TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014"

Transkript

1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN april 2015

2 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning Eksisterende forhold Uheldsanalyse Generel uheldsudvikling Tematiske analyser Uheldsbelastede lokaliteter på kommuneveje og private fællesveje Vinderød Skov Ellevej Egil Harders Gade Strandvejen i Frederiksværk Strandvejen i Lille Kregme Borgerhenvendelser Ølsted Ubberupvej Liselejevej Vognmandsgade Tømmerpladsvej Karlshøjvej mellem Højbjergvej og Engblommevej Melbyvej mellem Melby Stationsvej og Tollerupvej Strandvejen, Frederiksværk Jernbanegade/Classensgade Højmarksvej Hågendrupvej Kappelhøjvej Strandvejen 69, Frederiksværk Nyvej ved Kastanievej, Liseleje Statsvejene Sportsvej/Hillerødvej Borgenhenvendelse vedr. rundkørsler på statsvejene... 24

3 1 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af en opdateret trafiksikkerhedsplan for Halsnæs Kommune er der foretaget en omfattende kortlægning af de trafikale forhold i kommunen. Trafiksikkerhedsplanen er opdelt i to notater: Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning (dette notat) Baggrundsnotat. Notatet indeholder en beskrivelse af de eksisterende trafikale forhold, en omfattende uheldsanalyse samt en gennemgang af nyere borgerhenvendelser vedr. tryghed. Trafiksikkerhedsplan 2014 Handlingsplan Et oplæg til handlingsplan. Oplægget består af forslag til målsætninger, specifikke indsatsområder samt en lang række konkrete projektforslag. I dette notat henvises løbende til projektlisten ved at oplyse projektnummer. Projektlisten findes i notatet Trafiksikkerhedsplan 2014 Handlingsplan. Side 2

4 2 Eksisterende forhold Halsnæs Kommune er en typisk bosætter- og pendlerkommune, hvor ca. 50 procent af de erhvervsaktive indbyggere pendler til andre kommuner, typisk til nabokommunerne. Der er i 2012 lidt over indbyggere i Halsnæs Kommune. Om sommeren bliver vi en del flere, når landliggerne rykker ind i de ca sommerhuse, der er i kommunen. Citat fra Halsnæs Kommunes profilmagasin Indblik fra 2013 Halsnæs Kommunes samlede areal er ca. 122 km 2. De to største byer i kommunen er Frederiksværk og Hundested. Derudover har kommunen en række mindre bysamfund, bl.a. Liseleje, Kikhavn, Ølsted, Vinderød, Melby, Evetofte, Kregme og Torup. Der er tre skoledistrikter i kommunen (vist på Figur 1): Hundested skole, Frederiksværk Skole og Arresø Skole. Figur 1 Oversigtsort over bysamfund og skoledistrikter i Halsnæs Kommune Vejnettet i Halsnæs kan inddeles i tre overordnede kategorier: statsveje, kommuneveje og private fællesveje. Vejdirektoratet er vejmyndighed på de to statsveje: Rute 16 (Amtsvejen- Hundestedvej-Hillerødvej) og Rute 211 (Frederikssundsvej). De to statsveje Side 3

5 dækker over hovedparten af kommunens gennemfartsveje. Samtlige rundkørsler og større kryds i kommunen ligger på statsvejene. Halsnæs Kommune er vejmyndighed for såvel kommuneveje som private fællesveje, men de private fællesveje vedligeholdes af grundejerforeninger, privatpersoner og lign. Der er en meget høj andel af private fællesveje i Halsnæs Kommune, hvilket betyder, at god kommunikation og samarbejde mellem kommune og borgere er særligt vigtig. Figur 2 Oversigtskort over vejnettet i Halsnæs Kommune samt foreliggende trafiktællinger for perioden Trafiktallene er angivet som ÅDT. Side 4

6 3 Uheldsanalyse Uheldsanalysen er baseret på politiregistrerede uheld i Halsnæs Kommune i perioden Analysen indeholder personskade- og materielskadeuheld. Ekstrauheld er ikke inkluderet. 1 Idet kommunen ikke er vejmyndighed for statsvejene, vil trafiksikkerhedsplanen have fokus på fysiske tiltag på det kommunale vejnet samt på tiltag, der kan påvirke trafikanternes adfærd så som kampagner. Derfor vil de tematiske analyser i denne uheldsanalyse udelukkende omhandle kommuneveje og private fællesveje. Den indledende analyse, der omhandler den generelle uheldsudvikling omfatter dog både statsveje, kommuneveje og private fællesveje. Figur 3 Alle uheld på statsveje, kommuneveje og private fællesveje I alt er der registreret 220 personskade- og materielskadeuheld på statsveje, kommuneveje og private fællesveje i perioden Herudover er der registreret 173 ekstrauheld. 1 Ekstrauheld er defineret som materielskadeuheld, hvor der ikke optages rapport, og er uheld med meget begrænsede materielskader. Der er stor usikkerhed forbundet med registreringen af denne type uheld, og det kan derfor give et skævt billede af den aktuelle uheldssituation, hvis ekstrauheld inkluderes i analysen. Side 5

7 3.1 Generel uheldsudvikling Omfatter statsveje, kommuneveje og private fællesveje Udvikling i antal uheld Antallet af uheld pr. indbygger i Halsnæs er faldet i løbet af de seneste år. Tabel 1 viser andelen af hhv. uheld, personskadeuheld og personskader pr. indbygger. Tallene for Frederiksværk og Hundested stammer fra de seneste trafiksikkerhedsplaner for de to tidligere kommuner før kommunesammenlægningen i Det ses, at antallet af uheld pr. indbygger (inkl. ekstrauheld) er reduceret med mellem 30 % og 40 %. Antallet af såvel personskadeuheld som personskader er reduceret med mellem 60 % og 70 %. Det skal bemærkes, at opgørelsen fra Frederiksværk Kommune er lavet over et enkelt år, mens opgørelserne for Hundested og Halsnæs Kommune er lavet for 5-årige perioder. Det kan medføre en vis usikkerhed i forhold til den eksakte reduktion. Pr indbyggere Periode Uheld Personskadeuheld Personskader Frederiksværk ,41 1,23 1,72 Hundested ,95 1,01 1,35 Halsnæs ,43 0,41 0,52 Tabel 1 Uheld pr indbyggere (inkl. ekstrauheld). Uheld på såvel statsveje som kommuneveje og private fællesveje er inkluderet. Figur 3 viser udviklingen i antal uheld i Halsnæs Kommune i perioden Det ses, at især antallet af personskadeuheld er faldet fra 22 personskadeuheld i 2009 til hhv. 5 personskadeuheld i 2012 og 8 personskadeuheld i Materielskadeuheld Personskadeuheld Figur 4 Uheldsudvikling på statsveje, kommuneveje og private fællesveje Uheld fordelt på vejmyndighed Ud af de i alt 220 person- og materielskadeuheld, der er registreret i Halsnæs Kommune i perioden , er 92 uheld sket på statsvejene, mens 128 er sket på kommuneveje og private fællesveje. Figur 5 viser andelen af uheld på hhv. statsveje, kommuneveje og private fællesveje. Side 6

8 4% 42% Statsvej Kommunevej 54% Privat fællesvej Figur 5 Andel af person- og materielskadeuheld fordelt på vejkategori Der har været 5 dødsulykker, 2 på statsveje og 3 på kommuneveje (vist på Figur 6). 4 af de 5 omkomne var lette trafikanter (knallertfører/cyklist/ fodgænger). Tre af dødsulykkerne var spiritusuheld. Tre af dødsulykkerne skete i mørke. To af dødsulykkerne var eneuheld. Figur 6 Oversigtskort over dødsulykker Herudover er 80 personer kommet til skade i trafikken; 36 personer på kommuneveje og 44 personer på statsveje. Figur 7 viser skadesgrad fordelt på vejmyndighed. Side 7

