciplinering i Foucaults betydning dækker over en måde at udøve magt der producerer lydige, ordentlige og nyttige individer. Dette sker blandt andet gennem overvågning, der får folk til at opføre sig efter bedste måde, og gennem normfastsættelser der gør, at alt kan defineres som værende mere eller mindre normalt i forhold til idealet. Dette bevirker at disciplineringen findes på alle områder og i relationer i samfundet, og er i stand til at tage over der, hvor den juridiske magt ingen indflydelse har. 3 At disciplineringen i samfundet er så succesfuld, skyldes tre simple virkemidler. Det første er det hierarkiske overblik, der giver muligheden for, at iagttage individets adfærd på så mange områder som muligt. Det andet er den normaliserende sanktion, der er de disciplinære institutioners værktøj til at udelukke, sammenligne, homogenisere og hierarkisere for derigennem at normalisere. Det tredje virkemiddel er eksaminationen, hvilket er en metode til, at synliggøre og opdele individerne, for herigennem at udpege de, der skal belønnes, og de der skal straffes eller forbigås. Dette gør det også muligt at klassificere og fastsætte normer. 4 Ved siden af dette forsøger Foucault i forbindelse med Viljen til Viden, at påvise en blødere magtog disciplineringsform. 5 Her lægges op til en kontrol og selvdisciplinering udført af individerne, i forsøget på at realisere sig selv indenfor en selvvalgt moralsk og etisk retning, der opstår ud fra de gældende normer i samfundet. Således begynder der et samspil, hvor individerne i samfundet både er de kontrollerede og de kontrollerende, da der nøje holdes øje med, hvem der falder uden for normalen, samtidig med at der udøves selvkontrol, for at leve op til de af samfundet gældende 2 Michel Foucault, Overvågning og Straf, (København: Det lille Forlag, 1994) og Sven Åke Lundgren, Michel Foucault, i Klassisk og Moderne Samfundsteori, (København, Hans Reitzels Forlag, 2000), s. 326ff. 3 Anders Fogh Jensen, Mellem ting. Foucaults teori. (Det lille Forlag, Frederiksberg, 2005), s. 234ff. 4 Foucault, Overvågning, s. 187ff. 5 Michel Foucault, Viljen til Viden. Seksualitetens historie 1, (København: Det lille Forlag, 1994). 7

8 normer. Herved er samfundets disciplinering med til at frigøre individet, da de enkelte individer optrænes i at styre sig selv og deres lyster. 6 Ved at gøre brug af Foucaults senere ideer omkring selvdisciplinering, kommer jeg en del af den kritik i møde, der har været rettet mod den tidlige Foucault, herunder ideerne fra Overvågning og Straf. Den tidlige Foucault har været kritiseret for en meget magtteoretisk og klassekampsagtig tilgang, hvor alt ses i lyset af den herskende klasses bevidste forsøg på at styre og kontrollere masserne. Jeg mener, at tingene er mere komplekse end som sådan, og at man ikke kun kan se masserne, herunder den nye arbejderklasse, som en stor modéllerbar klump uden egne ideer og ønsker. I stedet mener jeg, at der også her har været et ønske om en vis disciplinering og kultivering indenfor egne rækker, og dette vil jeg forsøge at bevise i specialet. For i større grad at kunne nærme mig samfundets normer og idealer på daværende tidspunkt, vil jeg som en del af tilgangen benytte mig af Orvar Löfgren og Jonas Frykmans etnologiske forskning. Hvor Foucaults teori viser, hvilke overordnede mekanismer der gør sig gældende i samfundet, viser Löfgren og Frykmans forskning, hvilke normer det er, der stræbes efter. Gennem deres forskning i hverdagslivet, bliver de to forfattere i stand til, at udlede noget om det daværende samfunds kulturmønstre, herunder dets værdier og idealer. I bogen Den kultiverade människan beskæftiger de sig med nye kulturmønstre i Sverige i perioden fra 1880 til I bogen undersøges, hvordan man fra borgerskabets side opfatter den nye klasse af arbejdere, hvordan man gennem forskellige tiltag forsøger at ændre deres vaner og ideer, og hvilke tendenser der præger borgerskabet såsom syn på sundhed, fritid, hjemmet og familien. Borgerskabet ser dets normer som udtryk for dannelse, orden og forfinelse, mens arbejderklassens levemåde ses som kaotisk, primitiv og udisciplineret. Bogen viser, hvordan flere og flere værdier fra borgerskabets kultur breder sig bevidst og ubevidst til de fleste grupper, og ender med at blive den normgivende og dominerende kultur i samfundet. 7 Dette giver et godt indblik i, hvordan samfundsudviklingen hænger sammen med udviklingen af civiliserede individer. En anke mod at bruge bogen i dette speciale kan selvfølgelig være, at Danmark ikke er Sverige og omvendt, men de tendenser og ændringer i kulturmønstre som bogen søger at klarlægge sker på et 6 Ove Korsgaard, Disciplinering, subjektivering og demokrati, i Ove Korsgaard m.fl. (red), Idræt, Krop og Demokrati, (København: Gads Forlag, 2001), s. 55ff. 7 Jonas Frykman og Orvar Löfgren, Det kultiverade människan, (Stockholm, LiberTryck 1980), s. 13f og