9 Statsveje Kommuneveje og private fællesveje Dræbte Alvorligt tilskadekomne Let tilskadekomne Figur 7 Skadesgrad fordelt på vejmyndighed Side 8

10 3.2 Tematiske analyser Omfatter udelukkende kommuneveje og private fællesveje Uheld fordelt på alder og køn 70 % af de personer, der er involverede i uheld på det kommunale vejnet, er mænd. Særligt mænd i aldersgruppen år er overrepræsenterede i uheldsstatistikken. 14 % af de personer, der er involveret i uheld på det kommunale vejnet, er mænd i denne aldersgruppe, på trods af at mænd i alderen kun udgør 4 % af kommunens indbygggertal (kilde: Danmarks Statistik). 25% 23% 20% 20% 15% 10% 5% 7% 3% 14% 6% 8% 10% 7% 5% Mænd Kvinder 0% 0-17 år år år år 65+ år Figur 8 Personer involveret i uheld på kommuneveje og private fællesveje fordelt på alder og køn Uheld fordelt på trafikanttyper Figur 9 viser andelen af personer involveret i personskade- og materielskadeuheld på det kommunale vejnet fordelt på trafikanttyper. Det ses, at 64 % af de involverede trafikanter er bilister, 14 % er knallertførere og 11 % er cyklister og fodgængere. 1% 7% 4% Personbil Varebil 12% Lastbil eller bus 2% 2% 2% 6% 64% MC Knallert 45 Knallert Cykel Fodgænger Andet Figur 9 Trafikanter involveret i person- og materielskadeuheld på kommuneveje og private fællesveje Side 9

11 Figur 10 viser andelen af tilskadekomne på kommuneveje og private fællesveje fordelt på trafikanttyper. Det ses, at 72 % af de tilskadekomne er lette trafikanter. Knallertførere alene udgør 34 % af de tilskadekomne. Det er væsentligt højere end på landsplan, hvor knallertførere kun udgør ca. 13 % af de tilskadekomne i perioden (kilde: Danmarks Statistik). I alt er 13 knallertførere kommet til skade på kommuneveje og private fællesveje. Én er dræbt og 8 er kommet alvorligt til skade. 5 af de 13 knallertførere kom til skade i eneuheld. 5 af de 13 knallertførere kom til skade forbindelse med spiritusuheld (heraf 3 eneuheld). 15% 23% 23% 8% 5% Bil MC Knallert 45 Knallert Cykel Fodgænger 26% Figur 10 Tilskadekomne på kommuneveje og private fællesveje fordelt på trafikanttype Spiritusuheld 28 % af person- og materielskadeuheld på kommuneveje og private fællesveje i Halsnæs i perioden var spiritusuheld. Et spiritusuheld er defineret som et uheld, hvor mindst én af de involverede trafikanter var påvirket af alkohol % af personskadeuheldene på kommuneveje og private fællesveje i Halsnæs var spiritusuheld. Det er væsentligt højere end på landsplan, hvor ca. 11 % af personskadeuheldene i perioden var spiritusuheld (kilde: Danmarks Statistik). Uheld fordelt på vejudformning Figur 11 viser uheld fordelt på vejudformning. Det ses, at den største andel (45 %) af person- og materielskadeuheldene på det kommunale vejnet er sket på lige vejstrækninger. Ca. en tredjedel af uheldene på lige vejstrækninger var personskadeuheld. 35 % af person- og materielskadeuheldene på det kommunale vejnet er sket i kryds. Ca. hvert 5. krydsuheld på det kommunale vejnet resulterede i personskade. 2 Dette er baseret enten på baggrund af en måling af trafikantens promille, eller hvis politiet har skønnet, at trafikanten var spirituspåvirket. Side 10

12 Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 11 Person- og materielskadeuheld fordelt på vejudformning Uheld fordelt på uheldssituation Figur 12 viser uheld fordelt på uheldssituation. 30 % af person- og materielskadeuheldene på det kommunale vejnet var eneuheld. 26 % af eneuheldene har resulteret i personskade. 2 ud af de tre dødsulykker på det kommunale vejnet var eneuheld. I ca. halvdelen af eneuheldene (18 ud af 38) var der spiritus involveret Personskadeuheld Materielskadeuheld Figur 12 Person- og materielskadeuheld fordelt på uheldssituation Side 11

13 3.3 Uheldsbelastede lokaliteter på kommuneveje og private fællesveje I denne uheldsanalyse er en uheldsbelastet lokalitet defineret på følgende måde: en strækning (500m) eller kryds er udpeget som uheldsbelastet, hvis der er registreret minimum 3 materiel- eller personskadeuheld Et signalreguleret kryds opdeler en strækning. Vigepligtsregulerede kryds opdeler kun vejen, hvis trafikanterne har vigepligt Krydsuheld ligger inden for en afstand af 40 meter fra krydset For hver lokalitet, der udpeges som uheldsbelastet, analyseres uheldene med henblik på at vurdere, om der er tale om specifikke trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger ved lokaliteten. I så fald foreslås konkrete tiltag til at forbedre trafiksikkerheden på lokaliteten. I alt 11 uheld er ikke stedfæstet. Heraf er 4 uheld medtaget i kortlægningen. For de resterende 7 uheld har der ikke været tilstrækkelige uheldsoplysninger til, at det var muligt at placere dem geografisk. På baggrund af disse kriterier er der ikke udpeget nogle uheldsbelastede kryds på kommunevejen og private fællesveje i Halsnæs Kommune. Der er udpeget 5 uheldsbelastede strækninger, vist på Figur 13. Figur 13 Uheldsbelastede strækninger Side 12

14 3.3.1 Vinderød Skov På strækningen mellem Birkedalsvej og Ellevej er der registreret 3 uheld i perioden , heraf ét personskadeuheld. Én person kom alvorligt til skade. To af uheldene er sket i 2009 og ét er sket i Vinderød Skov har også tidligere været udpeget som en af de kommuneveje, hvor uheldskoncentrationerne var højest (jf. Frederiksværk Trafiksikkerhedsplan 2005). Der er derfor blevet etableret en række tiltag på strækningen. Bl.a. er der for få år siden blevet anlagt en midterhelle mellem Melby Enghavevej og Ellevej. Pt. pågår desuden et projekt, der består i at etablere en krydsningshelle ved Hulgårdsvej (umiddelbart nord for strækningen). Disse tiltag kan have indflydelse på uheldsbilledet på strækningen, og der foreslås derfor ikke yderligere tiltag på nuværende tidspunkt Ellevej På strækningen mellem Melby Enghavevej og Grøndalsvej er der registreret 4 uheld, heraf 2 personskadeuheld, hvor 2 personer kom alvorligt til skade. Uheldssitutationer: Ellevej Side 13

15 Ét uheld skete da to biler stødte sammen i forbindelse med gennemkørsel af en chikane med materielskade til følge. Løsningsforslag: Opsætte E16,3 tavler, der forvarsler om chikanerne, før samtlige chikaner langs strækningen. (Projektnr. 21) Tre uheld skete da trafikanter på sidevejene ikke overholdt deres vigepligt og kørte ud foran trafikanter på Ellevej. To af uheldene havde alvorlig personskade til følge. Løsningsforslag: Vedligeholde afmærkning på strækningen, særligt hajtænder, så vigepligtsforholdene er tydelige. Endvidere anbefales det at gennemgå oversigtsforholdene i krydsene på strækningen og sikre, at der ikke er faste genstande placeret i oversigtsarealerne. (Projektnr. 21) Idet hastigheden på Ellevej kan have været en medvirkende årsag i alle 4 uheld på strækningen, anbefales det, at der foretages hastighedsmålinger for at undersøge, om de hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen virker efter hensigten (Projektnr. 1) Egil Harders Gade På strækningen mellem Brotorvet og Jernbanegade er der registreret 3 uheld. Ingen af disse var personskadeuheld. Uheldssitutationer: To af uheldene var eneuheld, begge med materielskade til følge. Det ene uheld involverede en bilist, der kørte med hjulspind. Det andet uheld var et spiritusuheld, der involverede en knallert. Løsningsforslag: De konkrete uheld giver ikke anledning til at ændre de fysiske forhold på strækningen. Ét uheld skete, da en venstrsvingende bilist kørte ind i en cyklist med materielskade til følge. Løsningsforslag: Optegne vejafmærkningen på strækningen, og evt. anlægge cykelbanen i en anden farve end resten af kørebanen (fx rød eller blå) ud for indkørslen til Netto. Dermed bliver bilister til og fra Nettos p-plads gjort opmærksomme på, at de krydser en cykelbane. (Projektnr. 33) Side 14

16 3.3.4 Strandvejen i Frederiksværk På strækningen mellem Jernbanegade og Staalværksvej er der registreret 4 uheld, heraf ét personskadeuheld, hvor én person kom alvorligt til skade. Strandvejen har også tidligere været udpeget som en af de kommuneveje, hvor uheldskoncentrationerne var højest (jf. Frederiksværk Trafiksikkerhedsplan 2005). Uheldssitutationer: To af uheldene er sket da en venstresvingende trafikant ramte en modkørende trafikant. Denne type uheld kan skyldes, at farten på strækningen er for høj. Løsningsforslag: Det anbefales, at der foretages hastighedsmålinger på strækningen, for at undersøge, om der er behov for yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger. (Projektnr. 1) To af uheldene er sket ved chikanerne, hvor modkørende trafikanter stødte sammen. Begge disse uheld var spiritusuheld. Løsningsforslag: Trafiksanering evt. yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger. (Projektnr. 2) Det anbefales, at der foretages en trafiktælling for at vurdere, om der er sket en væsentlig udvikling i de trafikale forhold på strækningen. Hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af indsnævring til ét kørespor er velegnet til strækninger, hvor trafikintensiteten ikke overstiger 300 biler i timen jf. Håndbog om Fartdæmpere. Ét uheld er sket, da en højresvingende bilist påkørte en ligeudkørende cyklist i krydset ved Jernbanegade. Løsningsforslag: Blåt cykelfelt i krydset på tværs af Jernbanegade, således at svingende bilister bliver gjort opmærksomme på krydsende cyklister. (Projektnr. 32) Det anbefales, at der gennemføres en cykeltælling i krydset for at afklare, om der er behov større tiltag, såsom cykelsignal, svingpile eller geometriske krydsændringer. Side 15

17 3.3.5 Strandvejen i Lille Kregme På strækningen mellem Kappelhøjvej og Kildebakkevej er der registreret 3 uheld, heraf ét personskadeuheld, hvor én person er kommet lettere til skade. Uheldssitutationer: Ét uheld skete, da en spirituspåvirket bilist kørte ud fra Kappelhøjvej og påkørte materiel i den modsatte vejside med materielskade til følge. Løsningsforslag: Det konkrete uheld giver ikke anledning til at ændre de fysiske forhold i krydset. Uheldet er dog sket i mørke med tændt vejbelysning, og det anbefales derfor at undersøge, om belysningen i krydset er tilstrækkelig. (Projektnr. 8) Ét uheld skete, da en spirituspåvirket knallertfører påkørte et refleksskilt med lettere personskade til følge. Løsningsforslag: Det anbefales, at såvel steler som refleksskilte ved samtlige hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen erstattes af påkørselsvenligt materiel. (Projektnr. 10) Ét uheld skete, da en venstresvingende bilist påkørte en ligeudkørende knallert med materielskade til følge. Løsningsforslag: Cykelbanen anlægges i en anden farve end resten af kørebanen (fx rød eller blå) ud for Kildebakkevej. (Projektnr. 10) Side 16

18 4 Borgerhenvendelser Halsnæs har modtaget følgende borgerhenvendelser relateret til trafiksikkerhed: Ølsted Dato 9. juni 2014 Problemer påpeget af borgere - Borgernes løsningsforslag Den tilladte hastighed bør maksimalt være 40 km/t, skiltet med påbudstavler Trafikfaglig vurdering Der kan godt indføres 40 km/t zoneforbud i Ølsted. Dette skal suppleres med hastighedsdæmpende foranstaltninger. (Projektnr. 9) Løsningsforslaget vil have en positiv effekt på såvel trafiksikkerhed som tryghed i byen. Idet hovedparten af vejene i byen allerede er skiltet med 40 km /t, vil effekten dog være begrænset. En udvidelse af hastighedsbegrænsningerne kræver politiets tilladelse, og der skal udføres trafiktællinger, samt foretages en nærmere vurdering af vejene i Ølsted og undersøges, i hvilket omfang et eventuelt zoneforbud kan udvides. Uheld i perioden Der er registreret ét personskadeuheld med én lettere tilskadekommen. Derudover er der registreret 4 materielskadeuheld Ubberupvej Dato 9. juni 2014 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Flere huse ligger helt ud til vejen, og de høje hastigheder på Ubberupvej gør strækningen utryg for beboere, særligt børn. Reducere den tilladte hastighed på Ubberupvej fra 80 km/t til 60 km/t. Cykel- eller grussti langs Ubberupvej. En ændring af den tilladte hastighed kræver politiets tilladelse. Udenfor byområde vil dette betyde, at der skal være registreret mange trafikuheld, at vejen skal have karakter af at være trafikfarlig skolevej eller have ekstraordinært mange cyklister eller gående. Det vurderes på denne baggrund ikke at være realistisk at reducere hastighedsbegrænsningen til 60 km/t. Det vurderes umiddelbart, at det er muligt at etablere en sti langs Ubberupvej. Dette vil dog være forbundet med meget store anlægsomkostninger. Derfor bør der i første Side 17

19 omgang gennemføres en trafiktælling på strækningen for at undersøge behovet nærmere. Uheld i perioden Der er ikke registreret uheld på strækningen Liselejevej Dato 22. maj 2014 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Hurtigtkørende trafik på Liselejeveje medfører støjgener og utryghed Trafiksanering i form af hastighedsdæmpende foranstaltninger (fx indsnævring af kørebanen) på Liselejevej på strækningen mellem Østerledsvej og Nyvej. Det vurderes, at fartdæmpende foranstaltninger vil forbedre trafiksikkerheden og tryghed på strækningen. Strækningen udgør særligt i sommerhalvåret en befærdet rute mellem Asserbo og Liseleje. (Projektnr. 17) Det anbefales, at der foretages trafiktællinger og hastighedsmålinger på strækningen, med henblik på at undersøge de trafikale forhold nærmere samt at vurdere forskellige tiltag i forhold til effekt. Uheld i perioden Der er ikke registreret uheld på strækningen Vognmandsgade Dato 22. maj 2014 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Fodgængere krydser vejen flere steder langs strækningen, hvilket gør det svært for bilisterne at overskue trafikken. Forslag om fodgængerovergang på tværs af vejen. Fritliggende fodgængerfelter kan give falsk tryghed og kan derfor ikke anbefales. Alternativt kan der etableres krydsningshelle eller hastighedsdæmpende foranstaltninger. (Projektnr. 40) Ekstraordinært kan der etableres brostensbelægning i stil med belægningen ved Torvet i Frederiksværk. Det vil betyde, at bilisterne sænker hastigheden og visuelt understrege, at der er tale en strækning med mange fodgængere. Samtidigt kan strækningen visuelt samle områdets udtryk i samspil med Gjethusgade, som også er brostensbelagt. Der bør foretages en nærmere vurdering af Vognmandsgade i forhold til trafiksikkerhed, tryghed og arkitektur. (Projektnr. 42) Uheld i perioden Der er ikke registreret uheld på strækningen Side 18