9 tilsvarende grundlag, som de forandringer der ses i det danske samfund på samme tidspunkt. Dette er bøndernes afvandring fra landet, byernes vækst, arbejderklassen fremkomst og borgerskabets tilpasning til disse ændringer. Derfor finder jeg det forsvarligt at gøre brug af denne forskning på danske forhold. Samme anke kan rettes mod Foucaults forskning, hvor størstedelen er bedrevet på franske forhold, men bruges af Foucault til at udtale sig omkring hele den vestlige verden. Derved vil der altid være nogle konklusioner, der passer bedre end andre, samt visse periodeinddelinger, der i forhold til den danske udvikling, må rykkes frem i tid. Ovenstående ændrer dog ikke ved, at de brede træk og de overordnede tendenser kan bruges på danske forhold, eksempelvis kapitalismens opståen og følgerne heraf. Med ovenstående sagt vil jeg dog påpege, at teorien mere er en tilgang til emnet end et stramt opsat net som al empirien hænges op på. Derfor er det empirien, der kommer til at dominere i opgaven og ikke teorien. Kolonihaverne som forskningsfelt Følgende afsnit vil give en oversigt over den forskning, der eksisterer på kolonihaveområdet i Danmark. Vægten vil især hvile på de historiske og etnologiske undersøgelser, der findes. Kolonihaverne er ikke et område, der er blevet forsket meget i, til trods for bevægelsens omfang. Opgørelser over antallet af haver viser, at der i dag er ca kolonihavelodder på landsplan, og dette tal var i 1940 erne langt større. Når man samtidig tager med i sine overvejelser, at livet i kolonihaven som oftest var og er et familieforetagende, må man konkludere, at mange danskere, i større eller mindre omfang, har været involveret i haverne. Kendetegnende for de undersøgelser der findes er, at de ikke tager megen stilling til organiseringen og den politiske indflydelse på området. Historisk forskning Aviaja Julie Sigsgaards speciale fra 2001 Det hegnede sted. Haver og Havedrømme i 1920 ernes København er blandt de nyeste undersøgelser, hvor kolonihaverne behandles. Specialets overordnede sigte er dog samlet at se på byhaverne i København, herunder udviklingen af 9

10 parcelhaven og dens beboere. 8 Sigsgaard undersøger, hvilke visioner og forestillinger haven er genstand for i forbindelse med havesagens opblomstring i starten af 1900-tallet. Det belyses gennem byplanlæggeres, havearkitekters og haveejeres visioner for haven. I disse kan man finde ideer om hygiejne, fritid, rekreation, hjemmet, og frihed. Alt sammen områder som jeg vil mene, også er at finde i ideerne bag og formålene med kolonihaverne. Det bevirker, at i stedet for at udskille kolonihaver som et særskilt område, bliver man nødt til at se på dem som en del af et større samfundsmæssigt hele, hvor mange af de samme ideer går igen. Dog adskiller de fleste kolonihaver sig på et meget væsentligt punkt fra parcelhaverne og de tilhørende drømme. Nemlig med hensyn til det at eje sin egen jord. Kolonihaverne er på daværende tidspunkt ofte opført med korte lejemål på kommunal jord. Sigsgaard påviser at parcellisterne, betragter haven i et nostalgisk lys, med livet på landet som værende det ægte. Samtidig bliver en stor del af haveinspirationen hentet fra kolonister og husmænd. Derved danner parcelhaverne, ud fra parcellisternes opfattelse, en modpol til det byrum, som havearkitekterne prøver at indpasse dem i. 9 Dette må være en af grundene til, at der i de første mange år ikke var de store forskelle mellem parcellerne og kolonihaverne. Begge blev drevet som have og mange fra begge områder organiserede sig. Etnologisk forskning Inden for det etnologiske område er der to forskere herhjemme, nemlig Marianne Therkildsen og Inger Tholstrup, der har beskæftiget sig med kolonihaver. Kendetegnende for deres forskning er fokuseringen på dagligdagen og omgangsformerne. Marianne Therkildsen undersøger i sin magisterafhandling fra 1970 den sjællandske haveforening Baunehøj. Emnemæssigt følger undersøgelsen i kølvandet på den fornyede interesse for arbejderhistorie, der opstår i 1960 erne. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i hverdagslivet i kolonihaveforeningen ved at lade de daværende kolonister kom til orde. Derigennem ønsker forfatteren at fange de sider af kolonihavelivet, som er særlig karakteristiske. Samtidig vælger hun at anskue foreningen som et lille integreret lokalsamfund, hvor folk kommer hinanden ved, og 8 Aviaja Julie Sigsgaard, Det hegnede sted. Haver og Havedrømme i 1920 ernes København. (Speciale fra Roskilde Universitetscenter, 2001). s. 2f. 9 Sigsgaard, s. 84ff. 10