20 4.1.5 Tømmerpladsvej Dato 26. september 2014 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Cyklister når ikke at opfatte, at de har vigepligt, hvilket medfører risiko for konflikter mellem bilister på K. A. Larssensvej og krydsende cyklister Hajtænder på cykel/gangstien i krydset med K. A. Larssensgade. Hajtænder på tværs af fællesstien, vil gøre vigepligtsforholdene i krydset mere tydelige. Krydset er utraditionelt udformet og hele krydset bør vurderes nærmere i forhold til geometrisk udformning, fart og trafik fra de forskellige sideretninger. Samtidigt bemærkes det, at stien er dobbeltrettet, hvilket gør situationen yderligere kritisk. Der bør som minimum og umiddelbart etableres hajtænder, men krydset bør i princippet ombygges med signal, forsætning af vej/stikryds eller etablering af niveaufri stikrydsning. Dette bør vurderes nærmere. (Projektnr. 3) Uheld i perioden Der er registreret 1 uheld i krydset. Der var dog ingen cyklister involveret i dette uheld Karlshøjvej mellem Højbjergvej og Engblommevej Dato 25. september 2014 Problemer påpeget af borgere - Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Forslag om belysning på strækningen mellem Højbjergvej og Engblommevej (ca. 150 m). Trygheden, særligt for cyklister og gående, kan forbedres på strækningen ved at etablere belysning. Dette vil dog have begrænset trafiksikkerhedsmæssig effekt. (Projektnr. 44) Det bør eventuelt vurderes, om der er andre steder, hvor der med fordel kan etableres belysning baseret på en belysningsplan for hele kommunen. (Projektnr. 8) Uheld i perioden Der er ikke registreret uheld på strækningen Side 19

21 4.1.7 Melbyvej mellem Melby Stationsvej og Tollerupvej Dato 9. december 2013 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Uheld i perioden Der kører store mængder tung og hurtigt kørende trafik på strækningen. Pga. det smalle vejprofil kan store køretøjer ikke passere hinanden uden at trække ind over cykelsti og fortov, hvilket forringer sikkerheden for de lette trafikanter på strækningen. - Ændring/opstramning af vejprofil - Forbedring af belægning/øget vedligehold - Trafikken til Melby Skole bør have indkørsel ved Melbyvej 132 og udkørsel via Langhusevej/Melby Stationsvej. - Forbud mod tungekøretøjer på strækningen - Vejprofilet er på en stor del af strækningen allerede meget indsnævret, men kan yderligere visuelt indsnævres med kantbaneafmærkning på strækningen ud af byområdet. - Vejbelægningen kan udskiftes, såfremt den er slidt og nedbrudt (indgår sædvanligvis i den daglige vejdrift) - Udkørselsforhold og vejadgang til skolen bør undersøges nærmere. Hvis det er muligt at gøre trafikken omkring skolen mere overskuelig, vil det forbedre trygheden særligt for de skolebørn, der går eller cykler til skole. - Der kan evt. indføres tidsbegrænset forbud for kørsel med tung trafik således, at den tunge trafik f.eks. begrænses i tidsrum med skoletrafik. (Projektnr. 14) Der er registreret 2 materielskadeuheld på strækningen Strandvejen, Frederiksværk Dato 10. oktober 2014 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Når busser kører ud fra Frederiksværk Station og foretager venstresving for at køre mod nord, trækker de ind over cykelbanen i den modsatte vejside. Dette er utrygt for cyklister på strækningen, der oplever, at de ikke bliver set af buschaufførerne. Cykelbane og fortov omdannes til fællessti (ikke i niveau med kørebanen), samt at der opsættes kegler mellem fællessti og kørebane ud for udkørslen fra busholdepladsen ved Frederiksværk Station. Vejens generelle bredde medfører, at det er vanskeligt at etablere egentlig cykelsti/fortov. Side 20

22 Det bør undersøges/vurderes, i hvilket omfang busserne foretager venstresving indover den nuværende kantbane. Krydsets geometri kan eventuelt justeres/ombygges, så busserne i mindre grad krydser kantbanen. (Projektnr. 34) Derudover kan det yderligere vurderes, om den nuværende kantbane med fordel kan omdannes til cykelbane enten med cykelsymboler eller med rød farve f.eks. som i Melby. Uheld i perioden Der er ikke registreret uheld i krydset Jernbanegade/Classensgade Dato 22. maj 2014 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Uklare vigepligtsforhold samt manglende cykelsti langs Jernbanegade gør strækningen utryg for lette trafikanter. Ombygning af strækningen med shared space særligt i krydset Jernbanegade/Classensgade. Det bør undersøges, om det er muligt at etablere egentlig cykelsti eller cykelbaner langs Jernbanegade, da dette vil forbedre trygheden for cyklister på strækningen. (Projektnr. 24) Uheld i perioden Der er pt. overvejelser om at ensrette Classensgade, hvilket samtidigt vil betyde en ombygning af krydset Jernbanegade/Classensgade. Derfor foreslås der ikke yderligere tiltag på nuværende tidspunkt. Der er ikke registreret uheld, hverken i krydset eller på strækningen med shared space Højmarksvej Dato 30. oktober 2014 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Behov for forbedret sikkerhed for fodgængere Fortov langs Højmarksvej Det er bygget en ny daginstitution på Højmarksvej. Institutionen er taget i brug i efteråret 2014 og har plads til 160 vuggestueog børnehavebørn. Det antages derfor, at der er en væsentlig trafikmængde på Højmarksvej i forbindelse med, at forældre henter og bringer deres børn. Uheld i perioden Derfor vurderes det, at et fortov vil forbedre sikkerheden for fodgængere langs vejen. (Projektnr. 30) Der er ikke registeret uheld langs vejen Side 21