11 hvor følelsen af fællesskab er stor. Der konkluderes i undersøgelsen, at der er tale om en fælles kolonihaveånd, der opstår på baggrund af de fysiske omgivelser og interessefællesskabet i foreningen. 10 Studiet af Baunehøj er med til at give et vigtig indblik i livet i kolonihaverne i 1960 erne, og samtidig, da en del af de interviewede kolonister har haft haver i foreningen siden opstarten i 1930 erne, kaster undersøgelsen også lys over områdets udvikling. Derfor har afhandlingen som en af de få, fået førstehåndsberetninger om kolonihavelivet tilbage i foreningernes storhedstid i 1930 erne. Det er også lykkedes at få de problemer med, som opstår på området i 1960 erne. Det er eksempelvis det ændrede syn, som de nye kolonister har på kolonihavens funktion. De ser haven som et rekreationsområde, der primært bruges i weekender og ferier, i stedet for præmievindende haver, der bebos hele sommerhalvåret. Marianne Therkildsen begår dog en fejl i sit studie af Baunehøj, nemlig at undgå at sætte studiet ind i et samfundsmæssigt perspektiv. Ændringer i samfundet og påvirkninger udefra bliver ikke taget med som forklaringer på de forandringer, Therkildsen ser i kolonihaveånden. I stedet medtages de ændringer, der ses i det lille kolonihavesamfund. 11 Dette medfører, at undersøgelsen på mange områder mangler at beskæftige sig med et led i forklaringsmodellen, nemlig samfundets påvirkning. En anden der har beskæftigede sig med kolonihaver er Inger Tolstrup. Gennem en årrække indsamlede hun som en del af Nationalmuseets etnologiske undersøgelser et større materiale fra kolonihaverne i Danmark. 12 Via dette materiale der især bygger på spørgeskemaundersøgelser, erindringer og billeder har det været muligt, at kaste lys over perioden fra kolonihavernes start i 1880 erne og frem til 1940 erne. Sigtet med Inger Tolstrups undersøgelse er at skabe en historisk diakron analyse af kolonihavernes opkomst, udbredelse og funktioner, blandt andet set i forhold til begrebet arbejderkultur. 13 I modsætningen til Therkildsens undersøgelse er sigtet med Tolstrups bredere i den forstand, at der ses på tendenser indenfor hele kolonihaveområdet og disse sættes ind i et større samfundsmæssigt perspektiv. Svagheden i Tolstrups undersøgelse ligger i det indsamlede materiale, der er meget spredt i tid og rum. Sjælland og især København er godt 10 Marianne Therkildsen, Havekolonien et lille samfund i storbyen, (Institut for Europæisk Folkelivsforskning, Brede: 1970), s. 1ff. 11 Therkildsen, s. 115ff. 12 Inger Tolstrup, Kolonihaven. En etnologisk undersøgelse af kolonihaven i Danmark set i relation til arbejderklassen kultur fra slutningen af det 19.århundrede til slutningen af Anden Verdenskrig. (Upubliceret magisterkonferens: 1980), bilag s. 1ff. 13 Tolstrup, s

12 repræsenteret, mens materiale fra Jyllands provinsbyer er meget sporadisk. Måske det havde været bedre at lade undersøgelsen begrænse sig til København og Sjælland. Materiale Da der som nævnt ikke findes overvældende mængder af forskning vedrørende kolonihaver, vil en stor del af dette speciale komme til at basere sig på primær kilder. En forholdsvis let tilgængelig kildegruppe er det materiale, som forbundet udsender med vejledning i kolonihavebrug. I denne kategori hører også forbundets eget blad Kolonihaven, der rundsendes til alle medlemmer. Bladet har eksisteret siden 1910 og udkommer de fleste år hver måned. For dette materiale gælder, at samtlige eksemplarer fra 1910 og op til i dag er tilgængelige, hvilket giver en oplagt mulighed for at danne sig et overblik over området. Herunder vægtning og behandling af forskellige sager, synet på egne formål samt problemer der har været værd at nævne i et på kolonihaveområdet, landsdækkende blad. Samtidig, i og med at det er hovedforbundets bestyrelse der står for redaktionen og hovedparten af artiklerne, er det et godt talerør for netop deres synspunkter. I den forbindelse skal det nævnes, at der på kolonihaveforbundets kongres i 1951 bliver klaget over, at visse indlæg frasorteres af redaktionen. 14 Derfor må man forvente, at man ikke finder megen kritik mod forbundet i bladet. Denne overvejelse har dog ikke stor betydning her, da jeg primært benytter bladet til at belyse netop hovedforbundet og dets hensigter. Ud over ovenstående vil jeg gøre brug af avisartikler fra perioden, hvor en del vigtige begivenheder og ændringer inden for hovedforbundet og de forskellige kredse nævnes. Til formålet vil det derfor være nødvendigt at gøre brug af landsdækkende aviser, og lokalaviser fra de to udvalgte områder, Horsens og Århus. Avisstoffet vil blive taget som udtryk for en del af offentlighedens syn på kolonihavesagen. Ud over dette kan stoffet samtidig give et indtryk af, hvilken opmærksomhed bevægelsen har fået i perioden. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, hvilken partifarve den pågældende avis har, da man kan formode, at aviser der henvender sig til arbejderklassen, vil dække kolonihaverne mere positivt og udførligt. For at få det afdækket, og for at sikre mig, at den avis jeg benytter, ikke er en speciel undtagelse fra den gængse dækning på området, har jeg valgt at gør brug af to aviser fra hvert af områderne. Det vil sige to landsdækkende aviser og fire lokalaviser. På det landsdækkende område er Berlingske Tidende og 14 Kolonihaveforbundet for Danmark, Kongressen i København august

13 Politiken valgt, da disse er bredt dækkende i formidlingen af nyhedsstof i perioden. For lokalområderne er der valgt aviser, der henholdsvis støtter Socialdemokratiet og Højre for at se om holdningen til sagen afhænger af partifarve. Ved siden af ovenstående vil en del af materialet have en mere formel forenings- og forhandlingsmæssig karakter, da jeg vil gøre brug af forhandlingsprotokoller for hovedforbundet og kredsene samt forhandlinger i Rigsdagen og byrådene i Århus og Horsens. I den kildegruppe er især materialet fra hovedforbundet problematisk, da jeg på ingen arkiver eller hos forbundet selv har kunnet finde de originale forhandlingsprotokoller. Derfor har jeg benyttet mig af trykte afskrifter, der er uddelt til kredsene på forbundets kongresser. Det trykte materiale er dog kun et udpluk af de vigtigste forhandlinger og derfor er det umuligt at vide hvad og hvorfor noget er udeladt. Afskrifterne har dog været forholdsvis omfattende og samtidig har jeg for alle årene haft samtlige årsberetninger at støtte mig til, hvilket har hjulpet med at danne et samlet billede. Materialet til at belyse kredsene i Århus og Horsens er indsamlet på Erhversarkivet i Århus, Byarkivet i Horsens og arkivkælderen på Horsens Rådhus. I materialet har der været en del huller grundet forsvundne sager, protokoller og lignende, men heldigvis er der undervejs dukket andet materiale op, blandt andet fra kæmneren og stadsingeniøren i Århus, der har hjulpet med at kaste lys over området. Samtidig har jeg fundet meget overensstemmende og grundigt beskrevne forløb i forhandlingsprotokollerne omkring forhandlingerne med udvalg og byråd. Derfor har jeg ikke i de få tilfælde, hvor forhandlingsprotokollerne står alene som kilde haft de store betænkeligheder ved dette, men jeg har bestræbt mig på at få forhandlingerne dækket fra mere end en side. For at få det optimale ud af det materiale jeg nu har kunnet finde på området, har jeg holdt mig materialets karakter meget bevidst i udarbejdelsen af min problemformulering. 13