23 Hågendrupvej Dato 1. november 2014 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Gennemkørende trafik på vejen forbi Halsnæs Lilleskole gør strækningen utryg for lette trafikanter. Fortov/cykelsti langs Hådendrupvej forbi skolen Hågendrupvej er meget smal på strækningen gennem Torup. Idet der er tale om en skolevej, vurderes det, at fortov og cykelsti vil forbedre trygheden væsentligt for lette trafikanter langs vejen. Uheld i perioden Idet antallet af fodgængere og cyklister forventes at være relativt lavt, vurderes det, at en delt sti eller fællessti vil være tilstrækkelig. (Projektnr. 31) Der er registreret ét uheld umiddelbart vest for den pågældende strækning. Der var dog ingen lette trafikanter involveret i dette uheld Kappelhøjvej Dato 18. november 2014 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Manglende oversigtsforhold ved helleanlægget på Kappelhøjvej ud for Kappelhøjstien. Bedre belysning En af belysningsmasterne ved helleanlægget var ude af drift, da borgeren henvendte sig. Denne mast er i drift igen. Det bør vurderes nærmere, om den eksisterende belysning er tilstrækkelig. Uheld i perioden Det bør eventuelt vurderes, om der er andre steder, hvor der med fordel kan etableres belysning baseret på en belysningsplan for hele kommunen. (Projektnr. 8) Der er ikke registreret uheld ved helleanlægget Strandvejen 69, Frederiksværk Dato? Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Syd for Strandvejen 69 er der fællessti langs den østlige vejside. Fællesstien ophører ud for adressen, og cyklister skal ud på kørebanen. Flere cyklister fortsætter oppe på fortovet. Endvidere er der dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra adressen pga. vejens sving. Trafikspejl Skiltning og afmærkning bør forbedres, således at vejens forløb bliver lettere at aflæse. Det Side 22

24 anbefales at cyklisterne føres ud på kørebanen umiddelbart efter indkørslen til nr. 69. Her skiltes med Fællessti ophører. Den eksisterende kantlinje genetableres, og der anlægges nedkørsel for cyklister. Syd for nr. 69 opsættes advarselstavlen A21, Cyklister. (Projektnr. 43) Uheld i perioden Trafikspejle kan give et forvrænget billede af vejens forløb, hvilket gør det svært at bedømme afstande. Det anbefales ikke, at opsætte trafikspejl på denne lokalitet. Der er ikke registreret uheld ved adressen Nyvej ved Kastanievej, Liseleje Dato 16. januar 2015 Problemer påpeget af borgere Borgernes løsningsforslag Trafikfaglig vurdering Brostensbelagte midterheller har begrænset effekt på hastigheden og medfører desuden rystelser og revnedannelser i hus ud mod vejen. Cyklister vælter ved op- eller nedkørsel til cykelsti. Midterhellerne fjernes, og der indføres hastighedsbegrænsning på 40 km/t suppleret med hastighedsmåling og lejlighedsvis hastighedskontrol. Der bør foretages hastighedsmåling på strækningen, for at undersøge om der er behov for yderligere foranstaltninger på strækningen. Det anbefales endvidere, at der foretages bestigelse af strækningen med henblik på at afklare, om udformningen af cykelstien bør ændres eller forlænges. Uheld i perioden Det vurderes ikke, at trafiksikkerheden forbedres ved at fjerne hellerne. Strækningen kan evt. indgå som del af en samlet trafiksanering af Nyvej (projektnr. 4) Der er ikke registreret uheld ved adressen. Side 23

25 5 Statsvejene Som tidligere beskrevet er Halsnæs Kommune ikke vejmyndighed for statsvejene, og trafiksikkerhedsplanen fokuserer derfor primært på det kommunale vejnet. Kommunen kan dog pege på konkrete problemstillinger ved tilslutningerne til statsvejene. Disse beskrives i det følgende. Såfremt kommunen ønsker nye tiltag på statsvejene, skal kommunen indgå i dialog med Vejdirektoratet, der har vejmyndighed over statsvejene Sportsvej/Hillerødvej Arresø Skole er den største skole i Halsnæs Kommune, og der er derfor store mængder trafik til og fra skolen i forbindelse med afsætning om morgenen. En stor del af de forældre, der kører fra skolen, skal foretage højresving i krydset Sportsvej/Hillerødvej for at fortsætte mod syd ad Hillerødvej, som er en statsvej. Hillerødvej er stærkt trafikeret, særligt i myldretiden, og det kan derfor være svært for bilisterne fra Sportsvej at finde et hul i trafikken. Det betyder, at flere bilister benytter cykelbanen langs Hillerødvej som tilkørselsspor, hvilket er meget uhensigtsmæssigt, idet dette forringer trafiksikkerheden og trygheden for de lette trafikanter på strækningen væsentligt. Halsnæs Kommune ønsker derfor at etablere et tilkørselsspor på Hillerødvej i sydlig retning fra Sportsvej. Såfremt der etableres et tilkørselsspor, bør der samtidigt etableres en tilbagetrukket stikrydsning, hvor cyklister pålægges vigepligt. Det vil sige, at cykelbanen langs den vestlige side af Hillerødvej trækkes væk fra krydset og krydser Sportsvej længere mod vest. Den tilbagetrukne stikrydsning er nødvendig, da der ellers vil være stor risiko for at højresvingende bilister overser cyklisterne langs Hillerødvej. Det skal dog bemærkes, at dette vil forringe cyklisternes fremkommelighed. Derudover skal det bemærkes, at dette er en relativt pladskrævende løsning. Alternativt kan krydset ombygges til signalreguleret kryds. Det vil forbedre trafiksikkerheden i krydset, og vil være mindre pladskrævende. Det vil dog forringe fremkommeligheden for bilister i sydlig retning på Hillerødvej Borgenhenvendelse vedr. rundkørsler på statsvejene Der er tre rundkørsler på statsvejene i Halsnæs Kommune. I det følgende beskrives disse som rundkørsel 1, 2 og 3: 1. Hillerødvej/Frederikssundsvej/Kappelhøjvej 2. Hillerødvej/Karlsgavevej/Sandskårsvej 3. Hillerødvej/Helsingevej/Vinderød Skov/Hundestedvej/Nørregade Dato 2. december 2014 Problemer påpeget af borgere Uklare vigepligtsforhold ved tilbagetrukne stikrydsninger i rundkørsler: Cyklister og fodgængere er pålagt vigepligt. Ikke alle trafikanter forstår dette. Borgeren har oplevet en nærved ulykke i den to-sporede tilfart til en af rundkørslerne. En bilist i venstre spor holdt tilbage for en krydsende fodgænger. Bilisten i højre spor Side 24

26 Borgernes løsningsforslag - Trafikfaglig vurdering havde ikke vigepligt, og så først fodgængeren, da denne trådte frem foran bilen. Rundkørslerne er udformet efter vejreglerne, der anbefaler tilbagetrukne stikrydsninger, hvor cyklister og fodgængere pålægges vigepligt. I hver af de tre rundkørsler er flere af til- og frafarterne to-sporede. Her er krydsningspunkterne udformet som vist i vejreglernes eksempel sporet rundkørsel med 1- sporede frafarter og shunt. Mulige tiltag for at sikre de lette trafikanter i rundkørslerne yderligere er: - at etablere hastighedsdæmpere frem mod rundkørslen, således at bilernes hastighed reduceres ved krydsningspunkterne - at etablere krydsningsheller mellem de to kørespor - at indsnævre til- og frafarter til ét kørespor - at etablere signalregulering - at anlægge niveaufrie krydsninger for cykeltrafikken. For at afgøre om en eller flere af disse tiltag er hensigtsmæssige i de tre rundkørsler, vil det være nødvendigt at udarbejde et skitseforslag, der tager højde for de specifikke lokale forhold, herunder trafiksikkerhed, trafikmængder, fremkommelighed, pladsforhold og økonomi. Idet Vejdirektoratet er vejmyndighed, skal eventuelle tiltag vedtages i dialog med Vejdirektoratet. Uheld i perioden Rundkørsel 1: Der er registreret 2 materielskadeuheld i rundkørslen. Ingen af disse var dog relateret til krydsningshellerne. Rundkørsel 2: Der er registreret ét materielskadeuheld og ét personskadeuheld ved krydsningspunkterne. Begge uheld skyldtes, at en let trafikant ikke har overholdt sin vigepligt. Herudover er der registreret 3 materielskadeuheld i rundkørslen, der ikke er relateret til krydsningspunkterne. Rundkørsel 3: Der er registreret ét materielskadeuheld og ét personskadeuheld ved krydsningspunkterne. Begge uheld skyldtes, at en let trafikant ikke har overholdt sin vigepligt. Side 25

27 Herudover er der registreret 5 materielskadeuheld og ét personskadeuheld i rundkørslen, der ikke er relateret til krydsningspunkterne. Side 26

28 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Handlingsplan NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning Forslag til målsætning Indsatsområder Projektforslag... 7

29 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan 1 Indledning Halsnæs Kommune ønsker fortsat at arbejde målrettet med at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens veje. Denne trafiksikkerhedsplan skal danne grundlaget for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde i Halsnæs Kommune. Planen er udarbejdet på baggrund af en opdateret kortlægning af de trafikale forhold i kommunen baseret på en omfattende uheldsanalyse samt en lang række borgerhenvendelser vedr. tryghed. Desuden tager trafiksikkerhedsplanen udgangspunkt i de eksisterende trafikale planer for Halsnæs Kommune samt de seneste trafiksikkerhedsplaner for tidligere Frederiksværk og Hundested Kommune. Hovedparten af de fysiske tiltag, der indgår i trafiksikkerhedsplanens projektliste stammer fra disse trafikale planer. Følgende planer indgår i grundlaget: Halsnæs Trafikplan, 2009 Halsnæs Sti- og Cykelplan, 2013 Trafiksikkerhedsplan for Hundested Kommune, 2006 Trafiksikkerhedsplan for Frederiksværk Kommune, 2005 I Halsnæs har der gennem en længere årrække været stort fokus på at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Den målrettede indsats har medført en væsentlig reduktion i antallet af uheld. Det er vigtigt, at understøtte denne udvikling, dels ved at vedligeholde de eksisterende foranstaltninger, og dels ved fortsat at evaluere og forbedre vejnettet. Der er en række faktorer, der har indflydelse på risikoen for uheld. De tre væsentligste er trafikanten, vejen og køretøjet. En dybdeanalyse fra HVU viser, at i 90 % af uheldene har trafikanternes fejl og uvaner været medvirkende årsag til de analyserede uheld (kilde: Færdselskommissionens nationale handlingsplan ). Det peger på, at trafiksikkerhedsplanen udover fysiske tiltag også bør indeholde tiltag, der kan påvirke trafikanternes adfærd. Figur 1: Andel af uheld opdelt på ulykkesfaktorer (hhv. trafikant-, køretøj- og vejfaktorer) fra Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan Side 2

30 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan Trafiksikkerhedsplanen fokuserer på de virkemidler, som Halsnæs Kommune har til rådighed. Det vil sige fysiske tiltag på det kommunale vejnet samt adfærdsregulerende tiltag i form af kampagner og øget trafikkontrol. Idet kommunen ikke er vejmyndighed for statsvejene, indeholder planen ingen forslag til fysiske tiltag på det kommunale vejnet. De borgerhenvendelser, kommunen har modtaget vedrørende statsveje, behandles i kortlægningen. Såfremt kommunen ønsker nye tiltag på statsvejene, skal kommunen indgå i dialog med Vejdirektoratet om disse. Trafiksikkerhedsplanen er opdelt i to notater: Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Baggrundsnotat. Notatet indeholder en beskrivelse af de eksisterende trafikale forhold, en omfattende uheldsanalyse samt en gennemgang af nyere borgerhenvendelser vedr. tryghed. Trafiksikkerhedsplan 2014 Handlingsplan (dette notat) Et oplæg til handlingsplan. Oplægget består af forslag til målsætninger, specifikke indsatsområder samt en lang række konkrete projektforslag. Side 3

31 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan 2 Forslag til målsætning Det anbefales, at Halsnæs Kommune opstiller klare målsætninger for kommunens fremtidige indsats for at forbedre trafiksikkerheden og tryghed på det kommunale vejnet. I den forbindelse anbefales det, at Halsnæs Kommune følger den nationale målsætning (beskrevet i Færdselskommissionens nationale handlingsplan), som er en halvering i antallet af dræbte, alvorligt- og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 i forhold til antallet i Herudover anbefales det, at målsætningen omfatter en reduktion i både spiritusuheld og knallertuheld, idet kortlægningen viser at andelen af disse uheld er væsentligt højere i Halsnæs end på landsplan. Endeligt anbefales det, på baggrund af kortlægningen, at tryghed for lette trafikanter indgår i målsætningen. På den baggrund foreslås følgende specifikke målsætninger for Halsnæs Kommune frem mod 2020: Målsætning for Halsnæs Kommune i 2020: - Ingen dræbte i trafikken - Mindre end 4 alvorligt tilskadekomne pr. år - Mindre end 2 let tilskadekomne pr. år - Andelen af spiritusuheld er den samme som eller mindre end på landsplan - Andelen af knallertuheld er den samme som eller mindre end på landsplan - Forbedret tryghed for lette trafikanter - Dette er en ambitiøs målsætning, men baseret på de forvejen lave uheldstal, vurderes det at være realistisk, at Halsnæs Kommune, gennem en fokuseret indsats, vil kunne opnå disse mål. 1 Det anbefales, at basis året 2010 defineres som et gennemsnit af årene for at minimere den statistiske usikkerhed ved brug af et enkelt år. Side 4

32 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan 3 Indsatsområder Halsnæs Kommune kan iværksætte en særlig indsats og nå de ambitiøse målsætninger omkring trafiksikkerhed og tryghed gennem en række konkrete indsatsområder. På baggrund af kortlægningen er der udpeget 4 indsatsområder, der beskrives i det følgende. De 4 indsatsområder er: Vejnettet Stinettet Spiritusuheld Lette trafikanter Indsatsområderne overlapper i nogen grad hinanden, idet ét konkret tiltag ofte vil påvirke mere end et indsatsområde. Det kommer fx til udtryk ved, at mere end halvdelen af tiltagene i projektlisten er kategoriseret under indsatsområdet Vejnettet. Hovedparten af disse er dog også relateret til et eller flere af de øvrige 3 indsatsområder. Vejnettet Infrastrukturen i Halsnæs Kommune er generelt veludbygget og velfungerende. Det er dog fortsat vigtigt løbende at evaluere vejnettet og implementere forbedringer, hvor der er specifikt behov for dette. På nogle strækninger, særligt igennem byerne, kan der med fordel gennemføres trafiksanering. Projektlisten indeholder en række konkrete fysiske tiltag. Herudover anbefales det, at der foretages systematiske hastighedsmålinger på kommunens vejnet. Formålet med hastighedsmålingerne er at undersøge, om der er strækninger, hvor der er behov for hastighedsdæmpende tiltag, eller om der er et generelt behov for adfærdsregulerende tiltag så som hastighedskampagner eller øget hastighedskontrol. Endvidere anbefales det, at der udarbejdes en belysningsplan for hele kommunen. Denne plan skal udpege strækninger, hvor der mangler belysning, eller hvor den eksisterende belysning ikke er tilstrækkelig. Stinettet Halsnæs Kommune har i 2013 udarbejdet en omfattende og detaljeret stiplan for kommunen. Stiplanen har været gennem en længere politisk behandling med henblik på at udvælge og prioritere projekterne, og arbejdet med at implementere stiplanen pågår. For at undgå væsentlige overlap mellem trafiksikkerhedsplanen og stiplanen, der det udelukkende de projekter fra stiplanen med størst betydning for trafiksikkerhed, der er udvalgt til også at indgå trafiksikkerhedsplanen. Det vil sige de projekter, der omhandler lokaliteter, hvor der er sket alvorlige cyklistuheld. Derudover indeholder trafiksikkerhedsplanen enkelte nye stiprojekter baseret på den opdaterede kortlægning. Det er dog vigtigt at understrege, at hovedparten af projekterne fra stiplanen har betydning for enten trafiksikkerhed eller tryghed for lette trafikanter. Derfor anbefales det, at der forsat afsættes midler til at implementere stiplanen. Side 5