14 Kapitel 2 Ideer og havetanker De fleste ser på kolonihaverne som et fænomen tilhørende 1900-tallet, hvilket det til dels er. Det er i hvert fald i den periode haverne opnår deres store udbredelse og popularitet. Mange af ideerne og formålene bag kan dog i dansk havesammenhæng spores længere tilbage. De haver som disse ideer knyttede sig til adskiller sig fra de kolonihaver, vi kender i dag, da de er startet, ved at der fra lovgiver side er udsendt befaling herom. Det står i modsætning til nutidens kolonihaver, der netop er opstået ud fra en efterspørgsel fra de personer, der har ønsket at benytte dem. Lovgivning omkring småhaver Et eksempel på ovenstående hvor der fra lovgivers side tages initiativ til at fremme havebrug, ses ved oprettelsen af garnisonsbyen Fredericia i midten af 1600-tallet. Manden bag initiativet er Frederik III, der i forbindelse med uddeling af privilegier til den nye by, tilføjer en række paragraffer omkring havebrug på jorden udenfor byens volde. Denne jord skal inddeles i havelodder, svarende til antallet af beboelseshuse i byen. Herved vil hver familie mod betaling af et symbolsk beløb få deres egen lille jordlod til nytte og rekreation, som det hed sig i privilegierne. 15 Knyttet til lodderne er en del bestemmelser. Blandt andet at der kun måtte opføres mindre lysthuse samt at der på lodderne skal dyrkes grøntsager og ikke korn. 16 Ovenstående viser, at selvom der er tale om et enkeltstående eksperiment fra enevældens side, eksisterer mange af de ideer og funktioner, der er tilknyttet det vi i dag forstår ved kolonihaver, allerede i 1600-tallet. Her kan blandt andet nævnes ideerne om haven som forrådskammer, hvor der skulle plantes bestemte produkter og haven som en mulighed for rekreation for bybefolkningen. Omkring 100 år senere, i starten af 1800-tallet, opstår der i de øverste samfundslag ideer omkring bekæmpelse af fattigdom igennem hjælp til selvhjælp. 17 I kølvandet på dette begynder man i Slesvig, at oprette en række småhaver som et led i den sociale fattigforsorg. Man mener at havearbejde, ud over at bidrage med mad og mulighed for salg af haveprodukterne, også vil gavne den fattiges sundhedstilstand samt højne arbejdsmoralen. 18 Ideerne om det samfundsnyttige ved 15 Georg Buchreitz, Hjelmhaverne i Aabenraa, (Aabenraa Bogtrykkeri 1981), s Buchreitz, s Tolstrup, s Buchreitz, s. 45f. 14

15 havebrug eksisterer også i selve Danmark, men blikket er mest rette mod landbefolkningens haver. I 1811 udsender Frederik VI et brev til de lokale embedsmænd, som påbydes at opmuntre de danske bønder til at anlægge haver omkring deres huse. Senere får Det Kongelige Danske Haveselskab, efter opfordring fra kongen, til opgave at arbejde for havebrugets fremme blandt husmænd. Dette skal ske gennem præmiering af de bedst dyrkede husmandslodder, vejledning i havebrug og kurser for udvalgte bønderkarle, der har et flinkt og opvakt væsen. 19 I tiden herefter vokser ideen, og 1826 kommer der et cirkulære fra Danske Kancelli til samtlige købstæders fattigdirektioner med påbud om, at oprette havelodder ved byerne til trængende familier. Formålet med dette er, foruden at dyrke jorden, at samle familien omkring haveprojektet, så alle bidrager til eget underhold. Cirkulæret påbyder også, at havelodderne placeres så tæt på byen som muligt, så fattigkommissionen eller anden instans kan føre et ordentligt tilsyn med havearbejdet. 20 Herved er det muligt at påtale og straffe forseelser, mens flid belønnes med gaver, ofte i form af små haveredskaber. Som tilfældet var med havelodderne ved Fredericia, er dyrkningen af haverne forbundet med regler og påbud. I et regulativ gældende for fattighaverne i Århus kan man se, at udover regler for hvad der må dyrkes, stilles der også en række andre krav. Blandt andet omkring hvilke redskaber der skal bruges, hvor ting skal plantes, hvem der må arbejde i haven og hvordan arealerne udenom haven bør holdes. 21 Mange af disse bestemmelser og ideer, er træk man finder, når vi kommer frem til de egentlige kolonihavers dannelse fra 1880 og frem. Dog er det ikke fattigdirektionen, men byråd og kolonihavebestyrelse man er ansvarlig over for i henhold til de forskellige love på området. Industribyernes og kolonihavernes fremkomst I tiden omkring 1880 opstår der en ny bølge på havebrugsområdet. Denne er i høj grad betinget af kapitalismens og industrialiseringens fremkomst, samt de heraf følgende ændringer i samfundet. Herunder den voksende gruppe af arbejdere i byerne. Ud over vandringen fra land til by, skal en stor del af grundene til denne stigning findes i en faldende dødelighed. Faldet skyldes især bedre ernæring samt hygiejnemæssige tiltag som kloakering og renovation. I perioden fra 1864 til 1916 vokser den danske befolkningen fra til indbyggere. I Jylland er det især 19 Luise Skak-Nielsen, Blomster-elskerne og Havesagen. Historien om Det Kongelige Danske Haveselskab. (Sangill Grafisk produktion 2005), s. 33ff. 20 Collegial Tidende for Danmark, 1826, cirkulære fra den 4. marts vedrørende Hauge-coloniers Anlæg. S Dalskov, s

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere

beskriver forskellige erfaringer med udkant, informationsteknologi og arbejde, sådan som vi har hørt om dem fra hhv. beboere i en landsby, fra ejere Forord. Denne rapport beskriver resultaterne af forskningsprojektet Verdensborger og Hjemmefødning i den globale landsby?. Initiativet til projektet er taget af Folkeligt Institut for Udkantsforhold på

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Ned på jorden. En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet

Ned på jorden. En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet Ned på jorden En antropologisk analyse af en haveforening i Storkøbenhavn med fokus på steder og modernitet Kirstine Cool Kandidatspeciale 2009 Institut for Antropologi Københavns Universitet Vejleder:

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København

Små skridt store forandringer. - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Små skridt store forandringer - En undersøgelse af hjemløshed i gruppen af grønlændere i København Center for Kulturanalyse Januar 2006 Små skridt store forandringer En undersøgelse af hjemløshed i gruppen

Læs mere

ET FOLK I FORANDRING

ET FOLK I FORANDRING ET FOLK I FORANDRING - et projekt om Kinas interne arbejdsmigranter Kilde: Life, 2010 Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 1. semester 2010 Udarbejdet af: Julie Bak, Fie Hansen,

Læs mere

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867

Udarbejdet af: Julie Riishøj Nielsen. Eva Holm Nielsen. Antal ord i specialet: 50.867 Sted : Sociologiuddannelsen, Aalborg Universitet Gruppe : Eva Holm Nielsen og Julie Riishøj Nielsen Vejleder : Jens Christian Tonboe Tidsrum : 01.09.06 29.04.08 Temaramme : Speciale Titel : Negativ kategorisering

Læs mere

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj.

Sommerhus i farezonen. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Bynære sommerhusområders transformation til helårsbebyggelse, med udgangspunkt i casen Kastaniehøj. Derya Baysal, Dyveke Larsen og Maria Graae Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, Samfund og

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Indledning. Side 1 af 34

Indledning. Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 2 Afgrænsning... 3 Begrebsafklaring... 4 Beskrivelse af Glide... 5 Walk-In Centeret... 5 Personale og værdier... 6 Case fra Glide...

Læs mere

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage

Bachelorprojekt. En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige. Vejleder: Hans Aage En offentlig bank? Rikke Høj Mathias Bryde Jeppe Weis Hougaard Signe Werum Nilsson Tobias Thumand Trige Vejleder: Hans Aage Foråret 2013 Side 1 af 96 Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2.

Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Forord... 3 1. Kapitel: Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 8 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Kapitelstruktur... 10 2. Kapitel: Metode... 13 2.1 Videnskabsteoriens konsekvenser

Læs mere

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv

Anholt. - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Anholt - et projekt om Anholts fremtidige udviklingsmuligheder i et demokratisk perspektiv Projektgruppe: Guilla J. Ridgewell, Mille Jensen, Søren Lerche Mørck, Jens Peter Houe Vejleder: Michael Haldrup

Læs mere

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr.

Over hækken. En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark. Siv Raun Andersen. Nr. DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Over hækken En antropologisk undersøgelse af individualitet, valg og fællesskaber i nye parcelhuskvarterer i Danmark Siv Raun Andersen Nr. 107/2004

Læs mere