33 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan Spiritusuheld Kortlægningen viser, næsten hver 3. uheld på det kommunale vejnet i Halsnæs er et spiritusuheld. Derfor er det vigtigt, at sætte ind med adfærdsregulerende tiltag. Det anbefales, at Halsnæs Kommune løbende gennemfører kampagner vedr. spritkørsel fx ved at deltage i nationale kampagner. Derudover anbefales det, at Halsnæs Kommune i samarbejde med politiet øger spirituskontrollen i kommunen. Lette trafikanter En målrettet indsats for at udbygge kommunens stinet vil i høj grad gavne de lette trafikanter. Derfor er det som tidligere beskrevet vigtig, at der forsat arbejdes på at implementere kommunens omfattende stiplan. Herudover bør der gøres en målrettet indsats for at reducere antallet af knallertuheld, idet kortlægningen viser, at knallertførere udgør mere end hver 3. tilskadekomne på det kommunale vejnet. Dette er næsten tre gange så højt som på landsplan. Derfor anbefales det, at Halsnæs Kommune iværksætter kampagner vedr. knallertførere fx i form af gratis trafiksikkerhedskursus for knallertførere i kommunen, tilbud om årligt knallerteftersyn eller lignende. Side 6

34 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan 4 Projektforslag Der foreligger en lang række projektforslag i de tidligere trafikale planer for kommunen. I samarbejde med Halsnæs Kommune, er der foretaget en systematisk gennemgang af disse projektforslag. De foreliggende projektforslag, der vurderes at være relevante for trafiksikkerhed, og som endnu ikke er realiserede, indgår i projektlisterne for denne trafiksikkerhedsplan. Herudover er projektlisterne suppleret med en række nye projektforslag udpeget på baggrund af den opdaterede kortlægning. I feltet Oprindelse er det angivet, hvor projektet stammer fra. For hvert tiltag er der angivet en vurdering af den forventede effekt i forhold til hhv. trafiksikkerhed og tryghed. Vurderingen er baseret på et overordnet skøn ud fra erfaringer fra lignende projekter. Effekten er angivet på en skala fra 1-3 som vist i nedenstående tabel. Stor 3 Middel 2 Lav 1 Der er oplyst et foreløbigt estimat af anlægsøkonomien for hvert projekt. For en række af de projektforslag, der stammer fra tidligere planer, foreligger der et anlægsøkonomiskoverslag. For de resterende tiltag er estimatet baseret på skøn ud fra erfaringer fra lignende projekter, og tager ikke højde for specifikke lokale forhold. Anlægsøkonomien er oplyst i følgende intervaller (ekskl. moms): < kr kr kr kr. > kr. For enkelte projektforslag er anlægsøkonomien oplyst som årlige udgifter. Disse er markeret med *. Prioritering Der er opstillet en overordnet prioriteringsmodel, der belyser forholdet mellem effekt og økonomi ud fra en rød-gul-grøn farveskala. Rød=dårlig, gul=middel, grøn=god. Farvekoderne fordeles efter nedenstående tabel. Side 7

35 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan Økonomi Samlet effekt < > Effekten i forhold trafiksikkerhed og tryghed vægtes ligeligt, og hvert projekt kan altså opnå en samlet score på mellem 2 og 6 point. De 4 projektlister er sorteret, således at projekter med størst effekt står øverst inden for hvert indsatsområde. Trafiksikkerhedsplanen fokuserer alene på trafiksikkerhed og tryghed og tager som udgangspunkt ikke højde for andre emner så som fremkommelighed. I den processen med at udvælge og implementer tiltag bør der gøre foretages en samlet afvejning af hensynet til trafiksikkerhed, tryghed, fremkommelighed og økonomi. Side 8

36 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan Vejnettet Nr. Lokalitet Beskrivelse Tryghed Trafiksikkerhed Økonomi Oprindelse 1 Generelt Systematiske hastighedsmålinger < * 2 Strandvejen, Frederiksværk Trafiksanering Tømmerpladsvej Krydsombygning Nyvej Ønske om trafiksanering > Ny vestlig ringvej i Frederiksværk På meget lang sigt overvejes en supplerende overordnet vej vest om Frederiksværk via Havnevej og med forbindelse til bymidten. Ruten vest om bymidten passerer gennem stålvalseværkets område og afhænger derfor af udviklingen her. > Generelt Systematisk overvågning af uheldsudvikling < * 7 Generelt Øget hastighedskontrol < * 8 Generelt Belysningsplan for hele kommunen Ølsted 40 km/t zoneforbud inkl. hastighedsdæmpende foranstaltninger Strandvejen i Lille Kregme Trafiksanering St. Karlsmindevej Forslag om kantpæle og afmærkning i kurven, hvor Sølagervej går over i St. Karlsmindevej, samt at 40 km/t zonen forlænges, så den omfatter hele St. Karlsmindevej Uheldsanalyse 2014 (Kortlægning afs ) Stiplan 2013 Borgerhenvendelse 2014 (kortlægning afs ) Trafikplan 2009 (1022) Trafikplan 2009 (1036) Borgerhenvendelse 2014 (kortlægning afs ) Uheldsanalyse 2014 (Kortlægning afs ) Trafikplan 2009 (1007) Hundested Trafiksikkerhedsplan 2006 (K15) 8

37 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan 12 Nødebovejen Forslag om at opsætte flere foranstaltninger end det nuværende, alternativt omprofilere til 2-1 vej Lille Kregmevej Ønske om trafiksanering Melbyvej mellem Melby Stationsvej og Tollerupvej Trafiksanering Sportsvej Ønske om trafiksanering Generelt Kampagne vedr. hastighed fx ved deltagelse i nationale kampagner < * 17 Liselejevej Trafiksanering Evetoftevej 19 Krydset Nørregade/ Skovbakkevej/Nyhusgade Forslag om opstramning af vejens profil vha. bred midterafstribning og overfladebehandling Hævet flade Åsebro Ønske om trafiksanering, opstramning og forskønnelse Ellevej E16.4 Tavler (forvarsel om asymmetrisk vejindsnævring) ved alle indsnævringer. Vedligeholde afmærkning ved kryds (driftsopgave). Gennemgå oversigtsforhold < Valseværksgade og Valseværksstræde Mindre trafiksanering i området som byudvikles Trafikplan 2009 (1005) Hundested Trafiksikkerhedsplan 2006 (K13) Trafikplan 2009 (1019) Borgerhenvendelse 2014 (kortlægning afs ) Trafikplan 2009 (1024) Borgerhenvendelse 2014 (kortlægning afs ) Trafikplan 2009 (1010) Frederiksværk Trafiksikkerhedsplan 2005 (11) Frederiksværk Trafiksikkerhedsplan 2005 (10) Trafikplan 2009 (1005) Uheldsanalyse 2014 (Kortlægning afs ) Trafikplan 2009 (1034) Stinettet 9

38 Trafiksikkerhedsplan Handlingsplan Nr. Lokalitet Beskrivelse Tryghed Trafiksikkerhed Økonomi Jernbanegade/ Hermandsgade Cykelbaner og hastighedsdæmpende foranstaltninger Hovedgaden i Ølsted Cykelbaner og hastighedsdæmpning Nørregade i Frederiksværk Belægningsskifte på cykelbanen Oprindelse Stiplan 2013 Borgerhenvendelse 2014 (kortlægning afs ) Stiplan 2013 Stiplan 2013 Frederiksværk Trafiksikkerhedsplan 2005 (8) Spiritus Nr. Lokalitet Beskrivelse Tryghed Trafiksikkerhed Økonomi 27 Generelt Øget spirituskontrol < * 28 Generelt Kampagne vedr. spiritus fx ved deltagelse i nationale kampagner < * Oprindelse 10

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Farumruten NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafikplan - Toftlund

Trafikplan - Toftlund Trafikplan - Toftlund April 2013 TRAFIKPLAN FOR TOFTLUND 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg og Trafik

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK

UDKAST. Sekretariatet for Supercykelstier. Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for Ishøjruten. NOTAT 11. december 2014 IH/MKK UDKAST Sekretariatet for Supercykelstier Evaluering og effektmåling af supercykelstier Før-analyse for NOTAT 11. december 2014 IH/MKK Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 3 Metode... 5 3.1

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

Trafikplan - Løgumkloster

Trafikplan - Løgumkloster Trafikplan - Løgumkloster April 2013 TRAFIKPLAN FOR LØGUMKLOSTER 2015 2019 PROJEKT Projekt nr. 1100016492 Version 3 Udarbejdet af AMLN Kontrolleret af NMA Godkendt af NMA Teknik og Miljø Team Plan, Byg

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020

Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015-2020 Ballerup Hastighedsplan 2015 2020 er udarbejdet i 2014/15 af Center for Miljø og Teknik, Ballerup Kommune og Via Trafik Rådgivning A/S Ballerup Kommune, Hold-An Vej 7,

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet

1. Indledning. Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet 1. Indledning Formålet med stiplanen for Aabenraa Kommune er at fastlægge de overordnede rammer for udbygningen af kommunens stinet udgangspunkt i forholdene for cyklister og knallertkørere, mens fodgængerne

Læs mere

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade

Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade TILLÆG TIL Hastighedsplan 2006-2012 Klausdalsbrovej - Herlev Ringvej - Herlev Hovedgade Tillæg til Hastighedsplan 2006-2012 for Klausdalsbrovej, Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er udarbejdet i 2007-08

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Indhold Side 1 Indledning 3

Indhold Side 1 Indledning 3 Indhold Side 1 Indledning 3 2 Vejstruktur 4 2.1 Overordnet trafikvej 5 2.2 Trafikvej 5 2.3 Overordnet lokalvej 5 2.4 Lokalvej 6 3 Målsætninger 7 3.1 Trafiksikkerhed 7 3.2 Uheldsudvikling 7 3.3 Tryghed

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...

Indholdsfortegnelse. 1. Forord...3. 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data... Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Hvad er en trafiksikkerhedsplan...4 Baggrund...4 Nationale mål...4 Trafiksikkerhedsplanens data...4 3. Trafikal struktur...6 Kommunens vejnet...6 Offentlig servicetrafik...7

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK

Tønder Kommune. April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK Tønder Kommune April 2013 TRAFIKPLAN FOR SKÆRBÆK PROJEKT Trafikplan for Skærbæk Tønder Kommune Projekt nr. 213324 Dokument nr. 1210664628 Version 2 Udarbejdet af JII Kontrolleret af MVG Godkendt af JII

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler

Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler Til: Fra: Vedr.: Teknik- og Miljøudvalget Niels Tørsløv Forsøg med dynamisk LED-vejafmærkning for at undgå ulykker med cyklister og højresvingende biler og lastbiler 18. september 2007 Baggrund CTR er

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer

Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Forslag til fysiske forbedringer Dette katalog indeholder en række projekter fra bruttolisten til trafiksikkerhedsprojekter i Hedensted Kommune. Der er en kort beskrivelse

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring

Cykelregnskab 2010. Udsendt i offentlig. Forslag 13.04.2011-11.05.2011. høring Cykelregnskab 21 Forslag Udsendt i offentlig høring 13.4.211-11..211 Cykelregnskab 21 Indhold Cykelregnskab 21 Hvor meget cykler svendborggenserne? Hvorfor cykler svendborgenserne?...og hvorfor ikke? Cykling

Læs mere

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune

Greve Kommune Teknisk Forvaltning. Hastighedsplan. - På veje i Greve Kommune Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Greve Kommune Teknisk Forvaltning Hastighedsplan - På veje i Greve Kommune Juli 5 Dokument nr: 55. Revision nr.: Udarbejdet:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017

Forslag til virkemidler. Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan for Furesø Kommune 2013 2017 Forslag til virkemidler Bilag til Trafikplan 2013-2017 1. udgave Udarbejdet af: Rambøll By og Trafik 14. august 2013 Forord Som

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved

Evaluering af Rådighedspuljeprojektet. Etablering af cykelruter i Næstved Evaluering af Rådighedspuljeprojektet Etablering af cykelruter i Næstved Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...3 4. Beskrivelse af

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Mere sikker på cykel i Randers

Mere sikker på cykel i Randers Mere sikker på cykel i Randers Randersbro i Randers centrum. af det totale antal ulykker med cyklister forventes. Signalregulerede kryds Bilisternes stoplinie er rykket fem meter tilbage i forhold til

Læs mere

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE Til Kalundborg kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplanen for Kalundborg Kommune FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE FORSLAG TIL TRAFIKPLAN FOR KALUNDBORG BYMIDTE

Læs mere

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere:

Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994. Udgivelsesår: Forfattere: Titel: Cyklisters sikkerhed i byer, rapport 10-1994 Udgivelsesår: 1994 Forfattere: Lene Herrstedt (projektleder) Michael Aakjer Nielsen Lárus Agústsson Karen Marie Lei Else Jørgensen N.O. Jørgensen Oplag:

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført.

Nærværende notat beskriver hvilke kriterier der indgår i prioriteringsmodellen samt hvorledes den samlede prioritering er udført. Faxe Kommune Trafikplan ApS Enghavevej 12 8660 Skanderborg Prioritering af cykelstiprojekter Prioriteringsmodel Tlf.: 25 30 06 63 info@trafikplan.dk www.trafikplan.dk CVR: 37539163 Dato 11. januar 2016

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje

Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Hastighedsplan for udvalgte trafikveje Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik og Grontmij

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan

Cykelruteplan. Status Mål Indsatsområder Handlingsplan Status Mål Indsatsområder Handlingsplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Formål 5 2 CYKELTRAFIKKEN I TØNDER KOMMUNE 8 2.1 Generelt om cykeltrafikken

Læs mere

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020

TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT. Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 TRYGT OG SIKKERT HELE VEJEN RUNDT Trafiksikkerhedsplan for Herlev Kommune 2015-2020 Plandokumentet er udarbejdet af MOE A/S for Herlev Kommune. Plandokumentet har været i høring i perioden 15.december

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evalueringer af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Trafiksikkerhedskoordinator Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune E-mail: anneri@tmf.kk.dk Introduktion

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012.

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012. Allerød Kommune Idéforslag til ombygning af Banevang og i Lillerød by. August 4 Notat Opdateret version August Side Kirkeltevej Boruphus Gydevang Borupgård Mågevang Solvang Fuglevang Ørnevang Gydevang

Læs mere